Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0232(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0077/2014

Внесени текстове :

A7-0077/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/04/2014 - 8.24
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0364

Приети текстове
PDF 280kWORD 39k
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург
Малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска дейност ***I
P7_TA(2014)0364A7-0077/2014
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в програма за научноизследователска и развойна дейност, осъществявана съвместно от няколко държави членки и насочена към подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска дейност (COM(2013)0493 – C7‑0220/2013 – 2013/0232(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0493),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 185 и член 188, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7–0220/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 декември 2013 г.(1)

—  като взе предвид поетия с писмо от 26 февруари 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7‑0077/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Решение …/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в програма за научноизследователска и развойна дейност, осъществявана съвместно от няколко държави членки и насочена към подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска и развойна дейност
P7_TC1-COD(2013)0232

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 553/2014/EС.)

Правна информация - Политика за поверителност