Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2010(ACI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0258/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0258/2014

Rasprave :

PV 14/04/2014 - 20
CRE 14/04/2014 - 20

Glasovanja :

PV 15/04/2014 - 8.36
CRE 15/04/2014 - 8.36
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0376

Usvojeni tekstovi
PDF 513kWORD 187k
Utorak, 15. travnja 2014. - Strasbourg
Međuinstitucionalni sporazum o registru transparentnosti
P7_TA(2014)0376A7-0258/2014
Odluka
 Prilog
 Prilog
 Prilog
 Prilog
 Prilog

Odluka Europskog parlamenta od 15. travnja 2014. o sklapanju međuinstitucionalnog sporazuma o registru transparentnosti 2014/2010(ACI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir sjednicu Predsjedništva Parlamenta od 13. siječnja 2014. na kojoj su odobrene preporuke koje je 12. prosinca 2013. donijela međuinstitucijska radna skupina na visokoj razini za reviziju registra transparentnosti,

–  uzimajući u obzir nacrt međuinstitucionalnog sporazuma između Europskog parlamenta i Europske komisije o registru transparentnosti za organizacije i samozaposlene osobe koje sudjeluju u stvaranju i provedbi politike EU-a (dalje u tekstu „izmijenjeni sporazum”),

–  uzimajući u obzir članak 11. stavke 1. i 2. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir članak 295. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir odluku od 11. svibnja 2011. o sklapanju međuinstitucionalnog sporazuma između Europskog parlamenta i Komisije o zajedničkom registru transparentnosti,(1)

–  uzimajući u obzir međuinstitucionalni sporazum od 23. lipnja 2011. između Europskog parlamenta i Europske komisije o uvođenju registra transparentnosti za organizacije i samozaposlene osobe koje sudjeluju u stvaranju i provedbi politike EU-a (dalje u tekstu „Sporazum od 23. lipnja 2011.”),(2)

–  uzimajući u obzir članak 127. stavak 1. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ustavna pitanja (A7‑0258/2014),

A.  budući da u članku 11. stavku 2. UEU-a stoji: „Institucije održavaju otvoren, transparentan i redovit dijalog s predstavničkim udrugama i civilnim društvom”;

B.  budući da je za transparentnost tog dijaloga potrebno dobro funkcioniranje zajedničkog registra organizacija i osoba koje nastoje utjecati na postupke stvaranja i provedbe politike EU-a;

C.  budući da su u rezoluciji Parlamenta od 8. svibnja 2008. o razvoju okvira za aktivnosti zastupnika interesnih skupina (lobista) u institucijama Europske unije(3) utvrđena načela na temelju kojih je Parlament započeo pregovore s Komisijom o zajedničkom registru transparentnosti;

D.  budući da se navedenom odlukom od 11. svibnja 2011. potvrđuju pravila i okvir o registru transparentnosti za organizacije i samozaposlene osobe koje sudjeluju u stvaranju i provedbi politike EU-a;

E.  budući da neregulirano i netransparentno lobiranje predstavlja znatnu prijetnju oblikovanju politike i javnom interesu

1.  žali zbog činjenice što prijedlog izmjene Sporazuma od 23. lipnja 2011. neće rezultirati uvođenjem obveznog registra transparentnosti; stoga ponavlja svoj zahtjev za obvezan upis u registar u vezi s provođenjem aktivnosti lobiranja u institucijama Europske unije, kako je već navedeno u spomenutoj rezoluciji od 8. svibnja 2008. i odluci od 11. svibnja 2011.;

2.  smatra da predložena izmjena Sporazuma od 23. lipnja 2011. u ovom trenutku predstavlja samo djelomični korak naprijed;

3.  poziva Komisiju da do kraja 2016. podnese zakonodavni prijedlog za uvođenje obveznog registra na temelju članka 352. UFEU-a;

4.  traži od Komisije da u okviru svih budućih prijedloga sveobuhvatne reforme Ugovora podnese prijedlog bilo izmjene članka 298. UFEU-a bilo prikladne posebne pravne osnove kojom se omogućuje uvođenje obveznog registra u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom;

5.  smatra da bi buduće revizije registra transparentnosti trebale biti što transparentnije i uključivije, da bi u njih trebao biti u potpunosti uključen njegov nadležni odbor i da bi se njima trebalo omogućiti snažno sudjelovanje civilnog društva;

6.  čvrsto zahtijeva da sljedeća revizija registra transparentnosti bude popraćena javnim savjetovanjem;

7.  smatra da bi u svakom slučaju daljnju procjenu registra transparentnosti trebalo dovršiti najkasnije do kraja 2017.;

8.  prepoznaje ulogu Vijeća od uvođenja registra transparentnosti i pozdravlja činjenicu da se Vijeće, kao promatrač, uključilo u postupak revizije Sporazuma od 23. lipnja 2011.; međutim, kako bi se osigurala transparentnost u svim stadijima postupka donošenja zakona na razini Unije, ponavlja svoj poziv Vijeću da se pridruži registru transparentnosti što je prije moguće;

9.  pozdravlja poboljšanje detaljnih pravila o podacima koji se dostavljaju u skladu s izmijenjenim sporazumom, koji bi se trebao primjenjivati na način da se ustraje u otkrivanju identiteta svih klijenata koje zastupaju organizacije i samozaposlene osobe koje sudjeluju u postupcima stvaranja i provedbe politike Europske unije te jasnim povezivanjem svih aktivnosti obuhvaćenih registrom s dotičnim klijentima;

10.  smatra da kod tumačenja „neprimjerenog ponašanja” u smislu točke (b) Kodeksa ponašanja priloženog izmijenjenom sporazumu, osim opće prihvaćenih načela opisanih u Kodeksu, osobito u njegovim točkama (c), (f) ili (g), taj izraz uključuje:

11.  smatra da bi se Kodeks ponašanja priložen Sporazumu od 23. lipnja 2011. i Kodeks ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu u vezi s financijskim interesima i sukobom interesa trebali izmijeniti kako zastupnici ne bi sklapali nikakve sporazume niti stupali u ugovorne odnose s vanjskim tijelom radi financiranja ili izravnog zapošljavanja suradnika zastupnika;

12.  pozdravlja jasnije definicije kojima se opisuju iznimke u vezi s aktivnostima odvjetničkih društava od područja primjene;

13.  očekuje da će takve jasnije definicije doprinijeti daljnjem upisivanju u registar i dovesti do boljeg razumijevanja značenja obuhvaćenih aktivnosti odvjetničkih društava kako bi ona mogla iskoristiti poticajne mjere registra transparentnosti te na transparentan način sudjelovati u postupku donošenja odluka;

14.  čvrsto zahtijeva da odvjetnička društva upisana u registar transparentnosti navedu sve klijente u čije ime provode obuhvaćene aktivnosti;

15.  poziva Europsku komisiju na podjednako ambiciozno djelovanje kad je riječ o uvođenju poticajnih mjera za one koji se upisuju u registar radi intenzivnijeg sudjelovanja u registru transparentnosti; smatra da bi te poticajne mjere mogle obuhvaćati:

16.  pozdravlja nedavne odluke odvjetničkih komora Bruxellesa i Pariza kojima se utvrđuju razlike između pravosudnih aktivnosti odvjetnika i drugih aktivnosti koje ulaze u područje primjene registra transparentnosti; nadalje, poziva Vijeće odvjetničkih komora Europe da potakne svoje članove na usvajanje sličnih mjera;

17.  prima na znanje da u nekim državama članicama postoje zakonske odredbe o pravilima kojima se uređuje obavljanje profesionalne djelatnosti, kojima se posebice odvjetnička društva objektivno gledajući sprečava u tome da se upišu u registar transparentnosti i time otkriju informacije o svojim klijentima potrebne za upis u registar; no također zamjećuje znatan rizik da se te zakonske odredbe također mogu zlorabiti kako bi se izbjeglo objavljivanje informacija koje su potrebne radi ispravnog upisa u registar; u tom pogledu pozdravlja vidljivu spremnost strukovnih organizacija na partnersku suradnju kojom u interesu profesije žele osigurati da se takvo uskraćivanje informacija ograniči isključivo na slučajeve koji su zakonodavstvom objektivno dopušteni; poziva Komisiju i predsjednika Europskog parlamenta da na temelju te spremnosti osiguraju konkretne rezultate koji će se što prije uključiti u izmijenjeni sporazum;

18.  pozdravlja namjeru Predsjedništva da uvede znatan broj poticajnih mjera kako bi unaprijedilo sudjelovanje u registru transparentnosti;

19.  s ciljem potpune primjene tih mjera, poziva Predsjedništvo da razmotri sljedeće konkretne prijedloge kako bi ih uključilo u svoje relevantne odluke:

20.  od Predsjedništva zatijeva standardizirani obrazac kako bi izvjestitelji dobrovoljno mogli objavljivati „zakonodavni otisak”. Zakonodavni otisak obrazac je koji se prilaže izvješćima koja su sastavili zastupnici a u kojem se navode svi lobisti s kojima su se izvjestitelji zaduženi za dotični predmet sastali u postupku sastavljanja izvješća, a što je značajno utjecalo na samo izvješće;

21.  traži od bivših zastupnika u Europskom parlamentu da se pridržavaju mjerodavnih odredbi(4) pri provedbi aktivnosti koje ulaze u područje primjene registra transparentnosti; smatra da se bivši zastupnici pri provedbi takvih aktivnosti ne bi smjeli koristiti zastupničkom propusnicom kako bi ušli u prostore Europskog parlamenta; od Predsjedništva zahtijeva da Konferenciji predsjednika iznese prijedlog o prikladnim mjerama za sprečavanje zloupotrebe povlastica na koje bivši zastupnici imaju pravo;

22.  traži od zajedničkog tajništva registra transparentnosti da u redovitim razmacima dostavi izvješće o funkcioniranju sustava poticaja, s krajnjim ciljem uvođenja obveznog registra;

23.  naglašava da neregistriranim organizacijama ili osobama podobnim za registraciju i od kojih se očekuje da se registriraju, čak i ako je izostanak njihovog upisa u registar samo privremen, neće biti dostupni novi poticaji i prednosti povezane s upisom;

24.  pozdravlja i podupire ulogu izvaninstitucijskih subjekata u praćenju transparentnosti institucija Europske unije;

25.  smatra da treba ojačati strukturu i ljudske resurse zajedničkog tajništva registra transparentnosti kako bi se provele nove odredbe iz izmijenjenog sporazuma, riješili postupci za upozorenja i istragu i rješavanje pritužbi te poboljšali postupci za provjeru pouzdanosti informacija koje dostave podnositelji zahtjeva za upis u registar;

26.  očekuje da će godišnje izvješće o vođenju zajedničkog registra transparentnosti sadržavati analizu ostvarenog napretka u pogledu obuhvaćenosti i kvalitete unosa;

27.  potiče Komisiju da pri obnašanju funkcije koordiniranja registra transparentnosti pomno nadzire pravilnu primjenu izmijenjenog sporazuma;

28.  odobrava izmijenjeni sporazum u nastavku i odlučuje ga priložiti svojem Poslovniku;

29.  nalaže svojem predsjedniku da zajedno s predsjednikom Europske komisije potpiše izmijenjeni sporazum te da ga da na objavu u Službenom listu Europske unije;

30.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku, uključujući i njezin prilog, radi obavijesti proslijedi Vijeću i Komisiji te parlamentima država članica.

(1) SL C 377 E, 7.12.2012., str. 176.
(2) SL L 191, 22.7.2011., str. 29.
(3) SL C 271 E, 12.11.2009., str. 48.
(4) Kako je utvrđeno na redovitoj sjednici kvestora održanoj 19. travnja 2012., PV QUAEST


PRILOG

SPORAZUM EUROPSKOG PARLAMENTA I EUROPSKE KOMISIJE O REGISTRU TRANSPARENTNOSTI ZA ORGANIZACIJE I SAMOZAPOSLENE OSOBE KOJE SUDJELUJU U OBLIKOVANJU I PROVEDBI POLITIKE EU-A

Europski parlament i Europska komisija (u daljnjem tekstu „strane”),

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, posebno njegov članak 11. stavke 1. i 2., Ugovor o funkcioniranju Europske unije, posebno njegov članak 295. i Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (u daljnjem tekstu „Ugovori”),

budući da stvaratelji europske politike ne djeluju odvojeno od civilnog društva, nego održavaju otvoreni, transparentni i redoviti dijalog s predstavničkim udrugama i civilnim društvom;

budući da su strane pregledale zajednički „registar transparentnosti” (u daljnjem tekstu „registar”) osnovan sporazumom između Europskog parlamenta i Europske komisije od 23. lipnja 2011. o osnivanju registra transparentnosti za organizacije i samozaposlene osobe koje sudjeluju u oblikovanju i provedbi politike Europske unije(1) u skladu sa stavkom 30. tog sporazuma.

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

I.  Načela registra

1.  Osnivanje i rad registra ne utječe i ne dovodi u pitanje ciljeve Europskog parlamenta izražene u njegovoj rezoluciji od 8. svibnja 2008. o razvoju okvira za aktivnosti zastupnika interesa (lobista) u institucijama Europske unije(2) te u njegovoj odluci od 11. svibnja 2011. o zaključivanju međuinstitucionalnog sporazuma između Europskog parlamenta i Komisije o zajedničkom registru transparentnosti(3).

2.  Pri radu registra poštuju se opća načela prava Unije, uključujući načela proporcionalnosti i nediskriminacije.

3.  Pri radu registra poštuje se pravo zastupnika u Europskom parlamentu na obnašanje njihove parlamentarne dužnosti bez ograničenja.

4.  Rad registra ne zadire u ovlasti ili nadležnosti strana niti utječe na njihove organizacijske ovlasti.

5.  Strane nastoje slično postupati prema svim subjektima koji se bave sličnim aktivnostima i osigurati ravnopravno postupanje pri upisu organizacija i samozaposlenih osoba koje sudjeluju u oblikovanju i provedbi politike Unije.

II.  Struktura registra

6.  Struktura registra sadrži sljedeće:

(a)  odredbe o području primjene registra, aktivnostima koje registar obuhvaća, definicijama, poticajima i izuzećima;

(b)  kategorije koje podliježu upisu (Prilog 1.);

(c)  podatke koji se traže od osoba koje se upisuju, uključujući obveze koje se odnose na otkrivanje financijskih podataka (Prilog 2.);

(d)  kodeks ponašanja (Prilog 3.);

(e)  mehanizme upozorenja, pritužbi i mjera koje se primjenjuju u slučaju nepridržavanja Kodeksa ponašanja, uključujući postupak rješavanja upozorenja te postupak istrage i postupanja po pritužbi (Prilog 4.);

(f)  smjernice za primjenu s praktičnim informacijama za registrirane.

III.  Područje primjene registra

Obuhvaćene aktivnosti

7.  Područje primjene registra obuhvaća sve aktivnosti osim onih koje nisu navedene u stavcima 10. do 12., koje se obavljaju radi izravnog ili neizravnog utjecanja na oblikovanje ili provedbu politike te na postupke odlučivanja institucija EU-a, bez obzira na mjesto njihova provođenja i korišteni kanal ili način komunikacije, na primjer uporabu vanjskih usluga, medija, ugovora sa stručnim posrednicima, trustova mozgova, platforma, foruma, kampanja i lokalnih inicijativa.

Za potrebe ovog sporazuma „izravno utjecanje” znači utjecanje putem izravnog kontakta ili komunikacije s institucijama EU-a ili druga radnja nastavno na takve aktivnosti, a „neizravno utjecanje” znači utjecanje putem posrednih prijenosnika utjecaja, poput medija, javnog mišljenja, konferencija ili društvenih događaja, koji ciljaju na institucije EU-a.

Te aktivnosti posebice uključuju:

–  održavanje kontakta sa zastupnicima i njihovim pomoćnicima, dužnosnicima ili drugim osobljem institucija EU-a;

–  pripremu, slanje i dostavljanje pisama, informativnog materijala ili dokumenata za raspravu i zauzimanje stajališta;

–  organizaciju događaja, susreta, promotivnih aktivnosti, konferencija ili društvenih događaja te slanje pozivnica zastupnicima i njihovim pomoćnicima, dužnosnicima ili drugom osoblju institucija EU-a; i

–  dobrovoljne doprinose i sudjelovanje na službenim savjetovanjima ili saslušanjima o predviđenim zakonodavnim aktima ili drugim pravnim aktima EU-a i sudjelovanje na drugim otvorenim savjetovanjima.

8.  Očekuje se upis u registar svih organizacija i samozaposlenih osoba, bez obzira na njihov pravni status, koje se bave aktivnostima iz područja primjene registra neovisno o tome jesu li one u tijeku ili su u fazi pripreme.

Svaka aktivnost obuhvaćena registrom koju na temelju ugovora obavlja posrednik koji pruža pravne i druge stručne savjete čini posrednika i njegovog klijenta podobnim za upis u registar. Takvi posrednici prijavljuju sve klijente s takvim ugovorima kao i prihod po klijentu za aktivnosti zastupanja iz Priloga 2. točke II.C.2.B. Ova obveza ne oslobađa klijente od dužnosti upisa u registar i dužnosti da u procjenu vlastitih troškova uključe troškove svih aktivnosti koje je izveo posrednik na temelju ugovora .

Aktivnosti koje nisu obuhvaćene

9.  Organizacija je podobna za upis u registar samo ako provodi aktivnosti obuhvaćene registrom koje imaju za posljedicu izravnu ili neizravnu komunikaciju s institucijama EU-a. Organizacija koju se smatra nepodobnom može se brisati iz registra.

10.  Aktivnosti u vezi s pružanjem pravnih i drugih stručnih savjeta nisu obuhvaćene registrom u sljedećim slučajevima:

–  uključuju savjetovanje i kontakte s javnim tijelima kako bi se klijentu bolje objasnio opća pravna situacija ili njegov posebni pravni položaj ili kako bi ga savjetovali o prikladnosti ili dopuštenosti pravnih ili upravnih radnji u okviru postojećeg zakonskog i regulatornog okruženja;

–  sastoje se od savjeta pruženih klijentima kako bi im pomogli osigurati usklađenost njihovih aktivnosti s relevantnim pravom;

–  sastoje se od analiza i istraživanja pripremljenih za klijente o potencijalnom učinku bilo koje zakonodavne ili regulatorne promjene u vezi s njihovim pravnim položajem ili područjem aktivnosti;

–  uključuju zastupanje u okviru postupka mirenja ili posredovanja kako bi se izbjegao spor pred sudskim ili upravnim tijelom; ili

–  ako se odnose na ostvarivanje temeljnog prava klijenta na pravedno suđenje, uključujući pravo na obranu u upravnom postupku, kao što je postupak koji vode odvjetnici ili drugi stručnjaci koji u njemu sudjeluju.

Ako su društvo i njegovi savjetnici uključeni u svojstvu strana u poseban pravni ili upravni predmet ili postupak, svaka aktivnost koja je s time izravno povezana i kojom se kao takvom ne nastoji promijeniti postojeći pravni okvir nije obuhvaćena registrom. Ovaj se stavak odnosi na sve sektore poslovanja u Europskoj uniji.

No sljedeće aktivnosti vezane za pružanje pravnih i drugih stručnih savjeta obuhvaćene su registrom kada im je svrha utjecati na institucije EU-a, njihove članove i njihove pomoćnike ili njihove dužnosnike ili ostalo osoblje:

–  pružanje potpore zastupanjem ili posredovanjem ili pružanje materijala za zagovaranje, uključujući argumentaciju i izradu nacrta; i

–  pružanje taktičkih ili strateških savjeta, uključujući i pokretanje pitanja čiji opseg i vrijeme postavljanja ima namjeru utjecati na institucije EU-a, članove i njihove pomoćnike, dužnosnike institucija ili ostalo osoblje.

11.  Aktivnosti socijalnih partnera kao sudionika socijalnog dijaloga (sindikati, udruge poslodavaca itd.) kada djeluju u skladu s ulogom koja im je dodijeljena Ugovorima nisu obuhvaćeni registrom. Ovaj se stavak uz nužne izmjene odnosi na svaki subjekt koji na temelju Ugovora ima posebnu institucionalnu ulogu;

12.  Aktivnosti kojima se odgovara na izravne i pojedinačne zahtjeve institucija EU-a ili članova Europskog parlamenta, kao što su ad hoc ili redovni zahtjevi za činjenice, podatke ili stručna znanja, nisu obuhvaćeni registrom.

Posebne odredbe

13.  Registar se ne primjenjuje na crkve i vjerske zajednice. Međutim, očekuje se upis u registar njihovih predstavništava ili pravnih subjekata, ureda i mreža osnovanih kako bi zastupale crkve i vjerske zajednice u odnosima s institucijama EU-a te njihove udruge.

14.  Registar se ne primjenjuje na političke stranke. Međutim, očekuje se upis u registar svih organizacija koje one osnuju ili podupiru, a bave se aktivnostima obuhvaćenim registrom .

15.  Registar se ne primjenjuje na službe vlada država članica, vlade trećih zemalja, međunarodne međuvladine organizacije i njihove diplomatske misije.

16.  Ne očekuje se upis u registar regionalnih javnih tijela i njihovih predstavništava, ali mogu to učiniti ako to žele. Očekuje se upis bilo koje udruge ili mreže osnovane kako bi kolektivno zastupala regije.

17.  Očekuje se upis u registar svih javnih vlasti ispod nacionalne razine osim onih iz stavka 16., kao što su lokalne i općinske vlasti ili gradovi ili njihova predstavništva, udruge ili mreže.

18.  Očekuje se upis u registar mreža, platformi ili drugih oblika zajedničke aktivnosti bez pravnog statusa ili pravne osobnosti, ali koji de facto čine izvor organiziranog utjecaja i bave se aktivnostima obuhvaćenim registrom. Članovi takvih oblika zajedničke aktivnosti određuju predstavnika za rad u svojstvu osobe za kontakt odgovorne za održavanje kontakta sa „Zajedničkim tajništvom registra transparentnosti (ZTRS)”.

19.  Aktivnosti koje treba uzeti u obzir u procjenjivanju podobnosti za upis u registar aktivnosti su one koje se (izravno ili neizravno) odnose na sve institucije, agencije i tijela Unije, kao i njihove članove i njihove pomoćnike, dužnosnike i ostalo osoblje. Takve aktivnosti ne uključuju aktivnosti koje su usmjerene na države članice, a osobito ne uključuju aktivnosti usmjerene na njihova stalna predstavništva u Europskoj uniji.

20.  Mreže, savezi, udruge ili platforme na europskoj razini potiču se na stvaranje zajedničkih i transparentnih smjernica za svoje članove utvrđujući aktivnosti obuhvaćene registrom . Očekuje se da objave te smjernice .

IV.  Pravila koja se primjenjuju na osobe koje se upisuju u registar

20140415-P7_TA(2014)0376_HR-p0000001.png

21.  Upisom u registar dotične organizacije i osobe:

—  pristaju da podaci koje daju radi upisa u registar budu javni;

—  obvezuju se da će djelovati u skladu s kodeksom ponašanja utvrđenim u Prilogu 3. i da će po potrebi dostaviti tekst svih profesionalnih kodeksa ponašanja kojima su obvezane(4);

—  jamče da su podaci koje su dale radi upisa u registar točni i pristaju surađivati s administrativnim zahtjevima za dodatnim informacijama i ažuriranjima;

—  pristaju da se po svim upozorenjima ili pritužbama u vezi s njima postupa na osnovi pravila kodeksa ponašanja utvrđenih u Prilogu 3.;

—  pristaju da se na njih primjenjuju sve mjere u slučaju kršenja kodeksa ponašanja iz Priloga 3. i prihvaćaju da se na njih mogu primijeniti mjere predviđene Prilogom 4. u slučaju nepridržavanja pravila kodeksa ponašanja;

—  primaju na znanje činjenicu da strane moraju otkriti prepisku i druge dokumente koji se odnose na aktivnosti osoba upisanih u registar, na zahtjev i u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća(5) .

V.  Provedba

22.  Glavni tajnici Europskog parlamenta i Europske komisije odgovorni su za nadziranje sustava i svih glavnih operativnih aspekata i zajedničkim dogovorom poduzimaju mjere nužne za provedbu ovog sporazuma.

23.  Premda se registar vodi zajednički, strane su slobodne nezavisno upotrebljavati registar za vlastite posebne namjene.

24.  Radi provedbe sustava, službe Europskog parlamenta i Europske komisije održavaju zajedničku operativnu strukturu osmišljenu kao „Zajedničko tajništvo registra transparentnosti” (ZTRS). ZTRS čini skupina dužnosnika Europskog parlamenta i Europske komisije na osnovi dogovora koji su usuglasile nadležne službe. Aktivnosti ZTRS-a koordinira načelnik odjela u Glavnom tajništvu Komisije. Zadaće ZTRS-a uključuju stvaranje smjernica za provedbu, unutar granica ovog sporazuma, kako bi se olakšalo da osobe upisane u registar dosljedno tumače pravila, i olakšao nadzor nad kvalitetom sadržaja registra. Tajništvo se koristi dostupnim administrativnim resursima za provođenje provjera kvalitete sadržaja registra, pri čemu se međutim podrazumijeva da su registrirane osobe u konačnici odgovorni za informacije koje su dali.

25.  Strane provode odgovarajuće projekte osposobljavanja i unutarnje komunikacije kako bi se njihovi članovi i osoblje upoznali s registrom i s postupcima upozorenja i pritužbe.

26.  Strane poduzimaju sve odgovarajuće mjere prema van kako bi podigle razinu obaviještenosti o registru i promicale njegovu upotrebu.

27.  Niz osnovnih statističkih podataka dobivenih iz baze podataka registra objavljuje se redovito na internetskoj stranici registra transparentnosti Europa i dostupni su uz pomoć tražilice prilagođene korisniku. Javni sadržaj te baze podataka dostupan je na zahtjev u elektroničkim, računalno čitljivim formatima.

28.  Glavni tajnici Europskog parlamenta i Europske komisije podnose svoja godišnja izvješća o radu registra nadležnom potpredsjedniku Europskog parlamenta i Europske komisije. Godišnje izvješće sadrži podatke o registru, njegovu sadržaju i razvoju te se svake godine objavljuje za prethodnu kalendarsku godinu.

VI.  Mjere koje se primjenjuju na osobe upisane u registar koje ispunjavaju uvjete prihvatljivosti

29.  Propusnice za pristup prostorijama Europskog parlamenta izdavat će se pojedincima koji predstavljaju ili rade za organizacije na koje se primjenjuje registar samo ako su te organizacije ili osobe upisane u registar. Međutim, upisom u registar ne stječe se automatski pravo na tu propusnicu. Izdavanje i kontrola dugoročnih propusnica za pristup prostorijama Europskog parlamenta i dalje je unutarnji postupak Parlamenta pod njegovom vlastitom odgovornošću.

20140415-P7_TA(2014)0376_HR-p0000002.png

30.  Strane nude poticaje u okviru svoje upravne vlasti kako bi potaknule upis unutar okvira uspostavljenog ovim sporazumom.

Poticaji koje Europski parlament nudi osobama upisanima u registar mogu uključivati:

—  daljnje olakšavanje pristupa njegovim prostorijama, zastupnicima i njihovim pomoćnicima, njegovim dužnosnicima i ostalom osoblju;

—  odobrenje za organiziranje ili zajedničko održavanje događaja u njegovim prostorijama;

—  lakše priopćavanje informacija, uključujući posebne popise za slanje poruka e-pošte;

—  sudjelovanje u svojstvu govornika na saslušanjima pred parlamentarnim odborima;

—  pokroviteljstvo Europskog parlamenta.

Poticaji koje Europska komisija nudi osobama upisanima u registar mogu uključivati:

—  mjere koje se tiču priopćavanja informacija osobama upisanima u registar prilikom pokretanja javnih savjetovanja;

—  mjere o stručnim skupinama i drugim savjetodavnim tijelima;

—  posebne popise za slanje poruka e-pošte;

—  pokroviteljstvo Europske komisije.

Strane obavještavaju osobe koje su upisane u registar o posebnim poticajima koje su im dostupne.

VII.  Mjere u slučaju nepridržavanja Kodeksa ponašanja

31.  Svaka osoba može podnijeti upozorenje i pritužbu ispunjavanjem standardnog obrasca za kontakt dostupnog na internetskoj stranici registra o mogućem nepridržavanju kodeksa ponašanja utvrđenom u Prilogu 3. S upozorenjima i žalbama posupa se u skladu s postupcima utvrđenima u Prilogu 4.

32.  Mehanizam upozoravanja je alat kojim se nadopunjuju provjere kvalitete koje provodi ZTRS u skladu sa stavkom 24. Svaka osoba može podnijeti upozorenje na činjenične pogreške u vezi s informacijama koje pružaju osobe upisane u registar. Upozorenja se također mogu uložiti na nepodobne upise.

33.  Bilo koja osoba može podnijeti formalnu pritužbu ako, osim činjeničnih pogrešaka, postoji sumnja na nepridržavanje kodeksa ponašanja od strane osobe koja je upisana u registar. Pritužbe se moraju potkrijepiti činjenicama koje se tiču sumnje u nepridržavanje Kodeksa ponašanja.

ZTRS istražuje sumnje u nepridržavanje vodeći računa o načelima proporcionalnosti i dobrog upravljanja. Namjerno nepridržavanje kodeksa ponašanja od strane osoba upisanih u registar ili njihovih predstavnika ima za posljedicu primjenu mjera utvrđenih u Prilogu 4.

34.  U slučaju kada ZTRS u okviru postupaka iz stavaka 31. do 33. utvrdi opetovanu nesuradnju, neprimjerno ponašanje ili ozbiljno kršenje kodeksa ponašanja, dotična osoba upisana u registar uklanja se iz njega na razdoblje od godine dana ili dvije godine te će se ta mjera javno navesti u registru kao što je utvrđeno u Prilogu 4.

VIII.  Sudjelovanje drugih institucija i tijela

35.  Europsko vijeće i Vijeće pozvani su pridružiti se registru. Druge institucije, tijela i agencije EU-a i same se potiču na uporabu okvira uspostavljenog ovim sporazumom kao referentnim instrumentom za svoje odnose s organizacijama i samozaposlenim osobama koje sudjeluju u oblikovanju i provedbi politike EU-a.

IX.  Završne odredbe

36.  Ovim se sporazumom zamjenjuje sporazum između Europskog parlamenta i Europske komisije od 23. lipnja 2011. čiji učinci prestaju važiti na dan početka primjene ovog sporazuma.

37.  Registar se preispituje 2017.

38.  Ovaj sporazum stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od... (6)ili od 1. siječnja 2015., ovisno o tome koji od ta dva datuma nastupi ranije.

Očekuje se da subjekti koji su na datum primjene ovog sporazuma već upisani izmijene svoj upis u roku od tri mjeseca nakon toga datuma kako bi upis zadovoljavao nove zahtjeve koji proizlaze iz ovog sporazuma.

Sastavljeno u

Za Europski parlament Za Europsku komisiju

Predsjednik Potpredsjednik

(1) SL L 191, 22.7.2011., str. 29.
(2) SL C 271 E, 12.11.2009., str. 48.
(3) SL C 377 E, 7.12.2012., str. 176.
(4) Profesionalni kodeks ponašanja u skladu s kojim je dotična osoba upisana u registar obvezana može nametati obveze koje su strože od zahtjeva iz Kodeksa ponašanja utvrđenih u Prilogu 3.
(5) Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskoga parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001., str. 43.).
(6) SL: molimo umetnite datum: tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovog sporazuma.


Prilog 1.

„Registar transparentnosti”

Organizacije i samozaposlene osobe koje sudjeluju u oblikovanju i provedbi politike EU-a

Kategorije

Značajke/napomene

I - Pružatelji usluga savjetovanja/odvjetnička društva/samozaposleni savjetnici

Potkategorija

Pružatelji usluga savjetovanja

Poduzeća koja se u ime klijenata bave djelatnostima vezanima uz zagovaranje, lobiranje, promicanje, javna pitanja i odnose s tijelima javne vlasti.

Potkategorija

Odvjetnički uredi

Poduzeća koja se u ime klijenata bave djelatnostima vezanima uz zagovaranje, lobiranje, promicanje, javna pitanja i odnose s tijelima javne vlasti.

Potkategorija

Samozaposleni savjetnici

Samozaposleni savjetnici ili odvjetnici koji se u ime klijenata bave djelatnostima vezanima uz zagovaranje, lobiranje, promicanje, javna pitanja i odnose s tijelima javne vlasti. Ova je potkategorija namijenjena upisu subjekata koji uključuju samo jednu osobu.

II - Interni lobisti i trgovinska/poslovna/strukovna udruženja

Potkategorija

Poduzeća i skupine poduzeća

Poduzeća ili skupine poduzeća (s pravnim statusom ili bez njega) koje se interno, za svoj račun, bave djelatnostima vezanima uz zagovaranje, lobiranje, promicanje, javne poslove i odnose s tijelima javnih vlasti.

Potkategorija

Trgovinska i strukovna udruženja

Organizacije (koje same ostvaruju ili ne ostvaruju profit) koje zastupaju poduzeća ili mješovite skupine i platforme koje ostvaruju profit.

Potkategorija

Sindikati i stručna udruženja

Zastupanje interesa radnika, zaposlenika, zanata ili zanimanja.

Potkategorija

Ostale organizacije uključujući:

—  subjekte koji organiziraju događaje (profitni i neprofitni);

—  medije vezane za interese ili subjekte usmjerene na istraživanja povezana s privatnim interesima koji ostvaruju profit;

—  ad-hoc koalicije i privremene strukture (s članovima koji ostvaruju profit).

III - Nevladine organizacije

Potkategorija

Nevladine organizacije, platforme, mreže, ad-hoc koalicije i privremene strukture i druge slične organizacije.

Neprofitne organizacije (s pravnim statusom ili bez njega), koje su nezavisne od tijela javnih vlasti ili trgovinskih organizacija. Uključuje zaklade, dobrotvorne udruge itd.

Bilo koji takav subjekt čiji članovi ostvaruju profit mora se upisati u II. kategoriju.

IV - Trustovi mozgova, istraživanje i akademske ustanove

Potkategorija

Trustovi mozgova i istraživačke ustanove

Specijalizirani trustovi mozgova i istraživačke ustanove koje se bave aktivnostima i politikom Europske unije.

Potkategorija

Akademske ustanove

Ustanove čiji je glavni cilj obrazovanje, ali koje se bave aktivnostima i politikom Europske unije.

V - Organizacije koje zastupaju crkve i vjerske zajednice

Potkategorija

Organizacije koje zastupaju crkve i vjerske zajednice

Pravni subjekti, uredi, mreže ili udruge osnovane radi zastupanja.

VI - Organizacije koje zastupaju lokalna, regionalna i općinska tijela, druge javne ili javno-privatne subjekte itd.

Potkategorija

Regionalne strukture

Ne očekuje se upis samih regija i njihovih predstavništava, ali mogu to učiniti ako to žele. Očekuje se upis nacionalnih udruženja ili mreža osnovanih kako bi kolektivno zastupala regije.

Potkategorija

Ostala podnacionalna javna tijela

Očekuje se upis svih drugih javnih vlasti ispod nacionalne razine, kao što su gradovi, lokalne i općinske vlasti ili njihovih predstavništava te nacionalnih udruženja ili mreža.

Potkategorija

Transnacionalna udruženja i mreže javne regionalne vlasti ili ostale javne vlasti ispod nacionalne razine

Potkategorija

Drugi javni ili javno-privatni subjekti, stvoreni zakonom u svrhu djelovanja u interesu javnosti

Obuhvaća druge organizacije s javnim ili mješovitim (javno-privatnim) statusom.


Prilog 2.

Podaci koje dostavljaju osobe koje se upisuju u registar

I.  OPĆI I OSNOVNI PODACI

a)  ime(na) organizacije, adresa sjedišta te, po potrebi, adresa u Bruxellesu, Luxembourgu ili Strasbourgu ako je primjenjivo, broj telefona, adresa e-pošte, internetska stranica;

b)  ime osobe koja je pravno odgovorna za organizaciju i ime direktora organizacije ili njezina izvršnog direktora ili, akoj e primjenjivo, glavne osobe za kontakt za aktivnosti obuhvaćene registrom (tj. voditelja europskih poslova.); imena osoba kojima je odobren pristup prostorijama Europskog parlamenta(1);

c)  broj osoba (članova, članova osoblja itd.) uključenih u aktivnosti obuhvaćene registrom i broj osoba koje se koriste propusnicom za pristup prostorijama Europskog parlamenta te količina vremena koju svaka osoba u skladu sa sljedećim postocima stalne aktivnosti na takve aktivnosti potroši: 25%, 50%, 75% ili 100 %;

d)  ciljevi/ovlasti – područja interesa – aktivnosti – zemlje u kojima se aktivnosti obavljaju – povezanost s mrežama – opći podaci na koje se primjenjuje registar;

e)  članstvo i, po potrebi, broj članova (osoba i organizacija).

II.  POSEBNE INFORMACIJE

A.  AKTIVNOSTI OBUHVAĆENE REGISTROM

Posebni se podaci pružaju o glavnim zakonodavnim prijedlozima ili politikama usmjerenim na aktivnosti osobe upisane u registar, a koji su obuhvaćeni registrom. Može se upućivati na druge posebne aktivnosti kao što su događaji ili objave.

B.  VEZE S INSTITUCIJAMA EU-A

a)  Članstvo u skupinama visoke razine, savjetodavnim odborima, stručnim skupinama, drugim strukturama i platformama koje podupire EU itd.

b)  Članstvo u Europskom parlamentu ili sudjelovanje u njegovim međuklubovima ili forumima o gospodarskim djelatnostima itd.

C.  FINANCIJSKI PODACI VEZANI ZA AKTIVNOSTI OBUHVAĆENE REGISTROM

1.  Sve osobe upisane u registar pružaju:

a)  Procjenu godišnjih troškova vezanih za aktivnosti obuhvaćene registrom. Financijski podaci pokrivaju cijelo godišnje financijsko poslovanje i odnose se na zadnju zaključenu financijsku godinu od dana upisa u registar ili godišnje obnove podataka o upisu u registar.

b)  Iznos i izvor financijskih sredstava dobivenih od institucija EU-a tijekom posljednje zaključene financijske godine od datuma upisa u registar ili obnove podataka o upisu u registar. Ti će podaci odgovarati podacima koje pruža Europski sustav financijske transparentnosti(2).

2.  Pružatelji usluga savjetovanja/odvjetnički uredi/samozaposleni savjetnici (kategorija I Priloga 1.) trebaju navesti i:

a)  Promet za koji su zaslužne aktivnosti obuhvaćene registrom u skladu sa sljedećom tablicom:

Godišnji promet djelatnosti zastupanja u €

0 – 99 999

100 000– 499 999

500 000 – 1 000 000

> 1 000 000

b)  Popis svih klijenata u čije se ime provode aktivnosti obuhvaćene registrom. Prihodi od klijenata za aktivnosti predstavljanja popisuju se u skladu sa sljedećom tablicom:

Godišnja zarada djelatnosti zastupanja po klijentu u €

0 – 9 999

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 1 000 000

> 1 000 000

c)  Također se očekuje upis klijenata. Izjava o financijskim interesima koju o svojim klijentima daju profesionalni pružatelji usluga savjetovanja, odvjetnički uredi i samozaposleni savjetnici (popis i tablica) ne oslobađa dotične klijente obveze da te ugovorene djelatnosti uključe u svoje izjave kako ne bi došlo do preniske procjene njihovih prijavljenih financijskih izdataka.

3.  Interni lobisti i trgovinska/poslovna/strukovna udruženja (kategorija II Priloga 1.) dodatno navode:

promet za koji su zaslužne aktivnosti obuhvaćene registrom, uključujući iznose manje od 10 000 EUR.

4.  Nevladine organizacije – trustovi mozgova, istraživačke i akademske ustanove – organizacije koje zastupaju crkve i vjerske zajednice – organizacije koje zastupaju lokalne, regionalne i općinske vlasti, ostali javni ili javno-privatni subjekti itd. (kategorije III. do VI. Priloga 1.) dodatno pružaju:

a)  ukupni proračun organizacije

b)  specifikaciju glavnih iznosa i izvora financija.

(1) Osobe upisane u registar mogu zatražiti pravo na pristup prostorijama Europskog parlamenta na kraju postupka upisivanja. Imena pojedinaca koji dobiju propusnice za pristup prostorijama Europskog parlamenta unose se u registar. Međutim, upisom u registar ne stječe se automatski pravo na tu propusnicu.
(2) http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm


Prilog 3.

Kodeks ponašanja

Strane smatraju da bi se svi zastupnici interesa koji s njima komuniciraju, bilo samo jednokratno ili češće i bez obzira na to jesu li upisani u registar ili ne, trebali ponašati u skladu s ovim kodeksom ponašanja.

U okviru svojih odnosa s institucijama Europske unije te s njihovim članovima, dužnosnicima i ostalim osobljem, zastupnici interesa:

(a)  uvijek navode svoje ime i po potrebi identifikacijski broj registracije i subjekt ili subjekte koje zastupaju ili za koje rade; navode interese, ciljeve ili krajnje ciljeve koje promiču i, po potrebi, točno navode klijente ili članove koje zastupaju;

(b)  ne dobivaju niti pokušavaju dobiti informacije ili odluke na nepošten način ili pribjegavajući nepotrebnom pritisku ili neprimjerenom ponašanju;

(c)  u odnosima s trećim stranama ne pozivaju se na svoj službeni odnos s Europskom unijom ili s bilo kojom od njezinih institucija, a značenje upisa u registar ne predstavljaju lažno na način koji bi mogao dovesti u zabludu treću stranu ili dužnosnike ili drugo osoblje Unije, niti koriste logotipove institucija EU-a bez izričite dozvole;

(d)  pri upisu u registar, a zatim i u okviru svojih aktivnosti na koje se primjenjuje registar, osiguravaju da su, prema svojim saznanjima, podaci koje pružaju potpuni, ažurirani i ne navode na pogrešne zaključke; slažu se da su sve navedene informacije podložne reviziji te da će surađivati s administrativnim zahtjevima za dodatnim informacijama i ažuriranjima;

(e)  trećim stranama ne prodaju primjerke dokumenata dobivenih od institucija EU-a;

(f)  u načelu poštuju provedbu i izbjegavaju ometanje primjene svih pravila, kodeksa i praksi dobrog upravljanja koje određuju institucije EU-a;

(g)  članove institucija Europske unije, dužnosnike ili ostalo osoblje Europske unije, ili pomoćnike ili pripravnike tih članova ne potiču na kršenje pravila i normi ponašanja kojima podliježu;

(h)  pri zapošljavanju bivših dužnosnika ili ostalog osoblja EU-a ili pomoćnika ili pripravnika članova institucija EU-a poštuju obvezu ovih zaposlenika da se pridržavaju pravila i zahtjeva u vezi s povjerljivosti kojima podliježu;

(i)  prije stupanja u ugovorne veze s bilo kojom osobom iz pratnje dodijeljene zastupniku ili zastupnicima u Europskom parlamentu ili njezina zapošljavanja dobivaju pristanak tih zastupnika;

(j)  pridržavaju se svih propisa o pravima i odgovornostima bivših članova Parlamenta i Komisije;

(k)  sve koje zastupaju obavještavaju o svojim obvezama prema institucijama Unije.

Kako bi dobile osobnu neprenosivu propusnicu za pristup prostorijama Parlamenta, osobe koje su upisane u registar pri Europskom parlamentu:

(l)  u zgradama Parlamenta cijelo vrijeme nose propusnicu na vidljivom mjestu;

(m)  strogo se pridržavaju važećeg Poslovnika Parlamenta;

(n)  prihvaćaju da je bilo koja odluka o zahtjevu za pristup Europskom parlamentu isključivo pravo Parlamenta, a ne automatska posljedica pristupanja registru.


Prilog 4.

Postupci upozorenja te istrage i postupanja po pritužbi

I.  UPOZORENJA

Svatko može uložiti upozorenje ZTRS-u u vezi s informacijama sadržanima u registru i nevažećim upisima ispunjavanjem standardnog obrasca dostupnog na internetskim stranicama registra.

Upozorenja koja se odnose na podatke sadržane u registru smatrat će se pritužbama zbog kršenja točke (d) kodeksa ponašanja iz Priloga 3(1). Dotična osoba upisana u registar morat će ažurirati podatke ili dostaviti objašnjenje ZTRS-u o razlogu zbog kojega podatke nije potrebno ažurirati. Ako dotična osoba upisana u registar ne surađuje, mogu se primijeniti mjere iz tablice mjera (redovi 2. – 4.) s kraja ovog Priloga.

II.  PRITUŽBE

Prva faza: Podnošenje pritužbe

1.  Svatko može podnijeti pritužbu ZTRS-u ispunjavanjem standardnog obrasca dostupnog na internetskoj stranici registra. Taj obrazac sadržava sljedeće informacije:

(a)  osobu upisanu u registar koja je predmet pritužbe;

(b)  ime i kontaktne podatke podnositelja pritužbe;

(c)  pojedinosti o navodnom kršenju kodeksa ponašanja, uključujući dokumente ili druge materijale koji podupiru pritužbu, naznaku o tome je li prouzročena bilo kakva šteta podnositelju pritužbe i razloge za sumnju u namjerno nepridržavanje.

Ne razmatraju se anonimne pritužbe.

2.  Podnositelj pritužbe navodi odredbe kodeksa ponašanja za koje tvrdi da su prekršene. Utvrdi li ZTRS iz same pritužbe da je kršenje za koje je podnesena pritužba od početka očito nenamjerno, ta se pritužba može rekategorizirati u „upozorenje“.

3.  Kodeks ponašanja se primjenjuje isključivo na odnose između zastupnika interesa i institucija EU-a te se ne može upotrebljavati za reguliranje odnosa između trećih strana ili osoba upisanih u registar.

Druga faza: Dopuštenost

4.  Po zaprimanju pritužbe ZTRS:

(a)  potvrđuje zaprimanje pritužbe podnositelju pritužbe unutar 5 radnih dana;

(b)  utvrđuje spada li pritužba u opseg djelovanja registra, kao što je opisano u Kodeksu ponašanja u Prilogu 3. i gore navedenoj prvoj fazi;

(c)  provjerava dokaze podnesene za utvrđivanje osnovanosti pritužbe, bez obzira na to je li riječ o dokumentima, ostalim materijalima ili osobnim iskazima; načelno bi se svi dokazi trebali pribaviti od osobe upisane u registar u vezi koje se podnosi pritužba, iz isprave koju je izdala treća strana ili iz javno dostupnih izvora. Sami vrijednosni sudovi koje iznese podnositelj pritužbe ne mogu se smatrati dokazom;

(d)  na temelju analize iz točaka (b) i (c) odlučuje o dopuštenosti pritužbe.

5.  Ako se pritužba ocijeni nedopuštenom, podnositelja pritužbe ZTRS o tome obavješćuje pisanim putem, uz obrazloženje svoje odluke.

6.   Ako se pritužba ocijeni dopuštenom, ZTRS obavještava podnositelja pritužbe i osobu upisanu u registar protiv koje se podnosi pritužba o odluci i postupku koji slijedi kako je utvrđeno niže u tekstu.

Treća faza: Rješavanje dopuštene pritužbe – ispitivanje i privremene mjere

7.  Dotičnu osoba upisanu u registar ZTRS obavještava o sadržaju pritužbe i navodno prekršenoj odredbi/odredbama i poziva je da unutar 20 radnih dana podnese svoje stajalište kao odgovor na pritužbu. U prilogu odgovoru, u istome roku osoba upisana u registar može podnijeti memorandum zastupničke profesionalne organizacije, osobito za regulirane profesije ili organizacije koje podliježu profesionalnom kodeksu ponašanja.

8.  Nepoštivanje roka iz stavka 7. dovodi do privremene suspenzije iz registra osobe upisane u registar sve do obnove suradnje.

9.  Sve informacije prikupljene tijekom istrage pregledava ZTRS, koji može odlučiti saslušati osobu upisanu u registar u vezi s kojom se podnosi pritužba, podnositelja pritužbe ili oboje.

10.  Dokaže li se pregledom materijala da je pritužba neutemeljena, ZTRS obavještava obje strane o takvoj odluci, navodeći pritom razloge iz kojih je tako odlučio.

11.  Ako se utvrdi osnovanost pritužbe, upisanu osobu privremeno se isključuje iz registra u očekivanju poduzimanja koraka radi rješavanja problema (vidi dolje četvrtu fazu) i protiv nje se može donijeti više dodatnih mjera u rasponu od brisanju iz registra i po potrebi ukidanja svakog prava na pristup prostorijama Europskog parlamenta u skladu s unutarnjim postupcima te institucije (vidi petu fazu i redove 2. – 4. u dolje navedenoj tablici mjera), posebice u slučajevima nesuradnje.

Četvrta faza: Rješavanje dopuštene pritužbe – rješavanje

12.  Ako se potvrdi osnovanost pritužbe i utvrde se problematična pitanja, ZTRS u suradnji s dotičnom osobom upisanom u registar poduzima sve korake potrebne za rješavanje problema.

13.  Ako dotična osoba upisana u registar surađuje, za svaki pojedinačni slučaj ZTRS dodjeljuje razuman vremenski rok za rješavanje pritužbe.

14.  Ako je uočeno moguće rješenje problema i osoba upisana u registar surađuje u provedbi tog rješenja, upis te osobe upisane u registar ponovo se aktivira i pritužba se zaključuje. ZTRS obavještava osobu upisanu u registar i podnositelja pritužbe o takvoj odluci navodeći razloge za nju.

15.  Ako je utvrđeno moguće rješenje problema, a osoba upisana u registar ne surađuje u provedbi tog rješenja, ta se osoba briše iz registra (vidi 2. i 3. red dolje navedene tablice mjera). ZTRS obavještava osobu upisanu u registar i podnositelja pritužbe o takvoj odluci navodeći razloge za nju.

16.  Ako moguće rješavanje tog problema zahtijeva odluku treće strane, uključujući tijelo u pojedinoj državi članici, konačna odluka ZTRS-a suspendira se do trenutka donošenja takve odluke.

17.  Ako osoba upisana u registar ne surađuje unutar 40 radnih dana od obavijesti o pritužbi u skladu sa stavkom 7., primjenjuju se mjere u slučaju nepridržavanja (vidi stavke 19. do 22. pete faze i redove 2. – 4. dolje navedene tablice mjera).

Peta faza: Rješavanje dopuštene pritužbe – mjere koje se provode u slučaju nepridržavanja kodeksa ponašanja

18.  U slučaju da dotična osoba upisana u registar odmah provede ispravke, podnositelj pritužbe i osoba upisana u registar primaju od ZTRS-a pisanu potvrdu činjenica i njihovih ispravaka (vidi 1. red dolje navedene tablice mjera).

19.  Nereagiranje osobe upisane u registar u roku od 40 dana utvrđenom u stavku 17. dovodi do brisanja iz registra (vidi 2. red dolje navedene tablice mjera) i gubitka pristupa svim poticajima povezanima s upisom u registar.

20.  Ako je uočeno neprimjereno ponašanje, osoba upisana u registar briše se iz registra (vidi 3. red dolje navedene tablice mjera) i gubi pristup svim poticajima vezanima za upis.

21.  U slučajevima iz stavaka 19. i 20. osoba upisana u registar može se ponovno upisati u registar ako su uklonjeni razlozi koji su doveli do njezina brisanja iz registra.

22.  Ako je uočeno opetovana i namjerna nesuradnja ili neprimjereno ponašanje, ili ozbiljno nepridržavanje (vidi 4. red dolje navedene tablice mjera), ZTRS usvaja odluku o zabrani ponovnog upisa za razdoblje od jedne ili dvije godine, ovisno o težini slučaja.

23.  ZTRS obavještava dotičnu osobu upisanu u registar i podnositelja pritužbe o svakoj mjeri donesenoj u skladu sa stavcima 18. do 22. ili redovima 1. – 4. dolje navedene tablice mjera.

24.  Ako mjera koju donese ZTRS rezultira dugoročnim brisanjem iz registra (vidi 4. red dolje navedene tablice mjera), dotična osoba upisana u registar može, unutar 20 radnih dana od obavijesti, glavnim tajnicima Europskog parlamenta i Europske komisije predati obrazloženi zahtjev za ponovnim razmatranjem te mjere.

25.  Nakon isteka roka od 20 dana ili nakon što su glavni tajnici donijeli konačnu odluku, obavještavaju se relevantni potpredsjednici Europskog parlamenta i Europske komisije te se mjera javno navodi u registru.

26.  Ako odluka o zabrani ponovnog upisa na određeno vrijeme uključuje ukidanje mogućnosti zahtijevanja dozvole pristupa Europskom parlamentu kao zastupniku interesa, glavni tajnik Europskog parlamenta predaje prijedlog Kolegiju kvestora, kojim ga poziva da odobri ukidanje dozvole pristupa dotične osobe ili osoba za to vremensko razdoblje.

27.  ZTRS u svojim odlukama o mjerama koje se primjenjuju u skladu s ovim Prilogom poštuje načela proporcionalnosti i dobrog upravljanja. Njegove aktivnosti koordinira načelnik odjela u Glavnom tajništvu Europske komisije, a one ulaze u nadležnost glavnih tajnika Europskog parlamenta i Europske komisije, koji se o tim aktivnostima pravodobno obavještavaju.

Tablica raspoloživih mjera u slučaju nepridržavanja Kodeksa ponašanja

Vrsta nepridržavanja (brojevi se odnose na gore navedene stavke)

Mjera

Objava mjere u registru

Formalna odluka o ukidanju prethodno odobrenog prava na pristup prostorijama Europskog parlamenta

1

Nepridržavanje, odmah ispravljeno (18.)

Pisana obavijest u kojoj se navode činjenice i njihovo ispravljanje.

Ne

Ne

2

Nesuradnja sa ZTRS-om (19. i 21.)

Brisanje iz registra, deaktivacija dozvole za pristup prostorijama Europskog parlamenta te

ukidanje drugih poticaja

Ne

Ne

3

Neprimjereno ponašanje (20. i 21.)

Brisanje iz registra, deaktivacija dozvole za pristup prostorijama Europskog parlamenta te ukidanje drugih poticaja

Ne

Ne

4

Opetovana i namjerna nesuradnja ili opetovano neprimjereno ponašanje (22.) i/ili ozbiljno nepridržavanje.

a)  Brisanje iz registra na jednu godinu i formalno ukidanje prava na pristup Parlamentu (kao ovlaštenom predstavniku interesnih skupina);

b)  Brisanje iz registra na dvije godine i formalno ukidanje prava na pristup Parlamentu (kao ovlaštenom predstavniku interesnih skupina);

Da, odlukom glavnih tajnika Europskog parlamenta i Europske komisije.

Da, odlukom Kolegija kvestora.

(1) Točkom (d) od zastupnika interesa zahtijeva se da u okviru svojih odnosa s institucijama Europske unije i s njihovim članovima, dužnosnicima i ostalim osobljem, „pri upisu u registar, a zatim i u okviru svojih aktivnosti na koje se primjenjuje registar, osiguraju da su, prema svojim saznanjima, podaci koje pružaju potpuni, ažurirani i ne navode na pogrešne zaključke“ i da „se slažu da su sve navedene informacije podložne reviziji te da pristaju na suradnju s administrativnim zahtjevima za dodatnim informacijama i ažuriranjima;”.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti