Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0080(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0455/2013

Ingivna texter :

A7-0455/2013

Debatter :

PV 02/04/2014 - 16
CRE 02/04/2014 - 16

Omröstningar :

PV 15/04/2014 - 8.20
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0360

Antagna texter
PDF 196kWORD 35k
Tisdagen den 15 april 2014 - Strasbourg
Kostnadsbesparingsåtgärder för utbyggnaden av höghastighetsnätverk för elektronisk kommunikation ***I
P7_TA(2014)0360A7-0455/2013
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation (COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0147),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0082/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande/de motiverade yttranden från den nederländska andra kammaren, den rumänska deputeradekammaren, Sveriges riksdag, Förenade kungarikets underhus som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 10 juli 2013(1),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 3 juli 2013(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 28 februari 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7‑0455/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 327, 12.11.2013, s. 102.
(2) EUT C 280, 27.9.2013, s. 50.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation
P7_TC1-COD(2013)0080

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2014/61/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy