Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0204(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0227/2013

Ingediende teksten :

A7-0227/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/04/2014 - 8.27
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0367

Aangenomen teksten
PDF 197kWORD 89k
Dinsdag 15 april 2014 - Straatsburg
Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen ***I
P7_TA(2014)0367A7-0227/2013
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (COM(2011)0445 – C7-0211/2011 – 2011/0204(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0445),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 81, lid 2, letters a), e) en f) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan de Commissie het voorstel bij het Europees Parlement heeft ingediend (C7‑0211/2011),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 26 april 2012(1)

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 6 februari 2014 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en het advies van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0227/2013),

1.  stelt het onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

(1) PB C 191 van 29.6. 2012, blz. 57.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken
P7_TC1-COD(2011)0204

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 655/2014.)

Juridische mededeling - Privacybeleid