Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0303(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0142/2014

Внесени текстове :

A7-0142/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/04/2014 - 8.21
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0361

Приети текстове
PDF 279kWORD 39k
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург
Транспорт по вътрешните водни пътища ***I
P7_TA(2014)0361A7-0142/2014
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 718/1999 на Съвета относно политиката за капацитета на флотите на Общността с оглед насърчаване на транспорта по вътрешните водни пътища (COM(2013)0621 – C7-0265/2013 – 2013/0303(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0621),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0265/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 януари 2014 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 31 януари 2014 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 7 март 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7‑0142/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EO) № 718/1999 на Съвета относно политиката за капацитета на флотите на Общността с оглед насърчаване на транспорта по вътрешните водни пътища
P7_TC1-COD(2013)0303

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 546/2014.)

Правна информация - Политика за поверителност