Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0080(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0455/2013

Внесени текстове :

A7-0455/2013

Разисквания :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Гласувания :

PV 15/04/2014 - 8.20
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0360

Приети текстове
PDF 281kWORD 55k
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург
Мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи ***I
P7_TA(2014)0360A7-0455/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи (COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0147),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0082/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Втората камара на кралство Нидерландия, Камарата на депутатите на Румъния, Риксдага на Кралство Швеция и Камарата на Общините на Обединеното Кралство в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 юли 2013 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 3 юли 2013 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 28 февруари 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7‑0455/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 102.
(2) ОВ С 280, 27.9.2013 г., стр. 50.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи
P7_TC1-COD(2013)0080

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/61/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност