Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0243(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0064/2014

Ingivna texter :

A7-0064/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/04/2014 - 8.26
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0366

Antagna texter
PDF 194kWORD 57k
Tisdagen den 15 april 2014 - Strasbourg
Program för partnerskap mellan Europa och utvecklingsländer inom området klinisk prövning ***I
P7_TA(2014)0366A7-0064/2014
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i ett andra program för partnerskap mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning som genomförs gemensamt av flera medlemsstater (COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0498),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 185 samt artikel 188 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0222/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 10 december 2013(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 26 februari 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från utskottet för utveckling (A7-0064/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 15 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2014/EU om unionens deltagande i ett andra program för partnerskap mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning (EDCTP2) som har inletts gemensamt av flera medlemsstater
P7_TC1-COD(2013)0243

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut nr 556/2014/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy