Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0140(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0162/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0162/2014

Viták :

PV 14/04/2014 - 19
CRE 14/04/2014 - 19

Szavazatok :

PV 15/04/2014 - 17.2
CRE 15/04/2014 - 17.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0380

Elfogadott szövegek
PDF 1820kWORD 1518k
2014. április 15., Kedd - Strasbourg
Az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok ***I
P7_TA(2014)0380A7-0162/2014
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2014. április 15-i jogalkotási állásfoglalása az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi, az állatjóléti, a növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, az 1/2005/EK, a 396/2005/EK, a 834/2007/EK, az 1099/2009/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a(z) […]/2013/EU rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK, a 2008/120/EK és a 2009/128/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) irányuló javaslatról (COM(2013)0265 – C7-0123/2013 – 2013/0140(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0265),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 43. cikkének (2) bekezdésére, 114. cikkére és 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7-0123/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a luxemburgi képviselőház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló (2.) Jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. október 16-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2013. november 29-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A7-0162/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 67., 2014.3.6.,166. o.
(2) HL C 114., 2014.4.15., 96. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 15-én került elfogadásra az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, az 1/2005/EK, a 396/2005/EK, a 834/2007/EK, az 1099/2009/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, és a(z) …/2013/EU rendelet(1), valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK, a 2008/120/EK és a 2009/128/EK irányelv módosításáról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [Mód. 1]
P7_TC1-COD(2013)0140

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére, 114. cikkére és 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási javaslat tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(2),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére(3),

rendes jogalkotási eljárás keretében(4),

mivel:

(1)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (Szerződés) előírja, hogy az uniós politikák és tevékenységek meghatározásakor és végrehajtásakor az emberi egészség védelmének magas szintjét kell biztosítani. Ezt a célt többek között olyan, az állat- és növényegészségügy terén végzett intézkedésekkel kell megvalósítani, amelyek közvetlen célja az emberi egészség védelme.

(2)  A Szerződés azt is kimondja, hogy az Uniónak a belső piac megvalósításával összefüggésben elfogadott intézkedések révén elő kell segítenie a fogyasztóvédelem magas szintjének elérését.

(3)  Az uniós jog harmonizált szabályrendszert biztosít, amely szavatolja, hogy az élelmiszerek és a takarmányok biztonságosak és táplálóak legyenek, és hogy az élelmiszerlánc biztonságát vagy a fogyasztók élelmiszer- és takarmányinformációkkal kapcsolatos érdekeinek védelmét feltehetően érintő tevékenységeket specifikus követelményeknek megfelelően hajtsák végre. Egyes meglévő uniós szabályok az emberek, állatok és növények egészségének és az állatok jólétének legmagasabb szintjét biztosítják az élelmiszerlánc egésze mentén és valamennyi olyan tevékenységi területen, ahol a fő cél a – bizonyos esetekben az emberre átvihető – állatbetegségek vagy a növényekre vagy növényi termékekre ártalmas károsítók lehetséges terjedése elleni küzdelem; továbbá gondoskodnak a környezet géntechnológiával módosított szervezetekből (GMO-kból) és növényvédő szerekből eredő kockázatokkal szembeni védelméről. Az uniós szabályok emellett szavatolják a növényi szaporítóanyagok azonosságát és minőségét. E szabályok (a továbbiakban: az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályok) helyes alkalmazása hozzájárul a belső piac megfelelő működéséhez. [Mód. 2]

(4)  Az élelmiszer- és takarmányjogra vonatkozó alapvető uniós szabályokat a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(5) állapítja meg. Az alapvető szabályok mellett a konkrétabb élelmiszer- és takarmányjog különböző területekre terjed ki, mint például a takarmányozás, ezen belül a gyógyszeres takarmányok, a takarmány- és élelmiszer-higiénia, a zoonózisok, az állati melléktermékek, az állatgyógyászati készítmények maradványai, a szennyező anyagok, az emberi egészségre veszélyes állatbetegségek elleni védekezés és azok felszámolása, a takarmányok és élelmiszerek címkézése, a növényvédő szerek, a takarmány- és élelmiszer-adalékanyagok, a vitaminok, az ásványi sók, a nyomelemek és más adalékanyagok, az élelmiszerekkel érintkező anyagok, a minőségi és összetételi követelmények, az ivóvíz, az ionizáció, az új élelmiszerek és a GMO-k.

(5)  Az állat-egészségügyi uniós jogszabályok célja az emberek és az állatok egészségének magas szintű védelme az Unión belül, a mezőgazdasági és akvakultúra-ágazat ésszerű fejlesztése és a termelékenység növelése. Ezek a jogszabályok nélkülözhetetlenek az állatok és állati termékek belső piacának megvalósításához és az uniós szempontból jelentős fertőző betegségek elterjedésének megakadályozásához. A jogszabályok többek között az Unión belüli kereskedelmet, az Unióba történő beléptetést, a betegségek felszámolását, az állat-egészségügyi ellenőrzéseket és a betegségek bejelentését érintik, emellett erősítik az élelmiszer- és takarmánybiztonságot is.

(6)  A Szerződés 13. cikke elismeri, hogy az állatok érző lények. Az állatjólétről szóló uniós jogszabályok előírják az állattulajdonosok, az állattartók és az illetékes hatóságok számára, hogy tartsák tiszteletben az állatokkal szembeni humánus bánásmódot és a szükségtelen fájdalom és szenvedés elkerülését biztosító állatjóléti követelményeket. Ezek a szabályok tudományos adatokon alapulnak és közvetve javíthatják az élelmiszerek és a takarmány minőségét és biztonságát.

(7)  A növény-egészségügyi uniós jogszabályok az Unióban nem létező vagy nem elterjedt károsítók beléptetését, meghonosodását és elterjedését szabályozzák. Céljuk az uniós növények, valamint a köz- és magántulajdonú zöld területek és erdők egészségének megóvása, ezzel egyidejűleg pedig az Unió biológiai sokféleségének és környezetének védelme, valamint a növényekből készült élelmiszerek és takarmány minőségének és biztonságának szavatolása.

(8)  A növényi szaporítóanyagokra vonatkozó uniós jogszabályok a mezőgazdasági, zöldség-, erdészeti, gyümölcs- és dísznövényfajok és szőlőfajok növényi szaporítóanyagainak forgalomba hozatali célra történő előállítását és forgalomba hozatalát szabályozzák. E szabályok célja a felhasználók számára a növényi szaporítóanyagok azonosságának, egészségének és minőségének, valamint az agrár-élelmiszeripari lánc termelékenységének, sokféleségének, egészségének és minőségének biztosítása, továbbá a biológiai sokféleség és a környezet védelméhez való hozzájárulás. [Mód. 3]

(9)  Az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló uniós jogszabályok biztosítják az ökológiai termelés fenntartható fejlesztésének alapját, valamint céljuk a természeti erőforrások, a biológiai sokféleség és az állatjólét védelmének erősítése és a vidéki területek fejlődésének előmozdítása.

(10)  A mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó mezőgazdasági minőségrendszerekről szóló uniós jogszabályok meghatározzák a pontos előírások szerint termelt és előállított termékeket és élelmiszereket, egyúttal pedig ösztönzik a változatos mezőgazdasági termelést, védik a termékmegnevezéseket és tájékoztatják a fogyasztókat a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek sajátos jellemzőiről.

(11)  Az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályok azon az elven alapszanak, hogy a vállalkozók az ellenőrzésük alá tartozó élelmiszeripari vállalkozásokban zajló termelés, feldolgozás és forgalmazás minden szakaszában felelősek annak biztosításáért, hogy teljesüljenek az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott és a tevékenységeikre vonatkozó követelmények.

(12)  Az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásáért a tagállamok felelnek, amelyek illetékes hatóságai hatósági ellenőrzések szervezése révén nyomon követik és ellenőrzik, hogy ténylegesen betartják- és végrehajtják-e a vonatkozó uniós követelményeket.

(13)  A 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(6) létrehozta a hatósági ellenőrzések szervezésének egységes jogi keretét. Ez a keret lényegesen javította a hatósági ellenőrzések hatékonyságát, az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtását, az Unión belül az emberek, állatok és növények egészségét és az állatok jólétét érintő kockázatokkal szembeni védelem szintjét, valamint a környezet GMO-kból és növényvédő szerekből eredő kockázatokkal szembeni védelmének szintjét. Ezenfelül az agrár-élelmiszeripari lánc mentén végzett hatósági ellenőrzésekre irányuló integrált megközelítést támogató megerősített jogi keretet biztosított.

(14)  Az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályok számos olyan rendelkezést tartalmaznak, amelyek végrehajtását a 882/2004/EK rendelet nem, vagy csak részben szabályozta. Különösen megmaradtak az egyedi hatósági ellenőrzési szabályok a növényi szaporítóanyagokról szóló uniós jogszabályokban, valamint a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben(7). A növényegészségügy nagyrészt szintén kívül esik a 882/2004/EK rendelet alkalmazási körén, és a hatósági ellenőrzésekre vonatkozóan a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelv(8) határoz meg egyes szabályokat. [Mód. 4]

(15)  A 96/23/EK tanácsi irányelv(9) szintén igen részletes szabályokat állapít meg, amelyek többek között előírják a hatósági ellenőrzések minimális gyakoriságát és a jogsértés esetén elfogadandó különleges végrehajtási intézkedéseket.

(16)  Az átfogó jogi keret ésszerűsítése és egyszerűsítése – és ezzel egyidejűleg a jobb szabályozás céljának megvalósítása – érdekében az egyes szakterületeken végzett hatósági ellenőrzésekre alkalmazandó szabályokat jobban össze a hatósági ellenőrzésekre vonatkozó egységes jogi keretbe kell integrálni kell vonni, amennyiben az ellenőrzések tekintetében azonos célt követnek. E célból a 882/2004/EK rendeletet és az egyes szakterületeken végzett hatósági ellenőrzéseket jelenleg szabályozó más jogi aktusokat hatályon kívül kell helyezni és ezzel a rendelettel kell felváltani. [Mód. 5]

(17)  E rendeletnek célul kell kitűznie az agrár-élelmiszeripari lánc mentén végzett hatósági ellenőrzések megszervezésére és a hatósági ellenőrzésektől eltérő más hatósági tevékenységekre vonatkozó harmonizált uniós keret létrehozását, a 882/2004/EK rendeletben és a vonatkozó ágazati jogszabályokban meghatározott hatósági ellenőrzési szabályokra, valamint az azok alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokra is figyelemmel.

(18)  A mezőgazdasági termékek, mint például a szántóföldi növények, bor, olívaolaj, gyümölcsök és zöldségek, komló, tej és tejtermékek, marha- és borjúhús, birka- és kecskehús, valamint méz piacainak közös szervezésével kapcsolatos szabályok betartásának ellenőrzésére már létezik egy jól működő és specifikus ellenőrzési rendszer. Ez a rendelet ezért nem alkalmazandó az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben(10) foglalt rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzésére, az utóbb említett rendelet II. része II. címe I. fejezetének kivételével. [Mód. 6]

(19)  A jelenleg a 882/2004/EK rendeletben szereplő egyes hatályos fogalommeghatározásokat módosítani kell, hogy azok figyelembe vegyék e rendelet kibővített hatályát, hogy összhangban álljanak más uniós aktusokban foglalt meghatározásokkal, valamint hogy pontosítsák vagy adott esetben felváltsák az egyes ágazatokban eltérő jelentéssel bíró terminológiát.

(20)  Az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályok – többek között – az állatok és a növények egészségének védelmét és az állatok jólétét, valamint a környezet GMO-kkal és növényvédő szerekkel szembeni védelmét, valamint a növényi szaporítóanyagok azonosságának és jó minőségének biztosítását célzó különleges feladatok ellátásával bízzák meg a tagállamok illetékes hatóságait. Ezek a feladatok a tagállamok illetékes hatóságai által végrehajtandó olyan közérdekű tevékenységek, amelyek célja az emberek, állatok vagy növények egészségét, az állatok jólétét vagy a környezetet veszélyeztető esetleges kockázatok felszámolása, korlátozása vagy csökkentése. Ezekre a többek között termékengedélyezési, felmérési, felügyeleti és például járványügyi célú nyomonkövetési, valamint a betegségek felszámolását és visszaszorítását és más betegség-ellenőrzési feladatokat magukban foglaló tevékenységekre azonos, a hatósági ellenőrzések révén érvényesített ágazati szabályok vonatkoznak. [Mód. 7]

(21)  A tagállamoknak az e rendelet alkalmazási körébe tartozó valamennyi területen ki kell jelölniük egy illetékes hatóságot. Noha a tagállamok a legalkalmasabbak annak eldöntésére, hogy az egyes területekre mely illetékes hatóságot vagy hatóságokat – és mely közigazgatási szinten – jelölik ki, egyúttal elő kell írni számukra, hogy minden területen jelöljenek ki egyetlen olyan hatóságot, amely biztosítja a többi tagállam illetékes hatóságaival és a Bizottsággal folytatott megfelelően összehangolt kommunikációt.

(22)  A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy az uniós szabályokhoz, többek között az invazív jellegük miatt a mezőgazdasági termelésre vagy a környezetre potenciális veszélyt jelentő idegen fajokra vonatkozó szabályokhoz kapcsolódó – az e rendelet alkalmazási körébe tartozó ellenőrzésektől eltérő – hatósági ellenőrzések feladatát a kijelölt illetékes hatóságokra ruházzák.

(23)  Az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályok megfelelő alkalmazására irányuló hatósági ellenőrzések és az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályok által a tagállami hatóságokra ruházott más hatósági tevékenységek elvégzésére a tagállamoknak a közérdeket szolgáló, a hatósági ellenőrzések színvonalát, következetességét és eredményességét biztosító illetékes közhatóságokat kell kijelölniük. A kijelölt illetékes hatóságot – vagy hatóságokat –, megfelelő erőforrásokkal és eszközökkel rendelkező, valamint a pártatlanságot és a szakmaiságot garantáló illetékes hatóságokat kell kijelölniük. Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell a hatósági ellenőrzések minőségét, következetességét és hatékonyságát.kell ellátni, a tagállamoknak pedig az agrár-élelmiszeripari láncon belül tevékenykedő valamennyi vállalkozástól való függetlenségük biztosításával garantálni kell tudniuk azok pártalanságát és szakmaiságát. [Mód. 8]

(24)  Az e rendelet alkalmazási körébe tartozó szabályok megfelelő alkalmazásához és végrehajtásához az ilyen szabályok és e rendelet szabályainak megfelelő ismerete szükséges. Ennélfogva fontos, hogy a hatósági ellenőrzéseket és más hatósági tevékenységeket végző alkalmazottak szakterületüktől függően rendszeres képzésben részesüljenek az alkalmazandó jogszabályokról és az e rendeletből fakadó kötelezettségekről.

(24a)  Az illetékes hatóságok által vagy az illetékes hatóságok kérésére, az e rendeletnek való megfelelés ellenőrzése érdekében végzett auditok nemzetközi szabványokon is alapulhatnak, amennyiben e szabványok követelményei megfelelnek e rendelet követelményeinek. [Mód. 9]

(25)  A vállalkozóknak jogot kell biztosítani arra, hogy fellebbezéssel éljenek az illetékes hatóságok által hozott döntések ellen, és Az illetékes hatóságoknak tájékoztatniuk kell a vállalkozókat erről a jogról tájékoztatni kell őket. [Mód. 10]

(26)  Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a hatósági ellenőrzésekért felelős személyzet személyzet – a belső jelentési kötelezettségtől eltekintve – bizalmasan kezelje az ilyen ellenőrzések végzése során tudomására jutott és a szakmai titoktartás hatálya alá tartozó információkat. A nyilvánosságra hozatalt indokoló nyomós érdek hiányában a szakmai titoktartás minden olyan információra alkalmazandó, amelynek felfedése aláásná az ellenőrzések, vizsgálatok vagy auditok célját, a kereskedelmi érdekek védelmét, valamint a bírósági eljárások és a jogi tanácsadás védelmét. A szakmai titoktartás ugyanakkor nem akadályozhatja meg az illetékes hatóságokat abban, hogy Az emberi vagy állati egészség veszélyeztetésének, illetve az élelmiszerjog egyéb súlyos megsértésének gyanúja esetén az illetékes hatóságoknak megfelelő lépéseket kell tenniük a nyilvánosság tájékoztatására. Ezeknek az intézkedéseknek – különösen a terméknevek vagy az érintett vállalkozások megnevezése esetén – arányban kell állniuk a jogsértés mértékével. Az egyes vállalkozókat érintő hatósági ellenőrzések ellenőrzés eredményeit ismertető tényszerű információkat közzétegyék közzétehetik, amennyiben az érintett vállalkozó a közzétételt megelőzően ezekhez észrevételeket fűzhetett és ezeket az észrevételeket figyelembe vették és az illetékes hatóság által feltárt információkkal együtt egyidejűleg nyilvánosságra hozták. A szakmai titoktartás tiszteletben tartása továbbá nem érinti a nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó, a 178/2002/EK rendelet 10. cikke szerinti kötelezettséget abban az esetben, amikor fennáll az alapos gyanúja annak, hogy egy élelmiszer vagy takarmány veszélyt jelenthet az egészségre. Ez a rendelet nem érinti az illetékes hatóságoknak a 178/2002/EK rendelet 10. cikkében foglalt, a nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó kötelezettségét abban az esetben, amikor fennáll az alapos gyanúja annak, hogy egy élelmiszer vagy takarmány veszélyt jelenthet az emberek vagy az állatok egészségére, valamint a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben(11) biztosított jogát. [Mód. 11]

(27)  Az illetékes hatóságoknak az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályok alkalmazási körébe tartozó valamennyi ágazatban és valamennyi vállalkozóhoz, tevékenységhez, állathoz és termékhez kapcsolódóan rendszeres hatósági ellenőrzéseket kell végezniük. A hatósági ellenőrzések gyakoriságának meghatározásakor az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük, hogy az ellenőrzés terén tett erőfeszítéseket a különböző helyzetekben várható kockázat és a megfelelőség elvárt szintje függvényében módosítani kell. Egyes esetekben azonban az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályok előírják, hogy a hatósági ellenőrzéseket – az állatok vagy termékek forgalomba hozatalának vagy mozgatásának előfeltételét képező hatósági bizonyítvány vagy tanúsítvány kiállítása céljából – a kockázat mértékétől vagy a jogsértések várható mértékétől függetlenül el kell végezni. Ilyen esetben a hatósági ellenőrzések gyakoriságát a szükséges bizonyítványok vagy tanúsítványok kiállítása határozza meg.

(28)  A hatósági ellenőrzések megfelelőség-ellenőrzés szempontjából vett hatékonyságának fenntartása érdekében az ellenőrzéseket nem szabad előre bejelenteni, kivéve, ha a hatósági ellenőrzési tevékenységek jellege ezt megkívánja, például különösen az audittevékenységek esetében.

(29)  A hatósági ellenőrzéseknek alaposnak és hatékonynak kell lenniük, és biztosítaniuk kell az uniós jogszabályok megfelelő alkalmazását. Tekintettel arra, hogy a vállalkozók számára terhet jelenthetnek a hatósági ellenőrzések, az illetékes hatóságoknak hatósági ellenőrzési tevékenységeik megszervezésekor és lebonyolításakor figyelembe kell venniük e vállalkozók érdekeit, és az említett terhet szigorúan a hatékony és eredményes hatósági ellenőrzések elvégzéséhez szükséges mértékre kell korlátozniuk.

(29a)  A hatósági ellenőrzéseket olyan személyzetnek kell végeznie, akik tekintetében nem merül fel összeférhetetlenség, és különösen nem folytatnak – közvetlenül vagy házastársuk révén – a meghatározott hatósági ellenőrzések alá eső gazdasági tevékenységet. [Mód. 12]

(30)  A tagállami illetékes hatóságoknak hasonló gondossággal kell elvégezniük a hatósági ellenőrzéseket, függetlenül attól, hogy az érvényesített szabályok kizárólag az adott tagállam területén releváns tevékenységekre vagy a valamely másik tagállamba szállítandó vagy ott forgalomba hozandó, illetve az Unióból kivitelre szánt állatokra és termékekre vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelést érintő tevékenységekre alkalmazandók. Utóbbi esetben az illetékes hatóságok az uniós jogszabályok szerint arra is kötelezhetők, hogy ellenőrizzék az állatoknak és termékeknek a rendeltetési harmadik ország által előírt követelményeknek való megfelelőségét.

(31)  Az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós előírások megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében az illetékes hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy az e szabályok által érintett állatok és termékek előállításának, feldolgozásának és forgalmazásának valamennyi szakaszában végezzenek hatósági ellenőrzéseket. A hatósági ellenőrzések alapos és hatékony lebonyolítása érdekében továbbá az illetékes hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó szabályok alkalmazási körén kívül eső termékek, hatóanyagok, anyagok vagy tárgyak (például állatgyógyászati készítmények) előállításának és forgalmazásának valamennyi szakaszában végezzenek hatósági ellenőrzéseket, amennyiben erre az említett szabályok lehetséges megsértéseinek teljes körű kivizsgálásához és e jogsértések okainak meghatározásához szükség van.

(32)  Az illetékes hatóságok a vállalkozók és a nyilvánosság érdekében járnak el, biztosítva ezáltal az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályokban foglalt szigorú védelmi előírások megfelelő végrehajtási intézkedések révén történő következetes teljesítését és védelmét, valamint azt, hogy az e szabályoknak való megfelelést az agrár-élelmiszeripari lánc egésze mentén hatósági ellenőrzések keretében vizsgálják meg. Az illetékes hatóságoknak ennélfogva az általuk végzett hatósági ellenőrzések hatékonysága és eredményessége tekintetében a vállalkozók és a nyilvánosság felé kell elszámolniuk. Hozzáférést kell biztosítaniuk a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek megszervezéséhez és elvégzéséhez kapcsolódó információkhoz, és a hatósági ellenőrzésekhez és az azok eredményeihez kapcsolódó információkat rendszeresen közzé kell tenniük. Az illetékes hatóságokat továbbá bizonyos feltételek teljesülése esetén fel kell jogosítani arra, hogy az egyes vállalkozóknak a hatósági ellenőrzések eredményein alapuló minősítésére vonatkozó információkat közzétegyék vagy rendelkezésre bocsássák.

(33)  Az illetékes hatóságoknak feltétlenül biztosítaniuk és ellenőrizniük kell az általuk végzett hatósági ellenőrzések hatékonyságát és következetességét. E célból dokumentált írásbeli eljárások alapján kell eljárniuk, és részletes információkkal és utasításokkal kell szolgálniuk a hatósági ellenőrzéseket végző alkalmazottak számára. Mindemellett olyan megfelelő eljárásokkal és mechanizmusokkal kell rendelkezniük, amelyek segítségével folyamatosan meggyőződhetnek saját tevékenységük hatékonyságáról és következetességéről, és hiányosságok megállapítása esetén kiigazító intézkedést hozhatnak.

(34)  A jogsértések meghatározásának megkönnyítése és a korrekciós intézkedés érintett vállalkozó általi megvalósításának ésszerűsítése érdekében a hatósági ellenőrzések eredményéről jelentésben kell beszámolni amelynek azoknak a hatósági ellenőrzéseknek az eredményéről, amelyek során megállapították a hatályos szabályok megsértését. E jelentés egy példányát át kell adni a vállalkozónak. Amennyiben a hatósági ellenőrzések keretében a vállalkozó tevékenységeinek nyomon követése az illetékes hatóság alkalmazottainak állandó vagy rendszeres jelenlétét igényli, aránytalan volna minden egyes, a vállalkozónál tett vizsgálatról vagy látogatásról jelentést készíteni. Ilyen esetekben a jelentést olyan gyakorisággal kell elkészíteni, amely lehetővé teszi, hogy az illetékes hatóságok és a vállalkozó a megfelelés szintjéről rendszeres tájékoztatást, az esetleges megállapított hiányosságokról pedig azonnali értesítést kapjon. Az adminisztratív terhek csökkentéséhez elegendő továbbá, ha a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések eredményeit a közös egészségügyi beléptetési okmányban rögzítik. [Mód. 13]

(35)  A hatósági ellenőrzések zökkenőmentes lebonyolítása és annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok más hatósági tevékenységeket is elvégezhessenek, a vállalkozóknak maradéktalanul együtt kell működniük az illetékes hatóságokkal és a felhatalmazással rendelkező szervezetekkel.

(36)  Ez a rendelet létrehozza az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó szabályoknak az e szabályok alkalmazási körébe tartozó valamennyi területen történő megfelelés ellenőrzéséhez szükséges hatósági ellenőrzések megszervezésének egységes jogi keretét. Egyes érintett területeken az uniós jogszabályok részletes teljesítendő követelményeket határoznak meg, amelyek a hatósági ellenőrzések elvégzéséhez szükséges szakértelmet és sajátos eszközöket írnak elő. A potenciálisan az emberi, állati és növényi egészség, az állatjólét, valamint a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezet eltérő szintű védelmét eredményező, az e rendelet hatálya alá tartozó állatok és termékek belső piacának működését megzavaró és a versenyt torzító különböző végrehajtási gyakorlatok elkerülése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az említett területek ellenőrzési igényeinek ellátására alkalmas különös hatósági ellenőrzési szabályok elfogadása útján kiegészítse az e rendeletben foglalt előírásokat.

Ezeknek a szabályoknak különösen meg kell határozniuk a hatósági ellenőrzések elvégzésére vonatkozó különleges követelményeket és az ilyen ellenőrzések minimális gyakoriságát, az e rendeletben előírtakon túlmutató olyan különleges vagy további intézkedéseket, amelyeket az illetékes hatóságoknak a jogsértésekkel összefüggésben meg kell hozniuk, az illetékes hatóságok e rendeletben foglaltakon túlmutató különleges felelősségi köreit és feladatait, és az e rendeletben előírt közigazgatási jogsegéllyel kapcsolatos mechanizmusok igénybevételére vonatkozó különleges kritériumokat. Más esetekben ilyen további szabályok válhatnak szükségessé az élelmiszerekkel és takarmánnyal kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzésére vonatkozó részletesebb keret biztosítása céljából akkor, ha az emberi vagy állati egészséget, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezetet érintő kockázatokkal kapcsolatos olyan új információra derül fény, amely azt jelzi, hogy a tagállamokban végzett hatósági ellenőrzésekre vonatkozó közös előírások hiányában az ellenőrzések e kockázatokkal szemben nem tudják biztosítani az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályokban előírt elvárt védelmi szintet.

(37)  Az illetékes hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy feladataik egy részével más szerveket bízzanak meg. Meg kell határozni azokat a megfelelő feltételeket, amelyek biztosítják a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek pártatlanságának, minőségének és következetességének fenntartását. A felhatalmazással rendelkező szervezeteknek különösen az ISO szabvány szerinti akkreditációval kell rendelkezniük a vizsgálatok elvégzésére.

(38)  Az Unió-szerte végzett hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek megbízhatóságának és következetességének biztosítása érdekében az alkalmazott mintavételi és laboratóriumi analitikai, tesztelési és diagnosztikai módszereknek meg kell felelniük a legkorszerűbb tudományos előírásoknak, eleget kell tenniük az érintett laboratórium sajátos analitikai, tesztelési és diagnosztikai igényeinek, valamint megalapozott és megbízható analitikai, tesztelési és diagnosztikai eredményekkel kell szolgálniuk. A különböző források, például a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO), az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezet (EPPO), a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény (IPPC), az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE), az Európai Unió és a nemzeti referencialaboratóriumok vagy a nemzeti szabályok által biztosított több rendelkezésre álló módszer esetében egyértelmű szabályokat kell meghatározni az alkalmazandó módszer kiválasztására.

(39)  Azok a vállalkozók, akiknek állatai vagy termékei hatósági ellenőrzés keretében végzett mintavétel, elemzés, tesztelés vagy diagnosztizálás tárgyát képezik, második szakvéleményt kérhetnek, amelynek részeként másodszori elemzés, tesztelés vagy diagnosztizálás céljából újabb mintát kell venni, kivéve, ha ez a mintavétel gyakorlatilag kivitelezhetetlen vagy irreleváns. Ez különösen akkor fordulhat elő, ha rendkívül alacsony az adott veszély állatban vagy termékben való előfordulásának valószínűsége, vagy annak megoszlása rendkívül ritka vagy szabálytalan. Az IPPC ennélfogva nem alkalmaz másodszori mintákat a növényekben vagy növényi termékekben található karanténköteles károsító szervezetek előfordulásának értékelésére.

(40)  Az interneten vagy egyéb távoli eszköz keretében folytatott kereskedelem hatósági ellenőrzése céljából az illetékes hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy névtelenül leadott rendelések, úgynevezett próbavásárlás útján mintát gyűjtsenek, amelyet ezt követően elemezhetnek, tesztelhetnek vagy megfelelőség-ellenőrzésnek vethetnek alá. Az illetékes hatóságnak minden lépést meg kell tennie annak érdekében, hogy biztosítsa a vállalkozók második szakvéleményhez való jogát.

(41)  Az illetékes hatóságok által a hatósági ellenőrzésekkel és más hatósági tevékenységekkel összefüggésben gyűjtött mintán elemzések, tesztelések és diagnosztika végzése céljából kijelölt laboratóriumoknak rendelkezniük kell az ilyen feladatok legszigorúbb előírásoknak megfelelő elvégzéséhez szükséges szakértelemmel, felszereléssel, infrastruktúrával és személyzettel. A megalapozott és megbízható eredmények érdekében ezeket a laboratóriumokat a „Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei” című EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint kell akkreditálni e módszerek alkalmazására. A 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(12) szerint működő nemzeti akkreditáló testületnek kell megadnia.

(42)  Míg az akkreditáció a hatósági laboratóriumok legkorszerűbb teljesítményét biztosító kiválasztási eszköz, egyúttal bonyolult és költséges folyamat is, amely a kivételesen egyszerűen elvégezhető és ezért speciális eljárást vagy felszerelést nem igénylő laboratóriumi analitikai, tesztelési vagy diagnosztikai módszerek – például a vizsgálat során a Trichinella kimutatása – esetében, a kizárólag a növényi szaporítóanyagok minőségi jellemzőivel kapcsolatos elemzések vagy tesztek esetén, valamint bizonyos feltételek mellett akkor, ha a laboratórium csak a hatósági ellenőrzésektől eltérő más hatósági tevékenységek keretében végez elemzést, tesztelést vagy diagnosztizálást, aránytalan terhet jelenthet az érintett laboratórium számára.

(43)  A megközelítés rugalmasságának és arányosságának biztosítása érdekében – különösen az állat- és növény-egészségügyi laboratóriumok esetében – olyan eltérésekről kell rendelkezni, amelyek egyes laboratóriumok számára lehetővé teszik bizonyos módszerek akkreditáció nélkül történő alkalmazását. Ezenfelül bizonyos esetekben, például amikor új vagy a közelmúltban módosított módszereket kell alkalmazni, valamint újonnan felmerülő kockázatok vagy szükséghelyzetek esetében előfordulhat, hogy a laboratóriumnak nem áll azonnal rendelkezésére a hatósági laboratóriumként általa alkalmazandó valamennyi módszerre vonatkozó akkreditáció. Ennélfogva bizonyos feltételek mellett engedélyezhető, hogy a hatósági laboratóriumok a vonatkozó akkreditáció megszerzése előtt is végezzenek elemzést, tesztelést vagy diagnosztizálást az illetékes hatóságok számára.

(44)  A harmadik országból az Unióba beléptetett állatokon és termékeken végzett hatósági ellenőrzések döntő jelentőséggel bírnak annak biztosítása szempontjából, hogy ezek megfeleljenek az Unióban alkalmazandó jogszabályoknak és különösen az Unió területén az emberi, állati és növényi egészség, az állatjólét, valamint a GMO-k és növényvédő szerek vonatkozásában a környezet védelmét célzó előírásoknak. Ezekre a hatósági ellenőrzésekre adott esetben az állatoknak vagy termékeknek az Unióban történő szabad forgalomba bocsátását megelőzően vagy azt követően kell sort keríteni. A hatósági ellenőrzéseknek kellően gyakorinak kell lenniük ahhoz, hogy kezelni lehessen az egészséget, az állatjólétet és a környezetet veszélyeztető, az Unióba beléptetett állatokból és termékekből eredő esetleges kockázatokat, figyelembe véve az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós szabályokban foglalt követelményeknek való korábbi megfelelést, az adott állatokon és termékeken az érintett harmadik országban már elvégzett ellenőrzéseket, valamint az említett harmadik ország által arra vonatkozóan nyújtott biztosítékokat, hogy az Unióba exportált állatok és termékek megfelelnek az uniós jogszabályi követelményeknek.

(45)  Tekintettel az egyes állatok vagy termékek által jelentett, az emberek, állatok és növények egészségét, az állatok jólétét vagy a környezetet érintő esetleges kockázatokra, ezeket az állatokat vagy termékeket az Unióba történő beléptetéskor különleges hatósági ellenőrzésnek kell alávetni. A hatályos uniós szabályok hatósági ellenőrzések végzését írják elő az Unió határainál annak vizsgálata céljából, hogy teljesülnek-e az állatokra, az állati eredetű termékekre, a szaporítóanyagokra és az állati melléktermékekre alkalmazandó, az emberek és állatok egészségével és az állatjóléttel kapcsolatos előírások, valamint hogy a növények és növényi termékek megfelelnek-e a növény-egészségügyi követelményeknek. Amennyiben ezt új vagy ismert kockázatok indokolják, az Unióba történő beléptetéskor egyes további termékeket is fokozott ellenőrzésnek vetnek alá. Az ilyen ellenőrzések különös szabályait – amelyekről jelenleg a 97/78/EK tanácsi irányelv(13), a 91/496/EGK tanácsi irányelv(14), a 2000/29/EK tanácsi irányelv(15) és a 669/2009/EK bizottsági rendelet(16) rendelkezik – ebben a rendeletben kell meghatározni.

(46)  Az uniós hatósági ellenőrzési rendszer hatékonyságának megerősítése, a határellenőrzésekre elkülönített hatósági ellenőrzési források optimális elosztásának biztosítása és az élelmiszerláncra vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásának előmozdítása érdekében létre kell hozni a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések közös integrált rendszerét, amely a jelenlegi széttagolt ellenőrzési keretet felváltva valamennyi olyan szállítmány kezelését végezné, amelyeket az általuk jelentett lehetséges kockázatra tekintettel az Unióba történő beléptetésükkor ellenőrzésnek kell alávetni.

(47)  A határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések során valamennyi állat- vagy termékszállítmány esetében okmányellenőrzést és azonossági ellenőrzést, a szállítmányok jelentette kockázat függvényében pedig bizonyos gyakorisággal fizikai ellenőrzést kell végezni.

(48)  A fizikai ellenőrzések gyakoriságát az emberek, állatok vagy növények egészségét, az állatok jólétét, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezetet érintő kockázatok alapján kell meghatározni és módosítani. Ez a megközelítés lehetővé tenné az illetékes hatóságok számára, hogy az ellenőrzési forrásokat a legnagyobb kockázattal jellemzett területekre irányítsák. Az azonossági ellenőrzések gyakoriságát emellett csökkenteni kell, vagy a szállítmány hatósági plombájának ellenőrzésére kell korlátozni, amennyiben ezt az Unióba érkező szállítmány jelentette alacsony kockázat indokolja. Az azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések esetében a rendelkezésre álló adatkészletek és információk, valamint a számítógépes adatgyűjtési és adatkezelési rendszerek teljes körű felhasználásával kell a kockázatalapú megközelítést alkalmazni.

(49)  Bizonyos esetekben, amennyiben biztosított az emberi, állati és növényi egészség, az állatjólét, valamint a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezet magas szintű védelme, az alapvetően az illetékes hatóságok által a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzéseket más ellenőrző állomásokon vagy más hatóságok is elvégezhetik.

(50)  A hatósági ellenőrzések hatékony rendszerének megszervezése érdekében a harmadik országból érkező és az Unióba történő beléptetéskor ellenőrzendő szállítmányokhoz közös egészségügyi beléptetési okmányt kell mellékelni, amelyet a szállítmányok határállomásra történő érkezését bejelentő előzetes értesítésre, valamint az illetékes hatóságok által az érintett szállítmányon végzett hatósági ellenőrzések vagy az erre a szállítmányra vonatkozóan hozott határozatok eredményeinek rögzítésére kell használni. A vállalkozók valamennyi hatósági ellenőrzés elvégzését követően szintén e dokumentum alapján kaphatnak engedélyt a vámhatóságoktól.

(51)  A harmadik országból az Unió területére beléptetett állatok és termékek hatósági ellenőrzését a tagállamok által a minimumkövetelményeknek megfelelően kijelölt határállomásokon kell elvégezni. E létesítmények kijelölését vissza kell vonni vagy fel kell függeszteni, ha az említett követelményeknek már nem tesznek eleget, vagy ha tevékenységeik kockázatot jelenthetnek az emberek, állatok vagy növények egészségére, az állatjólétre, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezetre.

(52)  A harmadik országból érkező szállítmányok hatósági ellenőrzéseinek egységes alkalmazását biztosítandó közös szabályokat kell kidolgozni azon intézkedésekre vonatkozóan, amelyeket az illetékes hatóságoknak és a vállalkozóknak a jogsértés gyanújának felmerülése esetén, valamint nem megfelelő szállítmányok vagy az emberek, állatok vagy növények egészségét, az állatjólétet, valamint a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezetet érintő esetleges kockázatot jelentő szállítmányok tekintetében meg kell hozniuk.

(53)  A hatósági ellenőrzési tevékenységeket jellemző következetlenségek és a párhuzamos munkavégzés elkerülése, a határállomásokon hatósági ellenőrzés alá vonandó szállítmányok időben történő azonosítása és az ellenőrzések hatékony elvégzésének biztosítása érdekében gondoskodni kell az illetékes hatóságok, a vámhatóságok és a harmadik országból érkező szállítmányokkal foglalkozó más érintett hatóságok közötti együttműködésről és információcseréről.

(54)  A tagállamokat kötelezni kell annak biztosítására, hogy minden esetben megfelelő pénzügyi források álljanak rendelkezésre a hatósági ellenőrzéseket és más hatósági tevékenységeket végző illetékes hatóságok szükséges személyzettel és felszereléssel való ellátásához. Noha elsősorban a vállalkozók felelnek azért, hogy az általuk végzett tevékenységek összhangban álljanak az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós szabályokkal, az e célból életbe léptetett önellenőrzési rendszert az agrár-élelmiszeripari lánc mentén végzett hatékony piacfelügyelet biztosítása érdekében az egyes tagállamok által fenntartott célzott hatósági ellenőrzési rendszerrel kell kiegészíteni. Ez a rendszer természetéből adódóan bonyolult és erőforrás-igényes, ezért a végrehajtási szükségleteknek megfelelő szinten folyamatosan biztosítani kell a hatósági ellenőrzésekhez szükséges állandó forrásokat. A hatósági ellenőrzési rendszer állami forrásoktól való függésének csökkentése érdekében az illetékes hatóságoknak hatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy díjat vagy illetéket szedjenek kell szedniük az olyan egyes vállalkozókat vagy tevékenységeket érintő hatósági ellenőrzések elvégzése során felmerülő költségek fedezésére, akikre vagy amelyekre vonatkozóan az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályok – az uniós élelmiszer- és takarmányhigiéniai szabályokkal vagy a növény-egészségügyi szabályokkal összhangban és a növényi szaporítóanyagokra irányadó szabályok szerint – nyilvántartásba vételt vagy engedélyezést írnak elő. Díjat vagy illetéket kell szedni továbbá a vállalkozóktól a hatósági bizonyítványok vagy tanúsítványok kiállítása céljából végzett hatósági ellenőrzések költségeinek, valamint az illetékes hatóságok által a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések költségeinek ellentételezésére. [Mód. 15]

(55)  A díjaknak fedezniük kell, de nem haladhatják meg az illetékes hatóságok hatósági ellenőrzések során felmerült költségeit. Ezeket a költségeket az egyes hatósági ellenőrzések vagy egy adott időszakban elvégzett valamennyi hatósági ellenőrzés alapján kell kiszámítani. Az egyes hatósági ellenőrzések tényleges költségén alapuló díjak alkalmazásakor a szabályokat megfelelően betartó vállalkozókra – a ritkább hatósági ellenőrzéseknek köszönhetően – az előírásoknak nem megfelelő vállalkozóknál alacsonyabb átfogó díjakat kell róni. Az uniós jogszabályok valamennyi vállalkozó általi betartásának előmozdítása érdekében – az egyes tagállamok által választott, tényleges költségen vagy átalánydíjon alapuló díjszámítási módszertől függetlenül – e díjak összegét az illetékes hatóságnál egy adott időszakban felmerült összes költség alapján számított és a referencia-időszakban elvégzett hatósági ellenőrzésekben való érintettségüktől függetlenül valamennyi vállalkozóra kirótt díjak esetében úgy kell kiszámítani, hogy azok előnyben részesítsék az élelmiszerláncra vonatkozó uniós jogszabályokat következetesen betartó vállalkozókat.

(56)  Az illetékes hatóságok által beszedett díjak közvetlen vagy közvetett visszatérítését meg kell tiltani, mivel ez hátrányosan érintené a visszatérítésben nem részesülő vállalkozókat, és akár versenytorzító hatással járhat. A mikrovállalkozások támogatása érdekében azonban e vállalkozásokat mentesíteni kell az e rendelet alapján szedett díjak megfizetése alól.

(57)  A hatósági ellenőrzések vállalkozók által fizetett díjakból történő finanszírozásának teljes körűen átláthatónak kell lennie, hogy a polgárok és a vállalkozások tisztában legyenek a díjak meghatározásakor alkalmazott módszerekkel és adatokkal, valamint hogy tájékoztatást kapjanak az ilyen díjbevételek felhasználásáról.

(58)  Az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós szabályok meghatározzák azokat az eseteket, amikor bizonyos állatok vagy termékek forgalomba hozatalakor vagy mozgatásakor a bizonyítványt kiállító tisztviselő által aláírt hatósági bizonyítványt kell mellékelni. Indokolt az illetékes hatóságoknak és a bizonyítványt kiállító tisztviselőknek a hatósági bizonyítványok kiállításával, valamint az e bizonyítványok megbízhatóságát szavatoló jellemzőkkel kapcsolatos kötelezettségeit ismertető közös szabályrendszer meghatározása.

(59)  Más esetekben az e rendelet alkalmazási körébe tartozó szabályok előírják, hogy bizonyos állatok vagy termékek forgalomba hozatalakor vagy mozgatásakor az illetékes hatóság hatósági felügyelete alatt a vállalkozók, illetve maguk az illetékes hatóságok által kiállított hatósági címkét, hatósági jelet vagy más hatósági tanúsítványt kell mellékelni. Indokolt meghatározni olyan minimumszabályokat, amelyek biztosítják, hogy a hatósági tanúsítványok kiállítása egyúttal a megbízhatóságra vonatkozó megfelelő biztosítékokkal összhangban történjék.

(60)  A hatósági ellenőrzéseknek és más hatósági tevékenységeknek a legkorszerűbb tudományos előírásoknak megfelelő, valamint megalapozott, megbízható és Unió-szerte összehasonlítható eredményekkel szolgáló analitikai, tesztelési és diagnosztikai módszereken kell alapulniuk. Ennélfogva a hatósági laboratóriumok által alkalmazott módszereket, valamint az ezekből származó analitikai, tesztelési és diagnosztikai adatok minőségét és egységességét folyamatosan javítani kell. E célból a Bizottságot fel kell hatalmazni európai uniós referencialaboratóriumok kijelölésére és azok szakértő segítségének igénybevételére az élelmiszerlánc mindazon területein, ahol pontos és megbízható analitikai, tesztelési és diagnosztikai eredményekre van szükség. Az európai uniós referencialaboratóriumoknak mindenekelőtt biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti referencialaboratóriumok és hatósági laboratóriumok naprakész információkkal rendelkezzenek az elérhető módszerekről, laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálatokat kell szervezniük vagy ezekben aktívan részt kell venniük, valamint képzéseket kell biztosítaniuk a nemzeti referencialaboratóriumok vagy hatósági laboratóriumok számára.

(60a)  Az 1829/2003/EK(17) és az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(18) a géntechnológiával módosított élelmiszerekre és takarmányokra, valamint a takarmányban lévő takarmányadalékokra vonatkozó engedélyezési eljárások terén – különösen a kérelmező által javasolt kimutatási vagy elemzési módszer vizsgálata, értékelése és hitelesítése kapcsán – konkrét feladatokkal ruházza fel a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok vizsgálatával foglalkozó európai uniós referencialaboratóriumot, illetve a takarmányban lévő takarmányadalékokat vizsgáló európai uniós referencialaboratóriumot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az engedélyezési eljárások módszereinek vizsgálatával, értékelésével és hitelesítésével kapcsolatos ismeretek és hatáskör alapvető fontosságúak a feladatok magas szintű ellátása és mindenekelőtt a hatósági ellenőrzések hatékonysága szempontjából. Az 1829/2003/EK, valamint az 1831/2003/EK rendelet összhangban kijelölt laboratóriumoknak tehát e rendelet alkalmazásában az Európai Unió referencialaboratóriumaiként kell eljárniuk. [Mód. 16]

(61)  A növényi szaporítóanyagok előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó, valamint Az állatjólét területén lefolytatott hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek elvégzéséhez az illetékes hatóságoknak hozzáféréssel kell rendelkezniük az e területeket érintő uniós jogszabályok megfelelő alkalmazásához szükséges naprakész, megbízható és következetes szakmai adatokhoz, kutatási eredményekhez, új módszerekhez és szakértelemhez. E célból a Bizottságot fel kell jogosítani a növényi szaporítóanyagokkal és az állatok jólétével foglalkozó európai uniós referenciaközpontok kijelölésére és azok szakértő segítségének igénybevételére. [Mód. 17]

(62)  Az e rendeletben foglalt célkitűzések megvalósítása, a belső piac zavartalan működésének elősegítése és az iránta mutatkozó fogyasztói bizalom elnyerése érdekében az élelmiszerláncra vonatkozó uniós jogszabályok egynél több tagállamban végrehajtási intézkedést igénylő megsértése esetén hatékony és következetes felelősségre vonásra van szükség. A 178/2002/EK rendelettel létrehozott élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszer (RASSF) már jelenleg is lehetővé teszi az illetékes hatóságok számára az emberi egészséget veszélyeztető, élelmiszerrel vagy takarmánnyal kapcsolatos súlyos közvetlen vagy közvetett kockázatokra, illetve a takarmánnyal kapcsolatos, illetve az élelmiszerekkel kapcsolatos visszaélések esetén az az emberi vagy állati egészséget vagy a környezetet veszélyeztető súlyos kockázatokra vonatkozó információk gyors cseréjét és terjesztését, aminek célja, hogy elősegítse a kockázatokkal szembeni gyors intézkedést. Ez az eszköz ugyanakkor, noha valamennyi érintett tagállamban lehetővé teszi az élelmiszerlánc mentén felmerülő egyes súlyos kockázatokkal szembeni időszerű fellépést, nem szolgálhatja az illetékes hatóságok közötti hatékony határokon átnyúló segítségnyújtást és együttműködést, amelynek célja annak biztosítása, hogy az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályokat érintő és határokon átnyúló vonatkozással bíró jogsértések az adott jogsértést először észlelő tagállamon túl az elkövetés helye szerinti tagállamban is hatékony felelősségre vonást eredményezzenek. Különösen, a közigazgatási segítségnyújtásnak és igazgatási együttműködésnek lehetővé kell tennie az illetékes hatóságok számára az információcserét, az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó szabályokat érintő, határokon átnyúló jogsértések felderítését, kivizsgálását, és azok eljárás alá vonása érdekében hatékony és arányos intézkedések meghozatalát. [Mód. 18]

(63)  A közigazgatási segítségnyújtásra irányuló megkereséseket és valamennyi értesítést megfelelő intézkedéseknek kell követniük. A közigazgatási segítségnyújtás és igazgatási együttműködés elősegítése érdekében a tagállamok számára elő kell írni egy vagy több, az egyes tagállamok illetékes hatóságai közötti kommunikációs folyamatok támogatásáért és összehangolásáért felelős összekötő szerv kijelölését. A tagállamok közötti együttműködés ésszerűsítése és egyszerűsítése érdekében a Bizottságnak az alkalmazandó műszaki eszközökre vonatkozó előírásokat, az összekötő szervek közötti kommunikáció eljárásait, valamint a segítségnyújtás iránti megkeresések, az értesítések és a válaszok szabványos formátumát meghatározó végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia.

(64)  A tagállamok számára elő kell írni az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályok hatálya alá tartozó valamennyi területet felölelő és az adott tagállam hatósági ellenőrzési rendszerének szerkezeti felépítésére és megszervezésére vonatkozó információkat tartalmazó többéves nemzeti ellenőrzési tervek kidolgozását és rendszeres aktualizálását. Az egyes tagállamoknak e többéves nemzeti ellenőrzési tervek révén kell biztosítaniuk, hogy a hatósági ellenőrzéseket e rendeletnek megfelelően a területük egészén és a teljes agrár-élelmiszeripari lánc mentén kockázati alapon és hatékony módon végezzék.

(65)  A többéves nemzeti ellenőrzési tervek egységességének és teljességének szavatolása érdekében a tagállamoknak egyetlen hatóságot kell kijelölniük e tervek összehangolt kidolgozására és végrehajtására. A hatósági ellenőrzések következetes, egységes és integrált megközelítésének ösztönzése céljából a Bizottságot fel kell hatalmazni a többéves nemzeti ellenőrzési tervekre vonatkozó olyan szabályok elfogadására, amelyek meghatározzák a hatósági ellenőrzések prioritásait, a hatékony ellenőrzési eljárásokat, a kockázat szerinti csoportosításra vonatkozó kritériumokat, valamint a többéves nemzeti ellenőrzési tervek értékelésekor alkalmazandó teljesítménymutatókat.

(66)  A tagállamok számára kötelezővé kell tenni, hogy éves jelentést nyújtsanak be a Bizottságnak az ellenőrzési tevékenységekről és a többéves nemzeti ellenőrzési tervek végrehajtásáról. Az összehasonlítható adatok gyűjtésének és továbbításának, ezt követően az ilyen adatok uniós szintű statisztikákká alakításának és a hatósági ellenőrzések uniós szintű működéséről szóló bizottsági jelentés elkészítésének előmozdítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni az éves jelentésekre vonatkozó szabványos formanyomtatványok létrehozásához kapcsolódó végrehajtási jogi aktusok elfogadására.

(67)  A bizottsági szakértőket fel kell jogosítani arra, hogy az uniós jogszabályok alkalmazásának, valamint a nemzeti ellenőrzési rendszerek és illetékes hatóságok működésének ellenőrzése céljából tagállami ellenőrzéseket végezzenek. A bizottsági ellenőrzések további céljául kell kitűzni a tagállami végrehajtási gyakorlatok és problémák, szükséghelyzetek és új fejlemények kivizsgálását és az ezekre vonatkozó információk gyűjtését.

(68)  A harmadik országból érkező állatoknak és termékeknek az uniós állatokra és termékekre vonatkozókkal azonos követelményeket vagy az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós szabályok célkitűzései tekintetében legalább egyenértékűnek elismert követelményeket kell teljesíteniük. Ezt az elvet a 178/2002/EK rendelet foglalja magában, amely előírja, hogy az Unióba behozott élelmiszernek és takarmánynak meg kell felelnie a vonatkozó uniós élelmiszerjog követelményeinek vagy az azzal legalább egyenértékűnek elismert követelményeknek. Az ezen elv alkalmazására vonatkozó különleges követelmények találhatók a károsítók elleni védekezési intézkedésekre vonatkozó uniós szabályokban, amelyek megtiltják az Unióban nem fellelhető, vagy csak korlátozottan előforduló egyes károsítók Unióba történő beléptetését, az állat-egészségügyi követelményeket meghatározó uniós szabályokban, amelyek kizárólag az erre a célra létrehozott jegyzékben szereplő harmadik országokból származó állatok és egyes állati eredetű termékek Unióba történő beléptetését engedélyezik, valamint az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó uniós szabályokban, amelyek szintén előírják azon harmadik országok jegyzékének összeállítását, amelyek termékei beléptethetők az Unióba. A növényi szaporítóanyagokat illetően olyan egyenértékűségi rendszer van érvényben, amelynek keretében azok az országok, amelyekből növényi szaporítóanyagok importálhatók, engedéllyel rendelkeznek és szerepelnek a vonatkozó jegyzékben.

(69)  Annak érdekében, hogy a harmadik országból az Unióba beléptetett állatok és termékek a károsítók elleni védekezési intézkedésekre vonatkozó uniós szabályokban meghatározott követelményeken, az állat-egészségügyi követelményeket meghatározó uniós szabályokon, valamint az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó különleges higiéniai előírásokat meghatározó uniós szabályokon túl – az agrár-élelmiszeripari uniós jogszabályokban foglalt, a növény-egészségügyi és állat-egészségügyi aggályokkal kapcsolatos követelmények teljesülésének biztosítása érdekében – az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályokban foglalt valamennyi követelménynek vagy az azzal egyenértékűnek elismert követelményeknek is megfeleljenek, a Bizottságot fel kell jogosítani az állatok és termékek Unióba történő beléptetési feltételeinek meghatározására olyan mértékben, amennyire az az érintett állatoknak és termékeknek az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályok vonatkozó követelményeinek vagy az azzal egyenértékű követelményeknek való megfeleléséhez szükséges. Ezeket a feltételeket a minden harmadik országból, vagy a bizonyos harmadik országokból és azok bizonyos régióiból érkező állatokra és termékekre, illetve állatok és termékek kategóriáira kell alkalmazni.

(70)  Amennyiben egyes konkrét esetekben bizonyítható, hogy a valamely harmadik országból vagy harmadik országok egy csoportjából vagy azok régióiból származó bizonyos állatok vagy termékek kockázatot jelentenek az emberek, állatok vagy növények egészségére, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezetre, valamint ha bizonyítékokkal igazolható, hogy az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályok széles körben történő súlyos megsértésére kerülhet sor, a Bizottságot fel kell hatalmazni az ilyen kockázatok visszaszorítását célzó intézkedések elfogadására.

(71)  Az eredményes és hatékony hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek elvégzése, valamint következésképpen az emberek, állatok és növények biztonsága és egészsége és a környezet védelme egyúttal attól is függ, hogy az ellenőrző hatóságok rendelkeznek-e az uniós jogszabályok megfelelő alkalmazása szempontjából releváns valamennyi kérdésben kellően jártas, magasan képzett személyzettel. A Bizottságnak megfelelő, célzott képzést kell biztosítania az illetékes hatóságok által a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek tekintetében alkalmazott egységes megközelítés előmozdítása érdekében. Az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályok és a harmadik országbeli követelmények ismeretének javítása érdekében ezt a képzést a harmadik országok illetékes hatóságainak személyzete számára is biztosítani kell.

(72)  A tapasztalatok és a bevált gyakorlatok illetékes hatóságok közötti cseréjének ösztönzése érdekében a Bizottságot továbbá fel kell hatalmazni arra, hogy a tagállamokkal együttműködésben csereprogramokat szervezzen a hatósági ellenőrzéseket vagy más hatósági tevékenységeket végző személyzet számára.

(73)  A hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek eredményessége szempontjából fontos, hogy a tagállami illetékes hatóságok, a Bizottság és adott esetben a vállalkozók gyorsan és hatékonyan megoszthassák egymással a hatósági ellenőrzésekhez kapcsolódó adatokat és információkat vagy az azokból származó eredményeket. Az uniós jogszabályok több, a Bizottság irányítása alatt álló információs rendszert hoztak létre annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az ilyen adatok és információk uniós szintű számítógépes és internetalapú eszközökkel történő kezelését és irányítását. A 2003/24/EK bizottsági határozattal(19) létrehozott és jelenleg az állatokra és állati eredetű termékekre, valamint az ezekkel kapcsolatos hatósági ellenőrzésekre vonatkozó adatok és információk kezelésére használt kereskedelmi ellenőrző és szakértői rendszer (TRACES rendszer). A rendszert aktualizálni kell, továbbá ki kell igazítani, és a használatát minden olyan termékre ki kell terjeszteni, amelyre vonatkozóan az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályok különleges követelményeket vagy hatósági ellenőrzési szabályokat írnak elő. Célirányos számítógépes rendszerek szolgálják a tagállamok és a Bizottság között az élelmiszerláncon belül vagy az állat- és növényegészségügy területén felmerülő lehetséges kockázatokkal kapcsolatos gyors információcserét is. A 178/2002/EK rendelet létrehozza az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszert (RASFF), a(z) …/…/EU rendelet(20) a jegyzékbe foglalt betegségekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó értesítési és jelentéstételi rendszert, a(z) …/…/EU rendelet(21)+ pedig a károsítók előfordulására és a meg nem felelések bejelentésére szolgáló értesítési és jelentéstételi rendszert. Az említett rendszereknek kivétel nélkül összehangolt, következetes módon kell működniük, kihasználva az egyes rendszerek közötti szinergiákat, kerülve a párhuzamosságot, egyszerűsítve azok működését és javítva a hatékonyságukat. [Mód. 19]

(74)  A hatósági ellenőrzések hatékonyabb irányításának támogatása érdekében a Bizottságnak a meglévő kapcsolódó információs rendszerek szükség szerinti integrálása és aktualizálása révén olyan számítógépes információs rendszert kell létrehoznia, amely lehetővé teszi fejlett kommunikációs és tanúsítási eszközök használatát, valamint a hatósági ellenőrzésekhez kapcsolódó adatok és információk lehető leghatékonyabb felhasználását. A tájékoztatási követelmények megkettőzésének elkerülése érdekében az ilyen számítógépes rendszer kialakításakor figyelembe kell venni, hogy adott esetben biztosítani kell e rendszernek a más olyan, a hatóságok által üzemeltetett információs rendszerekkel való kompatibilitását, amelyeken keresztül a vonatkozó adatok cseréje vagy közzététele történik. Ezenfelül az 1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(22) értelmében vett elektronikus aláírások alkalmazását az európai digitális menetrenddel összhangban lehetővé kell tenni.

(74a)  Az adminisztratív terhek és ellenőrzési költségek minimalizálása érdekében, továbbá hogy az Unió és tagállamai hatékonyan tudjanak egymással elektronikus úton kommunikálni a harmadik országokkal fenntartott kereskedelmi kapcsolatokat illetően, szükséges, hogy az elektronikus bizonyítványok vagy egyéb elektronikus adatok kicserélésekor a Bizottság és az illetékes tagállami hatóságok a kereskedelem elősegítésével és elektronikus üzletvitellel foglalkozó ENSZ-központ (ENSZ/CEFACT) által előírt módon a szabványos WC3 (World Wide Web Consortium) XML-sémák alapján történő elektronikus tanúsításra vonatkozó iránymutatáson alapuló, nemzetközileg szabványosított nyelvet, üzenetstruktúrát és adatcsere-protokollt, valamint biztonságos kicserélési mechanizmusokat használjanak az illetékes hatóságok között. [Mód. 20]

(75)  Az illetékes hatóságoknak ki kell vizsgálniuk azokat az eseteket, amelyekben felmerül az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós jogszabályok megsértésének gyanúja, és jogsértés megállapításakor meg kell határozni annak eredetét és mértékét, valamint a vállalkozók felelősségét. Ezenfelül megfelelő intézkedésekkel biztosítaniuk kell, hogy az érintett vállalkozók orvosolják a helyzetet, és meg kell előzniük a további jogsértéseket.

(76)  Az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés hatósági ellenőrzések keretében történő vizsgálata nélkülözhetetlen annak biztosításához, hogy a jogszabályban foglalt célkitűzések Unió-szerte megvalósuljanak. A valamely tagállam ellenőrzési rendszerét jellemző zavarok bizonyos esetekben jelentősen visszavethetik az említett célkitűzések megvalósítását, és a vállalkozók vagy más szereplők érintettségétől vagy felelősségétől függetlenül kockázatot jelenthetnek az emberek, állatok és növények egészségére, az állatjólétre, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezetre, valamint az élelmiszerlánccal kapcsolatos szabályok széles körben előforduló súlyos megsértéséhez vezethetnek. A Bizottság számára ezért lehetővé kell tenni, hogy felléphessen a valamely tagállam ellenőrzési rendszerében mutatkozó súlyos zavarokkal szemben, és ehhez az érintett tagállam által az ellenőrzési rendszer zavarának helyreállítása érdekében tett szükséges intézkedések meghozataláig az adott kockázatoknak az agrár-élelmiszeripari láncon belüli csökkentésére vagy felszámolására irányuló intézkedéseket fogadhasson el.

(77)  A szabályok megsértésére az Unió minden részében nemzeti szintű, hatékony, visszatartó erejű és arányos szankcióknak kell vonatkozniuk. A szándékos jogsértésekre alkalmazandó pénzügyi szankcióknak kellően visszatartó erejűnek kell lenniük, és azok összegét úgy kell megállapítani, hogy feltehetően kompenzálja legalább a kétszeresét érje el a jogsértést elkövető által várt gazdasági haszon mértékét mértékének. A tagállamoknak ezenfelül megfelelő büntetőjogi és/vagy közigazgatási szankciókat kell alkalmazniuk a hatósági ellenőrzés során az együttműködést megtagadó vállalkozókkal szemben. [Mód. 21]

(77a)  Annak érdekében, hogy teljesíteni tudják az állatok és termékek Unióba történő behozatalára vonatkozó feltételeket, célszerű figyelembe venni a fejlődő országok és különösen a legkevésbé fejlett országok különleges igényeit, és támogatni őket hatósági ellenőrzéseik megszervezésében. [Mód. 22]

(78)  Ez a rendelet olyan területeket szabályoz, amelyeket jelenleg hatályos jogi aktusok is szabályoznak. A párhuzamosság elkerülése és az egységes jogi keret megteremtése érdekében a következő jogi aktusokat hatályon kívül kell helyezni és e rendelet szabályaival kell felváltani: 89/608/EGK tanácsi irányelv(23); 89/662/EGK tanácsi irányelv(24); 90/425/EGK tanácsi irányelv(25); 91/496/EGK tanácsi irányelv; 92/438/EGK tanácsi határozat(26); 96/23/EK tanácsi irányelv; 96/93/EK tanácsi irányelv(27); 97/78/EK tanácsi irányelv, valamint 882/2004/EK rendelet; valamint az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(28). [Mód. 23]

(79)  A következetesség biztosítása érdekében továbbá a következő jogi aktusokat módosítani kell: a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(29); az 1/2005/EK tanácsi rendelet(30); a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(31); a 834/2007/EK tanácsi rendelet(32); az 1069/2009/EK rendelet; az 1099/2009/EK tanácsi rendelet(33); az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(34); az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(35); a 98/58/EK tanácsi irányelv(36); az 1999/74/EK tanácsi irányelv(37); az 1829/2003/EK rendelet, az 1831/2003/EK rendelet; a 2007/43/EK tanácsi irányelv(38); a 2008/119/EK tanácsi irányelv(39); a 2008/120/EK tanácsi irányelv(40) és a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(41). [Mód. 24]

(80)  A(z) …/…/EU rendelet(42) biztosítja az agrár-élelmiszeripari láncon belül a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben szereplő, az említett területeken megvalósított fellépések és intézkedések uniós finanszírozási keretét. Egyes ilyen fellépések és intézkedések célja a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek végzésének javítása az Unió területén. A(z) …./…/EU rendeletet(43)+ módosítani kell, hogy az figyelembe vegye a 882/2004/EK rendeletben az e rendelettel bevezetett változásokat.

(81)  Az európai szabványokra vonatkozó hivatkozások módosítása, valamint annak érdekében, hogy e rendelet II. és III. melléklete figyelembe vegye a jogalkotási, műszaki és tudományos fejleményeket, és hogy ez a rendelet az alkalmazási körébe tartozó területek tekintetében a hatósági ellenőrzésekre és más hatósági tevékenységekre vonatkozó különös szabályokkal – többek között a személyzet képesítésére és képzésére, az illetékes hatóságok kiegészítő felelősségi köreire és feladataira, a laboratóriumok akkreditációjának elhagyását lehetővé tevő esetekre, a határokon végzett hatósági ellenőrzések alóli egyes mentességekre, az azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések gyakoriságának meghatározásához alkalmazott kritériumokra, a harmadik országokból az Unióba érkező egyes állatok vagy termékek által teljesítendő feltételek meghatározására, az európai uniós referencialaboratóriumok és referenciaközpontok által teljesítendő kiegészítő követelményekre és feladatokra, a nemzeti referencialaboratóriumokra vonatkozó kiegészítő követelményekre, a kockázat szerinti csoportosításra, valamint a többéves nemzeti ellenőrzési tervek teljesítménymutatóira vonatkozó kritériumokra, valamint a 178/2002/EK rendeletben előírt, az élelmiszerekkel és a takarmányokkal kapcsolatos válságkezelési tervekre vonatkozó szabályokkal – egészüljön ki, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el. Kiemelkedően fontos, hogy a Bizottság előkészítő tevékenysége során megfelelően konzultáljon, beleértve a szakértőkkel való konzultációt is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során biztosítania kell a releváns dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, kellő időben történő és megfelelő átadását.

(82)  E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek az európai uniós referencialaboratóriumok, valamint a növényi szaporítóanyagokkal és az állatok jólétével foglalkozó európai uniós referenciaközpontok kijelölése, a bizottsági ellenőrzések programjának tagállami bevezetése, valamint az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó szabályok megsértésének eseteiben végzett, a Bizottság részéről összehangolt segítségnyújtást és nyomon követést kívánó fokozott hatósági ellenőrzések elvégzése tekintetében történő biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni.

(83)  E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek, többek között az auditokra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a bizonyítványok és más dokumentumok formátumának, a számítógépes információkezelési rendszerek létrehozásának, a vállalkozók és az illetékes hatóságok, valamint az illetékes hatóságok, vámhatóságok és más hatóságok közötti együttműködésnek, a mintavételi és laboratóriumi analitikai, tesztelési és diagnosztikai módszereknek és azok hitelesítésének és értelmezésének, a nyomon követhetőségnek, az ellenőrzésnek alávetett termékek vagy áruk jegyzékbe vételének, valamint az egyes állatok és termékek tekintetében az Unióba behozatali engedéllyel rendelkező országok és régiók jegyzékbe vételének, a szállítmányokra vonatkozó előzetes értesítésnek, az információcserének, a határállomásoknak, az elkülönítésnek és zárlatnak, a harmadik országok által a kivitel előtt végzett ellenőrzések jóváhagyásának, az egyes, harmadik országból vagy annak valamely régiójából származó állatokhoz vagy termékekhez kapcsolódó kockázatok kezelését vagy széles körben történő súlyos jogsértés megszüntetését célzó intézkedéseknek, az Unióban alkalmazottakkal egyenértékű biztosítékokat nyújtó harmadik országok vagy régiók elismerésének és az elismerés visszavonásának, a tagállami személyzeti képzési tevékenységeknek és a tagállamok közötti személyzeti csereprogramoknak a biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(44) megfelelően kell gyakorolni.

(84)  Mivel e rendelet célját, nevezetesen az agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek harmonizált megközelítésének biztosítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért annak hatása, valamint összetett, határokon átnyúló és nemzetközi jellege miatt az Unió szintjén jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Összhangban az említett cikkben meghatározott arányosság elvével, e rendelet nem haladja meg a célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. cím

Tárgy, hatály és fogalommeghatározások

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)  Ez a rendelet szabályokat állapít meg az alábbiak vonatkozásában:

a)  a tagállamok illetékes hatóságai által végzett hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek elvégzése;

b)  a hatósági ellenőrzések finanszírozása;

c)  a (2) bekezdésben említett szabályok megfelelő alkalmazását biztosító, tagállamok közötti közigazgatási segítségnyújtás és igazgatási együttműködés;

d)  a tagállamokban és harmadik országokban zajló bizottsági ellenőrzések elvégzése;

e)  a harmadik országokból az Unióba beléptetett állatok és termékek által teljesítendő feltételek elfogadása;

f)  a hatósági ellenőrzésekhez kapcsolódó információk és adatok kezelésére szolgáló számítógépes információs rendszer létrehozása.

(2)  Ezt a rendeletet az uniós szinten vagy az adott területeken az uniós jogszabályok alkalmazása érdekében tagállami szinten meghatározott, következő tárgyú szabályoknak való megfelelés ellenőrzése céljából végzett hatósági ellenőrzésekre kell alkalmazni:

a)  élelmiszerek, és élelmiszer-biztonság, élelmiszer-minőség és az élelmiszerek egészségessége az élelmiszer-termelés, -feldolgozás és -forgalmazás valamennyi szakaszában, ideértve azokat a szabályokat, amelyek célja a tisztességes gyakorlat garantálása a kereskedelemben, és a fogyasztók védelme és tájékoztatása, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak előállítása és felhasználása;

b)  a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátása és zárt rendszerben történő felhasználása;

c)  takarmány és takarmánybiztonság a takarmánytermelés, -feldolgozás és -forgalmazás, valamint a takarmányfelhasználás valamennyi szakaszában, ideértve azokat a szabályokat, amelyek célja a tisztességes gyakorlat garantálása a kereskedelemben, és a fogyasztók egészségének és érdekeinek védelme és a fogyasztók tájékoztatása;

d)  az állat-egészségügyi követelmények meghatározása;

e)  az állati melléktermékekből és a belőlük származó termékekből származó, az emberek vagy az állatok egészségét érintő kockázatok megelőzése és csökkentése;

ea)  az antimikrobiális rezisztencia állatokban és emberekben, továbbá a környezetben való kialakulásának megelőzése és csökkentése;

f)  az állatjóléti követelmények meghatározása;

g)  a károsítók elleni védekezési intézkedések;

h)  a forgalomba hozatalra szánt növényi szaporítóanyagok előállítása és forgalomba hozatala;

i)  a növényvédő szerek forgalomba hozatalára és felhasználására, valamint a peszticidek fenntartható felhasználására vonatkozó követelmények meghatározása;

j)  az ökológiai termelés és az ökológiai termékek címkézése;

k)  az oltalom alatt álló eredetmegjelölések, oltalom alatt álló földrajzi jelzések és hagyományos különleges termék jelzések alkalmazása és címkézése.

ka)  bizonyos anyagok és azok maradékanyagainak az élő állatokban és állati termékekben való előfordulásának nyomon követésére vonatkozó követelmények meghatározása. [Mód. 25, 26 és 27]

(3)  Ezt a rendeletet továbbá azokra a hatósági ellenőrzésekre is alkalmazni kell, amelyek célja a (2) bekezdésben említett és az alábbi jellemzőkkel bíró állatokra és termékekre alkalmazandó szabályokban foglalt követelményeknek való megfelelés ellenőrzése:

a)  harmadik országokból az Unióba beléptetett állatok vagy termékek;

b)  harmadik országokba való kivitelre szánt állatok vagy termékek.

(4)  Ez a rendelet nem alkalmazandó az alábbiaknak való megfelelés vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzésekre:

a)  az 1234/2007/EK rendelet, a rendelet II. része II. címének I. fejezetében meghatározott területek kivételével. E rendelet azonban a borra vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölésekre és földrajzi jelzésekre vonatkozik. [Mód. 28];

b)  a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv(45).

ba)  a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(46). [Mód. 29]

(5)  E rendelet 3-5. cikkét, 7. cikkét, 11. cikkének (2) és (3) bekezdését, 14. cikkét, 30–33. cikkét, 36–41. cikkét és 76. cikkét, III. és IV. címét, valamint 129. és 136. cikkét az illetékes hatóságok által az e rendelettel vagy az e cikk (2) bekezdésében említett szabályokkal összhangban végzett más hatósági tevékenységekre is alkalmazni kell.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.  „hatósági ellenőrzés”: az illetékes hatóságok által végzett bármilyen típusú ellenőrzés – többek között a harmadik országokból származó, harmadik országokba irányuló kivitelre szánt állatokra és termékekre vonatkozóan a követelmények vizsgálata –, amelynek célja a következők betartásának vizsgálata: [Mód. 30]

(a)  e rendelet

(b)  az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok;

2.  „más hatósági tevékenység”: minden olyan, a hatósági ellenőrzéstől eltérő tevékenység, amelyet az illetékes hatóságok a következőkkel összhangban végeznek:

(a)  e rendelet;

(b)  az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok a g) pontban említettek kivételével, e szabályok alkalmazásának biztosítása érdekében; [Mód. 31]

3.  „élelmiszerjog”: a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 1. pontjában meghatározott élelmiszerjog;

4.  „takarmányjog”: azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összessége, amelyek általában a takarmányokat, és különösen a takarmányok biztonságosságát szabályozzák, akár uniós akár nemzeti szinten; kiterjed a takarmányok gyártásának, feldolgozásának és forgalmazásának minden szakaszára, valamint a takarmányok felhasználására;

5.  „illetékes hatóság”:

(a)  egy tagállam azon központi hatósága, amelynek feladata a hatósági ellenőrzések és – a bizonyítványok vagy megfelelőségi tanúsítványok kiállításához, laboratóriumok kijelöléséhez, a hatósági együttműködés értelmében vett információcseréhez, valamint a jogsértések orvoslását célzó intézkedésekkel kapcsolatos döntésekhez hasonló – más hatósági tevékenységek megszervezése és végrehajtása, e rendelet és az 1. cikk (2) bekezdésében foglalt szabályok szerint; [Mód. 32]

(b)  bármely más hatóság, amelyre ezt a feladatot átruházták;

(c)  adott esetben valamely harmadik ország megfelelő hatóságai;

6.  „állatok”: a(z) …/…/EU rendelet(47) 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott állatok, a kedvtelésből tartott állatok kivételével; [Mód. 33]

7.  „termékek”: az 1. cikk (2) bekezdésében említett egy vagy több szabály hatálya alá tartozó termékek, az állatok kivételével;

8.  „élelmiszer”: a 178/2002/EK rendelet 2. cikkében meghatározott élelmiszer;

9.  „takarmány”: a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 4. pontjában meghatározott takarmány;

10.  „állati melléktermékek”: az 1069/2009/EK rendelet 3. cikkének 1. pontjában meghatározott állati melléktermékek;

11.  „állati melléktermékekből származó termékek”: az 1069/2009/EK rendelet 3. cikkének 2. pontjában meghatározott állati melléktermékekből származó termékek;

12.  „károsítók”: a(z) …/…/EU rendelet(48) 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott károsítók;

13.  „növények”: a(z) …/…/EU rendelet(49) 2. cikkének 1. pontjában meghatározott növények;

14.  „növényi szaporítóanyagok”: a(z) [hogy illessze be a növényi szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló rendelet számát, dátumát, címét, és lábjegyzetben a megfelelő HL hivatkozást] XXX/XXXX/EU rendelet 3. cikkében meghatározott növényi szaporítóanyagok; [Mód. 34]

15.  „növényvédő szerek”: az 1107/2009/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott növényvédő szerek; e rendelet alkalmazásában „növényvédő szerek” az 1107/2009/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott hatóanyagok, valamint 2. cikkének (3) bekezdésében meghatározott egyéb anyagok vagy készítmények is. [Mód. 35];

16.  „idegen faj”: olyan faj, alfaj vagy alacsonyabb rendű taxon, amely korábbi vagy jelenlegi természetes elterjedési területén kívül jelenik meg, beleértve e fajok részeit, ivarsejtjeit, spermáját, ikráit, szaporítóképleteit, valamint azok hibridjeit és fajtáit, amelyek képesek a túlélésre és az azt követő szaporodásra; [Mód. 36]

17.  „állati eredetű termékek”: a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(50) I. melléklete 8.1. pontjában meghatározott állati eredetű termékek;

18.  „szaporítóanyagok”: a(z) …/…/EU rendelet(51) 4. cikke (1) bekezdésének 25. pontjában meghatározott szaporítóanyagok;

19.  „növényi termékek”: a(z) …/…/EU rendelet(52) 2. cikkének 2. pontjában meghatározott növényi termékek;

20.  „egyéb tárgyak”: a(z) …/…/EU rendelet+ 2. cikkének 4. pontjában meghatározott egyéb tárgyak;

21.  „kockázatértékelés”: a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 11. pontjában meghatározott kockázatértékelés;

22.  „bizonyítványokat kiállító tisztviselő”:

(a)  az illetékes hatóságok bármely olyan tisztviselője, akit az ilyen hatóságok által kiállított hatósági bizonyítványok aláírására felhatalmaztak;

(b)  amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok így rendelkeznek – bármely olyan személy, akit az illetékes hatóságok által kiállított hatósági bizonyítványok aláírására felhatalmaztak;

23.  „hatósági bizonyítvány”: a bizonyítványokat kiállító tisztviselő által aláírt bármely papíralapú vagy elektronikus dokumentum, amely igazolja az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokban foglalt egy vagy több követelménynek való megfelelést;

24.  „jogsértés”: az alábbiak megsértése:

(a)  e rendelet;

(b)  az 1. cikk (2) bekezdésben említett szabályok;

25.  „hatósági tanúsítvány”: célzott hatósági ellenőrzések során az illetékes hatóságok felügyelete alatt álló vállalkozók vagy maguk az illetékes hatóságok által kiadott bármely címke, jelölés vagy a tanúsítás más formája, amely igazolja az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokban foglalt egy vagy több követelménynek való megfelelést; [Mód. 37]

26.  „vállalkozó”: az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokban szereplő egy vagy több követelmény hatálya alá tartozó bármely természetes vagy jogi személy, a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek végzéséért felelős illetékes hatóságok és más szervek kivételével;

27.  „szállítmány”: ugyanolyan fajtájú vagy osztályú vagy azonos leírással rendelkező, ugyanazon hatósági bizonyítvánnyal, hatósági tanúsítvánnyal vagy más okmánnyal rendelkező, ugyanazon szállítóeszközzel szállított és ugyanazon helyről származó állatok vagy termékmennyiség; egy vagy több tételből is állhat;

28.  „vizsgálat”: a hatósági ellenőrzés egy fajtája, amely magában foglalja a következők vizsgálatát:

(a)  állatok vagy termékek;

(b)  az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok hatálya alá tartozó vállalkozók irányítása alatt álló tevékenységek, valamint az e tevékenységek elvégzéséhez használt felszerelések, szállítóeszközök, hatóanyagok és anyagok, növényvédő szerek és óvintézkedések; [Mód. 38]

(c)  azok a helyszínek, ahol a vállalkozók a tevékenységeiket végzik;

(ca)  az a), b) és c) pontban említett dokumentumok. [Mód. 39]

29.  „határállomás”: valamely tagállam által a 45. cikk (1) bekezdésében előírt hatósági ellenőrzések végzésére kijelölt hely felügyeleti állomás és az ahhoz tartozó létesítmények; [Mód. 40]

30.  „audit”: szisztematikus és független vizsgálat, amelynek célja annak meghatározása, hogy a tevékenységek és azok kapcsolódó eredményei megfelelnek-e a tervezett intézkedéseknek, és hogy ezeket az intézkedéseket hatékonyan alkalmazzák-e és megfelelőek-e célok eléréséhez;

31.  „minősítés”: a vállalkozók osztályozása a minősítési kritériumoknak való megfelelésük értékelése alapján;

32.  „hatósági állatorvos”: az illetékes hatóságok által kijelölt állatorvos, aki megfelelő képesítéssel rendelkezik a hatósági ellenőrzéseknek és más hatósági tevékenységeknek a következőkkel összhangban történő elvégzéséhez:

(a)  e rendelet;

(b)  az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok;

33.  „veszély”: bármely olyan tényező vagy körülmény, amely káros hatást gyakorolhat az emberek, állatok vagy növények egészségére, az állatjólétre vagy a környezetre;

34.  „különleges fertőzési veszélyt jelentő anyag”: a 999/2001/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott szövetek;

35.  „nagy távolságokon való szállítás”: az 1/2005/EK rendelet 2. cikkének m) pontjában meghatározott szállítás;

36.  „kilépési hely”: a határállomás vagy a tagállam által kijelölt bármely egyéb hely, ahol az 1/2005/EK rendelet hatálya alá tartozó állatok elhagyják az Unió vámterületét;

37.  „peszticid kijuttatásához használt berendezés”: a 2009/128/EK irányelv 3. cikkének 4. pontjában meghatározott berendezések;

38.  „felhatalmazással rendelkező szervezet”: olyan független harmadik fél, amelyre az illetékes hatóság egyes hatósági ellenőrzési feladatokat és más hatósági tevékenységeket átruházott; [Mód. 43]

39.  „az ökológiai termékek termelés ellenőrző hatósága”: valamely tagállam azon közigazgatási szervezete, amelyre az illetékes hatóságok teljesen vagy részben átruházták a 834/2007/EK rendelethez kapcsolódó, az ökológiai termelési ágazat tekintetében fennálló vizsgálati és tanúsítási hatásköreiket, adott esetben ideértve egy harmadik ország megfelelő hatóságát vagy egy harmadik országban működő megfelelő hatóságot; [Mód. 44]

40.  „ellenőrzés-felülvizsgálati eljárások”: az illetékes hatóságok által bevezetett eljárások és elvégzett tevékenységek, amelyek célja a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek következetességének és eredményességének vizsgálata;

41.  „szűrővizsgálat”: a hatósági ellenőrzés egy fajtája, amelynek során olyan tervezett megfigyelés- vagy méréssorozatot végeznek, amelynek célja, hogy áttekintő képet adjon az e rendelet, valamint az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok betartásának helyzetéről;

42.  „célzott szűrővizsgálat”: a hatósági ellenőrzés egy fajtája, amely egy vagy több vállalkozó vagy tevékenységeik megfigyelését foglalja magában;

43.  „ellenőrzési rendszer”: egy tagállamon belül az illetékes hatóságokat és azon erőforrásokat, struktúrákat, intézkedéseket és eljárásokat magában foglaló rendszer, amelyek célja annak biztosítása, hogy a hatósági ellenőrzéseket e rendelet és a 15–24. cikkben előírt szabályok szerint végezzék el;

44.  „egyenértékűség” vagy „egyenértékű” a nagyrészt ugyanolyan és ugyanazon célkitűzéseknek megfelelő rendszer; [Mód. 45]:

(a)  eltérő rendszerek vagy intézkedések ugyanazon célok elérésére való képessége; [Mód. 46]

(b)  azonos célkitűzések elérésére alkalmas különböző rendszerek vagy intézkedések; [Mód. 47]

45.  „Unióba történő beléptetés”: állatok és termékek beléptetése az I. mellékletben felsorolt valamely területre;

46.  „okmányellenőrzés”: a hatósági bizonyítványok, hatósági tanúsítványok és más okmány vagy okmányok vizsgálata, ideértve az 1. cikk (2) bekezdésében és az 54. cikk (1) bekezdésében említett szabályokban vagy a 75. cikk (3) bekezdése, a 125. cikk (4) bekezdése, a 127. cikk (1) bekezdése és a 128. cikk (1) bekezdése szerint elfogadott végrehajtási jogi aktusokban előírtak szerint a szállítmányhoz mellékelendő kereskedelmi jellegű dokumentumokat;

47.  „azonossági ellenőrzés”: vizuális vizsgálattal történő ellenőrzés annak megállapítása céljából, hogy a szállítmány tartalma és címkézése, többek között az állatokon található jelek, a plombák és a szállítóeszközök megegyeznek-e a hatósági bizonyítványokon, hatósági tanúsítványokon és más mellékelt okmányokon szereplő információkkal;

48.  „fizikai ellenőrzés”: magának az állatnak vagy terméknek, és adott estben a csomagolásnak, a szállítóeszköznek, a címkézésnek és a hőmérsékletnek az ellenőrzése, az elemzések, tesztek és diagnosztika céljára történő mintavétel és bármely egyéb ellenőrzés, amely az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok betartásának vizsgálatához szükséges;

49.  „átrakodás”: a 45. cikk (1) bekezdésében előírt hatósági ellenőrzéseknek alávetett, egy harmadik országból tengeri vagy légi szállítás útján, hajón vagy légi járművön érkező olyan termékek vagy állatok mozgatása, amelyeket vámfelügyelet alatt ugyanabban a kikötőben vagy ugyanazon a repülőtéren továbbszállítás céljából egy másik hajóra vagy légi járműre rakodnak át; [Mód. 48]

50.  „átszállítás”: valamely harmadik országból egy másik harmadik országba irányuló, az I. mellékletben felsorolt területek valamelyikén vámfelügyelet alatt áthaladó mozgatás, vagy az I. mellékletben felsorolt valamely területről az I. mellékletben felsorolt valamely másik területre irányuló és egy harmadik ország területén áthaladó mozgatás;

51.  „vámfelügyelet”: a 2913/92/EGK tanácsi rendelet(53) 4. cikkének (13) bekezdésében meghatározott intézkedés;

52.  „vámellenőrzés”: a 2913/92/EGK rendelet 4. cikkének (14) bekezdésében meghatározott vámellenőrzés;

53.  „hatósági lefoglalás”: olyan eljárás, amellyel az illetékes hatóság biztosítja, hogy a rendeltetésükről hozott döntésig a hatósági ellenőrzésnek alávetett állatokat és termékeket ne lehessen elmozdítani vagy megbolygatni; magában foglalja a vállalkozók általi és az illetékes hatóság ellenőrzése alatt és utasításai alapján történő tárolást is; [Mód. 49]

54.  „további hatósági ellenőrzések”: eredetileg nem tervezett olyan ellenőrzések, amelyekről korábbi hatósági ellenőrzések vagy más hatósági tevékenységek eredményei alapján határoztak;

55.  „hatósági tanúsítás”: az az eljárás, amelynek során az illetékes hatóságok igazolják az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokban foglalt egy vagy több követelménynek való megfelelést;

56.  „ellenőrzési terv”: az illetékes hatóság által kidolgozott leírás, amely a hatósági ellenőrzési rendszer és működése szerkezetére és megszervezésére vonatkozó információkat tartalmaz, valamint ismerteti az 1. cikk (2) bekezdésében említett egyes területeken adott időszak során elvégzendő hatósági ellenőrzések részletes tervét;

57.  „menetlevél”: az 1/2005/EK rendelet II. melléklete 1–5. pontjában meghatározott okmány.

57a.  „hatósági segédszemélyzet”: ilyen minőségben való eljárásra az e rendelet IIIa. mellékletével összhangban megfelelően képesített és az illetékes hatóság által kijelölt, egy hatósági állatorvos felügyelete és felelőssége alatt működő személy. [Mód. 50]

II. cím

Hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek a tagállamokban

I. fejezet

Illetékes hatóságok

3. cikk

Az illetékes hatóságok kijelölése

(1)  A tagállamok az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok hatálya alá tartozó egyes területek vonatkozásában olyan illetékes hatóságot hatósággal vagy hatóságokat jelölnek ki, amelyekre átruházzák hatóságokkal rendelkeznek, amelyek elvégzik a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek elvégzésének feladatá megtervezésével, megszervezésével és adott esetben elvégzésével kapcsolatos feladatokat. [Mód. 51]

(2)  Amennyiben egy adott területen belül a tagállam a hatósági ellenőrzések vagy más hatósági tevékenységek elvégzésének feladatát egynél több nemzeti, regionális vagy helyi szintű illetékes hatóságra ruházza át, hatósággal rendelkezik, vagy amennyiben az (1) bekezdés szerint kijelölt illetékes hatóságokat kijelöléskor felhatalmazzák a hatósági ellenőrzésekhez vagy más hatósági tevékenységekhez kapcsolódó egyes konkrét feladatok más hatóságokra történő átruházására, a tagállam:biztosítani kell az alábbiakat: [Mód. 52]

a)  eljárásokat vezet vezetnek be az érintett hatóságok közötti hatékony és eredményes koordinációnak, valamint a területén végzett valamennyi hatósági ellenőrzések ellenőrzés és más hatósági tevékenységek tevékenység következetességének és eredményességének a biztosítására; [Mód. 53]

b)  egyetlen olyan hatóság kijelölése, amelynek feladata a Bizottsággal és a többi tagállammal az adott a tagállam által meghatározott valamennyi területen végzett hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek tekintetében folytatott együttműködés és kapcsolattartás koordinálása oly módon, hogy ezen ellenőrzések és tevékenységek kiterjedjenek az 1. cikk (2) bekezdésében említett valamennyi területre. [Mód. 54]

(3)  Az 1. cikk (2) bekezdésének j) pontjában említett szabályoknak való megfelelés ellenőrzéséért felelős illetékes hatóságok egyes hatósági ellenőrzési feladatokat az ökológiai termékekért termelésért felelős egy vagy több ellenőrző hatóságra ruházhatnak át. Ilyen esetben az egyes hatóságokhoz kódszámot kell rendelniük. [Mód. 55]

(4)  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az alábbiak elérhetőségéről és ezen elérhetőségek változásairól:

a)  az (1) bekezdés szerint kijelölt illetékes hatóságok;

b)  a (2) bekezdés b) pontja szerint kijelölt egyetlen hatóság;

c)  az ökológiai termékek (3) bekezdésben említett ellenőrző hatóságai;

d)  a 25. cikk (1) bekezdésében említett, felhatalmazással rendelkező szervezetek.

Az első albekezdésben szereplő információkat a nyilvánosság számára is elérhetővé kell tenni.

(5)  A tagállamok az (1) bekezdésben említett illetékes hatóságokra ruházhatják az 1. cikk (2) bekezdésében említettektől eltérő szabályoknak való megfelelés ellenőrzésére és e szabályok alkalmazására szolgáló ellenőrzések elvégzésének feladatát, ideértve az Unióban található idegen fajok jelentette sajátos kockázatokra vonatkozó szabályokat is. [Mód. 56]

(6)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározhatja a (4) bekezdésben említett információk közzétételének módját. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A (4) bekezdésben említett információk közzétételének módjai között minden esetben szerepelnie kell az interneten történő közzétételnek is. [Mód. 57]

4. cikk

Az illetékes hatóságok általános kötelezettségei

(1)  Az illetékes hatóságok:

a)  eljárásokat és intézkedéseket vezetnek be a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek eredményességének és megfelelőségének biztosítására;

b)  intézkedéseket hoznak a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek pártatlanságának, függetlenségének minőségének, következetességének és egységes célkitűzésének következetességének biztosítására; semmilyen esetben sem állhatnak kapcsolatban az általuk ellenőrzött vállalkozókkal, és nem függhetnek tőlük;

c)  intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy a hatósági ellenőrzéseket és más hatósági tevékenységeket végző alkalmazottak esetében függetlenül és pártatlanul járjanak el és esetükben ne merüljön fel összeférhetetlenség illetve ne legyenek olyan nem megfelelő kapcsolataik, amelyekből gazdasági hasznot húznak, vagy amelyek veszélyeztethetik pártatlanságukat;

d)  az elemzések, tesztelések és diagnosztika céljára megfelelő laboratóriumi kapacitással bírnak vagy ahhoz hozzáféréssel rendelkeznek;

e)  elegendő számú független és megfelelően képzett és tapasztalt személyzettel vagy ahhoz hozzáféréssel rendelkeznek az 1. cikk (1) és (2) bekezdésében rögzített ellenőrzési követelmények tekintetében, hogy ezáltal a hatósági ellenőrzéseket és más hatósági tevékenységeket teljes körűen, hatékonyan és eredményesen lehessen elvégezni;

f)  megfelelő és megfelelően karbantartott létesítményekkel és berendezésekkel rendelkeznek annak biztosításához, hogy alkalmazottaik hatékonyan és eredményesen végezhessék el a hatósági ellenőrzéseket és más hatósági tevékenységeket;

g)  rendelkeznek a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek elvégzéséhez, valamint az e rendeletben és az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokban előírt intézkedések meghozatalához szükséges hatáskörrel;

h)  jogi eljárásokat vezetnek be annak biztosítása érdekében, hogy az alkalmazottak feladataik megfelelő ellátásához bejuthassanak a vállalkozók telephelyeire és hozzáférhessenek az általuk tárolt dokumentumokhoz;

i)  készenléti tervvel rendelkeznek, és felkészültek e tervek szükséghelyzetben történő alkalmazására, adott esetben az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokkal összhangban.

(2)  A hatósági ellenőrzéseket és más hatósági tevékenységeket végző alkalmazottak:

-a)  az illetékes hatóságok vagy az illetékes hatóság által a hatósági ellenőrzés vagy a más hatósági tevékenységek végrehajtására felhatalmazott független közhatóság által foglalkoztatott tisztviselők;

a)  szakterületükön belül megfelelő képzésben részesülnek, amelynek segítségével megfelelően el tudják látni feladataikat, és következetesen tudják elvégezni a hatósági ellenőrzéseket és más hatósági tevékenységeket;

b)  szakismereteiket naprakészen tartják és szükség esetén rendszeres továbbképzésben részesülnek;

c)  képzésben részesülnek a II. melléklet I. fejezetében meghatározott témakörök, valamint az illetékes hatóságok e rendeletből fakadó kötelezettségei tekintetében.

Az illetékes hatóságok képzési programokat dolgoznak ki és hajtanak végre annak biztosítása érdekében, hogy a hatósági ellenőrzéseket és hatósági tevékenységeket végző munkatársak részesüljenek az első albekezdés a), b) és c) pontjában említett képzésben.

(3)  Annak biztosítása céljából, hogy az (1) bekezdés e) pontjában és a (2) bekezdésben említett illetékes hatóságok alkalmazottai rendelkezzenek a szükséges képesítésekkel, készségekkel és ismeretekkel, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ilyen alkalmazottak különleges képesítési és képzési követelményeire vonatkozóan, tekintettel az 1. cikk (2) bekezdésében említett egyes területeken folytatott hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek elvégzéséhez szükséges tudományos és műszaki ismeretekre.

(4)  Ha valamely illetékes hatóság által végzett tevékenységek kereténszolgálatain belül egynél több egység jogosult hatósági ellenőrzések vagy más hatósági tevékenységek végzésére, a különböző egységek között eredményes és hatékony koordinációt és együttműködést kell biztosítani. [Mód. 58 és 341]

5. cikk

Az illetékes hatóságok auditjai

(1)  Az illetékes hatóságok belső auditokat végeznek vagy auditokat végeztetnek, és az eredmények fényében megfelelő intézkedéseket tesznek az e rendeletnek való megfelelésük biztosítására.

Az auditokat:

a)  független ellenőrzésnek vetik alá;

b)  átlátható módon végzik el.

(2)  Az illetékes hatóságok az (1) bekezdésben említett auditok eredményét indokolt kérésre a Bizottság rendelkezésére bocsátják. [Mód. 59]

(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján az (1) bekezdésben előírt auditok elvégzésére vonatkozó szabályokat határozhat meg. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

6. cikk

Az illetékes hatóságok természetes és jogi személyekre vonatkozó határozatai

Az illetékes hatóság által az 53. cikk, a 64. cikk (3) és (5) bekezdése, a 65. cikk, a 134. cikk (2) bekezdése és a 135. cikk (1) és (2) bekezdése szerint a természetes vagy jogi személyekre vonatkozóan hozott határozatok tekintetében e személyek számára a nemzeti jognak megfelelően biztosítani kell az e határozatok elleni fellebbezés jogát.

7. cikk

Az illetékes hatóságok személyzetének titoktartási kötelezettsége

(1)  Az illetékes hatóságok előírják alkalmazottaiknak a hatósági ellenőrzésekkel és más hatósági tevékenységekkel kapcsolatos feladatok ellátása során tudomásukra jutott olyan információk bizalmas kezelését, amelyek – a (2) bekezdésre is figyelemmel – – illetékes hatóságon kívüli – jellegüknél fogva szakmai titok tárgyát képezik.

(2)  A közzétételüket indokoló magasabb rendű közérdek vagy más uniós jogszabályban előírt közzétételi kötelezettség hiánya esetén az (1) bekezdésben említett, szakmai titok tárgyát képező információk azok az információk, amelyek közzététele veszélyeztetné a következőket:

a)  az ellenőrzések, vizsgálatok és auditok célja;

b)  a természetes vagy jogi személyek kereskedelmi érdekeinek védelme;

c)  a folyamatban lévő bírósági eljárások és a jogi tanácsadás védelme.

ca)  az illetékes hatóságok döntéshozatali folyamata.

(2a)  Az illetékes hatóságok a közzétételt indokoló magasabb rendű közérdek fennállásának megállapításakor egyebek mellett figyelembe veszik az alábbiakat:

a)  az emberi, állati vagy növényi egészség, illetve a környezet tekintetében esetlegesen felmerülő kockázatok;

b)  e kockázatok jellege, súlyossága és mértéke, annak biztosítása érdekében, hogy a közzététel arányban álljon a körülményekkel;

(3)  Az illetékes hatóságok az (1) és (2) bekezdés nem akadályozhatja meg az illetékes hatóságokat abban, hogy az sérelme nélkül közzéteszik vagy más módon nyilvánosságra hozzák egyes vállalkozókat érintő hatósági ellenőrzések eredményeit ismertető információkat közzétegyék vagy más módon nyilvánosságra hozzák, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a)  az érintett vállalkozó a közzétételt vagy nyilvánosságra hozatalt megelőzően észrevételeket tehet az illetékes hatóság által közzétenni vagy más módon nyilvánosságra hozni kívánt információkkal kapcsolatban;

b)  a közzétett vagy nyilvánosságra hozott információk figyelembe veszik az érintett vállalkozó észrevételeit, vagy azokat ezen észrevételekkel együtt egyszerre teszik közzé vagy hozzák nyilvánosságra.

(3a)  Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy az e cikkel összhangban közzétett vagy nyilvánosságra hozott információk pontosak legyenek, illetve amennyiben valamely információ utólag pontatlannak bizonyul, megfelelő helyreigazításra kerüljön sor. [Mód. 60]

II. fejezet

Hatósági ellenőrzések

8. cikk

A hatósági ellenőrzésekre vonatkozó általános szabályok

(1)  Az illetékes hatóságok valamennyi vállalkozó vállalkozás esetében megfelelő gyakorisággal rendszeres, kockázatalapú hatósági ellenőrzést végeznek, figyelembe véve a következőket: [Mód. 61]

a)  az alábbiakhoz kapcsolódó azonosított kockázatok:

i.  állatok és termékek;

ii.  a vállalkozók irányítása alatt álló tevékenységek és óvintézkedések; [Mód. 62]

iii.  a vállalkozók irányítása alatt álló tevékenységek vagy műveletek helyszíne;

iv.  olyan termékek, folyamatok, anyagok, takarmány-adalékanyagok vagy hatóanyagok használata, amelyek befolyásolhatják az élelmiszerbiztonságot és az élelmiszerek egészségességét, a élelmiszer- vagy takarmánybiztonságot, az állatok egészségét vagy az állatjólétet, a növények egészségét vagy a növényi szaporítóanyagok azonosságát és minőségét, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek esetében kedvezőtlen hatást gyakorolhatnak a környezetre; [Mód. 63]

iva.  annak lehetősége, hogy a fogyasztót félrevezetik a termék jellegét, minőségét vagy összetételét illetően vagy a fogyasztó pénzügyi veszteséget szenved el a vállalkozótól kapott félrevezető információk miatt; [Mód. 64]

ivb.  az 1. cikk (2) bekezdésének j) pontja szerinti folyamatkövetelmények; [Mód. 65]

b)  a vállalkozók korábbi vállalkozások őket érintő korábbi hatósági ellenőrzések során elért eredményei és az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályoknak való korábbi megfelelésük; [Mód. 66]

c)  a vállalkozók által elvégzett saját, vagy a kérésükre harmadik fél által elvégzett ellenőrzések megbízhatósága és eredményei, amelyek alapján megállapítható az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályoknak való megfelelés; E saját ellenőrzésekkel kapcsolatos információkat lehetőség szerint úgy kell továbbítani, hogy minimális terhet jelentsenek a vállalkozók számára; [Mód. 67]

ca)  az élelmiszerek és termékek jellegét, minőségét és összetételét érintő fogyasztói elvárások; [Mód. 68]

d)  a 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok esetleges megsértését jelző bármely információ.

da)  a vállalkozók által bevezetett magán minőségbiztosítási rendszerek, amelyeket független és elismert tanúsító szervek tanúsítanak és ellenőriznek. [Mód. 69]

(2)  Az illetékes hatóságok rendszeresen és megfelelő gyakorisággal végeznek hatósági ellenőrzéseket ahhoz, hogy megállapítsák az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok szándékos megsértésének eseteit, ellenőrizzék az 1. cikk (2) bekezdésének j) pontja szerinti követelményeknek és folyamatkritériumoknak való megfelelést, az (1) bekezdésben említett kritériumokon kívül figyelembe véve az ilyen lehetséges szándékos jogsértésekre vonatkozóan a IV. címben előírt közigazgatási segítségnyújtási mechanizmus révén megosztott információkat és az ilyen jogsértések lehetőségére utaló bármely más információt. [Mód. 70]

(2a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, hogy meghatározza az (1) és (2) bekezdésben említett ellenőrzések végrehajtásának egységes minimális gyakoriságát. Szükség esetén ezt a kockázaton alapuló minimális gyakoriságot az e rendelet alapján hatósági ellenőrzések tárgyát képező egyes termékek, folyamatok vagy tevékenységek vonatkozásában eltérően kell megállapítani. [Mód. 71]

(3)  Az egyes állatok és termékek forgalomba hozatalát vagy mozgatását megelőzően az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok által az állatok vagy termékek forgalomba hozatalának vagy mozgatásának feltételeként előírt hatósági bizonyítványok vagy hatósági tanúsítványok kiállítása céljából végzett hatósági ellenőrzéseket az alábbiakkal összhangban kell elvégezni:

a)  az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok;

b)  a Bizottság által a 15–24. cikk szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok.

(4)  A hatósági ellenőrzéseket előzetes figyelmeztetés nélkül kell végezni, kivéve, ha:

a)  szükséges a vállalkozó előzetes értesítése; [Mód. 72]

b)  a vállalkozó maga kérte a hatósági ellenőrzést Az ilyen bejelentett ellenőrzések nem helyettesítik az előzetes figyelmeztetés nélküli rendes ellenőrzéseket. [Mód. 73].

ba)  Az 1. cikk (2) bekezdésének j) pontja szerinti követelmények igazolása érdekében ellenőrzéseket végeznek. [Mód. 74]

(5)  A hatósági ellenőrzéseket lehetőség szerint úgy kell elvégezni, hogy minimális terhet jelentsenek a vállalkozók.vállalkozókat számára érintő adminisztratív teher és üzemkiesés a szükséges minimumra korlátozódjon, anélkül azonban, hogy ez hátrányosan befolyásolná az ellenőrzés minőségét; ezért amennyiben ugyanazon vállalkozó tekintetében ugyanazon időszak alatt több hatósági ellenőrzést végeznek, az illetékes hatóság gondoskodik azok összevonásáról. Ha a vállalkozók tekintetében többféle hatósági ellenőrzést végeznek, a tagállamok a meglévő ellenőrzési intézkedések ötvözése céljából összehangolt megközelítést biztosítanak. [Mód. 75]

(6)  Az illetékes hatóságok hasonló gondossággal járnak el a hatósági ellenőrzések során függetlenül attól, hogy az érintett állatok és termékek:

a)  az uniós piacon elérhetők, akár a hatósági ellenőrzés helye szerinti tagállamból, akár másik tagállamból származnak;

b)  azokat az Unióból történő kivitelre szánják;

c)  harmadik országokból érkeznek az Unióba.

(7)  A rendeltetési hely szerinti tagállamok szigorúan a hatósági ellenőrzések megszervezéséhez szükséges mértékben kérhetik felszólítják azokat a vállalkozókat, akikhez más tagállamból állatokat vagy termékeket szállítanak, hogy bejelentsék jelentsék be az ilyen állatok vagy termékek érkezését. [Mód. 76]

9. cikk

A hatósági ellenőrzés tárgyát képező személyek, folyamatok és tevékenységek tevékenységek, módszerek és technikák [Mód. 77]

Az illetékes hatóságok az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályoknak való megfelelés megállapításához szükséges mértékben hatósági ellenőrzéseket végeznek a következőkön:

a)  az állatok és termékek az előállítás, feldolgozás, forgalomba hozatal és forgalmazás valamennyi szakaszában; [Mód. 78]

b)  az állatok egészségét, illetve az állatok és termékek jellemzőit esetlegesen befolyásoló hatóanyagok, anyagok vagy egyéb tárgyak az előállítás, feldolgozás és forgalmazás valamennyi szakaszában; [Mód. 79]

c)  a vállalkozók és a vállalkozók irányítása alatt álló tevékenységek és műveletek, a vállalkozók létesítményei, földterületei és terményei és folyamatai, a termékek tárolása, szállítása és felhasználása, valamint az állatok tartása. [Mód. 80]

ca)  a folytatott tevékenységgel vagy a szállítási tevékenységgel összefüggő valamennyi dokumentum (elektronikus formában is). [Mód. 81]

10. cikk

A hatósági ellenőrzések átláthatósága

(1)  Az illetékes hatóságok nagyfokú átláthatósággal végzik a hatósági ellenőrzéseket, és a hatósági ellenőrzések megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó releváns információkat nyilvánosságra hozzák.

Ezenfelül biztosítják az alábbiakra vonatkozó információk rendszeres és időszerű legalább évenkénti közzétételét:

a)  a hatósági ellenőrzések típusa, száma és eredménye végeredménye;

b)  a jogsértések feltárt eseteinek típusa és száma;

c)  azok az azon esetek típusa és száma, amelyekben az illetékes hatóságok a 135. cikk szerinti intézkedéseket hoztak;

d)  azok az azon esetek típusa és száma, amelyekben a 136. cikk szerinti szankciókat szabtak ki. [Mód. 82]

(2)  Az e cikk (1) bekezdésében előírt szabályok egységes végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza és szükség esetén aktualizálja a fenti bekezdésben említett információk közzétételére szolgáló formátumot. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. megfelelő útmutató dokumentumokkal látja el a tagállamokat, ideértve a jelentéstétel módjának egységesítésére irányuló javaslatot, amelynek minden esetben magában kell foglalnia az útmutató dokumentumok interneten történő közzétételét. [Mód. 83]

(3)  Az illetékes hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy az egyes vállalkozóknak a legutolsó négy hatósági ellenőrzések ellenőrzés eredményein alapuló minősítésére vonatkozó információkat közzétegyék vagy más módon nyilvánosságra hozzák, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a)  a minősítési kritériumok objektívek, átláthatók és nyilvánosan hozzáférhetők;

b)  megfelelő intézkedések vannak érvényben a minősítési folyamat következetességének és átláthatóságának biztosítására.

ba)  negatív eredmények esetén haladéktalanul utólagos ellenőrzésre kerül sor. [Mód. 84]

(3a)  A minősítési rendszerek tagállamok közötti összehasonlíthatóságának lehetővé tétele érdekében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén és az érdekelt felekkel konzultálva iránymutatásokat dolgoz ki az objektív kritériumok rögzítése érdekében, amelyeket a tagállamok rendelkezésére bocsát, akik azokat önkéntes alapon felhasználhatják. [Mód. 85]

11. cikk

Dokumentált ellenőrzési és ellenőrzés-felülvizsgálati eljárások

(1)  Az illetékes hatóságok dokumentált eljárásokkal összhangban végzik a hatósági ellenőrzéseket.

Ezek az eljárások magukban foglalják a II. melléklet II. fejezetében meghatározott hatósági ellenőrzési témaköröket, és részletes utasításokat tartalmaznak a hatósági ellenőrzéseket végző személyzet számára.

(2)  Az illetékes hatóságok eljárásokkal rendelkeznek az általuk végzett hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek következetességének és eredményességének biztosítására.

(3)  Az illetékes hatóságok:

a)  korrekciós intézkedéseket hoznak minden olyan esetben, amikor a (2) bekezdésben előírt eljárások hiányosságokat tárnak fel a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek következetessége és eredményessége terén;

b)  szükség esetén aktualizálják az (1) bekezdésben előírt dokumentált eljárásokat.

12. cikk

A hatósági ellenőrzésekről szóló nyilvántartások és jelentések [Mód. 86]

(1)  Az illetékes hatóságok valamennyi általuk végzett hatósági ellenőrzésről ellenőrzést nyilvántartásba vesznek és dokumentálnak. A hatóságok jelentést készítenek azokról az elvégzett hatósági ellenőrzésekről, amelyek esetében megállapították, hogy megsértették ezt a rendeletet vagy az 1. cikk (2) bekezdésében említett rendelkezéseket. [Mód. 87].

A jelentések az alábbiakat tartalmazzák:

a)  a hatósági ellenőrzés céljának leírása;

b)  az alkalmazott ellenőrzési módszerek;

c)  a hatósági ellenőrzések eredményei;

d)  adott esetben az illetékes hatóság által a hatósági ellenőrzés eredményeképpen az érintett vállalkozó számára előírt intézkedések.

(2)  Az illetékes hatóságok az (1) bekezdésben előírt jelentés egy példányát átadják a hatósági ellenőrzéssel érintett vállalkozónak.

(3)  Amennyiben a hatósági ellenőrzésekhez az illetékes hatóság alkalmazottainak vagy képviselőinek a vállalkozó telephelyein való állandó vagy rendszeres jelenléte szükséges, az (1) bekezdésben előírt jelentéseket olyan gyakorisággal kell elkészíteni, amely lehetővé teszi, hogy az illetékes hatóság és a vállalkozó:

a)  rendszeres tájékoztatást kapjon a megfelelés mértékéről;

b)  azonnal tájékoztatást kapjon a hatósági ellenőrzések során megállapított hiányosságokról vagy jogsértésekről.

(3a)  A határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések eredményeit az 54. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint egy közös egészségügyi beléptetési okmányban rögzítik. [Mód. 88]

13. cikk

Hatósági ellenőrzések, módszerek és technikák

(1)  Az illetékes hatóságok megfelelő ellenőrzési módszerek és technikák alkalmazásával végzik a hatósági ellenőrzéseket, adott esetben ideértve a szűrővizsgálatot, a célzott szűrővizsgálatot, a felülvizsgálatot, a vizsgálatot, az auditot, a mintavételt, az elemzést, a diagnosztizálást és a teszteket.

(2)  A hatósági ellenőrzések adott esetben magukban foglalják a következőket: [Mód. 89]

a)  a vállalkozók által működtetett ellenőrzési rendszer és a kapott eredmények vizsgálata;

b)  a következők vizsgálata:

i.  az elsődleges termelők létesítményei és más vállalkozásai, ezen belül azok környéke, telephelyei, irodái, berendezései, felszerelései és gépei, szállítóeszközei, valamint az állatok és a termékek;

ii.  nyersanyagok, összetevők, technológiai segédanyagok és a termékek előkészítése és előállítása vagy az állatok takarmányozása vagy ellátása során alkalmazott egyéb termékek;

iia.  az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok; [Mód. 90]

iii.  félkész termékek;

iv.  takarító és karbantartási termékek és eljárások, valamint növényvédő szerek;

v.  címkézés, kiszerelés és reklámozás;

c)  a vállalkozó telephelyein tapasztalható higiéniai körülmények ellenőrzése;

d)  a helyes gyártási gyakorlat (GMP), a helyes higiéniai gyakorlat (GHP), a helyes gazdálkodási gyakorlat és a veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok (HACCP) eljárásainak értékelése;

e)  az okmányok, nyomonkövethetőségi adatok és más olyan dokumentumok vizsgálata, amelyek fontosak lehetnek az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok betartásának felmérése szempontjából; [Mód. 91]

f)  a vállalkozók és személyzetük kikérdezése;

g)  a vállalkozások mérőműszerei által rögzített értékek leolvasása;

h)  a vállalkozók által végzett mérések felülvizsgálata érdekében az illetékes hatóságok által, saját műszereikkel végzett ellenőrzések;

i)  a jogsértés megállapításához szükséges bármely egyéb tevékenység.

(2a)  A hatósági ellenőrzések elvégzésére vonatkozó egyedi szabályok a potenciális egészségügyi kockázatok mellett minden esetben tekintetbe veszik az élelmiszer összetételével kapcsolatos fogyasztói elvárásokat és a csalárd gyakorlatok valószínűségét is. [Mód. 326]

14. cikk

A vállalkozók kötelezettségei

(1)  Az illetékes hatóságok kérésére a vállalkozók a hatósági ellenőrzések vagy más hatósági tevékenységek elvégzéséhez szükséges mértékben hozzáférést biztosítanak az illetékes hatóságok valamint – az egyes meghatározott hatósági ellenőrzési feladatoknak a 25. cikkben meghatározottak szerint történő átruházása esetén – a felhatalmazással rendelkező szervezetek alkalmazottai számára a következőkhöz: [Mód. 92]

a)  telephelyeik;

b)  a számítógépes információkezelési rendszereik;

c)  állataik és termékeik;

d)  vonatkozó dokumentumaik és bármely más fontos információ, köztük az esetleges saját tesztek eredményei, amelyek fontosak ezen ellenőrzések, illetve tevékenységek elvégzéséhez, továbbá az ellenőrzések tárgyát képező, a 13. cikk (2) bekezdésében felsorolt elemek. Minden vállalkozónak képesnek kell lennie megjelölni legalább azokat a vállalkozókat, akik neki szállítanak, illetve akiknek ő szállít. [Mód. 93].

(2)  A hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek során a vállalkozók segítik az illetékes hatóság, valamint a 25. cikkben említett, felhatalmazással rendelkező szervezetek alkalmazottait ellenőrzési feladataik elvégzésében. A vállalkozások díjmentesen, a kellő mennyiségben mintát bocsátanak az illetékes hatóságok rendelkezésére. [Mód. 94]

(3)  A szállítmányokért felelős vállalkozó:

a)  a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek hatékony elvégzésének biztosítása érdekében teljes körűen együttműködik az illetékes hatóságokkal;

b)  nyomtatott és elektronikus formában haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a szállítmánnyal kapcsolatos kapcsolatban megkövetelt valamennyi információt. [Mód. 95]

(4)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén a következőket meghatározó szabályokat írhat elő:

a)  az illetékes hatóságok, valamint a 25. cikkben említett, felhatalmazással rendelkező szervezetek által az (1) bekezdés b) pontjában említett számítógépes információkezelési rendszerekhez való hozzáférés részletes szabályai; [Mód. 96]

b)  a vállalkozók és az illetékes hatóságok közötti, a (3) bekezdésben említett együttműködés.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

15. cikk

Az illetékes hatóságok által az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállításához kapcsolódóan végzett hatósági ellenőrzésekre és az általuk hozandó intézkedésekre vonatkozó különös szabályok

(-1)  Az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályoknak való megfelelés vizsgálatára irányuló, az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékekkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések mindig magukban foglalják a Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeletnek(54), a 853/2004/EK rendeletnek, illetve adott esetben az 1069/2009/EK rendeletnek való megfelelés vizsgálatát, valamint az esettől függően az alábbiak ellenőrzését:

a)  a létesítmények és berendezések tervezése és karbantartása;

b)  személyi higiénia

c)  HACCP-alapú eljárások;

d)  saját ellenőrzésekre irányuló eljárások;

e)  az alkalmazandó követelmények személyzet általi betartásának ellenőrzése;

f)  a vállalkozó által vezetett nyilvántartások, valamint a létesítménybe belépő és onnan kikerülő élelmiszereket, takarmányokat és más anyagokat kísérő dokumentumok ellenőrzése;

g)  a csalárd gyakorlatok jelenlétére utaló bizonyítékok mérlegelése.

(1)  A hús előállításával kapcsolatban végzett, (1) bekezdésben említett kapcsolatos hatósági ellenőrzések a következőket foglalják magukban:

a)  a vágást megelőzően az állatok egészségének és jólétének hatósági állatorvos általi, vagy hatósági állatorvos felelőssége alatt működő hatósági segédszemélyzet általi vagy ilyen állatorvos felelősségére végzett ellenőrzése ellenőrzés;

b)  a vágóhidakon, darabolóüzemekben , daraboló- és feldolgozóüzemekben és vadfeldolgozó létesítményekben hatósági állatorvos által vagy ilyen hatósági állatorvos felelősségére felelőssége alatt működő hatósági segédszemélyzet által végzett hatósági ellenőrzések az alábbiakra vonatkozó követelményeknek való megfelelés vizsgálata céljából:

i.  a hústermelés higiéniai körülményei;

ii.  állatgyógyászati készítmények maradványainak jelenléte az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékekben;

iii.  az állati melléktermékek és különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagok kezelése és ártalmatlanítása;

iv.  az állatok egészsége és jóléte.

(1a)  A (2) bekezdésben említett hatósági ellenőrzések alkalmazásában:

a)  a levágás előtti és a levágás utáni vizsgálatnál – illetve vadfeldolgozó létesítmények esetében a levágás utáni vizsgálatnál – legalább egy hatósági állatorvosnak jelen kell lennie;

b)  a rendelet célkitűzéseinek megvalósításához megfelelő gyakorisággal hatósági állatorvosnak vagy hatósági segédszemélyzetnek kell jelen lennie a darabolóüzemekben a hús feldolgozásakor.

(1b)  A (2) bekezdésben említett hatósági ellenőrzések nyomán a hatósági állatorvos vagy a felelősségére eljáró személy a 135. cikkel összhangban fellépésekről, illetve intézkedésekről határoz az állatokra, jólétükre és a hús rendeltetési helyére vonatkozóan.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékeken és az ilyen termékek előállítására szánt állatokon végzett, az 1. cikk (2) bekezdésének a), c), d) és e) pontjában említett és az ilyen termékekre és állatokra alkalmazandó szabályoknak való megfelelés vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzések lefolytatására, valamint a hatósági ellenőrzéseket követően az illetékes hatóságok által meghozandó intézkedésekre vonatkozó különös szabályokról. Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok szabályokat határoznak meg az alábbiakra vonatkozóan:

a)  az illetékes hatóságoknak az (1) bekezdésben, valamint a 4., 8. és 9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 11-13. cikkben, a 34. cikk (1) és (2) bekezdésében és a 36. cikkben előírtakon túlmutató különleges felelősségi körei és feladatai;

b)  a hatósági ellenőrzések elvégzésére vonatkozó egységes különleges követelmények és az ilyen hatósági ellenőrzések egységes minimális gyakorisága, a 8. cikk (1) bekezdésében említett kritériumokon túl tekintettel az egyes állati eredetű termékekhez és az azokat érintő különböző folyamatokhoz kapcsolódó sajátos veszélyekre és kockázatokra;

c)  azok az esetek és feltételek, amelyek fennállásakor a vágóhíd azon megfelelően képzett és betanított személyzete, amelyet a hatósági ellenőrzésekben vehet részt, állatorvos ellenőrzése alatt alkalmaznak a létesítmény termelési egységeitől elkülönülő és független egységben, segédkezhet a hatósági állatorvos mellett a (2) bekezdés szerinti, a baromfi és nyúlfélék húsának előállításával kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzésénél, valamint a teljesítményük értékelésére szolgáló vizsgálatok kidolgozása és alkalmazása;

d)  azok a körülmények, amikor az illetékes hatóságoknak adott jogsértésekhez kapcsolódóan a 135. cikk (2) bekezdésében említett egy vagy több intézkedést vagy az említett bekezdésben előírtakon túlmutató kiegészítő intézkedéseket kell hozniuk;

e)  annak a hatósági állatorvos által kis kapacitású vágóhidakon, valamint vadfeldolgozó létesítményekben elvégzendő hatósági ellenőrzési feladatok feltételeinek és gyakoriságának kockázatelemzésen alapuló meghatározására szolgáló kritériumok, hogy milyen esetekben engedélyezhető az (1) bekezdésben említett hatósági ellenőrzések során – kockázatértékelés alapján – a hatósági állatorvos távolmaradása a vágóhidakról és vadfeldolgozó létesítményekből. az (1a) bekezdés a) pontjában rögzített minimumkövetelmények betartása mellett.

Amennyiben egyes kockázatok a hatósági ellenőrzésekre vagy az ilyen hatósági ellenőrzéseket követően az illetékes hatóságok által hozandó intézkedésekre vonatkozó közös előírások hiányában nem kezelhetők eredményesen, rendkívül sürgős esetben az e bekezdés szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 140. cikkben ismertetett eljárás alkalmazandó.

(3)  A Bizottság a (2) bekezdésben előírt, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásakor a következőket veszi figyelembe:

a)  az illetékes hatóságok és az élelmiszer-ipari vállalkozók által a 852/2004/EK rendelet 5. cikkében említett eljárások alkalmazása terén szerzett tapasztalatok;

b)  tudományos és technológiai fejlemények;

c)  az élelmiszer-összetételre vonatkozó fogyasztói elvárások és az élelmiszer-fogyasztási szokások változásai;

d)  a húshoz vagy más emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékhez kapcsolódó, az emberek és az állatok egészségét érintő kockázatok.

da)  a csalárd gyakorlatok jelenlétére utaló bizonyítékok mérlegelése.

(4)  Amennyiben ez nem akadályozza meg az 1. cikk (2) bekezdésének a), c), d) és e) pontjában említett, az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékekre és az ilyen termékek előállítására szánt állatokra alkalmazandó szabályokban megfogalmazott egészségügyi és állat-egészségügyi célkitűzések elérését, a Bizottság a (2) bekezdésben előírt, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásakor a következő szempontokat is figyelembe veszi:

a)  annak szükségessége, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a tényleges alkalmazás érdekében arányosak legyenek a kisvállalkozások körében történő alkalmazása megkönnyítésének igénye jellegével és méretével; [Mód. 97]

b)  az élelmiszer-előállítás, -feldolgozás vagy -forgalmazás valamennyi szakaszában a hagyományos módszerek további alkalmazásának lehetővé tételére vonatkozó igény;

c)  a különleges földrajzi korlátokkal bíró régiókban található élelmiszer-ipari vállalkozások igényei.

16. cikk

Az illetékes hatóságok által az élelmiszerekben és takarmányban található egyes maradékanyagokhoz kapcsolódóan végzett hatósági ellenőrzésekre és az általuk hozandó intézkedésekre vonatkozó különös szabályok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat jogalkotási javaslatokat fogadjon el az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett, olyan egyes anyagokra alkalmazandó szabályoknak való megfelelés vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzésekre vonatkozó szabályokról, amelyeknek a növényeken vagy állatokon, illetve élelmiszer vagy takarmány előállítása vagy feldolgozása céljából történő használata következtében maradékanyagok fordulhatnak elő az élelmiszerekben vagy takarmányokban, továbbá a hatósági ellenőrzéseket követően az illetékes hatóságok által meghozandó intézkedésekre vonatkozó szabályokról. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok jogalkotási javaslatok figyelembe veszik, hogy biztosítani kell a hatósági ellenőrzések azon minimális szintjét, amellyel megakadályozható az ilyen anyagoknak az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett szabályokkal ellentétes felhasználása, és szabályokat határoznak meg a következőkre vonatkozóan: [Mód. 327]

a)  a hatósági ellenőrzések elvégzésére vonatkozó egységes különleges követelmények és az ilyen hatósági ellenőrzések egységes minimális gyakorisága, a 8. cikk (1) bekezdésében említett kritériumokon túl tekintettel a nem engedélyezett anyagokhoz és az engedélyezett anyagok nem engedélyezett felhasználásához kapcsolódó sajátos veszélyekre és kockázatokra;

b)  a 108. cikkben előírtakon túl további különleges követelmények és különleges tartalom a 107. cikk (1) bekezdésében előírt többéves nemzeti ellenőrzési tervek vonatkozó részeinek kidolgozásához;

c)  azok az esetek, amikor az illetékes hatóságoknak adott jogsértésekhez kapcsolódóan a 135. cikk (2) bekezdésében említett egy vagy több intézkedést vagy az említett bekezdésben előírtakon túlmutató kiegészítő intézkedéseket kell hozniuk.

17. cikk

Az illetékes hatóságok által az állatokhoz, állati eredetű termékekhez, szaporítóanyagokhoz, állati melléktermékekhez és az állati melléktermékekből származó termékekhez kapcsolódóan végzett hatósági ellenőrzésekre és az általuk hozandó intézkedésekre vonatkozó különös szabályok [Mód. 98]

(1)  Az állatokkal kapcsolatos hatósági ellenőrzések a következőket foglalják magukban:

(a)  az emberek és állatok egészségét érintő biológiai és vegyi veszélyek elleni védelmet célzó intézkedések felülvizsgálata;

(b)  a 18. cikk sérelme nélkül az állatjóléti intézkedések felülvizsgálata;

(c)  a járványvédelmi és járványmentesítési intézkedések felülvizsgálata. [Mód. 99]

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat jogalkotási javaslatokat fogadjon el az állatokon, állati eredetű termékeken, szaporítóanyagokon, állati melléktermékeken és az állati melléktermékekből származó termékeken végzett, az 1. cikk (2) bekezdésének d) és e) pontjában említett uniós szabályoknak való megfelelés vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzések elvégzésére, valamint a hatósági ellenőrzéseket követően az illetékes hatóságok által meghozandó intézkedésekre vonatkozó szabályokról. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok jogalkotási javaslatok figyelembe veszik az állatokhoz, állati eredetű termékekhez és szaporítóanyagokhoz kapcsolódó állat-egészségügyi kockázatokat, valamint az állati melléktermékekhez és az állati melléktermékekből származó termékekhez kapcsolódó egészségügyi és állat-egészségügyi kockázatokat, és szabályokat határoznak meg a következőkre vonatkozóan: [Mód. 100]

a)  az illetékes hatóságoknak a 4., 8. és 9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 11. és 12. a 12. és a 13. cikkben, valamint a 34. cikk (1) és (2) bekezdésében és a 36. cikkben előírtakon túlmutató különleges felelősségi körei és feladatai; [Mód. 101]

b)  a hatósági ellenőrzések elvégzésére vonatkozó egységes különleges követelmények és az ilyen hatósági ellenőrzések egységes minimális gyakorisága, a 8. cikk (1) bekezdésében említett kritériumokon túl arra is tekintettel, hogy az 1. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett szabályokkal összhangban meghatározott betegségmegelőzési és járványvédelmi intézkedéseknek való megfelelés vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzések révén kezelni kell a sajátos állat-egészségügyi veszélyeket és kockázatokat;

c)  azok az esetek, amikor az illetékes hatóságoknak adott jogsértésekhez kapcsolódóan a 135. cikk (2) bekezdésében említett egy vagy több intézkedést vagy az említett bekezdésben előírtakon túlmutató kiegészítő intézkedéseket kell hozniuk.

18. cikk

Az illetékes hatóságok által az állatjóléti követelményekhez kapcsolódóan végzett hatósági ellenőrzésekre és az általuk hozandó intézkedésekre vonatkozó különös szabályok

(1)  Az állatok szállítására vonatkozó állatjóléti követelményeket meghatározó szabályoknak való megfelelés vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzések a 8. cikkben meghatározott, hatósági ellenőrzésekre vonatkozó általános szabályokon kívül a következőket foglalják magukban: [Mód. 102]

a)  a tagállamok és harmadik országok közötti nagy távolságon való szállítások esetén az állatok szállításra való alkalmasságának megállapítását célzó hatósági ellenőrzések a berakodást megelőzően;

b)  a törzskönyvezett lófélék kivételével a háziló-félék és a házi szarvasmarha-, juh-, kecske-, illetve sertésfélék tagállamok és harmadik országok közötti, nagy távolságokon való szállítása esetén a szállítást megelőzően:

i.  a menetlevelek hitelességének és az 1/2005/EK rendeletnek való megfelelőségének vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzések;

ii.  annak vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzések, hogy a menetlevélen feltüntetett szállítmányozó rendelkezik-e érvényes szállítmányozói engedéllyel, a nagy távolságokon való szállításra használt szállítóeszközök vonatkozásában jóváhagyási igazolással, valamint a járművezetők és a kísérők vonatkozásában képesítési bizonyítvánnyal;

c)  az 57. cikk (1) bekezdésében szereplő határállomásokon és a kilépési helyeken:

i.  a szállított állatok szállításra való alkalmasságát és a szállítóeszközöket vizsgáló hatósági ellenőrzések, annak vizsgálata céljából, hogy megfelelnek-e az 1/2005/EK rendelet I. melléklete II. fejezetének, és adott esetben a VI. fejezetének; [Mód. 103];

ii.  annak vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzések, hogy a szállítmányozók eleget tesznek-e az alkalmazandó nemzetközi megállapodásoknak, ezen belül az állatok nemzetközi szállítás közbeni védelméről szóló európai egyezménynek, és rendelkeznek-e érvényes szállítmányozói engedéllyel, valamint a járművezetők és a kísérők vonatkozásában képesítési bizonyítvánnyal; [Mód. 104]

iii.  annak vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzések, hogy a háziló-féléket, valamint a házi szarvasmarha-, juh-, kecske- és sertésféléket nagy távolságokon szállították-e vagy fogják szállítani.

iiia.  amennyiben az illetékes hatóság álláspontja az e bekezdés c) pontjának i. alpontja szerinti hatósági ellenőrzéseket követően az, hogy az állatok nem alkalmasak a szállításra, azokat kirakodják, itatják, etetik és pihentetik, valamint szükség esetén állatorvosi ellátásban részesítik, amíg alkalmassá nem válnak az utazásuk folytatására. [Mód. 105]

ca)  tagállamok és harmadik országok közötti, nagy távolságokon való szállítás esetén a nagy távolságon való szállítás bármely szakaszában szúrópróbaszerűen vagy célzottan elvégzett ellenőrzések annak vizsgálata céljából, hogy a bejelentett szállítási idő valószerű-e, és a szállítás megfelel-e az 1/2005/EK rendeletnek, és különösen, hogy a szállítási és pihenési idő megfelel-e az 1/2005/EK rendelet I. mellékletének V. fejezetében meghatározott korlátozásoknak. [Mód. 106]

(2)  Amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésének f) pontjában említett szabályok egyes nem számszerűsíthető állatjóléti követelmények teljesítését írják elő, vagy amennyiben ezek a szabályok egyes olyan gyakorlatok bevezetésére köteleznek, amelyek betartása kizárólag a 13. cikkben említett hatósági ellenőrzési módszerek és technikák alkalmazásával nem vizsgálható eredményesen, az e szabályoknak való megfelelés vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzések során – a (3) bekezdés f) pontjával összhangban elfogadandó esetekben és feltételek mellett – különleges állatjóléti mutatók alkalmazhatók.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat jogalkotási javaslatokat fogadjon el az 1. cikk (2) bekezdésének f) pontjában említett uniós szabályoknak való megfelelés vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzések elvégzésére vonatkozó szabályokról. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok jogalkotási javaslatok figyelembe veszik a gazdálkodási tevékenységekhez, valamint az állatok szállításához, levágásához és leöléséhez kapcsolódó állatjóléti kockázatokat, és szabályokat határoznak meg a következőkre vonatkozóan: [Mód. 107]

a)  az illetékes hatóságoknak az (1) bekezdésben, valamint a 4., 8. és 9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 11-13. cikkben, a 34. cikk (1) és (2) bekezdésében és a 36. cikkben előírtakon túlmutató különleges felelősségi körei és feladatai; [Mód. 108]

b)  a hatósági ellenőrzések elvégzésére vonatkozó egységes különleges követelmények és az ilyen hatósági ellenőrzések egységes minimális gyakorisága, a 8. cikk (1) bekezdésében említett kritériumokon túl tekintettel az egyes állatfajokhoz és szállítóeszközökhöz kapcsolódó sajátos kockázatokra, valamint a nem megfelelő gyakorlatok megelőzésének és az állatok szenvedése csökkentésének szükségességére;

c)  azok az esetek, amikor az illetékes hatóságoknak adott jogsértésekhez kapcsolódóan a 135. cikk (2) bekezdésében említett egy vagy több intézkedést vagy az említett bekezdésben előírtakon túlmutató kiegészítő intézkedéseket kell hozniuk;

d)  az állatjóléti követelmények ellenőrzése a határállomásokon és a kilépési helyeken, valamint az ilyen kilépési helyekre alkalmazandó minimumkövetelmények;

e)  a IV. címben előírt közigazgatási segítségnyújtási mechanizmusok igénybevételére vonatkozó különleges kritériumok és feltételek;

f)  azon esetek és feltételek, amelyek előfordulásakor az állatjóléti követelményeknek való megfelelés vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzések során mérhető teljesítménykritériumokon alapuló különleges állatjóléti mutatók alkalmazhatók,alkalmazandók, valamint az ilyen mutatók tudományos és műszaki adatok alapján történő kidolgozása. [Mód. 109]

19. cikk

Az illetékes hatóságok által a növényegészségügyhöz kapcsolódóan végzett hatósági ellenőrzésekre és az általuk hozandó intézkedésekre vonatkozó különös szabályok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokatjogalkotási javaslatokat fogadjon el a növényeken, növényi termékeken és más tárgyakon végzett, az 1. cikk (2) bekezdésének g) pontjában említett és az ilyen termékekre alkalmazandó uniós szabályoknak való megfelelés vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzések elvégzésére, valamint a hatósági ellenőrzéseket követően az illetékes hatóságok által meghozandó intézkedésekre vonatkozó szabályokról. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok jogalkotási javaslatok figyelembe veszik a növényekhez, növényi termékekhez és más tárgyakhoz az egyes károsítók vagy vállalkozók vonatkozásában kapcsolódó növény-egészségügyi kockázatokat, és szabályokat határoznak meg a következőkre vonatkozóan: [Mód. 328]

a)  az illetékes hatóságoknak a 4., 8. és 9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 11- 13. cikkben, a 34. cikk (1) és (2) bekezdésében és a 36. cikkben előírtakon túlmutató különleges felelősségi körei és feladatai;

b)  az 1. cikk (2) bekezdésének g) pontjában említett szabályok alkalmazási körébe tartozó egyes növények, növényi termékek és más tárgyak Unióba történő beléptetésével és Unión belüli mozgatásával kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzésére vonatkozó egységes különleges követelmények és az ilyen hatósági ellenőrzések egységes minimális gyakorisága, a 8. cikk (1) bekezdésében említett kritériumokon túl tekintettel az egyes meghatározott származású vagy eredetű növényekhez, növényi termékekhez és más tárgyakhoz kapcsolódó sajátos növény-egészségügyi veszélyekre és kockázatokra;

c)  az illetékes hatóságok által a(z) …/…/EU rendelet(55) 79. cikkének (1) bekezdésével összhangban növényútlevelek kiállítására jogosult vállalkozókon végzett hatósági ellenőrzések egységes gyakorisága, a 8. cikk (1) bekezdésében említett kritériumokon túl arra is tekintettel, hogy ezek a vállalkozók az általuk termesztett vagy előállított növények, növényi termékek és más tárgyak tekintetében végrehajtották-e a(z) …/…/EU rendelet(56) 86. cikkében említett növény-egészségügyi kockázatkezelési tervet;

d)  azok az esetek, amikor az illetékes hatóságoknak adott jogsértésekhez kapcsolódóan a 135. cikk (2) bekezdésében említett egy vagy több intézkedést vagy az említett bekezdésben előírtakon túlmutató kiegészítő intézkedéseket kell hozniuk.

20. cikk

Az illetékes hatóságok által a növényi szaporítóanyagokhoz kapcsolódóan végzett hatósági ellenőrzésekre és az általuk hozandó intézkedésekre vonatkozó különös szabályok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a növényi szaporítóanyagokon végzett, az 1. cikk (2) bekezdésének h) pontjában említett és az ilyen termékekre alkalmazandó uniós szabályoknak való megfelelés vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzések elvégzésére, valamint a hatósági ellenőrzéseket követően az illetékes hatóságok által meghozandó intézkedésekre vonatkozó szabályokról. Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok szabályokat határoznak meg az alábbiakra vonatkozóan:

a)  az illetékes hatóságoknak a 4., 8. és 9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 11., a 12. és a 13. cikkben, a 34. cikk (1) és (2) bekezdésében és a 36. cikkben előírtakon túlmutató különleges felelősségi körei és feladatai;

b)  a hatósági ellenőrzések elvégzésére vonatkozó egységes különleges követelmények, a 8. cikk (1) bekezdésében említett kritériumokon túl tekintettel a növényi szaporítóanyagok egyes kategóriáinak vagy egyes adott nemeknek és fajoknak az egészségét, azonosságát, minőségét és nyomon követhetőségét érintő kockázatokra;

c)  a IV. címben előírt közigazgatási segítségnyújtási mechanizmusok igénybevételére vonatkozó különleges kritériumok és feltételek;

d)  azok az esetek, amikor az illetékes hatóságoknak adott jogsértésekhez kapcsolódóan a 135. cikk (2) bekezdésében említett egy vagy több intézkedést vagy az említett bekezdésben előírtakon túlmutató kiegészítő intézkedéseket kell hozniuk. [Mód. 110]

21. cikk

Az illetékes hatóságok által a GMO-khoz és a géntechnológiával módosított élelmiszerekhez és takarmányokhoz kapcsolódóan végzett hatósági ellenőrzésekre és az általuk hozandó intézkedésekre vonatkozó különös szabályok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat jogalkotási javaslatokat fogadjon el a GMO-kon és a géntechnológiával módosított élelmiszereken és takarmányokon végzett, az 1. cikk (2) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett szabályoknak való megfelelés vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzések elvégzésére, valamint a hatósági ellenőrzéseket követően az illetékes hatóságok által meghozandó intézkedésekre vonatkozó szabályokról. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok jogalkotási javaslatok figyelembe veszik, hogy biztosítani kell a hatósági ellenőrzések azon minimális szintjét, amely megelőzi az e szabályokkal ellentétes gyakorlatokat, és szabályokat határoznak meg a következőkre vonatkozóan: [Mód. 111]

a)  az illetékes hatóságoknak a 4., 8. és 9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 11-13. cikkben, a 34. cikk (1) és (2) bekezdésében és a 36. cikkben előírtakon túlmutató különleges felelősségi körei és feladatai;

b)  az alábbiakat vizsgáló hatósági ellenőrzések elvégzésére vonatkozó egységes különleges követelmények és az ilyen hatósági ellenőrzések egységes minimális gyakorisága:

i.  olyan GMO-k és géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok előfordulása a piacon, amelyeket a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(57) vagy az 1829/2003/EK rendelet alapján nem engedélyeztek;

ii.  a GMO-k termesztése és a 2001/18/EK irányelv 13. cikke (2) bekezdésének e) pontjában, valamint az 1829/2003/EK rendelet 5. cikke (5) bekezdésében és 17. cikke (5) bekezdésében említett felügyeleti tervnek a megfelelő alkalmazása, beleértve az egészségre, az állatok egészségére és a környezetre gyakorolt lehetséges hatások nyomon követését és felügyeletét szolgáló minimumintézkedéseket; [Mód. 112]

iii.  a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználása;

iiia.  a GMO-k nem szándékolt jelenlétének elkerülését célzó ellenőrzésre és jelentéstételre vonatkozó minimumintézkedések a 2001/18/EK irányelv 26a. cikkével összhangban; [Mód. 113]

c)  azok a körülmények, amikor az illetékes hatóságoknak adott jogsértésekhez kapcsolódóan a 135. cikk (2) bekezdésében említett egy vagy több intézkedést vagy az említett bekezdésben előírtakon túlmutató kiegészítő intézkedéseket kell hozniuk.

22. cikk

Az illetékes hatóságok által a növényvédő szerekhez kapcsolódóan végzett hatósági ellenőrzésekre és az általuk hozandó intézkedésekre vonatkozó különös szabályok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat jogalkotási javaslatokat fogadjon el az 1. cikk (2) bekezdésének i) pontjában említett szabályoknak való megfelelés vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzésekre vonatkozó szabályokról. [Mód. 114]

E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok jogalkotási javaslatok figyelembe veszik azokat a kockázatokat, amelyeket a növényvédő szerek az emberek és állatok egészségére vagy a környezetre jelenthetnek, és szabályokat határoznak meg a következőkre vonatkozóan: [Mód. 115]

a)  az illetékes hatóságoknak a 4., 8. és 9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 11-13. cikkben, a 34. cikk (1) és (2) bekezdésében és a 36. cikkben előírtakon túlmutató különleges felelősségi körei és feladatai;

b)  a növényvédő szerek gyártását, forgalomba hozatalát, Unióba történő beléptetését, címkézését, csomagolását, szállítását, tárolását, párhuzamos forgalmazását és használatát vizsgáló hatósági ellenőrzések elvégzésére vonatkozó egységes különleges követelmények és az ilyen hatósági ellenőrzések egységes minimális gyakorisága, a 8. cikk (1) bekezdésében említett kritériumokon túl arra is tekintettel, hogy biztosítani kell a növényvédő szerek biztonságos és fenntartható használatát, valamint fel kell lépni az ilyen termékek illegális kereskedelme ellen; [Mód. 116]

c)  a peszticid kijuttatására használt berendezésekre vonatkozó egységes különleges vizsgálati követelmények és az ilyen ellenőrzések egységes minimális gyakorisága;

ca)  az előállítással, csomagolással és tárolási módokkal kapcsolatos jegyzék vagy adatbázis létrehozására vonatkozó egységes különleges szabályrendszer; [Mód. 117]

d)  azok az esetek, amikor az illetékes hatóságoknak adott jogsértésekhez kapcsolódóan a 135. cikk (2) bekezdésében említett egy vagy több intézkedést vagy az említett bekezdésben előírtakon túlmutató kiegészítő intézkedéseket kell hozniuk;

e)  a peszticid kijuttatására használt berendezések vizsgálatához az illetékes hatóságoknak segítséget nyújtó tanúsítási rendszerek kialakítása;

f)  a növényvédő szerek által okozott mérgezésgyanús esetekkel kapcsolatos információgyűjtés, nyomon követés és jelentéstétel;

g)  a hamisított növényvédő szerekkel és a növényvédő szerek illegális kereskedelmével kapcsolatos információgyűjtés, nyomon követés és jelentéstétel.

23. cikk

Az illetékes hatóságok által az ökológiai termékekhez, valamint az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekhez, oltalom alatt álló földrajzi jelzésekhez és hagyományos különleges termékekhez kapcsolódóan végzett hatósági ellenőrzésekre és az általuk hozandó intézkedésekre vonatkozó különös szabályok

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 1. cikk (2) bekezdésének j) és k) pontjában említett szabályoknak való megfelelés vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzések elvégzésére, valamint a hatósági ellenőrzéseket követően az illetékes hatóságok által meghozandó intézkedésekre vonatkozó szabályokról.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 834/2007/EK rendelet 27. cikkének (2) bekezdésével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 1. cikk (2) bekezdésének j) pontjában említett szabályok tekintetében az (1) bekezdésben említett, szabályoknak való megfelelés ellenőrzéséről és az ilyen hatósági ellenőrzéseket követően az illetékes hatóságok által elvégzendő fellépésről. Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok szabályokat határoznak meg a következőkre az alábbiakra vonatkozóan: [Mód. 118]

a)  a 834/2007/EK rendelet rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása érdekében a vállalkozóknak, az illetékes hatóságoknak a felhatalmazással rendelkező szervezeteknek a 4., 8. és 9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 11–13. cikkben, a 34. cikk (1) és (2) bekezdésében és a 36. cikkben előírtakon, valamint a felhatalmazással rendelkező szervezetek jóváhagyása és felügyelete tekintetében a 25., 29., 30. és 32. cikken túlmutató különleges felelősségi körei és feladatai; [Mód. 119]

b)  a 8. cikk (1) bekezdésében említetteken túl a kockázatértékelés, valamint a hatósági ellenőrzések és adott esetben a mintavétel gyakoriságának meghatározása tekintetében előírt további követelmények, figyelembe véve a jogsértések előfordulásának kockázatát;

c)  a 834/2007/EK tanácsi rendelet 2. cikkének d) pontjában meghatározott vállalkozókra irányuló hatósági ellenőrzések minimális gyakorisága, valamint azok az esetek és feltételek, amelyek fennállásakor egyes ilyen vállalkozók mentesíthetők bizonyos hatósági ellenőrzések alól;

d)  a 13. cikkben és a 33. cikk (1)–(5) bekezdésében említetteken kívül további hatósági ellenőrzési módszerek és technikák, valamint a hatósági ellenőrzések elvégzésére vonatkozó különleges követelmények, amelyek célja az ökológiai termékek nyomon követhetőségének biztosítása az előállítás, a feldolgozás és a forgalmazás valamennyi szakaszában, valamint biztosítékok nyújtása az 1. cikk (2) bekezdésének j) pontjában említett szabályoknak való megfelelés tekintetében;

e)  a 834/2007/EK rendelet 135. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében és 30. cikkének (1) bekezdésében említetteken kívül további követelmények a jogsértések előfordulása esetén hozandó intézkedésekre vonatkozóan, valamint a 135. cikk (2) bekezdésében előírtakon túlmutató további intézkedések;

f)  a 4. cikk (1) bekezdésének f) pontjában előírtakon kívül további követelmények a hatósági ellenőrzések elvégzéséhez szükséges létesítményekre és berendezésekre vonatkozóan, valamint a 25–30. és a 32. cikkben említetteken túlmutató, a hatósági ellenőrzési feladatok átruházására vonatkozó további feltételek és kötelezettségek;

g)  a 12. és 31. cikkben említetteken kívül az illetékes hatóságokra, az ökológiai termékek ellenőrző hatóságaira és a hatósági ellenőrzéseket végző, felhatalmazással rendelkező szervezetekre vonatkozó további jelentéstételi kötelezettségek;

h)  a IV. címben előírt közigazgatási segítségnyújtási mechanizmusok igénybevételére vonatkozó különleges kritériumok és feltételek.

(3)  Az 1. cikk (2) bekezdésének k) pontjában említett szabályok tekintetében az (1) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok szabályokat határoznak meg a következőkre vonatkozóan:

a)  a 11. és 13. cikkben említetteken kívül a termékleírásoknak és címkézési követelményeknek való megfelelés vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzésekre vonatkozó további követelmények, módszerek és technikák;

b)  a 13. cikkben említetteken kívül az 1. cikk (2) bekezdésének k) pontjában említett szabályok alkalmazási körébe tartozó termékek nyomon követhetőségének az előállítás, a feldolgozás és a forgalmazás valamennyi szakaszában történő biztosítását valamint a szabályoknak való megfelelés tekintetében biztosítékok nyújtását célzó hatósági ellenőrzések elvégzésére vonatkozó további módszerek és technikák;

c)  a 108. cikkben előírtakon túl további különleges követelmények és különleges tartalom a 107. cikk (1) bekezdésében előírt többéves nemzeti ellenőrzési tervek vonatkozó részeinek kidolgozása tekintetében, valamint a 112. cikkben előírt jelentés további különleges tartalma;

d)  a IV. címben előírt közigazgatási segítségnyújtási mechanizmusok igénybevételére vonatkozó különleges kritériumok és feltételek;

e)  a 135. cikk (2) bekezdésében említetteken túl jogsértés, vagy súlyos vagy ismétlődő jogsértés esetén hozandó további különleges intézkedések.

(4)  A (2) és (3) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok adott esetben eltérnek e rendeletnek az e bekezdésekben említett rendelkezéseitől. [Mód. 120]

24. cikk

Az illetékes hatóságok által az élelmiszereket és takarmányokat érintő, újonnan megállapított kockázatok esetén végzett hatósági ellenőrzésekre és az általuk hozandó intézkedésekre vonatkozó különleges szabályok

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat jogalkotási javaslatokat fogadjon el az egyes élelmiszer- és takarmánykategóriákon végzett, az 1. cikk (2) bekezdésének a)–e) pontjában említett szabályoknak való megfelelés vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzések elvégzésére, valamint a hatósági ellenőrzéseket követően az illetékes hatóságok által meghozandó intézkedésekre vonatkozó különleges szabályokról. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok jogalkotási javaslatok olyan újonnan megállapított kockázatokat érintenek, amelyeket az élelmiszerek vagy takarmányok az emberek vagy az állatok egészségére, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezetre jelenthetnek, vagy bármely ilyen kockázatot, amelyek az új élelmiszer- és takarmány-előállítási és -fogyasztási szokásokból erednek, vagy amelyek a hatósági ellenőrzésekre vagy az ilyen hatósági ellenőrzéseket követően az illetékes hatóságok által hozandó intézkedésekre vonatkozó közös előírások hiányában nem kezelhetők eredményesen, és szabályokat határoznak meg a következőkre vonatkozóan: [Mód. 121]

a)  az illetékes hatóságoknak a 4., 8. és 9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 11-13. cikkben, a 34. cikk (1) és (2) bekezdésében és a 36. cikkben előírtakon túlmutató különleges felelősségi körei és feladatai;

b)  a hatósági ellenőrzések elvégzésére vonatkozó egységes különleges követelmények és az ilyen hatósági ellenőrzések egységes minimális gyakorisága, a 8. cikk (1) bekezdésében említett kritériumokon túl tekintettel az egyes élelmiszer- és takarmánykategóriákhoz és az azokat érintő különböző folyamatokhoz kapcsolódó sajátos veszélyekre és kockázatokra;

c)  azok az esetek, amikor az illetékes hatóságoknak adott jogsértésekhez kapcsolódóan a 135. cikk (2) bekezdésében említett egy vagy több intézkedést vagy az említett bekezdésben előírtakon túlmutató kiegészítő intézkedéseket kell hozniuk.

(2)  Az emberek vagy állatok egészségét vagy a környezetet érintő súlyos kockázatokkal kapcsolatos, rendkívül sürgős esetben az (1) bekezdés szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 140. cikkben ismertetett eljárás alkalmazandó.

24a. cikk

Az illetékes hatóságok által az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokhoz és tárgyakhoz kapcsolódóan végzett hatósági ellenőrzésekre és az általuk hozandó intézkedésekre vonatkozó különös szabályok.

A Bizottságot fel lehet hatalmazni arra, hogy a 139. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az illetékes hatóságok által az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokhoz és tárgyakhoz kapcsolódóan végzett hatósági ellenőrzésekre és az általuk hozandó intézkedések végrehajtására vonatkozó szabályok tekintetében. [Mód. 122]

III. fejezet

Az illetékes hatóságok egyes meghatározott feladatainak átruházása

25. cikk

Egyes meghatározott hatósági ellenőrzési feladatoknak az illetékes hatóságok általi átruházása

(1)  Az illetékes hatóságok egyes meghatározott hatósági ellenőrzési feladatokat egy vagy több felhatalmazással rendelkező szervezetre vagy természetes személyre ruházhatnak át, a 26., illetve a 27. cikkben előírt feltételekkel összhangban. Az 1. cikk (2) bekezdésének j) pontjában említett szabályoknak való megfelelés ellenőrzése érdekében elvégzett hatósági ellenőrzések tekintetében az illetékes hatóságok a meghatározott hatósági ellenőrzési feladatokat természetes személyekre nem ruházhatják át. [Mód. 123]

(2)  Az illetékes hatóságok a 135. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a 135. cikk (2) és (3) bekezdésében előírt intézkedésekkel kapcsolatos határozathozatalt nem ruházhatják át.

Az első albekezdés nem alkalmazandó a 135. cikkel vagy a 23. cikk (2) bekezdésének e) pontjában előírt szabályokkal összhangban az 1. cikk (2) bekezdésének j) pontjában említett szabályoknak való megfelelés vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzéseket követően hozandó intézkedésekre. [Mód. 124]

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon konkrét hatósági ellenőrzési feladatok meghatározásáról, amelyek az illetékes hatóságok függetlenségének megőrzése és alapvető feladatainak fenntartása érdekében nem ruházhatók át.

(4)  Amennyiben az illetékes hatóságok az 1. cikk (2) bekezdésének j) pontjában említett szabályoknak való megfelelés vizsgálatát célzó meghatározott hatósági ellenőrzési feladatokat ruháznak át egy vagy több felhatalmazással rendelkező szervezetre, minden egyes ilyen szervezethez kódszámot kell rendelniük, és ki kell jelölniük az azok engedélyezéséért és felügyeletéért felelős hatóságokat.

26. cikk

A meghatározott hatósági ellenőrzési feladatok felhatalmazással rendelkező szervezetekre történő átruházásának feltételei

A meghatározott ellenőrzési feladatok felhatalmazással rendelkező szervezetre történő, a 25. cikk (1) bekezdésben említett átruházására írásban, a következő követelményeknek való megfelelés esetén kerülhet sor:

a)  a felhatalmazás tartalmazza a következők pontos leírását:

i.  a felhatalmazással rendelkező szervezet által végezhető meghatározott hatósági ellenőrzési feladatok;

ii.  az ilyen feladatok végzésének feltételei;

b)  a felhatalmazással rendelkező szervezet:

i.  rendelkezik a ráruházott meghatározott hatósági ellenőrzési feladatok elvégzéséhez szükséges szakértelemmel, felszereléssel és infrastruktúrával;

ii.  elegendő létszámú és megfelelő képesítéssel és tapasztalattal rendelkező személyzettel rendelkezik;

iii.  pártatlan, független, nem áll az általa végzett ellenőrző tevékenységek alá vetett vállalkozó közvetlen vagy közvetett alkalmazásában, és más módon sem és nem merül fel összeférhetetlenség a ráruházott meghatározott hatósági ellenőrzési feladatok elvégzése tekintetében; [Mód. 125]

iv.  az „Ellenőrzést végző különféle típusú testületek működésének követelményei” című EN ISO/IEC 17020 szabvánnyal vagy – ha az a szóban forgó feladatok vonatkozásában célszerűbb – más szabvánnyal összhangban működik és kerül akkreditálásra;

iva.  elegendő hatáskörrel rendelkezik a ráruházott hatósági ellenőrzések elvégzéséhez; [Mód. 126]

c)  rendelkezésre állnak a feladatot átruházó illetékes hatóság és a felhatalmazással rendelkező szervezet közötti eredményes és hatékony koordinációt biztosító intézkedések.

27. cikk

A meghatározott hatósági ellenőrzési feladatok természetes személyekre történő átruházásának feltételei

Az illetékes hatóságok egyes meghatározott hatósági ellenőrzési feladatokat egy vagy több természetes személyre ruházhatnak át, amennyiben ezt a 15–24. cikkben előírt szabályok megengedik. A felhatalmazást írásban kell megadni.

A meghatározott ellenőrzési feladatok természetes személyekre történő átruházására a 26. cikk kell alkalmazni, a b) pont ii. és iv. alpontjának kivételével.

28. cikk

A meghatározott hatósági ellenőrzési feladatokkal megbízott, felhatalmazással rendelkező szervezetek és természetes személyek kötelezettségei

A meghatározott hatósági ellenőrzési feladatokkal a 25. cikk (1) bekezdésével összhangban megbízott, felhatalmazással rendelkező szervezet vagy természetes személy:

a)  rendszeresen, illetve az illetékes hatóság ilyen irányú megkeresésére bármikor tájékoztatja a meghatározott hatósági ellenőrzési feladatokat átruházó illetékes hatóságot az általa elvégzett ellenőrzések eredményeiről;

b)  ha a hatósági ellenőrzések eredményei a szabályok be nem tartását jelzik, vagy annak valószínűségére utalnak, azonnal tájékoztatja erről a meghatározott hatósági ellenőrzési feladatokat átruházó illetékes hatóságot.

29. cikk

A meghatározott hatósági ellenőrzési feladatokat átruházó illetékes hatóságok kötelezettségei

A 25. cikk (1) bekezdésével összhangban a felhatalmazással rendelkező szervezetekre vagy természetes személyekre meghatározott hatósági ellenőrzési feladatokat átruházó illetékes hatóságok:

a)  szükség szerint megszervezik az ilyen szervezetek vagy személyek időszakos és be nem jelentett auditját vagy vizsgálatát; [Mód. 127]

b)  a felhatalmazást teljesen vagy részben haladéktalanul visszavonják, ha:

i.  az a) pontban előírt auditot vagy vizsgálatot követően bizonyítható, hogy a felhatalmazással rendelkező szervezetek vagy természetes személyek nem végzik el megfelelően a rájuk ruházott hatósági ellenőrzési feladatokat;

ii.  a felhatalmazással rendelkező szervezet vagy a természetes személy nem hoz megfelelő és időszerű intézkedéseket az a) pontban előírt auditok és vizsgálatok során meghatározott hiányosságok orvosolására.

iia.  igazolást nyert, hogy a felhatalmazással rendelkező szervezet vagy természetes személy függetlensége vagy pártatlansága kérdéses [Mód. 128]

30. cikk

A más hatósági tevékenységekhez kapcsolódó meghatározott feladatok átruházásának feltételei

(1)  Az illetékes hatóságok más hatósági tevékenységekhez kapcsolódó meghatározott feladatokat ruházhatnak át egy vagy több felhatalmazással rendelkező szervezetre, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a)  az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok nem tiltják az ilyen átruházást;

b)  a 26. cikkben meghatározott feltételek – a b) pont iv. alpontjának kivételével – teljesülnek.

(2)  Az illetékes hatóságok más hatósági tevékenységekhez kapcsolódó meghatározott feladatokat ruházhatnak át egy vagy több természetes személyre, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a)  az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok lehetővé teszik az ilyen átruházást;

b)  a 26. cikkben meghatározott feltételek – a b) pont ii. és iv. alpontjának kivételével – teljesülnek.

31. cikk

A más hatósági tevékenységekhez kapcsolódó meghatározott feladatokkal megbízott, felhatalmazással rendelkező szervezetek és természetes személyek kötelezettségei

A 30. cikkel összhangban a más hatósági tevékenységekhez kapcsolódó meghatározott feladatokkal megbízott, felhatalmazással rendelkező szervezet vagy természetes személy:

a)  rendszeresen, illetve az illetékes hatóság ilyen irányú megkeresésére bármikor tájékoztatja a más hatósági tevékenységekhez kapcsolódó meghatározott feladatokat átruházó illetékes hatóságot az általa elvégzett más hatósági tevékenységek eredményeiről;

b)  ha a más hatósági tevékenységek eredményei a szabályok be nem tartását jelzik, vagy annak valószínűségére utalnak, azonnal tájékoztatja erről a más hatósági tevékenységekhez kapcsolódó meghatározott feladatokat átruházó illetékes hatóságot.

32. cikk

A más hatósági tevékenységekhez kapcsolódó meghatározott feladatokat átruházó illetékes hatóságok kötelezettségei

A más hatósági tevékenységekhez kapcsolódó meghatározott feladatokat a 30. cikkel összhangban valamely felhatalmazással rendelkező szervezetre vagy természetes személyre átruházó illetékes hatóságok:

a)  szükség szerint megszervezik az ilyen szervezetek vagy személyek auditját vagy vizsgálatát; [Mód. 129]

b)  a felhatalmazást teljesen vagy részben haladéktalanul visszavonják, ha:

i.  az a) pontban előírt auditot vagy vizsgálatot követően bizonyítható, hogy a felhatalmazással rendelkező szervezetek vagy természetes személyek nem végzik el megfelelően a más hatósági tevékenységekhez kapcsolódó, rájuk ruházott feladatokat;

ii.  a felhatalmazással rendelkező szervezet vagy a természetes személy nem hoz megfelelő és időszerű intézkedéseket az a) pontban előírt auditok és vizsgálatok során meghatározott hiányosságok orvosolására.

IV. fejezet

Mintavétel, elemzés, tesztelés és diagnosztika

33. cikk

Alkalmazott mintavételi, analitikai, tesztelési és diagnosztikai módszerek

(1)  A hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek során alkalmazott mintavételi és laboratóriumi analitikai, tesztelési és diagnosztikai módszerek megfelelnek az ilyen módszereket létrehozó uniós szabályoknak vagy az e módszerekre vonatkozó teljesítménykritériumoknak.

(2)  Az (1) bekezdésben említett uniós szabályok hiányában a hatósági laboratóriumok a hatósági ellenőrzések során saját egyedi analitikai, tesztelési és diagnosztikai igényeik tekintetében a legkorszerűbb legkorszerűbb módszereket alkalmazzák, sorrendben a következőkre a következőkre figyelemmel: [Mód. 130]

a)  a nemzetközileg elismert vonatkozó, többek között az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által elfogadott szabályoknak vagy eljárásoknak megfelelő, legújabb rendelkezésre álló módszerek;

b)  az a) pontban említett szabályok vagy eljárások hiányában az európai uniós referencialaboratóriumok által kidolgozott vagy ajánlott és a nemzetközileg elfogadott tudományos eljárásokkal összhangban jóváhagyott vonatkozó módszerek;

c)  az a) pontban említett szabályok vagy eljárások és a b) pontban említett módszerek hiányában a nemzeti szinten meghatározott vonatkozó szabályoknak megfelelő módszerek;

d)  az a) pontban említett szabályok vagy eljárások, a b) pontban említett módszerek és a c) pontban említett nemzeti szabályok hiányában a nemzeti referencialaboratóriumok által kidolgozott vagy ajánlott és a nemzetközileg elfogadott tudományos eljárásokkal összhangban jóváhagyott vonatkozó módszerek; vagy

e)  az a) pontban említett szabályok vagy eljárások, a b) pontban említett módszerek, a c) pontban említett nemzeti szabályok és a d) pontban említett módszerek hiányában a nemzetközileg elfogadott tudományos eljárásokkal összhangban jóváhagyott vonatkozó módszerek.

(3)  A (2) bekezdéstől eltérve a szűrővizsgálattal, a célzott szűréssel és más hatósági tevékenységekkel összefüggésben, az (1) bekezdésben említett uniós szabályok hiányában a (2) bekezdésben említett bármely módszer alkalmazható. Ugyanez a szabály a többi hatósági tevékenységre is alkalmazandó. [Mód. 131]

(4)  Amennyiben kialakulóban lévő vészhelyzet miatt fennálló kivételes esetekben sürgős szükség van laboratóriumi elemzésekre, tesztekre vagy diagnózisokra, és az (1) és a (2) bekezdésben említett módszerek egyike sem áll rendelkezésre, az érintett nemzeti referencialaboratórium, vagy ilyen nemzeti referencialaboratórium hiányában a 36. cikk (1) bekezdésével összhangban kijelölt bármely más laboratórium valamely megfelelő módszer nemzetközileg elfogadott tudományos eljárásokkal összhangban történő jóváhagyásáig az e cikk (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérő módszereket is alkalmazhat. [Mód. 132]

(5)  Amennyiben lehetséges, a laboratóriumi analitikai módszereket a III. mellékletben meghatározott megfelelő kritériumok alapján kell jellemezni.

(6)  A mintákat úgy kell venni, kezelni és jelölni, hogy ez jogi, tudományos és műszaki érvényességüket egyaránt garantálja. A levett minták számának – adott esetben – lehetővé kell tennie a második szakvélemény elkészítését, amennyiben a vállalkozó a 34. cikknek megfelelően ezt kéri. [Mód. 133]

(6a)  Az állati eredetű termékeket illetően módszereket kell kifejleszteni és kötelezően bevezetni azzal a céllal, hogy azonosítsák és nyomon kövessék a klónozott állatoktól, valamint klónozott állatok leszármazottaitól eredő szaporítóanyagokat és az ezekből származó termékeket. [Mód. 134]

(7)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén egyéb vonatkozó szabályozások hiányában szabályokat határozhat meg a következők vonatkozásában: [Mód. 135]

a)  az alkalmazott mintavételi és laboratóriumi analitikai, tesztelési és diagnosztikai módszerek;

b)  teljesítménykritériumok, analitikai, tesztelési vagy diagnosztikai paraméterek, mérési bizonytalanság és e módszerek jóváhagyási eljárásai;

c)  az analitikai, tesztelési és diagnosztikai eredmények értelmezése.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

34. cikk

Második szakvélemény

(1)  Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy azok a vállalkozók, akiknek állatai vagy termékei hatósági ellenőrzés keretében végzett mintavétel, elemzés, tesztelés vagy diagnosztizálás tárgyát képezik, második szakvéleményt kérhessenek, amennyiben az célravezető és technikailag lehetséges. E szakvélemény költségeit a kérelmező vállalkozó viseli. [Mód. 136]

Ez a jog:

a)  minden esetben feljogosítja a vállalkozót arra, hogy kérje a mintavétel, elemzés, tesztelés vagy diagnózis másik szakértő általi dokumentumvizsgálatát, akit egy referencialaboratórium vagy – ha ez nem lehetséges – egy másik, legalább azzal egyenértékű hivatalos laboratórium nevez ki; [Mód. 137]

b)  adott esetben, és ha ez technikailag megvalósítható, tekintettel különösen a veszély állatokban vagy termékekben való előfordulására és eloszlására, a minták vagy termékek romlandóságára, valamint a rendelkezésre álló szubsztrát mennyiségére, a vállalkozót feljogosítja, az illetékes hatóságot pedig kötelezi annak biztosítására, hogy kérje: [Mód. 138]

i.  azt, hogy az egyszeri kezdeti elemzéshez, és adott esetben a vállalkozó kérésére nyújtott a második szakvéleményhez, majd – ha a két előző elemzésben eltérés mutatkozik – egy újabb végső elemzéshez elegendő számú újabb mintát vegyenek, és azokat e célból három részre osszák; [Mód. 139]

ii.  amennyiben az i. pontban említett elegendő számú minta vétele nem lehetséges, a minta második független elemzésének, tesztelésének vagy diagnosztizálásának elvégzését.

(1a)  A mintákat úgy kell kezelni és jelölni, hogy ez jogi és analitikai érvényességüket egyaránt garantálja. [Mód. 140]

(2)  A vállalkozónak az (1) bekezdés szerinti második szakvélemény iránti kérelme nem érinti az illetékes hatóságok azon kötelezettségét, hogy megfelelő intézkedéseket kell tenniük az emberek, állatok és növények egészségét vagy az állatok jólétét, illetve a GMO-k és növényvédő szerek vonatkozásában a környezetet érintő kockázatok felszámolására vagy csökkentésére, az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokkal és e rendelettel összhangban.

(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján az (1) bekezdésben előírt szabályok egységes alkalmazására, valamint a második szakvélemény iránti kérelmek benyújtására és kezelésére vonatkozó eljárásokat határozhat meg. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

35. cikk

Távközlő eszközzel értékesítésre kínált állatokon és termékeken végzett mintavétel

(1)  Távközlő eszközzel értékesítésre kínált állatok és termékek esetében a magukat nem azonosító illetékes hatóságok által a vállalkozóktól rendelt mintákon végezhető hatósági ellenőrzés.

(2)  Az illetékes hatóságok a minták birtokában minden lépést megtesznek annak érdekében, hogy a mintát az e mintákat szolgáltató vállalkozók az (1) bekezdéssel összhangban: [Mód. 141]

a)  tájékoztatást kapjanak arról, hogy ezeket a mintákat hatósági ellenőrzéssel összefüggésben veszik, és adott esetben ilyen hatósági ellenőrzés céljából elemzik vagy tesztelik; és

b)  az (1) bekezdésben említett minták elemzése vagy tesztelése esetén jogosultak legyenek a 34. cikk (1) bekezdésében előírt második szakvélemény iránti kérelmet benyújtani.

36. cikk

A hatósági laboratóriumok kijelölése

(1)  Az illetékes hatóságok – a működésük helye szerinti tagállamban vagy egy másik tagállamban – hatósági laboratóriumokat jelölnek ki a hatósági ellenőrzésekkel és más hatósági tevékenységekkel összefüggésben gyűjtött mintán laboratóriumi elemzések, tesztelések és diagnosztika végzésére.

(2)  Az illetékes hatóságok hatósági laboratóriumként kijelölhetnek egy másik tagállamban található laboratóriumot, feltéve, hogy az megfelel az alábbi feltételeknek:

a)  megfelelő előírások vannak hatályban, amelyek értelmében elvégezhetik a 38. cikk (1) bekezdésében említett auditokat és vizsgálatokat, vagy felhatalmazhatják az ilyen auditok és vizsgálatok elvégzésére a laboratórium helye szerinti tagállam illetékes hatóságait;

b)  az adott laboratóriumot azon tagállam illetékes hatóságai, amelynek területén található, már kijelölték hatósági laboratóriumként.

(3)  A kijelölést írásban kell megtenni, és annak tartalmaznia kell az alábbiak részletes leírását:

a)  a laboratórium által hatósági laboratóriumként elvégzendő feladatok;

b)  az ilyen feladatok végzésének feltételei;

c)  a laboratórium és az illetékes hatóságok közötti hatékony és eredményes koordináció és együttműködés biztosításához szükséges intézkedések.

(4)  Az illetékes hatóságok csak olyan laboratóriumot jelölhetnek ki hatósági laboratóriumként, amelyik:

a)  rendelkezik az elemzések, tesztek vagy diagnosztizálás elvégzéséhez szükséges szakértelemmel, felszereléssel és infrastruktúrával;

b)  elegendő létszámú és megfelelően képesített, képzett és tapasztalt személyzettel rendelkezik;

c)  független, pártatlan és nem merül fel összeférhetetlenség a hatósági laboratóriumként végzett feladatai elvégzése tekintetében; [Mód. 142]

d)  időben biztosítani tudja a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek során vett mintákon végzett elemzés, tesztelés vagy diagnosztizálás eredményeit;

e)  a „Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei” című EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint működik, valamint a 765/2008/EK rendelettel összhangban működő nemzeti akkreditáló testület e szabvány szerint értékelte és akkreditálta. [Mód. 143]

(5)  A hatósági laboratórium (4) bekezdés e) pontjában említett értékelésének és akkreditációjának hatálya: [Mód. 144]

a)  kiterjed a laboratórium által a hatósági laboratóriumként történő működése során az elemzések, tesztelések vagy diagnosztizálások céljából kötelezően alkalmazandó valamennyi laboratóriumi analitikai, tesztelési és diagnosztikai módszerre;

b)  egy vagy több laboratóriumi analitikai, tesztelési vagy diagnosztikai módszert, vagy módszerek csoportjait foglalhatja magában;

c)  rugalmas módon meghatározható annak érdekében, hogy az akkreditáció hatálya a hatósági laboratórium által az akkreditáció megadásának időpontjában alkalmazott módszerek módosított változatait vagy ezeken kívül új módszereket is magában foglalhasson a laboratórium saját hitelesítései alapján anélkül, hogy a nemzeti akkreditáló testület e módosított vagy új módszerek alkalmazása előtt különleges értékelést végezne.

Amennyiben az (1) bekezdéssel összhangban az Unióban kijelölt egyetlen hatósági laboratórium sem rendelkezik az új vagy rendkívül ritka laboratóriumi elemzések, tesztek vagy diagnosztizálás elvégzéséhez szükséges szakértelemmel, felszereléssel, infrastruktúrával és személyzettel, az illetékes hatóságok felkérhetnek egy az e cikk (3) és (4) bekezdésében foglalt követelmények egyikét vagy több követelményt nem teljesítő laboratóriumot ezen elemzések, tesztek és diagnosztizálás elvégzésére.

37. cikk

A hatósági laboratóriumok kötelezettségei

(1)  Ha a mintán végzett elemzés, tesztelés vagy diagnosztizálás eredményei a szabályok valamely vállalkozó általi be nem tartását jelzik, vagy annak valószínűségére utalnak, a hatósági laboratórium azonnal tájékoztatja erről az illetékes hatóságot.

(2)  Az európai uniós referencialaboratórium vagy a nemzeti referencialaboratórium kérésére a hatósági laboratóriumok az általuk hatósági laboratóriumként végzett elemzések, tesztelések vagy diagnosztizálások vonatkozásában szervezett, laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálatokban vesznek részt.

(3)  A hatósági laboratóriumok nyilvánosságra hozzák a hatósági ellenőrzésekkel és más hatósági tevékenységekkel összefüggésben végzett analitikai, tesztelési és diagnosztikai módszerek jegyzékét.

38. cikk

A hatósági laboratóriumok auditjai és vizsgálatai

(1)  Az illetékes hatóságok megszervezik az általuk a 36. cikk (1) bekezdésével összhangban kijelölt hatósági laboratóriumok auditjait vagy vizsgálatait.

a)  rendszeresen;

b)  minden olyan esetben, ha úgy vélik, hogy auditra vagy vizsgálatra van szükség.

(2)  Az illetékes hatóságok teljes körűen vagy egyes feladatok tekintetében haladéktalanul visszavonják a hatósági laboratórium kijelölését, amennyiben az nem hoz megfelelő és időszerű helyreigazító intézkedéseket az (1) bekezdésben előírt audit vagy vizsgálat alábbiakat feltáró eredményeit követően:

a)  a laboratórium már nem teljesíti a 36. cikk (4) és (5) bekezdésében előírt feltételeket;

b)  a laboratórium nem tesz eleget a 37. cikkben előírt kötelezettségeknek;

c)  a laboratórium alulteljesít a 37. cikk (2) bekezdésében említett, laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálatokban.

39. cikk

Eltérések a kötelező értékelésre és akkreditációra vonatkozó feltételtől egyes hatósági laboratóriumok esetében [Mód. 145]

(1)  Az illetékes hatóságok a 36. cikk (4) bekezdésének e) pontjától eltérve az ott előírt feltételek teljesítésétől függetlenül hatósági laboratóriumként jelölhetik ki a következőket:

a)  olyan laboratóriumok:

i.  amelyek kizárólagos feladata a húsban előforduló Trichinella kimutatása;

ii.  amelyek a Trichinella kimutatására kizárólag a 2075/2005/EK bizottsági rendelet(58) 6. cikkében említett módszereket alkalmazzák;

iii.  amelyek a Trichinella kimutatását az illetékes hatóságok vagy a 36. cikk (1) bekezdésével összhangban kijelölt és az e bekezdés a) pontjának ii. alpontjában említett módszerek tekintetében a „Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei” című EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint értékelt és akkreditált hatósági laboratórium felügyelete alatt végzik;

b)  az 1. cikk (2) bekezdésének h) pontjában említett növényi szaporítóanyagokra vonatkozó szabályoknak való megfelelés ellenőrzését célzó elemzést vagy tesztelést végző laboratóriumok; [Mód. 147]

c)  a kizárólag más hatósági tevékenységekkel összefüggésben elemzést, tesztelést vagy diagnosztizálást végző laboratóriumok, feltéve, hogy:

i.  kizárólag a 33. cikk (1) bekezdésében és a 33. cikk (2) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett laboratóriumi analitikai, tesztelési és diagnosztikai módszereket alkalmazzák;

ii.  az elemzést, tesztelést vagy diagnosztizálást az illetékes hatóságok, vagy az általuk alkalmazott módszerek tekintetében a nemzeti referencialaboratóriumok felügyelete alatt végzik;

iii.  rendszeresen részt vesznek az általuk alkalmazott módszerek tekintetében a nemzeti referencialaboratóriumok által szervezett, laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálatokban;

iv.  minőségbiztosítási rendszerrel rendelkeznek, amely szavatolja az alkalmazott laboratóriumi analitikai, tesztelési és diagnosztikai módszerekből származó megalapozott és megbízható eredményeket.

(2)  Amennyiben az (1) bekezdés c) pontjában említett laboratóriumok által alkalmazott módszerek esetében a laboratóriumi elemzés, teszt vagy diagnosztizálás eredményének megerősítése szükséges, a megerősítő laboratóriumi elemzést, tesztet vagy diagnosztizálást kizárólag olyan hatósági laboratórium végezheti, amely megfelel a 36. cikk (4) bekezdésének e) pontjában foglalt követelményeknek.

(3)  Az (1) bekezdés a) és c) pontjával összhangban kijelölt hatósági laboratóriumoknak az azokat kijelölő illetékes hatóságok helye szerinti tagállam területén kell lenniük.

40. cikk

A hatósági laboratóriumok által alkalmazott valamennyi laboratóriumi analitikai, tesztelési és diagnosztikai módszer kötelező értékelésére és akkreditációjára vonatkozó feltételtől való eltérés elfogadására jogosító hatáskörök [Mód. 148]

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon esetekről és feltételekről, amelyek fennállásakor az illetékes hatóságok a 36. cikk (1) bekezdésével összhangban hatósági laboratóriumként jelölhetnek ki olyan laboratóriumokat, amelyek nem minden általuk alkalmazott módszer vonatkozásában teljesítik a 36. cikk (4) bekezdésének e) pontjában említett feltételeket, feltéve, hogy ezek a laboratóriumok eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

a)  az általuk alkalmazott egyéb módszerekhez hasonló vagy azok vonatkozásában reprezentatív jellegű egy vagy több módszer alkalmazása tekintetében az EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint működnek, és e szabvány szerint értékelték és akkreditálták őket;

b)  rendszeresen és jelentős gyakorisággal alkalmazzák azokat az a) pontban említett módszereket, amelyekre vonatkozóan akkreditációt szereztek.

41. cikk

Ideiglenes eltérések a hatósági laboratóriumok kötelező értékelésére és akkreditációjára vonatkozó feltételtől [Mód. 149]

(1)  A 36. cikk (5) bekezdésének a) pontjától eltérve az illetékes hatóságok a 36. cikk (1) bekezdésével összhangban ideiglenesen hatósági laboratóriumként jelölhetnek ki egy meglévő hatósági laboratóriumot valamely olyan laboratóriumi analitikai, tesztelési vagy diagnosztikai módszer alkalmazása tekintetében, amelyre vonatkozóan az adott laboratórium nem szerzett a 36. cikk (4) bekezdésének e) pontja szerinti akkreditációt:

a)  amennyiben az uniós szabályok újonnan írják elő az adott módszer alkalmazását;

b)  amennyiben valamely alkalmazott módszer változásai új akkreditációt vagy a hatósági laboratórium által megszerzett akkreditáció hatályának bővítését teszik szükségessé;

c)  azokban az esetekben, amikor a módszer alkalmazása szükséghelyzet vagy az emberek, állatok vagy növények egészségét, az állatok jólétét, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezetet érintő felmerülő kockázat nyomán válik szükségessé; vagy

ca)  addig, amíg el nem készül az akkreditáló testület értékelése és meg nem születik e testület határozata. [Mód. 150]

(2)  Az (1) bekezdésben említett ideiglenes kijelölés feltételei az alábbiak:

a)  a hatósági laboratórium egy, az akkreditációja hatálya alá nem tartozó módszerhez hasonló módszer alkalmazására vonatkozóan már rendelkezik az EN ISO/IEC 17025 szabvány szerinti akkreditációval;

b)  a hatósági laboratóriumban minőségbiztosítási rendszer működik, amely szavatolja a meglévő akkreditáció hatálya alá nem tartozó módszer alkalmazásából származó megalapozott és megbízható eredményeket;

c)  az elemzést, tesztelést vagy diagnosztizálást az illetékes hatóságok vagy az adott módszerért felelős nemzeti referencialaboratórium felügyelete alatt végzik.

(3)  Az (1) bekezdésben előírt ideiglenes kijelölés időtartama nem haladhatja meg az egy évet, és egyszer, további egy évre meghosszabbítható.

(4)  Az e cikk (1) bekezdésével összhangban kijelölt hatósági laboratóriumoknak az azokat kijelölő illetékes hatóságok helye szerinti tagállam területén kell lenniük.

41a. cikk

Az Unióba belépő állatokkal vagy termékekkel kapcsolatos, egyes állatokra vagy termékekre vonatkozó szabályozó rendelkezések betartásának vizsgálatára irányuló hatósági ellenőrzéseket a kockázati tényezők alapján végzik el, és ezen ellenőrzésekre – e fejezet II. szakaszával összhangban – a határállomásokon vagy az e fejezet I. szakasza szerinti megfelelő helyen kerül sor. [Mód. 151]

V. fejezet

Az Unióba beléptetett állatok és termékek hatósági ellenőrzése

I. szakasz

A határon végzett különleges hatósági ellenőrzés alá nem vonandó állatok és termékek

42. cikk

A határon végzett különleges hatósági ellenőrzés alá nem vonandó állatok és termékek hatósági ellenőrzése

(1)  Az illetékes hatóságok az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályoknak való megfelelés megállapítása érdekében rendszeres hatósági ellenőrzéseket végeznek az Unióba beléptetett állatokon és termékeken.

A 45. cikk hatálya alá nem tartozó állatok és termékek esetében ezeket a hatósági ellenőrzéseket megfelelő gyakorisággal kell elvégezni, figyelembe véve a következőket:

a)  az egyes különböző állatokhoz és terméktípusokhoz kapcsolódó, az emberek, állatok vagy növények egészségét, az állatok jólétét, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezetet érintő kockázatok;

aa)  az élelmiszerek és termékek jellegével, minőségével és összetételével kapcsolatos fogyasztói elvárást potenciálisan félrevezető, csalárd gyakorlatok valószínűsége; [Mód. 152]

b)  a következők érintett állatokra vagy termékekre alkalmazandó, az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok által meghatározott követelményeknek való korábbi megfelelése:

i.  a származási harmadik ország és létesítmény;

ii.  az exportőr;

iii.  a szállítmányért felelős vállalkozó;

c)  az érintett állatokon és termékeken már elvégzett ellenőrzések;

d)  a származási harmadik ország illetékes hatósága által az állatoknak és termékeknek az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok által meghatározott követelményeknek vagy a legalább azokkal egyenértékűnek elismert követelményeknek való megfelelése tekintetében nyújtott biztosítékok.

(2)  Az (1) bekezdésben előírt hatósági ellenőrzéseket az Unió vámterületén belül megfelelő helyen végzik, ideértve a következőket:

a)  az Unióba történő belépés helye;

b)  a határállomás;

c)  az Unióban való szabad forgalomba bocsátás helye;

d)  a szállítmányért felelős vállalkozó raktárai és telephelyei.

(3)  Az illetékes hatóságok hatósági ellenőrzéseket végeznek a határállomásokon és az Unióba történő más belépési helyeken, amennyiben okkal feltételezik, hogy az alábbiak Unióba történő belépése kockázatot jelenthet az emberek, állatok és növények egészségére, az állatok jólétére, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezetre:

a)  szállítóeszközök, üresen is;

b)  csomagolás.

(4)  Az illetékes hatóságok továbbá hatósági ellenőrzést végezhetnek a 2913/92/EGK rendelet 4. cikke (16) bekezdésének a)–g) pontjában meghatározott vámeljárások alá vont termékeken.

43. cikk

A határon végzett különleges hatósági ellenőrzés alá nem vonandó állatok és termékek hatósági ellenőrzésének típusai

(1)  A 42. cikk (1) bekezdésében említett hatósági ellenőrzések:

a)  minden esetben magukban foglalnak okmányellenőrzést;

b)  az emberek, állatok vagy növények egészségét, az állatok jólétét, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezetet érintő kockázatok függvényében azonossági ellenőrzéseket és fizikai ellenőrzéseket tartalmaznak.

(2)  Az illetékes hatóságok az (1) bekezdés b) pontjában említett fizikai ellenőrzéseket a vizsgálatok előírásszerű lefolytatását lehetővé tevő megfelelő feltételek mellett végzik.

(3)  Amennyiben az (1) bekezdésben említett okmányellenőrzések, azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések arra utalnak, hogy az állatok és termékek nem tesznek eleget az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályoknak, a 64. cikk (1), (3), (4) és (5) bekezdését, a 65-67. cikket, a 69. cikk (1) és (2) bekezdését, valamint a 70. cikk (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni.

(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon esetekről és feltételekről, amelyek fennállásakor az illetékes hatóságok előírhatják a vállalkozóknak egyes Unióba beléptetett termékek érkezésének bejelentését.

44. cikk

A határon végzett különleges hatósági ellenőrzés alá nem vonandó állatokból és termékekből vett minták

(1)  Az állatokból és termékekből történő mintavétel esetében az illetékes hatóságok:

a)  tájékoztatják az érintett vámhatóságokat és vállalkozókat;

b)  meghatározzák, hogy az állatok vagy termékek szabad forgalomba bocsáthatók-e a mintákon végzett elemzés, tesztelés vagy diagnosztizálás eredményeinek elérhetővé válása előtt, feltéve, hogy az állatok vagy termékek nyomon követhetősége biztosított.

(2)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján:

a)  meghatározza az (1) bekezdés b) pontjában említett állatok vagy termékek nyomon követhetőségének biztosításához szükséges mechanizmusokat;

b)  meghatározza az illetékes hatóságok általi mintavétel esetén az (1) bekezdésben említett állatokhoz vagy termékekhez mellékelendő okmányokat.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

II. szakasz

Az állatok és termékek határállomásokon végzett hatósági ellenőrzése

45. cikk

A határállomásokon végzett hatósági ellenőrzés alá vonandó állatok és termékek

(1)  Az illetékes hatóságok az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályoknak való megfelelés megállapítása érdekében az Unióba történő első belépés helye szerinti határállomáson a harmadik országból az Unióba beléptetett, alábbi kategóriákba tartozó valamennyi állat- és termékszállítmányt hatósági ellenőrzésnek vetnek alá:

a)  állatok;

b)  állati eredetű termékek, állati eredetű termékeket tartalmazó élelmiszerek, szaporítóanyagok és állati melléktermékek; [Mód. 153]

c)  a(z) …/…/EU rendelet(59) 68. cikkének (1) bekezdése és 69. cikkének (1) bekezdése szerint összeállított jegyzékben szereplő növények, növényi termékek és más, károsítók hordozására vagy terjesztésére alkalmas tárgyak és anyagok;

d)  egyes harmadik országokból származó olyan termékek, amelyekre vonatkozóan a Bizottság a (2) bekezdés b) pontjában előírt végrehajtási jogi aktusok útján úgy határozott, hogy ismert vagy felmerülő kockázat vagy arra utaló bizonyítékok miatt, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok széles körben történő súlyos megsértése fordulhat elő, az Unióba való beléptetésükkor ideiglenesen több hatósági ellenőrzést előíró intézkedésre van szükség;

e)  a 178/2002/EK rendelet 53. cikkével, a(z) …/…/EU rendelet(60) 249. cikkével vagy a(z) …/…/EU rendelet(61)+ 27. cikkének (1) bekezdésével, 29. cikkének (1) bekezdésével, 40. cikkének (2) bekezdésével, 41. cikkének (2) bekezdésével, 47. cikkének (1) bekezdésével, 49. cikkének (2) bekezdésével és 50. cikkének (2) bekezdésével összhangban elfogadott jogi aktusokban előírt valamely olyan szükségintézkedés hatálya alá tartozó azon állatok és termékek, amelynek értelmében a kombinált nómenklatúra szerinti kódokkal azonosított ezen állatok vagy termékek szállítmányait az Unióba történő beléptetéskor hatósági ellenőrzés alá kell vonni;

f)  azon állatok és termékek, amelyek Unióba történő beléptetéséhez kapcsolódóan feltételeket vagy intézkedéseket határoztak meg a 125., illetve a 127. cikkel, vagy az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokkal összhangban elfogadott jogi aktusokban, amelyek előírják, hogy az állatok vagy termékek Unióba történő beléptetésekor ellenőrizni kell e feltételek vagy intézkedések teljesülését.

(2)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján:

a)  meghatározza az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett kategóriákba tartozó állatok és termékek részletes jegyzékeit, feltüntetve azok kombinált nómenklatúra szerinti kódját;

b)  meghatározza az (1) bekezdés d) pontjában említett kategóriába tartozó termékek jegyzékét, feltüntetve azok kombinált nómenklatúra szerinti kódját, és szükség esetén az említett pontban szereplő kockázatokhoz kapcsolódóan aktualizálva a jegyzéket.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdésben említett szállítmánykategóriák módosításaira vonatkozóan, olyan további termékekre is kiterjesztve azokat, amelyek az emberek, állatok vagy növények egészségét, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezetet érintő kockázatokat jelenthetnek.

(4)  Az (1) bekezdés d), e) és f) pontjában említett intézkedéseket vagy feltételeket meghatározó jogi aktusokban foglalt eltérő rendelkezések hiányában ez a cikk alkalmazandó az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett állat- és termékkategóriák nem kereskedelmi jellegű szállítmányaira is.

46. cikk

A határállomásokon végzett hatósági ellenőrzés alól mentesített állatok és termékek

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az azon eseteket és feltételeket meghatározó szabályokról, amelyek esetében az alábbi állat- és termékkategóriák mentesülnek a 45. cikk alól:

a)  kereskedelmi mintaként vagy kiállítási tételként küldött, nem forgalomba hozatalra szánt termékek; [Mód. 154]

b)  tudományos célra szánt állatok és termékek; [Mód. 155]

c)  nemzetközi forgalomban üzemeltetett szállítóeszköz fedélzetén található és a legénység, valamint az utasok általi fogyasztásra szánt, nem kirakodott termékek;

d)  az utasok személyes poggyászának részét képező és személyes fogyasztásukra szolgáló termékek;

e)  természetes személyeknek küldött termékek nem forgalomba hozatalra szánt kisméretű szállítmányai;

f)  A(z) [hogy illessze be az állategészségügyről szólórendelet számát] XXX/XXXX/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 10. pontjában meghatározott, kedvtelésből tartott állatok; [Mód. 156]

g)  hőkezelésnek alávetett termékek legfeljebb a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározandó mennyiségben;

h)  minden egyéb olyan állat- vagy termékkategória, amelyek esetében a kapcsolódó kockázatok nyomán nincs szükség a határállomásokon végzett ellenőrzésre.

47. cikk

A határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések

(1)  Az illetékes hatóságok a 45. cikk (1) bekezdésében említett állat- és termékkategóriák szállítmányait azok határállomásra történő érkezésekor hatósági ellenőrzés alá vonják. Ezek a hatósági ellenőrzések okmányellenőrzést, azonossági ellenőrzést és fizikai ellenőrzést foglalnak magukban.

(2)  Az okmányellenőrzés és az azonossági ellenőrzés a 45. cikk (1) bekezdésében említett állat- és termékkategóriák valamennyi szállítmánya esetében kötelező.

(3)  A 45. cikk (1) bekezdésében említett állat- és termékkategóriák szállítmányain végzett fizikai ellenőrzések gyakorisága az egyes állatok, termékek vagy egyes állat- vagy termékkategóriák által az emberek, állatok vagy növények egészségére, az állatjólétre, illetve a GMO-k és növényvédő szerek vonatkozásában a környezetre jelentett kockázat mértékétől függ.

(4)  Az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokban foglalt állat-egészségügyi és állatjóléti vagy növény-egészségügyi követelményeknek való megfelelés vizsgálatát célzó fizikai ellenőrzéseket az állat-egészségügyi, illetve növény-egészségügyi kérdésekben megfelelő képesítéssel rendelkező, az illetékes hatóságok által erre a célra kijelölt személyzetnek vagy ilyen személyzet felügyelete alatt kell elvégezni.

Az állatokon vagy állati eredetű termékeken végzett ilyen ellenőrzéseket hatósági állatorvosnak vagy ilyen kell elvégeznie, akinek a munkáját szakképzett kiegészítő személyzet segítheti, azonban minden esetben az állatorvos felügyelete alatt kell elvégezni felel az elvégzett vizsgálatokért. [Mód. 157]

(5)  Az illetékes hatóságok a határállomásokon – az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokban foglalt állatjóléti követelményeknek való megfelelés vizsgálata céljából – módszeres hatósági ellenőrzéseket végeznek az állatok szállítmányain és a szállítóeszközökön. Az illetékes hatóságok intézkedéseket hoznak a szállított állatokon végzett hatósági ellenőrzések elsőbbségének biztosítására, hogy csökkentsék az ilyen ellenőrzésekkel kapcsolatos késéseket.

(6)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározhatja a 45. cikk (1) bekezdésében említett termékkategóriák szállítmányainak kiszerelésére vonatkozó részletes szabályokat, az egyes szállítmányokon belül engedélyezett résztételeket és az ilyen résztételek egy szállítmányon belüli maximális számát, figyelembe véve a szállítmányok gyors és hatékony kezelése biztosításának szükségességét és az illetékes hatóságok által elvégzendő hatósági ellenőrzéseket.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

48. cikk

A szállítmányokat és az osztott szállítmányokat kísérő bizonyítványok és okmányok

(1)  A 45. cikk (1) bekezdésében említett állat- és termékkategóriák szállítmányaihoz az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok értelmében mellékelendő eredeti hatósági bizonyítványokat és okmányokat vagy azok elektronikus megfelelőjét be kell nyújtani a határállomások illetékes hatóságainak, amelyek megőrzik azokat.

(2)  A határállomások illetékes hatóságai a szállítmányért felelős vállalkozó részére kiállítják az (1) bekezdésben említett bizonyítványok vagy okmányok hitelesített nyomtatott vagy elektronikus példányát, illetve osztott szállítmány esetén az ilyen bizonyítványok vagy okmányok több külön-külön hitelesített nyomtatott vagy elektronikus példányát.

(3)  A szállítmányok mindaddig nem oszthatók meg, amíg a hatósági ellenőrzést el nem végezték és az 54. cikkben említett közös egészségügyi beléptetési okmányt az 54. cikk (4) bekezdésével és az 55. cikk (1) bekezdésével összhangban nem véglegesítették.

49. cikk

A határállomásokon végzett hatósági ellenőrzésekre vonatkozó különös szabályok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőket meghatározó szabályokra vonatkozóan:

a)  azok az esetek és feltételek, amelyek fennállásakor a határállomás illetékes hatóságai kötelező fizikai ellenőrzések esetén az ilyen ellenőrzések eredményeinek rendelkezésre bocsátását megelőzően engedélyezhetik a 45. cikk (1) bekezdésében említett állat- és termékkategóriák szállítmányainak a végső rendeltetési helyre történő továbbszállítását;

b)  a 45. cikk (1) bekezdésében említett termékkategóriák átrakodott szállítmányait érintő okmányellenőrzések, azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések elvégzésére vonatkozó határidők és részletes szabályok;

c)  azok az esetek és feltételek, amelyek fennállásakor az átrakodott szállítmányok, valamint a légi vagy tengeri szállítás útján érkező és azonos szállítóeszközön továbbszállított állatok azonossági ellenőrzése és fizikai ellenőrzése az Unióba történő első belépés helye szerintitől eltérő határállomáson is elvégezhető;

d)  azok az esetek és feltételek, amelyek fennállásakor a 45. cikk (1) bekezdésében említett állat- és termékkategóriák szállítmányainak átszállítása engedélyezhető, valamint az ilyen szállítmányokon elvégzendő különleges hatósági ellenőrzések, ideértve e szállítmányok külön engedéllyel rendelkező vámszabad raktárakban vagy vámraktárakban történő tárolásának eseteit és feltételeit is.

50. cikk

Az okmányellenőrzések, azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések részletes szabályai

A 47., 48. és 49. cikkben meghatározott szabályok egységes végrehajtásának biztosítása céljából a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján részletesen meghatározhatja az e szabályokban említett okmányellenőrzések, azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések során és azokat követően az ilyen hatósági ellenőrzések hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében elvégzendő műveleteket. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

51. cikk

Az első belépés helye szerinti határállomásoktól eltérő helyen végzett hatósági ellenőrzések

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, Az illetékes hatóságok a harmadik országokból az Unióba belépő, a 45. cikk (1) bekezdésében említett állatok és termékek azonossági és fizikai ellenőrzéseit a határállomásoktól eltérő ellenőrző pontokon is elvégezhetik, feltéve, hogy ezek az ellenőrző pontok megfelelnek a 62. cikk (3) bekezdésében, valamint a 62. cikk (4) bekezdésével a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az azon eseteket és feltételeket meghatározó szabályokra vonatkozóan, amelyek fennállásakor: elfogadott végrehajtási jogi aktusokban előírt követelményeknek.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az azon eseteket és feltételeket meghatározó szabályokra vonatkozóan, amelyek fennállásakor: [Mód. 158]

a)  az illetékes hatóságok a 45. cikk (1) bekezdésében említett állat- és termékkategóriák szállítmányain végzett azonossági ellenőrzéseket és fizikai ellenőrzéseket a határállomásoktól eltérő ellenőrző pontokon is elvégezhetik, feltéve, hogy ezek az ellenőrző pontok megfelelnek a 62. cikk (3) bekezdésében, valamint a 62. cikk (4) bekezdésével összhangban elfogadott végrehajtási jogi aktusokban előírt követelményeknek; [Mód. 159]

b)  az első belépés helye szerinti határállomáson okmányellenőrzés és azonossági ellenőrzés alá vont szállítmányokon egy másik tagállam határállomásán fizikai ellenőrzések végezhetők;

c)  az illetékes hatóságok az alábbiakhoz kapcsolódó meghatározott ellenőrzési feladatokat átruházhatják a vámhatóságokra vagy más hatóságokra:

i.  a 63. cikk (2) bekezdésében említett szállítmányok,

ii.  az utasok személyes poggyásza;

iii.  távértékesítés útján magánszemélyeknek küldött vagy távolsági megrendeléssel (például telefonon, postán vagy interneten keresztül) rendelt kisméretű szállítmányok termékek. [Mód. 160]

iiia.  az Európai Parlament és a Tanács 576/2013/EU végrehajtási rendeletének(62) 5. cikkében lefektetett feltételeknek megfelelő, kedvtelésből tartott állatok. [Mód. 161]

(2)  Az (1) bekezdés a) pontjában említett ellenőrző pontokra az 54. cikk (2) bekezdésének b) pontja, az 55. cikk (2) bekezdésének a) pontja, az 57., 58., 60. és 61. cikk, valamint a 62. cikk (3) és (4) bekezdése alkalmazandó.

52. cikk

Az azonossági vizsgálatok és fizikai ellenőrzések gyakorisága

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az azon állat- és termékkategóriákat, valamint azon feltételeket meghatározó szabályokról, amelyek esetében a 47. cikk (2) bekezdésétől eltérve és az alacsony kockázatra figyelemmel a 45. cikk (1) bekezdésében említett állatok és termékek szállítmányait érintő azonossági ellenőrzéseket:

a)  csökkent gyakorisággal kell végezni;

b)  a szállítmány hatósági plombájának ellenőrzésére kell korlátozni, amennyiben létezik ilyen plomba.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőket meghatározó szabályokra vonatkozóan:

a)  a 45. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett állat- és termékkategóriák szállítmányain végzett fizikai ellenőrzések minimális gyakoriságának arányát meghatározó és módosító, valamint annak – az alábbiakra tekintettel – az e kategóriákhoz kapcsolódó kockázat mértékéhez való hozzáigazítását biztosító kritériumok és eljárások: [Mód. 162]

i.  a Bizottság által a 124. cikk (1) bekezdésével összhangban gyűjtött információk;

ii.  a bizottsági szakértők által a 115. cikk (1) bekezdésével összhangban végzett ellenőrzések eredménye;

iii.  a vállalkozók által az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályoknak való korábbi megfelelés;

iv.  a 130. cikkben említett információkezelési rendszer útján gyűjtött adatok és információk;

v.  a rendelkezésre álló tudományos értékelések; és

vi.  az állatok és termékek kategóriáihoz kapcsolódó kockázatra vonatkozó minden további információ;

b)  azok a feltételek, amelyek esetén a tagállamok a helyi kockázati tényezők figyelembevétele érdekében növelhetik a fizikai ellenőrzések a) ponttal összhangban meghatározott gyakorisági arányát;

c)  azt biztosító eljárások, hogy a fizikai ellenőrzések a) ponttal összhangban meghatározott minimális gyakorisági arányát időszerűen és egységesen alkalmazzák. [Mód. 163]

(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat határoz meg a következők vonatkozásában:

a)  a 45. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett termékkategóriák fizikai ellenőrzésének minimális gyakorisága; [Mód. 164]

b)  a 45. cikk (1) bekezdésének e) és f) pontjában említett állat- és termékkategóriák esetében a fizikai ellenőrzések minimális gyakorisága, amennyiben arról az e pontokban említett aktusok nem rendelkeznek. [Mód. 165]

E végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

53. cikk

A szállítmányokra vonatkozó határozatok

(1)  A hatósági ellenőrzések elvégzését követően az illetékes hatóságok a 45. cikk (1) bekezdésében említett állat- és termékkategóriák valamennyi szállítmányára vonatkozóan határozatot hoznak, feltüntetve, hogy a szállítmány megfelel-e az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályoknak és adott esetben az alkalmazandó vámeljárásnak.

(2)  Az állat-egészségügyi és állatjóléti vagy növény-egészségügyi követelményeknek való megfelelés vizsgálatát célzó fizikai ellenőrzéseket követő határozatokat az állat-egészségügyi, illetve növény-egészségügyi kérdésekben megfelelő képesítéssel rendelkező és az illetékes hatóságok által erre a célra kijelölt személyzetnek kell elvégeznie.

Az állatok és állati eredetű termékek szállítmányaira vonatkozó határozatokat hatósági állatorvosnak vagy ilyen kell meghoznia, akinek a munkáját szakképzett kiegészítő személyzet segítheti, azonban minden esetben az állatorvos felügyelete alatt kell meghozni. felel az elvégzett vizsgálatokért. [Mód. 166]

(2a)  Ezeket a határozatokat a következő cikkekben említett közös egészségügyi beléptetési okmányban rögzíteni kell. [Mód. 167]

54. cikk

A közös egészségügyi beléptetési okmánynak a vállalkozó és az illetékes hatóságok általi használata

(1)  A 45. cikk (1) bekezdésében említett állat- és termékkategóriák egyes szállítmányai esetében a szállítmányért felelős vállalkozó közös egészségügyi beléptetési okmányt tölt ki, amelyen feltünteti a szállítmány és a rendeltetési hely azonnali és teljes körű azonosításához szükséges információkat.

(2)  A közös egészségügyi beléptetési okmányt a következők használják:

a)  a 45. cikk (1) bekezdésében említett állat- és termékkategóriák szállítmányaiért felelős vállalkozók a szállítmányok beérkezésének helye szerinti határállomás illetékes hatóságainak előzetes értesítése céljából;

b)  a határállomás illetékes hatóságai a következők céljából:

i.  az elvégzett hatósági ellenőrzések eredményének és az ez alapján hozott határozatoknak a rögzítése, ideértve a szállítmányt elutasító határozatokat is;

ii.  az i. pontban említett információknak a TRACES rendszeren keresztül vagy az e rendszerrel folytatott elektronikus adatcsere révén történő közlése. [Mód. 168]

(2a)  A (2) bekezdésben említett vállalkozók és illetékes hatóságok nemzeti információs rendszert is alkalmazhatnak arra, hogy adatokat töltsenek fel a TRACES rendszerbe. [Mód. 169]

(3)  A vállalkozók a (2) bekezdés a) pontjával összhangban előzetes értesítést küldenek, amelyhez a közös egészségügyi beléptetési okmány vonatkozó részeit kitöltve a határállomás illetékes hatóságainak történő továbbítás céljából – a szállítmány Unióba történő fizikai belépését megelőzően – benyújtják az okmányt a TRACES rendszerbe.

(4)  A határállomások illetékes hatóságai véglegesítik a szállítmányra vonatkozó határozatot rögzítik a közös egészségügyi beléptetési okmányt okmányban, amint a 47. cikk (1) bekezdésében előírt valamennyi hatósági ellenőrzést elvégezték.:

a)  a 47. cikk (1) bekezdésében előírt valamennyi hatósági ellenőrzést elvégeztek;

b)  a fizikai ellenőrzések eredményei – amennyiben előírnak ilyen ellenőrzéseket – rendelkezésre állnak;

c)  az 53. cikkel összhangban a szállítmányra vonatkozó határozatot hoztak és azt rögzítették a közös egészségügyi beléptetési okmányban.[Mód. 170]

55. cikk

A közös egészségügyi beléptetési okmány vámhatóságok általi használata

(1)  A 45. cikk (1) bekezdésében említett állat- és termékkategóriák szállítmányainak a vámhatóságok felügyelete és ellenőrzése alá helyezésekor – ideértve azok vámszabad területekre vagy vámraktárakba történő beléptetését és ott történő kezelését – a vállalkozó benyújtja a vámhatóságoknak a TRACES rendszerben a határállomás illetékes hatóságai által megfelelően véglegesített közös egészségügyi beléptetési okmányt vagy annak elektronikus megfelelőjét.

(2)  A vámhatóságok:

a)  nem engedélyezik a szállítmánynak a határállomás illetékes hatóságai által megjelölttől eltérő vámeljárás alá helyezését;

b)  a szállítmány szabad forgalomba bocsátását kizárólag megfelelően véglegesített közös egészségügyi beléptetési okmány bemutatásakor engedélyezik, amely okmány megerősíti, hogy a szállítmány megfelel az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályoknak.

(3)  Amennyiben a 45. cikk (1) bekezdésében említett állat- vagy termékkategóriák szállítmányára vonatkozóan vámáru-nyilatkozatot tesznek, de a közös egészségügyi beléptetési okmányt nem nyújtják be, a vámhatóság lefoglalja a szállítmányt és haladéktalanul tájékoztatja a határállomás illetékes hatóságait. Az illetékes hatóságok – a 64. cikk (5) bekezdésével összhangban – megteszik a szükséges intézkedéseket.

56. cikk

A közös egészségügyi beléptetési okmány használatára vonatkozó formai követelmények, határidők és különös szabályok

(1)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat határoz meg a következők vonatkozásában:

a)  a közös egészségügyi beléptetési okmány formátuma és az annak benyújtására és használatára vonatkozó utasítások;

b)  a vállalkozók által a szállítmányra vonatkozóan küldött, az 54. cikk (2) bekezdésének a) pontjában előírt előzetes értesítéssel kapcsolatos azon minimális kötelező határidő, amely lehetővé teszi a határállomás illetékes hatóságai számára a hatósági ellenőrzések időszerű és eredményes elvégzését.

E végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az azon eseteket és feltételeket meghatározó szabályokról, amelyek fennállásakor a 45. cikk (1) bekezdésében említett állat- és termékkategóriák szállítmányaihoz a rendeltetési hely eléréséig közös egészségügyi beléptetési okmányt kell mellékelni. A 45. cikk (1) bekezdésében említett állat- és termékkategóriáknak a rendeltetési helyre irányuló szállítmányait minden esetben a közös egészségügyi beléptetési okmány egy példányának kell kísérnie. [Mód. 171]

57. cikk

A határállomások kijelölése

(1)  A tagállamok határállomásokat jelölnek ki a 45. cikk (1) bekezdésében említett egy vagy több állat- és termékkategórián végzett hatósági ellenőrzések céljából.

(2)  A tagállamok legalább három hónappal a határállomás kijelölését megelőzően értesítik erről a Bizottságot. Az értesítés minden olyan információt tartalmaz, amelyre a Bizottságnak szüksége van annak vizsgálatához, hogy a javasolt határállomás eleget tesz a 62. cikkben meghatározott minimumkövetelményeknek.

(3)  A Bizottság a (2) bekezdésben említett értesítés kézhezvételét követő három hónapon belül tájékoztatja a tagállamot:

a)  arról, hogy a javasolt határállomás kijelölésének feltétele a bizottsági szakértők által a 115. cikkel összhangban végzett ellenőrzés kedvező eredménye, amely ellenőrzésnek a célja a 62. cikkben meghatározott minimumkövetelményeknek való megfelelés vizsgálata;

b)  az ilyen ellenőrzés időpontjáról.

(4)  A tagállam mindaddig elhalasztja a határállomás kijelölését, amíg a Bizottság tájékoztatja az ellenőrzés kedvező eredményéről.

58. cikk

A határállomások jegyzékbe vétele

(1)  A tagállamok az interneten elérhetővé teszik a saját területükön működő határállomások naprakész jegyzékeit, valamennyi állomásra vonatkozóan feltüntetve abban a következő információkat:

a)  elérhetőségi adatok és nyitvatartási idő;

b)  a pontos helyszín, valamint az, hogy az állomás kikötői, repülőtéri, vasúti vagy közúti belépési hely-e;

c)  a 45. cikk (1) bekezdésében említett, a kijelölése hatálya alá tartozó állat- és termékkategóriák;

d)  a kijelölésének hatálya alá tartozó egyes állat- és termékkategóriákat érintő hatósági ellenőrzések elvégzéséhez rendelkezésre álló felszerelések és létesítmények;

e)  a 45. cikk (1) bekezdésében említett, a kijelölésének hatálya alá tartozó egyes állat- és termékkategóriák tekintetében naptári évenként kezelt állatok és termékek mennyisége.

(2)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza a kijelölések során alkalmazandó formátumot, kategóriákat és rövidítéseket, valamint a tagállamok által a határállomások jegyzékében felhasználandó egyéb információkat.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

59. cikk

A meglévő határállomások engedélyének visszavonása és az ilyen állomások újbóli kijelölése

(1)  Az állat-egészségügyi határállomásoknak a 97/78/EK irányelv 6. cikkével és a 91/496/EGK irányelv 6. cikkével összhangban történő engedélyezését és a belépési pontoknak a 669/2009/EK rendelet 5. cikkével és a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (4) bekezdésének c) pontjával összhangban történő kijelölését vissza kell vonni.

(2)  A tagállamok az 57. cikk (1) bekezdésével összhangban határállomásként újból kijelölhetik az állat-egészségügyi határállomásokat, a kijelölt belépési pontokat és az (1) bekezdésben említett belépési pontokat, feltéve, hogy teljesülnek a 62. cikkben említett minimumkövetelmények.

(3)  Az 57. cikk (2) és (3) bekezdése nem alkalmazható a (2) bekezdésben említett újbóli kijelölésre.

60. cikk

A határállomások kijelölésének visszavonása

(1)  Amennyiben a határállomások már nem tesznek eleget a 62. cikkben említett követelményeknek, a tagállamok:

a)  a kijelölésének hatálya alá tartozó valamennyi vagy egyes állat- és termékkategóriák tekintetében visszavonják az 57. cikk (1) bekezdésében előírt kijelölést;

b)  a visszavonás által érintett állat- és termékkategóriák tekintetében törlik a határállomásokat az 58. cikk (1) bekezdésében említett jegyzékekből.

(2)  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot a határállomás kijelölésének az (1) bekezdés szerinti visszavonásáról és a visszavonás okairól.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon esetekre és eljárásokra vonatkozóan, amelyekben, illetve amelyek révén az a határállomás, amelynek kijelölését az (1) bekezdés a) pontjának megfelelően csak részben vonták vissza, az 57. cikktől eltérve újból kijelölhető.

61. cikk

A határállomások kijelölésének felfüggesztése

(1)  A tagállamok a kijelölés hatálya alá tartozó valamennyi állat- és termékkategória tekintetében haladéktalanul felfüggesztik a határállomás kijelölését és megszüntetik annak tevékenységeit, amennyiben ezek a tevékenységek kockázatot jelenthetnek az emberek, állatok vagy növények egészségére, az állatok jólétére, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában vagy a környezetre. [Mód. 172]

(2)  A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot a határállomás kijelölésének felfüggesztéséről és a felfüggesztés okairól.

(3)  A tagállamok a határállomás kijelölésének felfüggesztését feltüntetik az 58. cikk (1) bekezdésében említett jegyzékekben.

(4)  A tagállamok megszüntetik az (1) bekezdésben előírt felfüggesztést, amennyiben:

a)  az illetékes hatóságok meggyőződtek arról, hogy az (1) bekezdésben említett kockázat már nem áll fenn;

b)  az illetékes hatóságok tájékoztatták a Bizottságot és a többi tagállamot a felfüggesztés megszüntetésének alapját képező információkról.

(5)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározhatja a (2) bekezdésben és a (4) bekezdés b) pontjában említett információcsere és kommunikáció eljárásait.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

62. cikk

A határállomásokra vonatkozó minimumkövetelmények

(1)  A határállomások az Unióba való belépési hely közvetlen közelében megfelelően felszerelt területen helyezkednek el olyan területen, amely megfelelő felszereltsége révén alkalmas a vámhatóság által a 2913/92/EGK rendelet 38. cikkének (1) bekezdésével összhangban való kijelölésre. [Mód. 173]

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon esetekről és feltételekről, amelyek fennállásakor a határállomás – a sajátos földrajzi korlátokra tekintettel – az Unióba való belépési helytől bizonyos távolságra is elhelyezkedhet.

(3)  A határállomások rendelkeznek a következőkkel:

a)  elegendő számú, megfelelően képzett alkalmazott;

b)  a kezelendő állat- és termékkategóriák jellege és mennyisége szempontjából megfelelő létesítmények;

c)  a határállomás kijelölésének hatálya alá tartozó egyes állat- és termékkategóriákat érintő hatósági ellenőrzések elvégzését lehetővé tevő felszerelések és létesítmények;

d)  olyan intézkedések, amelyek adott esetben biztosítják a 63., 64. és 65. cikkel összhangban a gyanús esetekben, a nem megfelelő szállítmányok vagy a kockázatot jelentő szállítmányok esetében hozott intézkedések alkalmazásához szükséges minden további felszereléshez, létesítményhez és szolgáltatáshoz való hozzáférést;

e)  készenléti rendelkezések, amelyek előre nem látható és váratlan körülmények vagy események esetén biztosítják a hatósági ellenőrzések zavartalan folytatását és a 63., 64. és 65. cikkel összhangban hozott intézkedések eredményes alkalmazását;

f)  a TRACES rendszer és adott esetben az adat- és információkezeléshez és -cseréhez szükséges más számítógépes információkezelési rendszerek hatékony működéséhez szükséges technológia és felszerelés;

g)  az analitikai, tesztelési és diagnosztikai eredményeket az előírt határidőkön belül biztosítani képes, valamint adott esetben az elvégzett elemzések, tesztek eredményeinek és a diagnózisoknak a TRACES rendszerbe történő bevezetéséhez szükséges informatikai eszközökkel felszerelt hatósági laboratóriumok szolgáltatásaihoz való hozzáférés;

h)  a különböző állat- és termékkategóriák megfelelő kezelését, valamint az átfertőződésből eredő esetleges kockázatok megelőzését biztosító megfelelő intézkedések;

i)  a vonatkozó biológiai biztonsági előírásoknak való megfelelést biztosító intézkedések a betegségek Unión belüli elterjedésének megelőzése érdekében.

(4)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján részletesen meghatározhatja a (3) bekezdésben foglalt követelményeket, hogy azok figyelembe vegyék a 45. cikk (1) bekezdésében említett egyes állat- és termékkategóriák tekintetében a hatósági ellenőrzések elvégzéséhez, valamint a 64. cikk (3) és (5) bekezdésével és a 65. cikkel összhangban hozott intézkedések alkalmazásához kapcsolódó sajátos jellemzőket és logisztikai igényeket.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

iii. szakasz

A harmadik országból származó állatok és termékek meg nem felelésének gyanúja és meg nem felelése esetén hozandó intézkedések

63. cikk

A szabályok be nem tartásának gyanúja és fokozott hatósági ellenőrzések

(1)  Amennyiben a 45. cikk (1) bekezdésében említett állat- és termékkategóriák szállítmányai esetében felmerül az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok be nem tartásának gyanúja, az illetékes hatóság hatósági ellenőrzéseket végez a gyanú megerősítése vagy kizárása érdekében vagy a feladatot más illetékes hatóságokra ruházza át. [Mód. 174]

(2)  Azon állat- és termékszállítmányokat, amelyekre vonatkozóan a vállalkozók nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely szerint azok a 45. cikk (1) bekezdésében említett állat- és termékkategóriákat tartalmaznak, az illetékes hatóságok által végzett hatósági ellenőrzés alá vonják, amennyiben okkal feltételezhető, hogy a szállítmányban előfordulnak ilyen állat- és termékkategóriák.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben említett szállítmányt az illetékes hatóság az e bekezdésekben előírt hatósági ellenőrzések eredményeinek elkészültéig hatósági lefoglalás alá helyezi.

E szállítmányokat adott esetben elkülönítik vagy zárlat alá helyezik, és az állatokat a hatósági ellenőrzés eredményeinek elkészültéig elszállásolják, etetik, itatják és gondozzák.

(4)  Amennyiben az illetékes hatóság okkal feltételezheti, hogy a vállalkozó csalárd magatartást tanúsít, vagy a hatósági vizsgálatok alapján feltételezhető, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokat súlyosan és több ízben megsértették, a hatóságok adott esetben és a 64. cikk (3) bekezdésében előírt intézkedéseken túl fokozzák az azonos helyről származó vagy azonos rendeltetési célú szállítmányok hatósági ellenőrzéseit. [Mód. 175]

(5)  Az illetékes hatóságok a TRACES rendszer útján értesítik a Bizottságot és a tagállamokat a (4) bekezdésnek megfelelő fokozott hatósági ellenőrzések végzésére vonatkozó határozatukról, megnevezve a bizonyított csalárd magatartást vagy a súlyos vagy ismétlődő jogsértést.

(6)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza a (4) és (5) bekezdésben említett fokozott hatósági ellenőrzések illetékes hatóságok általi összehangolt elvégzését célzó eljárásokat.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

64. cikk

A harmadik országból az Unióba beléptetett, nem megfelelő szállítmányok esetén hozandó intézkedések

(1)  Amennyiben a 45. cikk szerinti, határállomásokon végzett hatósági ellenőrzés eredményeképpen az illetékes hatóság megbizonyosodik arról, hogy egyes állat- vagy termékszállítmányok nem felelnek meg Az illetékes hatóságok minden harmadik országból az Unióba beléptetett, az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályoknak előírt feltételeknek nem megfelelő állat- szállítmány vagy termékszállítmányt „Negatív ellenőrzés” megjegyzéssel ellátott jelentést vagy határozatot készít, amelyet a közös egészségügyi beléptetési okmányban is rögzít. Az illetékes hatóságok ezenkívül hatósági lefoglalás alá helyeznek, helyezik az említett állat- vagy termékszállítmányokat, és megtagadják azok Unióba történő beléptetését. [Mód. 176]

E szállítmányokat vagy azok egy részét adott esetben elkülönítik vagy zárlat alá helyezik, és az érintett állatokat a további határozathozatalig megfelelő körülmények között elszállásolják és gondozzák. Az egyéb termékekkel kapcsolatos különleges követelményeket is figyelembe veszik. [Mód. 177]

(2)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az (1) bekezdés második albekezdésében előírt zárlat vagy elkülönítés részletes szabályait.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3)  Az illetékes hatóságok – lehetőség szerint lehetőséget biztosítanak a szállítmányért felelős vállalkozó meghallgatását követően – meghallgatására. Az illetékes hatóságok ettől eltekinthetnek, ha a késedelemben rejlő veszélyre vagy a közérdekre való tekintettel azonnali döntéshozatalra van szükség. Ez esetben haladéktalanul elrendelik, hogy a vállalkozó: [Mód. 178]

a)  adott esetben az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályoknak megfelelően semmisítse meg a szállítmányt vagy annak egy részét, az állatok esetében humánusan eljárva; vagy [Mód. 179]

b)  a 70. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban küldje vissza a szállítmányt vagy annak egy részét az Unió területén kívülre; vagy [Mód. 180]

c)  a 69. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban különleges kezelésnek vagy bármely más szükséges intézkedésnek vesse alá a szállítmányt vagy annak egy részét az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében, és adott esetben módosítsa a szállítmányt eredeti rendeltetési célját. [Mód. 181]

(4)  Az illetékes hatóságok a szállítmány beléptetését az (1) bekezdés értelmében megtagadó határozatról, valamint a (3) és (5) bekezdés, továbbá a 65. cikk alapján kiadott végzésről haladéktalanul értesítést küldenek a következőknek:

a)  a Bizottság;

b)  a tagállamok illetékes hatóságai;

c)  a vámhatóságok;

d)  a származási harmadik ország illetékes hatóságai;

e)  a szállítmányért felelős vállalkozó.

Ezt az értesítést a 130. cikk (1) bekezdésében említett számítógépes információkezelési rendszeren keresztül kell elküldeni.

(5)  Ha a 45. cikk (1) bekezdésében említett állat- vagy termékkategóriák szállítmányát nem teszik elérhetővé az említett cikkben foglalt hatósági ellenőrzés céljára, illetve nem mutatják be azt a 48. cikk (1) és (3) bekezdésében és az 54. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében megállapított követelményeknek vagy a 46. cikkben, a 47. cikk (6) bekezdésében, a 49. cikkben, az 51. cikk (1) bekezdésében és az 56. cikkben foglalt rendelkezések szerint elfogadott szabályoknak megfelelően, az illetékes hatóság elrendeli a szállítmány feltartóztatását vagy visszahívását és haladéktalan hatósági lefoglalás alá helyezését.

E cikk (1), (3) és (4) bekezdését alkalmazni kell ezekre a szállítmányokra.

65. cikk

Kockázatot jelentő, nem megfelelő szállítmányoknak valamely a harmadik országból az Unióba beléptetett, kockázatot jelentő állatokra vagy termékekre vonatkozóan történő behozatalára irányuló kísérlet esetén meghozandó intézkedések [Mód. 182]

Amennyiben a hatósági ellenőrzések azt jelzik, hogy valamely állat- vagy termékszállítmány kockázatot jelent az emberek vagy állatok vagy növények egészségére, az állatjólétre, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezetre, az ilyen szállítmányokat zárolják vagy elkülönítik, és az érintett állatokat a további határozathozatalig megfelelő körülmények között elszállásolják és gondozzák. [Mód. 183]

Az illetékes hatóságok a szóban forgó szállítmányt hatósági lefoglalás alatt tartják, és haladéktalanul:

a)  elrendelik, hogy a vállalkozó adott esetben az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályoknak megfelelően semmisítse meg a szállítmányt – az állatok esetében humánusan eljárva –, megtéve minden olyan intézkedést, amelyek az emberek, állatok vagy növények egészségének, az állatok jólétének és a környezetnek a védelméhez szükségesek; vagy [Mód. 184]

b)  különleges kezelésnek vetik alá a szállítmányt a 69. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban.

66. cikk

A harmadik országból az Unióba beléptetett, nem megfelelő szállítmányokra vonatkozóan hozott határozatokat követő intézkedések

(1)  Az illetékes hatóságok:

a)  érvénytelenítik a 64. cikk (3) és (5) bekezdése és a 65. cikk szerinti intézkedések tárgyát képező szállítmányokat kísérő hatósági bizonyítványokat és más okmányokat;

b)  a IV. címmel összhangban együttműködnek, hogy minden további szükséges intézkedést megtegyenek annak biztosítása érdekében, hogy a 64. cikk (1) bekezdésével összhangban elutasított szállítmányok Unióba való újbóli beléptetése ne legyen lehetséges.

(2)  A hatósági ellenőrzések helye szerinti tagállamok illetékes hatóságai felügyelik a 64. cikk (3) és (5) bekezdése és a 65. cikk alapján elrendelt intézkedések alkalmazását, és ezen intézkedések alkalmazása során vagy azok alkalmazásáig gondoskodnak arról, hogy a szállítmánynak ne legyen káros hatása az emberek vagy állatok vagy növények egészségére, az állatok jólétére vagy a környezetre. [Mód. 185]

Az ilyen jellegű alkalmazást adott esetben egy másik tagállam illetékes hatóságainak felügyelete alatt végzik el.

67. cikk

Az illetékes hatóságok által elrendelt intézkedések alkalmazásának vállalkozó általi elmulasztása

(1)  A vállalkozó az illetékes hatóságok által a 64. cikk (3) és (5) bekezdésével és a 65. cikkel összhangban elrendelt intézkedéseket haladéktalanul, de – termékek esetén –legfeljebb az attól számított 60 napon belül végrehajtja, hogy az illetékes hatóságok 64. cikk (4) bekezdésével összhangban értesítették őt a határozatukról. [Mód. 186]

(2)  Ha a vállalkozó a 60 napos határidő lejártát követően sem hoz intézkedést, az illetékes hatóságok elrendelik:

a)  a szállítmány megsemmisítését vagy más megfelelő intézkedésnek történő alávetését;

b)  a 65. cikkben említett esetekben azt, hogy a szállítmányt megfelelő, a határállomáshoz lehető legközelebb elhelyezkedő létesítményekben semmisítsék meg, minden olyan intézkedést megtéve, amelyek az emberek, állatok vagy növények egészségének, az állatok jólétének és a környezetnek a védelméhez szükségesek.

(3)  Az illetékes hatóságok az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett időszakot a 34. cikkben említett második szakvélemény eredményeinek kézhezvételéig szükséges idővel meghosszabbíthatják, feltéve, hogy ez nem érinti kedvezőtlenül az emberek, állatok és növények egészségét, az állatok jólétét, illetve a GMO-k és növényvédő szerek vonatkozásában a környezetet.

68. cikk

A 64. és 65. cikk következetes alkalmazása

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján – a szabályok be nem tartásának gyakori vagy ismétlődő eseteiben vagy gyakori vagy ismétlődő kockázatok esetén az illetékes hatóságok által követendő utasítások formájában – meghatározza az illetékes hatóságok által a 64. és 65. cikk alapján hozott határozatoknak és intézkedéseknek, illetve kiadott végzéseknek az 57. cikk (1) bekezdésében említett valamennyi határállomáson és az 51. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett ellenőrző pontokon való következetességét biztosító szabályokat.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

69. cikk

A szállítmányok különleges kezelése

(1)  A szállítmányoknak a 64. cikk (3) bekezdésének c) pontjában és a 65. cikk b) pontjában említett különleges kezelése adott esetben a következőket foglalhatja magában:

a)  olyan kezelés vagy feldolgozás, ideértve adott esetben a megtisztítást, de kizárva a hígítást, amelynek eredményeképpen a szállítmány megfelel az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokban foglalt követelményeknek vagy egy harmadik országba történő visszaküldés követelményeinek;

b)  bármely más megfelelő módon történő kezelés biztonságos állati vagy emberi fogyasztás céljára, vagy az állati vagy emberi fogyasztástól eltérő célokra.

(2)  Az (1) bekezdésben előírt különleges kezelést:

a)  eredményesen hajtják végre és az biztosítja az emberek, állatok vagy növények egészségét, az állatok jólétét, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezetet érintő kockázatok felszámolását;

b)  az illetékes hatóság ellenőrzése alatt dokumentálják és hajtják végre;

c)  az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokban előírt követelményeknek megfelelően végzik.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azokra a követelményekre és feltételekre vonatkozóan, amelyeket az (1) bekezdésben előírt különleges kezelés során teljesíteni kell.

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján elfogadott szabályok hiányában a különleges kezelés a nemzeti szabályokkal összhangban történik.

70. cikk

A szállítmányok visszaküldése

(1)  Az illetékes hatóság csak akkor engedélyezi a szállítmányok visszaküldését, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

a)  a szállítmányért felelős vállalkozóval megállapodott a szállítmány rendeltetéséről;

b)  a szállítmányért felelős vállalkozó először tájékoztatta a származási harmadik ország vagy – ha ettől eltér – a rendeltetési harmadik ország illetékes hatóságát az érintett állat- vagy termékszállítmány Unióba történő beléptetésének elutasítását megalapozó okokról és körülményekről;

c)  ha a rendeltetési harmadik ország nem azonos a származási harmadik országgal, a rendeltetési harmadik ország illetékes hatóságai értesítették a tagállam illetékes hatóságait, hogy készen állnak a szállítmány fogadására;

d)  állatszállítmányok esetén a visszaküldés során betartják az állatjóléti követelményeket.

(2)  Az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett feltételek nem alkalmazhatók a 45. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett termékkategóriák szállítmányaira.

(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az (1) bekezdésben említett információcsere és értesítés eljárásait.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3a)  A kivitel előtti ellenőrzés keretében jóváhagyott behozatalt fogadó tagállamok rendszeresen ellenőrzik, hogy a behozatal valóban megfelel-e az uniós követelményeknek. [Mód. 187]

71. cikk

A harmadik országok által a kivitel előtt végzett ellenőrzések jóváhagyása

(1)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján jóváhagyhatja a harmadik országok által az állat- és termékszállítmányokon az Unióba irányuló kivitel előtt annak vizsgálata céljából elvégzett meghatározott ellenőrzéseket, hogy a kivitt szállítmányok megfelelnek-e az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokban foglalt követelményeknek. A jóváhagyás csak az érintett harmadik országból származó szállítmányokra vonatkozhat, és egy vagy több állat- vagy termékkategóriára is megadható.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2)  Az (1) bekezdésben előírt jóváhagyás meghatározza a következőket:

a)  a tagállamok illetékes hatóságai által a szállítmányok Unióba történő beléptetésekor elvégzendő hatósági ellenőrzések maximális gyakorisága akkor, ha nem feltételezhető az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok be nem tartása vagy csalárd magatartás;

b)  az Unióba beléptetett szállítmányokhoz mellékelendő hatósági bizonyítványok;

c)  e bizonyítványok mintája;

d)  a harmadik ország azon illetékes hatóságai, amelyek felelőssége alatt a kivitel előtti ellenőrzések történnek;

e)  adott esetben bármely felhatalmazással rendelkező szervezet, amelyre az említett illetékes hatóságok bizonyos feladatokat átruházhatnak. Az ilyen átruházást csak akkor lehet jóváhagyni, ha az megfelel a 25–32. cikk kritériumainak vagy ezzel egyenértékű feltételeknek.

(3)  Az (1) bekezdésben előírt jóváhagyás csak akkor adható meg valamely harmadik országnak, ha a rendelkezésre álló bizonyítékok és adott esetben a 119. cikkel összhangban elvégzett bizottsági ellenőrzés azt jelzi, hogy az adott harmadik ország hatósági ellenőrzési rendszere biztosítja a következőket:

a)  az Unióba kivitt állat- és termékszállítmányok megfelelnek az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok által előírt követelményeknek vagy ezzel egyenértékű követelményeknek;

b)  az Unióba irányuló feladás előtt a harmadik országban elvégzett ellenőrzések kellően eredményesnek bizonyulnak ahhoz, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokban előírt okmányellenőrzések, azonossági ellenőrzések és fizikai ellenőrzések helyébe lépjenek vagy azok gyakoriságának csökkentését lehetővé tegyék.

(4)  A jóváhagyásban megjelölt illetékes hatóság vagy felhatalmazással rendelkező szervezet:

a)  felel az Unióval való kapcsolattartásért;

b)  biztosítja, hogy valamennyi ellenőrzött szállítmány rendelkezzen a (2) bekezdés b) pontjában említett hatósági bizonyítványokkal.

(5)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza a harmadik országok által a kivitel előtt az (1) bekezdéssel összhangban elvégzett ellenőrzések jóváhagyásának részletes szabályait és kritériumait. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

72. cikk

A harmadik országok által a kivitel előtt végzett ellenőrzések jóváhagyásának való megfelelés hiánya és a jóváhagyás visszavonása

(1)  Amennyiben a 71. cikk (1) bekezdésével összhangban jóváhagyott, meghatározott kivitel előtti ellenőrzések tárgyát képező állat- és termékkategóriák szállítmányain végzett hatósági ellenőrzések az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok súlyos és ismétlődő megsértését tárják fel, a tagállamok haladéktalanul:

a)  értesítik a Bizottságot, valamint a többi érintett tagállamot és az érintett vállalkozókat a TRACES rendszeren keresztül, az alkalmazandó intézkedésekkel együtt, amellyel egyidejűleg a IV. címben meghatározott eljárásokkal összhangban közigazgatási segítséget kérnek; [Mód. 188]

b)  növelik az érintett harmadik országból származó szállítmányokon végzett hatósági ellenőrzések számát, és szükség esetén a helyzet megfelelő analitikai vizsgálata érdekében ésszerű számú mintát megfelelő tárolási körülmények között lefoglalnak.

(2)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján visszavonhatja a 71. cikk (1) bekezdésében előírt jóváhagyást, amennyiben az (1) bekezdésben említett hatósági ellenőrzéseket követően kiderül, hogy a 71. cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott követelmények már nem teljesülnek.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

73. cikk

A harmadik országból az Unióba beléptetett szállítmányokkal kapcsolatos, hatóságok közötti együttműködés

(1)  Az illetékes hatóságok, a vámhatóságok és a tagállamok más hatóságai szorosan együttműködnek annak biztosítása érdekében, hogy az Unióba beléptetett állat- és termékszállítmányokon végzett hatósági ellenőrzésekre e rendelet követelményeivel összhangban kerüljön sor.

E célból az illetékes hatóságok, a vámhatóságok és más hatóságok:

a)  szavatolják az Unióba beléptetett állatokhoz és termékekhez kapcsolódó saját tevékenységeik megszervezése és lefolytatása szempontjából fontos információkhoz való kölcsönös hozzáférést;

b)  biztosítják az ilyen információk – többek között elektronikus úton történő – időszerű cseréjét.

(1a)  A vámhatóságok csak azokat a 45. cikk szerinti állat- és termékszállítmányokat engedik tovább, amelyekkel kapcsolatban a határállomás illetékes hatósága elvégezte a 47. cikkben előírt hatósági ellenőrzést, és határozatot adott ki, melyet a közös egészségügyi beléptetési okmányban is rögzített. [Mód. 189]

(2)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján egységes szabályokat fogad el az (1) bekezdésben említett illetékes hatóságok, vámhatóságok és más hatóságok által bevezetendő azon együttműködési intézkedésekre, amelyek biztosítják a következőket:

a)  az illetékes hatóságok hozzáférése az Unióba beléptetett és a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban a határállomáson végzett hatósági ellenőrzés tárgyát képező állat- és termékszállítmányok azonnali és teljes körű azonosításához szükséges információkhoz;

b)  az illetékes hatóságok, a vámhatóságok és más hatóságok által az Unióba beléptetett állat- és termékszállítmányokat érintően gyűjtött információk kölcsönös aktualizálása információcsere vagy a megfelelő adatkészletek szinkronizálása révén;

c)  az ilyen hatóságok által az a) és b) pontban említett információk alapján hozott határozatok gyors közlése.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

74. cikk

A határon végzett különleges ellenőrzés tárgyát nem képező szállítmányokkal kapcsolatos hatóságok közötti együttműködés

(1)  Az Unióba történő beléptetéskor a 45. cikk (1) bekezdésében előírtak szerint ellenőrzés alá vonandóktól eltérő olyan állat- és termékszállítmányok esetében, amelyekre vonatkozóan a 2913/92/EK rendelet 4. cikkének (17) bekezdésével és 59–83. cikkével összhangban a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozatot tettek, a (2), (3) és (4) bekezdést kell alkalmazni.

(2)  A vámhatóságok felfüggesztik a szabad forgalomba bocsátást, ha okkal feltételezhetik, hogy a szállítmány kockázatot jelenthet az emberek, állatok vagy növények egészségére, az állatjólétre, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezetre, továbbá haladéktalanul értesítik az illetékes hatóságokat erről a gyanúról.

(3)  Az a szállítmány, amelynek szabad forgalomba bocsátását a (2) bekezdés alapján felfüggesztették, forgalomba bocsátható, amennyiben az illetékes hatóságok a felfüggesztéstől számított három munkanapon belül nem kérik a vámhatóságokat a felfüggesztés folytatására, vagy arról értesítették a vámhatóságokat, hogy nem áll fenn kockázat.

(4)  Ha az illetékes hatóságok úgy ítélik meg, hogy az emberek, állatok vagy növények egészségét, az állatok jólétét, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezetet érintő kockázat áll fenn:

a)  felszólítják a vámhatóságokat, hogy ne bocsássák szabad forgalomba a szállítmányt, és a szállítmányhoz mellékelt kereskedelmi számlán és valamennyi további érintett kísérőokmányon tüntessék fel az alábbi állítást:"

„A termék kockázatot jelent – szabad forgalomba bocsátása nem engedélyezett – …/…/EU rendelet(63).”

"

b)  az illetékes hatóságok beleegyezése nélkül további vámeljárás nem engedélyezhető;

c)  a 64. cikk (1), (3), (4) és (5) bekezdését, a 65-67. cikket, a 69. cikk (1) és (2) bekezdését, valamint a 70. cikk (1) és (2) bekezdését alkalmazni kell.

(5)  Az Unióba történő beléptetéskor a 45. cikk (1) bekezdésében előírtak szerint ellenőrzés alá vonandóktól eltérő olyan állat- és termékszállítmányok esetében, amelyekre vonatkozóan nem tettek a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozatot, a vámhatóságok – ha okkal feltételezhetik, hogy a szállítmány kockázatot jelenthet az emberek, állatok vagy növények egészségére, az állatjólétre, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezetre –, valamennyi kapcsolódó információt eljuttatnak a végső rendeltetés helye szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

75. cikk

A különleges hatósági ellenőrzésekre vonatkozó szabályok és az ilyen ellenőrzések elvégzését követően meghozandó intézkedések

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a különleges hatósági ellenőrzések elvégzésére és a szabályok be nem tartása esetén meghozandó intézkedések elfogadására vonatkozó szabályokról, figyelembe véve az alábbi állat- és termékkategóriák vagy azok szállítási módja és eszközei sajátosságait:

a)  harmadik ország zászlaja alatt hajózó halászhajóról a tagállamok által az 1005/2008/EK tanácsi rendelet(64) 5. cikkének (1) bekezdésével összhangban kijelölt kikötőkbe közvetlenül kirakott friss halászati termékek szállítmányai;

b)  nyúzatlan állapotú prémes vadak szállítmányai;

c)  a 45. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett termékszállítmány-kategóriák, amelyeket külön engedéllyel rendelkező vámszabad raktárakban vagy vámraktárakban történő tárolással vagy anélkül szállítanak az Unióból induló hajókra, és amelyeket a hajó ellátmányozására vagy a legénység és az utasok általi fogyasztásra szánnak;

d)  fa csomagolóanyag; [Mód. 190]

e)  az állatokat kísérő és a takarmányozásukra szánt élelmiszer és takarmány;

f)  harmadik országból távértékesítés útján rendelt és az Unión belüli címre szállított állatok és termékek, valamint a hatósági ellenőrzések megfelelő elvégzését lehetővé tevő értesítési követelmények;

g)  azon növényi termékek, amelyek – tekintettel következő rendeltetési helyükre – növelhetik a fertőző és ragályos állatbetegségek elterjedésének kockázatát;

h)  a 45. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett állat- és termékkategóriáknak az Unióból származó és a valamely harmadik országba történő beléptetés elutasítását követően oda visszaküldött szállítmányai;

i)  harmadik országból az Unióba behozott ömlesztett termékek, függetlenül attól, hogy kivétel nélkül az adott harmadik országból származnak-e;

j)  a 45. cikk (1) bekezdésében említett termékek szállítmányai, amelyek Horvátország területéről Bosznia–Hercegovina területén átszállítva Neumnál („neumi folyosó”) érkeznek, mielőtt Klek vagy Zaton Doli belépési helyeknél visszaszállítják azokat Horvátország területére;

k)  a 45. cikkben foglalt rendelkezések hatálya alól a 46. cikkel összhangban mentesített állatok és termékek.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az egyes állat- és termékszállítmányok szállításának és beléptetésének nyomonkövetési feltételeire vonatkozóan, a belépés helye szerinti határállomásról az Unión belüli rendeltetési létesítménybe vagy a kilépési hely szerinti határállomásra történő szállítás tekintetében.

(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén szabályokat határozhat meg a következők vonatkozásában:

a)  a hatósági bizonyítványok mintái és az ilyen bizonyítványok kiállításának szabályai;

b)  az (1) bekezdésben említett állat- vagy termékkategóriákhoz mellékelendő okmányok formátuma.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

VI. fejezet

A hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek finanszírozása

76. cikk

Általános szabályok

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy megfelelő pénzügyi források álljanak rendelkezésre a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek elvégzéséhez az illetékes hatóságok számára szükséges személyzet és más források biztosításához. Ennek érdekében díjakat vagy költség-hozzájárulásokat szedhetnek be, illetve az általános adóbevételből biztosíthatnak forrásokat.

(2)  A 77. cikkel összhangban beszedett díjakon felül a tagállamok díjat szedhetnek a 77. cikk (1) és (2) bekezdésében említettektől eltérő, hatósági ellenőrzések során felmerülő költségek fedezésére.

(3)  Ez a fejezet alkalmazandó a meghatározott hatósági ellenőrzési feladatok 25. cikk szerinti átruházása esetén is.

(4)  A tagállamok konzultálnak az érintett vállalkozókkal a 77. cikkben előírt díjak vagy költség-hozzájárulások kiszámításakor alkalmazott módszerekről. [Mód. 191]

77. cikk

Kötelező díjak vagy költség-hozzájárulások

(1)  Annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes hatóságok megfelelő erőforrásokkal rendelkezzenek a hatósági ellenőrzések elvégzéséhez, az illetékes hatóságok díjat szednek szedhetnek az alábbiakkal összefüggésben felmerülő költségeik teljes egészének vagy egy részének fedezésére:

a)  a következő vállalkozók 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályoknak való megfelelését vizsgáló hatósági ellenőrzések:

i.  a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 3. pontja szerinti, a 852/2004/EK rendelet 6. cikkével összhangban nyilvántartásba vett vagy engedélyezett, illetve nyilvántartásba vett és engedélyezett élelmiszer-ipari vállalkozók;

ii.  a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 6. pontja szerinti, a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(65) 9. és 10. cikkével összhangban nyilvántartásba vett vagy engedélyezett takarmányipari vállalkozók;

iii.  a(z) …/…/EU rendelet(66) 2. cikkének 7. pontjában meghatározott hivatásos vállalkozók;

iv.  a(z) [hogy illessze be a növényi szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló rendelet számát] XXX/XXXX/EU rendelet 3. cikkének (6) bekezdésében meghatározott hivatásos vállalkozók;

b)  a hatósági bizonyítványok kiállítását vagy a hatósági tanúsítványok kiállításának felügyeletét célzó hatósági ellenőrzések;

c)  annak a vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzések, hogy teljesülnek a következőket biztosító feltételek:

i.  a 852/2004/EK rendelet 6. cikkében vagy a 183/2005/EK rendelet 9. és 10. cikkében előírt engedély megszerzése és fenntartása;

ii.  a(z) …/…/EU rendelet(67) 84., 92. és 93. cikkében említett engedély megszerzése és fenntartása;

iii.  a(z) [hogy illessze be a növényi szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló rendelet számát] XXX/XXXX/EU rendelet 25. cikkében említett engedély megszerzése és fenntartása;

d)  az illetékes hatóságok által a határállomásokon vagy az 51. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett ellenőrzési pontokon végzett hatósági ellenőrzések.

(2)  Az (1) bekezdés alkalmazásában, az azon bekezdés a) pontjában említett hatósági ellenőrzések magukban foglalják a Bizottság által az e rendelet 137. cikkével, a 178/2002/EK rendelet 53. cikkével, a(z) …/…/EU rendelet(68) 27. cikkének (1) bekezdésével, 29. cikkének (1) bekezdésével, 40. cikkének (2) bekezdésével, 41. cikkének (2) bekezdésével, 47. cikkének (1) bekezdésével, 49. cikkének (2) bekezdésével és 50. cikkének (2) bekezdésével, a(z) [hogy illessze be a növényi szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló rendelet számát] XXX/XXXX/EU rendelet 41. és 144. cikkével, valamint a(z) …/…/EU rendelet(69)+ VI. részével összhangban elfogadott intézkedéseknek való megfelelés vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzéseket, kivéve, ha az intézkedéseket előíró határozat másképp rendelkezik.

(3)  Az (1) bekezdés alkalmazásában:

(a)  az említett bekezdés a) pontjában említett hatósági ellenőrzések nem foglalják magukban az illetékes hatóságok által a(z) …/…/EU rendelet(70) 55. cikkének (1) bekezdésével, 56., 61., 62., 64. és 65. cikkével, 68. cikkének (1) bekezdésével és 69. cikkével összhangban elfogadott ideiglenes korlátozásoknak, követelményeknek vagy más járványvédelmi intézkedéseknek, valamint 55. cikkének (2) bekezdése, 63. és 67. cikke és 68. cikkének (2) bekezdése és a(z) …/…/EU rendelet(71)+ 16. cikke szerint elfogadott szabályoknak való megfelelés vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzéseket;

aa)  az említett bekezdés a) pontjában említett hatósági ellenőrzések nem foglalják magukban a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének (17) bekezdésében meghatározott elsődleges termelés szintjén, többek között a gazdaságokban történő feldolgozással kapcsolatban végzett hatósági ellenőrzéseket. Ide tartoznak az 1306/2013/EU rendelet 93. cikkével összhangban a közegészségügy, az állategészségügy, a növényegészségügy, valamint az állatjólét vonatkozásában fennálló, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények betartását vizsgáló ellenőrzések.[Mód. 192, 343, 314 és 316]

(b)  az említett bekezdés a) és b) pontjában említett hatósági ellenőrzések nem foglalják magukban az 1. cikk (2) bekezdésének j) és k) pontjában említett szabályoknak való megfelelés vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzéseket.

78. cikk

Költségek

(1)  Az illetékes hatóságok jogosultak a 77. cikk szerinti díjak vagy költség-hozzájárulások kiszámítása során az alábbi kritériumok figyelembevételére cikkel összhangban díjat szednek az alábbi költségek fedezésére:

a)  amennyiben a 79. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban ezek megfelelnek a hatósági ellenőrzések tényleges költségeinek, a ellenőrzésekben részt vevő személyzet, többek között a támogató személyzet fizetése, nem beleértve szociális biztonsági járulékai, járulékait, valamint nyugdíj- és biztosítási költségei költségeit;

b)  a létesítmények és felszerelések költsége, ideértve a karbantartási és biztosítási költségeket;

c)  a fogyasztási cikkek, szolgáltatások és eszközök költségei;

d)  az a) pontban említett személyzet képzési költségei, az illetékes hatóságoknál a felvétel elnyeréséhez szükséges képesítés megszerzését célzó képzés költségeinek kivételével;

e)  a személyzetnek az a) pontban említett hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos tevékenységek ellátása során felmerült személyzet utazási költségei és a kapcsolódó megélhetési költségek, melyeket a 79. cikk (2) pontjának megfelelően számítanak ki;

f)  a mintavétel és a laboratóriumi elemzés, tesztelés és diagnosztizálás költsége.

(2)  Ha a 77. cikkel összhangban kötelező díjat vagy költség-hozzájárulást szedő illetékes hatóságok más tevékenységeket is végeznek, akkor a kötelező díjak vagy költség-hozzájárulások kiszámításakor az e cikk (1) bekezdésében említett költségelemeknek csak a 77. cikk (1) bekezdésében említett hatósági ellenőrzésekből származó hányadát lehet figyelembe venni. [Mód. 193]

79. cikk

A kötelező díjak vagy költség-hozzájárulások kiszámítása

(1)  A 77. cikkel összhangban szedett díjak vagy költség-hozzájárulások a következők:

a)  az illetékes hatóságnál egy adott időszakban felmerült összes hatósági ellenőrzési költség alapján számított és a referencia-időszakban elvégzett hatósági ellenőrzésekben való érintettségüktől függetlenül valamennyi vállalkozóra kirótt átalánydíj; az egyes ágazatok, tevékenységek vagy kategóriák tekintetében felszámított díjak összegének meghatározásakor az illetékes hatóságok figyelembe veszik, hogy az érintett tevékenység típusa és mértéke, valamint a kapcsolódó kockázati tényezők miként befolyásolják az említett hatósági ellenőrzések összköltségének megoszlását; vagy

b)  az egyes hatósági ellenőrzések tényleges költsége alapján számított és az ilyen hatósági ellenőrzés tárgyát képező vállalkozókra kirótt díj; az ilyen díj összege nem haladhatja meg az elvégzett hatósági ellenőrzés tényleges költségét, és azt részben vagy teljesen az illetékes hatóságok személyzete által a hatósági ellenőrzés elvégzésére fordított idő függvényében határozzák meg.

(2)  A 77. cikk (1) bekezdésében említett díjak vagy költség-hozzájárulások kiszámításakor a 78. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett utazási költségeket úgy kell figyelembe venni, hogy a telephelyeik és az illetékes hatóságok létesítménye közötti távolság alapján egyetlen vállalkozót se érjen hátrányos megkülönböztetés.

(3)  Amennyiben a díjakat vagy költség-hozzájárulásokat az (1) bekezdés a) pontjával összhangban számítják ki, az illetékes hatóságok által a 77. cikkel összhangban szedett díjak vagy költség-hozzájárulások összege nem haladhatja meg az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időszakban elvégzett hatósági ellenőrzések összköltségét. [Mód. 194]

80. cikk

A szabályokat rendszeresen betartó vállalkozók díjainak vagy költség-hozzájárulásainak csökkentése

Amennyiben a díjak vagy költség-hozzájárulások megállapítása a 79. cikk (1) bekezdésének a) pontja bekezdése alapján történik, az egyes vállalkozókra kirótt díjak összegének meghatározásakor figyelembe veszik a vállalkozók 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályoknak való korábbi, hatósági ellenőrzések során megállapított megfelelését, hogy a szabályokat rendszeresen betartó vállalkozóknak a többi vállalkozónál alacsonyabb díjat vagy hozzájárulást kelljen fizetniük. [Mód. 195]

81. cikk

A díjak vagy költség-hozzájárulások alkalmazása

(1)  A vállalkozók a 77. cikk (1) bekezdésében előírt díjak vagy költség-hozzájárulások befizetéséről igazolást kapnak.

(2)  A 77. cikk (1) bekezdésének d) pontjával összhangban szedett díjakat vagy költség-hozzájárulásokat a szállítmányért felelős vállalkozó vagy képviselője fizeti. [Mód. 196]

82. cikk

A mikrovállalkozásokra vonatkozó díjvisszatérítés és mentesség

(1)  A 77. cikkben előírt díjak sem közvetlenül, sem közvetve nem téríthetők vissza, kivéve, ha azokat indokolatlanul szedték be.

(2)  A 10 főnél kevesebb munkavállalót alkalmazó és legfeljebb 2 millió EUR éves forgalommal vagy mérlegfőösszeggel rendelkező vállalkozások mentesülnek a 77. cikkben előírt díjak megfizetése alól.

(3)  A 77., 78. és 79. cikkben említett költségek nem tartalmazzák a (2) bekezdésben említett vállalkozások hatósági ellenőrzésének elvégzése során felmerült költségeket

A tagállamok a bizonyos objektív és megkülönböztetésmentes kritériumoknak megfelelő kis- és középvállalkozásokat mentesíthetik a 77. cikkben előírt díjak, illetve hozzájárulások megfizetése alól. [Mód. 197, 315, és 348 ]

83. cikk

Átláthatóság

(1)  Az illetékes hatóság biztosítja az alábbiak lehető legnagyobb mértékű áltáthatóságát:

a)  a 77. cikk (1) bekezdésében előírt díjak vagy költség-hozzájárulások meghatározásakor alkalmazott módszerek és adatok;

b)  az ilyen díjakból vagy költség-hozzájárulásokból származó források felhasználása, ideértve az elvégzett ellenőrzések számát;

c)  az ilyen díjakból vagy költség-hozzájárulásokból származó források hatékony és takarékos felhasználását biztosító hatályos intézkedések.

(2)  Az illetékes hatóságok valamennyi referencia-időszakra vonatkozóan nyilvánosságra hozzák a következő információkat:

a)  az illetékes hatóság olyan költségei, amelyekhez kapcsolódóan a 77. cikk (1) bekezdése szerinti díjat kell fizetni, feltüntetve az ilyen költségeknek a 77. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységek, illetve a 78. cikk (1) bekezdésében említett költségelemek szerinti bontását;

b)  a 77. cikk (1) bekezdésében előírt díjak vagy költség-hozzájárulások egyes vállalkozói kategóriák és egyes hatósági ellenőrzési kategóriák esetében alkalmazott összegei;

c)  a 77. cikk (1) bekezdésében előírt díjak vagy költség-hozzájárulások meghatározásakor alkalmazott módszerek, ideértve a 79. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett átalánydíjak megállapításakor felhasznált adatokat és becsléseket;

d)  a 79. cikk (1) bekezdése a) pontjának alkalmazásakor a díjak vagy költség-hozzájárulások mértékének a 80. cikkel összhangban történő kiigazításához alkalmazott módszerek;

e)  a 82. cikk (2) bekezdésében említett mentességnek megfelelő díjak vagy költség-hozzájárulások teljes összege. [Mód. 198]

84. cikk

A további hatósági ellenőrzésekből és a végrehajtási intézkedésekből eredő kiadások

Az illetékes hatóságok díjakat vagy költség-hozzájárulásokat vetnek ki az alábbiak nyomán felmerült többletköltségek fedezésére: [Mód. 199]

a)  további hatósági ellenőrzések:

i.  amelyek az e rendelettel összhangban elvégzett hatósági ellenőrzés során feltárt jogsértés nyomán váltak szükségessé;

ii.  amelyeket a jogsértés mértékének és hatásának értékelése, valamint annak vizsgálata céljából végeznek, hogy orvosolták-e a jogsértést;

b)  a vállalkozó kérésére elvégzett hatósági ellenőrzések;

c)  az illetékes hatóságok által vagy az illetékes hatóságok kérésére harmadik fél által hozott korrekciós intézkedések, amennyiben egy vállalkozó nem hajtotta végre az illetékes hatóság által a 135. cikkel összhangban a jogsértés orvosolása céljából elrendelt korrekciós intézkedést;

d)  az illetékes hatóságok által a 64–67., a 69 és a 70. cikkel összhangban végzett hatósági ellenőrzések és meghozott intézkedések, valamint az illetékes hatóságok kérésére harmadik fél által hozott korrekciós intézkedések, amennyiben egy vállalkozó nem hajtotta végre az illetékes hatóság által a 64. cikk (3) és (5) bekezdésével, a 65. és a 67. cikkel összhangban elrendelt korrekciós intézkedést.

VII. fejezet

Hatósági tanúsítás

85. cikk

A hatósági tanúsításra vonatkozó általános követelmények

(1)  Az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokkal összhangban a hatósági tanúsítás eredménye az alábbi két formát öltheti:

a)  hatósági bizonyítványok; vagy

b)  hatósági tanúsítványok.

ba)  hatósági egészségügyi tanúsítványok. [Mód. 200]

(2)  Amennyiben az illetékes hatóságok a hatósági bizonyítványok vagy hatósági tanúsítványok kiállításához, illetve a 90. cikk (1) bekezdésében említett hatósági felügyelethez kapcsolódó meghatározott feladatokat átruháznak, az átruházás a 25–32. cikknek megfelelően történik.

86. cikk

Hatósági bizonyítványok

(1)  Amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok hatósági bizonyítvány kiállítását írják elő, a 87-89. cikk alkalmazandó.

(2)  A 87-89. cikk alkalmazandó továbbá az állat- és termékszállítmányok harmadik országokba történő kiviteléhez szükséges hatósági bizonyítványokra is.

(2a)  A 85. cikk (2) bekezdésének való megfelelésen felül az 1. cikk (2) bekezdésének j) pontjában említett termékekre vonatkozó hatósági bizonyítványok kibocsátása tekintetében a felhatalmazással rendelkező szervezet az EN ISO/IEC 17065:2012 szabvánnyal összhangban működik és kerül akkreditálásra. [Mód. 201]

87. cikk

A hatósági bizonyítványok aláírása és kiállítása

(1)  A hatósági bizonyítványokat az illetékes hatóságok vagy a 25–32. cikk értelmében felhatalmazással rendelkező szervezetek állítják ki . [Mód. 202]

(2)  Az illetékes hatóságok kijelölnek egy bizonyítványokat kiállító tisztviselőt, aki jogosult a hatósági bizonyítványok aláírására. A bizonyítványokat kiállító tisztviselők:

a)  esetében nem áll fenn összeférhetetlenség a bizonyítvány tárgya tekintetében, és függetlenül és pártatlanul járnak el; [Mód. 203]

b)  megfelelő képzésben részesülnek azon szabályokról, amelyek tekintetében a hatósági bizonyítvány megfelelést igazol, valamint az e fejezetben foglalt rendelkezésekről.

(3)  A hatósági bizonyítványokat a bizonyítványokat kiállító tisztviselő írja alá, és azok a következők alapján állíthatók ki:

a)  a bizonyítványokat kiállító tisztviselő által ismert, a tanúsítás szempontjából fontos tények és adatok, amelyek a következők révén jutottak a tudomására:

i.  hatósági ellenőrzés; vagy

ii.  az illetékes hatóságok által kiállított másik hatósági bizonyítvány beszerzése;

b)  a tanúsítás szempontjából fontos tények és adatok, amelyek ismeretéről egy erre a célra az illetékes hatóságok által felhatalmazott és az illetékes hatóságok ellenőrzése alatt eljáró másik személy meggyőződött, feltéve, hogy a bizonyítványokat kiállító tisztviselő meg tud győződni az ilyen tények és adatok pontosságáról;

c)  a tanúsítás szempontjából fontos, a vállalkozó saját ellenőrzési rendszere révén megismert tények és adatok, amelyeket a rendszeres hatósági ellenőrzések eredményei kiegészítenek és megerősítenek, amennyiben a bizonyítványokat kiállító tisztviselő ezek alapján meggyőződhet arról, hogy teljesülnek a hatósági bizonyítvány kiállításának feltételei.

(4)  A hatósági bizonyítványokat a hatósági bizonyítványokat kiállító tisztviselő írja alá, és azok kizárólag a (3) bekezdés a) pontja alapján állíthatók ki, ha az 1. cikk (2) bekezdésében foglalt szabályok ezt írják elő.

88. cikk

A hatósági bizonyítványok megbízhatóságára vonatkozó biztosítékok

(1)  A hatósági bizonyítványok(at):

a)  üres vagy hiányos állapotban a bizonyítványokat kiállító tisztviselő nem írhatja alá;

b)  az uniós intézmények valamely, a kiállító tisztviselő által értett hivatalos nyelvén és adott esetben a rendeltetési országok egy hivatalos nyelvén állítják ki;

c)  hitelesek és pontosak;

d)  lehetővé teszik az aláíró személy és a kiállítás dátuma azonosítását; [Mód. 204]

e)  lehetővé teszik a bizonyítvány, kiállító hatóság és az annak tárgyát képező szállítmány, tétel, illetve egyes állat vagy termék közötti kapcsolat könnyű ellenőrzését. [Mód. 205]

(2)  Az illetékes hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek azért, hogy megelőzzék és szankcionálják a hamis vagy félrevezető hatósági bizonyítványok kiállítását vagy a hatósági bizonyítványokkal való visszaélést. Ezek az intézkedések adott esetben tartalmazzák az alábbiakat:

a)  a bizonyítványt kiállító tisztviselő feladatai ellátása alóli ideiglenes felmentése;

b)  a hatósági bizonyítványok aláírására vonatkozó felhatalmazás visszavonása;

c)  az e bekezdés első mondatában említett jogsértés ismételt elkövetésének megelőzéséhez szükséges minden további intézkedés.

89. cikk

A hatósági bizonyítványokra vonatkozó végrehajtási hatáskörök

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározhatja a 87. és 88. cikk egységes alkalmazásának szabályait a következők tekintetében:

a)  a hatósági bizonyítványok mintái és az ilyen bizonyítványok kiállításának szabályai;

b)  a pontos és megbízható hatósági bizonyítványok kiállítását és a csalás kockázatának megelőzését biztosító mechanizmusok, valamint jogi és műszaki intézkedések;

c)  a hatósági bizonyítványok visszavonásakor és a cserebizonyítványok készítésekor követendő eljárások;

d)  a hatósági bizonyítványok hiteles másolatának készítésére vonatkozó szabályok;

e)  a hatósági ellenőrzéseket követően az állatokhoz és termékekhez mellékelendő okmányok formátuma;

f)  az elektronikus bizonyítványok kiállítására és az elektronikus aláírások alkalmazására vonatkozó szabályok.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

90. cikk

Hatósági tanúsítványok

(1)  Ha az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok értelmében az illetékes hatóságok hatósági felügyelete alatt a vállalkozóknak, illetve maguknak az illetékes hatóságoknak hatósági tanúsítványt kell kiállítaniuk, e cikk (2), (3) és (4) bekezdése alkalmazandó.

(2)  A hatósági tanúsítványok(at):

a)  hitelesek és pontosak;

b)  az uniós intézmények valamely hivatalos nyelvén állítják ki, vagy az adott tagállam bármely hivatalos nyelvén; [Mód. 206];

c)  amennyiben szállítmányhoz vagy tételhez kapcsolódnak, lehetővé teszik a hatósági tanúsítvány és a szállítmány vagy tétel közötti kapcsolat ellenőrzését.

(3)  Az illetékes hatóságok gondoskodnak arról, hogy a tanúsítási eljárás felügyeletét célzó hatósági ellenőrzéseket végző, vagy az illetékes hatóság által kiállított hatósági tanúsítványok esetében az ilyen tanúsítványok kiállításában részt vevő személyzet:

a)  független, pártatlan és esetében nem áll fenn összeférhetetlenség a hatósági tanúsítvány tárgya tekintetében; [Mód. 207]

b)  megfelelő képzésben részesül a következőkről:

i.  azok a szabályok, amelyek tekintetében a hatósági tanúsítvány megfelelést igazol;

ii.  az e rendeletben meghatározott szabályok.

(4)  Az illetékes hatóságok rendszeres hatósági ellenőrzések keretében megvizsgálják, hogy:

a)  a tanúsítványokat kiállító vállalkozók eleget tesznek-e az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokban előírt feltételeknek;

b)  a tanúsítványt releváns, helytálló és ellenőrizhető tények és adatok alapján állítják ki.

III. cím

Referencialaboratóriumok és -központok

91. cikk

Az európai uniós referencialaboratóriumok kijelölése

(1)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén európai uniós referencialaboratóriumokat jelölhet jelöl ki az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok hatálya alá tartozó területeken, amennyiben a hatósági ellenőrzések eredményessége az alábbiak minőségétől, egységességétől és megbízhatóságától függ: [Mód. 208]

a)  a 36. cikk (1) bekezdésével összhangban kijelölt hatósági laboratóriumok által alkalmazott analitikai, tesztelési és diagnosztikai módszerek;

b)  az említett hatósági laboratóriumok által végzett elemzések, tesztek és diagnosztikai eljárások eredményei.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti kijelölések esetében a következőknek kell teljesülniük:

a)  nyílt kiválasztási eljárás alkalmazása;

b)  ötévenkénti rendszeres felülvizsgálat. [Mód. 209]

ba)  csak olyan laboratóriumok kiválasztása, amelyek rendelkeznek az érintett területen illetékes hatóságok támogató levelével. [Mód. 317]

(2a)  A Bizottság ugyanazzal a betegséggel kapcsolatban egynél több referencialaboratóriumot is kijelölhet, amennyiben úgy tartja megfelelőnek, ezzel előmozdítva, hogy az e cikk (3) bekezdése követelményeinek megfelelő nemzeti laboratóriumok váltakozzanak. [Mód. 210]

(3)  Az európai uniós referencialaboratóriumok:

a)  a „Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei” című EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint működnek, valamint a 765/2008/EK rendelettel összhangban működő nemzeti akkreditáló testület e szabvány szerint értékelte és akkreditálta azokat;

b)  európai uniós referencialaboratóriumi minőségben feladataikat függetlenül pártatlanul és az összeférhetetlenség kizárásával végzik; [Mód. 211]

c)  megfelelően képesített, és a szakterületükön alkalmazott analitikai, tesztelési és diagnosztikai technikákkal kapcsolatban megfelelő képzésben részesített személyzettel és adott esetben támogató személyzettel rendelkeznek;

d)  rendelkeznek a rájuk ruházott feladatok elvégzéséhez szükséges infrastruktúrával, felszerelésekkel és termékekkel, vagy hozzáférnek ilyenekhez;

e)  biztosítják, hogy személyzetük tagjai megfelelően ismerjék a nemzetközi szabványokat és gyakorlatokat, valamint hogy munkájuk során figyelembe vegyék a legújabb nemzeti, uniós és nemzetközi szintű kutatási eredményeket;

f)  rendelkeznek a feladataik szükséghelyzetben történő ellátásához szükséges eszközökkel;

g)  adott esetben rendelkeznek a vonatkozó biológiai biztonsági előírásoknak való megfeleléshez szükséges eszközökkel.

ga)  az analitikai, tesztelési és diagnosztikai módszerekre vonatkozó legmagasabb követelmények kidolgozása érdekében adott esetben együttműködnek az Európai Unió kutatóközpontjaival és a Bizottság szolgálataival. [Mód. 212]

gb)  a 90/424/EGK tanácsi határozat(72) szerint uniós pénzügyi hozzájárulásban részesülhetnek. [Mód. 213]

gc)  biztosítják, hogy személyzetük tiszteletben tartsa az egyes kérdések, eredmények vagy közlemények bizalmas jellegét. [Mód. 214]

(3a)  E cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, az 1829/2003/EK rendelet 32. cikkének (1) bekezdésében, valamint az 1831/2003/EK rendelet 21. cikkének (1) bekezdésében említett referencialaboratóriumok az Európai Unió referencialaboratóriumai, amelyek az e rendelet 92. cikkében meghatározott feladatokkal és felelősségi körökkel rendelkeznek a következők vonatkozásában:

a)  a GMO-k, valamint a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok;

b)  a takarmányban lévő takarmányadalékok. [Mód. 215]

92. cikk

Az európai uniós referencialaboratóriumok felelősségi körei és feladatai

(1)  Az európai uniós referencialaboratóriumok elősegítik a 36. cikk (1) bekezdésével összhangban kijelölt hatósági laboratóriumok által alkalmazott analitikai, tesztelési és diagnosztikai módszerek, valamint az ezekből származó analitikai, tesztelési és diagnosztikai adatok tökéletesítését és harmonizálását.

(2)  A Bizottság által jóváhagyott éves vagy többéves munkaprogramokkal összhangban az európai uniós referencialaboratóriumok a következő feladatok ellátásáért felelnek:

a)  a nemzeti referencialaboratóriumok tájékoztatása a laboratóriumi analitikai, tesztelési vagy diagnosztikai módszerek, ezen belül a referenciamódszerek részleteiről;

aa)  ingyenes referenciaanyag korlátlan használatra való rendelkezésre bocsátása az állategészségüggyel, törzsekkel és oltóanyagokkal kapcsolatban a nemzeti referencialaboratóriumok részére az elemzési, tesztelési és diagnosztizálási módszerek kiigazításának és összehangolásának megkönnyítése céljából; [Mód. 216]

b)  az a) pontban említett módszerek nemzeti referencialaboratóriumok és szükség esetén más hatósági laboratóriumok általi alkalmazásának koordinálása, különösen a laboratóriumok közötti rendszeres összehasonlító vizsgálatok megszervezése és az ilyen összehasonlító vizsgálatok megfelelő nyomon követésének biztosítása révén, adott esetben nemzetközileg elfogadott vizsgálati tervekkel összhangban az illetékes hatóságok értesítése a laboratóriumok közötti ilyen összehasonlító vizsgálatok nyomon követéséről és eredményeiről; [Mód. 217]

c)  az új laboratóriumi analitikai, tesztelési vagy diagnosztikai módszerek alkalmazásához szükséges gyakorlati szabályok koordinálása és a nemzeti referencialaboratóriumok tájékoztatása az e területen történt előrehaladásról;

d)  ingyenes képzések szervezése a nemzeti referencialaboratóriumok személyzete számára, és szükség esetén képzések lebonyolítása más hatósági laboratóriumok személyzete, valamint harmadik országok szakértői számára; [Mód. 218]

e)  küldetésük területén tudományos és műszaki segítségnyújtás a Bizottság részére;

f)  tájékoztatás nyújtása a nemzeti referencialaboratóriumoknak a kapcsolódó uniós, nemzeti és nemzetközi kutatási tevékenységekről;

g)  küldetésük területén együttműködés a harmadik országbeli laboratóriumokkal, valamint az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal, az Európai Gyógyszerügynökséggel és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal;

h)  aktív segítségnyújtás a tagállamokban kitörő, élelmiszerből származó, zoonózis vagy állatbetegségek vagy károsítók diagnosztizálása terén a kórokozó-izolátumokon vagy károsítófajokon végzett megerősítő diagnózis, jellemzés és rendszertani vagy járványügyi vizsgálatok által; [Mód. 219]

i)  az állatbetegségek, zoonózis vagy élelmiszerből származó betegségek diagnosztizálásához felhasznált reagensek vizsgálatát célzó tesztek koordinálása és elvégzése;

j)  amennyiben ez a szakterületük által indokolt, az alábbiak létrehozása és fenntartása:

i.  károsítók referenciagyűjteményei vagy kórokozók referenciatörzsei; [Mód. 220]

ii.  az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok referenciagyűjteményei, amelyeket az elemző berendezések kalibrálásához használnak, és ezen anyagok mintáinak a nemzeti referencialaboratóriumok rendelkezésére bocsátása;

iii.  a hozzáférhető referenciaanyagoknak és reagenseknek, valamint az ilyen anyagok és reagensek gyártóinak és forgalmazóinak a naprakész jegyzékei.

(2a)  E rendelet (1) és (2) bekezdése nem érinti az 1829/2003/EK rendelet 32. cikkének (1) bekezdését és az e rendelet 32. cikkének (4) és (5) bekezdése alapján elfogadott szabályokat, valamint az 1831/2003/EK rendelet 21. cikkének (1) bekezdését és az e rendelet 21. cikkének (3) és (4) bekezdése alapján elfogadott szabályokat. [Mód. 221]

(3)  Az európai uniós referencialaboratóriumok közzéteszik a tagállamok által a 98. cikk (1) bekezdésével összhangban kijelölt nemzeti referencialaboratóriumok jegyzékét.

92a. cikk

(1)  A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján az élelmiszerek eredetiségvizsgálatával foglalkozó európai uniós referencialaboratóriumot jelöl ki;

(2)  A tagállamok az Unión belül működő laboratóriumok hálózatának részeként nemzeti referencialaboratóriumokat jelölhetnek ki. [Mód. 222]

93. cikk

A növényi szaporítóanyagokkal foglalkozó európai uniós referencia-központok kijelölése

(1)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén európai uniós referencia-központokat jelölhet ki, amelyek támogatják a Bizottságnak, a tagállamoknak és a Közösségi Növényfajta-hivatalnak (CPVO) az 1. cikk (2) bekezdésének h) pontjában említett szabályok alkalmazásához kapcsolódó tevékenységét.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti kijelölések esetében a következőknek kell teljesülniük:

a)  nyílt kiválasztási eljárás alkalmazása;

b)  rendszeres felülvizsgálat.

(3)  A növényi szaporítóanyagokkal foglalkozó európai uniós referencia-központok:

a)  magas szintű tudományos és műszaki szakértelemmel rendelkeznek a növényi szaporítóanyagok vizsgálata, az abból történő mintavétel és a minta tesztelése terén;

b)  megfelelően képesített, és az a) pontban említett területeken megfelelő képzésben részesített személyzettel és adott esetben támogató személyzettel rendelkeznek;

c)  rendelkeznek a rájuk ruházott feladatok elvégzéséhez szükséges infrastruktúrával, termékekkel és felszerelésekkel, vagy hozzáférnek ilyenekhez;

d)  biztosítják, hogy alkalmazottaik megfelelően ismerjék az a) pontban említett területekre vonatkozó nemzetközi szabványokat és gyakorlatokat, valamint hogy munkájuk során figyelembe vegyék az e területeken elért legújabb nemzeti, uniós és nemzetközi szintű kutatási eredményeket. [Mód. 223]

94. cikk

A növényi szaporítóanyagokkal foglalkozó európai uniós referencia-központok felelősségi körei és feladatai

A 93. cikk (1) bekezdésének értelmében kijelölt európai uniós referencia-központok a Bizottság által jóváhagyott éves vagy többéves munkaprogramokkal összhangban a következő feladatok ellátásáért felelnek:

a)  küldetésük területén a következőkkel kapcsolatos tudományos és műszaki szakértelem biztosítása:

i.  a növényi szaporítóanyagok tanúsítását célzó terepvizsgálat, mintavétel és tesztelés;

ii.  a növényi szaporítóanyagok tanúsítás utáni vizsgálatai;

iii.  a növényi szaporítóanyagok szabványos anyagkategóriáin végzett tesztek;

b)  a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos összehasonlító vizsgálatok és terepvizsgálatok szervezése;

c)  képzések szervezése az illetékes hatóságok személyzete és a harmadik országok szakértői számára;

d)  részvétel a növényi szaporítóanyagokra vonatkozó tanúsítási és tanúsítás utáni vizsgálati tervek, valamint a növényi szaporítóanyagok tanúsításához szükséges teljesítménymutatók kidolgozásában;

e)  a küldetésük hatálya alá tartozó területeken elért kutatási eredmények és megvalósított műszaki innovációk terjesztése. [Mód. 224]

95. cikk

Az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referencia-központok kijelölése

(1)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén európai uniós referencia-központokat jelölhet jelöl ki, amelyek támogatják a Bizottságnak és a tagállamoknak az 1. cikk (2) bekezdésének f) pontjában említett szabályok alkalmazásához kapcsolódó tevékenységét. [Mód. 225]

(2)  Az (1) bekezdés szerinti kijelölések esetében a következőknek kell teljesülniük:

a)  nyílt kiválasztási eljárás alkalmazása;

b)  rendszeres felülvizsgálat.

(3)  Az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referencia-központok:

a)  megfelelő képesítéssel, valamint magas szintű tudományos és technikai szakértelemmel rendelkező személyzettel rendelkeznek az ember és állat közötti kapcsolat, az állati viselkedés, az állatok fiziológiája, az állategészségügy és az állatjóléthez kapcsolódó táplálkozási kérdések, valamint az állatok kereskedelmi és tudományos célú felhasználásához kapcsolódó állatjóléti szempontok területén figyelembe véve az etikai szempontokat; [Mód. 226]

b)  megfelelően képesített, és az a) pontban említett területeken, valamint az állatokat érintő etikai kérdésekben megfelelő képzésben részesített személyzettel és adott esetben támogató személyzettel rendelkeznek; [Mód. 227]

c)  rendelkeznek a rájuk ruházott feladatok elvégzéséhez szükséges infrastruktúrával, termékekkel és felszerelésekkel, vagy hozzáférnek ilyenekhez;

d)  biztosítják, hogy alkalmazottaik megfelelően ismerjék az a) pontban említett területekre vonatkozó nemzetközi szabványokat és gyakorlatokat, valamint hogy munkájuk során figyelembe vegyék az e területeken elért legújabb nemzeti, uniós és nemzetközi szintű kutatási eredményeket.

96. cikk

Az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referencia-központok felelősségi körei és feladatai

A 95. cikk (1) bekezdésének értelmében kijelölt európai uniós referencia-központok a Bizottság által jóváhagyott éves vagy többéves munkaprogramokkal összhangban a következő feladatok ellátásáért felelnek:

a)  küldetésük területén tudományos és technikai szakértelem biztosítása az 1099/2009/EK rendelet 20. cikkében előírt nemzeti tudományos támogató hálózatok vagy szervek részére;

b)  tudományos és technikai szakértelem biztosítása a 18. cikk (3) bekezdésének f) pontjában említett állatjóléti mutatók kidolgozásához és alkalmazásához;

ba)  az elismert tapasztalatokkal rendelkező azon intézmények hálózatának koordinálása, amelyek segítséget nyújthatnak az illetékes hatóságoknak és az érdekelt feleknek a vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásában. [Mód. 228]

c)  az állatjólét mértékének értékelésére szolgáló, valamint az állatjólét javítását célzó módszerek kidolgozása kidolgozásához vagy kidolgozásának koordinálása koordinálásához való hozzájárulás; [Mód. 229]

d)  tudományos és technikai tanulmányok készítése készítésének koordinálása a kereskedelmi vagy tudományos célra felhasznált állatok jólétéről; [Mód. 230]

e)  képzések szervezése az a) pontban említett nemzeti tudományos támogató hálózatok vagy szervek alkalmazottai, valamint az illetékes hatóságok alkalmazottai és harmadik országok szakértői számára;

f)  a küldetésük hatálya alá tartozó területeken elért kutatási eredmények és megvalósított műszaki innovációk terjesztése, valamint együttműködés az uniós kutatási szervekkel.

96a. cikk

Az agrár-élelmiszeripari lánc hitelességével és sértetlenségével foglalkozó uniós referencia-központok kijelölése

(1)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok szándékos megsértésének megelőzésére, azonosítására és az azok elleni fellépésre irányuló bizottsági és tagállami tevékenységek támogatásával foglalkozó uniós referencia-központokat jelölhet ki.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti kijelölés nyílt kiválasztási eljárás alapján történik, és azt rendszeresen felülvizsgálják.

(3)  Az agrár-élelmiszeripari ágazat hitelességével és sértetlenségével foglalkozó uniós referencia-központok:

a)  magas szintű tudományos és műszaki szakértelemmel rendelkeznek az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok hatálya alá tartozó területeken és az e területen alkalmazott igazságügyi tudomány terén, továbbá ezekből következően a termékek hitelessége és sértetlensége terén képesek a legmagasabb szintű kutatások folytatására és koordinálására, valamint az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok szándékos megsértésének azonosítása érdekében alkalmazandó módszerek kidolgozására, alkalmazására és hitelesítésére;

b)  megfelelően képesített, és az a) pontban említett területeken megfelelő képzésben részesített személyzettel és megfelelő támogató személyzettel rendelkeznek;

c)  rendelkeznek a rájuk ruházott feladatok elvégzéséhez szükséges infrastruktúrával, termékekkel és felszerelésekkel, vagy hozzáférnek ilyenekhez;

d)  biztosítják, hogy alkalmazottaik megfelelően ismerjék az a) pontban említett területekre vonatkozó nemzetközi szabványokat és gyakorlatokat, valamint hogy munkájuk során figyelembe vegyék az e területeken elért legújabb nemzeti, uniós és nemzetközi szintű kutatási eredményeket. [Mód. 231]

96b. cikk

Az agrár-élelmiszeripari lánc hitelességével és sértetlenségével foglalkozó európai uniós referencia-központok felelősségi körei és feladatai

A 96a. cikk (1) bekezdésének értelmében kijelölt uniós referencia-központok a Bizottság által jóváhagyott éves vagy többéves munkaprogramokkal összhangban a következő feladatok ellátásáért felelnek:

a)  a termékek hitelességével és sértetlenségével kapcsolatos területen, valamint az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok szándékos megsértésének azonosítása érdekében alkalmazandó módszerek területén, az e szabályok által szabályozott területen alkalmazott igazságügyi tudománnyal kapcsolatos különleges ismeretek biztosítása;

b)  az agrár-élelmiszeripari láncnak az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok szándékos, gazdasági okokból történő megsértése által veszélyeztetett szegmenseinek azonosításához, valamint a különleges hatósági ellenőrzési technikák és eljárások kidolgozása érdekében nyújtott támogatáshoz szükséges különleges elemzések biztosítása;

c)  szükség esetén a 92. cikk (2) bekezdésének a)–g) pontjában említett feladatok elvégzése;

d)  szükség esetén a termékek hitelességének és sértetlenségének ellenőrzéséhez használandó hitelesített referenciaanyagok gyűjteményének vagy adatbankjának létrehozása és megőrzése;

e)  a küldetésük hatálya alá tartozó területeken elért kutatási eredmények és megvalósított műszaki innovációk terjesztése. [Mód. 232]

97. cikk

A Bizottság kötelezettségei

(1)  A Bizottság közzéteszi és szükség esetén aktualizálja az alábbiak jegyzékét:

a)  a 91. cikkben említett európai uniós referencialaboratóriumok;

b)  a 93. cikkben említett, a növényi szaporítóanyagokkal foglalkozó európai uniós referencia-központok; [Mód. 233]

c)  a 95. cikkben említett, az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referencia-központok.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az európai uniós referencialaboratóriumokra, a növényi szaporítóanyagokkal foglalkozó európai uniós referencia-központokra és az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referenciaközpontokra vonatkozó, a 91. cikk (3) bekezdésében, a 92. cikkben, a 93. cikk (3) bekezdésében, a 95. cikk (3) bekezdésében és a 96. cikkben előírtakon túl további követelmények, felelősségi körök és feladatok meghatározásáról. [Mód. 234]

(3)  A Bizottság ellenőrzi, hogy az európai uniós referencialaboratóriumok és az európai uniós referencia-központok eleget tesznek-e a 91. cikk (3) bekezdésében, a 92. cikkben, a 93. cikk (3) bekezdésében, a 95. cikk (3) bekezdésében és a 96. cikkben előírt követelményeknek. [Mód. 235]

(4)  Amennyiben a (3) bekezdésben említett bizottsági ellenőrzések a 91. cikk (3) bekezdésében, a 92. cikkben, a 95. cikk (3) bekezdésében és a 96. cikkben foglalt követelmények megsértését állapítják meg, a Bizottság az európai uniós referencialaboratórium vagy az európai uniós referencia-központ észrevételeinek kézhezvételét követően:

a)  visszavonja az adott laboratórium vagy központ kijelölését; vagy

b)  meghozza a további megfelelő intézkedéseket.

98. cikk

A nemzeti referencialaboratóriumok kijelölése

(1)  A tagállamok a 91. cikk (1) bekezdésével összhangban kijelölt valamennyi európai uniós referencialaboratórium esetében egy vagy több megfelelő nemzeti referencialaboratóriumot jelölnek ki.

A tagállamok egy másik tagállam vagy olyan harmadik ország területén található laboratóriumot is kijelölhetnek, amely az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) szerződő állama.

Egy laboratóriumot több tagállam is kijelölhet nemzeti referencialaboratóriumként.

(2)  A nemzeti referencialaboratóriumokra a 36. cikk (4) bekezdésének e) pontjában, a 36. cikk (5) bekezdésében, a 38. cikkben, a 41. cikk (1) bekezdésében, a 41. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint a 41. cikk (3) bekezdésében előírt követelményeket kell alkalmazni.

(3)  A nemzeti referencialaboratóriumok:

a)  nemzeti referencialaboratóriumi minőségben feladataikat függetlenül pártatlanul és az összeférhetetlenség kizárásával végzik; [Mód. 236]

b)  megfelelően képesített, és a szakterületükön alkalmazott analitikai, tesztelési és diagnosztikai technikákkal kapcsolatban megfelelő képzésben részesített személyzettel és adott esetben támogató személyzettel rendelkeznek;

c)  rendelkeznek a rájuk ruházott feladatok elvégzéséhez szükséges infrastruktúrával, termékekkel és felszerelésekkel, vagy hozzáférnek ilyenekhez;

d)  biztosítják, hogy személyzetük tagjai megfelelően ismerjék a nemzetközi szabványokat és gyakorlatokat, valamint hogy munkájuk során figyelembe vegyék a legújabb nemzeti, uniós és nemzetközi szintű kutatási eredményeket;

e)  rendelkeznek a feladataik szükséghelyzetben történő ellátásához szükséges eszközökkel;

f)  adott esetben rendelkeznek a biológiai biztonsági előírásoknak való megfeleléshez szükséges eszközökkel.

(4)  A tagállamok:

a)  közlik a nemzeti referencialaboratórium nevét és címét a Bizottsággal, az illetékes európai uniós referencialaboratóriummal és a többi tagállammal;

b)  ezeket az információkat nyilvánosságra hozzák;

c)  szükség esetén aktualizálják ezeket az információkat.

(5)  Az egy európai uniós referencialaboratóriumra egynél több nemzeti referencialaboratóriummal rendelkező tagállamok biztosítják, hogy ezek a laboratóriumok szorosan együtt dolgozzanak, és ezzel biztosítsák a közöttük, más nemzeti laboratóriumokkal és az európai uniós referencialaboratóriummal fennálló hatékony koordinációt.

(6)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a nemzeti referencialaboratóriumokra vonatkozó, a (2) és a (3) bekezdésben előírtakon túlmenő további követelményeket érintően.

(6a)  E cikk nem érinti az 1829/2003/EK rendelet 32. cikkének (2) bekezdését és az e rendelet 32. cikkének (4) és (5) bekezdése alapján elfogadott szabályokat, valamint az 1831/2003/EK rendelet II. mellékletét és az e rendelet 21. cikkének (3) és (4) bekezdése alapján elfogadott szabályokat. [Mód. 237]

99. cikk

A nemzeti referencialaboratóriumok felelősségi körei és feladatai

(1)  A nemzeti referencialaboratóriumok szakterületükön:

a)  együttműködnek az európai uniós referencialaboratóriumokkal, és részt vesznek az e laboratóriumok által szervezett képzésekben és laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálatokban;

b)  az alkalmazott laboratóriumi analitikai, tesztelési és diagnosztikai módszerek és alkalmazásuk összehangolása és tökéletesítése céljából koordinálják a 36. cikk (1) bekezdésével összhangban kijelölt hatósági laboratóriumok tevékenységeit;

c)  adott esetben megszervezik a hatósági laboratóriumok közötti összehasonlító laboratóriumi vizsgálatokat, biztosítják az ilyen vizsgálatok megfelelő nyomon követését, és tájékoztatják az illetékes hatóságokat e vizsgálatok eredményeiről és nyomon követéséről;

d)  biztosítják az illetékes hatóságok és hatósági laboratóriumok tájékoztatását az európai uniós referencialaboratórium által szolgáltatott információkról;

e)  küldetésük területén tudományos és technikai segítséget nyújtanak az illetékes hatóságnak a 111. cikk szerint elfogadott összehangolt ellenőrzési tervek végrehajtásához;

f)  adott esetben létrehozzák és fenntartják a hozzáférhető referenciaanyagoknak és reagenseknek, valamint az ilyen anyagok és reagensek gyártóinak és forgalmazóinak a naprakész jegyzékét.

fa)  aktívan hozzájárulnak a területükön kitörő állatbetegségek, élelmiszerből származó vagy zoonózisos betegségek diagnosztizálásához a kórokozó-izolátumokon vagy károsítófajokon végzett megerősítő diagnózis, jellemzés és rendszertani vagy járványügyi vizsgálatok által, a 92. cikk (2) bekezdésének h) pontjában az uniós nemzeti referencialaboratóriumok számára meghatározott feladatoknak megfelelően. [Mód. 238]

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a nemzeti referencialaboratóriumokra vonatkozó, az (1) bekezdésben előírtakon túlmenő további felelősségi körök és feladatok meghatározásáról.

(2a)  E cikk nem érinti az 1829/2003/EK rendelet 32. cikkének (2) bekezdését és az e rendelet 32. cikkének (4) és (5) bekezdése alapján elfogadott szabályokat, valamint az 1831/2003/EK rendelet II. mellékletét és az e rendelet 21. cikkének (3) és (4) bekezdése alapján elfogadott szabályokat. [Mód. 239]

IV. cím

Közigazgatási segítségnyújtás és igazgatási együttműködés

100. cikk

Általános szabályok

(1)  Az érintett tagállamok illetékes hatóságai az egynél több tagállamot érintő esetekben a 102–105. cikknek megfelelően közigazgatási segítséget nyújtanak egymásnak az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében.

(2)  A közigazgatási segítségnyújtás adott esetben kiterjed egy tagállam illetékes hatóságainak egy másik tagállam illetékes hatóságai által végzett helyszíni hatósági ellenőrzéseiben való részvételére. [Mód. 240]

(3)  Az e címben foglalt rendelkezések nem érintik azokat a nemzeti szabályokat, amelyek:

a)  a bírósági eljárások tárgyát képező vagy azokkal kapcsolatos dokumentumok közzétételére vonatkoznak;

b)  célja a természetes vagy jogi személyek kereskedelmi érdekeinek védelme.

(4)  A 102–105. cikkel összhangban az illetékes hatóságok közötti minden kommunikációt írásban kell lefolytatni.

(5)  A kölcsönös kommunikáció ésszerűsítése és egyszerűsítése érdekében a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az alábbiak szabványos formátumát:

a)  a 102. cikk (1) bekezdésében előírt segítségnyújtás iránti megkeresések;

b)  a gyakori és ismétlődő értesítések és válaszok közlése.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. [Mód. 241]

(5a)  Az e cím rendelkezései szerinti, illetékes hatóságok közötti – az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszeren keresztül folytatandó – kommunikáció a 16/2011/EU bizottsági rendelet(73) sérelme nélkül történik. [Mód. 242]

101. cikk

Összekötő szervek

(1)  Minden tagállam kijelöl egy vagy több összekötő szervet, amelyek feladata a 102–105. cikkel összhangban az illetékes hatóságok közötti kommunikáció lebonyolítása.

(2)  Az összekötő szervek kijelölése nem zárja ki a közvetlen kapcsolattartást, információcserét vagy együttműködést a különböző tagállamok illetékes hatóságainak alkalmazottai között.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdéssel összhangban kijelölt összekötő szervek által teljesítendő minimumkövetelmények meghatározásáról.

(4)  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az (1) bekezdéssel összhangban kijelölt összekötő szerveikkel kapcsolatos adatokról, illetve ezen adatok bármely későbbi módosításáról.

(5)  A Bizottság weboldalán közzéteszi és aktualizálja az összekötő szerveknek a tagállamok által a (4) bekezdés szerint közölt jegyzékét.

(6)  Az összekötő szerv a 102. cikk (1) bekezdése szerinti segítségnyújtás iránti megkereséseket, a 103., 104. és 105. cikk szerinti értesítéseket és közléseket továbbítja a megkeresés vagy értesítés címzettjeként megjelölt tagállamban működő megfelelő összekötő szervnek.

(7)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az (1) bekezdéssel összhangban kijelölt összekötő szervek közötti kommunikációt lehetővé tevő műszaki eszközökre és eljárásokra vonatkozó előírásokat.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.[Mód. 243]

102. cikk

Segítségnyújtás megkeresés alapján

(1)  Amennyiben egy tagállam illetékes hatóságai úgy ítélik meg, hogy a területükön végzett hatósági ellenőrzések elvégzéséhez vagy az ilyen ellenőrzések eredményes nyomon követéséhez adatokra vagy információkra van szükségük egy másik tagállam illetékes hatóságaitól, közigazgatási segítségnyújtás iránti indokolt megkeresést küldenek az adott tagállam illetékes hatóságainak. A megkeresett illetékes hatóságok:

a)  haladéktalanul igazolják a megkeresés kézhezvételét;

b)  a megkeresés kézhezvételétől számított 10 napon 15 napon belül megjelölik a megkeresésre adott megalapozott válasz biztosításához szükséges határidőt; [Mód. 244]

c)  elvégzik az ahhoz szükséges hatósági ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat, hogy a megkereső illetékes hatóságnak haladéktalanul minden szükséges információt és dokumentumot a rendelkezésére bocsássanak, amely lehetővé teszi számára megalapozott döntések meghozatalát és az uniós szabályoknak való megfelelés vizsgálatát saját joghatóságán belül.

(2)  A dokumentumokat eredeti formájukban vagy másolatként lehet továbbítani.

(3)  A megkereső illetékes hatóság és a megkeresett illetékes hatóság megállapodása alapján az előbbi által kijelölt alkalmazottak is jelen lehetnek az (1) bekezdés c) pontjában említett, a megkeresett illetékes hatóság által végzett hatósági ellenőrzések és vizsgálatok során.

Ilyen esetben a megkereső illetékes hatóság alkalmazottainak:

a)  bármikor képesnek kell lenniük a személyazonosságukat és hivatalos minőségüket feltüntető írásbeli megbízás bemutatására;

b)  közvetítőjükön keresztül és kizárólag a folyamatban lévő közigazgatási vizsgálat céljára ugyanazokhoz a telephelyekhez és dokumentumokhoz kell hozzáférést biztosítani, mint a megkeresett hatóság számára;

c)  hivatalból nem gyakorolhatják a megkeresett illetékes hatóság tisztviselőire ruházott vizsgálati hatásköröket.

103. cikk

Megkeresés nélkül nyújtott segítség

(1)  Ha egy tagállam illetékes hatóságai a szabályok be nem tartását tapasztalják, és ha a szabályok ilyen be nem tartása más tagállamot is érinthet, az illetékes hatóságok előzetes megkeresés és késedelem nélkül továbbítják ezt az információt az említett másik tagállam illetékes hatóságainak.

(2)  Az (1) bekezdéssel összhangban értesített illetékes hatóságok:

a)  haladéktalanul igazolják az értesítés kézhezvételét;

b)  az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon 15 munkanapon belül közlik a következőket: [Mód. 245]

i.  milyen típusú vizsgálatokat kívánnak elvégezni; vagy

ii.  azokat az okokat, amelyek miatt úgy ítélik meg, hogy nincs szükség vizsgálatra;

c)  ha a b) pontban említett vizsgálatok szükségesnek bizonyulnak, kivizsgálják az ügyet és haladéktalanul értesítik az értesítést küldő illetékes hatóságokat azok eredményéről és adott esetben a meghozott intézkedésekről.

104. cikk

A szabályok be nem tartása esetén nyújtott segítség

(1)  Ha egy másik tagállamból származó állatokon vagy termékeken végzett hatósági ellenőrzések során az illetékes hatóságok megállapítják, hogy az állatok vagy termékek oly módon nem felelnek meg az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályoknak, hogy kockázatot jelentenek az emberek, az állatok vagy a növények egészségére, az állatok jólétére, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezetre, illetve súlyosan sértik az említett szabályokat, e hatóságok haladéktalanul értesítik a küldő tagállam és bármely más érintett tagállam illetékes hatóságait, hogy lehetővé tegyék számukra a megfelelő vizsgálat elvégzését.

(1a)  Az 1/2005/EK rendelet megsértése esetén az (1) bekezdésben említett többi érintett tagállam közé a következők tartoznak:

a)  az, a tagállam, amely a szállítmányozó engedélyét kiadta;

b)  amennyiben a rendelet követelményeinek be nem tartásában a szállítóeszközzel kapcsolatos hiányosság játszik közre, az a tagállam, amelyik a szállítóeszköz jóváhagyási igazolását kiadta;

c)  amennyiben a járművezető felelős a rendelet követelményeinek be nem tartásáért, az a tagállam, amelyik a járművezető képesítési bizonyítványát kibocsátotta. [Mód. 246]

(2)  Az értesített illetékes hatóságok haladéktalanul:

a)  igazolják az értesítés kézhezvételét;

b)  közlik, hogy milyen típusú vizsgálatokat kívánnak elvégezni;

c)  kivizsgálják az ügyet, megtesznek minden szükséges intézkedést és tájékoztatják az értesítést küldő illetékes hatóságot az elvégzett vizsgálatok és hatósági ellenőrzések és a meghozott döntések jellegéről, valamint azok indokairól;

ca)  tájékoztatják a nemzeti élelmiszer-biztonsági készenléti tervekben meghatározott valamennyi fontos, érintett érdekelt felet. [Mód. 247]

(3)  Ha az értesítést küldő illetékes hatóságok okkal feltételezhetik, hogy az értesített illetékes hatóság által elvégzett vizsgálatok vagy meghozott intézkedések nem orvosolják megfelelően a megállapított jogsértést, felkérik az értesített illetékes hatóságot az elvégzett hatósági ellenőrzések vagy a meghozott intézkedések kiegészítésére. Ilyen esetekben:

a)  a két tagállam illetékes hatóságai együtt közös megközelítést keresnek azzal a céllal, hogy megfelelően orvosolják a jogsértést, többek között a 102. cikk (3) bekezdésével összhangban együttesen elvégzett hatósági ellenőrzések és vizsgálatok révén;

b)  haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot, ha nem tudnak megállapodni a megfelelő intézkedésekről.

(4)  Ha a valamely másik tagállamból származó állatokon vagy termékeken végzett hatósági ellenőrzések az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok ismételt be nem tartását jelzik, a rendeltetési tagállam illetékes hatóságai haladéktalanul tájékoztatják erről a Bizottságot és a többi tagállam illetékes hatóságait.

105. cikk

Harmadik országok általi segítségnyújtás

(1)  Ha az illetékes hatóságok olyan információt kapnak egy harmadik országtól, amely a szabályok be nem tartását vagy az emberek, állatok vagy növények egészségét, az állatok jólétét, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezetet érintő kockázatokat jelez, haladéktalanul:

a)  értesítik ezekről az információkról a többi érintett tagállam illetékes hatóságait;

b)  amennyiben ezek az információk uniós szintű vonatkozással bírnak, közlik azokat a Bizottsággal.

(2)  Az e rendelettel összhangban elvégzett hatósági ellenőrzések és vizsgálatok során szerzett információk közölhetők az (1) bekezdésben említett harmadik országgal, feltéve, hogy:

a)  az információt szolgáltató illetékes hatóságok beleegyeznek azok közlésébe;

b)  az adott harmadik ország vállalta, hogy biztosítja az uniós szabályoknak nem vagy feltehetően nem megfelelő, vagy az emberek, állatok vagy növények egészségére vagy a környezetre kockázatot jelentő gyakorlatokra vonatkozó bizonyítékok gyűjtéséhez szükséges segítséget;

c)  teljesülnek a személyes adatok harmadik országokkal való közlésére alkalmazandó vonatkozó uniós és nemzeti szabályok.

106. cikk

Koordinált segítségnyújtás és a Bizottság által végzett nyomon követés

(1)  A Bizottság haladéktalanul összehangolja az illetékes hatóságok által az e címmel összhangban hozott intézkedéseket és fellépéseiket, amennyiben:

a)  a Bizottság rendelkezésére álló információk olyan tevékenységekről számolnak be, amelyek nem, vagy feltehetően nem felelnek meg az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályoknak, és amennyiben az ilyen tevékenységek egy vagy több tagállamban is következményekkel járnak vagy járhatnak; vagy

b)  a Bizottság rendelkezésére álló információk azt jelzik, hogy egynél több tagállamban az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályoknak nem, vagy feltehetően nem megfelelő azonos vagy hasonló tevékenységek folyhatnak; vagy

c)  az érintett tagállam illetékes hatóságai nem tudnak megállapodni az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok be nem tartásának orvosolását célzó megfelelő intézkedésről.

(2)  Az (1) bekezdésben említett esetekben a Bizottság:

a)  az érintett tagállammal együttműködve vizsgáló csoportot küldhet helyszíni hatósági ellenőrzés elvégzésére;

b)  végrehajtási jogi aktusok útján előírhatja, hogy a küldő tagállam és adott esetben a többi érintett tagállam illetékes hatóságai megfelelően fokozzák a hatósági ellenőrzéseket és jelentsék a Bizottságnak az általuk megtett intézkedéseket;

c)  megtehet minden más megfelelő intézkedést a 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok szerint.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) bekezdésben említett esetekben történő gyors információcserére vonatkozó szabályok meghatározásáról.

V. cím

Tervezés és jelentéstétel

107. cikk

A többéves nemzeti ellenőrzési tervek és a többéves nemzeti ellenőrzési tervekért felelős hatóság

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az e rendelettel szabályozott hatósági ellenőrzéseket az illetékes hatóságok többéves nemzeti ellenőrzési terv alapján végezzék el, amelynek kidolgozását és végrehajtását az egyes tagállamok területén belül összehangolják.

(2)  A tagállamok egyetlen hatóságot jelölnek ki kijelölik az alábbi feladatok elvégzésére elvégzéséért felelős hatóságot vagy hatóságokat: [Mód. 248]

a)  az (1) bekezdésben említett terv kidolgozásának a hatósági ellenőrzésekért felelős valamennyi illetékes hatóság közötti összehangolása;

b)  a terv egységességének és következetes végrehajtásának biztosítása.

108. cikk

A többéves nemzeti ellenőrzési tervek tartalma

(1)  Többéves nemzeti ellenőrzési terveket kell kidolgozni annak biztosítása érekében, hogy:

a)  a hatósági ellenőrzéseket az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok hatálya alá tartozó valamennyi területen megtervezzék a 8. cikkben előírt kritériumokkal, valamint a 15–25. cikkben előírt szabályokkal összhangban;

b)  a hatósági ellenőrzési prioritásokat hatékonyan határozzák meg, és az ellenőrzési forrásokat hatékonyan osszák el.

(2)  A többéves nemzeti ellenőrzési tervek minden egyes érintett ágazat tekintetében az érintett tagállam hatósági ellenőrzési rendszerének szerkezeti felépítésére és megszervezése vonatkozó általános információkat, valamint legalább az alábbiakra vonatkozó információkat tartalmaznak: [Mód. 249]

a)  a többéves nemzeti ellenőrzési terv stratégiai célkitűzései és az, hogy az ellenőrzések prioritásainak meghatározása és a források elosztása hogyan tükrözi e célkitűzéseket;

b)  a hatósági ellenőrzések kockázat szerinti csoportosítása;

c)  az illetékes hatóságok és feladataik kijelölése központi, regionális és helyi szinten, valamint a hatóságok rendelkezésére álló források;

d)  adott esetben a feladatok felhatalmazással rendelkező szervezetekre történő átruházása;

e)  a hatósági ellenőrzések általános megszervezése és irányítása nemzeti, regionális és helyi szinten, beleértve az egyes létesítményekben végzett hatósági ellenőrzéseket;

f)  a különféle ágazatokra alkalmazott ellenőrzési rendszerek és az ezen ágazatokban végzett hatósági ellenőrzésekért felelős illetékes hatóságok különböző szolgálatai közötti koordináció;

g)  az illetékes hatóságok 4. cikk (1) bekezdésében előírt kötelezettségeinek való megfelelést biztosító működő eljárások és intézkedések;

h)  az illetékes hatóságok alkalmazottainak képzése;

i)  a 11. cikk (1) bekezdésében említett dokumentált eljárások;

j)  a készenléti tervek megszervezése és működtetése az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokkal összhangban;

k)  a tagállamok illetékes hatóságai közötti együttműködés és kölcsönös segítségnyújtás megszervezése.

109. cikk

A többéves ellenőrzési tervek kidolgozása és végrehajtása

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a 107. cikk (1) bekezdésében előírt többéves nemzeti ellenőrzési tervet nyilvánosságra hozzák, a terv azon részeinek kivételével, amelyek közzététele veszélyeztetné a hatósági ellenőrzések eredményességét.

(1a)  A többéves nemzeti ellenőrzési terv – a hatósági ellenőrzések kockázatalapú megközelítésének biztosítása céljából – az érintett vállalkozókkal konzultálva is elkészíthető. [Mód. 250]

(2)  A többéves nemzeti ellenőrzés tervet minden olyan esetben aktualizálják, amikor azt az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok változásai miatt ki kell igazítani, és rendszeresen felülvizsgálják legalább az alábbi tényezők figyelembevétele érdekében:

a)  új betegségek, károsítók vagy az emberek, növények vagy állatok vagy növények egészségét, az állatok jólétét, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezetet érintő más kockázatok megjelenése; [Mód. 251]

b)  a tagállam illetékes hatóságainak szerkezetében, igazgatásában vagy működésében bekövetkező jelentősebb változások;

c)  a tagállamok által végzett hatósági ellenőrzéseinek eredményei;

d)  a 115. cikk (1) bekezdése szerint a tagállamban végzett bizottsági ellenőrzések eredményei;

e)  tudományos eredmények;

f)  valamely harmadik ország illetékes hatóságai által egy tagállamban végzett hatósági ellenőrzések eredménye.

(3)  A tagállamok kérésre benyújtják a Bizottságnak a többéves nemzeti ellenőrzési tervük aktualizált változatát.

110. cikk

A többéves nemzeti ellenőrzési tervekre vonatkozó felhatalmazás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 107. cikk (1) bekezdésében előírt többéves nemzeti ellenőrzési tervekről.

Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok szabályokat határoznak meg az alábbiakra vonatkozóan:

a)  a vállalkozók tevékenységeinek kockázat szerinti csoportosítására vonatkozó kritériumok;

b)  hatósági ellenőrzési prioritások a 8. cikkben előírt kritériumok és a 15–24. cikkben előírt szabályok alapján;

c)  a hatósági ellenőrzések eredményességének maximalizálását célzó eljárások;

d)  a többéves nemzeti ellenőrzési terv értékelésekor és végrehajtásakor az illetékes hatóságok által alkalmazandó fő teljesítménymutatók. [Mód. 252]

111. cikk

Összehangolt ellenőrzési tervek, valamint tájékoztatás és adatgyűjtés

Az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok alkalmazásának uniós szintű célzott értékelése vagy egyes veszélyek Unión belüli előfordulásai arányának meghatározása céljából a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

a)  határozott időre szóló összehangolt ellenőrzési tervek elkészítése megszervezése és végrehajtása az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok hatálya alá tartozó területek egyikén; [Mód. 253]

b)  az 1. cikk (2) bekezdésében említett meghatározott szabályok alkalmazásához kapcsolódó vagy egyes veszélyek előfordulásával kapcsolatos adatok és információk eseti alapon történő gyűjtésének megszervezése. [Mód. 254]

ba)  az érdekelt felek szerepe az összehangolt ellenőrzési tervek kialakításában és végrehajtásában. [Mód. 255]

112. cikk

A tagállamok éves jelentései

(1)  A tagállamok minden év június 30-ig jelentést nyújtanak be a Bizottságnak, amelyben meghatározzák a következőket:

a)  a többéves nemzeti ellenőrzési tervükben a 109. cikk (2) bekezdésében említett tényezők figyelembevétele érdekében tett bármely módosítás;

b)  a többéves nemzeti ellenőrzési terv értelmében az előző évben elvégzett hatósági ellenőrzések eredményei;

c)  az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok be nem tartásának az illetékes hatóságok által az előző évben ágazatonkénti bontásban és kellő részletességgel megállapított eseteinek jellege és száma; [Mód. 256]

d)  a többéves nemzeti ellenőrzési terv hatékony működésének biztosítását célzó meghozott intézkedések, ezen belül a végrehajtási intézkedések és ezek eredményei.

da)  a 83. cikk (2) bekezdése szerinti díjak alkalmazásának átláthatóságával kapcsolatos információk. [Mód. 257]

(2)  Az (1) bekezdésben előírt éves jelentések egységes megjelenésének biztosítása érdekében a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján elfogadja és szükség esetén aktualizálja az (1) bekezdésben említett információk és adatok benyújtására szolgáló szabványos formanyomtatványokat.

Ezek a végrehajtási jogi aktusok lehetőség szerint megengedik a Bizottság által elfogadott szabványos formanyomtatványok használatát más olyan, a hatósági ellenőrzésekről szóló jelentések benyújtásakor is, amelyeket az illetékes hatóságoknak az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok értelmében be kell nyújtaniuk a Bizottságnak.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

113. cikk

A Bizottság éves jelentései

(1)  A Bizottság az e rendelet hatálybalépését követő minden második év december 31-ig a tagállami hatósági ellenőrzések működéséről szóló éves jelentést tesz közzé, amely figyelembe veszi az alábbiakat: [Mód.258 ]

a)  a tagállamok által a 112. cikk szerint benyújtott éves jelentések, beleértve a 83. cikk (2) bekezdése szerinti díjak alkalmazásának átláthatóságával kapcsolatos információkat is; [Mód. 259]

b)  a 115. cikk (1) bekezdése szerint végzett bizottsági ellenőrzések eredményei;

c)  minden egyéb lényeges információ.

(2)  Az (1) bekezdésben említett éves jelentés adott esetben ajánlásokat tartalmazhat tartalmaz a tagállamok hatósági ellenőrzési rendszereinek és az egyes területeken végzett különleges hatósági ellenőrzéseknek a lehetséges javítására vonatkozóan. [Mód. 260]

114. cikk

Készenléti tervek takarmányok és élelmiszerek esetében

(1)  A 178/2002/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdésében említett általános válságkezelési terv végrehajtása érdekében a tagállamok az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó operatív készenléti terveket dolgoznak ki, amelyek azonnal alkalmazandó intézkedéseket határoznak meg arra az esetre, ha kiderül, hogy egy élelmiszer vagy takarmány – közvetlenül vagy a környezeten keresztül közvetve – komoly kockázatot jelent az emberek vagy állatok egészségére.

(2)  Az (1) bekezdésben előírt, élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó készenléti tervek meghatározzák a következőket:

a)  a bevonandó illetékes hatóságok;

b)  az a) pontban említett hatóságok hatásköre és felelősségi körei;

c)  az illetékes hatóságok és adott esetben más érintett felek közti információ megosztásának útjai és eljárásai.

(3)  A tagállamok rendszeresen áttekintik az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó készenléti terveiket, figyelembe véve az illetékes hatóság szerkezetében bekövetkező változásokat, valamint a terv végrehajtása és a szimulációs gyakorlatok során nyert tapasztalatokat.

(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan:

a)  az (1) bekezdésben előírt készenléti tervek kidolgozására vonatkozó szabályok a 178/2002/EK rendelet 55. cikkének (1) bekezdésében előírt általános válságkezelési terv következetes és hatékony felhasználásának biztosításához szükséges mértékben;

b)  az érdekeltek szerepe a készenléti tervek kidolgozása és végrehajtása terén.

VI. cím

Uniós tevékenységek

I. fejezet

Bizottsági ellenőrzések

115. cikk

Bizottsági ellenőrzések a tagállamokban

(1)  A bizottsági szakértők minden tagállamban ellenőrzéseket végeznek az alábbiak céljából:

a)  az 1. cikk (2) bekezdésében említett és az e rendeletben előírt szabályok alkalmazásának vizsgálata;

b)  a nemzeti ellenőrzési rendszerek és az azokat fenntartó illetékes hatóságok működésének vizsgálata;

c)  a következők kivizsgálása és kapcsolódó információgyűjtés:

i.  hatósági ellenőrzések és végrehajtási gyakorlatok;

ii.  az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok alkalmazásával vagy végrehajtásával kapcsolatos jelentős vagy ismétlődő problémák;

iii.  a tagállamokban tapasztalt szükséghelyzetek, felmerülő problémák vagy új fejlemények.

(2)  Az (1) bekezdésben előírt ellenőrzéseket a tagállamok illetékes hatóságaival együttműködésben kell megszervezni, és rendszeresen el kell végezni.

(3)  Az (1) bekezdésben előírt ellenőrzések helyszíni vizsgálatokat is magukban foglalhatnak. A bizottsági szakértők elkísérhetik az illetékes hatóságok hatósági ellenőrzést végző alkalmazottait.

(4)  A bizottsági szakértők munkáját tagállami szakértők segíthetik. A bizottsági szakértőket kísérő nemzeti szakértők részére a bizottsági szakértőkkel azonos hozzáférési jogokat kell biztosítani.

116. cikk

A Bizottság jelentései a szakértői által elvégzett tagállami ellenőrzésekről

(1)  A Bizottság:

a)  jelentéstervezetet készít a 115. cikk (1) bekezdése szerint végzett ellenőrzések eredményeiről;

b)  az a) pontban előírt jelentéstervezet egy példányát észrevételezés céljából eljuttatja az említett ellenőrzés végzésének helye szerinti tagállamnak;

c)  a szakértői által a 115. cikk (1) bekezdésében előírt tagállami ellenőrzések eredményeiről szóló végleges jelentés elkészítésekor figyelembe veszi a b) pontban említett tagállami észrevételeket;

d)  nyilvánosságra hozza a c) pontban említett végleges jelentést és a b) pontban említett tagállami észrevételeket.

(2)  A Bizottság az (1) bekezdésben előírt végleges jelentésében adott esetben ajánlásokat tehet a tagállamok által meghozandó korrekciós vagy megelőző intézkedésekre, amelyek célja, hogy orvosolják a bizottsági szakértők által a 115. cikk (1) bekezdése szerint elvégzett ellenőrzések során feltárt egyedi vagy rendszerszintű hiányosságokat.

117. cikk

A tagállamokban végzett bizottsági ellenőrzések programja

(1)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján:

a)  éves vagy többéves ellenőrzési programot dolgoz ki a szakértői által a 115. cikk (1) bekezdésében előírt tagállami ellenőrzések elvégzésére vonatkozóan;

b)  minden év végéig eljuttatja a tagállamoknak a következő évre vonatkozó éves munkaprogramot vagy a többéves munkaprogram következő évre vonatkozó módosítását.

(2)  A Bizottság az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok hatálya alá tartozó területeken bekövetkezett fejlemények figyelembevétele érdekében végrehajtási jogi aktusok útján módosíthatja ellenőrzési programját. Az ilyen módosításról jóval előtte értesíti a tagállamokat. [Mód. 261]

118. cikk

A tagállamok bizottsági ellenőrzésekkel kapcsolatos kötelezettségei

A tagállamok:

a)  megfelelő nyomon követő intézkedésekkel orvosolják a bizottsági szakértők által a 115 cikk (1) bekezdése szerint elvégzett ellenőrzések során feltárt egyedi vagy rendszerszintű hiányosságokat;

b)  minden segítséget megadnak és minden dokumentumot és egyéb technikai támogatást biztosítanak, amelyet a Bizottság szakértői az ellenőrzések eredményes és hatékony elvégzése érdekében kérnek;

c)  biztosítják, hogy a Bizottság szakértői minden telephelyre és azok minden részére bejussanak, továbbá hozzáférjenek minden olyan állathoz és termékhez, valamint információhoz, ezen belül számítógépes rendszerekhez, amelyek feladataik ellátása szempontjából lényegesek.

119. cikk

Bizottsági ellenőrzések harmadik országokban

(1)  A bizottsági szakértők ellenőrzéseket végezhetnek harmadik országokban az alábbiak céljából:

a)  annak vizsgálata, hogy a harmadik országbeli jogszabályok és rendszerek, ezen belül a hatósági tanúsítás és a hatósági bizonyítványok, hatósági címkék, hatósági jelek és más hatósági tanúsítványok kiállítása megfelel-e az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokban foglalt követelményeknek, vagy azokkal egyenértékű-e;

b)  annak vizsgálata, hogy a harmadik ország ellenőrzési rendszere képes-e biztosítani, hogy az Unióba kivitt állatok és termékek megfeleljenek az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok által meghatározott vonatkozó követelményeknek vagy az azokkal legalább egyenértékűnek elismert követelményeknek;

c)  információkat és adatokat gyűjtenek, hogy rávilágítsanak a valamely harmadik országból behozott állatokhoz és termékekhez kapcsolódó ismétlődő vagy felmerülő problémák okaira.

(2)  Az (1) bekezdésben előírt ellenőrzések különösen figyelembe veszik a következőket:

a)  a harmadik ország jogalkotása;

b)  a harmadik ország illetékes hatóságainak szervezete, hatáskörük és függetlenségük, a rájuk vonatkozó felügyelet, valamint az alkalmazandó jogszabályok hatékony végrehajtására vonatkozó hatáskörük;

c)  a hatósági ellenőrzéseket végző személyzet képzése;

d)  az illetékes hatóságok számára hozzáférhető erőforrások, beleértve az analitikai, tesztelési és diagnosztikai eszközöket;

e)  a prioritásokon alapuló, dokumentált ellenőrzési eljárások és ellenőrzési rendszerek megléte és működtetése;

f)  adott esetben az állategészségügy, a zoonózisok és a növényegészségügy helyzete, valamint a Bizottság és az érintett nemzetközi fórumok állatbetegségek kitöréséről vagy károsítók megjelenéséről történő értesítésére alkalmazott eljárások; [Mód. 263]

g)  a harmadik országból származó állatok, növények és az ezekből készült termékek beléptetésére vonatkozó hatósági ellenőrzések terjedelme és működtetése;

h)  az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokban foglalt követelmények betartása vagy az azokkal való egyenértékűség tekintetében a harmadik ország által nyújtott biztosítékok.

(3)  Az (1) bekezdésben előírt ellenőrzések hatékonyságának és eredményességének elősegítése érdekében a Bizottság az ilyen ellenőrzések elvégzése előtt kérheti, hogy az érintett harmadik ország benyújtsa a következőket:

a)  a 124. cikk (1) bekezdésében említett információk;

b)  adott esetben az általa elvégzett hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos írott anyagok.

(4)  A Bizottság kijelölhet szakértőket a tagállamokból is, hogy az (1) bekezdésben előírt ellenőrzések során segítsék saját szakértőinek munkáját.

120. cikk

A harmadik országokban végzett bizottsági ellenőrzések gyakorisága

A Bizottság által harmadik országokban végzett ellenőrzések gyakoriságát a következők alapján kell meghatározni:

a)  az ezen országokból az Unióba kivitt állatok és termékek kockázatértékelése;

b)  az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok;

c)  az érintett harmadik országból az Unióba beléptetett állatok és termékek mennyisége és jellege;

d)  a Bizottság szakértői vagy más felügyeleti szervek által már elvégzett ellenőrzések eredményei;

e)  a harmadik országból az Unióba beléptetett állatokon és termékeken végzett hatósági ellenőrzések és a tagállamok illetékes hatóságai által elvégzett más hatósági ellenőrzések eredményei;

f)  az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságtól vagy hasonló szervektől kapott információk;

g)  nemzetközileg elismert szervektől, például a következőktől kapott információk:

i.  az Egészségügyi Világszervezet;

ii.  a Codex Alimentarius Bizottság;

iii.  az Állategészségügyi Világszervezet;

iv.  az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezet;

v.  a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény titkársága;

vi.  a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet;

vii.  az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága;

viii.  a biológiai sokféleségről szóló egyezményhez csatolt, biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv;

h)  új betegségek helyzetével vagy más olyan körülmények felmerülésével kapcsolatos bizonyítékok, amelyek azt eredményezhetik, hogy valamely harmadik országból az Unióba beléptetett állatok és termékek egészségügyi vagy környezeti kockázatokat jelentenek;

ha)  olyan csalárd gyakorlatok valószínűsége, amelyek megtéveszthetők lehetnek az élelmiszerek és termékek jellegével, minőségével és összetételével kapcsolatos fogyasztói elvárások tekintetében; [Mód. 264]

i)  az egyes harmadik országokban kialakuló szükséghelyzetek kivizsgálásának és az arra való reagálásnak a szükségessége.

121. cikk

A Bizottság jelentései a szakértői által elvégzett harmadik országbeli ellenőrzésekről

A Bizottság a 119. és 120. cikk szerint végzett valamennyi ellenőrzés eredményeiről jelentést készít.

Jelentései adott esetben ajánlásokat is tartalmaznak.

A Bizottság jelentéseit nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

122. cikk

A harmadik országokban végzett bizottsági ellenőrzések programja

A Bizottság előzetesen közli a tagállamokkal a harmadik országokban végzett ellenőrzésekkel kapcsolatos programját, és jelentést készít annak eredményeiről. A Bizottság az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok hatálya alá tartozó területeken bekövetkezett fejlemények figyelembevétele érdekében módosíthatja ezt a programot. Az ilyen módosításról értesíti a tagállamokat.

123. cikk

Harmadik országok által a tagállamokban végzett ellenőrzések

(1)  A tagállamok értesítik a Bizottságot a következőkről:

a)  a harmadik országok illetékes hatóságai által a területükön tervezett ellenőrzések;

b)  az ilyen ellenőrzések tervezett ütemezése és hatálya.

(2)  Az (1) bekezdésben említett ellenőrzésekben bizottsági szakértők is részt vehetnek az alábbiak valamelyikének kérésére:

a)  az említett ellenőrzések elvégzésének helye szerinti tagállamok illetékes hatóságai;

b)  az említett ellenőrzéseket végző harmadik ország illetékes hatóságai.

A bizottsági szakértők részvételét, valamint az (1) bekezdésben említett ellenőrzések végleges ütemezését és hatályát a Bizottsággal, valamint az ellenőrzések helye szerinti tagállam illetékes hatóságaival szoros együttműködésben kell megszervezni, illetve kidolgozni.

(3)  A bizottsági szakértőknek az (1) bekezdésben említett ellenőrzésekben való részvétele különösen az alábbi célokat szolgálja:

a)  az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokkal kapcsolatos tanácsadás;

b)  a harmadik ország illetékes hatóságai által végzett ellenőrzés szempontjából esetleg hasznos, uniós szinten rendelkezésre álló információk és adatok szolgáltatása;

c)  egységesség biztosítása a harmadik országok illetékes hatóságai által végzett ellenőrzések vonatkozásában.

II. fejezet

Az állatok és termékek Unióba történő beléptetésének feltételei

124. cikk

A harmadik országbeli ellenőrzési rendszerekre vonatkozó tájékoztatás

(1)  A Bizottság bekéri az Unióba állatokat és termékeket kivinni szándékozó harmadik országoktól a területükön működő egészségügyi és növény-egészségügyi ellenőrzési rendszerek szervezésével és irányításával kapcsolatos alábbi, pontos és naprakész információkat:

a)  a területükön elfogadott vagy javasolt bármely egészségügyi vagy növény-egészségügyi előírás;

b)  kockázatértékelési eljárások és a kockázatértékelés, valamint az egészségügyi vagy növény-egészségügyi védelem megfelelő szintjének meghatározása során figyelembe vett tényezők;

c)  bármely – adott esetben a más harmadik országból származó állatokat vagy termékeket érintő – ellenőrzési és vizsgálati eljárás és mechanizmus;

d)  a hatósági tanúsítás mechanizmusai;

e)  adott esetben a 121. cikk (2) bekezdésében előírt ajánlásokat követően hozott intézkedések;

f)  adott esetben az Unióba kivinni kívánt állatokon vagy termékeken elvégzett hatósági ellenőrzések eredményei;

g)  adott esetben a 121. cikk második bekezdésében előírt uniós egészségügyi vagy növény-egészségügyi követelmények vagy ajánlások betartása érdekében átalakított ellenőrzési rendszerek szerkezetében és működésében bekövetkezett változásokra vonatkozó információk.

(2)  Az (1) bekezdésben említett tájékoztatás iránti megkeresésnek arányosnak kell lennie, figyelembe véve az Unióba irányuló kivitelre szánt állatok és termékek jellegét, valamint a harmadik ország konkrét helyzetét és szerkezetét.

125. cikk

Az állatok és termékek Unióba történő beléptetésére vonatkozó kiegészítő feltételek meghatározása

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a harmadik országból az Unióba beléptetett állatok és termékek által teljesítendő feltételekről, amennyiben ezekre szükség van annak biztosításához, hogy az állatok és termékek megfeleljenek az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokban meghatározott vonatkozó követelményeknek – az 1. cikk (2) bekezdése d), e), g) és h) pontjának és a 853/2004/EK rendelet 6. cikkének kivételével –, vagy az ezekkel legalább egyenértékűnek elismert követelményeknek.

(2)  Az (1) bekezdésben említett feltételek a kombinált nómenklatúra szerinti kódokkal azonosítják az állatokat és a termékeket, és az alábbiakat foglalhatják magukban:

a)  az a követelmény, hogy egyes állatok és termékek csak olyan harmadik országból vagy harmadik országbeli régióból léptethetők be az Unióba, amelyek szerepelnek a Bizottság e célra összeállított jegyzékében;

b)  az a követelmény, hogy egyes harmadik országból származó állat- és termékszállítmányokat olyan létesítményekből kell szállítani, vagy olyan létesítményekben kell fogadni vagy elkészíteni, amelyek megfelelnek az (1) bekezdésben említett vonatkozó követelményeknek vagy az azokkal legalább egyenértékűnek elismert követelményeknek;

c)  az a követelmény, hogy egyes állat- és termékszállítmányokhoz hatósági bizonyítványt, hatósági tanúsítványt vagy más olyan bizonyítékot kell mellékelni, amely igazolja, hogy a szállítmányok megfelelnek az (1) bekezdésben említett vonatkozó követelményeknek vagy az azokkal legalább egyenértékűnek elismert követelményeknek;

d)  a c) pontban említett bizonyíték meghatározott formátumban történő szolgáltatására vonatkozó kötelezettség;

e)  bármely más szükséges követelmény, amely garantálja, hogy egyes állatok és termékek megfelelnek az (1) bekezdésben említett követelmények által biztosítottal megegyező mértékben biztosítják az egészség, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezet védelmét. követelményeknek. [Mód. 266]

(3)  Amennyiben a harmadik országból az Unióba beléptetett állatok és termékek kockázatot jelentenek az emberek és az állatok egészségére, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezetre, rendkívül sürgős esetben az (1) bekezdés szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 140. cikkben ismertetett eljárás alkalmazandó.

(4)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat határozhat meg a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott szabályokkal összhangban előírt hatósági bizonyítványok, hatósági tanúsítványok vagy bizonyítékok formátumára és típusára vonatkozóan.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

126. cikk

Felvétel a harmadik országok 125. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jegyzékébe

(1)  Valamely harmadik országnak vagy valamely régiójának a 125. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jegyzékbe történő felvétele e cikk (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint történik.

(2)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján jóváhagyja az érintett harmadik ország által a részére eljuttatott ilyen célú kérelmet, amelyhez mellékelték az arra vonatkozó megfelelő bizonyítékokat és biztosítékokat, hogy az adott harmadik országból származó érintett állatok és termékek megfelelnek a 125. cikk (1) bekezdésében említett vonatkozó követelményeknek vagy azokkal egyenértékű követelményeknek. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni és aktualizálni.

(3)  A Bizottság adott esetben az alábbiak figyelembevételével határoz a (2) bekezdésben említett kérelemről:

a)  a harmadik országnak az érintett ágazatra vonatkozó jogszabályai;

b)  a harmadik ország illetékes hatóságainak és ellenőrző szerveinek szerkezete és szervezete, ezek hatásköre, a harmadik országban az érintett ágazatra alkalmazandó jogszabályok alkalmazására és végrehajtására vonatkozóan nyújtható biztosítékok, valamint a hatósági tanúsítási eljárások megbízhatósága;

c)  a harmadik ország illetékes hatóságai által az emberek, állatok vagy növények egészségét, az állatok jólétét, illetve a GMO-k és növényvédő szerek vonatkozásában a környezetet érintő veszélyek előfordulásának felmérése céljából elvégzett megfelelő hatósági ellenőrzések és más tevékenységek;

d)  a harmadik ország által az emberek, állatok vagy növények egészségét, az állatok jólétét, illetve a GMO-k és növényvédő szerek vonatkozásában a környezetet érintő veszélyek előfordulására vonatkozóan szolgáltatott tájékoztatás rendszeressége és gyorsasága;

e)  a harmadik ország által a következőkre nézve nyújtott biztosítékok:

i.  az azon létesítményekre alkalmazandó feltételek, amelyekből az állatokat vagy termékeket az Unióba exportálják, megfelelnek a 125. cikk (1) bekezdésében említettekkel egyenértékű követelményeknek;

ii.  összeállítják és naprakészen tartják az i. pontban említett létesítmények jegyzékét;

iii.  az i. pontban említett létesítmények jegyzékét és annak aktualizált változatait haladéktalanul közlik a Bizottsággal;

iv.  az i. pontban említett létesítményeket a harmadik ország illetékes hatóságai rendszeres és hatékony ellenőrzéseknek vetik alá;

f)  bármely más arra vonatkozó információ vagy adat, hogy a harmadik ország biztosítani tudja, hogy csak olyan állatok és termékek lépjenek az Unió területére, amelyek a 125. cikk (1) bekezdésében említett vonatkozó követelmények által biztosítottal azonos vagy azzal egyenértékű szintű védelmet nyújtanak.

127. cikk

Egyes állatok és termékek Unióba történő beléptetésére vonatkozó különleges intézkedések meghatározása

(1)  Amennyiben a 178/2002/EK rendelet 53. cikkében, a(z) …/…/EU rendelet(74) 249. cikkében, valamint a(z) …/…/EU rendelet(75)+ 27. cikkének (1) bekezdésében, 29. cikkének (1) bekezdésében, 40. cikkének (2) bekezdésében, 41. cikkének (2) bekezdésében, 47. cikkének (1) bekezdésében, 49. cikkének (2) bekezdésében és 50. cikkének (2) bekezdésében említettektől eltérő esetekben a valamely harmadik országból, annak valamely régiójából vagy harmadik országok egy csoportjából származó egyes állatok vagy termékek Unióba történő beléptetése bizonyíthatóan kockázatot jelenthet az emberek vagy állatok vagy növények egészségére, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezetre, valamint ha bizonyítékokkal igazolható, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok széles körben történő súlyos megsértésére kerülhet sor, a Bizottság a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi végrehajtási jogi aktusok útján az ilyen kockázat kezeléséhez vagy a megállapított jogsértés megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket fogad el. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. [Mód. 267]

(2)  Az (1) bekezdésben említett intézkedések a kombinált nómenklatúra szerinti kódokkal azonosítják az állatokat és a termékeket, és az alábbiakat foglalhatják magukban:

a)  az (1) bekezdésben említett, az érintett harmadik országokból vagy azok régióiból származó vagy szállított állatok és termékek Unióba történő beléptetésének tilalma;

b)  az a követelmény, hogy az (1) bekezdésben említett, egyes harmadik országokból vagy azok régióiból származó állatokat vagy termékeket feladás előtt különleges kezelésnek vagy ellenőrzésnek kell alávetni;

c)  az a követelmény, hogy az (1) bekezdésben említett, egyes harmadik országokból vagy azok régióiból származó vagy feladott állatokat vagy termékeket az Unióba történő beléptetéskor különleges kezelésnek vagy ellenőrzéseknek kell alávetni;

d)  az a követelmény, hogy az (1) bekezdésben említett, egyes harmadik országokból vagy azok régióiból származó vagy feladott állat- és termékszállítmányokhoz hatósági bizonyítványt, hatósági tanúsítványt vagy más olyan bizonyítékot kell mellékelni, amely igazolja, hogy a szállítmány megfelel az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokban meghatározott követelményeknek vagy az azokkal legalább egyenértékűnek elismert követelményeknek;

e)  az a követelmény, hogy a d) pontban említett bizonyítékot meghatározott formátumban kell szolgáltatni;

f)  a kockázat kezeléséhez szükséges más intézkedések.

(3)  Az (2) bekezdésben említett intézkedések elfogadásakor figyelembe kell venni a következőket:

a)  a 124. cikknek megfelelően gyűjtött információk;

b)  az érintett harmadik országok által szolgáltatott minden más információ;

c)  szükség esetén a 119. cikk (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzések eredményeinek elemzése.

(4)  Az emberek és állatok egészségéhez vagy a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezet védelméhez kapcsolódó, kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 141. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat fogad el.

128. cikk

Egyenértékűség

(1)  Az 1. cikk (2) bekezdésében – az 1. cikk (2) bekezdése d), e), g) és h) pontjának kivételével – említett szabályok hatálya alá tartozó területeken a Bizottság a következők alapján végrehajtási jogi aktusok útján elismerheti, hogy a valamely harmadik országban vagy annak egy régiójában alkalmazott intézkedések egyenértékűek az említett szabályokban meghatározott követelményekkel:

a)  az érintett harmadik ország által a 124. cikk (1) bekezdésének megfelelően szolgáltatott információk és adatok alapos vizsgálata;

b)  adott esetben a 119. cikk (1) bekezdésének megfelelően végzett ellenőrzések kielégítő eredménye.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2)  Az (1) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusok meghatározzák az érintett harmadik országból vagy annak régióiból származó állatok és termékek Unióba történő beléptetését szabályozó előírásokat, és az alábbiakat foglalhatják magukban:

a)  az állatokhoz és termékekhez mellékelendő hatósági bizonyítványok vagy tanúsítványok jellege és tartalma;

b)  az állatok vagy termékek Unióba történő beléptetésére, valamint az Unióba történő belépéskor elvégzendő hatósági ellenőrzésekre vonatkozó különleges követelmények;

c)  szükség esetén azon érintett harmadik országbeli régiók vagy létesítmények jegyzékeinek összeállításakor és módosításakor alkalmazandó eljárások, amelyekből az Unióba történő beléptetés engedélyezett.

(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján haladéktalanul hatályon kívül helyezi az (1) bekezdésben előírt végrehajtási jogi aktust, ha az egyenértékűség elismerésének feltételei már nem teljesülnek.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

128a. cikk

A fejlődő országok támogatása

(1)  Annak biztosítása érdekében, hogy a fejlődő országok be tudják tartani e rendeletet, intézkedéseket lehet elfogadni és fenntartani mindaddig, amíg azok a következők előmozdítása terén igazolható hatást fejtenek ki:

–  az állatok és termékek Unióba történő beléptetési feltételeinek teljesítése;

–  az Unióba exportált termékek hatósági ellenőrzésének szervezésére vonatkozó iránymutatások kidolgozása;

–  európai uniós vagy tagállami szakértők kirendelése fejlődő országokba hatósági ellenőrzések szervezésének elősegítése céljából;

–  fejlődő országokbeli, hatósági ellenőrzéseket végző szakemberek képzéseken vagy oktatásokon való részvétele.

(2)  A Bizottság a 139. cikknek megfelelően felhatalmazást kap a fejlődő országok az (1) bekezdésben említett támogatására vonatkozó szabályokat tartalmazó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. [Mód. 268]

III. fejezet

Az illetékes hatóságok alkalmazottainak képzése

129. cikk

Az illetékes hatóságok alkalmazottainak képzése és személyzeti cserék

(1)  A Bizottság képzési tevékenységeket szervezhet szervez az illetékes hatóságok alkalmazottai és adott esetben az e rendeletben foglalt rendelkezések, valamint az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok lehetséges megsértése eseteinek kivizsgálásában részt vevő más tagállami hatóságok alkalmazottai számára. [Mód. 269]

A Bizottság e tevékenységek megszervezésekor együttműködhet együttműködik a tagállamokkal. [Mód. 270]

(2)  Az (1) bekezdésben említett képzési tevékenységeknek előmozdítják a tagállamokban végzett hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek harmonizált megközelítésének kialakítását. Adott esetben az alábbiakra vonatkozó képzést foglalnak magukban:

a)  ez a rendelet és az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok;

b)  a hatósági ellenőrzések és az illetékes hatóságok más hatósági tevékenységei szempontjából fontos ellenőrzési módszerek és technikák;

c)  a termelési, feldolgozási és forgalomba hozatali módszerek és technikák.

(3)  Az (1) bekezdésben említett képzési tevékenységekben részt vehetnek harmadik országok illetékes hatóságainak az alkalmazottai is, és azok az Unión kívül is megszervezhetők.

(4)  Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett képzési tevékenységek során elsajátított tudást szükség esetén terjesztik és megfelelően felhasználják a 4. cikk (2) és (3) bekezdésében említett személyzeti képzési tevékenységekben.

A 4. cikk (2) bekezdésében említett képzési programoknak tartalmazniuk kell az ilyen tudás terjesztésére szolgáló képzési tevékenységeket.

(5)  A Bizottság a tagállamokkal együttműködésben két vagy több tagállam között csereprogramokat szervezhet a hatósági ellenőrzéseket vagy más hatósági tevékenységeket végző illetékes hatóságok személyzete számára.

Ezek a csereprogramok megvalósulhatnak az illetékes hatóság alkalmazottainak egyik tagállamból egy másikba történő ideiglenes kirendelése vagy az érintett illetékes hatóságok közötti személyzeti cserék keretében.

(6)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az (1) bekezdésben említett képzési tevékenységek és az (5) bekezdésben említett programok megszervezésére vonatkozó szabályokat.

E végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

IV. fejezet

Információkezelési rendszerek

130. cikk

A hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerei

(1)  A Bizottság a mechanizmusok és eszközök integrált működtetésére szolgáló számítógépes információkezelési rendszert hoz létre, amelyen keresztül a hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos adatok, információk és dokumentumok a tagállami adatbázisok által automatizált módon történő továbbítása, irányítása és kezelése valamint kezelése és cseréje („a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere”) a már létező nemzeti rendszerekre figyelemmel. [Mód. 271]

(1a)  Elektronikus tanúsítványok vagy egyéb elektronikus dokumentumok továbbítása során a Bizottság és a tagállamok szabványos nemzetközi programozási nyelveket, üzenetszerkezeteket és kommunikációs protokollokat, valamint biztonságos továbbítási eljárásokat alkalmaznak. [Mód. 272]

(2)  A hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere:

a)  teljes körűen integrálja a 2003/24/EK határozatban létrehozott TRACES rendszert, és biztosítja annak szükséges aktualizálását;

b)  teljes körűen integrálja a 178/2002/EK rendelet 50. cikkében, a(z) …/…/EU rendelet(76) 20. cikkében és a(z) …/…/EU rendelet(77)+ 97. cikkében meghatározott, a Bizottság által irányított és az emberek és állatok egészségét, az állatok jólétét és a növények egészségét érintő kockázatokhoz kapcsolódó gyors adat-, információ- és dokumentumcserére használt meglévő számítógépes rendszereket, valamint biztosítja ezek szükséges aktualizálását;

c)  megfelelő kapcsolatokat biztosít a TRACES rendszer és a b) pontban említett rendszerek között, hogy szükség esetén lehetővé tegye az e rendszerek, valamint a TRACES rendszer és az e rendszerek közötti hatékony adatcserét és az adatok aktualizálását.

(2a)  A Bizottság és a tagállamok illetékes hatóságai az elektronikus adatok cseréje során nemzetközileg szabványosított nyelvet, üzenetstruktúrát és adatcsere protokollt használnak. [Mód. 273]

131. cikk

A hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének általános funkciói

A hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere:

a)  lehetővé teszi a hatósági ellenőrzések elvégzéséhez szükséges, az elvégzett hatósági ellenőrzésekből vagy a hatósági ellenőrzések elvégzésének vagy eredményének dokumentálásából származó információk, adatok és dokumentumok számítógépes kezelését és cseréjét minden olyan esetben, amikor az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok és a 15–24. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előírják az ilyen információk, adatok és dokumentumok cseréjét az illetékes hatóságok között, az illetékes hatóságok és a Bizottság, valamint adott esetben más hatóságok és a vállalkozók között;

b)  a IV. címmel összhangban adat- és információcserére szolgáló mechanizmust biztosít;

c)  biztosítja a tagállamok által a Bizottságnak benyújtott, a hatósági ellenőrzésekről szóló jelentések összegyűjtéséhez és kezeléshez szükséges eszközt;

d)  lehetővé teszi az 1/2005/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében említett menetlevelek, az 1/2005/EK rendelet 6. cikkének (9) bekezdésében említett navigációs rendszerből nyert jegyzőkönyvek, a hatósági bizonyítványok, valamint az e rendelet 54. cikkében említett közös egészségügyi beléptetési okmány többek között elektronikus formátumban történő előállítását, kezelését és továbbítását.

132. cikk

A hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének használata a különleges hatósági ellenőrzésnek alávetett állatok és termékek esetében

(1)  Azon állatok vagy termékek esetében, amelyek Unión belüli mozgatására vagy forgalomba hozatalára az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokban meghatározott különleges követelmények vagy eljárások vonatkoznak, a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere lehetővé teszi a feladás helye szerinti illetékes hatóságok és az említett állatokon vagy termékeken hatósági ellenőrzések végzéséért felelős más illetékes hatóságok számára a valamely tagállamból egy másik tagállamba szállított állatokkal vagy termékekkel, valamint az elvégzett hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos valós idejű adat-, információ- és dokumentumcserét.

Az első albekezdés nem alkalmazható az 1. cikk (2) bekezdésének g) és h) pontjában említett szabályok alkalmazási körébe tartozó termékekre.

A Bizottság ugyanakkor felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el arra vonatkozóan, hogy az első albekezdés mikor és milyen mértékben alkalmazandó a második albekezdésben említett termékekre.

(2)  Azon kivitt állatok és termékek esetében, amelyekre az exportbizonyítvány kiállítása tekintetében uniós szabályok vonatkoznak, a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere lehetővé teszi a feladás helye szerinti illetékes hatóságok és a hatósági ellenőrzések végzéséért felelős más illetékes hatóságok számára az ilyen állatokkal és termékekkel, valamint az azokon elvégzett hatósági ellenőrzések eredményeivel kapcsolatos valós idejű adat-, információ- és dokumentumcserét.

(3)  A II. cím V. fejezetének I. és II. szakaszában említett hatósági ellenőrzéseknek alávetett állatok vagy termékek esetében a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere:

a)  lehetővé teszi a határállomások illetékes hatóságai és az említett állatokon vagy termékeken hatósági ellenőrzések végzéséért felelős más illetékes hatóságok számára az ezen állatokkal és termékekkel, valamint az azokon elvégzett hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos valós idejű adat-, információ- és dokumentumcserét;

b)  lehetővé teszi a határállomások illetékes hatóságai számára a vonatkozó adatok, információk és dokumentumok vámhatóságokkal és a harmadik országból az Unióba beléptetett állatok vagy termékek ellenőrzéséért felelős más hatóságokkal, valamint a beléptetési eljárásokban érintett vállalkozókkal történő megosztását és cseréjét, a 14. cikk (4) bekezdése és a 73. cikk (2) bekezdése szerint elfogadott szabályokkal, valamint más vonatkozó uniós szabályokkal összhangban;

c)  támogatja és működteti az 52. cikk (2) bekezdésének a) pontjában és a 63. cikk (6) bekezdésében említett eljárásokat.

133. cikk

Felhatalmazás a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének működésére vonatkozó szabályok elfogadására

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következők meghatározására vonatkozóan:

a)  a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének és a rendszer összetevőinek működésére vonatkozó műszaki előírások és különleges szabályok;

b)  a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszere valamely funkciójának kiesésekor alkalmazandó készenléti intézkedések;

c)  azok az esetek és feltételek, amelyek fennállásakor az érintett harmadik országok és nemzetközi szervezetek számára részleges hozzáférés adható a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének funkcióihoz, valamint az ilyen hozzáférés részletes szabályai;

d)  azok az esetek és feltételek, amelyek fennállásakor az alkalmi felhasználók mentesíthetők a TRACES rendszer használata alól;

e)  azon elektronikus rendszerre vonatkozó szabályok, amelynek keretében az illetékes hatóságok elfogadják a harmadik országok illetékes hatóságai által kiállított elektronikus bizonyítványokat.

VII. cím

Végrehajtási intézkedések

I. fejezet

Az illetékes hatóságok intézkedései és szankciók

134. cikk

Az illetékes hatóságok általános végrehajtási kötelezettségei

(1)  Az e fejezet szerint eljáró illetékes hatóságoknak elsőbbségben kell részesíteniük azokat az intézkedéseket, amelyek célja az emberek, állatok vagy növények egészségét, az állatok jólétét, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezetet érintő kockázatok megszüntetése vagy csökkentése. Mivel az élelmiszerekkel kapcsolatban egyre gyakrabban fordulnak elő csalások, nagyobb hangsúlyt kell helyezni azon gyakorlatokra, amelyek megtévesztik a fogyasztókat az általuk vásárolt és fogyasztott élelmiszerek jellegét és minőségét illetően. [Mód. 336]

(2)  A szabályok be nem tartásának gyanúja esetén az illetékes hatóságok vizsgálatot végeznek a gyanú megerősítése vagy kizárása érdekében.

(3)  Amennyiben a (2) bekezdésben említett vizsgálat céljai szempontjából ez szükséges, az magában foglalja a következőket:

a)  az állatok, termékek és vállalkozók a kockázat jellegének megfelelő időszakon át végzett fokozott hatósági ellenőrzése; [Mód. 274]

b)  az állatok és termékek, valamint adott esetben a nem engedélyezett anyagok vagy termékek hatósági lefoglalása.

135. cikk

Vizsgálatok és intézkedések a szabályok megállapított megsértése esetén

(1)  A szabályok megsértésének megállapításakor az illetékes hatóságok:

a)  elvégzik a jogsértés eredetének és mértékének meghatározásához és a vállalkozó felelősségének megállapításához szükséges további vizsgálatokat;

b)  megfelelő intézkedésekkel biztosítják, hogy a vállalkozó orvosolja a jogsértést és megelőzze hozzon létre rendszereket annak későbbi előfordulásait. előfordulásainak megelőzésére. [Mód. 275]

Annak eldöntése során, hogyan lépjenek fel, az illetékes hatóságok figyelembe veszik a szabályok megsértésének jellegét, valamint a vállalkozóra vonatkozó korábbi adatokat a szabályok megsértésével kapcsolatban.

(2)  Az (1) bekezdés szerint eljáró illetékes hatóságok adott esetben:

a)  elrendelik vagy elvégzik az állatok kezelését;

aa)  amennyiben a 18. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában előírt, a menetlevelekre vonatkozó hatósági ellenőrzések eredménye nem kielégítő, arra kötelezik a szállításszervezőt, hogy módosítsa a tervezett, nagy távolságon való szállítással kapcsolatos megállapodásokat annak érdekében, hogy a szállítás megfeleljen az 1/2005/EK rendeletnek; [Mód. 276]

b)  elrendelik az állatok kirakodását, másik szállítóeszközre történő átrakodását, megfelelő elhelyezését és gondozását, karanténidőszakok kijelölését és az állatok levágásának elhalasztását, amelyekhez szükség esetén állatorvosi segítséget kell kérni; [Mód. 277]

c)  elrendelik a termékek kezelését, a címkék módosítását vagy helyesbítő információk biztosítását a fogyasztók számára;

d)  korlátozzák vagy megtiltják az állatok és termékek forgalomba hozatalát, szállítását, Unióba történő beléptetését vagy kivitelét, megtiltják azok visszaküldését a feladó tagállamba vagy elrendelik azok visszaküldését a feladó tagállamba;

e)  elrendelik, hogy a vállalkozó növelje saját ellenőrzései gyakoriságát;

ea)  előírják az állatok levágását vagy ahhoz kapcsolódó, az 1099/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó műveleteket végző vállalkozók számára szabványműveleti előírásaik módosítását és különösen a termelés lelassítását vagy leállítását; [Mód. 278]

f)  elrendelik, hogy az érintett vállalkozó egyes tevékenységei tekintetében fokozott vagy rendszeres hatósági ellenőrzéseket végezzenek;

g)  elrendelik a termékek visszahívását, bevonását, eltávolítását vagy megsemmisítését, adott esetben engedélyezve azok eredeti rendeltetésétől eltérő célú felhasználását;

h)  elrendelik az érintett vállalkozó vállalkozásának egésze vagy egy része, vagy létesítményei, gazdaságai vagy más telephelyei működésének megfelelő időre történő elkülönítését vagy bezárását;

i)  elrendelik az érintett vállalkozó tevékenységei, valamint adott esetben az általa fenntartott vagy működtetett internetes oldalak egészének vagy egy részének megfelelő időre történő felfüggesztését;

j)  elrendelik az érintett létesítmény, üzem, gazdaság vagy szállítóeszköz jóváhagyásának vagy a szállítmányozó engedélyének, illetve a járművezető képesítési bizonyítványának a felfüggesztését vagy visszavonását; [Mód. 279]

k)  elrendelik az állatok levágását vagy leölését, feltéve, hogy az emberek és állatok egészségének, valamint az állatok jólétének védelme szempontjából ez a legmegfelelőbb intézkedés;

l)  meghoznak minden olyan további intézkedést, amelyet az illetékes hatóságok az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok betartásának biztosításához megfelelőnek ítélnek.

(3)  Az illetékes hatóságok az érintett vállalkozót vagy annak egy képviselőjét:

a)  írásban értesítik az (1) és (2) bekezdés szerint foganatosítandó fellépéssel vagy intézkedésekkel kapcsolatos döntésükről, a döntés indoklásával együtt; és

b)  tájékoztatják az ilyen döntések elleni fellebbezési jogáról, valamint az alkalmazandó eljárásról és határidőkről.

(4)  Az e cikk alapján felmerülő összes kiadást a felelős vállalkozó állja.

136. cikk

Szankciók

(1)  A tagállamok meghatározzák az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókat, és meghozzák az e szankciók alkalmazásának biztosításához szükséges intézkedéseket. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb a 162. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében meghatározott időpontig értesítik ezekről a szabályokról a Bizottságot, és haladéktalanul bejelentenek valamennyi későbbi, ezeket érintő módosítást.

A várt gazdasági haszon ellenére a szankciók mértékét ezenkívül a fogyasztók egészségének károsításával kapcsolatos kockázatok figyelembevételével kell megszabni. [Mód. 280]

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy az e rendeletnek és az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályoknak a szándékos megsértése esetén alkalmazandó pénzügyi szankciók nagyságrendje kompenzálja legalább kétszerese a jogsértés nyomán várt gazdasági haszon mértékét mértékének. [Mód. 281]

(3)  A tagállamok különösen gondoskodnak arról, hogy az alábbi esetekben szankciókat alkalmazzanak:

a)  az együttműködés vállalkozók általi megtagadása a hatósági ellenőrzések vagy más hatósági tevékenységek során;

b)  hamis vagy félrevezető hatósági tanúsítás és nyilatkozatok; [Mód. 282]

c)  a hatósági bizonyítványok, hatósági címkék, hatósági jelek és más hatósági tanúsítványok csalárd módon történő kiállítása vagy felhasználása.

ca)  a fogyasztók egészségének károsítása. [Mód. 283]

136a. cikk

A jogsértések jelentése

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok olyan hatékony és megbízható mechanizmusokat hoznak létre, amelyekkel ösztönzik az ezen irányelv és az ezen irányelvvel kapcsolatos nemzeti intézkedések potenciális vagy tényleges megsértésének az illetékes hatóság részére történő bejelentését.

(2)  Az (1) bekezdésben említett mechanizmusok közé tartoznak legalább a következők:

a)  a jogsértések bejelentéseinek átvételére és nyomon követésére vonatkozó konkrét eljárások;

b)  az intézményen belüli jogsértést jelentő intézményi alkalmazottak megfelelő védelme legalább a megtorlással, a megkülönböztetéssel vagy másfajta tisztességtelen bánásmóddal szemben;

c)  a személyes adatok védelme a jogsértést bejelentő személy, valamint a jogsértésért feltehetően felelős természetes személy vonatkozásában, a 95/46/EK irányelvvel összhangban;

d)  olyan egyértelmű szabályok, amelyek biztosítják azt, hogy az intézményen belül garantált az elkövetett jogsértést bejelentő személy személyazonosságának titokban tartása, kivéve ha a nemzeti jogszabályok további vizsgálatok vagy későbbi bírósági eljárások keretében előírják annak felfedését.

(3)  A tagállamok megkövetelik az intézményektől, hogy olyan megfelelő eljárásokat alakítsanak ki, amelyekkel alkalmazottaik egy meghatározott, független és önálló csatornán keresztül belsőleg jelenthetik a jogsértéseket. Ilyen csatornát szolgáltathatnak a szociális partnerek által kialakított eljárások is. Ebben az esetben a (2) bekezdés b), c) és d) pontjában említettel azonos védelem alkalmazandó. [Mód. 284]

II. fejezet

Uniós végrehajtási intézkedések

137. cikk

Súlyos zavar valamely tagállam hatósági ellenőrzési rendszerében

(1)  Ha a Bizottság bizonyítani tudja, hogy egy tagállam ellenőrzési rendszereiben súlyos zavar áll fenn, és ez a hiba lehetséges és széles körű kockázatot jelent az emberek, állatok vagy növények egészségére, az állatok jólétére, illetve a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezetre, vagy az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok széles körű megsértéséhez vezethet, végrehajtási jogi aktusok útján elfogad egy vagy több, az ellenőrzési rendszerben fennálló hiba elhárításáig alkalmazandó alábbi intézkedést:

a)  a hatósági ellenőrzési rendszerben fennálló zavar által érintett egyes állatok vagy termékek forgalomba hozatalának, szállításának, mozgatásának vagy más módon történő kezelésének tilalma;

b)  az a) pontban említett tevékenységekre, állatokra vagy termékekre vonatkozó különleges feltételek;

c)  a hatósági ellenőrzési rendszerben fennálló zavar által érintett határállomásokon vagy más ellenőrzési pontokon végzett hatósági ellenőrzések felfüggesztése vagy az ilyen határállomások vagy más ellenőrzési pontok kijelölésének visszavonása;

d)  az adott kockázat csökkentéséhez az ellenőrzési rendszerben fennálló zavar megszüntetéséig szükséges más megfelelő ideiglenes intézkedések.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2)  Az (1) bekezdésben említett intézkedések csak azt követően fogadhatók el, ha az érintett tagállam a Bizottság kérése után a kiszabott határidőig nem tudta orvosolni a helyzetet.

(3)  Az emberek és állatok egészségéhez vagy a GMO-k és a növényvédő szerek vonatkozásában a környezet védelméhez kapcsolódó, kellően indokolt, rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 141. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat fogad el.

VIII. cím

Közös rendelkezések

I. fejezet

Eljárási rendelkezések

138. cikk

A mellékletek és az európai szabványokra történő hivatkozások módosításai

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet II. és III. mellékletének az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok változásait, a műszaki fejlődést és a tudományos fejleményeket figyelembe vevő módosításairól.

(2)  A 26. cikk b) pontjának iv. alpontjában, a 36. cikk (4) bekezdésének e) pontjában és a 91. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett európai szabványokra vonatkozó hivatkozások fenntartása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap az e hivatkozásokat a CEN általi módosítás esetén módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

139. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.

(2)  A 15. cikk (2) bekezdésében, a 17. cikkben, a 23. cikk (1) bekezdésében, a 23. cikk (2) bekezdésében, a 24a. cikkben, a 25. cikk (3) bekezdésében, a 40. cikkben, a 43. cikk (4) bekezdésében, a 45. cikk (3) bekezdésében, a 46. és 49. cikkben, az 51. cikk (1) bekezdésében, az 52. cikk (1) és (2) bekezdésében, az 56. cikk (2) bekezdésében, a 60. cikk (3) bekezdésében, a 62. cikk (2) bekezdésében, a 69. cikk (3) bekezdésében, a 75. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 97. cikk (2) bekezdésében, a 98. cikk (6) bekezdésében, a 99. cikk (2) bekezdésében, a 101. cikk (3) bekezdésében, a 106. cikk (3) bekezdésében, a 111. cikkben, a 114. cikk (4) bekezdésében, a 125. cikk (1) bekezdésében, a 127. cikk (1) bekezdésében, a 128a. cikk (2) bekezdésében, a 132. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésében, a 133. cikkben, a 138. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 143. cikk (2) bekezdésében, a 144. cikk (3) bekezdésében és a 153. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazás Bizottságra történő átruházása e rendelet (78) napjától határozatlan időre öt évre szól. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam lejárta előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan a korábbival megegyező időtartamra meghosszabbodik, ha az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi azt a meghosszabbítást legkésőbb 3 hónappal az egyes időtartamok vége előtt. [Mód. 285]

(2a)  Kiemelkedően fontos, hogy a Bizottság e felhatalmazás gyakorlásakor, előkészítő tevékenysége során megfelelően konzultáljon, beleértve a szakértőkkel való konzultációt is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során biztosítania kell a releváns dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, kellő időben történő és megfelelő átadását. [Mód. 286]

(3)  A 15. cikk (2) bekezdésében, a 17. cikkben, a 23. cikk (1) bekezdésében, a 23. cikk (2) bekezdésében, a 24a. cikkben, a 25. cikk (3) bekezdésében, a 40. cikkben, a 43. cikk (4) bekezdésében, a 45. cikk (3) bekezdésében, a 46. és 49. cikkben, az 51. cikk (1) bekezdésében, az 52. cikk (1) és (2) bekezdésében, az 56. cikk (2) bekezdésében, a 60. cikk (3) bekezdésében, a 62. cikk (2) bekezdésében, a 69. cikk (3) bekezdésében, a 75. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 97. cikk (2) bekezdésében, a 98. cikk (6) bekezdésében, a 99. cikk (2) bekezdésében, a 101. cikk (3) bekezdésében, a 106. cikk (3) bekezdésében, 111. cikkben, a 114. cikk (4) bekezdésében, a 125. cikk (1) bekezdésében, a 127. cikk (1) bekezdésében, a 128a. cikk (2) bekezdésében, a 132. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésében, a 133. cikkben, a 138. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 143. cikk (2) bekezdésében, a 144. cikk (3) bekezdésében és a 153. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazást az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően arról egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)  Amennyiben az Európai Parlament és a Tanács értesítését követő két hónapon belül e két intézmény egyike sem emel ellenük kifogást, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács ezen időszak leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást, a 15. cikk (2) bekezdése, a 17. cikk, , a 23. cikk (1) bekezdése, a 23. cikk (2) bekezdése, a 24a. cikk, a 25. cikk (3) bekezdése, a 40. cikk, a 43. cikk (4) bekezdése, a 45. cikk (3) bekezdése, a 46. és 49. cikk, az 51. cikk (1) bekezdése, az 52. cikk (1) és (2) bekezdése, az 56. cikk (2) bekezdése, a 60. cikk (3) bekezdése, a 62. cikk (2) bekezdése, a 69. cikk (3) bekezdése, a 75. cikk (1) és (2) bekezdése, a 97. cikk (2) bekezdése, a 98. cikk (6) bekezdése, a 99. cikk (2) bekezdése, a 101. cikk (3) bekezdése, a 106. cikk (3) bekezdése, 111. cikk, a 114. cikk (4) bekezdése, a 125. cikk (1) bekezdése, a 127. cikk (1) bekezdése, a 128a. cikk (2) bekezdése, a 132. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdése, a 133. cikk, a 138. cikk (1) és (2) bekezdése, a 143. cikk (2) bekezdése, a 144. cikk (3) bekezdése és a 153. cikk (3) bekezdése alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatályba lépnek. Ezen időtartam az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére két hónappal meghosszabbodik.

140. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  Az e cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus haladéktalanul hatályba lép és alkalmazandó, amennyiben nem emelnek ellene kifogást a (2) bekezdésnek megfelelően. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács a 139. cikk (5) bekezdésében foglalt eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

141. cikk

Bizottság

(1)  A Bizottság munkáját a 178/2002/EK rendelet 58. cikkének (1) bekezdésével létrehozott Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottság. A 23. cikk alkalmazásának kivételével, amely cikk szerint a Bizottság munkáját az ökológiai gazdálkodás tekintetében a 834/2007/EK rendelet alapján, az agrár-élelmiszeripari OEM, OFJ és HKT tekintetében az 1151/2012/EU rendelet alapján, a borászati OEM és OFJ tekintetében az 1234/2007/EK rendelet alapján, a földrajzi jelzéssel ellátott szeszes italok tekintetében pedig a 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(79) alapján létrehozott bizottságok segítik. [Mód. 287]

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

Amennyiben a bizottság véleményét írásbeli eljárás útján alakítja ki, az írásbeli eljárást eredmény nélkül lezárják, amennyiben a vélemény kialakítására megállapított határidőn belül az elnök így dönt, vagy a bizottsági tagok egyszerű többsége kéri.

(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 8. cikke alkalmazandó, az 5. cikkével összefüggésben.

II. fejezet

Átmeneti és záró rendelkezések

142. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)  A 882/2004/EK rendelet, a 89/608/EGK és a 96/93/EK irányelv, valamint a 92/438/EGK határozat ...(80)-tól/-től hatályát veszti.

A 882/2004/EK rendelet 14–17. cikke és 26–29. cikke azonban ...(81)+-ig továbbra is alkalmazandó.

A 882/2004/EK rendelet VII. melléklete szerinti uniós referencialaboratóriumok jegyzéke mindaddig alkalmazandó, ameddig nem jelölnek ki valamennyi érintett területen uniós referencialaboratóriumot e rendelet 91. cikke (2) bekezdésének megfelelően. [Mód. 288]

(1a)  A 91. cikk (3a) bekezdésének sérelme nélkül a 882/2004/EK rendelet VII. melléklete szerinti uniós referencialaboratóriumok jegyzéke mindaddig alkalmazandó, ameddig nem jelölnek ki valamennyi érintett területen uniós referencialaboratóriumot e rendelet 91. cikke (2) bekezdésének megfelelően. [Mód. 289]

(2)  A 854/2004/EK rendelet, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK és a 97/78/EK irányelv …(82)-tól/-től hatályát veszti. [Mód. 290]

(3)  A hatályon kívül helyezett jogszabályokra történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre a rendeletre vonatkoznának, és a IV. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

143. cikk

A 91/496/EGK és a 97/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséhez kapcsolódó átmeneti intézkedések

(1)  A 91/496/EGK és a 97/78/EK irányelv vonatkozó, az e rendelet 45. cikkének (2) bekezdésében, 46. cikkében, 49. cikkének b), c) és d) pontjában, 52. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 56. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett kérdéseket szabályozó rendelkezései a (2) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározandó időpontig továbbra is alkalmazandók.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el arra az időpontra vonatkozóan, amelyet követően az (1) bekezdésben említett rendelkezések már nem alkalmazandók. Ez az időpont egyúttal az e rendelet 45. cikkének (2) bekezdésében, 46. cikkében, 49. cikkének b), c) és d) pontjában, 52. cikkének (1) és (2) bekezdésében és 56. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vagy végrehajtási jogi aktusok alapján meghatározandó megfelelő szabályok alkalmazásának időpontja.

144. cikk

A 96/23/EK irányelv hatályon kívül helyezéséhez kapcsolódó átmeneti intézkedések

(1)  Az illetékes hatóságok a (3) bekezdés szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott időpontig a 96/23/EK irányelv II., III. és IV. mellékletének megfelelően továbbra is elvégzik az említett irányelv I. mellékletében felsorolt anyagok és maradékanyag-csoportok jelenlétének kimutatásához szükséges hatósági ellenőrzéseket.

(2)  A 96/23/EK irányelv 29. cikkének (1) és (2) bekezdése a (3) bekezdés szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározandó időpontig továbbra is alkalmazandó.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el arra az időpontra vonatkozóan, amikortól az illetékes hatóságoknak nem kell elvégezniük az (1) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzéseket, és amikortól a 96/23/EK irányelv 29. cikkének (1) és (2) bekezdése nem alkalmazandó. Ez az időpont egyúttal az e rendelet 16. és 111. cikkében előírt, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vagy végrehajtási jogi aktusok alapján meghatározandó megfelelő szabályok alkalmazásának időpontja.

145. cikk

A 98/58/EK irányelv módosításai

A 98/58/EK irányelv a következőképpen módosul:

a)  a 2. cikk a következőképpen módosul:

i.  a 3. pontot el kell hagyni;

ii.  a következő második albekezdéssel egészül ki:"

„Az »illetékes hatóság« fogalmának a(z) …/…/EU rendelet(83) 2. cikke 5. pontjában foglalt meghatározása is alkalmazandó.”;

"

b)  a 6. cikk a következőképpen módosul:

i.  az (1) bekezdést el kell hagyni;

ii.  az (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:"

„(2) A tagállamok minden év június 30-áig éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az illetékes hatóság által az ezen irányelvben foglalt követelményeknek való megfelelés vizsgálata érdekében a megelőző évben elvégzett ellenőrzésekről. A jelentés kiegészül a meg nem felelés legsúlyosabb eseteinek elemzésével és egy nemzeti cselekvési tervvel, amely arra irányul, hogy megelőzze vagy csökkentse az ilyen esetek előfordulását az elkövetkező években. A Bizottság e jelentésekről összefoglalót készít a tagállamok számára.”;

"

c)  a (3) bekezdés a) pontját el kell hagyni;

d)  a 7. cikket el kell hagyni.

146. cikk

Az 1999/74/EK irányelv módosításai

Az 1999/74/EK irányelv a következőképpen módosul:

a)  a 8. cikk a következőképpen módosul:

i.  az (1) bekezdést el kell hagyni;

ii.  az (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:"

„A tagállamok minden év június 30-áig éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az illetékes hatóság által az ezen irányelvben foglalt követelményeknek való megfelelés vizsgálata érdekében a megelőző évben elvégzett ellenőrzésekről. A jelentés kiegészül a meg nem felelés legsúlyosabb eseteinek elemzésével és egy nemzeti cselekvési tervvel, amely arra irányul, hogy megelőzze vagy csökkentse az ilyen esetek előfordulását az elkövetkező években. A Bizottság e jelentésekről összefoglalót készít a tagállamok számára.”;

"

iii.  a (3) bekezdés a) pontját el kell hagyni;

b)  a 9. cikket el kell hagyni.

147. cikk

A 999/2001/EK rendelet módosítása

A 999/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

a)  a 19. és a 21. cikket el kell hagyni;

b)  a X. melléklet A. és B. fejezetét el kell hagyni.

148. cikk

Az 1829/2003/EK rendelet módosítása

Az 1829/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

a)  a 32. cikk a következőképpen módosul:

i.  az első és második bekezdést el kell hagyni;

ii.  a harmadik bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:"

„A géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok engedélyezését kérelmezők hozzájárulnak a(z) [hogy illessze be e rendelet számát] XXX/XXXX/EU rendelet 91. cikkének (1) bekezdése és 98. cikkének (1) bekezdése szerint az adott területre vonatkozóan kijelölt európai uniós referencialaboratórium és nemzeti referencialaboratóriumok feladataiból eredő költségek viseléséhez.”;

"

iii.  az ötödik bekezdésben szereplő „és a melléklet” szavakat el kell hagyni;

iv.  a hatodik bekezdésben szereplő „és a melléklet kiigazítására” szavakat el kell hagyni;

b)  a mellékletet el kell hagyni. [Mód. 291]

149. cikk

Az 1831/2003/EK rendelet módosítása

Az 1831/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

a)  a 7. cikk (3) bekezdése f) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:"

„írásbeli nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a takarmány-adalékanyagból három mintát küldött közvetlenül a 21. cikkben említett európai uniós referencialaboratórium részére;”;

"

b)  a 21. cikk a következőképpen módosul:

i.  az első, harmadik és negyedik bekezdést el kell hagyni;

ii.  a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:"

„A takarmány-adalékanyagok engedélyezését kérelmezők hozzájárulnak a(z) [hogy illessze be e rendelet számát] XXX/XXXX/EU rendelet 91. cikkének (1) bekezdése és 98. cikkének (1) bekezdése szerint az adott területre vonatkozóan kijelölt európai uniós referencialaboratórium és nemzeti referencialaboratóriumok feladataiból eredő költségek viseléséhez.”;

"

c)  a II. mellékletet el kell hagyni. [Mód. 292]

150. cikk

Az 1/2005/EK rendelet módosítása

Az 1/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

a)  a 2. cikk a következőképpen módosul:

i.  a d), f), i) és p) pontot el kell hagyni;

ii.  a szöveg a következő második albekezdéssel egészül ki:"

„Az »illetékes hatóság«, a »határállomás«, a »hatósági állatorvos« és a »kilépési pont« fogalmának a(z) …/…/EU rendelet(84)* 2. cikke 5., 29., 32., illetve 36. pontjában foglalt meghatározásai is alkalmazandók.

_________________

* HL L …, …, …. o.”;

"

b)  a 14.-16. és 21. cikket cikk, a 22. cikk (2) bekezdését bekezdése, a 23., 24. és 26. cikket el kell hagyni cikk a 18. cikkben említett jogalkotási javaslatok létrehozásáig továbbra is alkalmazandó; [Mód. 293]

c)  a 27. cikk a következőképpen módosul:

i.  az (1) bekezdést el kell hagyni;

ii.  a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:"

„(2) A tagállamok minden év június 30-áig éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az illetékes hatóság által az e rendeletben foglalt követelményeknek való megfelelés vizsgálata érdekében a megelőző évben elvégzett ellenőrzésekről. A jelentéshez csatolni kell a legfontosabb hiányosságok elemzését, és az ezek kiküszöbölését célzó cselekvési tervet.”;

"

d)  a 28. cikket el kell hagyni.

151. cikk

A 396/2005/EK rendelet módosítása és a kapcsolódó átmeneti intézkedések

(1)  A 396/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

a)  a 26. és 27. cikket, a 28. cikk (1) és (2) bekezdését és a 30. cikket el kell hagyni;

b)  a 31. cikk (1) bekezdése bevezető mondatának helyébe a következő szöveg lép:"

„(1) A tagállamok minden év június 30-ig kötelesek megküldeni a Bizottság, a Hatóság és a többi tagállam részére az előző naptári évre vonatkozó következő információt:”

"

(2)  A 396/2005/EK rendelet 26. cikke, 27. cikkének (1) bekezdése és 30. cikke a (3) bekezdéssel összhangban elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban az e rendelet 16. cikkében említett jogalkotási javaslatok alapján meghatározandó időpontigmegfelelő szabályok alkalmazásának időpontjáig továbbra is alkalmazandó. [Mód. 294]

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el arra az időpontra vonatkozóan, amelyet követően a (2) bekezdésben említett 26. cikk, 27. cikk, (1) bekezdés és 30. cikk már nem alkalmazandó. Ez az időpont egyúttal az e rendelet 16. cikkében előírt, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alapján meghatározandó megfelelő szabályok alkalmazásának időpontja. [Mód. 295]

152. cikk

Az 2007/43/EK irányelv módosításai

A 2007/43/EK irányelv a következőképpen módosul:

a)  a 2. cikk a következőképpen módosul:

i.  az (1) bekezdés c) és d) pontját el kell hagyni;

ii.  a szöveg a következő (3) bekezdéssel egészül ki:"

„(3) Az »illetékes hatóság« és a »hatósági állatorvos« fogalmának a(z) …/…/EU rendelet(85)* 2. cikke 5., illetve 32. pontjában foglalt meghatározása is alkalmazandó.

_________________

* HL L …, …, …. o.”;

"

b)  a 7. cikk a következőképpen módosul:

i.  az (1) bekezdést el kell hagyni;

ii.  a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:"

„(2) A tagállamok minden év június 30-áig éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az illetékes hatóság által az ezen irányelvben foglalt követelményeknek való megfelelés vizsgálata érdekében a megelőző évben elvégzett ellenőrzésekről. A jelentés kiegészül a meg nem felelés legsúlyosabb eseteinek elemzésével és egy nemzeti cselekvési tervvel, amely arra irányul, hogy megelőzze vagy csökkentse az ilyen esetek előfordulását az elkövetkező években. A Bizottság e jelentésekről összefoglalót készít a tagállamok számára.”

"

153. cikk

A 834/2007/EK rendelet módosítása és a kapcsolódó átmeneti intézkedések

(1)  A 834/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

a)  a 2. cikk a következőképpen módosul:

i.  az n) pont helyébe a következő szöveg lép:"

„n) »illetékes hatóságok«: a(z) …/…/EU rendelet(86)* 2. cikkének 5. pontjában meghatározott illetékes hatóságok;

_________________

* HL L …, …, …. o.”;

"

ii.  az o) pontot el kell hagyni;

iii.  a p) pont helyébe a következő szöveg lép:"

„p) »ellenőrző szerv«: a(z) …/…/EU rendelet(87) 2. cikkének 38. pontjában meghatározott felhatalmazással rendelkező szervezet;”;

"

b)  a 24. cikk (1) bekezdésének a) pontjában a „27. cikk (10) bekezdése” kifejezés helyébe a(z) …/…/EU rendelet(88) 3. cikkének (3) bekezdése és 25. cikkének (4) bekezdése” kifejezés lép”;

c)  a 27. cikk a következőképpen módosul:

i.  az (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:"

„1. Az e rendeletnek való megfelelés vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzéseket a 882/2004/EK rendelet szerint kell elvégezni.”;

"

ii.  a (2)–(14) (3)–(6) és (8)–(14) bekezdést el kell hagyni; [Mód. 296]

d)  a 29. cikk (1) bekezdésében a „27. cikk (4) bekezdésében” kifejezés helyébe a(z) …/…/EU rendelet(89) 3. cikkének (3) bekezdésében és 25. cikkének (4) bekezdésében” kifejezés lép”;

e)  a 30. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

(2)  A 834/2007/EK rendelet 27. cikke  cikkének (3)(14) bekezdése, valamint 30. cikkének (2) bekezdése a (3) bekezdéssel összhangban elfogadandó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározandó időpontig továbbra is alkalmazandó. [Mód. 297 és 298]

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el arra az időpontra vonatkozóan, amelyet követően a (2) bekezdésben említett rendelkezések már nem alkalmazandók. Ez az időpont egyúttal az e rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében előírt, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alapján meghatározandó megfelelő szabályok alkalmazásának időpontja.

154. cikk

A 2008/119/EK irányelv módosításai

A 2008/119/EK irányelv a következőképpen módosul:

a)  a 2. cikk a következőképpen módosul:

i.  a 2. pontot el kell hagyni;

ii.  a szöveg a következő második albekezdéssel egészül ki:"

„Az »illetékes hatóság« fogalmának a(z) …/…/EU rendelet(90)* 2. cikke 5. pontjában foglalt meghatározása is alkalmazandó.

_________________

* HL L …, …, …. o.”;

"

b)  a 7. cikk a következőképpen módosul:

i.  az (1) és a (2) bekezdést el kell hagyni.

ii.  a (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:"

„(3) A tagállamok minden év június 30-áig éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az illetékes hatóság által az ezen irányelvben foglalt követelményeknek való megfelelés vizsgálata érdekében a megelőző évben elvégzett ellenőrzésekről. A jelentés kiegészül a meg nem felelés legsúlyosabb eseteinek elemzésével és egy nemzeti cselekvési tervvel, amely arra irányul, hogy megelőzze vagy csökkentse az ilyen esetek előfordulását az elkövetkező években. A Bizottság e jelentésekről összefoglalót készít a tagállamok számára.”;

"

c)  a 9. cikket el kell hagyni.

155. cikk

A 2008/120/EK irányelv módosításai

A 2008/120/EK irányelv a következőképpen módosul:

a)  a 2. cikk a következőképpen módosul:

i.  a 10. pontot el kell hagyni;

ii.  a szöveg a következő második albekezdéssel egészül ki:"

„Az »illetékes hatóság« fogalmának a(z) …/…/EU rendelet(91)* 2. cikke 5. pontjában foglalt meghatározása is alkalmazandó.

_________________

* HL L …, …, …. o.”;

"

b)  a 8. cikk a következőképpen módosul:

i.  az (1) és a (2) bekezdést el kell hagyni.

ii.  a (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:"

„A tagállamok minden év június 30-áig éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az illetékes hatóság által az ezen irányelvben foglalt követelményeknek való megfelelés vizsgálata érdekében a megelőző évben elvégzett ellenőrzésekről. A jelentés kiegészül a meg nem felelés legsúlyosabb eseteinek elemzésével és egy nemzeti cselekvési tervvel, amely arra irányul, hogy megelőzze vagy csökkentse az ilyen esetek előfordulását az elkövetkező években. A Bizottság e jelentésekről összefoglalót készít a tagállamok számára.”;

"

c)  a 10. cikket el kell hagyni.

156. cikk

Az 1099/2009/EK rendelet módosítása

Az 1099/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

a)  a 2. cikk a következőképpen módosul:

i.  a q) pontot el kell hagyni;

ii.  a szöveg a következő második albekezdéssel egészül ki:"

„Az első albekezdésben említett fogalommeghatározásokon túl az »illetékes hatóság« fogalmának a(z) …/…/EU rendelet(92)* 2. cikke 5. pontjában foglalt meghatározása is alkalmazandó.

_________________

* HL L …, …, …. o.”;

"

b)  a 22. cikket el kell hagyni.

157. cikk

Az 1069/2009/EK rendelet módosítása

Az 1069/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

a)  a 3. cikk a következőképpen módosul:

i.  a 10. és 15. pontot el kell hagyni.

ii.  a szöveg a következő második albekezdéssel egészül ki:"

„Az »illetékes hatóság« és az »átszállítás« fogalmának a(z) …/…/EU rendelet(93)* 2. cikke 5. és 50. pontjában foglalt meghatározása is alkalmazandó.

_________________

* HL L …, …, …. o.”;

"

b)  a 45., 49. és 50. cikket el kell hagyni.

158. cikk

Az 1107/2009/EK rendelet módosítása

Az 1107/2009/EK rendelet 68. cikke a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„A tagállamok minden év június 30-áig éves jelentést készítenek és nyújtanak be a Bizottságnak az e rendeletnek való megfelelés vizsgálata érdekében elvégzett hatósági ellenőrzések terjedelméről és eredményéről.”;

"

b)  a (2) és (3) bekezdést el kell hagyni.

159. cikk

A 2009/128/EK irányelv módosítása és a kapcsolódó átmeneti intézkedések

(1)  A 2009/128/EK irányelv a következőképpen módosul:

a)  a 8. cikk (1) bekezdését, (2) bekezdésének második albekezdését, valamint (3), (4), (6) és (7) bekezdését el kell hagyni;

b)  a II. mellékletet el kell hagyni.

(2)  A 2009/128/EK irányelv 8. cikke (1) bekezdése, (2) bekezdésének második albekezdése és (3), (4) és (6) bekezdése, valamint II. melléklete az e rendelet 22. cikkében említett jogalkotási javaslatok alapján a (3) bekezdéssel összhangban elfogadandó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározandó megfelelő szabályok alkalmazásának időpontjáig időpontig továbbra is alkalmazandó. [Mód. 299]

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el arra az időpontra vonatkozóan, amelyet követően az (2) bekezdésben említett rendelkezések már nem alkalmazandók. Ez az időpont egyúttal az e rendelet 22. cikkében előírt, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alapján meghatározandó megfelelő szabályok alkalmazásának időpontja. [Mód. 300]

160. cikk

Az 1151/2012/EU rendelet módosításai

Az 1151/2012/EU rendelet a következőképpen módosul:

a)  a 36. cikk a következőképpen módosul:

i.  a cím helyébe a következő szöveg lép: „A hatósági ellenőrzések tartalma”;

ii.  az (1) és a (2) bekezdést el kell hagyni;

iii.  a (3) bekezdés bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:"

„(3) A(z) …/…/EU rendelet(94)* szerint végzett hatósági ellenőrzések a következőkre terjednek ki:

_________________

* HL L …, …, …. o.”;

"

b)  a 37. cikk a következőképpen módosul:

i.  az (1) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„(1) Az Unión belülről származó termékek jelölésére szolgáló oltalom alatt álló eredetmegjelölések, oltalom alatt álló földrajzi jelzések és hagyományos különleges termékek vonatkozásában a termékleírásnak való megfelelés ellenőrzését a termék forgalomba hozatalát megelőzően az alábbiak biztosítják:

   a) a(z) …/…/EU rendelet(95) 3. cikke szerint kijelölt illetékes hatóságok; vagy
   b) a(z) …/…/EU rendelet(96) 2. cikkének 38. pontja szerinti, felhatalmazással rendelkező szervezetek.”;

"

ii.  a (3) bekezdés első albekezdését el kell hagyni;

iii.  a (4) bekezdésben az „(1) és (2) bekezdésében” szavak helyébe a következő szöveg lép: „(2) bekezdésében”;

c)  a 38. és a 39. cikket el kell hagyni.

161. cikk

A(z) …/2013/EU rendelet(97) módosítása

A(z) …/2013/EU rendelet(98) a következőképpen módosul:

a)  a 29. cikk a következőképpen módosul:

i.  a cím helyébe a következő szöveg lép:"

„Európai uniós referencialaboratóriumok és -központok”:

"

ii.  az (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:"

„(1) A Bizottság által jóváhagyott munkaprogramjaik végrehajtása során felmerülő költségek fedezésére támogatás nyújtható az alábbiaknak:

   (a) a(z) …/…/EU rendelet(99)+* 91. cikkében említett európai uniós referencialaboratóriumok;
   (b) az említett rendelet 93. cikkében említett, a növényi szaporítóanyagokkal foglalkozó európai uniós referencia-központok; [Mód. 301]
   (c) az említett rendelet 95. cikkében említett, az állatjóléttel foglalkozó európai uniós referencia-központok.
   ca) az agrár-élelmiszeripari ágazat hitelességével és sértetlenségével foglalkozó uniós referencia-központok [Mód. 302]

_________________

* HL L …, …, …. o.”;

"

iii.  a (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:"

„a) az uniós referencialaboratóriumi vagy referencia-központi minőségükben eljáró laboratóriumok vagy központok ilyen tevékenységeiben közvetlenül részt vevő személyzet költségei e személyzet státuszától függetlenül;”;

"

b)  a rendelet a következő 29a. cikkel egészül ki:"

„29a. cikk

A nemzeti referencialaboratóriumok növény-egészségügyi vonatkozású akkreditációja

(1)  A(z) …/…EU rendelet(100) 98. cikkében említett nemzeti referencialaboratóriumoknak támogatás ítélhető oda a károsítók elleni védekezési intézkedésekre vonatkozó szabályoknak való megfelelés ellenőrzésére szolgáló analitikai, tesztelési és diagnosztikai módszerek alkalmazása tekintetében az EN ISO/IEC 17025 szabvány szerinti akkreditáció megszerzése során felmerült költségek fedezésére.

(2)  Az egyes növényegészségüggyel foglalkozó európai uniós referencialaboratóriumok esetében tagállamonként egy nemzeti referencialaboratórium részére az (1) bekezdésben említett nyújtható támogatás, az európai uniós referencialaboratórium kijelölését követő három évig.”. [Mód. 303]

"

162. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)  Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérő rendelkezések hiányában a rendelet …(101)tól/-től alkalmazandó.

A Bizottság az e rendelet hatálybalépését követő legfeljebb egy év elteltével minden részletre kiterjedő útmutató dokumentumot biztosít, hogy segítséget nyújtson a vállalkozóknak és a nemzeti hatóságoknak e rendelet hatékony végrehajtásához. [Mód. 304]

(1a)  A Bizottság az e rendelet hatálybalépését követő legfeljebb öt év elteltével jelentés nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy ismertesse az e rendelet alkalmazásával kapcsolatban szerzett tapasztalatokat, és abban többek között a magánszektorra nehezedő adminisztratív terhek csökkentését és az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzések hatékonyságát és eredményességét vizsgálja. [Mód. 305]

(2)  Az 1. cikk (2) bekezdésének g) pontjában említett szabályok hatálya alá tartozó területeken ez a rendelet …(102)-tól/-től alkalmazandó, az alábbiak kivételével:

a)  a 91., 92., 97.-99. cikk az (1) bekezdésnek megfelelően alkalmazandó;

b)  a 33. cikk (1), (2), (3) és (4) bekezdése, a 36. cikk (4) bekezdésének e) pontja és a 36. cikk (5) bekezdése …(103)+-tól/-től alkalmazandó.

(3)  Az 1. cikk (2) bekezdésének h) pontjában említett szabályok hatálya alá tartozó területeken ez a rendelet [a növényi szaporítóanyagok termeléséről és forgalomba hozataláról szóló rendelet alkalmazása kezdetének napja]-tól/-től alkalmazandó, az alábbiak kivételével:

a)  a 93., 94. és 97. cikk az (1) bekezdésnek megfelelően alkalmazandó;

b)  a 33. cikk (1), (2), (3) és (4) bekezdése [e rendelet hatálybalépésének napja + 5 év]-tól/-től alkalmazandó. [Mód. 306]

(4)  A 15. cikk (1) bekezdése, a 18. cikk (1) bekezdése, a 45–62. cikk és a 76–84. cikk, a 150152 cikk b) pontja, a 152. cikk b) pontjának i. alpontja, a 154. cikk b) pontjának i. alpontja, a 155. cikk b) pontjának i. alpontja és a 156. cikk b) pontja(104)-tól/-től alkalmazandó. A 150. cikk b) pontja és a 156. cikk b) pontja nem alkalmazható a helyükbe lépő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálybalépéséig. [Mód. 307]

(5)  A 161. cikk …(105)+-tól/-től alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

I. MELLÉKLET

A 2. CIKK 45. PONTJÁBAN EMLÍTETT TERÜLETEK

1.  A Belga Királyság területe

2.  A Bolgár Köztársaság területe

3.  A Cseh Köztársaság területe

4.  A Dán Királyság területe a Feröer szigetek és Grönland kivételével

5.  A Németországi Szövetségi Köztársaság területe

6.  Az Észt Köztársaság területe

7.  Írország területe

8.  A Görög Köztársaság területe

9.  A Spanyol Királyság területe Ceuta és Melilla kivételével

10.  A Francia Köztársaság területe

11.  Az Olasz Köztársaság területe

12.  A Ciprusi Köztársaság területe

13.  A Lett Köztársaság területe

14.  A Litván Köztársaság területe

15.  A Luxemburgi Nagyhercegség területe

16.  Magyarország területe

17.  A Máltai Köztársaság területe

18.  A Holland Királyság európai területe

19.  Az Osztrák Köztársaság területe

20.  A Lengyel Köztársaság területe

21.  A Portugál Köztársaság területe

22.  Románia területe

23.  A Szlovén Köztársaság területe

24.  A Szlovák Köztársaság területe

25.  A Finn Köztársaság területe

26.  A Svéd Királyság területe

27.  Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának területe

Az illetékes hatóságok által az 1. cikk (2) bekezdésének g) pontjában említett szabályoknak való megfelelés vizsgálata céljából végzett hatósági ellenőrzések és az 1. cikk (2) bekezdésének g) pontjához kapcsolódóan elvégzett más hatósági tevékenységek céljából a harmadik országokra utaló hivatkozásokat …/…/EU rendelet(106) I. mellékletében felsorolt harmadik országokra és területekre utaló hivatkozásként, illetve az Unió területére utaló hivatkozásokat az említett mellékletben felsorolt területek kivételével az Unió területére utaló hivatkozásként kell érteni.

II. MELLÉKLET

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZEMÉLYZETÉNEK KÉPZÉSE

I.  fejezet: A hatósági ellenőrzést és más hatósági tevékenységet végző személyzet képzésének tárgya

1.  Különböző ellenőrzési módszerek és technikák, úgymint vizsgálat, felülvizsgálat, szűrővizsgálat, célzott szűrővizsgálat, mintavétel, valamint laboratóriumi elemzés, diagnosztika és tesztelés

2.  Ellenőrzési eljárások

3.  Az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok

4.  Az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok be nem tartásának értékelése

5.  Az állatok és termékek előállításából, feldolgozásából és forgalmazásából eredő veszélyek

5a.  Az antimikrobiális szerekkel szembeni rezisztencia által az emberek és az állatok egészsége tekintetében előidézett kockázatok; [Mód. 309]

6.  A termelés, feldolgozás és forgalmazás különböző szakaszai és az emberi egészségre, és adott esetben az állatok és a növények egészségére, az állatok jólétére, valamint a környezetre, valamint a növényi szaporítóanyagok azonosságára és minőségére kifejtett lehetséges kockázatok [Mód. 310]

7.  A HACCP-eljárások és a helyes mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazásának értékelése

8.  Irányítási rendszerek, például a vállalkozók által működtetett minőségbiztosítási programok, valamint értékelésük, amennyiben azok az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályokban meghatározott követelmények szempontjából fontosak

9.  A hatósági tanúsítás rendszerei

10.  Készenléti rendelkezések szükséghelyzetekre, beleértve a tagállamok és a Bizottság közötti kommunikációt

11.  A hatósági ellenőrzésekhez kapcsolódó bírósági eljárások és következmények

12.  Írott, dokumentum jellegű anyagok és más feljegyzések, ezen belül a laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálatokkal, az akkreditációval és a kockázatértékeléssel kapcsolatos anyagok vizsgálata, amelyek lényegesek lehetnek az 1. cikk (2) bekezdésében említett szabályok betartásának ellenőrzése szempontjából; pénzügyi és kereskedelmi szempontok is tartozhatnak ide

13.  A harmadik országból származó állatok és termékek Unióba történő beléptetésére vonatkozó ellenőrzési eljárások és követelmények

14.  Bármely más terület, amely szükséges a hatósági ellenőrzések e rendeletnek megfelelően történő elvégzésének biztosításához

II.  fejezet: Az ellenőrzési eljárások területei

1.  Az illetékes hatóságok szervezete, valamint a központi illetékes hatóságok és azon hatóságok közötti kapcsolat, amelyekre a hatósági ellenőrzések vagy más hatósági tevékenységek elvégzésére vonatkozó feladatokat átruházták

2.  Az illetékes hatóságok és azon felhatalmazással rendelkező szervezetek vagy természetes személyek közötti kapcsolat, amelyekre a hatósági ellenőrzésekkel vagy más hatósági tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat átruházták

3.  Az elérendő célok leírása

4.  A személyzet feladatai, felelősségi köre és kötelezettségei

5.  Mintavételi eljárások, ellenőrzési módszerek és technikák, ideértve a laboratóriumi elemzést, tesztelést és diagnosztikát, az eredmények értelmezése és az abból következő döntések

6.  Szűrővizsgálati és célzott szűrővizsgálati programok

7.  Kölcsönös segítségnyújtás azokban az esetekben, ha a hatósági ellenőrzések egynél több tagállam fellépését teszik szükségessé

8.  A hatósági ellenőrzések után foganatosítandó intézkedések

9.  Együttműködés más szolgálatokkal vagy szervezeti egységekkel, amelyeknek idevágó feladataik lehetnek, vagy a vállalkozókkal

10.  A mintavételi, laboratóriumi analitikai, tesztelési és diagnosztikai módszerek helytállóságának vizsgálata

11.  Bármely egyéb tevékenység vagy információ, amely a hatósági ellenőrzések hatékony működéséhez szükséges

IIA. MELLÉKLET

HATÓSÁGI SEGÉDSZEMÉLYZET

1.  A hatáskörrel rendelkező hatóság csak olyan személyeket jelölhet ki hatósági segédszemélyzetnek, akik képzésen vettek részt, és egy vizsgán az alábbi követelményekkel összhangban megfeleltek.

2.  A hatáskörrel rendelkező hatóságnak meg kell hoznia a vizsga megszervezésére vonatkozó szükséges rendelkezéseket. Az ilyen vizsgákra való alkalmassághoz a jelölteknek bizonyítaniuk kell, hogy részesültek az alábbiakban:

a)  legalább 500 óra elméleti és legalább 400 óra gyakorlati képzés az 5. pontban meghatározott területeken; továbbá

b)  minden olyan további képzés, amely ahhoz szükséges, hogy a hatósági segédszemélyzet hozzáértő módon tudja ellátni a feladatát.

3.  A 2. bekezdés a) pontjában említett gyakorlati képzésnek vágóhidakon, daraboló-üzemekben hatósági állatorvos felügyelete mellett, illetve gazdaságokban és más megfelelő létesítményekben kell történnie.

4.  A képzésnek és a vizsgáknak elsősorban a vörös húsokat vagy a baromfihúst kell érinteniük. A két kategória egyike terén képzésben részesülő és a vizsgán megfelelt személyek azonban rövidített képzésben vehetnek részt a másik kategóriára vonatkozó vizsga letétele érdekében. A képzésnek – adott esetben – ki kell terjednie az elejtett és a tenyésztett vadakra és a nyúlfélékre.

5.  A hatósági segédszemélyzet képzésének az alábbi tárgyakra kell kiterjednie, és a vizsgáknak a következők ismeretét kell megerősíteniük:

a)  a gazdaságokkal kapcsolatban:

i.  elméleti rész:

–  a gazdálkodási ágazat szervezetének, a termelési módszerek, a nemzetközi kereskedelem stb. ismerete,

–  helyes állattenyésztési gyakorlatok,

–  a betegségek alapvető ismerete, különös tekintettel a zoonózis vírusokra, baktériumokra, parazitákra stb.,

–  megfigyelés a betegség észlelése érdekében, gyógyszerek és vakcinák használata, szermaradványok vizsgálata,

–  higiéniai és egészségügyi ellenőrzés,

–  állatjólét a gazdaságban és szállítás közben,

–  környezetvédelmi követelmények – az épületekben, a gazdaságokban és általában,

–  vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések,

–  fogyasztói aggodalmak és minőség-ellenőrzés;

ii.  gyakorlati rész:

–  látogatások különböző típusú és különböző állattartási módszereket alkalmazó gazdaságokban,

–  látogatások termelőlétesítményekben,

–  az állatok be- és kirakodásának megfigyelése,

–  laboratóriumi gyakorlatok,

–  állatorvosi ellenőrzések,

–  okmányok;

b)  a vágóhidakkal és darabolóüzemekkel kapcsolatban:

i.  elméleti rész:

–  a húsipar szervezetének, termelési módszereinek, nemzetközi kereskedelmének, valamint a levágási és darabolási technológiák ismerete,

–  a higiénia és a helyes higiéniai gyakorlatok alapvető ismerete, különös tekintettel az ipari higiéniára, a vágási, darabolási és tárolási higiéniára és a munkahigiéniára,

–  HACCP, és a HACCP-alapú eljárások ellenőrzése,

–  az állatok jóléte a szállítást követő kirakodás alatt és a vágóhídon,

–  a levágott állatok alapvető anatómiájának és élettanának ismerete,

–  a levágott állatok kórtanának alapvető ismerete,

–  a levágott állatok kórbonctanának alapvető ismerete,

–  a TSE-k és más fontos zoonózisok és zoonózis kórokozók megfelelő ismerete,

–  a levágás és a friss hús ellenőrzésére, előkészítésére, egyedi csomagolására, gyűjtőcsomagolására és szállítására vonatkozó módszerek és eljárások ismerete,

–  alapvető mikrobiológiai ismeretek,

–  levágást megelőző vágóhídi élőállat-vizsgálat,

–  trichinellózisra irányuló vizsgálat,

–  levágást követő húsvizsgálat,

–  adminisztratív feladatok,

–  a vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések ismerete,

–  mintavételi eljárás,

–  a csalás aspektusai;

ii.  gyakorlati rész:

–  az állatok azonosítása,

–  az életkor ellenőrzése,

–  a levágott állatok vizsgálata és értékelése,

–  levágást követő húsvizsgálat egy vágóhídon,

–  trichinellózisra irányuló vizsgálat,

–  az állatfajok azonosítása az állat jellemző részeinek vizsgálata révén,

–  az olyan levágott állatok részeinek azonosítása és véleményezése, amelyekben elváltozások történtek,

–  higiéniai ellenőrzés, beleértve a helyes higiéniai gyakorlatok és a HACCP-alapú eljárások ellenőrzését,

–  a levágást megelőző vágóhídi élőállat-vizsgálat eredményeinek rögzítése,

–  mintavétel,

–  a hús nyomon követhetősége,

–  dokumentálás.

6.  A hatósági segédszemélyzetnek – rendszeres szakmai továbbképzési tevékenységek és a szakirodalom segítségével – naprakészen kell tartania ismereteit, és lépést kell tartania a fejlődéssel. A hatósági segédszemélyzetnek – lehetőség szerint – évente továbbképzésen kell részt vennie.

7.  A már hatósági segédszemélyzetként kijelölt személyeknek megfelelő ismerettel kell rendelkezniük az 5. pontban említett tárgyakban. Szükség esetén ezt az ismeretet továbbképzés során kell elsajátítaniuk. A hatáskörrel rendelkező hatóságnak megfelelő rendelkezéseket kell hoznia e tekintetben.

8.  Amennyiben azonban a hivatalos segédszemélyzet a trichinellózis megállapítását célzó vizsgálattal kapcsolatban csak mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot végez, a hatáskörrel rendelkező hatóságnak csak azt kell biztosítania, hogy az ilyen feladatokhoz megfelelő képzést kapnak. [Mód. 311]

III. MELLÉKLET

AZ ANALITIKAI MÓDSZEREK JELLEMZÉSE

1.  Az analitikai módszereket és mérési eredményeket a következő kritériumok alapján kell jellemezni:

(a)  pontosság (hibátlanság és precizitás);

(b)  alkalmazhatóság (közeg és koncentrációtartomány);

(c)  kimutatási határ;

(d)  meghatározási határ;

(e)  precizitás;

(f)  megismételhetőség;

(g)  reprodukálhatóság;

(h)  visszanyerés;

(i)  szelektivitás;

(j)  érzékenység;

(k)  linearitás;

(l)  mérési bizonytalanság;

(m)  szükség esetén egyéb választható kritériumok.

2.  Az 1. bekezdés e) pontjában említett pontossági értékeket a körvizsgálatokkal kapcsolatban nemzetközileg elismert vizsgálati tervekkel (pl. ISO 5725 „A meghatározási módszerek és eredmények pontossága [hibátlanság és precizitás]”) összhangban végezett körvizsgálattal, vagy – amennyiben az analitikai módszerekre teljesítménykritériumokat határoztak meg – a kritériumok teljesülését vizsgáló tesztek alapján lehet megállapítani. Az ismételhetőségi és reprodukálhatósági értékeket nemzetközileg elismert formában kell kifejezni (pl. 95 %-os konfidenciaintervallumok, „A meghatározási módszerek és eredmények pontossága [hibátlanság és precizitás]” című ISO 5725 szabvány által meghatározottak szerint). A körvizsgálat eredményeit közzé vagy szabadon hozzáférhetővé kell tenni.

3.  Az áruk különféle csoportjaira egységesen alkalmazható analitikai módszereket kell előnyben részesíteni azokkal a módszerekkel szemben, amelyek csak egyes árukra alkalmazhatók.

4.  Olyan helyzetekben, amikor az analitikai módszereket csak egyetlen laboratórium hagyhatja jóvá, a jóváhagyást nemzetközileg elfogadott tudományos eljárásokkal vagy iránymutatásokkal összhangban, vagy – amennyiben az analitikai módszerekre teljesítménykritériumokat határoztak meg – a kritériumok teljesülését vizsgáló tesztek alapján kell elvégezni.

5.  Az e rendelet szerint elfogadott analitikai módszereket az ISO által ajánlott, az analitikai módszerekhez alkalmazott szabványos formában kell megszerkeszteni.

IV. MELLÉKLET

A 142. CIKK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

1.  A 882/2004/EK rendelet

A 882/2004/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk (1) bekezdésének első albekezdése

1. cikk (1) bekezdése

1. cikk (1) bekezdésének második albekezdése

1. cikk (2) bekezdése

1. cikk (2) bekezdése

1. cikk (4) bekezdése

1. cikk (3) bekezdése

1. cikk (4) bekezdése

2. cikk

2. cikk

3. cikk (1) bekezdése

8. cikk (1) bekezdése

3. cikk (2) bekezdése

8. cikk (4) bekezdése

3. cikk (3) bekezdése

9. cikk

3. cikk (4) bekezdése

8. cikk (6) bekezdése

3. cikk (5) bekezdése

8. cikk (6) bekezdése

3. cikk (6) bekezdése

8. cikk (7) bekezdése

3. cikk (7) bekezdése

4. cikk (1) bekezdése

3. cikk (1) bekezdése

4. cikk (2) bekezdése

4. cikk, (1) bekezdésének a), c), d), e), f), g) és i) pontja

4. cikk (3) bekezdése

3. cikk (2) bekezdése

4. cikk (4) bekezdése

4. cikk (1) bekezdésének b) pontja

4. cikk (5) bekezdése

4. cikk (4) bekezdése

4. cikk (6) bekezdése

5. cikk (1) bekezdése

4. cikk (7) bekezdése

5. cikk (3) bekezdése

5. cikk (1) bekezdésének első albekezdése

25. cikk (1) bekezdése

5. cikk (1) bekezdésének második albekezdése

25. cikk (3) bekezdése

5. cikk (1) bekezdés harmadik albekezdése

25. cikk (2) bekezdésének első albekezdése

5. cikk (2) bekezdésének a), b), c) és f) pontja

26. cikk

5. cikk (2) bekezdésének d) pontja

5. cikk (2) bekezdésének e) pontja

28. cikk

5. cikk (3) bekezdése

29. cikk

5. cikk (4) bekezdése

6. cikk

4. cikk (2) és (3) bekezdése

7. cikk (1) bekezdésének első albekezdése

10. cikk (1) bekezdésének első albekezdése

7. cikk (1) bekezdése második albekezdésének a) pontja

10. cikk (1) bekezdésének második albekezdése

7. cikk (1) bekezdése második albekezdésének b) pontja

7. cikk (2) bekezdésének első mondata

7. cikk (1) bekezdése

7. cikk (2) bekezdésének második mondata

7. cikk (2) bekezdésének harmadik mondata

7. cikk (3) bekezdése

7. cikk (2) és (3) bekezdése

8. cikk (1) bekezdése

11. cikk (1) bekezdése

8. cikk (2) bekezdése

4. cikk (1) bekezdésének h) pontja

8. cikk (3) bekezdésének a) pontja

11. cikk (2) bekezdése

8. cikk (3) bekezdésének b) pontja

11. cikk (3) bekezdése

8. cikk (4) bekezdése

9. cikk (1) bekezdése

12. cikk (1) bekezdésének első albekezdése

9. cikk (2) bekezdése

12. cikk (1) bekezdésének második albekezdése

9. cikk (3) bekezdése

11. cikk (2) bekezdése

10. cikk

13. cikk

11. cikk (1) bekezdése

33. cikk (1) és (2) bekezdése

11. cikk (2) bekezdése

11. cikk (3) bekezdése

33. cikk (5) bekezdése

11. cikk (4) bekezdése

33. cikk (7) bekezdése

11. cikk (5) bekezdése

34. cikk (1) bekezdésének első albekezdése és 34. cikk (2) bekezdése

11. cikk (6) bekezdése

34. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja

11. cikk (7) bekezdése

33. cikk (6) bekezdése

12. cikk (1) bekezdése

36. cikk (1) bekezdése

12. cikk (2) bekezdése

36. cikk (4) bekezdésének e) pontja

12. cikk (3) bekezdése

36. cikk (5) bekezdésének c) pontja

12. cikk (4) bekezdése

38. cikk (2) bekezdése

13. cikk

114. cikk

14. cikk (1) bekezdése

14. cikk (2) bekezdése

43. cikk (3) bekezdése

14. cikk (3) bekezdése

15. cikk (1) bekezdése

42. cikk (1) bekezdésének első mondata

15. cikk (2) bekezdése

42. cikk (2) és (4) bekezdése

15. cikk (3) bekezdése

42. cikk (2) és (4) bekezdése

15. cikk (4) bekezdése

15. cikk (5) bekezdése

45. cikk (1) bekezdésének d) pontja, 45. cikk (2) bekezdésének b) pontja, 52. cikk (3) bekezdésének első mondata

16. cikk (1) bekezdése

43. cikk (1) bekezdése

16. cikk (2) bekezdése

42. cikk (1) bekezdésének második mondata

16. cikk (3) bekezdésének első mondata

43. cikk (2) bekezdése

16. cikk (3) bekezdésének második mondata

33. cikk (6) bekezdése

17. cikk (1) bekezdésének első francia bekezdése

57. cikk (1) bekezdése

17. cikk (1) bekezdésének második francia bekezdése

54. cikk (1) bekezdése, (2) bekezdésének a) pontja, (3) bekezdése és 56. cikk (1) bekezdése

17. cikk (2) bekezdése

18. cikk

63. cikk (1), (2) és (3) bekezdése

19. cikk (1) bekezdése

64. cikk (1) és (3) bekezdése

19. cikk (2) bekezdésének a) pontja

65. cikk

19. cikk (2) bekezdésének b) pontja

64. cikk (5) bekezdése

19. cikk (3) bekezdése

64. cikk (4) bekezdése

19. cikk (4) bekezdése

6. cikk

20. cikk

69. cikk

21. cikk (1) bekezdése

70. cikk (1) bekezdése

21. cikk (2) bekezdése

67. cikk

21. cikk (3) bekezdése

64. cikk (1) bekezdése

21. cikk (4) bekezdése

64. cikk (4) bekezdése

22. cikk

84. cikk d) pontja

23. cikk (1) bekezdése

71. cikk (1) bekezdése

23. cikk (2) bekezdése

71. cikk (2) bekezdése és 72. cikk

23. cikk (3) bekezdése

71. cikk (3) bekezdése

23. cikk (4) bekezdése

71. cikk (2) bekezdése

23. cikk (5) bekezdése

71. cikk (4) bekezdésének a) pontja

23. cikk (6) bekezdése

71. cikk (2) bekezdésének c) pontja és (4) bekezdésének b) pontja

23. cikk (7) bekezdése

72. cikk

23. cikk (8) bekezdése

72. cikk

24. cikk (1) bekezdése

73. cikk (1) bekezdése

24. cikk (2) bekezdése

55. cikk

24. cikk (3) bekezdése

44. cikk

24. cikk (4) bekezdése

74. cikk

25. cikk (1) bekezdése

25. cikk (2) bekezdésének a) pontja

25. cikk (2) bekezdésének b) pontja

75. cikk (1) bekezdésének c) pontja

25. cikk (2) bekezdésének c) pontja

75. cikk (1) bekezdésének f) pontja

25. cikk (2) bekezdésének d) pontja

46. cikk c) és d) pontja, 75. cikk (1) bekezdésének e) és k) pontja

25. cikk (2) bekezdésének e) pontja

25. cikk (2) bekezdésének f) pontja

68. cikk

25. cikk (2) bekezdésének g) pontja

75. cikk (1) bekezdésének h) pontja

25. cikk (2) bekezdésének h) pontja

44. cikk (2) bekezdésének b) pontja

26. cikk

76. cikk (1) bekezdése

27. cikk (1) bekezdése

76. cikk (2) bekezdése

27. cikk (2) bekezdése

77. cikk

27. cikk (3) bekezdése

27. cikk (4) bekezdése

79. cikk (1) bekezdése

27. cikk (5) bekezdése

27. cikk (6) bekezdése

27. cikk (7) bekezdése

27. cikk (8) bekezdése

81. cikk (2) bekezdése

27. cikk (9) bekezdése

82. cikk (1) bekezdése

27. cikk (10) bekezdése

27. cikk (11) bekezdése

81. cikk (1) bekezdése

27. cikk (12) bekezdésének első mondata

83. cikk

27. cikk (12) bekezdésének második mondata

28. cikk

84. cikk

29. cikk

30. cikk (1) bekezdés a) pont

86. cikk

30. cikk (1) bekezdés b) pont

89. cikk a) pontja

30. cikk (1) bekezdés, c) pont

87. cikk (2) bekezdése

30. cikk (1) bekezdés d) pont

89. cikk b) és f) pontja

30. cikk, (1) bekezdés, e) pont

89. cikk c) pontja

30. cikk (1) bekezdésének f) pontja

89. cikk d) pontja

30. cikk (1) bekezdésének g) pontja

89. cikk e) pontja

30. cikk (2) bekezdésének a) pontja

88. cikk (1) bekezdésének e) pontja

30. cikk (2) bekezdésének b) pontja

88. cikk (1) bekezdésének c) pontja

30. cikk (3) bekezdése

31. cikk

32. cikk (1) bekezdésének a) pontja

92. cikk (2) bekezdésének a) pontja

32. cikk (1) bekezdésének b) pontja

92. cikk (2) bekezdésének b) pontja

32. cikk (1) bekezdésének c) pontja

92. cikk (2) bekezdésének c) pontja

32. cikk (1) bekezdésének d) pontja

92. cikk (2) bekezdésének d) pontja

32. cikk (1) bekezdésének e) pontja

92. cikk (2) bekezdésének e) pontja

32. cikk (1) bekezdésének f) pontja

92. cikk (2) bekezdésének g) pontja

32. cikk (2) bekezdésének a) pontja

92. cikk (2) bekezdésének a), b), c) pontja

32. cikk (2) bekezdésének b) pontja

92. cikk (2) bekezdésének h) pontja

32. cikk (2) bekezdésének c) pontja

92. cikk (2) bekezdésének d) pontja

32. cikk (2) bekezdésének d) pontja

92. cikk (2) bekezdésének g) pontja

32. cikk (2) bekezdésének e) pontja

92. cikk (2) bekezdésének d) pontja

32. cikk (3) bekezdése

91. cikk (3) bekezdésének a) pontja

32. cikk (4) bekezdésének a) pontja

91. cikk (3) bekezdésének c) pontja

32. cikk (4) bekezdésének b) pontja

91. cikk (3) bekezdésének d) pontja

32. cikk (4) bekezdésének c) pontja

91. cikk (3) bekezdésének d) pontja

32. cikk (4) bekezdésének d) pontja

7. cikk

32. cikk (4) bekezdésének e) pontja

91. cikk (3) bekezdésének e) pontja

32. cikk (4) bekezdésének f) pontja

92. cikk (2) bekezdése j) pontjának iii. alpontja

32. cikk (4) bekezdésének g) pontja

91. cikk (3) bekezdésének e) pontja

32. cikk (4) bekezdésének h) pontja

91. cikk (3) bekezdésének f) pontja

32. cikk (5) bekezdése

97. cikk (1) bekezdése

32. cikk (6) bekezdése

97. cikk (2) bekezdése

32. cikk (7) bekezdése

32. cikk (8) bekezdésének első mondata

97. cikk (3) bekezdése

32. cikk (8) bekezdésének második mondata

97. cikk (4) bekezdése

32. cikk (9) bekezdése

33. cikk (1) bekezdése

98. cikk (1) bekezdése

33. cikk (2) bekezdése

99. cikk (1) bekezdése

33. cikk (3) bekezdése

98. cikk (2) bekezdése

33. cikk (4) bekezdése

98. cikk (4) bekezdése

33. cikk (5) bekezdése

98. cikk (5) bekezdése

33. cikk (6) bekezdése

99. cikk (2) bekezdése

33. cikk (7) bekezdése

34. cikk (1) bekezdése

100. cikk (1) bekezdése

34. cikk (2) bekezdése

100. cikk (1) és (2) bekezdése

34. cikk (3) bekezdése

100. cikk (3) bekezdése

35. cikk (1) bekezdése

101. cikk (1) bekezdése

35. cikk (2) bekezdése

101. cikk (4) bekezdése

35. cikk (3) bekezdése

101. cikk (2) bekezdése

35. cikk (4) bekezdése

36. cikk (1) bekezdése

102. cikk (1) bekezdésének c) pontja

36. cikk (2) bekezdésének első mondata

36. cikk (2) bekezdésének második mondata

102. cikk (2) bekezdése

36. cikk (3) bekezdésének első albekezdése

102. cikk (3) bekezdésének első mondata

36. cikk (3) bekezdésének második albekezdése

36. cikk (3) bekezdése harmadik albekezdésének első mondata

102. cikk (3) bekezdésének c) pontja

36. cikk (3) bekezdése harmadik albekezdésének második mondata

102. cikk (3) bekezdésének b) pontja

36. cikk (4) bekezdése

102. cikk (3) bekezdésének a) pontja

37. cikk (1) bekezdése

103. cikk (1) bekezdése

37. cikk (2) bekezdése

103. cikk (2) bekezdése

38. cikk (1) bekezdése

104. cikk (1) bekezdése

38. cikk (2) bekezdése

104. cikk (2) bekezdésének c) pontja

38. cikk (3) bekezdése

104. cikk (3) bekezdése

39. cikk (1) bekezdése

105. cikk (1) bekezdése

39. cikk (2) bekezdése

105. cikk (2) bekezdése

40. cikk (1) bekezdése

106. cikk (1) bekezdése

40. cikk (2) bekezdése

40. cikk (3) bekezdése

106. cikk (2) bekezdése

40. cikk (4) bekezdése

41. cikk

107. cikk (1) bekezdése

42. cikk (1) bekezdésének a) pontja

42. cikk (1) bekezdésének b) pontja

109. cikk (2) bekezdése

42. cikk (1) bekezdésének c) pontja

109. cikk (3) bekezdése

42. cikk (2) bekezdése

108. cikk (2) bekezdése

42. cikk (3) bekezdése

109. cikk (2) bekezdése

43. cikk (1) bekezdésének első mondata

110. cikk első albekezdése

43. cikk (1) bekezdésének második mondata

110. cikk második albekezdése

43. cikk (1) bekezdésének a) pontja

43. cikk (1) bekezdésének b) pontja

110. cikk a) és b) pontja

43. cikk (1) bekezdésének c) pontja

110. cikk b) és c) pontja

43. cikk (1) bekezdésének d)–j) pontja

43. cikk (1) bekezdésének k) pontja

110. cikk d) pontja

43. cikk (2) bekezdése

44. cikk (1) bekezdése

112. cikk (1) bekezdése

44. cikk (2) bekezdése

44. cikk (3) bekezdése

112. cikk (1) bekezdése

44. cikk (4) bekezdése első albekezdésének első mondata

113. cikk (1) bekezdése

44. cikk (4) bekezdése első albekezdésének második mondata

113. cikk (2) bekezdése

44. cikk (5) bekezdése

44. cikk (6) bekezdése

113. cikk (1) bekezdése

45. cikk (1) bekezdése

115. cikk (1), (2) és (4) bekezdése

45. cikk (2) bekezdése

45. cikk (3) bekezdése

116. cikk

45. cikk (4) bekezdése

117. cikk

45. cikk (5) bekezdése

118. cikk

45. cikk (6) bekezdése

46. cikk (1) bekezdésének első mondata

119. cikk (1) bekezdése

46. cikk (1) bekezdésének második mondata

119. cikk (4) bekezdése

46. cikk (1) bekezdésének harmadik mondata

119. cikk (2) bekezdése

46. cikk (2) bekezdése

119. cikk (3) bekezdése

46. cikk (3) bekezdése

120. cikk

46. cikk (4) bekezdése

46. cikk (5) bekezdése

46. cikk (6) bekezdése

121. cikk

46. cikk (7) bekezdése

122. cikk

47. cikk (1) bekezdése

124. cikk (1) bekezdésének a)–e) pontja

47. cikk (2) bekezdése

124. cikk (2) bekezdése

47. cikk (3) bekezdése

124. cikk (1) bekezdésének f)–g) pontja

47. cikk (4) bekezdése

47. cikk (5) bekezdése

48. cikk (1) bekezdése

125. cikk (1) bekezdése

48. cikk (2) bekezdése

125. cikk (2) bekezdése

48. cikk (3) bekezdése

126. cikk (1) és (2) bekezdése

48. cikk (4) bekezdése

126. cikk (3) bekezdése

48. cikk (5) bekezdésének első mondata

126. cikk (3) bekezdésének f) pontja

48. cikk (5) bekezdésének második és harmadik mondata

49. cikk

128. cikk

50. cikk

51. cikk (1) bekezdése

129. cikk (1) és (2) bekezdése

51. cikk (2) bekezdése

129. cikk (3) bekezdése

51. cikk (3) bekezdése

52. cikk

123. cikk

53. cikk

111. cikk

54. cikk (1) bekezdése

135. cikk (1) bekezdése

54. cikk (2) bekezdése

135. cikk (2) bekezdése

54. cikk (3) bekezdése

135. cikk (3) bekezdése

54. cikk (4) bekezdése

103. cikk (1) bekezdése

54. cikk (5) bekezdése

84. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontja és 135. cikk (4) bekezdése

55. cikk (1) bekezdése

136. cikk (1) bekezdése

55. cikk (2) bekezdése

136. cikk (1) bekezdése

56. cikk (1) bekezdése

137. cikk (1) bekezdése

56. cikk (2) bekezdésének a) pontja

56. cikk (2) bekezdésének b) pontja

137. cikk (2) bekezdése

57–61. cikk

62. cikk

141. cikk

63. cikk (1) bekezdése

63. cikk (2) bekezdése

23. cikk

64. cikk első albekezdése

138. cikk (1) bekezdése

64. cikk 1. pontja

138. cikk (1) bekezdése

64. cikk 2. pontja

138. cikk (2) bekezdése

65. cikk

66. cikk

67. cikk

 

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet

V. melléklet

VI. melléklet

78. cikk és 79. cikk (2) bekezdése

VII. melléklet

VIII. melléklet

2.  A 96/23/EK irányelv

A 96/23/EK irányelv

Ez a rendelet

1. cikk

2. cikk a) pontja

16. cikk

2. cikk b) pontja

2. cikk c) pontja

16. cikk

2. cikk d) pontja

2. cikk (5) bekezdése

5. cikk e) pontja

16. cikk

2. cikk f) pontja

36. cikk (1) bekezdése

2. cikk g) pontja

2. cikk h) pontja

16. cikk

2. cikk i) pontja

3. cikk

8. cikk (1) és (2) bekezdése, 16. cikk, 107. cikk (1) bekezdése és 111. cikk

4. cikk (1) bekezdése

3. cikk (1) bekezdése

4. cikk (2) bekezdése

3. cikk (2) bekezdésének a) pontja, 107. cikk (2) bekezdése, 109. cikk (2) bekezdése, 112. cikk

4. cikk (3) bekezdése

5. cikk

109. cikk (2) és (3) bekezdése, 112. cikk (1) bekezdésének a) pontja, 108. cikk (2) bekezdése

6. cikk

16. cikk a) és b) pontja

7. cikk

108. cikk (2) bekezdése

8. cikk (1) bekezdése

8. cikk (2) bekezdése

8. cikk (3), (4) és (5) bekezdése

10., 112. és 113. cikk

9. cikk a) pontja

9. cikk b) pontja

10. cikk

14. cikk

11. cikk (1) és (2) bekezdése

8. cikk (2) bekezdése és 9. cikk

11. cikk (3) bekezdése

16. cikk c) pontja, 134. és 135. cikk

12. cikk első bekezdése

8. cikk (4) bekezdése

12. cikk második bekezdése

14. cikk

13. cikk

16. cikk c) pontja, 134. és 135. cikk

14. cikk (1) bekezdése

98. cikk és 99. cikk

14. cikk (2) bekezdése

91. cikk

15. cikk (1) bekezdésének első albekezdése

16. cikk a) és b) pontja

15. cikk (1) bekezdésének második albekezdése

33. cikk (7) bekezdése

15. cikk (1) bekezdés harmadik albekezdése

15. cikk (2) bekezdésének első albekezdése

33. cikk (7) bekezdése

15. cikk (2) bekezdésének második albekezdése

34. cikk (3) bekezdése

15. cikk (3) bekezdésének második és harmadik albekezdése

16. cikk c) pontja és 135. cikk

15. cikk (3) bekezdésének negyedik albekezdése

II. cím V. fejezetének III. szakasza

16. cikk (1) bekezdése

103. cikk (1) bekezdése, 106. cikk (1) bekezdése és 135. cikk

16. cikk (2) és (3) bekezdése

16. cikk c) pontja és 135. cikk

17. cikk

16. cikk c) pontja és 135. cikk

18. cikk

16. cikk c) pontja és 135. cikk

19. cikk

135. cikk (4) bekezdése

20. cikk (1) bekezdése

IV. cím

20. cikk (2) bekezdésének első albekezdése

104. cikk (1) és (2) bekezdése

20. cikk (2) bekezdésének második albekezdése

104. cikk (3) bekezdése

20. cikk (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése

106. cikk (1) bekezdésének d) pontja

20. cikk (2) bekezdésének ötödik és hatodik albekezdése

106. cikk (2) bekezdése

21. cikk

115., 116. és 118. cikk

22. cikk

134. cikk

23. cikk

16. cikk c) pontja és 135. cikk

24. cikk (1) és (2) bekezdése

15. cikk (2) bekezdésének d) pontja, 16. cikk c) pontja, 134. és 135. cikk

24. cikk (3) bekezdése

15. cikk (2) bekezdésének d) pontja, 16. cikk c) pontja, 135. cikk

25. cikk

16. cikk c) pontja és 135. cikk (2) bekezdése

26. cikk

6. cikk

27. cikk

136. cikk

28. cikk

136. cikk

29. cikk (1) és (2) bekezdése

124., 125., 126. és 128. cikk

29. cikk (3) bekezdése

II. cím V. fejezetének II. szakasza

29. cikk (4) bekezdése

112. cikk (1) bekezdése

30. cikk (1) és (2) bekezdése

II. cím V. fejezetének III. szakasza

30. cikk (3) bekezdése

128. cikk (3) bekezdése

31. cikk

II. cím VI. fejezete

33. cikk

141. cikk

34. cikk

16. cikk a) és b) pontja

35. cikk

36. cikk

37. cikk

38. cikk

39. cikk

I. melléklet

16. cikk a) és b) pontja

II. melléklet

16. cikk a) és b) pontja

III. melléklet

16. cikk a) és b) pontja

IV. melléklet

16. cikk a) és b) pontja

3.  A 89/662/EGK és a 90/425/EGK irányelv

89/662/EGK irányelv

Ez a rendelet

1. cikk

2. cikk 1., 2. és 3. pontja

2. cikk 4. pontja

2. cikk 5. pontja

2. cikk 5. pontja

2. cikk 32. pontja

3. cikk (1) bekezdésének első és második albekezdése

3. cikk (1) bekezdés harmadik albekezdése

8. cikk (1) bekezdése

3. cikk (1) bekezdésének negyedik albekezdése

134. cikk (3) és (7) bekezdése, 135. cikk

3. cikk (2) bekezdése

3. cikk (3) bekezdése

4. cikk (1) bekezdésének első mondata

8. cikk (1) bekezdése, 9. cikk, 134. és 135. cikk

4. cikk (1) bekezdésének első francia bekezdése

8. cikk (6) bekezdésének a) pontja

4. cikk (1) bekezdésének második francia bekezdése

4. cikk (2) bekezdése

136. cikk

5. cikk (1) bekezdése a) pontjának első albekezdése

8. cikk

5. cikk (1) bekezdése a) pontjának második albekezdése

134. cikk (2) és (3) bekezdése

5. cikk (1) bekezdésének b) pontja

5. cikk (2) bekezdése

5. cikk (3) bekezdésének a), b) és d) pontja

5. cikk (3) bekezdésének c) pontja

8. cikk (7) bekezdése

5. cikk (4) és (5) bekezdése

6. cikk (1) bekezdése

47. cikk

6. cikk (2) bekezdése

7. cikk (1) bekezdése

IV. cím és 135. cikk

7. cikk (2) bekezdése

8. cikk (1) bekezdése

IV. cím

8. cikk (2) bekezdése

6. cikk és 135. cikk (3) bekezdése

8. cikk (3) bekezdése

135. cikk (4) bekezdése

9. cikk

10. cikk

3. cikk (1) bekezdése

11. cikk

9., 13. és 14. cikk

12. cikk

13. cikk

14. cikk

15. cikk

16. cikk (1) bekezdése

112. cikk (1) bekezdése

16. cikk (2) bekezdése

16. cikk (3) bekezdése

112. cikk (2) bekezdése

17. cikk

141. cikk

18. cikk

141. cikk

19. cikk

20. cikk

22. cikk

23. cikk

A.  melléklet

B.  melléklet

A 90/425/EGK irányelv

Ez a rendelet

1. cikk

2. cikk 1–5. pontja

2. cikk 6. pontja

2. cikk 5. pontja

2. cikk 7. pontja

2. cikk 32. pontja

3. cikk (1) és (2) bekezdése

3. cikk (3) bekezdése

8. cikk, 134. cikk (2) bekezdése és 135. cikk

3. cikk (4) bekezdése

4. cikk (1) bekezdése

8. cikk

4. cikk (2) bekezdése

4. cikk (3) bekezdése

136. cikk

5. cikk (1) bekezdése a) pontjának első albekezdése

8. cikk

5. cikk (1) bekezdése a) pontjának második albekezdése

134. cikk (2) és (3) bekezdése

5. cikk (1) bekezdése b) pontja i. alpontjának első francia bekezdése

5. cikk (1) bekezdése b) pontja i. alpontjának második francia bekezdése

8. cikk

5. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii., iii. és iv. alpontja

5. cikk (2) bekezdése a) pontjának első albekezdése

8. cikk (7) bekezdése

5. cikk (2) bekezdése a) pontjának második és harmadik francia bekezdése

5. cikk (2) bekezdésének b) pontja

5. cikk (3) bekezdése

6. cikk

7. cikk (1) bekezdése

47. cikk

7. cikk (2) bekezdése

8. cikk (1) bekezdése

IV. cím és 135. cikk

8. cikk (2) bekezdése

9. cikk (1) bekezdése

IV. cím

9. cikk (2) bekezdése

6. cikk és 135. cikk (3) bekezdése

9. cikk (3) bekezdése

135. cikk (4) bekezdése

9. cikk (4) bekezdése

10. cikk

11. cikk

3. cikk (1) bekezdése

12. cikk

13. cikk

9., 13. és 14. cikk

14. cikk

15. cikk

16. cikk

17. cikk

141. cikk

18. cikk

141. cikk

19. cikk

141. cikk

20. cikk

130., 131., 132. és 133. cikk

21. cikk

22. cikk (1) bekezdése

112. cikk (1) bekezdése

22. cikk (2) bekezdése

22. cikk (3) bekezdése

112. cikk (2) bekezdése

23. cikk

24. cikk

26. cikk

27. cikk

A.  melléklet

B.  melléklet

C.  melléklet

4.  A 97/78/EK és a 91/496/EGK irányelv

A 97/78/EK irányelv

Ez a rendelet

1. cikk

2. cikk

2. cikk

2. cikk (2) bekezdésének a) pontja

2. cikk 17. pontja

2. cikk (2) bekezdésének b) pontja

2. cikk 46. pontja

2. cikk (2) bekezdésének c) pontja

2. cikk 47. pontja

2. cikk (2) bekezdésének d) pontja

2. cikk 48. pontja

2. cikk (2) bekezdésének e) pontja

2. cikk (2) bekezdésének f) pontja

2. cikk 27. pontja

2. cikk (2) bekezdésének g) pontja

2. cikk 29. pontja

2. cikk (2) bekezdésének h) pontja

2. cikk (2) bekezdés i) pont

2. cikk (2) bekezdés j) pont

2. cikk (2) bekezdésének k) pontja

2. cikk 5. pontja

3. cikk (1) és (2) bekezdése

45. cikk (1) bekezdése

3. cikk (3) bekezdése

14. cikk, 54. cikk (1) bekezdése, (2) bekezdésének a) pontja és (3) bekezdése

3. cikk (4) bekezdése

55. cikk

3. cikk (5) bekezdése

45. cikk (3) és (7) bekezdése, 56. cikk

4. cikk (1) bekezdése

47. cikk (4) bekezdése

4. cikk (2) bekezdése

4. cikk (3) és (4) bekezdése

47. cikk (1), (2) és (3) bekezdése és 50. cikk

4. cikk (5) bekezdése

50. cikk

5. cikk (1) bekezdése

54. cikk (2) bekezdésének b) pontja és (4) bekezdése

5. cikk (2) bekezdése

56. cikk (2) bekezdése

5. cikk (3) bekezdése

48. cikk (2) és (3) bekezdése

5. cikk (4) bekezdése

56. cikk

6. cikk (1) bekezdése a) pontjának első bekezdése

62. cikk (1) bekezdése

6. cikk (1) bekezdése a) pontjának második bekezdése

62. cikk (2) bekezdése

6. cikk (1) bekezdésének b) pontja

6. cikk (2) bekezdése

57.  és 60. cikk

6. cikk (3) bekezdése

61. cikk

6. cikk (4) bekezdése

58. cikk (1) és 61. cikk (3) bekezdés

6. cikk (5) bekezdése

6. cikk (6) bekezdése

58. cikk (2) bekezdése, 60. cikk (3) bekezdése, 61. cikk (5) bekezdése, 62. cikk (2) bekezdése, 62. cikk (4) bekezdése

7. cikk (1) bekezdése

48. cikk (1) bekezdése

7. cikk (2) bekezdése

47. cikk (1), (2) és (3) bekezdése és 50. cikk

7. cikk (3) bekezdése

55. cikk

7. cikk (4) bekezdése

48. cikk (2) bekezdése, 53. cikk és 54. cikk (4) bekezdése

7. cikk (5) bekezdése

7. cikk (6) bekezdése

50.  és 56. cikk

8. cikk (1) bekezdése

8. cikk (2) bekezdése

75. cikk (1) bekezdésének b) pontja

8. cikk (3), (4), (5), (6) és (7) bekezdése

75. cikk (2) bekezdése

9. cikk

49. cikk b) és c) pontja

10. cikk (2), (3) és (4) bekezdése

52. cikk (2) bekezdése

10. cikk (3) bekezdése

11. cikk

49. cikk d) pontja

12. cikk

46. cikk h) pontja és 75. cikk (1) bekezdésének k) pontja

13. cikk

75. cikk (1) bekezdésének c) pontja

14. cikk

15. cikk

75. cikk (1) bekezdésének h) pontja

16. cikk (1) bekezdésének a) pontja

46. cikk d) pontja

16. cikk (1) bekezdésének b) pontja

46. cikk e) pontja

16. cikk (1) bekezdésének c) pontja

46. cikk c) pontja

16. cikk (1) bekezdésének d) pontja

46. cikk g) pontja

16. cikk (1) bekezdésének e) pontja

46. cikk a) pontja

16. cikk (1) bekezdésének f) pontja

46. cikk b) pontja

16. cikk (2) bekezdése

16. cikk (3) bekezdése

16. cikk (4) bekezdése

75. cikk (1) bekezdésének c) és f) pontja

17. cikk (1) bekezdése

64. cikk (5) bekezdése

17. cikk (2) bekezdése

64. cikk (1), (2) és (3) bekezdése

17. cikk (2) bekezdésének a) pontja

64. cikk (3) bekezdésének b) pontja, 67. cikk és 70. cikk

17. cikk (2) bekezdése a) pontjának ii. alpontja

17. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontja

66. cikk (1) bekezdésének a) pontja

17. cikk (2) bekezdésének b) pontja

67. cikk

17. cikk (3) bekezdése

63. cikk (4), (5) és (6) bekezdése

17. cikk (4) bekezdése

17. cikk (5) bekezdése

64. cikk (3) bekezdése, 67. cikk, 84. cikk (1) bekezdésének d) pontja

17. cikk (6) bekezdése

17. cikk (7) bekezdése

63. cikk (6) bekezdése, 68. cikk és 70. cikk (3) bekezdése

18. cikk

62. cikk (2) bekezdése

19. cikk (1) bekezdése

75. cikk (1) bekezdésének g) pontja

19. cikk (2) bekezdése

75. cikk (1) bekezdésének a) pontja

19. cikk (3) bekezdése

62. cikk (3) bekezdésének a) pontja és 62. cikk (4) bekezdése

20. cikk (1) bekezdése

63. cikk

20. cikk (2) bekezdése

22. cikk (1) bekezdése

22. cikk (2) bekezdése

65. cikk

22. cikk (3) bekezdése

22. cikk (4) bekezdése

22. cikk (5) bekezdése

22. cikk (6) bekezdése

22. cikk (7) bekezdése

24. cikk

63. cikk (4), (5) és (6) bekezdése

24. cikk (3) bekezdése

71. cikk és 128. cikk

25. cikk (1) bekezdése

100–106. cikk

25. cikk (2) bekezdése

6. cikk

25. cikk (3) bekezdése

26. cikk

129. cikk (5) és (6) bekezdése

27. cikk

4. cikk (2) és (3) bekezdése, 129. cikk (1) és (6) bekezdése

28. cikk

29. cikk

30. cikk

31. cikk

32. cikk

33. cikk

34. cikk

35. cikk

36. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

62. cikk

III. melléklet

50. cikk

A 91/496/EGK irányelv

Ez a rendelet

1. cikk

2. cikk (1) bekezdése

2. cikk (2) bekezdésének a) pontja

2. cikk 46. pontja

2. cikk (2) bekezdésének b) pontja

2. cikk 47. pontja

2. cikk (2) bekezdésének c) pontja

2. cikk 48. pontja

2. cikk (2) bekezdésének d) pontja

2. cikk (2) bekezdésének e) pontja

2. cikk 27. pontja

2. cikk (2) bekezdésének f) pontja

2. cikk 29. pontja

3. cikk (1) bekezdésének a) pontja

54. cikk (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja, 56. cikk (1) bekezdésének b) pontja

3. cikk (1) bekezdésének b) pontja

45. cikk (1) bekezdése, 64. cikk (2) bekezdése

3. cikk (1) bekezdése c) pontjának i. alpontja

54. cikk (2) bekezdésének b) pontja, 54. cikk (4) bekezdése, 55. cikk

3. cikk (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja

77. cikk (1) bekezdésének d) pontja

3. cikk (1) bekezdésének d) pontja

55. cikk

3. cikk (2) bekezdése

4. cikk (1) bekezdése

47. cikk (1) bekezdése, 47. cikk (2) bekezdése és 50. cikk

4. cikk (2) bekezdése

47. cikk (1) bekezdése, 47. cikk (3) bekezdése, 47. cikk (4) bekezdése és 50. cikk

4. cikk (3) bekezdése

49. cikk c) pontja

4. cikk (4) bekezdése

77. cikk (1) bekezdésének d) pontja

4. cikk (5) bekezdése

4. cikk (2) és (3) bekezdése, 49. cikk a) pontja és 50. cikk

5. cikk

53. cikk, 54. cikk (2) bekezdésének b) pontja, 54. cikk (4) bekezdése, 55. cikk, 56. cikk (1) bekezdésének a) pontja és 64. cikk (1) bekezdése

6. cikk (1) bekezdése

6. cikk (2) bekezdésének a) pontja

62. cikk (1) és (2) bekezdése

6. cikk (2) bekezdésének b) pontja

62. cikk (1) bekezdése

6. cikk (2) bekezdésének c) pontja

57. cikk

6. cikk (2) bekezdésének d) pontja

62. cikk (3) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése

6. cikk (3) bekezdése

58. cikk

6. cikk (3) bekezdésének a) pontja

58. cikk (1) bekezdésének b) pontja

6. cikk (3) bekezdésének b) pontja

58. cikk (1) bekezdésének c) pontja

6. cikk (3) bekezdésének c) pontja

57. cikk (2) bekezdése és 62. cikk (3) bekezdése

6. cikk (3) bekezdésének d) pontja

58. cikk (1) bekezdésének d) pontja

6. cikk (3) bekezdésének e) pontja

57. cikk (2) bekezdése és 62. cikk (3) bekezdése

6. cikk (3) bekezdésének f) pontja

57. cikk (2) bekezdése és 62. cikk (3) bekezdése

6. cikk (3) bekezdésének g) pontja

58. cikk (1) bekezdésének e) pontja

6. cikk (4) bekezdése

57. cikk és 58. cikk (1) bekezdése

6. cikk (5) bekezdése

58. cikk (2) bekezdése

7. cikk (1) bekezdésének első francia bekezdése

48. cikk (2) bekezdése

7. cikk (1) bekezdésének második francia bekezdése

54. cikk (2) bekezdésének b) pontja, 54. cikk (4) bekezdése, 56. cikk

7. cikk (1) bekezdésének harmadik francia bekezdése

48. cikk (1) bekezdése

7. cikk (2) bekezdése

56. cikk

7. cikk (3) bekezdése

8. cikk

51. cikk (1) bekezdésének b) pontja

9. cikk

49. cikk d) pontja

10. cikk

64. cikk (2) bekezdése

11. cikk (1) bekezdése

63. cikk

11. cikk (2) bekezdése

12. cikk (1) bekezdése

64., 66. és 67. cikk

12. cikk (2) bekezdése

64. cikk (3) bekezdése, 67. cikk, 84. cikk (1) bekezdésének d) pontja

12. cikk (3) bekezdése

68. cikk, 69. cikk (3) bekezdése és 70. cikk (3) bekezdése

12. cikk (4) bekezdése

12. cikk (5) bekezdése

13. cikk

62. cikk (2) bekezdése

14. cikk

15. cikk

77. cikk (1) bekezdésének d) pontja

16. cikk

52. cikk

17. cikk

6. cikk

17a. cikk

18. cikk (1) bekezdése

18. cikk (2) bekezdése

65. cikk

18. cikk (3) bekezdése

18. cikk (4) bekezdése

18. cikk (5) bekezdése

18. cikk (6) bekezdése

18. cikk (7) bekezdése

18. cikk (8) bekezdése

19. cikk

115.  és 116. cikk

20. cikk

100–106. cikk

21. cikk

129. cikk (5) és (6) bekezdése

22. cikk

23. cikk

24. cikk

25. cikk

26. cikk

27. cikk

28. cikk

29. cikk

30. cikk

31. cikk

A.  melléklet

62. cikk

B.  melléklet

64. cikk (2) bekezdése

5.  A 96/93/EK irányelv

A 96/93/EK irányelv

Ez a rendelet

1. cikk

2. cikk 1. pontja

2. cikk 22. pontja

2. cikk 2. pontja

2. cikk

3. cikk (1) bekezdése

87. cikk (2) bekezdésének b) pontja

3. cikk (2) bekezdése

87. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontja

3. cikk (3) bekezdése

88. cikk (1) bekezdésének a) pontja

3. cikk (4) bekezdése

87. cikk (3) bekezdésének b) pontja

3. cikk (5) bekezdése

89. cikk

4. cikk (1) bekezdése

87. cikk (2) bekezdésének a) pontja és 88. cikk (2) bekezdése

4. cikk (2) bekezdése

88. cikk (1) bekezdésének b) pontja

4. cikk (3) bekezdése

88. cikk (1) bekezdésének d) pontja

5. cikk

88. cikk (2) bekezdése

6. cikk

128. cikk

7. cikk

141. cikk

8. cikk

9. cikk

10. cikk

6.  A 89/608/EGK irányelv

A 89/608/EGK irányelv

Ez a rendelet

1. cikk

2. cikk

3. cikk

IV. cím

4. cikk

IV. cím

5. cikk

IV. cím

6. cikk

IV. cím

7. cikk

IV. cím

8. cikk

IV. cím

9. cikk

IV. cím

10. cikk

7. cikk és IV. cím

11. cikk

12. cikk

IV. cím

13. cikk

14. cikk

15. cikk

7. cikk és IV. cím

16. cikk

17. cikk

18. cikk

19. cikk

20. cikk

7.  A 92/438/EGK határozat

A 92/438/EGK határozat

Ez a rendelet

1. cikk

130–133. cikk

2. cikk

3. cikk

130–133. cikk

4. cikk

130–133. cikk

5. cikk

130–133. cikk

6. cikk

62. cikk (3) bekezdésének f) pontja

7. cikk

8. cikk

9. cikk

10. cikk

11. cikk

12. cikk

13. cikk

14. cikk

15. cikk

I. melléklet

130–133. cikk

II. melléklet

130–133. cikk

III. melléklet

130–133. cikk

(1) Az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló rendelet száma.
(2)HL C 67., 2014.3.6., 166. o.
(3)HL C 114., 2014.4.15., 96. o.
(4) Az Európai Parlament 2014. április 15-i álláspontja.
(5)Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).
(6)Az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.).
(7)HL L 300., 2009.11.14., 1. o.
(8)HL L 169., 2000.7.10., 1. o.
(9)A Tanács 96/23/EK irányelve (1996. április 29.) egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről (HL L 125., 1996.5.23., 10. o.).
(10)A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet ) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).
(11)Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).
(12)Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).
(13)A Tanács 97/78/EK irányelve (1997. december 18.) a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról (HL L 24., 1998.1.30., 9. o.).
(14)A Tanács 91/496/EGK irányelve (1991. július 15.) a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról (HL L 268., 1991.9.24., 56. o.).
(15) A Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 8.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről (HL L 169., 2000.7.10., 1. o.).
(16)A Bizottság 669/2009/EK rendelete (2009. július 24.) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2006/504/EK határozat módosításáról (HL L 194., 2009.7.25., 11. o.).
(17) Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról (HL L 268., 2003.10.18., 1. o.).
(18) Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról (HL L 268., 2003.10.18., 29. o.).
(19)A Bizottság 2003/24/EK határozata (2002. december 30.) az integrált számítógépes állat-egészségügyi rendszer kifejlesztéséről (HL L 8., 2003.1.14., 44. o.).
(20) Az állategészségügyről szóló rendelet száma, dátuma, címe, és lábjegyzetben a megfelelő HL hivatkozás.
(21)+ A károsítók elleni védekezési intézkedésekről szóló rendelet száma, dátuma, címe, és lábjegyzetben a megfelelő HL hivatkozás.
(22)Az Európai Parlament és a Tanács 1999/93/EK irányelve (1999. december 13.) az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről (HL L 13., 2000.1.19., 12. o.).
(23)A Tanács 89/608/EGK irányelve (1989. november 21.) az állat-egészségügyi és állattenyésztés-technikai jogszabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint ez utóbbiak és a Bizottság együttműködéséről (HL L 351., 1989.12.21., 34. o.).
(24)A Tanács 89/662/EGK irányelve (1989. december 11.) a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről (HL L 395., 1989.12.30., 13. o.).
(25)A Tanács 90/425/EGK irányelve (1990. június 26.) egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről (HL L 224., 1990.8.18., 29. o.).
(26)A Tanács határozata 92/438/EGK (1992. július 13.) az állat-egészségügyi behozatali eljárások számítógépesítéséről (Shift program), és a 90/675/EGK, 91/496/EGK, 91/628/EGK irányelv, illetve a 90/424/EGK határozat módosításáról, továbbá a 88/192/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 243., 1992.8.25., 27. o.).
(27)A Tanács 96/93/EK irányelve (1996. december 17.) az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról (HL L 13., 1997.1.16., 28. o.).
(28)HL L 139., 2004.4.30., 206. o.
(29)Az Európai Parlament és a Tanács 999/2001/EK rendelete (2001. május 22.) egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 147., 2001.5.31., 1. o.).
(30)A Tanács 1/2005/EK rendelete (2004. december 22.) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról (HL L 3., 2005.1.5., 1. o.).
(31)Az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.).
(32)A Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2007.7.20., 1. o.).
(33)A Tanács 1099/2009/EK rendelete (2009. szeptember 24.) az állatok leölésük során való védelméről (HL L 303., 2009.11.18., 1. o.).
(34)Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).
(35)Az Európai Parlament és a Tanács 1151/2012/EU rendelete (2012. november 21.) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 343., 2012.12.14., 1. o.).
(36)A Tanács 98/58/EK irányelve (1998. július 20.) a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről (HL L 221., 1998.8.8., 23. o.).
(37)A Tanács 1999/74/EK irányelve (1999. július 19.) a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (HL L 203., 1999.8.3., 53. o.).
(38)A Tanács 2007/43/EK irányelve (2007. június 28. ) a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok megállapításáról (HL L 182., 2007.7.12., 19. o.).
(39)A Tanács 2008/119/EK irányelve (2008. december 18.) a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (HL L 10., 2009.1.15., 7. o.).
(40) Tanács 2008/120/EK irányelve (2008. december 18.) a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (HL L 47., 2009.2.18., 5. o.).
(41)Az Európai Parlament és a Tanács 2009/128/EK irányelve (2009. október 21.) a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 309., 2009.11.24., 71. o.).
(42) Az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló rendelet száma, dátuma, címe, és a lábjegyzetbe a HL hivatkozás.
(43)+ Az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló rendelet száma.
(44) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
(45)Az Európai Parlament és a Tanács 2010/63/EU irányelve (2010. szeptember 22.) a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről (HL L 276., 2010.10.20., 33. o.).
(46) Az Európai Parlament és a Tanács 2001/82/EK irányelve (2001. november 6.) az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről (HL L 311., 2001.11.28., 1. o.).
(47) Az állategészségügyről szóló rendelet száma.
(48) A károsítók elleni védekezési intézkedésekről szóló rendelet száma.
(49) A károsítók elleni védekezési intézkedésekről szóló rendelet száma.
(50)Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 55. o. ).
(51)+ A károsítók elleni védekezési intézkedésekről szóló rendelet száma.
(52) A károsítók elleni védekezési intézkedésekről szóló rendelet száma.
(53)A Tanács 2913/92/EGK rendelete (1992. október 12.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).
(54) Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.).
(55) A károsítók elleni védekezési intézkedésekről szóló rendelet száma.
(56) A károsítók elleni védekezési intézkedésekről szóló rendelet száma.
(57)Az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irányelve (2001. március 12.) a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 106., 2001.4.17., 1. o.).
(58)A Bizottság 2075/2005/EK rendelete (2005. december 5.) a húsban előforduló trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról (HL L 338., 2005.12.22., 60. o.).
(59) A károsítók elleni védekezési intézkedésekről szóló rendelet száma.
(60) Az állategészségügyről szóló rendelet száma.
(61)+ A károsítók elleni védekezési intézkedésekről szóló rendelet száma.
(62) Az Európai Parlamenti és a Tanács 576/2013/EU rendelete (2013. június 12.) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 178., 2013.6.28., 1. o.).
(63) E rendelet száma.
(64)A Tanács 1005/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 286., 2008.10.29., 1. o.).
(65)Az Európai Parlament és a Tanács 183/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról (HL L 35., 2005.2.8., 1. o.).
(66) A károsítók elleni védekezési intézkedésekről szóló rendelet száma.
(67) A károsítók elleni védekezési intézkedésekről szóló rendelet száma.
(68) A károsítók elleni védekezési intézkedésekről szóló rendelet száma.
(69)+ Az állategészségügyről szóló rendelet száma.
(70) Az állategészségügyről szóló rendelet száma.
(71)+ A károsítók elleni védekezési intézkedésekről szóló rendelet száma.
(72) A Tanács 90/424/EGK határozata (1990. június 26.) az állat-egészségügyi kiadásokról (HL L 224., 1990.8.18., 19. o.).
(73) A Bizottság 16/2011/EU rendelete (2011. január 10.) az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról (HL L 6., 2011.1.11., 7. o.).
(74) Az állategészségügyről szóló rendelet száma.
(75)+ A károsítók elleni védekezési intézkedésekről szóló rendelet száma.
(76) Az állategészségügyről szóló rendelet száma.
(77)+ A károsítók elleni védekezési intézkedésekről szóló rendelet száma.
(78) Ezen módosító jogi aktus hatálybalépésének időpontja.
(79) Az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete (2008. január 15.) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 39., 2008.2.13., 16. o.)
(80) E rendelet hatálybalépésének napja + 1 év.
(81)+ E rendelet hatálybalépésének napja + 3 év.
(82) E rendelet hatálybalépésének napja + 3 év.
(83) E rendelet száma.
(84) E rendelet száma.
(85) E rendelet száma.
(86) E rendelet száma.
(87) E rendelet száma.
(88) E rendelet száma.
(89) E rendelet száma.
(90) E rendelet száma.
(91) E rendelet száma.
(92) E rendelet száma.
(93) E rendelet száma.
(94) E rendelet száma.
(95) E rendelet száma.
(96) E rendelet száma.
(97) Az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló rendelet száma.
(98) Az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló rendelet száma.
(99)+ E rendelet száma.
(100) E rendelet száma.
(101) E rendelet hatálybalépésének napja + egy év.
(102) A károsítók elleni védekezési intézkedésekről szóló rendelet alkalmazása kezdetének napja.
(103)+ E rendelet hatálybalépésének napja + 5 év.
(104) E rendelet hatálybalépésének napja + 3 év.
(105)+ E rendelet hatálybalépésének napja.
(106) A károsítók elleni védekezési intézkedésekről szóló rendelet száma.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat