Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2010(ACI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0258/2014

Predkladané texty :

A7-0258/2014

Rozpravy :

PV 14/04/2014 - 20
CRE 14/04/2014 - 20

Hlasovanie :

PV 15/04/2014 - 8.36
CRE 15/04/2014 - 8.36
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0376

Prijaté texty
PDF 510kWORD 189k
Utorok, 15. apríla 2014 - Štrasburg
Medziinštitucionálna dohoda o registri transparentnosti
P7_TA(2014)0376A7-0258/2014
Rozhodnutie
 Príloha
 Príloha
 Príloha
 Príloha
 Príloha

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o úprave medziinštitucionálnej dohody o registri transparentnosti (2014/2010(ACI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na schôdzu Predsedníctva konanú 13. januára 2014, na ktorej Predsedníctvo schválilo odporúčania, ktoré 12. decembra 2013 prijala medziinštitucionálna pracovná skupina na vysokej úrovni pre revíziu registra transparentnosti,

–  so zreteľom na návrh medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou o registri transparentnosti pre organizácie a samostatne zárobkovo činné fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky EÚ (ďalej len „upravená dohoda”),

–  so zreteľom na článok 11 ods. 1 a 2 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ),

–  so zreteľom na článok 295 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 11. mája 2011 o uzatvorení medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom a Komisiou o spoločnom registri transparentnosti(1),

–  so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu z 23. júna 2011 medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou o zriadení registra transparentnosti pre organizácie a samostatne zárobkovo činné fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky EÚ (ďalej len „dohoda z 23. júna 2011”)(2),

–  so zreteľom na článok 127 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0258/2014),

A.  keďže článok 11 ods. 2 Zmluvy o EÚ stanovuje: „inštitúcie udržiavajú otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s reprezentatívnymi združeniami a občianskou spoločnosťou”;

B.  keďže transparentnosť tohto dialógu si vyžaduje dobré fungovanie spoločného registra organizácií a osôb, ktoré sa pokúšajú ovplyvniť procesy tvorby a vykonávania politiky EÚ;

C.  keďže vo svojom uznesení z 8. mája 2008 o vytvorení rámca pre činnosť zástupcov záujmových skupín (lobistov) v inštitúciách Európskej únie(3) stanovil zásady, na základe ktorých Európsky parlament začal rokovania s Komisiou o spoločnom registri transparentnosti;

D.  keďže uvedeným rozhodnutím z 11. mája 2011 schválil pravidlá a rámec registra transparentnosti pre organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky EÚ;

E.  keďže neregulovaný a netransparentný lobizmus je významnou hrozbou pre tvorbu politík a verejný záujem;

1.  ľutuje, že návrh na úpravu dohody z 23. júna 2011 nepovedie k vytvoreniu povinného registra transparentnosti; pripomína preto svoju výzvu na zriadenie povinnej registrácie v súvislosti s výkonom lobistických aktivít v inštitúciách EÚ, ako sa už zakotvuje v uvedenom uznesení z 8. mája 2008 a v vyššie uvedenom rozhodnutí z 11. mája 2011;

2.  považuje navrhovanú úpravu dohody z 23. júna 2011 za čiastočný krok vpred v súčasnom štádiu;

3.  vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2016 predložila legislatívny návrh na zriadenie povinného registra na základe článku 352 ZFEÚ;

4.  žiada Komisiu, aby v súvislosti so všetkými nadchádzajúcimi návrhmi na súhrnnú reformu zmlúv zahrnula buď návrh na zmenu článku 298 ZFEÚ, alebo návrh na primeraný konkrétny právny základ umožňujúci zriadenie povinného registra v súlade s riadnym legislatívnym postupom;

5.  domnieva sa, že budúce preskúmania registra transparentnosti by mali byť čo najtransparentnejšie a najinkluzívnejšie a mali by umožňovať úplné angažovanie príslušného výboru a vo výraznej miere aj podiel občianskej spoločnosti;

6.  nástojí na tom, aby nasledujúce preskúmanie registra transparentnosti sprevádzali verejné konzultácie;

7.  domnieva sa, že ďalšie hodnotenie registra transparentnosti by sa malo v každom prípade dokončiť najneskôr do konca roka 2017;

8.  uznáva úlohu, ktorú zohrala Rada od zriadenia registra transparentnosti, a víta skutočnosť, že Rada bola zapojená ako pozorovateľ do procesu skúmania dohody z 23. júna 2011; opakuje však svoju výzvu, aby sa Rada čo najrýchlejšie pripojila k registru transparentnosti s cieľom zabezpečiť transparentnosť vo všetkých fázach procesu tvorby práva na úrovni Únie;

9.  víta, že podľa upravenej dohody sa majú poskytovať zlepšené špecifikácie informácií, pričom táto požiadavka by sa mala uplatniť trvaním na odhalení totožnosti všetkých klientov zastupujúcich organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a realizácii politiky EÚ, a jasným prepojením všetkých činností, zahrnutých do pôsobnosti registra, s príslušnými klientmi;

10.  domnieva sa, že pri výklade „nevhodného správania“ v zmysle písm. b) kódexu správania, ktorý je pripojený k upravenej dohode, tento výraz okrem všeobecne prijatých zásad uvedených v kódexe, najmä v písm. c), f) alebo g), zahŕňa:

11.  vyjadruje presvedčenie, že kódex správania pripojený k dohode z 23. júna 2011 a kódex správania poslancov Európskeho parlamentu v oblasti finančných záujmov a konfliktov záujmov by sa mali zmeniť tak, aby poslanci nemohli uzatvárať žiadny druh dohody ani zmluvný vzťah s externým orgánom, či už na financovanie, alebo priame zamestnávanie jednotlivcov spomedzi svojich spolupracovníkov;

12.  víta jasnejšie definície opisujúce výnimky z rozsahu pôsobnosti, ktoré sa týkajú činnosti právnických firiem;

13.  očakáva, že takéto jasnejšie definície pomôžu pri podpore ďalších registrácií a prinesú lepšie pochopenie významu činností právnických firiem, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti registra, aby tieto mohli využívať stimuly ponúkané registrom transparentnosti a transparentným spôsobom sa zúčastňovať na rozhodovacom procese;

14.  trvá na tom, aby registrované právnické firmy deklarovali v registri transparentnosti všetkých klientov, v mene ktorých vykonávajú činnosti, na ktoré sa register vzťahuje;

15.  nabáda Komisiu, aby bola rovnako ambiciózna, aj keď ide o zavedenie motivačných opatrení pre registrujúcich sa na posilnenie podielu v registri transparentnosti; domnieva sa, že k stimulom by okrem iného mohli patriť:

16.  víta nedávne rozhodnutia prijaté advokátskymi komorami v Bruseli a Paríži, v ktorých sa uznávajú rozdiely medzi činnosťami právnikov súvisiacimi s prácou súdov a inými činnosťami spadajúcimi do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti; okrem toho vyzýva Radu advokátskych komôr a združení právnikov Európy, aby stimulovala svojich členov na prijatie podobných opatrení;

17.  berie na vedomie, že v niektorých členských štátoch existujú zákonné ustanovenia o pravidlách upravujúcich vykonávanie povolaní, ktoré predovšetkým objektívne bránia právnickým firmám v tom, aby sa zapísali do registra transparentnosti a zverejnili informácie o svojich klientoch, ktoré si register vyžaduje; uvedomuje si však tiež veľké riziko súvisiace s tým, že takéto zákonné ustanovenia sa môžu takisto zneužiť na to, aby sa zamedzilo zverejňovaniu informácií potrebných na správny zápis v registri; v tejto súvislosti víta jasnú pripravenosť profesijných organizácií na partnerskú spoluprácu v záujme zabezpečenia toho, aby sa zadržiavanie informácií v mene ich povolania obmedzovalo výlučne na prípady objektívne povolené právnymi predpismi; vyzýva Komisiu a predsedu Európskeho parlamentu, aby zabezpečili, aby táto pripravenosť priniesla praktický výsledok a čo najskôr ho zakotvili do upravenej dohody;

18.  víta zámer Predsedníctva zaviesť značný počet motivačných opatrení s cieľom posilnenia účasti v registri transparentnosti;

19.  v záujme úplnej realizácie týchto opatrení vyzýva Predsedníctvo, aby zvážilo tieto konkrétne návrhy na zahrnutie do príslušných rozhodnutí Predsedníctva:

20.  žiada Predsedníctvo, aby vypracovalo štandardizovaný formulár pre spravodajcov na dobrovoľné zverejňovanie „legislatívnej stopy“. Legislatívna stopa je formulár prikladaný k správam, ktorý vypracúvajú poslanci, kde podrobne uvádzajú všetkých lobistov, s ktorými sa spravodajcovia zodpovední za konkrétny spis stretli v procese vypracúvania správy, keď to malo významný vplyv na správu.

21.  žiada bývalých poslancov Európskeho parlamentu, aby dodržiavali príslušné ustanovenia(4), keď vykonávajú činnosť spadajúcu do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti; je presvedčený, že bývali poslanci by pri vykonávaní týchto činností nemali používať poslaneckú legitimáciu na to, aby mohli vstupovať do priestorov Európskeho parlamentu; žiada Predsedníctvo, aby Konferencii predsedov predložilo návrh vhodných opatrení na zabránenie zneužívania výsad, na ktoré majú bývalí poslanci nárok;

22.  žiada sekretariát spoločného registra transparentnosti, aby v pravidelných intervaloch poskytoval správu o fungovaní systému stimulov so zreteľom na konečný cieľ zriadenia povinného registra;

23.  zdôrazňuje, že neregistrované organizácie alebo jednotlivci, ktorí sú oprávnení na registráciu a očakáva sa, že sa zaregistrujú, dokonca aj keď ich nezaregistrovanie je len dočasné, nebudú mať prístup k novým stimulom a výhodám spojeným s registráciou;

24.  víta a podporuje úlohu, ktorú zohrali neinštitucionálne kontrolné subjekty pri sledovaní transparentnosti inštitúcií EÚ;

25.  domnieva sa, že treba posilniť štruktúru a personál sekretariátu spoločného registra transparentnosti s cieľom vykonávať nové ustanovenia v upravenej dohode, zaoberať sa postupom varovania a postupom vyšetrovania a vybavovania sťažností a zlepšiť postupy overovania spoľahlivosti informácií, ktoré poskytli registrujúci sa;

26.  očakáva, že výročná správa o prevádzke spoločného registra transparentnosti bude obsahovať analýzu pokroku dosiahnutého v oblasti pokrytia a kvality zápisov;

27.  stimuluje Komisiu, aby pri vykonávaní úlohy koordinácie registra transparentnosti dôsledne sledovala riadne uplatňovanie upravenej dohody;

28.  schvaľuje upravenú dohodu uvedenú v prílohe a rozhodol o jej priložení k rokovaciemu poriadku;

29.  poveruje svojho predsedu, aby upravenú dohodu podpísal spoločne s predsedom Európskej komisie a zabezpečil jej zverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

30.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie vrátane jeho prílohy Rade, Komisii a parlamentom členských štátov na informáciu.

(1) Ú. v. EÚ C 377 E, 7.12.2012, s. 176.
(2) Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2011, s. 29.
(3) Ú. v. EÚ C 271 E, 12.11.2009, s. 48.
(4) Ako stanovili kvestori na pravidelnej schôdzi, ktorá sa uskutočnila 19. apríla 2012, PV QUAEST.


PRÍLOHA

DOHODA MEDZI EURÓPSKYM PARLAMENTOM A EURÓPSKOU KOMISIOU O REGISTRI TRANSPARENTNOSTI PRE ORGANIZÁCIE A SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÉ OSOBY, KTORÉ SA PODIEĽAJÚ NA TVORBE A VYKONÁVANÍ POLITIKY EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky parlament a Európska komisia (ďalej len „strany tejto dohody“),

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 11 ods. 1 a 2, Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej článok 295, a Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej spoločne len „zmluvy“),

keďže tvorcovia európskej politiky nie sú pri svojej činnosti izolovaní od občianskej spoločnosti, ale vedú otvorený, transparentný a pravidelný dialóg so zastupujúcimi združeniami a občianskou spoločnosťou,

keďže strany tejto dohody preskúmali register transparentnosti (ďalej len „register“) zriadený Dohodou z 23. júna 2011 medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou o zriadení registra transparentnosti pre organizácie a samostatne zárobkovo činné fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky EÚ(1), a to v súlade s jej odsekom 30,

DOHODLI SA NA TOMTO:

I.  Zásady registra

1.  Zriadením a prevádzkou registra nebudú ovplyvnené ani dotknuté ciele Európskeho parlamentu, ktoré vyjadril vo svojom uznesení z 8. mája 2008 o vytvorení rámca pre činnosť zástupcov záujmových skupín (lobistov) v inštitúciách Európskej únie(2) a v rozhodnutí z 11. mája 2011 o uzavretí medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom a Komisiou o spoločnom registri transparentnosti.(3)

2.  Prevádzka registra musí dodržiavať všeobecné zásady práva Únie vrátane zásad proporcionality a nediskriminácie.

3.  Prevádzka registra musí dodržiavať práva poslancov Európskeho parlamentu na vykonávanie poslaneckého mandátu bez akéhokoľvek obmedzenia.

4.  Prevádzka registra nesmie zasahovať do právomocí alebo výsad strán tejto dohody, ani ovplyvňovať ich organizačné právomoci.

5.  Strany tejto dohody sa musia usilovať o to, aby zaobchádzali so všetkými subjektmi, ktoré sa zaoberajú podobnými činnosťami, podobne a aby umožnili rovnaké podmienky pre registráciu organizácií a samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky Únie.

II.  Štruktúra registra

6.  Štruktúra registra je takáto:

a)  ustanovenia týkajúce sa rozsahu pôsobnosti registra, činností spadajúcich do jeho pôsobnosti, vymedzenia pojmov, stimulov a výnimiek;

b)  oddiely registrácie (príloha 1);

c)  informácie vyžadované od registrujúcich sa vrátane požiadaviek na poskytovanie finančných informácií (príloha 2);

d)  kódex správania (príloha 3);

e)  mechanizmus upozornenia a mechanizmus na predkladanie sťažností a opatrenia uplatňované v prípade porušenia kódexu správania vrátane postupu uplatňovaného v prípade varovaní a postupu vyšetrovania a vybavovania sťažností (príloha 4);

f)  vykonávanie usmernení s praktickými informáciami pre registrujúcich sa.

III.  Rozsah pôsobnosti registra

Zahrnuté činnosti

7.  Rozsah pôsobnosti registra zahŕňa všetky činnosti okrem tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 10 až 12, vykonávané s cieľom priamo alebo nepriamo ovplyvňovať tvorbu alebo vykonávanie politík a rozhodovacie procesy inštitúcií EÚ, bez ohľadu na miesto ich vykonávania alebo na použitý komunikačný kanál alebo médium, ako napríklad outsourcing, médiá, zmluvy s profesionálnymi sprostredkovateľmi, think tanky, platformy, fóra, kampane a iniciatívy zdola.

Na účely tejto dohody ,,priamo ovplyvňovaťˮ znamená ovplyvňovať prostredníctvom priameho kontaktu alebo komunikácie s inštitúciami EÚ alebo inak v nadväznosti na takéto činnosti a ,,nepriamo ovplyvňovaťˮ znamená použiť sprostredkované ovplyvňovanie, ako sú médiá, verejná mienka, konferencie či spoločenské akcie, so zameraním na inštitúcie EÚ.

Medzi tieto činnosti patrí predovšetkým:

–  kontaktovanie členov a ich asistentov, úradníkov alebo iných zamestnancov inštitúcií EÚ;

–  príprava, rozširovanie a rozosielanie listov, informačných materiálov alebo dokumentov na diskusiu a pozičných dokumentov;

–  organizovanie akcií, stretnutí, propagačná činnosť, konferencie alebo spoločenské akcie, na ktoré boli zaslané členom a ich asistentom, úradníkom alebo iným zamestnancom inštitúcií EÚ pozvánky; a

–  dobrovoľné príspevky a účasť na formálnych konzultáciách alebo vypočutiach o plánovaných legislatívnych alebo iných právnych aktoch EÚ a iné otvorené konzultácie.

8.  Od všetkých organizácií a samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré sa zaoberajú prebiehajúcimi alebo pripravovanými činnosťami spadajúcimi do pôsobnosti registra, sa bez ohľadu na ich právne postavenie očakáva, že sa zaregistrujú.

Sprostredkovateľ a jeho klient sú oprávnení zaregistrovať každú činnosť, ktorá patrí do pôsobnosti registra a ktorú na základe zmluvy vykonáva sprostredkovateľ poskytujúci právne a iné odborné poradenstvo. Takýto sprostredkovatelia musia deklarovať všetkých klientov v rámci takýchto zmlúv, ako aj príjem na klienta za reprezentáciu, ako je stanovené v prílohe 2 v bode II.C.2.B. Táto požiadavka nevyníma klientov z registrácie ani zo zahrnutia nákladov na všetky aktivity zadané subdodávateľsky sprostredkovateľom do vlastných odhadov nákladov.

Činnosti, ktoré nepatria do pôsobnosti registra

9.  Organizácia je spôsobilá na registráciu len vtedy, ak vykonáva činnosti patriace do pôsobnosti registra, ktoré viedli k priamej alebo nepriamej komunikácii s inštitúciami EÚ. Organizácia, ktorá sa považuje za nespôsobilú, môže byť vymazaná z registra.

10.  Činnosti týkajúce sa poskytovania právneho a iného odborného poradenstva nepatria do pôsobnosti registra, ak:

–  zahrnujú poradenskú činnosť a kontakty s orgánmi verejnej moci s cieľom poskytovať klientom lepšie informácie o všeobecnej právnej situácii alebo o ich konkrétnej právnej situácii alebo radiť klientom, či určitý právny alebo administratívny krok je vhodný alebo prípustný v rámci existujúceho právneho a regulačného prostredia;

–  zahrnujú poradenstvo poskytované klientom s cieľom pomôcť im zaručiť, že ich činnosť je v súlade s príslušným zákonom;

–  zahrnujú analýzy a štúdie pripravené pre klientov o potenciálnom vplyve všetkých legislatívnych alebo regulačných zmien, s ohľadom na ich právne postavenie alebo oblasť činnosti;

–  zahrnujú zastupovanie v súvislosti so zmierovacím konaním alebo mediáciou, ktorých zámerom je predísť tomu, aby sa spor dostal pred súdny alebo správny orgán; alebo

–  súvisia s výkonom základného práva klienta na spravodlivý proces vrátane práva na obhajobu v správnom konaní, ako sú napríklad činnosti vykonávané právnikmi či inými odborníkmi zainteresovanými v uvedených procesoch.

Ak je niektorá spoločnosť so svojimi poradcami zapojená ako strana do konkrétneho právneho alebo správneho prípadu alebo konania, žiadna činnosť priamo s tým súvisiaca, ktorá nie je zameraná na zmenu platného právneho rámca, nepatrí do pôsobnosti registra. Tento pododsek sa vzťahuje na všetky odvetvia podnikania v Európskej únii.

Nasledujúce činnosti týkajúce sa poskytovania právneho a iného odborného poradenstva však patria do pôsobnosti registra v prípade, ak ich cieľom je ovplyvňovanie inštitúcií EÚ, ich členov a ich asistentov alebo ich úradníkov či iných zamestnancov:

–  poskytovanie podpory prostredníctvom zastupovania alebo mediácie alebo poskytovanie podporného materiálu vrátane argumentácie a navrhovania; a

–  poskytovanie taktického alebo strategického poradenstva vrátane vyvolania otázok, ktorých rozsah a načasovanie sú určené na ovplyvňovanie inštitúcií EÚ, ich členov a ich asistentov alebo ich úradníkov či iných zamestnancov.

11.  Činnosti sociálnych partnerov ako účastníkov sociálneho dialógu (odbory, združenia zamestnávateľov atď.) nepatria do pôsobnosti registra, ak títo sociálni partneri vykonávajú úlohu, ktorú im ukladajú zmluvy. Tento odsek platí s príslušnými úpravami aj v prípade každého subjektu, ktorému je osobitne v zmluvách priznaná inštitucionálna úloha.

12.  Činnosti ako odpoveď na priamu a individuálnu žiadosť inštitúcií EÚ alebo poslancov Európskeho parlamentu, ako sú napríklad ad hoc alebo pravidelné žiadosti o faktické informácie, údaje a odbornú konzultáciu, nepatria do pôsobnosti registra.

Osobitné ustanovenia

13.  Register sa nevzťahuje na cirkvi a náboženské spoločnosti. Od zastupujúcich kancelárií alebo právnych subjektov, kancelárií a sietí vytvorených na zastupovanie cirkví a náboženských spoločností pri rokovaniach s inštitúciami EÚ, ako aj od ich združení sa však očakáva, že sa zaregistrujú.

14.  Register sa nevzťahuje na politické strany. Od všetkých organizácií, ktoré politické strany založia alebo podporujú a ktoré sa zaoberajú činnosťami patriacimi do pôsobnosti registra, sa však očakáva, že sa zaregistrujú.

15.  Register sa nevzťahuje na služby verejnej správy členských štátov, vlády tretích krajín, medzinárodné medzivládne organizácie a ich diplomatické misie.

16.  Od regionálnych verejných orgánov a ich zastupujúcich kancelárií sa neočakáva, že sa zaregistrujú, ale môžu sa zaregistrovať, ak chcú. Od každého združenia alebo siete vytvorenej na kolektívne zastupovanie regiónov sa očakáva, že sa zaregistruje.

17.  Od všetkých vnútroštátnych verejných orgánov nižšej úrovne, iných ako sú uvedené v odseku 16, napr. od miestnych a obecných úradov alebo miest alebo od ich zastupujúcich kancelárií, združení či sietí sa očakáva, že sa zaregistrujú.

18.  Od sietí, platforiem alebo iných foriem kolektívnej činnosti bez právneho postavenia alebo právnej subjektivity, ktoré však sú de facto zdrojom organizovaného vplyvu a zapájajú sa do činností patriacich do pôsobnosti registra, sa očakáva, že sa zaregistrujú. Členovia takýchto foriem kolektívnej činnosti určia zástupcu, ktorý bude pôsobiť ako ich kontaktná osoba zodpovedná za styk so „spoločným sekretariátom registra transparentnosti“ (Joint Transparency Register Secretariat – JTRS).

19.  Pri posudzovaní oprávnenosti na zaregistrovanie sa berú do úvahy činnosti zamerané (priamo alebo nepriamo) na všetky inštitúcie, agentúry a orgány EÚ, ich členov a ich asistentov, úradníkov a iných zamestnancov. Takéto činnosti nezahŕňajú činnosti zamerané na členské štáty, najmä činnosti zamerané na ich stále zastúpenia pri Európskej únii.

20.  Od európskych sietí, federácií, združení alebo platforiem sa očakáva, že predložia spoločné, transparentné usmernenia pre svojich členov, v ktorých budú jasne uvedené činnosti patriace do pôsobnosti registra. Očakáva sa od nich, že tieto usmernenia zverejnia.

IV.  Pravidlá vzťahujúce sa na registrujúcich sa

20140415-P7_TA(2014)0376_SK-p0000001.png

21.  Registráciou dotknuté organizácie a fyzické osoby:

–  súhlasia s tým, že informácie, ktoré uvádzajú na zapísanie do registra, sú verejné,

–  súhlasia s tým, že budú konať v súlade s kódexom správania stanoveným v prílohe 3 a, v prípade potreby, predložia text každého profesionálneho kódexu správania, ktorým sú viazaní(4);

–  ručia za to, že informácie poskytnuté na zapísanie do registra sú správne, a súhlasia s tým, že budú spolupracovať, pokiaľ ide o administratívne žiadosti o doplňujúce informácie a aktualizácie;

–  súhlasia s tým, že všetky varovania a sťažnosti, ktoré sa ich týkajú, sa budú riešiť podľa pravidiel kódexu správania stanoveného v prílohe 3;

–  súhlasia s tým, že sa na nich budú vzťahovať všetky opatrenia, ktoré sa majú použiť v prípade nedodržania kódexu správania stanoveného v prílohe 3, a uznávajú, že opatrenia stanovené v prílohe 4 sa na nich môžu uplatniť v prípade, ak porušia kódex;

–  berú na vedomie, že strany tejto dohody možno budú musieť na požiadanie a v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001(5) zverejniť korešpondenciu a iné dokumenty týkajúce sa činnosti registrujúcich sa.

V.  Vykonávanie

22.  Za dohľad nad systémom a za všetky kľúčové prevádzkové aspekty zodpovedajú generálni tajomníci Európskeho parlamentu a Európskej komisie, ktorí po vzájomnej dohode prijmú opatrenia potrebné na vykonávanie tejto dohody.

23.  Aj keď je systém prevádzkovaný spoločne, môžu strany tejto dohody register využívať nezávisle na vlastné špecifické účely.

24.  S cieľom zaviesť systém zachovávajú útvary Európskeho parlamentu a Európskej komisie spoločnú operačnú štruktúru nazvanú „spoločný sekretariát registra transparentnosti“ (JTRS). JTRS tvorí na základe dohody medzi príslušnými útvarmi skupina úradníkov z Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Činnosť JTRS koordinuje vedúci oddelenia z generálneho sekretariátu Európskej komisie. K úlohám JTRS patrí tvorba vykonávacích usmernení v medziach tejto dohody, ktoré uľahčia jednotný výklad pravidiel zo strany registrujúcich sa, a sledovanie kvality obsahu registra. JTRS použije dostupné administratívne zdroje na vykonávanie kontrol kvality obsahu registra s tým, že za poskytnuté informácie sú však v konečnom dôsledku zodpovední registrujúci sa.

25.  Strany tejto dohody budú organizovať príslušné školenia a projekty internej komunikácie na zvyšovanie informovanosti svojich členov a zamestnancov o registri a postupoch upozornenia a podávania a vybavovania sťažností.

26.  Strany tejto dohody prijmú primerané externé opatrenia na zvýšenie informovanosti o registri a na propagáciu jeho používania.

27.  Prostredníctvom užívateľsky ústretového vyhľadávača sa budú na internetovej stránke registra transparentnosti Europa pravidelne zverejňovať súbory základných štatistík vybratých z databázy registra. Verejný obsah tejto databázy bude k dispozícii v elektronickom, strojovo čitateľnom formáte.

28.  Generálni tajomníci Európskeho parlamentu a Európskej komisie predožia výročnú správu o fungovaní registra príslušnému podpredsedovi Európskeho parlamentu a príslušnému podpredsedovi Európskej komisie. Výročná správa poskytne vecné informácie o registri, jeho obsahu a vývoji a zverejní sa každoročne za predchádzajúci kalendárny rok.

VI.  Opatrenia pre registrujúcich sa, ktorí sú v súlade s pravidlami

29.  Preukazy na vstup do priestorov Európskeho parlamentu sa budú vydávať pre fyzické osoby, ktoré zastupujú organizácie patriace do pôsobnosti registra, alebo pre ne pracujú, ak sa tieto organizácie alebo fyzické osoby zaregistrovali. Z registrácie však nevyplýva automatický nárok na takýto vstupný preukaz. Vydávanie a kontrola vstupných preukazov, ktoré umožnia dlhodobý prístup do priestorov Európskeho parlamentu, zostávajú vnútorným postupom Európskeho parlamentu v jeho vlastnej zodpovednosti.

20140415-P7_TA(2014)0376_SK-p0000002.png

30.  Strany tejto dohody ponúknu stimuly v rámci ich správnych právomocí, aby podporili registráciu v rámci, ktorý vytvorila táto dohoda.

Stimuly Európskeho parlamentu pre registrujúcich sa môžu zahŕňať:

–  ďalšie uľahčenie prístupu do priestorov Európskeho parlamentu, k poslancom a ich asistentom, k jeho úradníkom a iným zamestnancom;

–  povolenie organizovať alebo spoločne hostiť podujatia v jeho priestoroch;

–  zjednodušenie odovzdávania informácií vrátane osobitných zoznamov adresátov;

–  účasť na vypočutiach výboru v úlohe rečníkov;

–  záštita Európskeho parlamentu.

Stimuly Európskej komisie pre registrujúcich sa môžu zahŕňať:

–  opatrenia v súvislosti s odovzdávaním informácií registrujúcim sa pri začatí verejných konzultácií;

–  opatrenia týkajúce sa skupín odborníkov a iných poradných subjektov;

–  osobitné zoznamy adresátov;

–  záštita Európskej komisie.

Strany tejto dohody informujú registrujúcich sa o konkrétnych stimuloch, ktoré sú im k dispozícii.

VII.  Opatrenia v prípade porušenia kódexu správania

31.  Každý môže podať upozornenie a sťažnosť v súvislosti s možným nedodržiavaním kódexu správania stanoveného v prílohe 3, pričom sa použije štandardný kontaktný formulár, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke registra. Upozornenia a sťažnosti sa riešia v súlade s postupmi stanovenými v prílohe 4.

32.  Mechanizmus upozornenia je nástrojom, ktorý dopĺňa kontroly kvality vykonávané JTRS v súlade s odsekom 24. Upozornenie môže podať ktokoľvek, ak ide o vecné chyby týkajúce sa informácií, ktoré poskytujú registrujúci sa. Upozornenia možno podať aj v prípade neoprávnených registrácií

33.  Každý môže podať formálnu sťažnosť, ak existuje podozrenie, že registrujúci nedodržiava kódex správania, pokiaľ ide o iné než vecné chyby. Sťažnosti musia byť doložené faktami, ktoré súvisia s predpokladaným nedodržaním kódexu správania.

JTRS vyšetrí podozrenie na nedodržanie kódexu s náležitým prihliadnutím na zásadu proporcionality a riadnej správy. Ak registrujúci sa alebo ich zástupcovia úmyselne nedodržiavajú kódex správania, uplatnia sa opatrenia stanovené v prílohe 4.

34.  V prípade opakovaného porušenia spolupráce, opakovaného nevhodného správania alebo závažného nedodržania kódexu správania, ktoré zistil JTRS v rámci postupov uvedených v odsekoch 31 až 33, dotknutý registrujúci sa bude vymazaný z registra na obdobie jedného alebo dvoch rokov a opatrenie bude uverejnené v registri, ako je stanovené v prílohe 4.

VIII.  Účasť ostatných inštitúcií a orgánov

35.  Európska rada a Rada sa vyzývajú, aby sa pripojili k registru. Ďalšie inštitúcie, orgány a agentúry EÚ sú vyzvané, aby samy používali rámec vytvorený touto dohodou ako referenčný nástroj v kontakte s organizáciami a samostatne zárobkovo činnými osobami zapojenými do tvorby a vykonávania politík EÚ.

IX.  Záverečné ustanovenia

36.  Táto dohoda nahrádza dohodu medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou z 23. júna 2011, ktorá stráca platnosť dňom uplatňovania tejto dohody.

37.  Register bude preskúmaný v roku 2017.

38.  Táto dohoda nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od ...(6) alebo od 1. januára 2015, podľa toho, ktorý dátum nastane skôr.

Subjekty, ktoré sú už zaregistrované k dátumu uplatňovania tejto dohody, zmenia svoju registráciu, aby splnili nové požiadavky vyplývajúce z tejto dohody, a to v lehote troch mesiacov po tomto dátume.

V

Za Európsky parlament Za Európsku komisiu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ L 191, 22.07.2011, s. 29.
(2) Ú. v. EÚ C 271 E, 12.11.2009, s. 48.
(3) Ú. v. EÚ C 377 E, 7.12.2012, s. 176.
(4) Profesionálny kódex správania, ktorým je registrujúci sa viazaný, môže ukladať povinnosti, ktoré sú prísnejšie ako požiadavky kódexu správania uvedeného v prílohe 3.
(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).
(6) Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum: 3 mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody.


Príloha 1

„Register transparentnosti”

Organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky Únie

Oddiely

Charakteristika/poznámky

Profesionálne konzultantské spoločnosti/právnické firmy/samostatne zárobkovo činní konzultanti

Pododdiel

Profesionálne konzultantské spoločnosti

Spoločnosti vykonávajúce na základe zmluvy s klientmi činnosti v oblasti presadzovania, lobovania, propagácie, verejných vecí a vzťahov s orgánmi verejnej moci

Pododdiel

Právnické firmy

Právnické firmy vykonávajúce na základe zmluvy s klientmi činnosti v oblasti presadzovania, lobovania, propagácie, verejných vecí a vzťahov s orgánmi verejnej moci

Pododdiel

Samostatne zárobkovo činní konzultanti

Samostatne zárobkovo činní konzultanti alebo právnici vykonávajúci na základe zmluvy s klientmi činnosti v oblasti presadzovania, lobovania, propagácie, verejných vecí a vzťahov s orgánmi verejnej moci Tento pododdiel je určený na registráciu subjektov, ktoré zahŕňajú iba jednu osobu.

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Pododdiel

Spoločnosti a skupiny

Spoločnosti alebo skupiny spoločností (s právnym postavením alebo bez neho), ktoré vykonávajú na svoj vlastný účet činnosti „in house“ vrátane presadzovania, lobovania, propagácie, verejných vecí a vzťahov s orgánmi verejnej moci

Pododdiel

Obchodné a podnikové združenia

Organizácie (buď ziskové alebo neziskové) zastupujúce obchodné spoločnosti alebo zmiešané skupiny a platformy

Pododdiel

Odborové zväzy a profesijné združenia

Záujmové zastúpenie pracovníkov, zamestnancov alebo profesií

Pododdiel

Iné organizácie vrátane:

—  subjektov (ziskových alebo neziskových) organizujúcich podujatia;

—  médií prepojených na záujmové skupiny alebo subjektov orientovaných na výskum, spojených so súkromnými ziskovými záujmami;

—  koalícií ad-hoc a dočasných štruktúr (so ziskovým členstvom)

III - Mimovládne organizácie

Pododdiel

Mimovládne organizácie, platformy, siete, koalície ad hoc, dočasné štruktúry a iné podobné subjekty

Neziskové organizácie (s právnym postavením alebo bez neho), ktoré sú nezávislé od orgánov verejnej moci, politických strán a komerčných organizácií; zahŕňajú nadácie, charitatívne organizácie atď.

Každý takýto subjekt, v členstve ktorého sú zahrnuté ziskové prvky, sa musí zaregistrovať v oddiele II.

IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie

Pododdiel

Think tanky a výskumné inštitúcie

Špecializované think tanky a výskumné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú činnosťami a politikami Európskej únie

Pododdiel

Akademické inštitúcie

Inštitúcie, ktorých hlavným cieľom je vzdelávanie, ale ktoré sa zaoberajú činnosťami a politikami Európskej únie

Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá

Pododdiel

Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá

Právne subjekty, kancelárie, siete alebo združenia, ktoré sú zriadené na reprezentačné účely

VI – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.

Pododdiel

Regionálne štruktúry

Od regiónov samotných a ich reprezentačných kancelárií sa neočakáva, že sa zaregistrujú, ale môžu sa zaregistrovať, ak chcú. Od každého združenia alebo siete vytvorenej na kolektívne zastupovanie regiónov sa očakáva, že sa zaregistruje.

Pododdiel

Iné vnútroštátne verejné orgány nižšej úrovne

Od všetkých národných verejných orgánov nižšej úrovne, napr. od miestnych a obecných úradov alebo ich zastupujúcich kancelárií, od národných združení či sietí, sa očakáva, že sa zaregistrujú.

Pododdiel

Nadnárodné združenia a siete verejných regionálnych orgánov alebo iných orgánov na nižšej než vnútroštátnej úrovni

Pododdiel

Iné verejné alebo zmiešané subjekty vytvorené na základe právnych predpisov, ktorých účelom je konať vo verejnom záujme

Zahŕňajú iné organizácie s verejným alebo zmiešaným (verejno-súkromným) štatútom


Príloha 2

Informácie požadované od registrujúcich sa

I.  VŠEOBECNÉ A ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

a)  názov (alebo názvy) organizácie, adresa jej sídla a prípadne adresa v Bruseli, Luxemburgu alebo Štrasburgu, telefónne číslo, emailová adresa, webová stránka;

b)  meno osoby, ktorá nesie právnu zodpovednosť za organizáciu, a meno riaditeľa alebo správcu organizácie, prípadne hlavný kontaktný bod so zreteľom na činnosti patriace do pôsobnosti registra (t. j. riaditeľ pre otázky EÚ); mená osôb s povolením na vstup do priestorov Európskeho parlamentu(1);

c)  počet osôb (poslanci, zamestnanci atď.) zapojených do činností, ktoré sú v pôsobnosti registra, a osôb, ktoré majú možnosť využívať vstupný preukaz do priestorov Európskeho parlamentu, ako aj čas, ktorý jednotlivci strávia týmito činnosťami podľa nasledujúcich percent z činnosti na plný úväzok: 25%, 50%, 75% alebo 100 %;

d)  ciele/kompetencie – oblasti záujmu – činnosti – krajiny, v ktorých sa vykonávajú činnosti – príslušnosť k sieťam – všeobecné informácie patriace do pôsobnosti registra;

e)  členstvo a prípadne počet členov (fyzických osôb a organizácií).

II.  OSOBITNÉ INFORMÁCIE

A.  ČINNOSTI, KTORÉ PATRIA DO PÔSOBNOSTI REGISTRA

Musia sa uviesť konkrétne údaje o hlavných legislatívnych návrhoch alebo politikách, na ktoré sa zameriava činnosť registrujúceho sa a ktoré patria do pôsobnosti registra. Možno uviesť aj odkaz na iné špecifické činnosti, ako sú akcie alebo publikácie.

B.  PREPOJENIA S INŠTITÚCIAMI EÚ

a)  členstvo v skupinách na vysokej úrovni, poradných výboroch, skupinách odborníkov, iných štruktúrach a platformách podporovaných EÚ atď.

b)  členstvo v medziskupinách Európskeho parlamentu alebo priemyselných fórach alebo zapojenie do nich atď.

C.  FINANČNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ČINNOSTÍ, KTORÉ SÚ V PÔSOBNOSTI REGISTRA

1.  Všetci registrujúci musia uviesť:

a)  Odhad ročných nákladov na činnosti patriace do pôsobnosti registra. Finančné číselné údaje sa týkajú celoročnej činnosti a vzťahujú sa na posledný uzavretý finančný rok k dátumu registrácie alebo k dátumu každoročného obnovenia registračných údajov;

b)  Výška a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý finančný rok k dátumu registrácie alebo k dátumu každoročného obnovenia registračných údajov. Tieto informácie musia zodpovedať informáciám, ktoré poskytuje európsky systém finančnej transparentnosti(2).

2.  Profesionálne konzultačné spoločnosti/právnické firmy/samostatne zárobkovo činní konzultanti (oddiel I prílohy 1) okrem toho uvedú:

a)  Obrat pripadajúci na činnosti, ktoré sú v pôsobnosti registra, podľa nasledujúcej tabuľky:

Ročný obrat za činnosti zastupovania v EUR:

0 – 99 999

100 000– 499 999

500 000 – 1 000 000

> 1 000 000

b)  Zoznam všetkých klientov, v mene ktorých sa vykonávajú činnosti patriace do pôsobnosti registra. Príjmy od klientov na činnosti v oblasti zastupovania sa uvedú podľa nasledujúcej tabuľke:

Rozpätie v EUR za činnosti zastupovania na klienta ročne:

0 – 9 999

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 1 000 000

> 1 000 000

c)  Od klientov sa tiež očakáva, že sa zaregistrujú. Finančné vyhlásenie, ktoré predkladajú profesionálne konzultačné spoločnosti/právnické firmy/samostatne zárobkovo činní konzultanti o svojich klientoch (zoznam a tabuľka) nezbavuje týchto klientov povinnosti začleniť subdodávateľské činnosti do vlastného vyhlásenia, aby neboli ich deklarované finančné výdavky podhodnotené.

3.  Interní (in-house) lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia (oddiel II prílohy I) okrem toho uvedú:

obrat pripadajúci na činnosti, ktoré sú v pôsobnosti registra, so zahrnutím súm nižších ako 10 000 EUR.

4.  Mimovládne organizácie, think tanky, výskumné a akademické inštitúcie – organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá – organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď. (oddiely III až VI prílohy I) okrem toho uvedú:

a)  celkový rozpočet organizácie

b)  rozpis hlavných súm a zdrojov financovania.

(1) Registrujúci sa môžu požiadať o povolenie na prístup do priestorov Európskeho parlamentu na konci registračného procesu. Mená osôb, ktorým boli pridelené preukazy oprávňujúce na vstup do priestorov Európskeho parlamentu, budú uvedené v registri. Z registrácie nevyplýva automatický nárok na takýto vstupný preukaz.
(2) http://ec.europa.eu/comm/eti/index_en.htm.


Príloha 3

Kódex správania

Strany tejto dohody sú toho názoru, že všetci zástupcovia záujmových skupín, ktorí sú s nimi v kontakte, či už v jednorazovom alebo častejšom, registrovaní alebo neregistrovaní, by sa mali správať v súlade s týmto kódexom správania.

V rámci svojich vzťahov s inštitúciami EÚ a ich členmi, úradníkmi a ostatnými zamestnancami, zástupcovia záujmových skupín:

a)  vždy sa identifikujú svojím menom, v prípade potreby registračným číslom a uvedú názov subjektu alebo subjektov, pre ktoré pracujú alebo ktoré zastupujú; uvedú svoje záujmy, ciele alebo zámery, ktoré podporujú, a v prípade potreby uvedú klientov alebo členov, ktorých zastupujú;

b)  nezískavajú ani sa nepokúšajú získať informácie alebo rozhodnutia nečestným spôsobom alebo s využitím neoprávneného nátlaku či nevhodného správania;

c)  pri rokovaní s tretími stranami nesmú tvrdiť, že majú akýkoľvek formálny vzťah s Európskou úniou alebo s niektorou z jej inštitúcií, a neskresľujú účinok registrácie s cieľom zavádzať tretie strany alebo úradníkov, alebo iných zamestnancov Európskej únie, ani nevyužívajú logo inštitúcií EÚ bez výslovného povolenia;

d)  zabezpečia, aby informácie, ktoré uvádzajú pri registrácii a následne v rámci svojich činností patriacich do pôsobnosti registra, boli podľa ich najlepšieho vedomia a svedomia úplné, aktuálne a neskresľujúce; akceptujú, že všetky poskytnuté informácie sú predmetom preskúmania, a súhlasia s tým, že budú spolupracovať, pokiaľ ide o administratívne žiadosti o doplňujúce informácie a aktualizácie;

e)  nepredávajú tretím stranám kópie dokumentov získaných od ktorejkoľvek inštitúcie EÚ;

f)  vo všeobecnosti dodržiavajú všetky pravidlá, kódexy a postupy dobrej správy, ktoré zaviedli inštitúcie EÚ, a nijako nebránia ich vykonávaniu a uplatňovaniu;

g)  nenavádzajú členov inštitúcií Európskej únie, úradníkov ani iných zamestnancov Únie či asistentov ani stážistov týchto členov na to, aby konali v rozpore s pravidlami a normami správania, ktoré sa na nich vzťahujú;

h)  ak zamestnávajú bývalých úradníkov alebo iných zamestnancov Európskej únie, alebo asistentov, alebo stážistov členov inštitúcií EÚ, rešpektujú povinnosť týchto zamestnancov dodržiavať pravidlá a záväzok mlčanlivosti, ktorým podliehajú;

i)  získajú vopred súhlas príslušného poslanca alebo poslancov Európskeho parlamentu v súvislosti s akýmkoľvek zmluvným vzťahom alebo zamestnaneckým pomerom s akoukoľvek osobou z vymedzeného okolia poslanca;

j)  dodržiavajú všetky pravidlá stanovujúce práva a povinnosti bývalých poslancov Európskeho parlamentu a členov Európskej komisie;

k)  informujú všetky osoby, ktoré zastupujú, o svojich povinnostiach voči inštitúciám Únie.

Fyzické osoby, ktoré sa v Európskom parlamente zaregistrovali na účely vydania preukazu na meno, ktorý je neprenosný na inú osobu a oprávňuje na vstup do priestorov Európskeho parlamentu:

l)  zabezpečia, aby tento vstupný preukaz nosili v priestoroch Európskeho parlamentu vždy a viditeľne;

m)  prísne dodržiavajú platný rokovací poriadok Európskeho parlamentu;

n)  akceptujú, že každé rozhodnutie o žiadosti o vstup do priestorov Európskeho parlamentu je výhradným právom Európskeho parlamentu a registrácia neznamená automaticky nárok na vstupný preukaz.


Príloha 4

Postup upozornenia a postup vyšetrovania sťažností a ich vybavovania

I.  UPOZORNENIA

Prostredníctvom vyplnenia štandardného formulára dostupného na webovej stránke registra môže ktokoľvek zaslať JTRS upozornenie v súvislosti s informáciami uvedenými v registri a v súvislosti s neplatnými registráciami.

S upozorneniami na údaje uvedené v registri sa zaobchádza ako s tvrdeniami o porušení ustanovenia písmena d) kódexu správania stanoveného v prílohe 3(1). Dotknutý registrujúci sa bude požiadaný, aby informácie aktualizoval alebo vysvetlil JTRS, prečo informácie nie je potrebné aktualizovať. V prípade, že dotknutý registrujúci sa nespolupracuje, možno uplatniť opatrenia, ktoré sa uvádzajú v tabuľke nižšie (riadky 2 až 4).

II.  SŤAŽNOSTI

Stupeň 1: Podanie sťažnosti

1.  Ktokoľvek môže podať sťažnosť JTRS vyplnením štandardného formulára dostupného na internetovej stránke registra. Formulár obsahuje tieto informácie:

a)  registrujúceho sa, ktorého sa sťažnosť týka;

b)  meno a kontaktné údaje sťažovateľa;

c)  údaje o údajnom porušení kódexu správania vrátane dostupných dokumentov alebo iných materiálov, ktoré potvrdzujú sťažnosť, oznámenie o tom, či bola sťažovateľovi spôsobená nejaká škoda, a dôvody podozrenia, že išlo o úmyselné porušenie.

Anonymné sťažnosti sa neberú do úvahy.

2.  V sťažnosti sa uvedie, ktoré ustanovenia kódexu správania neboli podľa sťažovateľa dodržané. Každú sťažnosť, v prípade ktorej považuje JTRS porušenie kódexu od začiatku za jednoznačne neúmyselné, môže JTRS prekvalifikovať na „upozornenie“.

3.  Kódex správania sa uplatňuje výhradne na vzťahy medzi zástupcami záujmových skupín a inštitúciami EÚ a nemôže sa použiť na reguláciu vzťahov medzi tretími stranami alebo medzi zaregistrovanými osobami.

Stupeň 2: Prípustnosť

4.  Po doručení sťažnosti JTRS:

a)  potvrdí sťažovateľovi do piatich pracovných dní doručenie sťažnosti;

b)  určí, či sťažnosť patrí do pôsobnosti registra, ako je vymedzené v prílohe 3 ku kódexu správania a uvedené v stupni 1 vyššie;

c)  overí všetky dôkazy predložené na podporu sťažnosti, či už v podobe dokumentov, iných materiálov alebo osobných vyhlásení; v zásade všetky vecné dôkazy musia pochádzať od dotknutého registrujúceho sa, z dokumentov, ktoré vystavila tretia strana, alebo z verejne dostupných zdrojov. Čisto subjektívne hodnotenia predložené sťažovateľom sa nepovažujú za dôkaz;

d)  na základe analýz uvedených v písmenách b) a c) rozhodne o prípustnosti sťažnosti.

5.  Ak je sťažnosť posúdená ako neprípustná, JTRS o tejto skutočnosti informuje sťažovateľa písomne a uvedie dôvody tohto rozhodnutia.

6.   Ak je sťažnosť posúdená ako prípustná, JTRS informuje sťažovateľa aj dotknutého registrujúceho sa o tomto rozhodnutí a o následnom postupe, ktorý je uvedený nižšie.

Stupeň 3: Vybavovanie prípustných sťažností – preskúmanie a predbežné opatrenia

7.  JTRS informuje dotknutého registrujúceho sa o obsahu sťažnosti a o údajne porušených ustanoveniach a súčasne ho vyzve, aby do 20 pracovných dní predložil svoje stanovisko k sťažnosti. Registrujúci sa môže na podporu tohto stanoviska a v rovnakej lehote predložiť memorandum, ktoré poskytla zastupiteľská profesijná organizácia, najmä v prípade regulovaných povolaní alebo organizácií podliehajúcich profesijnému kódexu správania.

8.  Nedodržanie lehoty uvedenej v odseku 7 má za následok dočasné pozastavenie registrácie dotknutého registrujúceho sa až do obnovenia spolupráce.

9.  JTRS preskúma všetky informácie zhromaždené počas vyšetrovania, pričom môže rozhodnúť o vypočutí dotknutého registrujúceho sa alebo sťažovateľa, alebo oboch.

10.  Ak preskúmanie poskytnutých materiálov preukáže, že sťažnosť je neodôvodnená, JTRS informuje o tomto rozhodnutí dotknutého registrujúceho sa a sťažovateľa a uvedie dôvody rozhodnutia.

11.  Ak je sťažnosť potvrdená, dotknutému registrujúcemu sa dočasne pozastaví registrácia až do prijatia opatrení na riešenie problému (pozri stupeň 4 uvedený nižšie) a môžu sa naňho vzťahovať ďalšie doplňujúce opatrenia vrátane výmazu z registra, prípadne odobratia každého povolenia na vstup do priestorov Európskeho parlamentu v súlade s vnútornými postupmi tejto inštitúcie (pozri stupeň 5 a riadky 2 – 4 v tabuľke opatrení uvedenej nižšie), a to najmä v prípadoch nespolupráce.

Stupeň 4: Vybavovanie prípustných sťažností – riešenie

12.  Ak sa sťažnosť potvrdí a zistia sa problematické otázky, JTRS v spolupráci s dotknutým registrujúcim sa prijme všetky opatrenia potrebné na vyriešenie daného problému.

13.  Ak dotknutý registrujúci sa spolupracuje, JTRS v každom individuálnom prípade vymedzí dostatočný čas na dosiahnutie riešenia.

14.  Ak sa našlo možné riešenie problému a dotknutý registrujúci sa spolupracuje pri uplatňovaní riešenia, jeho registrácia sa obnoví a sťažnosť sa uzavrie. JTRS informuje dotknutého registrujúceho sa a sťažovateľa o tomto rozhodnutí a uvedie dôvody rozhodnutia.

15.  Ak sa našlo možné riešenie problému a dotknutý registrujúci sa nespolupracuje pri uplatňovaní takéhoto riešenia, jeho registrácia sa zruší (pozri riadky 2 a 3 tabuľky opatrení uvedenej nižšie). JTRS informuje dotknutého registrujúceho sa a sťažovateľa o tomto rozhodnutí a uvedie dôvody rozhodnutia.

16.  Ak si možné riešenie tohto problému vyžaduje rozhodnutie tretej strany vrátane orgánu v členskom štáte, konečné rozhodnutie JTRS sa pozastaví do prijatéia tohto rozhodnutia.

17.  Ak registrujúci sa nebude spolupracovať do 40 pracovných dní od oznámenia sťažnosti podľa odseku 7, uplatňujú sa opatrenia za porušenie (pozri odseky 19 až 22 stupňa 5 a riadky 2 až 4 tabuľky opatrení uvedenej nižšie).

Stupeň 5: Vybavovanie prípustnej sťažnosti – opatrenia, ktoré sa majú uplatniť v prípade porušenia kódexu správania

18.  Ak dotknutý registrujúci sa bezodkladne urobí nápravu, sťažovateľ aj dotknutý registrujúci sa dostanú od JTRS písomné potvrdenie o predmetných skutočnostiach a ich náprave (pozri riadok 1 tabuľky opatrení uvedenej nižšie).

19.  Ak dotknutý registrujúci sa nereaguje do lehoty 40 dní stanovenej v odseku 17, bude vymazaný z registra (pozri riadok 2 tabuľky opatrení uvedenej nižšie) a stratí prístup k všetkým stimulom spojeným s registráciou.

20.  Ak bolo zistené nevhodné správanie, dotknutý registrujúci sa bude vymazaný z registra (pozri riadok 3 tabuľky opatrení uvedenej nižšie) a stratí prístup k stimulom spojeným s registráciou.

21.  V prípadoch uvedených v odsekoch 19 a 20 sa dotknutý registrujúci sa môže znovu zaregistrovať, ak boli odstránené dôvody vedúce k výmazu.

22.  Ak sa nespolupráca alebo nevhodné správanie považuje za opakované a úmyselné, alebo ak bolo zistené závažné porušenie (pozri riadok 4 tabuľky opatrení uvedenej nižšie), JTRS prijme rozhodnutie o zákaze opätovnej registrácie na obdobie jedného alebo dvoch rokov (podľa závažnosti prípadu).

23.  Každé opatrenie prijaté podľa odsekov 18 až 22 alebo riadkov 1 až 4 tabuľky opatrení uvedenej nižšie oznámi JTRS dotknutému registrujúcemu sa a sťažovateľovi.

24.  V prípade, že opatrenie prijaté JTRS zahŕňa dlhodobý výmaz z registra (pozri riadok 4 tabuľky opatrení uvedenej nižšie), dotknutý registrujúci sa môže v lehote 20 pracovných dní od oznámenia opatrenia predložiť generálnym tajomníkom Európskeho parlamentu a Európskej komisie odôvodnenú žiadosť o opätovné preskúmanie takéhoto opatrenia.

25.  Po uplynutí lehoty 20 dní alebo po prijatí konečného rozhodnutia generálnymi tajomníkmi bude príslušný podpredseda Európskeho parlamentu a príslušný podpredseda Európskej komisie informovaný a opatrenie sa zverejní v registri.

26.  Ak rozhodnutie o zákaze opätovnej registrácie na určitú dobu zahŕňa odobratie možnosti požiadať o povolenie na vstup do priestorov Európskeho parlamentu ako osobe zastupujúcej záujmy, predloží generálny tajomník Európskeho parlamentu návrh Kolégiu kvestorov, ktoré bude vyzvané, aby schválilo odobratie daného povolenia na vstup vydaného dotknutej osobe alebo osobám na príslušné obdobie.

27.  Pri rozhodovaní, ktoré opatrenia sa uplatnia podľa tejto prílohy, JTRS náležite rešpektuje zásady proporcionality a dobrej správy. Činnosť JTRS koordinuje vedúci oddelenia z generálneho sekretariátu Európskej komisie pod dohľadom generálneho tajomníka Európskeho parlamentu a generálneho tajomníka Európskej komisie, ktorí sú priebežne náležite informovaní.

Tabuľka opatrení, ktoré možno uplatniť v prípade porušenia kódexu správania

Druh porušenia (čísla odkazujú na odseky uvedené vyššie)

Opatrenie

Uverejnenie opatrenia v registri

Formálne rozhodnutie o zrušení prístupu do priestorov Európskeho parlamentu

1

Okamžite napravené porušenie (18)

Písomné oznámenie priznávajúce predmetné skutočnosti a spôsob ich nápravy

Nie

Nie

2

Nespolupráca s JTRS (19 a 21)

Výmaz z registra, de-aktivácia povolenia na vstup do priestorov Európskeho parlamentu a strata ďalších stimulov

Nie

Nie

3

Nevhodné správanie (20 a 21)

Výmaz z registra, de-aktivácia povolenia na vstup do priestorov Európskeho parlamentu a strata ďalších stimulov

Nie

Nie

4

Opakovaná a úmyselná nespolupráca alebo opakované nevhodné správanie (22) a/alebo závažné porušenie kódexu

a)  Výmaz z registra na 1 rok a formálne odobratie povolenia na vstup do priestorov Európskeho parlamentu (ako akreditovanému zástupcovi záujmovej skupiny)

b)  Výmaz z registra na 2 roky a formálne odobratie povolenia na vstup do priestorov Európskeho parlamentu (ako akreditovanému zástupcovi záujmovej skupiny)

Áno, na základe rozhodnutia generálnych tajomníkov Európskeho parlamentu a Európskej komisie.

Áno, na základe rozhodnutia Kolégia kvestorov

(1) Podľa písmena d) sa vyžaduje, aby zástupcovia záujmových skupín vo svojich vzťahoch s inštitúciami EÚ a ich členmi, úradníkmi a inými zamestnancami „zabezpečili, aby informácie, ktoré uvádzajú pri registrácii a následne v rámci svojich činností patriacich do pôsobnosti registra, boli podľa ich najlepšieho vedomia a svedomia úplné, aktuálne a neskresľujúce“ a že „akceptujú, že všetky poskytnuté informácie sú predmetom preskúmania, a súhlasia s tým, že budú spolupracovať, pokiaľ ide o administratívne žiadosti o doplňujúce informácie a aktualizácie“.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia