Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0166(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0482/2013

Ingivna texter :

A7-0482/2013

Debatter :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Omröstningar :

PV 26/02/2014 - 7.4
CRE 26/02/2014 - 7.4
Röstförklaringar
PV 15/04/2014 - 8.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0359

Antagna texter
PDF 193kWORD 35k
Tisdagen den 15 april 2014 - Strasbourg
Införande av ett interoperabelt EU-omfattande eCall ***I
P7_TA(2014)0359A7-0482/2013
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om införande av ett interoperabelt EU-omfattande eCall (COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0315),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 91 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0173/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 september 2013(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 19 mars 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0482/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 341, 21.11.2013, s. 47.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2014/EU om införande av en interoperabel EU-omfattande eCall-tjänst
P7_TC1-COD(2013)0166

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut 585/2014/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy