Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0243(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0064/2014

Внесени текстове :

A7-0064/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/04/2014 - 8.26
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0366

Приети текстове
PDF 281kWORD 51k
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург
Програма „Партньорство за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни“ ***I
P7_TA(2014)0366A7-0064/2014
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Европейския съюз във втората програма „Партньорство за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни“, осъществявана съвместно от няколко държави членки (COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0498),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 185, както и член 188, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0222/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 декември 2013 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 26 февруари 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по развитие (A7 0064/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Решение …/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Европейския съюз във Втората програма „Партньорство за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни“ (EDCTP2), осъществявана съвместно от няколко държави членки
P7_TC1-COD(2013)0243

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 556/2014/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност