Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0080(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0455/2013

Teksty złożone :

A7-0455/2013

Debaty :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Głosowanie :

PV 15/04/2014 - 8.20
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0360

Teksty przyjęte
PDF 281kWORD 54k
Wtorek, 15 kwietnia 2014 r. - Strasburg
Środki mające na celu zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci łączności elektronicznej ***I
P7_TA(2014)0360A7-0455/2013
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci łączności elektronicznej (COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0147),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0082/2013),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione zgodnie z Protokołem nr 2 w sprawie stosowaniu zasad pomocniczości i proporcjonalności przez niderlandzką izbę reprezentantów, rumuńską izbę reprezentantów, parlament szwedzki, Izbę Gmin Zjednoczonego Królestwa, Izbę Lordów Zjednoczonego Królestwa, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 10 lipca 2013 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 3 lipca 2013 r.(2),

–  uwzględniając zobowiązanie do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu przekazane przez przedstawiciela Rady pismem z dnia 28 lutego 2014 r. zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0455/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 327 z 12.11.2013, s. 102.
(2) Dz.U. C 280 z 27.9.2013, s. 50.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej
P7_TC1-COD(2013)0080

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2014/61/UE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności