Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0204(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0227/2013

Внесени текстове :

A7-0227/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/04/2014 - 8.27
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0367

Приети текстове
PDF 356kWORD 92k
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург
Европейска заповед за запор на банкови сметки ***I
P7_TA(2014)0367A7-0227/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела (COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0445),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 81, параграф 2, букви а), д) и е) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0211/2011),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 април 2012 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 6 февруари 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A7‑0227/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 191, 29.6.2012 г., стр. 57.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела
P7_TC1-COD(2011)0204

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (EС) № 655/2014.)

Правна информация - Политика за поверителност