Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2010(ACI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0258/2014

Внесени текстове :

A7-0258/2014

Разисквания :

PV 14/04/2014 - 20
CRE 14/04/2014 - 20

Гласувания :

PV 15/04/2014 - 8.36
CRE 15/04/2014 - 8.36
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0376

Приети текстове
PDF 523kWORD 217k
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург
Междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност
P7_TA(2014)0376A7-0258/2014
Решение
 Приложение
 Приложение
 Приложение
 Приложение
 Приложение

Решение на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно изменението на междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност (2014/2010(ACI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид заседанието на своето Бюро от 13 януари 2014 г., на което последното одобри препоръките, приети на 12 декември 2013 г. от междуинституционалната работна група на високо равнище за преразглеждане на регистъра за прозрачност,

—  като взе предвид проекта на междуинституционално споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия относно регистъра за прозрачност за организации и самостоятелно заети физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС (наричан по-долу „измененото споразумение“),

—  като взе предвид член 11, параграфи 1 и 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид член 295 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид своето решение от 11 май 2011 г. относно сключването на междуинституционално споразумение между Европейския парламент и Комисията относно общ регистър за прозрачност(1),

—  като взе предвид междуинституционалното споразумение от 23 юни 2011 г. между Европейския парламент и Европейската комисия относно създаването на регистър за прозрачност“ за организации и самостоятелно заети физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС (наричан по-долу „споразумението от 23 юни 2011 г.“)(2),

—  като взе предвид член 127, параграф 1 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0258/2014),

A.  като има предвид, че член 11, параграф 2 от ДЕС предвижда: „Институциите поддържат открит, прозрачен и редовен диалог с представителните организации и гражданското общество“,

Б.  като има предвид, че за прозрачността на този диалог се изисква добро функциониране на общ регистър на организациите и лицата, които се опитват да оказват влияние върху изготвянето и прилагането на политиките на ЕС;

В.  като има предвид, че в своята резолюция от 8 май 2008 г. относно разработването на правната рамка за дейността на представителите на интереси (лобистите) в европейските институции(3) са определени принципите, въз основа на които Европейският парламент започна преговори с Комисията относно общ регистър за прозрачност;

Г.  като има предвид, че в гореспоменатото му решение от 11 май 2011 г. бяха възприети правилата и рамката на регистъра за прозрачност за организации и самостоятелно заети физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС;

Д.  като има предвид, че нерегулираното и непрозрачно лобиране съставлява значителна заплаха за създаването на политики и обществения интерес;

1.  Изразява съжаление, че предложеното изменение на споразумението от 23 юни 2011 г. няма да доведе до установяването на задължителен регистър за прозрачност; поради това подновява своя призив за задължителна регистрация във връзка с извършването на лобистка дейност в институциите на ЕС, както вече е заявено в горепосочената му резолюция от 8 май 2008 г. и в горепосоченото му решение от 11 май 2011 г.;

2.  Счита, че на настоящия етап предложеното изменение на споразумението от 23 юни 2011 г. е частична стъпка напред;

3.  Призовава Комисията да представи до края на 2016 г. законодателно предложение за създаването на задължителен регистър въз основа на член 352 от ДФЕС;

4.  Изисква от Комисията да включи в рамките на всяко предстоящо предложение за цялостна реформа на договорите предложение за изменение на член 298 от ДФЕС или за подходящо специфично правно основание, даващо възможност за създаването на задължителен регистър в съответствие с обикновената законодателна процедура;

5.  Счита, че бъдещите преразглеждания на регистъра за прозрачност следва да бъдат възможно най-прозрачни и приобщаващи и изцяло да включват компетентната му комисия, както и да допускат активно участие на гражданското общество;

6.  Настоява следващото преразглеждане на регистъра за прозрачност да бъде придружено от обществено допитване;

7.  Счита, че във всеки случай следва да бъде завършена една допълнителна оценка на регистъра за прозрачност най-късно до края на 2017 г.;

8.  Отчита ролята на Съвета, откакто беше създаден регистър за прозрачност, и приветства факта, че Съветът е участвал като наблюдател в процеса на преразглеждане на споразумението от 23 юни 2011 г.; въпреки това, с цел гарантиране на прозрачност на всички етапи на законотворческия процес на равнище на Съюза, отново призовава Съвета да се присъедини към регистъра за прозрачност възможно най-скоро;

9.  Приветства подобрената спецификация на информацията, която се предоставя съгласно измененото споразумение, което следва да се прилага, като се настоява за разкриване на самоличността на всички клиенти, представлявани от организации и самостоятелно заети физически лица, участващи в процесите на изготвяне и прилагане на политиките на ЕС, като ясно се свързват всички обхванати дейности на засегнатите клиенти;

10.  Счита, че при тълкуването на „неподходящо поведение“, по смисъла на буква б) от кодекса за поведение, приложен към измененото споразумение, в допълнение към общоприетите принципи, изложени в кодекса, по-специално в точки в), е) или ж), този израз включва:

11.  Счита, че кодексът за поведение, приложен към споразумението от 23 юни 2011 г., и кодексът за поведение на членовете на Европейския съюз по отношение на финансовите въпроси и конфликтите на интереси следва да бъдат изменени, за да се гарантира, че членовете не встъпват в какъвто и да било вид споразумение или договорни отношения с външен орган за финансиране или пряко наемане на лица в рамките на персонала на даден член;

12.  Приветства по-ясните определения, описващи изключенията от обхвата на дейностите на адвокатските кантори;

13.  Очаква, че такива по-ясни определения ще помогнат за насърчаването на по-нататъшните регистрации и ще доведат до по-добро разбиране на смисъла на обхванатите дейности на адвокатските кантори, така че те да могат да се възползват от облекченията, предлагани от регистъра за прозрачност, и да участват по прозрачен начин в процеса на вземане на решения;

14.  Настоява регистрираните адвокатски кантори да декларират в регистъра за прозрачност всички свои клиенти, от чието име те извършват обхванати дейности;

15.  Насърчава Комисията да бъде все така амбициозна по отношение на въвеждането на насърчителни мерки за регистрантите с цел засилване на участието в регистъра за прозрачност; счита, че тези стимули биха могли да включват:

16.  Приветства неотдавнашните решения, взети от адвокатските колегии в Брюксел и Париж, с които се признават различията между съдебната дейност на адвокатите и другите дейности, попадащи в обхвата на регистъра за прозрачност; освен това приканва Съвета на адвокатските колегии от Европейския съюз да насърчава своите членове да приемат подобни мерки;

17.  Отбелязва, че в някои държави членки съществуват законови разпоредби относно правилата за упражняване на професии, които по-специално обективно не допускат адвокатски кантори да бъдат вписвани в регистъра за прозрачност и в процеса на разкриване на информация за техните клиенти, което се изисква от регистъра; също така обаче съзира значителен риск в обстоятелството, че с такива законови разпоредби може и да се злоупотребява, за да се избегне публикуването на информация, необходима за правилното вписване в регистъра; в тази връзка приветства осезаемата готовност на професионалните организации да работят в сътрудничество, за да гарантират, в интерес на професията, че това задържане на информация е изключително ограничено до обективно позволеното от законодателството; призовава Комисията и председателя на Европейския парламент да осигурят практически резултат от тази готовност и по възможно най-бързия начин да го включат в измененото споразумение;

18.  Приветства намерението на Бюрото да въведе значителен брой мерки за стимулиране с цел засилване на участието в регистъра за прозрачност;

19.  С оглед на пълното прилагане на тези мерки приканва Бюрото да обмисли включване на следните конкретни предложения в съответните решения на Бюрото:

20.  Изисква от Бюрото да изготви стандартен формуляр, така че докладчиците на доброволен принцип да публикуват „законодателен отпечатък“. Законодателният отпечатък е формуляр, приложен към докладите, изготвени от членовете на ЕП, в който се посочват всички лобисти, с които отговарящите за определено досие докладчици са се срещали в процеса на изготвяне на доклада, когато това е довело до съществено въздействие върху доклада.

21.  Призовава бившите членове на Европейския парламент да спазват съответните разпоредби(4) при изпълнението на дейности, попадащи в обхвата на регистъра за прозрачност; счита, при извършването на такива дейности бившите членове на ЕП не могат да ползват своите пропуски за достъп до сградите на Европейския парламент; изисква от Бюрото да представи на Председателския съвет предложение за целесъобразни мерки за предотвратяване на злоупотреба с привилегиите, с които се ползват бившите членове на ЕП;

22.  Изисква от съвместния секретариат на регистъра за прозрачност да предоставя редовно доклад относно функционирането на системата за стимули, с цел в крайна сметка да бъде установен задължителен регистър;

23.  Подчертава, че нерегистрирани организации или лица, които отговарят на условията за регистрация и от които се очаква да се регистрират (дори ако липсата им на регистрация е само временна), няма да имат достъп до новите стимули и предимства, свързани с регистрацията;

24.  Приветства и насърчава ролята на неинституционалните наблюдатели при мониторинга на прозрачността на институциите на ЕС;

25.  Счита, че структурата и персоналът на съвместния секретариат на регистъра за прозрачност трябва да бъдат подсилени с оглед изпълнението на новите разпоредби в измененото споразумение, разглеждането на процедурите за сигнализиране и за разглеждане и обработване на жалби, както и за да се подобрят процедурите за проверка на надеждността на информацията, предоставени от регистрантите;

26.  Очаква, че годишният доклад относно работата на Съвместния регистър за прозрачност ще включва анализ на напредъка, постигнат по отношение на обхвата и качеството на вписванията;

27.  Насърчава Комисията, при изпълнение на своите функции по координиране на регистъра за прозрачност, да следи отблизо за правилното прилагане на измененото споразумение;

28.  Одобрява изменено споразумение, както е посочено по-долу, и решава да го приложи към своя Правилник за дейността;

29.  Възлага на своя председател да подпише измененото споразумение заедно с председателя на Европейската комисия и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

30.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, включително приложението към него, на Съвета, Комисията и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ C 377 E, 7.12.2012 г., стр. 176.
(2) ОВ L 191, 22.7.2011 г., стр. 29.
(3) ОВ C 271 E, 12.11.2009 г., стр. 48.
(4) Както е посочено от квесторите на тяхното редовно заседание от 19 април 2012 г., PV QUAEST.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия относно регистъра за прозрачност за организации и самостоятелно заети физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС

Европейският парламент и Европейската комисия (наричани по-нататък „страните по настоящото споразумение“),

като взеха предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 11, параграфи 1 и 2 от него, Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 295 от него, и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (наричани заедно по-нататък „Договорите“),

като имат предвид, че европейските политици не действат изолирано от гражданското общество, а поддържат отворен, прозрачен и постоянен диалог с представителни сдружения и гражданското общество,

като имат предвид, че страните по настоящото споразумение са преразгледали регистъра за прозрачност (наричан по-нататък „регистъра“), създаден със Споразумението между Европейския парламент и Европейската комисия от 23 юни 2011 г. относно създаването на регистър за прозрачност за организации и самостоятелно заети физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС(1), съгласно параграф 30 от посоченото споразумение,

СЕ СПОРАЗУМЯВАТ:

I.  Принципи на регистъра

1.  Създаването и управлението на регистъра не засягат, нито предопределят целите на Европейския парламент, изразени в резолюцията му от 8 май 2008 г. относно разработването на правната рамка за дейността на представителите на интереси („лобистите“) в европейските институции(2) и в решението му от 11 май 2011 г. относно сключването на междуинституционално споразумение между Европейския парламент и Комисията относно общ регистър за прозрачност(3).

2.  Управлението на регистъра зачита общите принципи на правото на Съюза, включително принципите за пропорционалност и недопускане на дискриминация.

3.  Управлението на регистъра зачита правото на членовете на Европейския парламент да упражняват своя парламентарен мандат без ограничение.

4.  Управлението на регистъра не засяга правомощията или прерогативите на страните по настоящото споразумение, нито влияе на техните собствени организационни правомощия.

5.  Страните по настоящото споразумение се стремят да третират всички субекти, участващи в подобни дейности, по сходен начин и да създадат възможности за равнопоставени условия за регистрацията на организациите и самостоятелно заетите физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС.

II.  Структура на регистъра

6.  Структурата на регистъра е, както следва:

а)  разпоредби относно приложното поле на регистъра, дейности, попадащи в обхвата на регистъра, определения, стимули и изключения;

б)  раздели за регистрация (приложение 1);

в)  информация, изисквана от регистрантите, включително изисквания относно разкриване на финансова информация (приложение 2);

г)  кодекс за поведение (приложение 3);

д)  механизми за сигнализиране и за подаване на жалби и мерки, които да се прилагат в случай на нарушение на кодекса за поведение, включително процедурите за сигналите и за разглеждане и обработване на жалбите (приложение 4);

е)  насоки за изпълнение с практическа информация за регистрантите.

III.  Приложно поле на регистъра

Дейности, попадащи в обхвата на регистъра

7.  Приложното поле на регистъра обхваща всички дейности, различни от посочените в параграфи 10–12, извършвани с цел оказване на пряко или непряко влияние върху формулирането или прилагането на политики и процесите на вземане на решения от институциите на ЕС, независимо от това къде се провеждат и от използваните канали или средства за комуникация, например чрез наемане на външни изпълнители, медии, договори с професионални посредници, мозъчни тръстове, платформи, форуми, кампании и инициативи на местно равнище.

За целите на настоящото споразумение „пряко влияние“ означава оказване на въздействие посредством пряк контакт или комуникация с институциите на ЕС или други действия, които са следствие от такива дейности, а „непряко влияние“ означава оказване на въздействие чрез използването на междинни вектори като медии, обществено мнение, конференции или социални събития, насочени към институциите на ЕС.

По-специално, тези дейности включват:

—  осъществяване на контакт с членове на ЕП и техни сътрудници, длъжностни лица или други служители на институциите на ЕС;

—  подготовка, разпространение и предаване на писма, информационни материали или документи за обсъждане и документи за изразяване на позиция;

—  организиране на събития, заседания, дейности по популяризиране, конференции или социални събития, за които са били изпратени покани на членове на Европейския парламент и техни сътрудници, длъжностни лица или други служители на институциите на ЕС; и

—  доброволни вноски и участие в официални консултации или изслушвания относно предвижданите законодателни или други правни актове на ЕС и други открити консултации.

8.  От всички организации и самостоятелно заети физически лица, независимо от техния правен статут, които участват в попадащи в обхвата на регистъра дейности, без значение дали в ход или в процес на подготовка, се очаква да се регистрират.

Всяка попадаща в обхвата на регистъра дейност, развивана съгласно договор от посредник, предоставящ правни и други професионални консултации, предполага, че са изпълнени условията за регистрация както за посредника, така и за неговия клиент. Тези посредници декларират всички клиенти по такива договори, както и приходите за клиент за представителни дейности, както е определено в приложение 2, точка II.В.2.Б. Това изискване не освобождава клиентите от задължението за регистриране и включване в тяхната собствена оценка на разходите на разноските за всякакви дейности, възложени за подизпълнение от посредник.

Дейности извън обхвата на регистъра

9.  Дадена организация отговаря на изискванията за регистрация, единствено ако осъществява дейности, попадащи в обхвата на регистъра, които са довели до пряка или непряка комуникация с институции на ЕС. Организация, определена като неотговаряща на изискванията, може да бъде заличена от регистъра.

10.  Дейности по предоставянето на правни и други професионални консултации са извън обхвата нарегистъра, доколкото те:

—  включват консултантска дейност и контакти с публични органи с оглед на по-доброто информиране на клиентите относно общото правно положение, специфичното им правно положение или това дали конкретна правна или административна постъпка е подходяща или допустима съгласно действащата правна и регулаторна среда;

—  включват предоставяне на съвети на клиенти, които да подпомогнат гарантирането, че дейностите им са в съответствие със съответното законодателство;

–  включват изготвени за клиенти анализи и проучвания относно потенциалното въздействие на всякакви законодателни или регулаторни промени по отношение на тяхното правно положение или сфера на дейност;

—  включват представителство в контекста на помирителни или посреднически процедури, целящи да се предотврати представянето на спор за разглеждане от съдебен или административен орган; или

—  са свързани с упражняването от клиент на основното право на справедлив процес, включително правото на защита в рамките на административни производства, като например дейности, извършвани от адвокати или от други специалисти, които участват в тях.

Ако отделно дружество и неговите съветници участват в конкретно правно или административно дело или процедура, по което те са страна, всяка дейност, която е пряко свързана с това и като такава не цели да промени съществуващата правна рамка, е извън обхвата на регистъра. Настоящата алинея се прилага по отношение на всички стопански сектори в Европейския съюз.

Следните дейности по предоставяне на правни и други професионални консултации обаче попадат в обхвата на регистъра, когато същите са предназначени да оказват въздействие върху институциите на ЕС, техните членове и сътрудниците им или върху техните длъжностни лица или други служители:

—  предоставянето на подкрепа, посредством представителство или посредничество, или писмени консултативни материали, включително помощ при аргументация и изготвяне; и

—  предоставянето на тактически или стратегически съвети, включително повдигане на въпроси, чиито обхват и момент на съобщаване имат за цел да повлияят на институциите на ЕС, на техните членове и сътрудниците им или на техните длъжностни лица или други служители.

11.  Дейностите на социалните партньори в качеството им на участници в социалния диалог (профсъюзи, сдружения на работодатели и т.н.) са извън обхвата на регистъра, когато тези социални партньори изпълняват ролята, възложена им от Договорите. Този параграф се прилага mutatis mutandis за всяко образувание, което е специално определено от Договорите да изпълнява институционална роля;

12.  Дейностите в отговор на преки и индивидуални искания от страна на институции на ЕС или на членове на Европейския парламент, като например ad hoc или редовни искания за фактологична информация, данни или експертен опит, са извън обхвата на регистъра.

Специални разпоредби

13.  Регистърът не се прилага за църкви и религиозни общности. Въпреки това се изисква представителствата или правните субекти, бюрата и мрежите, създадени с цел представителство на църкви и религиозни общности пред институциите на ЕС, както и техните сдружения, да бъдат регистрирани.

14.  Регистърът не се прилага за политически партии. Въпреки това се очаква да бъдат регистрирани всички създадени или подкрепяни от тях организации, които участват в дейности, попадащи в обхвата регистъра.

15.  Регистърът не се прилага за правителствени служби на държавите членки, правителства на трети държави, международни междуправителствени организации и техните дипломатически мисии.

16.  Регионалните публични органи и техните представителни бюра не са задължени да се регистрират, но могат да го направят по желание. Всички сдружения или мрежи, създадени с цел да представляват колективно регионите, следва да се регистрират.

17.  Всички поднационални публични органи, различни от посочените в параграф 16, като местни и общински органи или градове или техните представителства, сдружения или мрежи, следва да се регистрират.

18.  Изисква се да бъдат регистрирани мрежи, платформи или други форми на колективна дейност без правен статут или правосубектност, които обаче фактически представляват източник на организирано влияние и участват в дейности, попадащи в обхвата на регистъра. Членовете на такива форми на колективна дейност определят представител, който да действа като лице за контакт, отговарящо за връзките със „съвместния секретариат на регистъра за прозрачност“ (ССРП).

19.  Дейностите, които трябва да се вземат предвид за преценка на това дали са изпълнени условията за регистрация, са тези, които са насочени (пряко или косвено) към всички институции на ЕС, агенции и органи и техните членове и сътрудниците им, длъжностни лица и други служители. Такива дейности не включват дейности, насочени към държавите членки, по-специално тези, които са насочени към техните постоянни представителства в Европейския съюз.

20.  Европейските мрежи, федерации, сдружения или платформи се насърчават да представят общи и прозрачни насоки за своите членове, в които се посочват дейностите, попадащи в обхвата на регистъра. Те следва да направят тези насоки обществено достояние.

IV.  Правила, приложими за регистрантите

20140415-P7_TA(2014)0376_BG-p0000001.png

21.  С регистрирането си съответните организации и физически лица:

—  се съгласяват предоставената от тях за включване в регистъра информация да бъде обществено достояние;

—  се съгласяват да действат в съответствие с кодекса за поведение, съдържащ се в приложение 3, и – когато това е приложимо – да предоставят текста на всеки професионален кодекс за поведение, към който трябва да се придържат(4);

—  гарантират, че предоставената информация за включване в регистъра е вярна и се съгласяват да сътрудничат в случай на административни искания за допълнителна информация и актуализиране на данните;

—  приемат всеки сигнал или жалба във връзка с тях да бъдат разглеждани въз основа правилата на кодекса за поведение, съдържащ се в приложение 3;

—  се съгласяват спрямо тях да бъдат приложени всякакви мерки при нарушение на кодекса за поведение, съдържащ се в приложение 3, и признават, че при неспазване на кодекса спрямо тях могат да бъдат приложени мерките, предвидени в приложение 4 ;

—  отбелязват, че на страните по настоящото споразумение може да се наложи, при поискване и при условие че са спазени разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета(5), да разкрият съдържанието на кореспонденцията и други документи относно дейностите на регистрантите.

V.  Изпълнение

22.  Генералните секретари на Европейския парламент и на Европейската комисия отговарят за контрола на системата и за всички ключови оперативни аспекти, като те по взаимно съгласие предприемат необходимите мерки за изпълнение на настоящото споразумение.

23.  Макар системата да се управлява съвместно, страните по настоящото споразумение са свободни да използват независимо една от друга регистъра за своите собствени специфични цели.

24.  Службите на Европейския парламент и на Европейската комисия поддържат съвместна оперативна структура за прилагане на системата, която се обозначава като ССРП. ССРП се състои от група длъжностни лица от Европейския парламент и от Европейската комисия съгласно договореност, постигната от компетентните служби. ССРП е координиран от началник-отдел от Генералния секретариат на Европейската Комисия. Задачите на ССРП включват изготвянето на насоки за прилагане в рамките на настоящото споразумение, за да се улесни последователното тълкуване на правилата от регистрантите и мониторинга на качеството на съдържанието на регистъра. ССРП използва наличните административни ресурси за извършването на проверки на качеството на съдържанието на регистъра, като се има предвид обаче, че регистрантите носят крайната отговорност за предоставената от тях информация.

25.  Страните по настоящото споразумение организират подходящи обучения и вътрешни комуникационни проекти за повишаване на осведомеността сред техните членове и персонала относно регистъра и процедурите за сигнализиране и внасяне на жалби.

26.  Страните по настоящото споразумение предприемат подходящи външни мерки за повишаване на осведомеността относно регистъра и за насърчаване на неговото използване.

27.  На интернет страницата на регистъра за прозрачност Europa редовно се публикуват редица основни статистики, извличани от базата данни на регистъра, и до тях се осъществява достъп посредством лесна за ползване търсачка. Публичното съдържание на тази база данни е на разположение в електронни, машинночитаеми формати.

28.  Генералните секретари на Европейския парламент и на Европейската комисия представят годишен доклад относно работата на регистъра съответно на съответния заместник-председател на Европейския парламент и на съответния заместник-председател на Европейската комисия. Годишният доклад предоставя фактологична информация за регистъра, неговото съдържание и развитие и се публикува всяка година за предходната календарна година.

VI.  Мерки, приложими за отговарящи на изискванията регистранти

29.  Пропуски за достъп до сградите на Европейския парламент се издават единствено на лица, представляващи или работещи за организации, които попадат в обхвата на регистъра, ако тези организации или лица са се регистрирали. Въпреки това регистрацията не предоставя автоматично право на такъв пропуск. Издаването и контролирането на пропуските, даващи право на дългосрочен достъп до сградите на Европейския парламент, остава вътрешна процедура на Парламента и той носи отговорност за нея.

20140415-P7_TA(2014)0376_BG-p0000002.png

30.  Страните по настоящото споразумение предлагат стимули в рамките на своя административен орган, с цел насърчаване на регистрацията съгласно рамката, създадена с настоящото споразумение.

Стимулите, предлагани от Европейския парламент за регистрантите, могат да включват:

—  допълнително улесняване на достъпа до сградите на Европейския парламент, неговите членове и техните сътрудници, длъжностни лица и други служители;

—  разрешение да се организират събития или да се споделя домакинството за такива в неговите помещения;

—  улеснено предаване на информация, включително специфични адресни списъци;

—  участие като оратори в изслушвания в комисии;

—  патронаж от страна на Европейския парламент.

Стимулите, предлагани от Европейската комисия за регистрантите, могат да включват:

—  мерки по отношение на предаването на информация на регистранти при започването на публични консултации;

—  мерки по отношение на експертни групи и други консултативни органи;

—  специфични адресни списъци;

—  патронаж от страна на Европейската комисия.

Страните по настоящото споразумение съобщават на регистрантите за специфичните стимули, които са на тяхно разположение.

VII.  Мерки в случай на нарушение на кодекса за поведение

31.  Всяко лице може да подава сигнали и жалби, като използва стандартния формуляр за връзка, достъпен на интернет страницата на регистъра, относно евентуални случаи на нарушение на кодекса за поведение, съдържащ се в приложение 3. Сигналите и жалбите се разглеждат в съответствие с процедурите, определени в приложение 4.

32.  Механизмът за сигнализиране е инструмент, който допълва проверките на качеството, извършвани от ССРП в съответствие с параграф 24. Всяко лице може да подаде сигнал във връзка с фактологични грешки, засягащи информацията, предоставена от регистрантите. Сигнали могат да бъдат подавани и по отношение на неотговарящи на изискванията регистрации.

33.  Всяко лице може да подаде официална жалба в случай на предполагаемо нарушение от регистрант на кодекса за поведение, различно от фактологически грешки. Жалбите се подкрепят с фактически данни по отношение на предполагаемото нарушение на кодекса.

ССРП проучва предполагаемото нарушение при надлежно зачитане на принципите на пропорционалност и добра администрация. Умишленото нарушение на кодекса за поведение от регистрантите или от техните представители води до прилагането на мерките, определени в приложение 4.

34.  При установени от ССРП съгласно процедурите, посочени в параграфи 31–33, случаи на повтарящо се неоказване на съдействие, повтарящо се неподходящо поведение или сериозно нарушение на кодекса за поведение, съответният регистрант се заличава от регистъра за срок от една или две години, а мярката се посочва публично в регистъра, както е определено в приложение 4.

VIII.  Участие на други институции и органи

35.  Европейският съвет и Съветът са поканени да се включат в регистъра. Други институции, органи и агенции на ЕС се насърчават да използват рамката, създадена от настоящото споразумение, като референтен инструмент за собствените им взаимоотношения с организации и самостоятелно заети физически лица, участващи в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС.

IX.  Заключителни разпоредби

36.  Настоящото споразумение замества Споразумението между Европейския парламент и Европейската комисия от 23 юни 2011 г., чието действие се прекратява, считано от датата на прилагане на настоящото споразумение.

37.  Регистърът подлежи на преразглеждане през 2017 г.

38.  Настоящото споразумение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от ...(6) или от 1 януари 2015 г., в зависимост от това коя дата настъпи по-рано.

Субектите, които вече са регистрирани към датата на прилагане на настоящото споразумение, е нужно да изменят своята регистрация, за да отговарят на новите изисквания, произтичащи от настоящото споразумение, считано в срок от три месеца след тази дата.

Съставено в ...,

За Европейския парламент За Европейската комисия

Председател Председател

(1) ОВ L 191, 22.7.2011 г., стр. 29.
(2) ОВ C 271 E, 12.11.2009 г., стр. 48.
(3) ОВ C 377 E, 7.12.2012 г., стр. 176.
(4) Професионалният кодекс за поведение, към който даден регистрант трябва да се придържа, може да налага задължения, които са по-строги от изискванията на кодекса за поведение, съдържащ се в приложение 3.
(5) Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
(6) ОВ: моля, въведете датата: 3 месеца след датата на влизане в сила на настоящото споразумение.


Приложение 1

„Регистър за прозрачност“

Организации и самостоятелно заети физически лица, които участват в изготвянето и прилагането на политиките на ЕС

Раздели

Особености/забележки

I – Професионални консултанти/адвокатски кантори/самостоятелно заети консултанти

Подраздел

Професионални консултанти

Фирми, които осъществяват, от името на клиенти, дейности, включващи консултиране, лобиране, насърчаване, обществени дела и връзки с публични органи.

Подраздел

Адвокатски кантори

Адвокатски кантори, които осъществяват, от името на клиенти, дейности, включващи консултиране, лобиране, насърчаване, обществени дела и връзки с публични органи.

Подраздел

Самостоятелно заети консултанти

Самостоятелно заети консултанти, които осъществяват, от името на клиенти, дейности, включващи консултиране, лобиране, насърчаване, обществени дела и връзки с публични органи. Настоящият подраздел е за регистрация на субекти, които включват само едно лице.

II – „Вътрешни“ лобисти и търговски /стопански/професионални сдружения

Подраздел

Дружества и групи

Дружества или групи от дружества (с или без правен статут), които осъществяват за собствена сметка дейности по „вътрешно“ консултиране, лобиране, насърчаване, обществени дела и връзки с публични органи.

Подраздел

Търговски и стопански сдружения

Организации (с търговска или нетърговска цел), представляващи дружества с търговска цел или смесени групи и платформи.

Подраздел

Профсъюзи и професионални сдружения

Представителство на интересите на работници, служители, занаяти или професии.

Подраздел

Други организации, включително:

–  субекти за организиране на събития (с търговска или нетърговска цел);

–  свързани с интереси средства за осведомяване или субекти, ориентирани към изследователска дейност, свързани с частни търговски интереси;

–  Ad-hoc коалиции и временни структури (с търговско участие).

III - НПО

Подраздел

Неправителствени организации, платформи, мрежи, специални коалиции, временни структури и други сходни организации.

Организации с нестопанска цел, с или без правен статус, които са независими от публичните органи или търговски организации. Включват се фондации, благотворителни организации и т.н.

Всеки такъв субект, включващтърговски елементи сред членовете си, трябва да се регистрира по раздел II.

IV – Мозъчни тръстове, научноизследователски и академични институции

Подраздел

Мозъчни тръстове и научноизследователски институции

Специализирани мозъчни тръстове и научноизследователски институции, занимаващи се с дейностите и политиките на Европейския съюз.

Подраздел

Академични институции

Институции, чиято основна цел е образованието, но които се занимават с дейностите и политиките на Европейския съюз.

V – Организации, представляващи църкви и религиозни общности

Подраздел

Организации, представляващи църкви и религиозни общности

Правни образувания, бюра, мрежи или асоциации, изградени с оглед провеждането на представителни дейности

VI – Организации, представляващи местни, регионални и общински органи, други публични или смесени образувания и т.н.

Подраздел

Регионални структури

Самите региони и техните представителни бюра не са задължени да се регистрират, но могат да го направят по желание. Асоциации или мрежи, създадени, за да представляват колективно регионите, следва да се регистрират.

Подраздел

Други публични поднационални органи

Всички други поднационални публични органи като градове, местни и общински органи или техните представителства, както и национални асоциации или мрежи, следва да се регистрират.

Подраздел

Транснационални асоциации и мрежи на публични регионални или други поднационални органи

Подраздел

Други публични или смесени образувания, създадени по закон, чиято цел е да работят в обществен интерес

Включително други организации с публичен или смесен (публичен/частен) статус.


Приложение 2

Информация, предоставяна от регистрантите

I.  ОБЩА И ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

a)  име(на),седалище и адрес в Брюксел, Люксембург или Страсбург, когато е приложимо, тел. номер, електронна поща и интернет страница на организацията;

б)  имена на юридически отговорното за организацията лице и име на управителя или управляващия организацията съдружник или, ако е приложимо, основно лице за контакт във връзка с дейностите, попадащи в обхвата на регистъра (т. е. отговорното лице по въпросите на ЕС); имена на лицата с разрешение за достъп до сградите на Европейския парламент(1);

в)  брой на лицата (членове, персонал и т.н.), участващи в дейности, които попадат в обхвата на регистъра, и на лицата, ползващи се от пропуск за сградите на Европейския парламент, както и времето, прекарано от всяко лице в такива дейности в съответствие със следните проценти на заетост на пълен работен ден: 25%, 50%, 75% или 100 %;

г)  цели/мандат – области на интерес – дейности, държави, в които се осъществява дейност – членство в мрежи – обща информация, попадаща в обхвата на регистъра;

д)  членство и, ако е приложимо: брой членове (физически лица и организации).

II.  СПЕЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

A.  ДЕЙНОСТИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА РЕГИСТЪРА

Предоставят се конкретни подробности относно основните законодателни предложения или политики, към които са насочени дейностите на регистранта и които попадат в обхвата на регистъра. Може да бъде направено позоваване на други конкретни дейности, като например събития или публикации.

Б.  ВРЪЗКИ С ИНСТИТУЦИИ НА ЕС

a)  Членство в групи на високо равнище, консултативни комитети, експертни групи, други структури и платформи, подкрепяни от ЕС, и т.н.

б)  Членство или участие в интергрупи на Европейския парламент или промишлени форуми и т.н.

В.  ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ДЕЙНОСТИТЕ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НАРЕГИСТЪРА

1.  Всички регистранти предоставят:

a)  Оценка на годишните разходи, свързани с дейностите, попадащи в обхвата на регистъра. Финансовите данни обхващат цяла година, през която се е извършвала дейност, и се отнасят до непосредствено приключилата финансова година към датата на регистрация или годишното актуализиране на детайлите по регистрацията.

б)  Размер и източник на полученото финансиране от институциите на ЕС през непосредствено приключилата финансова година към датата на регистрацията или на годишното актуализиране на детайлите по регистрацията. Тази информация съответства на информацията, предоставена от Европейската система за финансова прозрачност(2).

2.  Професионални консултантски фирми/правни кантори/самостоятелно заети консултанти (раздел I от приложение 1) следва да предоставят допълнително:

a)  Оборота, свързан с дейностите, обхванати от регистъра в съответствие с таблицата по-долу:

Годишен оборот за представителни дейности, изразен в евро

0 – 99 999

100 000– 499 999

500 000 – 1 000 000

> 1 000 000

б)  Списък на всички клиенти, от чието име се извършват дейности, попадащи в обхвата на регистъра. Приходи от клиенти за представителни дейности се вписват съгласно таблицата по-долу:

Годишен размер, изразен в евро, за представителни дейности за клиент

0 – 9 999

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 1 000 000

> 1 000 000

в)  Клиентите също следва да се регистрират. Финансовата декларация, подадена от професионалните консултантски фирми / адвокатски кантори / самостоятелно заетите консултанти във връзка с техните клиенти (списък и таблица) не освобождава съответните клиенти от задължението им да посочат тези подизпълнителни дейности в собствените си декларации, за да се избегне деклариране на по-ниски финансови разходи.

3.  „Вътрешни“ лобисти и търговски/стопански/професионални асоциации (раздел II от приложение 1) следва да предоставят в допълнение:

оборота, свързан с дейностите, попадащи в обхвата на регистъра, включително за суми, по-ниски 10 000 евро.

4.  Неправителствени организации, мозъчни тръстове, научноизследователски и академични институции, организации, представляващи църкви и религиозни общности, организации, представляващи местните, регионалните и общинските органи на управление, други публични или смесени образувания и др. (раздели III - VI от приложение 1) предоставят в допълнение:

a)  общия бюджет на организацията

б)  разбивка на основните суми и източници на финансиране.

(1) Регистрантите могат да поискат разрешение за достъп до сградите на Европейския парламент в края на процеса на регистрация. Имената на лицата, които получават пропуски за сградите на Европейския парламент, се включват в регистъра. Регистрацията не предоставя автоматично право на такъв пропуск.
(2) http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm


Приложение 3

Кодекс за поведение

Страните по настоящото споразумение считат, че всички представители на интереси, които взаимодействат с тях, независимо дали това става еднократно или повече пъти, дали са регистрирани или не, следва да действат в съответствие с настоящия кодекс за поведение.

В своите отношения с институциите на ЕС и с техните членове, с длъжностни лица и други служители представителите на интереси:

a)  винаги се представят, като посочват името си и регистрационния си номер, ако последното е приложимо, както и наименованието на субекта или субектите, за които те работят или представляват; декларират интересите и целите и по целесъобразност посочват клиентите или членовете, които те представляват;

б)  не получават или не правят опити да получат информация или решения по нечестен път или чрез оказване на неправомерен натиск, или посредством неподобаващо поведение;

в)  не се позовават на наличието на официални отношения с Европейския съюз или с която и да е от неговите институции при контактите си с трети страни, нито се представят погрешно при регистрацията с цел да подведат трети страни, длъжностни лица или служители, или друг персонал на Европейския съюз, нито използват логото на институциите на ЕС без изрично разрешение;

г)  гарантират, че доколкото им е известно, информацията, която те предоставят при регистрацията и впоследствие в рамките на своите дейности, попадащи в обхвата на регистъра, е пълна, актуална и неподвеждаща; приемат, че цялата предоставена информация подлежи на преразглеждане и се съгласяват да сътрудничат на административни искания за допълнителна информация и актуализиране на данните;

д)  не продават на трети страни копия на документи, получени от институция на ЕС;

е)  като цяло зачитат и избягват всякакви пречки пред изпълнението и прилагането на всички правила, кодекси и практики на добро управление, установени от институциите на ЕС;

ж)  не убеждават членове на институциите на Европейския Съюз, длъжностни лица или други служители на Европейския съюз, или сътрудници или стажанти на тези членове да нарушават правилата и нормите на поведение, приложими към тях;

з)  ако наемат на работа бивши длъжностни лица или други служители на Европейския съюз или сътрудници или стажанти на членове на европейските институции, те зачитат тяхното задължение да спазват правилата и изискванията за поверителност, които се прилагат към тях;

и)  получават предварителното съгласие на съответния член или съответните членове на Европейския парламент по отношение на всякакъв вид договорни отношения с лице от определения антураж на члена на Европейския парламент или наемането на такова лице на работа;

й)  съблюдават всички правила относно правата и отговорностите на бившите членове на Европейския парламент и Европейската комисия;

к)  уведомяват лицата, които те представляват, относно техните задължения по отношение на институциите на ЕС;

Лицата, които са се регистрирали в Европейския парламент с цел да получат поименен, непрехвърляем пропуск за достъп до сградите на Европейския парламент:

л)  правят необходимото да носят пропуска на видно място през цялото време в сградите на Европейския парламент;

м)  спазват стриктно съответния Правилник за дейността на Европейския парламент;

н)  приемат, че всяко решение относно искане за достъп до сградите на Европейския парламент е единствено прерогатив на Парламента и регистрацията не поражда автоматично право на получаване на пропуск.


Приложение 4

Процедури за сигнализиране и за разглеждане и обработване на жалби

I.  СИГНАЛИ

Всяко лице може да подаде сигнал до ССРП като попълни стандартния формуляр за контакт на интернет страницата на регистъра във връзка с информацията, която се съдържа в регистъра, и относно неотговарящи на изискванията регистрации.

Когато сигналите засягат информация, съдържаща се в регистъра, те се разглеждат като твърдения за нарушения по буква г) от кодекса за поведение по приложение 3(1). От съответния регистрант ще бъде поискано да актуализира информацията или да даде обяснение пред ССРП защо няма нужда информацията да бъде актуализирана. Ако съответният регистрант не оказва съдействие, могат да бъдат приложени мерките, описани в таблицата с мерки по-долу (редове 2-4).

II.  ЖАЛБИ

Етап 1: Подаване на жалба

1.  Всяко лице може да внесе жалба в ССРП чрез попълване на стандартния формуляр на разположение на интернет страницата на регистъра. Формулярът съдържа следната информация:

а)  регистранта, срещу когото е насочена жалбата;

б)  името и координатите на жалбоподателя;

в)  подробна информация относно предполагаемото нарушение на кодекса за поведение, включително евентуални документи или други материали в подкрепа на жалбата, указание за това дали жалбоподателят е претърпял вреда, и основания за съмнение за умишлено нарушение на изискванията.

Анонимни жалби не се разглеждат.

2.  В жалбата се посочват клаузите от кодекса за поведение, за които жалбоподателят твърди, че са били нарушени. Всяка жалба, при която ССРП установява недвусмислено, че нарушението не е умишлено, впоследствие може да бъде квалифицирана от ССРП като „сигнал“.

3.  Кодексът за поведение се прилага изключително за отношенията между представители на интереси и институциите на ЕС и не може да се използва за уреждане на отношенията между трети страни или между регистранти.

Етап 2: Допустимост

4.  При получаване на жалбата ССРП:

a)  потвърждава получаването на жалбата на жалбоподателя в срок от пет работни дни;

б)  определя дали жалбата попада в обхвата на регистъра, както е посочено в кодекса за поведение в приложение 3 и етап 1 по-горе;

в)  проверява всички елементи в подкрепа на жалбата под формата на документи, други материали или лични изявления; по принцип всякакви относими доказателства следва да произхождат от регистранта, от документ, издаден от трета страна, или от обществено достъпни източници. Прости субективни преценки, представени от жалбоподателя, не се приемат за доказателство;

г)  въз основа на анализите, посочени в точки б) и в), взема решение относно допустимостта на жалбата.

5.  Ако бъде счетено, че жалбата е недопустима, ССРП уведомява жалбоподателя в писмен вид, като посочва причините за решението.

6.   Ако жалбата бъде счетена за допустима, както жалбоподателят, така и съответният регистрант биват уведомени от ССРП за взетото решение и за процедурата, която трябва да бъде следвана, както е посочено по-долу.

Етап 3: Обработка на допустима жалба – разглеждане и временни мерки

7.  Съответният регистрант се уведомява от ССРП за съдържанието на жалбата и на клаузата(ите), за които се твърди, че са нарушени, и се поканва в същото време да представи позиция в отговор на жалбата в рамките на 20 работни дни. В подкрепа на тази позиция и в същия срок регистрантът може също да представи обяснителна бележка от представител на професионална организация, по-специално за регулирани професии или организации, които имат задължение за спазване на професионален кодекс на поведение.

8.  Неспазването на крайния срок, посочен в параграф 7, води до временно изключване от регистъра на регистранта до възобновяване на сътрудничеството.

9.  Цялата информация, събрана по време на разследването, се разглежда от ССРП, който може да вземе решение да изслуша съответния регистрант или жалбоподателя, или двамата.

10.  Ако разглеждането на представените материали показва, че жалбата е неоснователна, ССРП уведомява както съответния регистрант, така и жалбоподателя за това решение, като се посочват причините за това решение.

11.  Ако жалбата бъде приета за основателна,съответният регистрант временно се изключва от регистъра в очакване на предприемането на мерки (вж. етап 4 по-долу) и спрямо него могат да бъдат наложени редица допълнителни мерки, включително заличаване от регистъра и отнемане, когато е приложимо, на всяко разрешение за достъп до сградите на Европейския парламент съгласно вътрешните процедури на институцията (вж. етап 5 и редове 2-4 от таблицата с мерки по-долу), особено в случаи на липса на съдействие.

Етап 4: Обработка на допустима жалба — решаване на проблема

12.  Ако жалбата бъде приета за основателна и бъдат идентифицирани проблемни въпроси, ССРП предприема всички необходими стъпки в сътрудничество със съответния регистрант за разглеждане и разрешаване на въпроса.

13.  Ако съответният регистрант сътрудничи, ССРП следва за всеки отделен случай да предостави разумен период от време за намиране на решение.

14.  Ако бъде посочено възможно решаване на въпроса и съответният регистрант сътрудничи за прилагането на решението, регистрацията му се възобновява, а разглеждането на жалбата се прекратява. ССРП уведомява както съответния регистрант, така и жалбоподателя за това решение, като се посочват причините, довели до неговото вземане.

15.  Ако бъде посочено възможно решаване на въпроса и съответният регистрант не сътрудничи за прилагането на това решение, регистрацията на регистранта се заличава (вж. редове 2 и 3 от таблицата с мерки по-долу). ССРП уведомява както съответния регистрант, така и жалбоподателя за това решение, като се посочват причините, довели до неговото вземане.

16.  Ако за възможно разрешаване на въпроса се изисква решение от трета страна, включително орган в държава членка, окончателното решение на ССРП се спира докато бъде взето това решение.

17.  Ако регистрантът не окаже сътрудничество в срок от 40 работни дни от известяването му за жалбата по параграф 7, се прилагат предвидените мерки за нарушение (вж. етап 5, параграфи 19-22 и редове 2-4 от таблицата с мерки по-долу).

Етап 5: Обработка на допустима жалба - мерки, които се прилагат в случай на нарушение на кодекса за поведение

18.  Когато съответният регистрант извърши незабавни корекции, както жалбоподателят, така и съответният регистрант получават от ССРП писмено потвърждение на фактите и съответните корекции (вж. ред 1 от таблицата с мерки по-долу).

19.  Ако съответният регистрант не реагира в рамките на срока от 40 дни, посочен в параграф 17, се стига до заличаване от регистъра (вж. ред 2 от таблицата с мерки по-долу) и загуба на достъп до всички стимули, свързани с регистрацията.

20.  Когато се констатира неподобаващо поведение, съответният регистрант се заличава от регистъра (вж. ред 3 от таблицата с мерки по-долу) и губи достъп до всички стимули, свързани с регистрацията.

21.  В случаите, посочени в параграфи 19 и 20, съответният регистрант може да се регистрира отново, ако са били премахнати основанията, довели до заличаването.

22.  Ако неоказването на съдействие или неподобаващото поведение бъдат счетени за повтарящи се и преднамерени или когато е било установено сериозно несъответствие (вж. ред 4 от таблицата с мерки по-долу) ССРП взема решение за забрана на повторната регистрация за период от една или две години (в зависимост от сериозността на случая).

23.  Всяка мярка, приета съгласно параграфи 18 – 22 или редове 1 – 4 от таблицата с мерки по-долусе съобщава от ССРП на съответния регистрант, както и на жалбоподателя.

24.  В случаите когато приета от ССРП мярка води до дългосрочно заличаване от регистъра (вж. ред 4 от таблицата с мерки по-долу), съответният регистрант може, в рамките на 20 работни дни от нотификацията на мярката, да представи мотивирано искане за преразглеждане на такава мярка на генералните секретари на Европейския парламент и Европейската комисия.

25.  При изтичане на 20-дневния срок или след като генералните секретари вземат окончателно решение се информират съответният заместник-председател на Европейския парламент и съответният заместник-председател Европейската комисия, като мярката се посочва публично в регистъра.

26.  Ако решение за забрана на пререгистрация за определен период от време е свързано с отнемане на възможността за искане на разрешение за достъп до сградите на Европейския парламент като представител на интереси, се внася предложение на генералния секретар на Европейския парламент до Квесторската колегия, която се приканва да разреши отнемането на съответното разрешение за достъп на засегнатото лице или засегнатите лица за съответния период от време.

27.  В решенията си относно приложимите мерки в рамките на настоящото приложение ССРП обръща надлежно внимание на принципите на пропорционалност и добра администрация. ССРП се координира от началник отдел от Генералния секретариат на Европейската комисия и под ръководството на генералните секретари на Европейския парламент и на Европейската комисия, които биват надлежно информирани.

Таблица на мерките, които могат да се предприемат при нарушение на кодекса за поведение

Вид нарушение (номерата се отнасят до горепосочените параграфи)

Мярка

Публикуване на мярката в регистъра

Официално решение за лишаване от достъп до сградите на Европейския парламент

1

Нарушение, което е коригирано незабавно (18)

Писмено уведомление, в което се посочват фактите и тяхното коригиране.

Не

Не

2

Неоказване на съдействие на ССРП (19 и 21)

Заличаване от регистъра, деактивиране на разрешението за достъп до сградите на Европейския парламент и загуба на други стимули

Не

Не

3

Неподходящо поведение (20 и 21)

Заличаване от регистъра, деактивиране на разрешението за достъп до сградите на Европейския парламент и загуба на други стимули

Не

Не

4

Повтарящо се и умишлено неоказване на съдействие или повтарящо се неподходящо поведение (22), и/или сериозно нарушение.

а)  Заличаване от регистъра за една година, официално отнемане на разрешението за достъп до сградите на Европейския парламент (като акредитиран представител на група по интереси);

б)  Заличаване от регистъра за две години и официално отнемане на разрешението за достъп до сградите на Европейския парламент (като акредитиран представител на група по интереси).

Да, с решение на генералните секретари на Европейския парламент и на Европейската комисия

Да, с решение на Квесторската колегия

(1) Буква г) изисква от представителите на интереси, в отношенията им с институциите на ЕС и техните членове, длъжностни лица и други служители да "гарантират, че доколкото им е известно, информацията, която те предоставят при регистрацията и впоследствие в рамките на своите дейности, попадащи в обхвата на регистъра, е пълна, актуална и неподвеждаща" и да "приемат, че цялата предоставена информация подлежи на преразглеждане и се съгласяват да сътрудничат с административни искания за допълнителна информация и актуализиране на данните;".

Правна информация - Политика за поверителност