Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0398(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0217/2014

Внесени текстове :

A7-0217/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/04/2014 - 8.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0362

Приети текстове
PDF 277kWORD 47k
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург
Селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети държави ***I
P7_TA(2014)0362A7-0217/2014
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, на вътрешния пазар и в трети държави (COM(2013)0812 – C7-0416/2013 – 2013/0398(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0812),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 42 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0416/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

—  като взе предвид поетия с писмо от 2 април 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7‑0217/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета
P7_TC1-COD(2013)0398

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (EС) № 1144/2014.)

Правна информация - Политика за поверителност