Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0140(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0162/2014

Texte depuse :

A7-0162/2014

Dezbateri :

PV 14/04/2014 - 19
CRE 14/04/2014 - 19

Voturi :

PV 15/04/2014 - 17.2
CRE 15/04/2014 - 17.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0380

Texte adoptate
PDF 1672kWORD 1640k
Marţi, 15 aprilie 2014 - Strasbourg
Legislația privind alimentele și furajele, normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele de protecție a plantelor ***I
P7_TA(2014)0380A7-0162/2014
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele de protecție a plantelor, precum și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, a Regulamentelor (UE) nr. 1151/2012, [….]/2013 și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE și 2009/128/CE (Regulamentul privind controalele oficiale) (COM(2013)0265 – C7-0123/2013 – 2013/0140(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0265),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 43 alineatul (2), articolul 114 și articolul 168 alineatul (4) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0123/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Camera Deputaților din Luxemburg în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 octombrie 2013(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 29 noiembrie 2013(2),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0162/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 67, 6.3.2014, p.166.
(2) JO C 114, 15.4.2014, p.96.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele de protecție a plantelor, precum și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, a Regulamentelor (UE) nr. 1151/2012, …./2013(1) și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE și 2009/128/CE (Regulamentul privind controalele oficiale) [AM 1]
P7_TC1-COD(2013)0140

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), articolul 114 și articolul 168 alineatul (4) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(3),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(4),

întrucât:

(1)  Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („Tratatulˮ) impune asigurarea unui nivel înalt de protecție a sănătății umane la definirea și punerea în aplicare a tuturor politicilor și activităților Uniunii. Îndeplinirea acestui obiectiv ar trebui urmărită, printre altele, prin intermediul unor măsuri în domeniile veterinar și fitosanitar, care să aibă ca obiectiv direct protejarea sănătății umane.

(2)  Tratatul prevede, de asemenea, obligația Uniunii de a contribui la atingerea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor prin măsurile pe care le adoptă în contextul definitivării realizării pieței interne.

(3)  Legislația Uniunii prevede un set de norme armonizate pentru asigurarea faptului că alimentele și furajele sunt sigure și sănătoase și că activitățile care ar putea avea un impact asupra siguranței lanțului alimentar sau a protecției intereselor consumatorilor în ceea ce privește alimentele și informațiile referitoare la alimente se desfășoară cu respectarea unor cerințe specifice. De asemenea, există norme ale Uniunii menite să asigure un nivel înalt de sănătate umană, și animală și a plantelor și de bunăstare a animalelor de-a lungul lanțului alimentar și în toate acele domenii de activitate în care unul dintre obiectivele-cheie este acela de a lupta împotriva posibilei răspândiri a bolilor animalelor, în unele cazuri transmisibile la oameni, sau împotriva dăunătorilor plantelor sau produselor vegetale, precum și să asigure protecția mediului împotriva riscurilor care ar putea fi reprezentate de organismele modificate genetic (OMG-uri) și de produsele de protecție a plantelor. Normele Uniunii garantează, de asemenea, identitatea și calitatea materialului de reproducere a plantelor. Aplicarea corectă a acestor norme, denumite în continuare în mod colectiv „legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar”, contribuie la funcționarea pieței interne. [AM 2]

(4)  Normele de bază ale Uniunii din legislația privind alimentele și furajele sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului(5). În plus față de aceste norme, există o legislație mai specifică privind alimentele și furajele, care vizează domenii diferite precum alimentația animalelor, inclusiv furajele medicamentate, igiena alimentelor și a furajelor, zoonozele, subprodusele de origine animală, reziduurile de medicamente veterinare, contaminanții, combaterea și eradicarea bolilor animalelor cu impact asupra sănătății umane, etichetarea alimentelor și a furajelor, produsele de protecție a plantelor, aditivii folosiți în alimente și în furaje, vitaminele, sărurile minerale, oligoelementele și alți aditivi, materialele care vin în contact cu alimentele, cerințele privind calitatea și compoziția, apa potabilă, ionizarea, alimentele noi și OMG-urile.

(5)  Legislația Uniunii privind sănătatea animalelor are ca scop asigurarea unor standarde înalte de sănătate umană și animală în Uniune, dezvoltarea rațională a sectoarelor agriculturii și acvaculturii și creșterea productivității. Această legislație este necesară pentru a contribui la definitivarea pieței interne a animalelor și a produselor de origine animală și pentru a evita răspândirea bolilor infecțioase care prezintă motive de îngrijorare la nivelul Uniunii. Ea vizează domenii precum comerțul intra-Uniune, intrarea în Uniune, eradicarea bolilor, controalele sanitar-veterinare și notificarea bolilor și, de asemenea, contribuie la siguranța alimentelor și a furajelor.

(6)  Articolul 13 din tratat recunoaște că animalele sunt ființe sensibile. Legislația Uniunii referitoare la bunăstarea animalelor prevede obligația proprietarilor de animale, a crescătorilor de animale și a autorităților competente de a respecta cerințele privind bunăstarea animalelor, care garantează un tratament uman și evitarea durerii sau a suferinței inutile a animalelor. Normele de acest tip se bazează pe dovezi științifice și pot îmbunătăți în mod indirect calitatea și siguranța alimentelor și a furajelor.

(7)  Legislația Uniunii privind sănătatea plantelor reglementează intrarea, stabilirea și răspândirea dăunătorilor plantelor care nu există sau care nu sunt prezenți pe scară largă în Uniune. Obiectivul ei este acela de a proteja sănătatea culturilor din Uniune, a spațiului verde și a pădurilor publice și private, protejând în același timp mediul și biodiversitatea Uniunii și garantând calitatea și siguranța alimentelor și a furajelor obținute din plante.

(8)  Legislația Uniunii privind materialul de reproducere a plantelor reglementează producția în vederea introducerii pe piață, precum și introducerea pe piață, a materialului de reproducere a plantelor care provine de la specii agricole, vegetale, forestiere, fructifere și ornamentale, precum și de la vița de vie. Obiectivul acestor norme este de a asigura identitatea, sănătatea și calitatea materialului de reproducere a plantelor în beneficiul utilizatorilor, de a asigura productivitatea, diversitatea, sănătatea și calitatea lanțului agroalimentar, precum și de a contribui la protejarea biodiversității și a mediului. [AM 3]

(9)  Legislația Uniunii privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice oferă o bază pentru dezvoltarea sustenabilă a producției ecologice și își propune să contribuie la protejarea resurselor naturale, a biodiversității și bunăstării animalelor, și la dezvoltarea zonelor rurale.

(10)  Legislația Uniunii privind sistemele agricole de calitate pentru produsele agricole și alimentare identifică produsele și alimentele cultivate și produse în conformitate cu specificații exacte, încurajând în același timp producția agricolă diversificată, protejând denumirile produselor și informând consumatorii cu privire la caracterul specific al produselor agricole și alimentare.

(11)  Legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar se bazează pe principiul că operatorii, în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție din cadrul întreprinderilor controlate de ei, trebuie să asigure respectarea cerințelor relevante pentru activitățile lor, stabilite în legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar.

(12)  Responsabilitatea asigurării aplicării legislației Uniunii privind lanțul agroalimentar revine statelor membre, ale căror autorități competente monitorizează și verifică, prin organizarea de controale oficiale, respectarea și asigurarea aplicării eficiente a cerințelor relevante ale Uniunii.

(13)  Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului(6) a stabilit un singur cadru legislativ privind organizarea controalelor oficiale. Acest cadru a îmbunătățit în mod semnificativ eficiența controalelor oficiale, asigurarea aplicării legislației Uniunii privind lanțul agroalimentar și nivelul de protecție împotriva riscurilor pentru sănătatea umană, animală și a plantelor și pentru bunăstarea animalelor în Uniune, precum și nivelul de protecție a mediului împotriva riscurilor care ar putea fi reprezentate de OMG-uri și de produsele de protecție a plantelor. De asemenea, el a oferit un cadru juridic consolidat de sprijinire a unei abordări integrate a efectuării controalelor oficiale de-a lungul lanțului agroalimentar.

(14)  În legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar există o serie de dispoziții a căror aplicare nu a fost reglementată sau a fost reglementată doar parțial prin Regulamentul (CE) nr. 882/2004. În particular, normele specifice privind controalele oficiale au fost menținute în legislația Uniunii privind materialul de reproducere a plantelor și în Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002(7). De asemenea, sănătatea plantelor se află în mare măsură în afara domeniului de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 882/2004, anumite norme privind controalele oficiale fiind prevăzute în Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate(8). [AM 4]

(15)  Directiva 96/23/CE a Consiliului(9) prevede, de asemenea, un set foarte detaliat de norme care stabilesc, printre altele, frecvențele minime de efectuare a controalelor oficiale și măsurile specifice de asigurare a aplicării a normelor, care trebuie adoptate în cazurile de neconformare.

(16)  Pentru a raționaliza și a simplifica cadrul legislativ general, urmărind în același timp obiectivul unei mai bune reglementări, normele aplicabile controalelor oficiale în domenii specifice ar trebui să fie integrate într-un singur cadru legislativ pentru controalele oficiale mai bine, în măsura în care urmăresc aceleași obiective în ceea ce privește activitățile de control. În acest scop, Regulamentul (CE) nr. 882/2004 și alte acte prin care se reglementează în prezent controalele oficiale în domenii specifice ar trebui să fie abrogate și înlocuite cu prezentul regulament. [AM 5]

(17)  Prezentul regulament ar trebui să vizeze stabilirea unui cadru armonizat la nivelul Uniunii pentru organizarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale de-a lungul întregului lanț agroalimentar, ținând seama de normele privind controalele oficiale prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 882/2004 și în legislația sectorială relevantă, precum și de experiența dobândită în aplicarea acestora.

(18)  Pentru verificarea conformității cu normele privind organizarea comună a piețelor de produse agricole, cum ar fi culturi arabile, vin, ulei de măsline, fructe și legume, hamei, lapte și produse lactate, carne de vită și mânzat, carne de oaie și de capră și miere de albine, există deja în funcțiune un sistem de control bine stabilit și specific. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să nu se aplice la verificarea conformității cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului(10), cu excepția părții II titlul II capitolul I din regulamentul respectiv. [AM 6]

(19)  Ar trebui ca anumite definiții prevăzute în prezent în Regulamentul (CE) nr. 882/2004 să fie adaptate astfel încât să țină seama de domeniul mai larg de aplicare al prezentului regulament, să fie aliniate la cele prevăzute în alte acte ale Uniunii și să clarifice sau, după caz, să înlocuiască terminologia care are sensuri diferite în sectoare diferite.

(20)  Legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar conferă autorităților competente ale statelor membre sarcini specializate care trebuie îndeplinite nu în ultimul rând pentru a asigura protecția sănătății animale, a sănătății plantelor și a bunăstării animalelor și protecția mediului în relație cu OMG-urile și cu produsele de protecție a plantelor, precum și pentru a asigura identitatea și o înaltă calitate a materialului de reproducere a plantelor. Aceste sarcini reprezintă activități de interes public pe care autoritățile competente ale statelor membre trebuie să le efectueze în vederea eliminării, a limitării sau a reducerii riscurilor care pot apărea pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau pentru mediu. Aceste activități, care includ autorizarea, investigarea, supravegherea și monitorizarea produselor inclusiv din motive epidemiologice, eradicarea și limitarea bolilor, precum și alte sarcini de control al bolilor, sunt reglementate prin aceleași norme sectoriale a căror aplicare este asigurată prin intermediul controalelor oficiale. [AM 7]

(21)  Statele membre ar trebui să desemneze autorități competente în toate domeniile care intră sub incidența prezentului regulament. Deși statele membre sunt cele mai bine poziționate pentru a decide care autoritate sau autorități competente să fie desemnate pentru fiecare domeniu și la ce nivel administrativ, ele ar trebui să aibă și obligația de a desemna o singură autoritate având rolul de a asigura, în fiecare domeniu, coordonarea corespunzătoare a comunicării cu autoritățile competente din alte state membre și cu Comisia.

(22)  Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să confere autorităților competente desemnate responsabilitatea efectuării controalelor oficiale în conformitate cu normele Uniunii, inclusiv cu normele privind speciile străine care ar putea dăuna producției agricole sau mediului prin caracterul lor invaziv, altele decât cele care intră sub incidența prezentului regulament.

(23)  Pentru efectuarea controalelor oficiale care vizează verificarea aplicării corecte a legislației Uniunii privind lanțul agroalimentar, precum și a altor activități oficiale atribuite autorităților statelor membre prin legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar, statele membre ar trebui să desemneze autorități publice competente care să acționeze în interesul publicului, să dispună de resurse și dotări corespunzătoare, precum și să ofere garanții de imparțialitate și profesionalism. Autoritățile competente ar trebui și care să asigure calitatea, coerența și eficacitatea controalelor oficiale. Autoritatea sau autoritățile competente desemnate ar trebui să dispună de resurse și dotări corespunzătoare, iar statele membre ar trebui să fie în măsură să le garanteze imparțialitatea și profesionalismul, asigurându-le independența față de orice operator din lanțul agroalimentar. [AM 8]

(24)  Aplicarea și asigurarea respectării într-o manieră corectă a normelor care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament necesită o cunoaștere adecvată atât a acestor norme, cât și a normelor din prezentul regulament. Prin urmare, este important ca personalul care efectuează controale oficiale și alte activități oficiale să fie instruit periodic cu privire la legislația aplicabilă, în funcție de domeniul lor de competență, precum și cu privire la obligațiile care decurg din prezentul regulament.

(24a)  Auditurile efectuate de autoritățile competente sau la solicitarea acestora pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament se pot baza pe standarde internaționale, în cazul în care cerințele standardelor respective corespund cerințelor prezentului regulament. [AM 9]

(25)  Operatorii ar trebui să aibă dreptul de a recurge la căi de atac împotriva deciziilor luate de autoritățile competente și să fie informați cu privire la acest drept. Autoritățile competente trebuie să informeze operatorii în legătură cu acest drept. [AM 10]

(26)  Autoritățile competente ar trebui să se asigure că personalul responsabil cu controalele oficiale nu divulgă informațiile obținute în timpul efectuării unor astfel de controale și care intră sub incidența secretului profesional. , cu excepția cazului în care există un interes superior care să justifice divulgarea, secretul profesional ar trebui să includă informațiile care ar putea să submineze scopul inspecțiilor, al investigațiilor și al auditurilor, precum și protecția intereselor comerciale și protecția procedurilor judiciare și a consultanței juridice. Totuși, secretul profesional nu ar trebui să împiedice divulgarea de către autoritățile competente a informațiilor obligațiilor interne de raportare. În cazul unei suspiciuni privind riscuri la adresa sănătății publice sau a sănătății animalelor sau al unor neconformități grave cu legislația alimentară, autoritățile competente ar trebui să adopte măsurile adecvate pentru a informa publicul larg. În acest context, măsurile adoptate ar trebui să fie proporționale cu gravitatea neconformității în ceea ce privește decizia de numire a produselor sau a operatorului în cauză. Informațiile factuale cu privire la rezultatul controalelor oficiale efectuate asupra operatorilor individuali pot fi publicate, atunci când operatorului în cauză i s-a permis să formuleze observații cu privire la acestea înainte de divulgare, iar observațiile respective au fost luate în considerare sau și au fost date publicității simultan cu divulgarea informațiilor de către autoritățile competente. De asemenea, necesitatea respectării secretului profesional nu trebuie să aducă atingere obligației de informare a publicului larg în cazul în care există motive rezonabile să se suspecteze că anumite alimente sau furaje pot prezenta un risc pentru sănătate în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002. Obligația autorităților competente de a informa publicul larg în cazurile în care există motive rezonabile de a suspecta că un aliment sau furaj poate să prezinte un risc pentru sănătatea umană sau animală, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, precum și dreptul persoanelor la protecția datelor cu caracter personal, prevăzut în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului(11), nu ar trebui să fie afectate de prezentul regulament. [AM 11]

(27)  Autoritățile competente ar trebui să efectueze periodic controale oficiale cu privire la toate sectoarele și asupra tuturor operatorilor, activităților, animalelor și mărfurilor reglementate prin legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar. Frecvența controalelor oficiale ar trebui stabilită de către autoritățile competente având în vedere necesitatea de ajustare a efortului de control în funcție de riscul existent și de nivelul de conformitate preconizat în diferite situații. Cu toate acestea, în unele cazuri, legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar prevede obligația de efectuare a controalelor oficiale indiferent de nivelul de risc sau de neconformitatea preconizată, în vederea emiterii unui certificat sau a unui atestat oficial, reprezentând o condiție prealabilă pentru introducerea pe piață sau pentru circulația animalelor sau mărfurilor. În astfel de cazuri, frecvența controalelor oficiale este dictată de nevoile de certificare sau de atestare.

(28)  Pentru a menține eficacitatea controalelor oficiale în ceea ce privește verificarea conformității, înainte de efectuarea controalelor nu ar trebui să se emită niciun avertisment, cu excepția cazului în care natura activităților de control oficial impune altfel, cum este, în special, cazul activităților de audit.

(29)  Controalele oficiale ar trebui să fie minuțioase și eficiente și să asigure aplicarea corectă a legislației Uniunii. Întrucât controalele oficiale pot reprezenta o povară pentru operatori, autoritățile competente ar trebui să organizeze și să conducă activitățile de control oficial luând în considerare interesele operatorilor și limitând această povară la ceea ce este necesar pentru efectuarea unor controale oficiale eficiente și eficace.

(29a)  Controalele oficiale ar trebui să fie efectuate de angajați care nu se află în niciun tip de conflict de interese și, în special, care nu sunt implicați, direct sau prin intermediul soțului/soției, în activități economice supuse controalelor oficiale prevăzute. [AM 12]

(30)  Controalele oficiale ar trebui să fie efectuate cu aceeași atenție de către autoritățile competente ale statului membru indiferent dacă normele a căror aplicare se urmărește a fi asigurată vizează activități care sunt relevante numai pe teritoriul acelui stat membru sau activități care vor avea un impact asupra conformității cu legislația Uniunii privind animalele și mărfurile care urmează a fi deplasate sau introduse pe piață într-un alt stat membru sau exportate în afara Uniunii. În cazul din urmă, în conformitate cu legislația Uniunii, autoritățile competente pot avea, de asemenea, obligația de a verifica și conformitatea animalelor și a mărfurilor cu cerințele stabilite de către țara terță de destinație a animalelor sau mărfurilor respective.

(31)  În vederea asigurării unei aplicări corecte a normelor Uniunii privind lanțul agroalimentar, autoritățile competente ar trebui să fie abilitate să efectueze controale oficiale în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție a animalelor și a mărfurilor vizate de aceste norme. Pentru a asigura o realizare minuțioasă și eficientă a controalelor oficiale, autoritățile competente ar trebui să aibă, de asemenea, competența de a efectua controale oficiale în toate etapele de producție și de distribuție a mărfurilor, a substanțelor, a materialelor sau a obiectelor care nu sunt reglementate prin normele privind lanțul agroalimentar (de exemplu, medicamentele de uz veterinar), în măsura în care acest lucru este necesar pentru a investiga pe deplin posibilele încălcări ale acestor norme și pentru a stabili cauza oricărei astfel de încălcări.

(32)  Autoritățile competente acționează în interesul operatorilor și al publicului larg asigurând în mod constant menținerea și protejarea standardelor înalte de protecție instituite prin legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar, prin intermediul unor măsuri de asigurare a respectării legislației adecvate, precum și respectarea acestor norme la nivelul întregului lanț agroalimentar prin intermediul controalelor oficiale. Prin urmare, autoritățile competente ar trebui să fie răspunzătoare în fața operatorilor și a publicului larg pentru eficiența și eficacitatea controalelor oficiale pe care le efectuează. Ele ar trebui să ofere acces la informațiile privind organizarea și desfășurarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale și să publice periodic informații privind controalele oficiale și rezultatele acestora. De asemenea, sub rezerva anumitor condiții, autoritățile competente ar trebui să aibă dreptul de a publica sau de a pune la dispoziția publicului informații cu privire la rating-ul operatorilor individuali pe baza rezultatelor controalelor oficiale.

(33)  Este extrem de important ca autoritățile competente să asigure și să verifice eficacitatea și consecvența controalelor oficiale pe care le efectuează. În acest scop, autoritățile ar trebui să acționeze pe baza unor proceduri documentate scrise și să furnizeze informații și instrucțiuni detaliate personalului care efectuează controale oficiale. De asemenea, autoritățile ar trebui să dispună de proceduri și mecanisme adecvate pentru a verifica permanent dacă acțiunea lor este eficace și consecventă și să adopte măsuri corective atunci când se identifică deficiențe.

(34)  Pentru a facilita identificarea neconformităților și a eficientiza procesul de aplicare a măsurilor corective de către operatorul în cauză, rezultatele controalelor oficiale în cadrul cărora s-au identificat încălcări ale normelor aplicabile ar trebui să fie înregistrate într-un raport, iar .O copie a acestuia să fie acestui raport este înmânată operatorului. În cazul în care controalele oficiale necesită prezența permanentă sau periodică a personalului autorităților competente pentru a monitoriza activitățile operatorului, întocmirea unui raport pentru fiecare inspecție sau vizită individuală la operator ar fi o măsură disproporționată. În astfel de cazuri, rapoartele ar trebui să fie întocmite cu o frecvență care să permită autorităților competente și operatorului să fie informați periodic cu privire la nivelul de conformitate și să fie notificați imediat cu privire la orice deficiențe identificate. De asemenea, în scopul reducerii poverii administrative, ar trebui să fie suficient ca rezultatele controalelor oficiale de la punctele de inspecție la frontieră să fie incluse în documentul sanitar comun de intrare. [AM 13]

(35)  Operatorii ar trebui să coopereze pe deplin cu autoritățile competente și cu organismele delegate pentru a asigura buna desfășurare a controalelor oficiale și pentru a permite autorităților competente să efectueze alte activități oficiale.

(36)  Prezentul regulament stabilește un singur cadru legislativ pentru organizarea controalelor oficiale în vederea verificării conformității cu normele privind lanțul agroalimentar în toate domeniile vizate de aceste norme. În unele dintre aceste domenii, legislația Uniunii prevede cerințe detaliate care trebuie respectate și care impun competențe speciale și mijloace specifice pentru efectuarea controalelor oficiale. În vederea evitării practicilor divergente de asigurare a aplicării normelor, care ar putea genera o protecție neuniformă a sănătății umane, animale și a plantelor, a bunăstării animalelor și, în relație cu OMG-urile și produsele de protecție a plantelor, a mediului, ar putea să perturbe funcționarea pieței interne de animale și mărfuri care intră sub incidența prezentului regulament și ar putea să denatureze concurența, Comisia ar trebui să fie în măsură să suplimenteze normele prevăzute în prezentul regulament prin adoptarea unor norme specifice privind controalele oficiale, capabile să satisfacă nevoile de control din respectivele domenii.

În particular, astfel de norme ar trebui să stabilească cerințe specifice pentru efectuarea controalelor oficiale și frecvențe minime pentru astfel de controale, măsuri specifice sau suplimentare față de cele prevăzute în prezentul regulament pe care autoritățile competente ar trebui să le adopte în cazuri de neconformitate, responsabilități și sarcini specifice ale autorităților competente în plus față de cele prevăzute în prezentul regulament și criterii specifice pentru declanșarea mecanismele de asistență administrativă prevăzute în prezentul regulament. În alte cazuri, astfel de norme suplimentare ar putea deveni necesare pentru a oferi un cadru mai detaliat pentru efectuarea controalelor oficiale asupra alimentelor și furajelor, pentru situațiile în care apar informații noi cu privire la riscurile pentru sănătatea umană sau animală sau, în relație cu OMG-urile și produsele de protecție a plantelor, pentru mediu, indicându-se faptul că, în absența unor specificații comune pentru efectuarea controalelor oficiale la nivelul tuturor statelor membre, controalele nu ar reuși să ofere nivelul preconizat de protecție împotriva acestor riscuri, astfel cum este prevăzut în legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar.

(37)  Autoritățile competente ar trebui să fie în măsură să delege altor organisme o parte din sarcinile lor. Este necesar să se prevadă condiții corespunzătoare pentru a garanta menținerea imparțialității, calității și coerenței controalelor oficiale și a altor activități oficiale. În particular, organismul delegat ar trebui să fie acreditat în conformitate cu standardul ISO pentru efectuarea inspecțiilor.

(38)  Pentru a asigura fiabilitatea și coerența controalelor oficiale și a altor activități oficiale în întreaga Uniune, metodele utilizate pentru eșantionare, pentru analizarea, testarea și diagnosticarea de laborator ar trebui să respecte standardele științifice actuale, să satisfacă nevoile de analizare, testare și diagnosticare specifice laboratorului în cauză și să ofere rezultate solide și fiabile ale analizelor, testelor și diagnosticărilor. Ar trebui să se prevadă norme clare care să ofere posibilitatea de a alege metoda care va fi utilizată atunci când există mai multe opțiuni disponibile din surse diferite, precum Organizația Internațională de Standardizare (ISO), Organizația Europeană și Mediteraneană pentru Protecția Plantelor (OEPP), Convenția internațională pentru protecția plantelor (CIPP), Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE), Uniunea Europeană și laboratoarele naționale de referință sau normele naționale.

(39)  Operatorii ale căror animale sau mărfuri sunt supuse eșantionării, analizării, testării sau diagnosticării în contextul controalelor oficiale ar trebui să aibă dreptul de a solicita o a doua expertiză, care să includă prelevarea unui al doilea eșantion în vederea efectuării unei contraanalize, a unui contratest sau în vederea stabilirii unui contradiagnostic, cu excepția cazului în care prelevarea unui al doilea eșantion este imposibilă din punct de vedere tehnic sau lipsită de relevanță. Acesta ar fi cazul în special atunci când prevalența pericolului este deosebit de mică pentru animale sau mărfuri sau distribuția sa este deosebit de dispersată sau neregulată. Din acest motiv, CIPP respinge utilizarea contraeșantioanelor pentru evaluarea prezenței organismelor carantinabile în plante sau în produsele vegetale.

(40)  În vederea efectuării de controale oficiale în cazul schimburilor comerciale care au loc prin intermediul internetului sau prin alte mijloace la distanță, autoritățile competente ar trebui să fie în măsură să obțină eșantioane prin comenzi realizate anonim (tehnică cunoscută și sub denumirea de tehnica „clientului misterios”), care ulterior să poată fi analizate, testate sau supuse unei verificări a conformității. Autoritățile competente ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a proteja drepturile operatorilor la o a doua expertiză.

(41)  Laboratoarele desemnate de către autoritățile competente să efectueze analize, teste și diagnosticări pe baza eșantioanelor prelevate în contextul controalelor oficiale și al altor activități oficiale ar trebui să dețină competența profesională, echipamentele, infrastructura și personalul necesare pentru efectuarea acestor activități la cele mai înalte standarde. Pentru a asigura rezultate solide și fiabile, aceste laboratoare ar trebui să fie acreditate pentru utilizarea acestor metode în conformitate cu standardul EN ISO/IEC 17025 privind „Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de testare și calibrare”. Acreditarea ar trebui să fie acordată de către un organism național de acreditare care funcționează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(12).

(42)  În timp ce acreditarea este cel mai bun instrument de asigurare a unei performanțe la nivelul standardelor actuale în cazul laboratoarelor oficiale, ea este, totuși, un proces complex și costisitor, care ar crea o povară disproporționată pentru laboratoare în cazurile în care metoda de analizare, testare sau diagnosticare de laborator este deosebit de simplu de realizat și nu necesită proceduri sau echipamente speciale, cum este cazul depistării prezenței Trichinella în contextul inspecției, în cazurile în care analizele sau testele efectuate vizează exclusiv aspectele calitative ale materialului de reproducere a plantelor și, în anumite condiții, în cazurile în care laboratorul efectuează analize, teste sau diagnosticări exclusiv în contextul altor activități oficiale decât controalele oficiale.

(43)  Pentru a asigura flexibilitatea și proporționalitatea abordării, în special în ceea ce privește laboratoarele active în domeniul sănătății animale sau a plantelor, ar trebui să se prevadă posibilitatea de adoptare a unor derogări menite să permită ca anumite laboratoare să nu fie acreditate pentru toate metodele pe care le folosesc. În plus, acreditarea unui laborator pentru toate metodele pe care ar trebui să le utilizeze în calitate de laborator oficial ar putea să nu fie disponibilă imediat în anumite cazuri în care ar trebui să se utilizeze metode noi sau modificate recent, precum și în cazuri de riscuri emergente sau în situații de urgență. Prin urmare, în anumite condiții, ar trebui să se permită laboratoarelor oficiale să efectueze analize, teste și diagnosticări pentru autoritățile competente înainte de obținerea acreditării relevante.

(44)  Controalele oficiale efectuate asupra animalelor și mărfurilor care intră în Uniune provenind din țări terțe sunt de o importanță esențială pentru a asigura respectarea legislației aplicabile în cadrul Uniunii și, în particular, a normelor stabilite pentru a proteja, în întreaga Uniune, sănătatea umană, animală și a plantelor, bunăstarea animalelor și, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, mediul. Aceste controale oficiale ar trebui să fie realizate, după caz, înainte sau după ce animalele sau mărfurile sunt puse în liberă circulație în cadrul Uniunii. Frecvența controalelor oficiale ar trebui să țină seama în mod adecvat de riscurile pe care animalele și mărfurile introduse în Uniune le-ar putea prezenta pentru sănătate, pentru bunăstarea animalelor și pentru mediu, având în vedere antecedentele în ceea ce privește conformitatea cu cerințele prevăzute în legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar, controalele deja efectuate asupra animalelor și mărfurilor în țara terță în cauză, precum și garanțiile oferite de țara terță conform cărora animalele și mărfurile exportate către Uniune îndeplinesc cerințele prevăzute în legislația Uniunii.

(45)  Având în vedere riscurile pe care anumite animale sau mărfuri le pot reprezenta pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, bunăstarea animalelor sau pentru mediu, animalele sau mărfurile respective ar trebui să fie supuse unor controale oficiale specifice care să fie efectuate la intrarea lor în Uniune. Normele actuale ale Uniunii prevăd obligația de efectuare a controalelor oficiale la frontierele Uniunii pentru a se verifica dacă standardele privind sănătatea umană, sănătatea animală și bunăstarea animalelor aplicabile animalelor, produselor de origine animală, materialelor germinative și subproduselor de origine animală sunt îndeplinite și dacă plantele și produsele vegetale respectă cerințele fitosanitare. De asemenea, anumite alte mărfuri pot face obiectul unor controale intensificate la intrarea în Uniune în cazul în care riscurile emergente sau cunoscute le justifică. În prezentul regulament ar trebui să fie prevăzute specificitățile unor astfel de controale, în prezent reglementate prin dispozițiile Directivei 97/78/CE a Consiliului(13), ale Directivei 91/496/CEE a Consiliului(14), ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului(15) și ale Regulamentului (CE) nr. 669/2009 al Comisiei(16).

(46)  Pentru a consolida eficiența sistemului de control oficial al Uniunii, pentru a asigura alocarea optimă a resurselor de control oficial pentru controalele la frontieră și pentru a facilita asigurarea respectării legislației Uniunii privind lanțul alimentar, ar trebui să se instituie un sistem comun integrat de controale oficiale la punctele de inspecție la frontieră, care să înlocuiască actualul cadru de control fragmentat, pentru a aborda toate transporturile care, având în vedere riscul pe care îl pot prezenta, ar trebui să fie supuse controalelor la intrarea în Uniune.

(47)  Controalele oficiale efectuate la punctele de inspecția la frontieră ar trebui să includă controale ale documentelor și controale de identitate pentru toate transporturile, precum și controale fizice efectuate cu o frecvență care depinde de riscul prezentat de fiecare transport de animale sau mărfuri.

(48)  Frecvența controalelor fizice ar trebui să fie stabilită și modificată pe baza riscurilor pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu. Această abordare ar trebui să permită autorităților competente să aloce resurse de control în cazurile în care riscul este cel mai mare. De asemenea, ar trebui ca frecvența efectuării controalelor de identitate să fie redusă sau ca acestea să se limiteze la verificarea sigiliului oficial al transportului în cazul în care acest lucru se justifică prin faptul că transporturile care intră în Uniune prezintă un risc redus. Abordarea bazată pe riscuri pentru efectuarea controalelor de identitate și fizice ar trebui realizată prin utilizarea deplină a seturilor de date și a informațiilor disponibile, precum și a sistemelor computerizate de colectare și gestionare a datelor.

(49)  În anumite cazuri și atâta timp cât se garantează un nivel înalt de sănătate umană, animală și a plantelor, de bunăstare a animalelor și de protecție a mediului în relație cu OMG-urile și produsele de protecție a plantelor, controalele oficiale efectuate în mod obișnuit de către autoritățile competente la punctele de inspecția la frontieră ar putea fi efectuate și la alte puncte de inspecție sau de către alte autorități.

(50)  În vederea organizării unui sistem eficient de controale oficiale, transporturile care sosesc din țări terțe și care necesită controale la intrarea în Uniune ar trebui să fie însoțite de un document sanitar comun de intrare (DSCI), care va fi utilizat pentru notificarea prealabilă a sosirii transporturilor la punctul de inspecția la frontieră și în care se va înregistra rezultatul controalelor oficiale efectuate și al deciziilor luate de către autoritățile competente în legătură cu transportul respectiv. Același document ar trebui să fie utilizat de către operator pentru a obține liberul de vamă de la autoritățile vamale după efectuarea tuturor controalelor oficiale.

(51)  Controalele oficiale asupra animalelor și mărfurilor care intră în Uniune din țări terțe ar trebui să fie efectuate la punctele de inspecție la frontieră desemnate de statele membre în conformitate cu un set de cerințe minime. Desemnarea acestor entități ar trebui retrasă sau suspendată atunci când nu mai sunt conforme cu cerințele respective sau atunci când activitățile lor pot prezenta un risc pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu.

(52)  În vederea garantării unei aplicări uniforme a normelor de control oficial pentru transporturile care sosesc din țări terțe, ar trebui să se stabilească norme comune care să reglementeze acțiunile pe care autoritățile competente și operatorii ar trebui să le întreprindă în cazul în care există suspiciunea unei neconformități, precum și în cazul transporturilor neconforme și al transporturilor care ar putea prezenta un risc pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu.

(53)  Pentru a se evita inconsecvența și redundanța a controalelor oficiale, în vederea identificării la timp a transporturilor care fac obiectul controalelor oficiale la punctele de inspecția la frontieră, precum și pentru a se putea garanta eficiența controalelor, ar trebui să se asigure cooperarea și schimbul de informații între autoritățile competente, autoritățile vamale și alte autorități relevante care se ocupă de transporturile ce sosesc din țări terțe.

(54)  Statelor membre ar trebui să li se solicite să asigure disponibilitatea permanentă a unor resurse financiare adecvate pentru ca autoritățile competente care efectuează controale oficiale și alte activități oficiale să dispună de personalul necesar și de dotarea corespunzătoare. Deși operatorii sunt cei cărora le revine, în primul rând, responsabilitatea de a se asigura că activitățile lor se desfășoară în conformitate cu normele Uniunii privind lanțul agroalimentar, sistemul de controale proprii pe care aceștia îl pun în aplicare în acest scop trebuie să fie completat de un sistem dedicat de controale oficiale instituit în fiecare stat membru în vederea asigurării unei supravegheri eficiente a pieței de-a lungul lanțului agroalimentar. Un astfel de sistem este, prin însăși natura sa, complex și consumator de resurse și necesită un aflux stabil de resurse pentru controalele oficiale, la un nivel adecvat nevoilor de asigurare a respectării legislației din orice moment. Pentru a reduce dependența sistemului de control oficial de finanțarea din fonduri publice, autoritățile competente ar trebui să poată să perceapă taxe sau contribuții la costuri care să acopere costurile pe care le suportă atunci când efectuează controale oficiale asupra anumitor operatori, precum și asupra anumitor activități pentru care legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar prevede obligația de înregistrare sau autorizare în conformitate cu normele Uniunii privind igiena alimentelor și furajelor sau cu normele care reglementează sănătatea plantelor și a materialului de reproducere a plantelor. De asemenea, ar trebui să se perceapă taxe sau contribuții la costuri de la operatori pentru a compensa costurile controalelor oficiale efectuate în vederea emiterii unui certificat sau atestat oficial și costurile controalelor oficiale efectuate de către autoritățile competente la punctele de inspecție la frontieră. [AM 14]

(55)  Taxele ar trebui să acopere, fără să depășească, costurile suportate de către autoritățile competente pentru efectuarea controalelor oficiale. Aceste costuri ar trebui să fie calculate pe baza fiecărui control oficial individual sau pe baza tuturor controalelor oficiale efectuate într-o anumită perioadă de timp. În cazul în care taxele sunt aplicate pe baza costului efectiv al controalele oficiale individuale, operatorii cu antecedente bune de conformitate ar trebui să suporte taxe globale mai mici decât cei neconformi, întrucât primii ar trebui să facă obiectul unor controale oficiale mai rare. Pentru a promova respectarea legislației Uniunii de către toți operatorii, indiferent de metoda, bazată pe costurile efective sau pe o rată fixă, pe care statele membre o vor alege pentru calcularea taxelor, atunci când acestea sunt calculate pe baza costurilor totale suportate de autoritățile competente într-o anumită perioadă de timp și percepută de la toți operatorii indiferent dacă ei sunt supuși sau nu unui control oficial în timpul perioadei de referință, taxele respective ar trebui să fie calculate astfel încât să recompenseze operatorii cu antecedente constant bune de conformare la legislația Uniunii privind lanțul alimentar.

(56)  Ar trebui interzisă restituirea directă sau indirectă a taxelor percepute de către autoritățile competente, deoarece ea ar putea reprezenta un dezavantaj pentru operatorii care nu beneficiază de restituire și s-ar putea crea denaturări ale concurenței. Cu toate acestea, pentru a oferi sprijin microîntreprinderilor, acestea ar trebui să fie scutite de la plata taxelor colectate în conformitate cu prezentul regulament.

(57)  Finanțarea controalelor oficiale prin intermediul taxelor percepute de la operatori ar trebui să aibă loc în condiții de transparență deplină, astfel încât să permită persoanelor și întreprinderilor să înțeleagă metoda și datele utilizate la stabilirea taxelor și să fie informate cu privire la utilizarea veniturilor din taxe.

(58)  Normele Uniunii privind lanțul agroalimentar stabilesc cazurile în care introducerea pe piață sau circulația anumitor animale sau mărfuri ar trebui să fie însoțită de un certificat oficial semnat de inspectorul autorizat. Este adecvat să se stabilească un set comun de norme care să prevadă obligațiile autorităților competente și ale inspectorilor autorizați cu privire la emiterea de certificate oficiale, precum și caracteristicile pe care ar trebui să le aibă certificatele oficiale pentru a le asigura fiabilitatea.

(59)  În alte cazuri, normele care intră sub incidența prezentului regulament prevăd că anumite animale sau mărfuri introduse pe piață sau puse în circulație ar trebui să fie însoțite de o etichetă oficială, de o marcă oficială sau de alte forme de atestare oficială emise fie de operatori sub supravegherea oficială a autorităților competente, fie chiar de către autoritățile competente. Este adecvat să se stabilească un set minim de norme care să asigure și emiterea atestatelor oficiale în conformitate cu garanții adecvate de fiabilitate.

(60)  Controalele și alte activități oficiale ar trebui să se bazeze pe metode de analizare, testare și diagnosticare care să îndeplinească standarde științifice actuale și să ofere rezultate solide, fiabile și comparabile în întreaga Uniune. Prin urmare, metodele utilizate de către laboratoarele oficiale, precum și calitatea și uniformitatea datelor generate de analize, teste și diagnosticări ar trebui să fie îmbunătățite în mod continuu. În acest scop, Comisia ar trebui să fie abilitată să desemneze laboratoare de referință ale Uniunii Europene și să se bazeze pe asistența experților din cadrul acestora în toate acele sectoare ale lanțului alimentar în care este nevoie de rezultate precise și fiabile ale analizelor, testelor și diagnosticărilor. În particular, laboratoarele de referință ale Uniunii Europene ar trebui să asigure faptul că laboratoarelor naționale de referință și laboratoarelor oficiale li se furnizează informații actualizate cu privire la metodele disponibile, să organizeze sau să participe activ la testările comparative între laboratoare și să ofere cursuri de formare pentru personalul laboratoarelor naționale de referință sau al laboratoarelor oficiale.

(60a)  Regulamentele (CE) nr. 1829/2003(17) și (CE) nr. 1831/2003(18) ale Parlamentului European și ale Consiliului încredințează laboratoarelor de referință ale Uniunii Europene pentru alimentele și furajele ce au în componență organisme modificate genetic și, respectiv, laboratoarelor de referință ale Uniunii Europene pentru aditivi alimentari, sarcini specifice în cadrul procedurii de autorizare a alimentelor sau furajelor ce au în componență organisme modificate genetic sau a aditivilor alimentari, legate, îndeosebi, de testarea, evaluarea și validarea metodelor de detectare sau analiză propuse de solicitanți. Experiența arată că cunoștințele și competențele în materie de verificare, evaluare și validare a metodelor în contextul procedurilor de autorizare sunt cruciale pentru asigurarea unei contribuții de înalt nivel și în pas cu ultimele evoluții la eficiența controalelor oficiale. Laboratoarele desemnate în conformitate cu Regulamentele (CE) nr. 1829/2003 și (CE) nr. 1831/2003 ar trebui, prin urmare, să acționeze în calitate de laboratoare oficiale de referință ale Uniunii Europene în sensul prezentului regulament. [AM 16]

(61)  Pentru efectuarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale privind producția și comercializarea materialului de reproducere a plantelor, precum și în domeniul bunăstării animalelor, autoritățile competente ar trebui să aibă acces la date tehnice actualizate, fiabile și coerente, la rezultatele cercetărilor, la tehnicile noi și la expertiza necesară pentru a aplica corect legislația Uniunii în aceste domenii. În acest scop, Comisia ar trebui să fie în măsură să desemneze și să se bazeze pe asistența experților din cadrul centrelor de referință din Uniunea Europeană pentru materialul de reproducere a plantelor și pentru bunăstarea animalelor. [AM 17]

(62)  În vederea realizării obiectivelor prezentului regulament și pentru a se contribui la buna funcționare a pieței interne, asigurându-se astfel încrederea consumatorilor, ar trebui să fie urmărite în mod consecvent și eficient neconformările la legislația Uniunii privind lanțul alimentar care necesită acțiuni de asigurare a aplicării legislației în mai multe state membre. Sistemul rapid de alertă pentru alimente și furaje (RASFF) instituit prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002 permite deja autorităților competente să facă schimb și să difuzeze rapid informații cu privire la riscurile grave directe sau indirecte pentru sănătatea umană determinate de alimente sau furaje sau cu privire la riscurile grave pentru sănătatea umană sau animală sau pentru mediu determinate de furaje sau în caz de fraudă alimentară, cu scopul de a permite luarea unor măsuri rapide de contracarare a riscurilor respective. Totuși, deși acest instrument permite luarea de măsuri prompte în toate statele membre în cauză pentru contracararea anumitor riscuri grave la nivelul lanțului alimentar, el nu poate servi scopului de facilita asistența și cooperarea transfrontalieră între autoritățile competente astfel încât cazurile de neconformitate cu legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar care au o dimensiune transfrontalieră să fie urmărite eficient nu numai în statul membru în care neconformitatea este detectată pentru prima oară, ci și în statul membru din care este originară neconformitatea. În special, asistența și cooperarea administrativă ar trebui să permită autorităților competente să facă schimb de informații, să detecteze, să investigheze și să ia măsuri eficiente și proporționale pentru urmărirea încălcărilor transfrontaliere ale normelor privind lanțul agroalimentar. [AM 18]

(63)  Cererile de asistență administrativă și toate notificările ar trebui să facă obiectul unei proceduri de monitorizare corespunzătoare. Pentru a facilita asistența și cooperarea administrativă, statele membre ar trebui să aibă obligația de a desemna unul sau mai multe organisme de legătură care să sprijine și să coordoneze fluxurile de comunicare între autoritățile competente din state membre diferite. În vederea eficientizării și simplificării cooperării între statele membre, Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare care să stabilească specificațiile instrumentelor tehnice ce urmează să fie utilizate, procedurile de comunicare între organismele de legătură și un format standard pentru cererile de asistență, notificări și răspunsuri.

(64)  Fiecare stat membru ar trebui să aibă obligația de a întocmi și actualiza periodic un plan de control național multianual (MANCP) care să vizeze toate domeniile reglementate prin legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar și să cuprindă informații cu privire la structura și organizarea sistemului său de controale oficiale. Aceste MANCP-uri reprezintă instrumentul prin care fiecare stat membru ar trebui să se asigure că efectuarea controalelor oficiale se realizează eficient și în funcție de riscuri, pe teritoriul propriu și de-a lungul întregului lanț agroalimentar, în conformitate cu prezentul regulament.

(65)  Pentru a garanta coerența și integralitatea MANCP-urilor, statele membre ar trebui să desemneze o singură autoritate competentă, responsabilă cu pregătirea și punerea lor în aplicare în mod coordonat. În vederea promovării unei abordări coerente, uniforme și integrate a controalelor oficiale, Comisia ar trebui să dispună de competența de a adopta norme privind MANCP-urile, care ar trebui să identifice priorități pentru controalele oficiale, proceduri de control eficace, criterii pentru clasificarea riscurilor și indicatori de performanță pentru evaluarea MANCP-urilor.

(66)  Statele membre ar trebui să aibă obligația de a transmite un raport anual Comisiei, care să conțină informații privind activitățile de control și punerea în aplicare a MANCP-urilor. Pentru a facilita colectarea și transmiterea de date comparabile, compilarea subsecventă a acestor date în statistici la nivelul Uniunii și întocmirea de către Comisie a rapoartelor privind funcționarea controalelor oficiale în întreaga Uniune, Comisia ar trebui să poată adopta acte de punere în aplicare în ceea ce privește stabilirea unor modele de formulare pentru rapoartele anuale.

(67)  Experții Comisiei ar trebui să fie în măsură să efectueze controale în statele membre pentru a verifica aplicarea legislației Uniunii și modul de funcționare a sistemelor naționale de control și a autorităților competente. De asemenea, controalele Comisiei ar trebui să servească la investigarea și la colectarea de informații cu privire la practicile de asigurare a aplicării normelor sau la problemele, situațiile de urgență și noile evoluții din statele membre.

(68)  Animalele și mărfurile din țările terțe ar trebui să respecte aceleași cerințe care se aplică animalelor și mărfurilor din Uniune sau cerințele care sunt recunoscute ca fiind cel puțin echivalente în raport cu obiectivele urmărite prin normele Uniunii privind lanțul agroalimentar. Acest principiu este instituit prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002, care prevede obligația ca alimentele și furajele importate în Uniune să îndeplinească cerințele relevante ale legislației Uniunii referitoare la alimente sau cerințele considerate a fi cel puțin echivalente cu acestea. Cerințe specifice de aplicare a acestui principiu sunt prevăzute în normele Uniunii privind măsurile de protecție împotriva dăunătorilor plantelor care interzic intrarea în Uniune a anumitor dăunători care nu sunt prezenți, sau sunt prezenți într-o măsură limitată în Uniune, în normele Uniunii de stabilire a cerințelor de sănătate animală care permit intrarea animalelor și a anumitor produse de origine animală în Uniune numai din țările terțe care sunt incluse într-o listă stabilită în acest scop și în normele Uniunii de organizare a controalelor oficiale pentru produsele de origine animală destinate consumului uman care prevăd, de asemenea, stabilirea unei liste cu țări terțe din care aceste produse pot intra în Uniune. În ceea ce privește materialul de reproducere a plantelor, există în funcțiune un sistem de echivalență prin care țările terțe din care poate fi importat materialul de reproducere a plantelor sunt autorizate și incluse în listă.

(69)  Pentru a asigura respectarea de către animalele și mărfurile care intră în Uniune din țări terțe a tuturor cerințelor prevăzute în legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar sau a unor cerințe considerate a fi echivalente, în plus față de cerințele stabilite în normele Uniunii privind măsurile de protecție împotriva dăunătorilor plantelor, normele Uniunii de stabilire a cerințelor de sănătate animală, precum și normele Uniunii de stabilire a normelor specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, pentru a asigura respectarea cerințelor stabilite în legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar în legătură cu riscurile fitosanitare și veterinare, Comisia ar trebui să fie abilitată să stabilească condițiile de intrare a animalelor și a mărfurilor în Uniune, în măsura necesară pentru a se asigura că animalele și mărfurile respectă toate cerințele relevante ale legislației Uniunii privind lanțul agroalimentar sau cerințe echivalente. Aceste condiții ar trebui să se aplice animalelor sau mărfurilor sau categoriilor de animale sau de mărfuri din toate țările terțe sau din anumite țări terțe sau regiuni ale acestora.

(70)  În situația în care, în anumite cazuri, există dovezi că anumite animale sau mărfuri care provin dintr-o țară terță, dintr-un grup de țări terțe sau din regiuni ale acestora, prezintă anumite riscuri pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu, sau în cazul în care există dovezi că ar putea exista o neconformitate gravă și de amploare cu legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar, Comisia ar trebui să fie abilitată să adopte măsuri pentru a limita aceste riscuri.

(71)  Efectuarea unor controale oficiale și a altor activități oficiale într-o manieră eficace și eficientă, și, în cele din urmă, siguranța și sănătatea umană, animală și a plantelor și protecția mediului, depind și de existența, în cadrul autorităților de control, a unui personal bine instruit, care să dețină cunoștințe adecvate despre toate aspectele relevante pentru aplicarea corectă a legislației Uniunii. Comisia ar trebui să ofere programe de formare dedicate și adecvate pentru a promova o abordare uniformă a controalelor oficiale și a altor activități oficiale de către autoritățile competente. Pentru a promova cunoașterea legislației Uniunii privind lanțul agroalimentar și cerințele din țările terțe, o astfel de formare ar trebui să se adreseze și personalului autorităților competente din țările terțe.

(72)  În vederea promovării schimbului de experiență și de cele mai bune practici între autoritățile competente, Comisia ar trebui să fie în măsură să organizeze, în colaborare cu statele membre, programe de schimb de personal însărcinat cu controalele oficiale sau cu alte activități oficiale.

(73)  Pentru ca efectuarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale să fie eficiente este important ca autoritățile competente din statele membre, Comisia și, după caz, operatorii să poată face schimb în mod rapid și eficient de date și de informații referitoare la controalele oficiale sau la rezultatele acestora. Există mai multe sisteme de informații stabilite prin legislația Uniunii și gestionate de către Comisie care permit manipularea și gestionarea unor astfel de date și informații, la nivelul Uniunii, prin intermediul unor instrumente computerizate și bazate pe internet . Un sistem dedicat de înregistrare și trasare a rezultatelor controalelor oficiale este sistemul computerizat veterinar integrat (sistemul TRACES), instituit prin Decizia 2003/24/CE a Comisiei(19) și care în prezent este utilizat pentru gestionarea datelor și a informațiilor privind animalele, produsele de origine animală și controalele oficiale asupra acestora. Acest sistem ar trebui să fie actualizat și adaptat astfel încât să permită utilizarea sa pentru toate mărfurile pentru care legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar stabilește cerințe specifice sau modalități de control oficial. De asemenea, există sisteme computerizate dedicate schimbului rapid de informații între statele membre și cu Comisia privind riscurile care pot apărea la nivelul lanțului alimentar sau sănătatea animală și a plantelor.Regulamentul (CE) nr. 178/2002 instituie RASFF, Regulamentul (UE) nr. .../...(20) instituie un sistem de notificare și raportare a măsurilor privind bolile incluse în liste și privind fraudele alimentare, iar Regulamentul (UE) nr. .../...(21)+ instituie un sistem de notificare și de raportare a prezenței dăunătorilor și de notificare a cazurilor de neconformitate. Toate aceste sisteme ar trebui să funcționeze într-un mod armonios și coerent, pe baza sinergiilor dintre diferitele sisteme existente, să evite suprapunerile, să simplifice operarea acestora și să le facă mai eficiente. [AM 19]

(74)  În vederea sprijinirii unei gestionări mai eficiente a controalelor oficiale, Comisia ar trebui să instituie un sistem computerizat de informații care să integreze și să actualizeze, după caz, toate sistemele de informații existente, permițând utilizarea unor modalități avansate de comunicare și a unor instrumente de certificare, precum și cea mai eficientă utilizare a datelor și a informațiilor referitoare la controalele oficiale. În vederea evitării redundanței cerințelor privind informațiile, concepția unui astfel de sistem informatizat ar trebui să ia în considerare necesitatea de a se asigura, dacă este cazul, compatibilitatea unui astfel de sistem informatizat cu alte sisteme de informații operate de autorități publice și prin care datele relevante să fie schimbate sau puse la dispoziție. În plus, ar trebui să se prevadă posibilitatea de a se utiliza semnăturile electronice în sensul Directivei 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului(22), în conformitate cu Agenda digitală pentru Europa.

(74a)  Pentru a reduce la minimum sarcinile administrative și costurile aferente controalelor și a permite Uniunii și statelor sale membre să aibă comunicații electronice performante în relațiile comerciale cu țări terțe, Comisia și autoritățile competente ale statelor membre, cu ocazia schimbului de certificate electronice sau de alte date electronice, ar trebui să se folosească un limbaj, o structură a mesajelor și protocoale de transfer standardizate la nivel internațional, bazate pe orientările pentru certificarea electronică în format XML (extensible markup language) standardizat de World Wide Web Consortium (WC3), precum și mecanisme de corespondență sigure între autoritățile competente, precum cele furnizate de Centrul ONU pentru facilitarea comerțului și a tranzacțiilor electronice (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business – CEFACT/ONU). [AM 20]

(75)  Autoritățile competente ar trebui să investigheze cazurile în care există o suspiciune de neconformitate cu legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar și, în situația în care se stabilește că există o neconformitate, să determine originea și amploarea acesteia, precum și responsabilitățile operatorilor. De asemenea, autoritățile ar trebui să ia măsuri adecvate pentru a se asigura că operatorii în cauză vor remedia situația și pentru a preveni apariția altor neconformități.

(76)  Verificarea conformității cu legislația privind lanțul agroalimentar prin controale oficiale este de o importanță fundamentală pentru asigurarea îndeplinirii efective, în întreaga Uniune, a obiectivelor legislației respective. Deficiențele din cadrul sistemelor de control ale unui stat membru pot împiedica atingerea acestor obiective, în anumite cazuri în mod substanțial, și pot conduce la apariția unor riscuri pentru sănătatea umană, animală și a plantelor, pentru bunăstarea animalelor și, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu, independent de implicarea sau de responsabilitatea operatorilor sau a altor actori, sau pot conduce la situații de neconformitate gravă și de amploare cu normele privind lanțul alimentar. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie în măsură să reacționeze la deficiențele grave ale unui sistem de control al unui stat membru prin adoptarea unor măsuri care să aibă drept scop limitarea sau eliminarea din lanțul agroalimentar a riscurilor respective, până când statul membru în cauză ia măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor sistemului de control.

(77)  Încălcările normelor ar trebui să facă obiectul unor sancțiuni eficiente, descurajatoare și proporționale, la nivel național, în întreaga Uniune. Pentru ca sancțiunile financiare aplicabile în cazul încălcării cu intenție să fie suficient de descurajatoare, ele ar trebui să fie stabilite la un nivel care să depășească avantajul reprezinte cel puțin dublul avantajului economic urmărit de făptuitor prin încălcare. De asemenea, statele membre ar trebui să aibă obligația de a aplica sancțiuni adecvate penale sau administrative sau de ambele feluri operatorilor care nu cooperează în cursul unui control oficial. [AM 21]

(77a)  Ar trebui să se țină cont de nevoile specifice ale țărilor în curs de dezvoltare, mai ales ale țărilor cel mai puțin dezvoltate, cărora ar trebui să li se acorde sprijin pentru a-și organiza controalele oficiale astfel încât să poată îndeplini criteriile pentru exportul de animale și produse în Uniune. [AM 22]

(78)  Prezentul regulament vizează domenii care sunt deja cuprinse în anumite acte în vigoare în prezent. Pentru a evita suprapunerile și a stabili un cadru legislativ coerent, următoarele acte ar trebui să fie abrogate și înlocuite cu normele prezentului regulament: Directiva 89/608/CEE a Consiliului(23); Directiva 89/662/CEE a Consiliului(24); Directiva 90/425/CEE a Consiliului(25); Directiva 91/496/CEE a Consiliului; Decizia 92/438/CEE a Consiliului(26); Directiva 96/23/CE; Directiva 96/93/CE a Consiliului(27); Directiva 97/78/CE a Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 882/2004; și Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman(28). [AM 23]

(79)  În vederea asigurării coerenței, este necesară și modificarea următoarelor acte: Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului(29); Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului(30); Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului(31); Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului(32); Regulamentul (CE) nr. 1069/2009; Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului(33); Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(34); Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(35); Directiva 98/58/CE a Consiliului(36); Directiva 1999/74/CE a Consiliului(37); Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului; Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului; Directiva 2007/43/CE a Consiliului(38); Directiva 2008/119/CE a Consiliului(39); Directiva 2008/120/CE a Consiliului(40); Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului(41). [AM 24]

(80)  Regulamentul (UE) nr. …/...(42) oferă un cadru pentru finanțarea de către Uniune a acțiunilor și măsurilor aplicabile de-a lungul lanțului agroalimentar în domeniile respective în temeiul cadrului financiar multianual 2014 – 2020. Unele dintre aceste acțiuni și măsuri vizează îmbunătățirea performanței controalelor oficiale și a altor activități oficiale în întreaga Uniune. Regulamentul (UE) nr. …/...(43)+ ar trebui să fie modificat pentru a ține seama de modificările introduse prin prezentul regulament la Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

(81)  În vederea modificării trimiterilor la standardele europene și pentru ca anexele II și III la prezentul regulament să țină seama de evoluțiile legislative, tehnice și științifice, precum și pentru completarea prezentului regulament cu norme specifice de reglementare a controalelor oficiale și a altor activități oficiale în domeniile vizate de acesta, inclusiv, inter alia, normele privind calificarea și formarea personalului, responsabilitățile și sarcinile suplimentare ale autorităților competente, cazurile în care acreditarea laboratoarelor nu este necesară, anumite scutiri de la controalele oficiale la frontiere, criteriile care urmează să fie utilizate pentru a stabili frecvența controalelor fizice și de identitate, stabilirea condițiilor care trebuie îndeplinite de anumite animale sau mărfuri care intră în Uniune din țări terțe, cerințele și sarcinile suplimentare ale laboratoarelor și centrelor de referință ale Uniunii Europene, cerințele suplimentare pentru laboratoarele naționale de referință, criteriile de clasificare a riscurilor și indicatorii de performanță pentru MANCP-uri și, respectiv, planurile pentru situații de urgență privind alimentele și furajele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 178/2002, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratat ar trebui delegată Comisiei. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(82)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în ceea ce privește desemnarea laboratoarelor de referință ale Uniunii Europene și a centrelor de referință ale Uniunii europene pentru materialul de reproducere a plantelor și pentru bunăstarea animalelor, adoptarea programului de controalele efectuate de Comisie în statele membre și efectuarea de controale intensificate în caz de încălcări ale normelor privind lanțul agroalimentar care necesită asistență coordonată și acțiuni subsecvente din partea Comisiei, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare.

(83)  În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a prezentului regulament, care includ, inter alia, normele și modalitățile privind auditurile, formatul certificatelor și al altor documente, instituirea unor sisteme computerizate de gestionare a informațiilor, cooperarea dintre operatori și autoritățile competente și dintre autoritățile competente, autoritățile vamale și alte autorități, metodele de prelevare de eșantioane, de analizare, testare și diagnosticare de laborator, precum și validarea și interpretarea, trasabilitatea, includerea în liste a produselor sau a mărfurilor care fac obiectul controalelor, precum și includerea în liste a țărilor sau regiunilor care pot exporta anumite animale și mărfuri în Uniune, notificarea prealabilă a transporturilor, schimburile de informații, punctele de inspecție la frontieră, izolarea și carantina, autorizarea controalelor anterioare exporturilor efectuate de către țările terțe, măsurile de limitare a unui risc sau de stopare a neconformităților grave și de amploare cu privire la anumite animale sau mărfuri care provin dintr-o țară terță sau o regiune a unei țări terțe, recunoașterea țărilor terțe sau a regiunilor care oferă garanții echivalente celor aplicate în Uniune și abrogarea acestei recunoașteri, activitățile de formare și programele de schimb de personal între statele membre, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(44).

(84)  Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume acela de a asigura o abordare armonizată a controalelor oficiale și a altor activități oficiale efectuate în vederea asigurării aplicării normelor Uniunii privind lanțul agroalimentar, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre dar, având în vedere efectele sale, complexitatea sa, natura sa transfrontalieră și internațională, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolulmenționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Titlul I

Obiect, domeniu de aplicare și definiții

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)  Prezentul regulament stabilește norme privind:

(a)  efectuarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale de către autoritățile competente ale statelor membre;

(b)  finanțarea controalelor oficiale;

(c)  asistența și cooperarea administrativă între statele membre în vederea aplicării corecte a normelor menționate la alineatul (2);

(d)  efectuarea controalelor de către Comisie în statele membre și în țări terțe;

(e)  adoptarea condițiilor care trebuie îndeplinite de către animalele și mărfurile care sunt introduse în Uniune dintr-o țară terță;

(f)  instituirea unui sistem de informații computerizat pentru gestionarea informațiilor și a datelor privind controalele oficiale.

(2)  Prezentul regulament se aplică controalelor oficiale efectuate pentru verificarea conformității cu următoarele norme, instituite fie la nivelul Uniunii, fie de către statele membre în vederea aplicării legislației Uniunii în următoarele domenii:

(a)  reglementarea alimentelor, și a siguranței, a calității și aspectelor sanitare ale alimentelor, în orice etapă de producție, prelucrare și distribuție a alimentelor, inclusiv norme care vizează garantarea practicilor corecte în domeniul comerțului și protejarea intereselor și informațiilor consumatorilor, precum și fabricarea și utilizarea materialelor și a obiectelor destinate să vină în contact cu alimentele;

(b)  reglementarea diseminării deliberate în mediu și utilizarea restricționată a OMG-urilor;

(c)  reglementarea furajelor și a siguranței furajelor, în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție a furajelor, inclusiv norme care să garanteze practici corecte în domeniul comerțului și să protejeze sănătatea, interesele și informațiile consumatorilor;

(d)  stabilirea unor cerințe cu privire la sănătatea animală;

(e)  prevenirea și minimizarea riscurilor pentru sănătatea umană și animală determinate de subprodusele de origine animală și produsele derivate;

(ea)  prevenirea și reducerea la minimum a rezistenței la antimicrobiene la animale și la oameni, precum și în mediu;

(f)  stabilirea unor cerințe cu privire la bunăstarea animalelor;

(g)  măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor;

(h)  producția, în vederea introducerii pe piață, precum și introducerea pe piață a materialului de reproducere a plantelor;

(i)  stabilirea unor cerințe privind introducerea pe piață și utilizarea produselor de protecție a plantelor și utilizarea sustenabilă a pesticidelor;

(j)  reglementarea producției ecologice și etichetarea produselor ecologice;

(k)  utilizarea și etichetarea denumirilor de origine protejate, a indicațiilor geografice protejate și a specialităților tradiționale garantate;

(ka)  controlul prezenței anumitor substanțe și a reziduurilor acestora în animale vii și în produsele aferente. [AM 25, 26 și 27]

(3)  Prezentul regulament se aplică, de asemenea, controalelor oficiale efectuate în vederea verificării conformității cu cerințele stabilite în normele menționate la alineatul (2) aplicabile animalelor și mărfurilor:

(a)  care intră Uniune din țări terțe;

(b)  care urmează să fie exportate în țări terțe.

(4)  Prezentul regulament nu se aplică controalelor oficiale efectuate în vederea verificării conformității cu:

(a)  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 în alte domenii decât cele care fac obiectul părții II, titlul II, capitolul I din regulamentul respectiv. Cu toate acestea, prezentul regulament se aplică în continuare în cazul controlului oficial al denumirilor de origine protejată și al indicațiilor geografice protejate din sectorul vinicol; [AM 28]

(b)  Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului(45);

(ba)  Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului(46). [AM 29]

(5)  Articolele 3 - 5, articolul 7, articolul 11 alineatele (2) și (3), articolul 14, articolele 30 – 33, articolele 36 – 41 și articolul 76, titlurile III și IV, precum și articolele 129 și 136 din prezentul regulament se aplică, de asemenea, și altor activități oficiale efectuate de către autoritățile competente în conformitate cu prezentul regulament sau cu normele menționate la alineatul (2) al prezentului articol.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.  „control oficial” înseamnă orice formă de control, inclusiv controlul cerințelor pentru animale și mărfuri din țări terțe și destinate exportului către țări terțe, efectuat de autoritățile competente în vederea verificării conformității cu: [AM 30]

(a)  prezentul regulament;

(b)  normele menționate la articolul 1 alineatul (2);

2.  „alte activități oficiale” înseamnă orice altă activitate decât un control oficial, efectuată de autoritățile competente în conformitate cu:

(a)  prezentul regulament;

(b)  normele menționate la articolul 1 alineatul (2), cu excepția literei (g), pentru a asigura aplicarea respectivelor norme; [AM 31]

3.  „legislația privind alimentele” înseamnă legislația privind alimentele astfel cum este definită la articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002;

4.  „legislația privind furajele” înseamnă actele cu putere de lege și actele administrative care reglementează furajele în general și siguranța furajelor în special, fie la nivelul Uniunii, fie la nivel național; ea vizează toate etapele de producție, prelucrare și distribuție a furajelor și utilizarea lor;

5.  „autorități competente” înseamnă:

(a)   autoritățile centrale ale unui stat membru responsabile de organizarea și efectuarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale, cum ar fi emiterea certificatelor sau a atestărilor, desemnarea laboratoarelor, schimbul de informații în conformitate cu prezentul contextul colaborării dintre autorități, precum și luarea de decizii privind măsurile necesare pentru remedierea încălcărilor prezentului regulament și cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2); [AM 32]

(b)  orice altă autoritate căreia i-a fost conferită respectiva responsabilitate;

(c)  după caz, autoritățile corespunzătoare dintr-o țară terță;

6.  „animale” înseamnă animale astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. .../...(47), cu excepția animalelor de companie; [AM 33]

7.  „mărfuri” înseamnă orice marfă care face obiectul uneia sau mai multor norme menționate la articolul 1 alineatul (2), cu excepția animalelor;

8.  „alimente” înseamnă alimente astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002;

9.  „furaje” înseamnă furaje astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002;

10.  „subproduse de origine animală” înseamnă subproduse de origine animală astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009;

11.  „produse derivate” înseamnă produse derivate astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009;

12.  „dăunători” înseamnă dăunători astfel cum sunt definiți la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. .../...(48);

13.  „plante” înseamnă plante astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. .../... (49);

14.  „material de reproducere a plantelor” înseamnă materialul de reproducere a plantelor astfel cum este definit la articolul 3 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX [numărul, data, titlul și, într-o notă de subsol, referința JO pentru Regulamentul privind producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor]; [AM 34]

15.  „produse de protecție a plantelor” înseamnă produse de protecție a plantelor astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. În sensul prezentului regulament prin „produse de protecție a plantelor” se înțeleg și substanțele active menționate la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și alte substanțe și preparate menționate la articolul 2 alineatul (3) din regulamentul respectiv; [AM 35]

16.  „specii străine” înseamnă o specie, subspecie sau un taxon inferior, introduse în afara zonei sale naturale de distribuție trecută sau prezentă și include orice parte, gameți, semințe, ouă sau propagule ale acestor specii, precum și orice hibrizi, soiuri sau rase, care ar putea supraviețui și ulterior s-ar putea reproduce; [AM 36]

17.  „produse de origine animală” înseamnă produse de origine animală astfel cum sunt definite la punctul 8.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului(50);

18.  „material germinativ” înseamnă material germinativ astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 25 din Regulamentul (UE) nr. .../...(51);

19.  „produse vegetale” înseamnă produse vegetale astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul (2) din Regulamentul (UE) nr. .../...(52);

20.  „alte obiecte” înseamnă alte obiecte astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul (4) din Regulamentul (UE) nr. .../... (53);

21.  „evaluarea riscului” înseamnă o evaluare a riscului astfel cum este definită la articolul 3 punctul (11) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002;

22.  „inspector autorizat” înseamnă:

(a)  orice funcționar al autorităților competente autorizat de către acestea să semneze certificate oficiale;

(b)  în cazurile prevăzute în normele menționate la articolul 1 alineatul (2), orice altă persoană autorizată de către autoritățile competente să semneze certificate oficiale;

23.  „certificat oficial” înseamnă orice document scris sau electronic semnat de inspectorul autorizat și care asigură conformitatea cu una sau mai multe dintre cerințele prevăzute în normele menționate la articolul 1 alineatul (2);

24.  „neconformitate” înseamnă neconformitate cu:

(a)  prezentul regulament;

(b)  normele menționate la articolul 1 alineatul (2);

25.  „atestat oficial” înseamnă orice etichetă, marcă sau altă formă de atestare emisă de operatori aflați sub supravegherea autorităților competente prin controale oficiale dedicate sau chiar de către autoritățile competente și care asigură conformitatea cu una sau mai multe dintre cerințele prevăzute de normele menționate la articolul 1 alineatul (2); [AM 37]

26.  „operator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care are una sau mai multe dintre obligațiile prevăzute în normele menționate la articolul 1 alineatul (2), cu excepția autorităților competente și a altor organisme responsabile de controale oficiale și de alte activități oficiale;

27.  „transport” înseamnă un număr de animale sau o cantitate de mărfuri de același tip, din aceeași clasă sau având aceeași descriere, incluse în același certificat oficial, atestat oficial sau orice alt document, transportate cu același mijloc de transport și având aceeași origine; un transport poate fi compus din unul sau mai multe loturi;

28.  „inspecție” înseamnă o formă de control oficial care implică examinarea:

(a)  animalelor sau mărfurilor;

(b)  activităților controlate de operatorii care intră în domeniul de aplicare al normelor menționate la articolul 1 alineatul (2), precum și a echipamentelor, a mijloacelor de transport, a substanțelor, a materialelor, a produselor de protecție a plantelor și a materialelor măsurilor de precauție utilizate pentru efectuarea acestor activități; [AM 38]

(c)  locurilor în care operatorii își desfășoară activitatea;

(ca)  documentelor justificative pentru elementele prevăzute la literele (a), (b) și (c); [AM 39]

29.  „punct de inspecție la frontieră” înseamnă un loc centru de inspecție, inclusiv toate facilitățile existente în acest loc aferente acestuia, desemnat de un stat membru în vederea efectuării controalelor oficiale prevăzute la articolul 45 alineatul (1); [AM 40]

30.  „audit” înseamnă o examinare sistematică și independentă menită să stabilească dacă activitățile și rezultatele lor respectă dispozițiile stabilite anterior și dacă aceste dispoziții sunt puse în aplicare cu eficiență și permit atingerea obiectivelor;

31.  „rating” înseamnă o clasificare a operatorilor pe baza unei evaluări a conformității acestora cu criteriile de rating;

32.  „medic veterinar oficial” înseamnă un medic veterinar desemnat de către autoritățile competente și care deține calificările corespunzătoare în vederea efectuării de controale oficiale și alte activități oficiale în conformitate cu:

(a)  prezentul regulament;

(b)  normele menționate la articolul 1 alineatul (2);

33.  „pericol” înseamnă orice agent sau condiție cu potențialul de a avea un efect negativ asupra sănătății umane, animale sau a plantelor, asupra bunăstării animalelor sau asupra mediului;

34.  „material cu risc specificat” înseamnă țesuturi astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001;

35.  „călătorie de lungă durată” înseamnă o călătorie astfel cum este definită la articolul 2 litera (m) din Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

36.  „punct de ieșire” înseamnă un punct de inspecție la frontieră sau orice alt loc desemnat de către un stat membru prin care animalele vizate de Regulamentul (CE) nr. 1/2005 părăsesc teritoriul vamal al Uniunii;

37.  „echipament de aplicare a pesticidelor” înseamnă orice aparat astfel cum este definit la articolul 3 punctul (4) din Directiva 2009/128/CE;

38.  „organism delegat” înseamnă un terț independent căruia autoritățile competente i-au delegat sarcini specifice de control oficial legate de controalele oficiale și alte activități oficiale; [AM 43]

39.   „autoritate de control pentru producția ecologică” înseamnă o organizație administrativă publică a unui stat membru căreia autoritățile competente i-au conferit, integral sau parțial, competențele lor privind punerea în aplicare a legate de inspecții și certificare în sectorul producției ecologice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007, inclusiv, după caz, autoritatea corespondentă dintr-o țară terță sau care funcționează într-o țară terță; [AM 44]

40.  „proceduri de verificare a controalelor” înseamnă sistemele puse în aplicare și acțiunile întreprinse de către autoritățile competente în vederea asigurării coerenței și a eficacității controalelor oficiale și ale altor activități oficiale;

41.  „screening” înseamnă o formă de control oficial realizată prin efectuarea unei serii planificate de observații sau măsurători în vederea obținerii unei imagini de ansamblu a stării de conformitate cu prezentul regulament și cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2);

42.  „screening țintit” înseamnă o formă de control oficial care implică observarea unuia sau mai multor operatori sau a activităților acestora;

43.  „sistem de control” înseamnă un sistem care cuprinde autoritățile competente, precum și resursele, structurile, sistemele și procedurile instituite într-un stat membru pentru a asigura efectuarea controalelor oficiale în conformitate cu prezentul regulament și cu normele prevăzute la articolele 15 – 24;

44.  „echivalență” sau „echivalent” înseamnă sisteme care sunt în mare măsură identice și care îndeplinesc aceleași scopuri; [AM 45]

(a)  capacitatea diferitor sisteme sau măsuri de a îndeplini aceleași obiective; [AM 46]

(b)  diferite sisteme sau măsuri capabile să îndeplinească aceleași obiective; [AM 47]

45.  „intrare în Uniune” înseamnă acțiunea de a introduce animale și mărfuri într-unul dintre teritoriile din anexa I;

46.  „controlul documentelor” înseamnă examinarea certificatelor oficiale, a atestatelor oficiale și a altor documente, inclusiv a documentelor de natură comercială, care trebuie să însoțească transportul, astfel cum se prevede în normele menționate la articolul 1 alineatul (2), respectiv la articolul 54 alineatul (1) sau în actele de punere în aplicare adoptate în conformitate cu articolul 75 alineatul (3), cu articolul 125 alineatul (4), cu articolul 127 alineatul (1) și cu articolul 128 alineatul (1);

47.  „control de identitate” înseamnă o inspecție vizuală efectuată pentru a verifica dacă conținutul și etichetele unui transport, inclusiv marcajele de pe animale, sigiliile și mijloacele de transport, corespund informațiilor furnizate în certificatele oficiale, în atestatele oficiale și în alte documente de însoțire;

48.  „control fizic” înseamnă un control asupra animalelor sau a mărfurilor și, după caz, verificări ale ambalajelor, ale mijloacelor de transport, ale etichetelor și ale temperaturii, prelevarea de eșantioane în vederea analizării, testării sau diagnosticării și orice alt control necesar pentru verificarea conformității cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2);

49.  „transbordare” înseamnă deplasarea mărfurilor sau animalelor supuse controalelor oficiale prevăzute la articolul 45 alineatul (1) care sosesc pe mare sau cu mijloace de transport aerian dintr-o țară terță, de pe o navă sau aeronavă, și transportarea acestora sub supraveghere vamală pe o altă navă sau aeronavă, în același port sau aeroport, în pregătirea continuării călătoriei; [AM 48]

50.  „tranzit” înseamnă deplasarea dintr-o țară terță în altă țară terță trecând, sub supraveghere vamală, printr-unul dintre teritoriile din anexa I sau dintr-unul dintre teritoriile enumerate în anexa I într-un alt teritoriu enumerat în anexa I, trecând prin teritoriul unei țări terțe;

51.   „supraveghere de către autoritățile vamale” înseamnă acțiunile definite la articolul 4 alineatul (13) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului(54);

52.  „control efectuat de către autoritățile vamale” înseamnă un control vamal astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (14) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92;

53.  „reținere oficială” înseamnă procedura prin care autoritățile competente se asigură că animalele și mărfurile care fac obiectul controalelor oficiale nu sunt deplasate sau alterate până la luarea unei decizii cu privire la destinația lor; această procedură include depozitarea de către operatori conform indicațiilor și sub controlul autorităților competente; [AM 49]

54.  „controale oficiale suplimentare” înseamnă acele controale care nu au fost planificate inițial și care au fost decise pe baza concluziilor controalelor oficiale anterioare sau a altor activități oficiale;

55.  „certificare oficială” înseamnă procedura prin care autoritățile competente atestă conformitatea cu una sau mai multe dintre cerințele prevăzute în normele menționate la articolul 1 alineatul (2);

56.  „plan de control” înseamnă o descriere întocmită de autoritățile competente care conține informații privind structura și organizarea sistemului de control oficial și a modului său de funcționare și planificarea detaliată a controalelor oficiale care urmează să fie efectuate în fiecare dintre domeniile menționate la articolul 1 alineatul (2) într-o perioadă de timp;

57.  „jurnal de călătorie” înseamnă documentul menționat la punctele 1 – 5 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului;

57a.  „personal oficial auxiliar” înseamnă o persoană calificată, în conformitate cu anexa III la prezentul regulament, să acționeze în această calitate, fiind numită de autoritatea competentă și lucrând sub autoritatea și responsabilitatea unui veterinar oficial. [AM 50]

Titlul II

Controalele oficiale și alte activități oficiale în statele membre

Capitolul I

Autoritățile competente

Articolul 3

Desemnarea autorităților competente

(1)  Pentru fiecare dintre domeniile reglementate prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2), statele membre desemnează autoritatea sau autoritățile încredințează uneia sau mai multor autorități competente cărora le conferă responsabilitatea de a pregăti, organiza și, dacă este necesar, efectua controale oficiale și alte activități oficiale. [AM 51]

(2)  În cazul în care, pentru același domeniu, un stat membru conferă responsabilitatea de a efectua controale oficiale sau alte activități oficiale mai multor are mai multe autorități competente, la nivel național, regional sau local, sau în cazul în care autoritățile competente desemnate în conformitate cu alineatul (1) pot transfera, în această calitate, responsabilități specifice privind controalele oficiale sau alte activități oficiale altor autorități publice, statul membru respectiv se iau măsuri corespunzătoare pentru: [AM 52]

(a)  instituie instituirea de proceduri în vederea asigurării unei coordonări eficiente și eficace între toate autoritățile implicate, precum și a coerenței și a eficienței controalelor oficiale sau a altor activități oficiale pe întreg teritoriul statului membru respectiv; [AM 53]

(b)  desemnarea unei singure autorități responsabile pentru coordonarea cooperării și a contactelor cu Comisia și cu alte state membre în ceea ce privește controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate în domeniul respectiv fiecare din sectoarele definite de statul membru, astfel încât să se includă toate domeniile menționate la articolul 1 alineatul (2). [AM 54]

(3)  Autoritățile competente responsabile pentru verificarea conformității cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (j) pot conferi sarcini specifice privind controlul oficial uneia sau multor autorități de control pentru produsele ecologice producția ecologică. În astfel de cazuri ele atribuie un număr de cod pentru fiecare dintre aceste autorități de control. [AM 55]

(4)  Statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu privire la datele de contact, și la orice modificări ale acestora, ale:

(a)  autorităților competente desemnate în conformitate cu alineatul (1);

(b)  autorităților unice desemnate în conformitate cu alineatul (2) litera (b);

(c)  autorităților de control pentru produsele ecologice menționate la alineatul (3);

(d)  organismelor delegate menționate la articolul 25 alineatul (1);

Informațiile menționate la primul paragraf se pun și la dispoziția publicului.

(5)  Statele membre pot conferi autorităților competente menționate la alineatul (1) responsabilitatea de a efectua controale în vederea verificării conformității sau a aplicării normelor, inclusiv a celor prin care se reglementează riscurile specifice care pot fi generate de prezența speciilor străine în Uniune, altele decât cele menționate la articolul 1 alineatul (2). [AM 56]

(6)  Comisia poate stabili, prin acte de punere în aplicare, mijloacele prin care informațiile menționate la alineatul (4) sunt puse la dispoziția publicului. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2). Mijloacele prin care informațiile menționate la alineatul (4) sunt puse la dispoziția publicului includ, în orice caz, publicarea pe internet. [AM 57]

Articolul 4

Obligațiile generale ale autorităților competente

(1)  Autoritățile competente:

(a)  dispun de proceduri și sisteme în vederea asigurării eficacității și a adecvației controalelor oficiale și ale altor activități oficiale;

(b)  dispun de sisteme în vederea asigurării imparțialității, independenței, a calității, și a coerenței și consecvenței obiectivelor controalelor oficiale și ale altor activități oficiale la toate nivelurile; ei nu trebuie să aibă vreo legătură sau să fie dependenți în vreun fel de operatorii pe care îi controlează;

(c)  dispun de sisteme în vederea asigurării faptului că personalul care efectuează controale oficiale și alte activități oficiale este independent, este imparțial, nu este afectat de conflict de interese și nu are legături inadecvate din care să obțină profituri economice sau care să îi pericliteze imparțialitatea;

(d)  dețin sau au acces la o capacitate adecvată de laborator pentru analizare, testare și diagnosticare;

(e)  dețin sau au acces la un număr suficient de angajați independenți, cu calificări și experiență corespunzătoare în ceea ce privește cerințele în materie de control de la articolul 1 alineatele (1) și (2), astfel încât controalele oficiale și alte activități oficiale să poată fi efectuate integral, în mod eficient și eficace;

(f)  dispun de mijloace și echipamente adecvate și întreținute în mod corespunzător în vederea asigurării unei efectuări eficiente și eficace a controalelor oficiale și a altor activități oficiale de către personal;

(g)  dețin competențele legale în vederea efectuării controalelor oficiale și a altor activități oficiale și a aplicării măsurilor prevăzute în prezentul regulament și în normele menționate la articolul 1 alineatul (2);

(h)  dispun de proceduri juridice în vigoare în vederea asigurării accesului personalului la sediile operatorilor și la documentele păstrate de operatori, astfel încât să fie în măsură să își îndeplinească sarcinile în mod corespunzător;

(i)  dispun de planuri pentru situații de urgență și sunt pregătite să aplice astfel de planuri în caz de urgență, după caz în conformitate cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2).

(2)  Personalul care efectuează controale oficiale și alte activități oficiale:

(-a)  sunt funcționari angajați de autoritățile competente sau de un organism public independent delegat de autoritatea competentă să efectueze controale oficiale sau alte activități oficiale;

(a)  beneficiază, pentru domeniul său de competență, de programe adecvate de formare care să le permită exercitarea atribuțiilor în mod competent și efectuarea de controale oficiale și alte activități oficiale într-un mod coerent;

(b)  este permanent la curent cu evoluțiile din domeniul său de competență și beneficiază de programe periodice de formare suplimentară, după necesități;

(c)  beneficiază de formare în domeniile prevăzute la capitolul I din anexa II și cu privire la obligațiile autorităților competente care decurg din prezentul regulament.

Autoritățile competente elaborează și implementează programe de formare pentru a se asigura că personalul care efectuează controale oficiale și activități oficiale beneficiază de programele de formare menționate la literele (a), (b) și (c) de la primul paragraf.

(3)  În vederea asigurării deținerii de către personalul din cadrul autorităților competente menționat la alineatul (1) litera (e) și la alineatul (2) a calificărilor, a competențelor și a cunoștințelor necesare, Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la normele vizând calificarea specifică și cerințele de formare ale personalului, având în vedere cunoștințele științifice și tehnice necesare efectuării controalelor oficiale și altor activități oficiale în fiecare din domeniile menționate la articolul 1 alineatul (2).

(4)  În cazul în care, în cadrul serviciilor unei autorități competente activităților desfășurate de o autoritate competentă, mai multe unități sunt abilitate să efectueze controale oficiale sau alte activități oficiale, se asigură o coordonare și o cooperare eficiente și eficace între diferitele unități. [AM 58 și 341]

Articolul 5

Auditurile autorităților competente

(1)  Autoritățile competente realizează audituri interne sau pot solicita efectuarea de audituri și iau măsurile necesare având în vedere rezultatele acestora, în vederea asigurării îndeplinirii prevederilor prezentului regulament.

Aceste audituri:

(a)  fac obiectul unei analize independente;

(b)  se realizează într-un mod transparent.

(2)  La cerere Pe baza unei cereri justificate, autoritățile competente pun la dispoziția Comisiei rezultatele auditurilor menționate la alineatul (1). [AM 59]

(3)  Comisia poate stabili, prin acte de punere în aplicare, norme privind efectuarea auditurilor prevăzute la alineatul (1). Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

Articolul 6

Deciziile autorităților competente cu privire la persoanele fizice și juridice

Deciziile cu privire la persoanele fizice sau juridice luate de autoritățile competente în conformitate cu articolul 53, cu articolul 64 alineatele (3) și (5), cu articolul 65, cu articolul 134 alineatul (2) și cu articolul 135 alineatele (1) și (2) fac obiectul dreptului acestor persoane de a recurge la căi de atac împotriva lor, în conformitate cu legislația națională.

Articolul 7

Obligații de confidențialitate ce revin personalului autorităților competente

(1)  Autoritățile competente solicită membrilor personalului propriu să nu divulge, cu excepția colegilor din cadrul autorității competente, informațiile obținute în cadrul realizării sarcinilor lor în contextul controalelor oficiale și al altor activități oficiale care, prin natura lor, intră sub incidența secretului profesional, sub rezerva dispozițiilor de la alineatul (2).

(2)  Cu excepția cazului în care există un interes public superior care justifică divulgarea, sau în care divulgarea este impusă de alte acte legislative ale Uniunii, informațiile care intră sub incidența secretului profesional menționate la alineatul (1) includ informațiile a căror divulgare ar aduce atingere:

(a)  obiectivelor activităților de inspecție, de investigație și de audit;

(b)  protejării intereselor comerciale ale unei persoane fizice sau juridice;

(c)  protejării procedurilor judiciare și a consultanței juridice aflate în curs de desfășurare;

(ca)  procesului decizional al autorităților competente.

(2a)  Atunci când determină dacă există vreun interes public superior care justifică dezvăluirea, autoritățile competente țin cont, printre altele, de următoarele elemente:

(a)  riscurile posibile pentru sănătatea oamenilor, animalelor sau plantelor sau pentru mediu;

(b)  natura, gravitatea și amploarea unor asemenea riscuri, astfel încât să se asigure că dezvăluirea este proporțională în situația dată.

(3)  Alineatele Fără a aduce atingere alineatelor (1) și (2) nu împiedică autoritățile competente să publice sau să pună publică sau pun la dispoziția publicului în orice alt mod informații cu privire la rezultatul controalelor oficiale privind operatorii individuali, cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

(a)  operatorul în cauză are posibilitatea de a prezenta observații cu privire la informațiile pe care autoritatea competentă intenționează să le publice sau să le pună la dispoziția publicului în alt mod, înainte de publicare sau difuzare;

(b)  informațiile care sunt publicate sau puse la dispoziția publicului în alt mod iau în considerare observațiile formulate de către operatorul în cauză sau sunt publicate sau difuzate simultan și împreună cu aceste observații.

(3a)  Autoritățile competente se asigură că toate informațiile publicate sau puse la dispoziția publicului în temeiul prezentului articol sunt exacte și că, în situația în care informațiile respective se dovedesc ulterior a fi inexacte, ele sunt corectate în mod corespunzător. [AM 60]

Capitolul II

Controalele oficiale

Articolul 8

Norme generale privind controalele oficiale

(1)  Autoritățile competente efectuează periodic controale oficiale asupra tuturor operatorilor întreprinderilor, în funcție de riscuri și cu o frecvență corespunzătoare, luând în considerare: [AM 61]

(a)  riscurile identificate asociate cu:

(i)  animalele și mărfurile;

(ii)  activitățile și măsurile de precauție controlate de operatori; [AM 62]

(iii)  locul de desfășurare a activităților sau a operațiunilor operatorilor;

(iv)  utilizarea de produse, procese, materiale, aditivi alimentari sau substanțe care pot influența siguranța sau aspectele sanitare ale alimentelor, sau a siguranța furajelor, sănătatea sau bunăstarea calitatea vieții animalelor, sănătatea plantelor sau identitatea și calitatea materialul de reproducere a plantelor sau care, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pot avea un impact negativ asupra mediului; [AM 63]

(iva)  posibilitatea ca consumatorii să fie induși în eroare în legătură cu natura, calitatea sau ingredientele unui produs și/sau posibilitatea ca consumatorii să sufere pierderi financiare în urma primirii unor informații înșelătoare din partea operatorului; [AM 64]

(ivb)  cerințele aferente procesului în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) litera (j); [AM 65]

(b)  antecedentele operatorilor întreprinderilor în ceea ce privește rezultatele controalelor oficiale efectuate asupra acestora și conformitatea lor cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2);

(c)  fiabilitatea și rezultatele controalelor proprii care au fost efectuate de către operatori sau de către un terț la cererea lor, în vederea verificării conformității cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2). Transferul de informații privind aceste controale proprii este utilizat, pe cât posibil, în așa fel încât sarcina asupra operatorilor să fie redusă la minimum; [AM 67]

(ca)  așteptările consumatorilor în ceea ce privește natura, calitatea și compoziția alimentelor și a mărfurilor; [AM 68]

(d)  orice informații care ar putea indica neconformitatea cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2);

(da)  sisteme private de asigurare a calității înființate în aplicare de operatori, care sunt certificate și auditate de organisme de certificare independente și recunoscute. [AM 69]

(2)  Autoritățile competente efectuează controale oficiale în mod periodic și cu o frecvență corespunzătoare în vederea identificării posibilelor încălcări cu intenție ale normelor menționate la articolul 1 alineatul (2), precum și în vederea verificării conformității cu cerințele și criteriile operaționale în temeiul articolului 1 alineatul (2) litera (j), luând în considerare, în plus față de criteriile menționate la alineatul (1), informațiile privind astfel de posibile încălcări cu intenție furnizate prin mecanismele asistenței administrative prevăzute la titlul IV, precum și orice alte informații care indică posibilitatea unor astfel de încălcări. [AM 70]

(2a)  Competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 139 este conferită Comisiei în vederea stabilirii unei frecvențe minime uniforme pentru efectuarea controalelor menționate la alineatele (1) și (2). Dacă este necesar, această frecvență minimă, bazată pe risc, se stabilește în mod diferențiat pentru fiecare produs, proces sau activitate care face obiectul controalelor oficiale potrivit prezentului regulament. [AM 71]

(3)  Controalele oficiale efectuate înainte de introducerea pe piață sau de punerea în circulație a anumitor animale și mărfuri în vederea eliberării certificatelor oficiale sau a atestatelor oficiale prevăzute în normele menționate la articolul 1 alineatul (2) drept condiție pentru introducerea pe piață sau circulația animalelor sau a mărfurilor se efectuează în conformitate cu:

(a)  normele menționate la articolul 1 alineatul (2)

(b)  actele delegate adoptate de către Comisie în conformitate cu articolele 15 – 24.

(4)  Controalele oficiale se efectuează fără avertisment prealabil, cu excepția cazului în care:

(a)  este necesară notificarea prealabilă a operatorului; [AM 72]

(b)  controalele oficiale au fost solicitate de către operator. Aceste controale anunțate nu pot înlocui controalele standard fără avertisment prealabil; [AM 73]

(ba)  sunt efectuate audituri pentru verificarea cerințelor în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) litera (j). [AM 74]

(5)  Controalele oficiale se efectuează, pe cât posibil, într-o manieră care să asigure minimizarea menținerea la minimul necesar a sarcinii administrative și a perturbării activității operatorilor, fără însă ca aceasta să afecteze negativ calitatea controlului; în acest scop, atunci când același operator este supus la mai multe controale oficiale în cursul aceleași perioade, autoritatea competentă comasează aceste controale. Atunci când operatorilor le sunt aplicate mai multe controale oficiale, statele membre asigură o abordare coordonată, în scopul combinării măsurilor de control existente. [AM 75]

(6)  Autoritățile competente efectuează controale oficiale cu aceeași atenție, indiferent dacă animalele și mărfurile în cauză:

(a)  sunt disponibile pe piața Uniunii, indiferent dacă provin din statul membru în care se efectuează controalele oficiale sau dintr-un alt stat membru;

(b)  urmează să fie exportate din Uniune;

(c)  intră în Uniune din țări terțe.

(7)  În măsura strict necesară pentru organizarea controalelor oficiale, statele membre de destinație pot impune impun operatorilor care dețin animale sau mărfuri livrate lor dintr-un alt stat membru obligația de a raporta sosirea acestor animale sau mărfuri. [AM 76]

Articolul 9

Persoanele, procesele și activitățile, precum și metodele și tehnicile care fac obiectul controalelor oficiale [AM 77]

În măsura necesară în vederea asigurării conformității cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2), autoritățile competente efectuează controale oficiale:

(a)  asupra animalelor și mărfurilor în toate etapele de producție, prelucrare, comercializare și distribuție; [AM 78]

(b)  asupra substanțelor, a materialelor sau a obiectelor altor obiecte care pot influența caracteristicile sau sănătatea animalelor și ale caracteristicile mărfurilor, în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție; [AM 79]

(c)  asupra operatorilor, precum și asupra activităților și a operațiunilor controlate de aceștia, asupra sediilor, terenurilor, culturilor și proceselor acestora, a depozitării, transportului, precum și în ceea ce privește utilizarea mărfurilor și păstrarea întreținerea animalelor. [AM 80]

(ca)  asupra întregii documentații, inclusiv a celei în format electronic, legate de activitatea desfășurată sau de activitățile de transport. [AM 81]

Articolul 10

Transparența controalelor oficiale

(1)  Autoritățile competente efectuează controale oficiale cu un nivel înalt de transparență și pun la dispoziția publicului informații relevante cu privire la organizarea și efectuarea controalelor oficiale.

De asemenea, autoritățile asigură publicarea periodică și în timp util, cel puțin o dată pe an, a informațiilor cu privire la:

(a)  tipul, numărul și rezultatele finale ale controalelor oficiale;

(b)  tipul și numărul neconformităților constatate;

(c)  cazurile tipul și numărul cazurilor în care autoritățile competente au luat măsuri în conformitate cu articolul 135;

(d)  cazurile tipul și numărul cazurilor în care au fost impuse sancțiunile prevăzute la articolul 136. [AM 82]

(2)  În vederea asigurării unei aplicări uniforme a normelor prevăzute la alineatul (1) de la prezentul articol, Comisia stabilește și actualizează după caz, prin acte de punere în aplicare, formatul în care se publică informațiile menționate la respectivul alineat. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2) pune la dispoziția statelor membre documente orientative corespunzătoare, inclusiv o propunere de format de raportare standardizat, care în orice caz cuprinde și publicarea pe internet a respectivelor documente orientative. [AM 83]

(3)  Autoritățile competente sunt abilitate să publice sau să pună la dispoziția publicului în alt mod informații cu privire la rating-ul operatorilor individuali pe baza rezultatelor controalelor ultimelor patru controale oficiale, cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

(a)  criteriile de rating sunt obiective, transparente și disponibile public;

(b)  există măsuri corespunzătoare de asigurare a coerenței și a transparenței procesului de rating;

(ba)  se efectuează inspecții ulterioare fără întârziere, în cazul unui rating nefavorabil. [AM 84]

(3a)  Pentru a permite comparabilitatea sistemelor de rating din două state membre diferite Comisia, prin intermediul actelor delegate și după consultarea părților interesate, întocmește orientări pentru a stabili criterii obiective care sunt puse la dispoziția statelor membre și pe care acestea le pot folosi în mod facultativ. [AM 85]

Articolul 11

Controalele documentate și procedurile de verificare a controalelor

(1)  Autoritățile competente efectuează controale oficiale în conformitate cu anumite proceduri documentate.

Aceste proceduri vizează domeniile tematice pentru procedurile de control prevăzute la capitolul II din anexa II și conțin instrucțiuni detaliate pentru personalul care efectuează controale oficiale.

(2)  Autoritățile competente dispun de proceduri de verificare a coerenței și a eficacității controalelor oficiale și a altor activități oficiale pe care le efectuează.

(3)  Autoritățile competente:

(a)  aplică măsuri corective în toate cazurile în care procedurile prevăzute la alineatul (2) identifică deficiențe privind coerența și eficacitatea controalelor oficiale și ale altor activități oficiale;

(b)  actualizează procedurile documentate prevăzute la alineatul (1), după caz.

Articolul 12

Evidența și raportarea controalelor oficiale [AM 86]

(1)  Autoritățile competente întocmesc rapoarte păstrează înregistrări documentare pentru fiecare control oficial pe care îl efectuează efectuat. Ele întocmesc rapoarte cu privire la controalele în cadrul cărora s-a stabilit o neconformitate cu prezentul regulament sau cu dispozițiile menționate la articolul 1 alineatul (2). [AM 87]

Aceste rapoarte cuprind:

(a)  o descriere a scopului controalelor oficiale;

(b)  metodele de control aplicate;

(c)  rezultatele controalelor oficiale;

(d)  după caz, măsurile pe care autoritățile competente le impun operatorului în cauză, ca urmare a controalelor oficiale efectuate de către acestea.

(2)  Autoritățile competente furnizează operatorului supus unui control oficial o copie a raportului prevăzut la alineatul (1).

(3)  În cazul în care controalele oficiale impun prezența permanentă sau periodică a personalului sau reprezentanților autorităților competente la sediul operatorului, rapoartele prevăzute la alineatul (1) se întocmesc cu o frecvență care să permită autorităților competente și operatorului:

(a)  să fie informați periodic cu privire la nivelul de conformitate;

(b)  să fie informați imediat cu privire la orice deficiență sau neconformitate identificată prin intermediul controalelor oficiale.

(3a)  Rezultatele controalelor oficiale la punctele de inspecție la frontieră se înregistrează în documentul sanitar comun de intrare în conformitate cu articolul 54 alineatul 2 litera (b). [AM 88]

Articolul 13

Controalele oficiale, metode și tehnici

(1)  Autoritățile competente efectuează controale oficiale folosind metode și tehnici de control care, după caz, includ screening-ul, screening-ul țintit, verificări, inspecții, audituri, eșantionări, analize, teste și diagnosticări.

(2)  Controalele oficiale includ, după caz, următoarele: [AM 89]

(a)  o examinare a sistemelor de control pe care operatorii le dețin și a rezultatelor obținute;

(b)  o inspecție a:

(i)  instalațiilor și a altor întreprinderi ale producătorilor primari, inclusiv a împrejurimilor, sediilor, birourilor, echipamentelor, instalațiilor și mașinilor, precum și transportului și a animalelor și a mărfurilor acestora;

(ii)  a materiilor prime, a ingredientelor, a adjuvanților tehnologici și a altor produse utilizate pentru prepararea și producerea de mărfuri sau pentru hrănirea sau tratarea animalelor;

(iia)  a materialelor destinate să intre în contact cu alimentele; [AM 90]

(iii)  a mărfurilor semifabricate;

(iv)  a produselor și proceselor de curățare și de întreținere, precum a și produselor de protecție a plantelor;

(v)  a etichetării, prezentării și publicității;

(c)  controale privind condițiile de igienă la sediile operatorilor;

(d)  o evaluare a procedurilor privind bunele practici de fabricație (BPF), bunele practici de igienă (BPI), bunele practici agricole și analiza riscurilor și a punctele critice de control (HACCP);

(e)  o examinare a documentelor, a înregistrărilor făcute pentru trasabilitate și a altor înregistrări care pot fi relevante pentru evaluarea conformității cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2); [AM 91]

(f)  interviuri cu operatorii și cu personalul acestora;

(g)  o citire a valorilor înregistrate de instrumentele de măsurare ale operatorilor;

(h)  controale efectuate cu instrumentele proprii ale autorităților competente în vederea verificării măsurătorilor efectuate de către operatori;

(i)  orice altă activitate necesară în vederea identificării neconformităților.

(2a)  Normele specifice privind efectuarea controalelor oficiale țin seama întotdeauna nu numai de potențialele riscuri asupra sănătății, ci și de așteptările consumatorilor în ceea ce privește compoziția alimentelor și probabilitatea practicilor frauduloase. [AM 326]

Articolul 14

Obligațiile operatorilor

(1)  În măsura în care este necesar în vederea efectuării controalelor oficiale sau a altor activități oficiale, în cazul în care acest lucru este impus de către autoritățile competente, operatorii oferă personalului din cadrul autorităților competente și personalului organismelor delegate, în cazul delegării unor sarcini specifice privind controalele oficiale, în conformitate cu articolul 25, acces la: [AM 92]

(a)  sediile lor;

(b)  sistemele lor computerizate de gestionare a informațiilor;

(c)  animalele și mărfurile lor;

(d)  documentele relevante și orice alte informații, inclusiv rezultatele eventualelor teste interne, relevante în vederea efectuării unor astfel de controale sau activități și la elementele care fac obiectul controlului enumerate la articolul 13 alineatul (2). Fiecare operator este în măsură să indice cel puțin fiecare operator care îl aprovizionează și fiecare operator pe care îl aprovizionează. [AM 93]

(2)  În timpul desfășurării controalelor oficiale și a altor activități oficiale, operatorii asistă personalul autorităților competente și pe cel al organismelor delegate, în conformitate cu articolul 25, în îndeplinirea sarcinilor de control ale acestora. Operatorii pun la dispoziția autorităților competente în mod gratuit o cantitate suficientă de eșantioane. [AM 94]

(3)  Operatorul responsabil de transport:

(a)  cooperează pe deplin cu autoritățile competente în vederea asigurării unei desfășurări eficiente a controalelor oficiale sau a altor activități oficiale;

(b)  pune la dispoziție fără întârziere toate informațiile solicitate privind transportul, pe suport de hârtie sau în format electronic. [AM 95]

(4)  Comisia poate stabili, prin acte de punere în aplicare, norme:

(a)  de determinare a modalităților prin care autoritățile competente și organismele delegate, în conformitate cu articolul 25, pot accesa sistemele computerizate de gestionare a informațiilor menționate la alineatul (1) litera (b); [AM 96]

(b)  privind cooperarea între operatori și autoritățile competente, astfel cum se menționează la alineatul (3).

Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

Articolul 15

Norme specifice privind controalele oficiale și acțiunile care trebuie întreprinse de către autoritățile competente în legătură cu producția de produse de origine animală destinate consumului uman

(-1)  Controalele oficiale efectuate pentru a verifica conformitatea cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) referitoare la produsele de origine animală destinate consumului uman cuprind întotdeauna verificarea conformității cu cerințele stipulate în Regulamentul (CE) nr. 852/2004(55), Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, după caz, și cel puțin următoarele aspecte:

(a)  proiectarea și întreținerea sediului și instalațiilor;

(b)  igiena personală;

(c)  procedurile bazate pe principiile HACCP;

(d)  proceduri de control intern;

(e)  verificarea respectării cerințelor aplicabile de către personal;

(f)  verificarea înregistrărilor operatorului și a documentelor de însoțire a alimentelor, furajelor și a oricărei substanțe sau a oricărui material care intră sau ies din unitatea de producție;

(g)  examinarea oricărei dovezi privind utilizarea practicilor frauduloase.

(1)  Controalele oficiale asupra producției menționate la alineatul (1) și efectuate în legătură cu producția de carne includ:

(a)  verificarea, de către sau sub responsabilitatea unui un medic veterinar oficial, a sănătății și a bunăstării animalelor înainte de sacrificare sau un angajat oficial auxiliar lucrând sub răspunderea unui veterinar oficial;

(b)  controale oficiale efectuate de către sau sub responsabilitatea unui un medic veterinar oficial sau un angajat oficial auxiliar lucrând sub răspunderea unui veterinar oficial în abatoare, fabrici de tranșare și procesare și unități de prelucrare a vânatului, în vederea verificării conformității cu cerințele aplicabile privind:

(i)  igiena producției de carne;

(ii)  prezența reziduurilor de medicamente veterinare în produsele de origine animală destinate consumului uman;

(iii)  manipularea și eliminarea subproduselor de origine animală și a materialelor cu riscuri specificate;

(iv)  sănătatea și bunăstarea animalelor.

(1a)  În scopul controalelor oficiale menționate la alineatul (2):

(a)  cel puțin un veterinar oficial este prezent atât pe durata inspecției ante mortem, cât și a celei post mortem sau, în cazul unităților care manipulează carnea de vânat, pe durata inspecției post mortem;

(b)  un veterinar oficial sau un angajat auxiliar oficial este prezent, cu o frecvență corespunzătoare îndeplinirii obiectivelor prezentului regulament, în instalațiile de tranșare în care este prelucrată carnea.

(1b)  În urma controalelor oficiale menționate la alineatul (2), se iau acțiuni și măsuri în conformitate cu articolul 135 în legătură cu animalele, calitatea vieții acestora și destinația cărnii de către veterinarul oficial sau sub responsabilitatea acestuia.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la normele specifice de efectuare a controalelor oficiale asupra produselor de origine animală destinate consumului uman și asupra animalelor destinate producției de astfel de produse în vederea verificării conformității cu normele prevăzute la articolul 1 alineatul (2) literele (a), (c), (d) și (e) care se aplică acestor produse și animale, precum și cu privire la acțiunile care trebuie întreprinse de către autoritățile competente ca urmare a controalelor oficiale. Aceste acte delegate instituie norme privind:

(a)  responsabilitățile și sarcinile specifice ale autorităților competente în plus față de cele prevăzute la alineatul (1) și la articolele 4, 8 și 9, la articolul 10 alineatul (1), la articolele 11 - 13, la articolul 34 alineatele (1) și (2) și la articolul 36;

(b)  cerințele specifice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale și frecvența minimă uniformă a acestor controale oficiale, având în vedere, în plus față de criteriile menționate la articolul 8 alineatul (1), pericolele și riscurile specifice existente în legătură cu fiecare produs de origine animală și cu diferitele procese la care este supus acesta;

(c)  cazurile și condițiile în care personalul din abatoare poate fi implicat în controalele oficiale beneficiind de calificare și formare profesională corespunzătoare și angajați sub controlul veterinarului oficial într-o unitate separată și independentă de unitățile de producție ale combinatului îl poate asista pe veterinarul oficial cu ocazia îndeplinirii controalelor oficiale menționate la alineatul (2) în legătură cu producția de carne de pui și iepure, precum și concepția și aplicarea testelor pentru evaluarea performanțelor lor;

(d)  cazurile în care autoritățile competente trebuie să aplice, în legătură cu anumite neconformități, una sau mai multe dintre măsurile menționate la articolul 135 alineatul (2) sau măsuri suplimentare față de cele prevăzute la alineatul respectiv;

(e)  criteriile de stabilire, pe baza unei analize a riscurilor, a situațiilor în care condițiilor aferente și a frecvenței cu care urmează să fie efectuate sarcinile de control oficial de către medicul veterinar oficial nu are obligația de a fi prezent în abatoare cu o capacitate de producție scăzută și în unitățile de prelucrare a vânatului cu respectarea cerinței minime prevăzute la alineatul (1a) litera (a).

În situația în care, în cazul riscurilor care nu pot fi abordate în mod eficient în lipsa unor specificații comune pentru controalele oficiale sau pentru acțiunile care trebuie întreprinse de către autoritățile competente în urma acestor controale oficiale, există motive imperative de urgență care impun acest lucru, procedura prevăzută la articolul 140 se aplică actelor delegate adoptate în temeiul prezentului alineat.

(3)  La adoptarea actelor delegate, astfel cum se prevede la alineatul (2), Comisia ține seama de:

(a)  experiența acumulată de către autoritățile competente și operatorii din sectorul alimentar privind aplicarea procedurilor menționate la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004;

(b)  evoluțiile științifice și tehnologice;

(c)  așteptările consumatorilor cu privire la compoziția alimentelor și modificările modelelor de consum alimentar;

(d)  riscurile pentru sănătatea umană și sănătatea animală asociate cu carnea și cu alte produse de origine animală destinate consumului uman;

(da)  examinarea oricărei dovezi privind utilizarea practicilor frauduloase.

(4)  În măsura în care acest lucru nu împiedică realizarea obiectivelor privind sănătatea umană și animală urmărite prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (a), (c), (d) și (e) aplicabile produselor de origine animală destinate consumului uman și animalelor destinate producției de astfel de produse, Comisia ține seama, la adoptarea actelor delegate în conformitate cu alineatul (2), și de următoarele elemente:

(a)  nevoia de a facilita aplicarea actelor delegate la întreprinderile mici necesitatea ca actele delegate să propună măsuri proporționale cu natura și dimensiunea întreprinderilor mici pentru a asigura o aplicare eficace; [AM 97]

(b)  nevoia de a facilita utilizarea continuă a metodelor tradiționale în orice stadiu al producției, al prelucrării sau al distribuției alimentelor;

(c)  nevoile întreprinderilor din sectorul alimentar situate în regiuni supuse unor constrângeri geografice speciale.

Articolul 16

Norme specifice privind controalele oficiale și acțiunile care trebuie întreprinse de către autoritățile competente în legătură cu reziduurile de anumite substanțe din alimente și furaje

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 propuneri legislative cu privire la normele de efectuare a controalelor oficiale în vederea verificării conformității cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) în cazul anumitor substanțe a căror utilizare la culturi sau la animale, respectiv pentru a produce sau prelucra alimente sau furaje, poate avea ca rezultat apariția de reziduuri ale acestor substanțe în alimente sau furaje, precum și cu privire la acțiunile care trebuie întreprinse de către autoritățile competente ca urmare a controalelor oficiale. Aceste acte delegate propuneri legislative țin seama de necesitatea asigurării unui nivel minim de controale oficiale pentru a preveni încălcarea normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) în cazul utilizării acestor substanțe și stabilesc norme privind: [AM 327]

(a)  cerințele specifice uniforme privind efectuarea controalelor oficiale și frecvența minimă uniformă a acestor controale oficiale, având în vedere, în plus față de criteriile menționate la articolul 8 alineatul (1), pericolele și riscurile specifice asociate substanțelor neautorizate și utilizării neautorizate a substanțelor autorizate;

(b)  criteriile specifice suplimentare și conținutul specific suplimentar celor prevăzute la articolul 108 privind întocmirea părților relevante ale planului de control național multianual menționat la articolul 107 alineatul (1);

(c)  cazurile în care autoritățile competente trebuie să adopte, în legătură cu anumite neconformități, una sau mai multe dintre măsurile menționate la articolul 135 alineatul (2) sau măsuri suplimentare față de cele prevăzute la alineatul respectiv.

Articolul 17

Norme specifice privind controalele oficiale și acțiunile care trebuie întreprinse de către autoritățile competente în legătură cu animalele, produsele de origine animală, și materialele germinative, subprodusele de origine animală și produsele derivate [AM 98]

(1)  Controalele oficiale privind animalele cuprind:

(a)  verificarea măsurilor de protecție împotriva pericolelor biologice și chimice la adresa sănătății umane și animale;

(b)  verificarea măsurilor în domeniul calității vieții animalelor, fără a aduce atingere articolului 18;

(c)  verificarea măsurilor de control sau eradicare a bolilor. [AM 99]

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 propuneri legislative cu privire la normele de efectuare a controalelor oficiale asupra animalelor, produselor de origine animală, materialelor germinative, subproduselor de origine animală și a altor produse derivate în vederea verificării conformității cu normele Uniunii menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (d) și (e) și la acțiunile care trebuie întreprinse de către autoritățile competente ca urmare a controalelor oficiale. Aceste acte delegate propuneri legislative țin seama de riscurile pentru sănătatea animală pe care le prezintă animalele, produsele de origine animală și materialele germinative, precum și de riscurile pentru sănătatea umană și animală pe care le prezintă subprodusele de origine animală și produsele derivate și conțin norme privind: [AM 100]

(a)  responsabilitățile și sarcinile specifice ale autorităților competente în plus față de cele prevăzute la articolele 4, 8 și 9, la articolul 10 alineatul (1), la articolele 11, și 12 și 13, la articolul 34 alineatele (1) și (2) și la articolul 36; [AM 101]

(b)  cerințele specifice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale și frecvența minimă uniformă a acestor controale oficiale, ținând seama, în plus față de criteriile menționate la articolul 8 alineatul (1), de necesitatea de abordare a pericolelor și a riscurilor specifice la adresa sănătății animale prin intermediul controalelor oficiale efectuate în vederea verificării conformității cu măsurile de prevenire și control al bolilor stabilite în conformitate cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (d);

(c)  cazurile în care autoritățile competente trebuie să adopte, în legătură cu anumite cazuri de neconformitate, una sau mai multe dintre măsurile menționate la articolul 135 alineatul (2) sau măsuri suplimentare față de cele prevăzute la alineatul respectiv.

Articolul 18

Norme specifice privind controalele oficiale și acțiunile care trebuie întreprinse de către autoritățile competente în legătură cu cerințele în materie de bunăstare a animalelor

(1)  Pe lângă normele generale privind controalele oficiale prevăzute la articolul 8, controalele oficiale efectuate în vederea verificării conformității cu normele de stabilire a cerințelor în materie de bunăstare a animalelor în cazul transportului acestora includ: [AM 102]

(a)  în cazul călătoriilor de lungă durată între statele membre și între acestea și țări terțe, controale oficiale efectuate înainte de încărcare pentru a verifica dacă animalele sunt apte de a călători;

(b)  în cazul călătoriilor de lungă durată între statele membre și între acestea și țări terțe, ale ecvideelor domestice altele decât ecvideele înregistrate și ale animalelor domestice din speciile de bovine, ovine, caprine și porcine, înainte de călătorie:

(i)  controale oficiale privind jurnalele de călătorie pentru a verifica dacă acestea sunt realiste și conforme cu Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

(ii)  controale oficiale cu scopul de a verifica dacă transportatorul indicat în jurnalul de călătorie deține o autorizație de transport valabilă, un certificat de autorizare pentru mijloacele de transport pentru călătorii de lungă durată și certificate de competență pentru șoferi și însoțitori;

(c)  la punctele de inspecție la frontieră prevăzute la articolul 57 alineatul (1) și la punctele de ieșire:

(i)  controale oficiale pentru a verifica dacă animalele sunt apte pentru a fi transportate și mijloacele de transport, pentru a verifica respectarea capitolului II și, după caz, a capitolului VI din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1/2005; [AM 103]

(ii)  controale oficiale cu scopul de a verifica dacă transportatorii respectă acordurile internaționale aplicabile, inclusiv Convenția europeană privind protecția animalelor în transportul internațional, și dacă dețin autorizații valabile de transportator și certificate de competență pentru șoferi și însoțitori; [AM 104]

(iii)  controale oficiale cu scopul de a verifica dacă ecvideele domestice și animalele domestice din speciile bovine, ovine, caprine și porcine au fost sau urmează să fie transportate pe distanțe lungi;

(iiia)  în cazul în care, în urma controalelor oficiale efectuate în temeiul literei (c) punctul (i) din prezentul alineat, autoritatea competentă consideră că animalele sunt inapte pentru transport, acestea sunt descărcate, adăpate, hrănite și lăsate să se odihnească, acordându-li-se asistență veterinară, dacă este necesar, până devin apte pentru a continua călătoria; [AM 105]

(ca)  în cazul călătoriilor de lungă durată între statele membre și între acestea și țări terțe, controale oficiale efectuate în orice etapă a călătoriei în mod aleatoriu sau asupra unui anumit transport, pentru a verifica dacă duratele de călătorie declarate sunt realiste și dacă respectiva călătorie respectă dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 și, în special, dacă perioadele de călătorie și perioadele de repaus au respectat limitele stabilite în anexa I capitolul V la Regulamentul (CE) nr. 1/2005. [AM 106]

(2)  În cazul în care normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (f) prevăd obligația îndeplinirii unor standarde necuantificabile de bunăstare a animalelor sau în cazul în care aceste norme prevăd obligația adoptării anumitor practici a căror respectare nu poate fi verificată în mod eficient prin utilizarea exclusivă a metodelor și a tehnicilor de control oficial menționate la articolul 13, controalele oficiale efectuate în vederea verificării conformității cu aceste norme pot include utilizarea unor indicatori specifici de bunăstare a animalelor, în cazurile și în condițiile care se adoptă în conformitate cu alineatul (3) litera (f).

(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 propuneri legislative cu privire la normele de efectuare a controalelor oficiale în vederea verificării respectării normelor Uniunii menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (f). Aceste acte delegate propuneri legislative țin seama de riscul pentru bunăstarea animalelor legat de activitățile agricole și de transportul, sacrificarea și uciderea animalelor, și stabilesc norme privind: [AM 107]

(a)  responsabilitățile și sarcinile specifice ale autorităților competente în plus față de cele prevăzute la alineatul (1) și la articolele 4, 8 și 9, la articolul 10 alineatul (1), și la articolele 11 - 13, la articolul 34 alineatele (1) și (2) și la articolul 36; [AM 108]

(b)  cerințele specifice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale și frecvența minimă uniformă a acestor controale oficiale, având în vedere, în plus față de criteriile menționate la articolul 8 alineatul (1), riscul asociat diferitor specii de animale și mijloace de transport, precum și necesitatea de prevenire a practicilor neconforme și de limitare a suferinței animalelor;

(c)  cazurile în care autoritățile competente trebuie să aplice, în legătură cu anumite neconformități, una sau mai multe dintre măsurile menționate la articolul 135 alineatul (2) sau măsuri suplimentare față de cele prevăzute la alineatul respectiv;

(d)  verificarea respectării cerințelor de bunăstare a animalelor la punctele de inspecție la frontieră și la punctele de ieșire, precum și a cerințelor minime aplicabile la punctele de ieșire;

(e)  criterii și condiții specifice pentru activarea mecanismelor de asistență administrativă prevăzute la titlul IV;

(f)  cazurile și condițiile în care controalele oficiale efectuate în vederea verificării respectării cerințelor în materie de bunăstare a animalelor pot include includ utilizarea unor indicatori specifici de bunăstare a animalelor, bazați pe criterii de performanță măsurabile, precum și concepția unor astfel de indicatori pe bază de dovezi științifice și tehnice. [AM 109]

Articolul 19

Norme specifice privind controalele oficiale și acțiunile care trebuie întreprinse de către autoritățile competente în legătură cu sănătatea plantelor

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 propuneri legislative cu privire la normele de efectuare a controalelor oficiale asupra plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte în vederea verificării conformității cu normele Uniunii menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (g) aplicabile acestor mărfuri și cu privire la acțiunile care trebuie întreprinse de către autoritățile competente ca urmare a unor astfel de controale oficiale. Aceste acte delegate propuneri legislative țin seama de riscurile pentru sănătatea plantelor asociate plantelor, produselor vegetale și altor obiecte în legătură cu dăunători ai plantelor sau cu operatori specifici și stabilesc norme privind: [AM 328]

(a)  responsabilitățile și sarcinile specifice ale autorităților competente în plus față de cele prevăzute la articolele 4, 8 și 9, la articolul 10 alineatul (1), la articolele 11, 12 și 13, la articolul 34 alineatele (1) și (2) și la articolul 36;

(b)  cerințe specifice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale privind introducerea și circulația în Uniune a anumitor plante, produse vegetale și a altor obiecte vizate prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (g) și frecvențele uniforme minime ale acestor controale oficiale având în vedere, în plus față de criteriile menționate la articolul 8 alineatul (1), pericolele și riscurile specifice pentru sănătatea plantelor legate de anumite plante, produse vegetale și alte obiecte cu o anumită origine sau proveniență;

(c)  frecvențele uniforme ale controalelor oficiale efectuate de către autoritățile competente cu privire la operatorii autorizați să emită pașapoarte fitosanitare în conformitate cu articolul 79 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. .../...(56) având în vedere, în plus față de criteriile menționate la articolul 8 alineatul (1), dacă acești operatori au pus sau nu în aplicare un plan de gestionare a riscului fitosanitar menționat la articolul 86 din Regulamentul (UE) nr. .../... (57) pentru plante, produse din plante și alte obiecte pe care le produc;

(d)  cazurile în care autoritățile competente trebuie să adopte, în legătură cu anumite neconformități, una sau mai multe dintre măsurile menționate la articolul 135 alineatul (2) sau măsuri suplimentare față de cele prevăzute la alineatul respectiv.

Articolul 20

Norme specifice privind controalele oficiale și acțiunile care trebuie întreprinse de către autoritățile competente în legătură cu materialul de reproducere a plantelor

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la normele de efectuare a controalelor oficiale asupra materialului de reproducere a plantelor în vederea verificării conformității cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (h) aplicabile acestor mărfuri și la acțiunile care trebuie întreprinse de către autoritățile competente ca urmare a unor astfel de controale oficiale. Aceste acte delegate instituie norme privind:

(a)  responsabilitățile și sarcinile specifice ale autorităților competente în plus față de cele prevăzute la articolele 4, 8 și 9, la articolul 10 alineatul (1), la articolele 11, 12 și 13, la articolul 34 alineatele (1) și (2) și la articolul 36;

(b)  cerințele specifice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale având în vedere, în plus față de criteriile menționate la articolul 8 alineatul (1), riscurile pentru sănătatea, identitatea, calitatea și trasabilitatea anumitor categorii de material de reproducere a plantelor sau a unor genuri sau specii specifice;

(c)  criterii și condiții specifice pentru activarea mecanismelor de asistență administrativă prevăzute la titlul IV;

(d)  cazurile în care autoritățile competente trebuie să adopte, în legătură cu anumite neconformități, una sau mai multe dintre măsurile menționate la articolul 135 alineatul (2) sau măsuri suplimentare față de cele prevăzute la alineatul respectiv. [AM 110]

Articolul 21

Norme specifice privind controalele oficiale și acțiunile care trebuie întreprinse de către autoritățile competente în legătură cu OMG-urile și cu alimentele și furajele modificate genetic

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 propuneri legislative cu privire la normele de efectuare a controalelor oficiale asupra OMG-urilor și a alimentelor și furajelor modificate genetic în vederea verificării conformității cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) și cu privire la acțiunile care trebuie întreprinse de către autoritățile competente ca urmare a unor astfel de controale oficiale. Aceste acte delegate propuneri legislative țin seama de necesitatea asigurării unui nivel minim de controale oficiale în vederea prevenirii practicilor care încălcă încalcă aceste norme și stabilesc norme privind: [AM 111]

(a)  responsabilitățile și sarcinile specifice ale autorităților competente în plus față de cele prevăzute la articolele 4, 8 și 9, la articolul 10 alineatul (1), la articolele 11 - 13, la articolul 34 alineatele (1) și (2) și la articolul 36;

(b)  cerințe specifice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale și frecvența minimă uniformă a controalelor oficiale privind:

(i)  prezența pe piață a OMG-urilor și a alimentelor și furajelor modificate genetic care nu au fost autorizate în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului(58) sau cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

(ii)  cultivarea OMG-urilor și aplicarea corectă a planului de monitorizare menționat la articolul 13 alineatul (2) litera (e) din Directiva 2001/18/CE și la articolul 5 alineatul (5) și articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, inclusiv a măsurilor minime pentru monitorizarea și supravegherea efectelor potențiale asupra sănătății, a sănătății animalelor și a mediului înconjurător; [AM 112]

(iii)  utilizarea limitată a microorganismelor modificate genetic;

(iiia)  măsurile minime în ceea ce privește controalele și raportarea, care vizează evitarea prezenței nedorite a OMG-urilor, în conformitate cu articolul 26a din Directiva 2001/18/CE; [AM 113]

(c)  cazurile în care autoritățile competente trebuie să adopte în legătură cu anumite neconformități una sau mai multe dintre măsurile menționate la articolul 135 alineatul (2) sau măsuri suplimentare față de cele prevăzute la alineatul respectiv.

Articolul 22

Norme specifice privind controalele oficiale și acțiunile care trebuie întreprinse de către autoritățile competente în legătură cu produsele de protecție a plantelor

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 propuneri legislative cu privire la normele de efectuare a controalelor oficiale în vederea verificării conformității cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (i). [AM 114]

Aceste acte delegate propuneri legislative țin seama de riscurile pe care produsele de protecție a plantelor le pot reprezenta pentru sănătatea umană, sănătatea animală sau pentru mediul înconjurător și stabilesc norme privind: [AM 115]

(a)  responsabilitățile și sarcinile specifice ale autorităților competente în plus față de cele prevăzute la articolele 4, 8 și 9, la articolul 10 alineatul (1), la articolele 11 - 13, la articolul 34 alineatele (1) și (2) și la articolul 36;

(b)  cerințele specifice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale și frecvența minimă uniformă a acestor controale oficiale privind fabricarea, introducerea pe piață, intrarea în Uniune, etichetarea, ambalarea, transportul, depozitarea, comerțul paralel și utilizarea produselor de protecție a plantelor, având în vedere, în plus față de criteriile menționate la articolul 8 alineatul (1), necesitatea asigurării unei utilizări sigure și sustenabile a produselor de protecție a plantelor și a combaterii comerțului ilegal cu astfel de produse; [AM 116]

(c)  cerințele specifice uniforme pentru inspecții asupra echipamentelor de aplicare a pesticidelor și frecvența minimă uniformă a unor astfel de controale;

(ca)  cerințele specifice uniforme pentru crearea unui registru sau a unei baze de date privind fabricarea, ambalarea și structurile de depozitare; [AM 117]

(d)  cazurile în care autoritățile competente trebuie să aplice, în legătură cu anumite neconformități, una sau mai multe dintre măsurile menționate la articolul 135 alineatul (2) sau măsuri suplimentare față de cele prevăzute la alineatul respectiv;

(e)  concepția unor sisteme de certificare în vederea sprijinirii autorităților competente în cadrul inspecțiilor efectuate asupra echipamentelor de aplicare a pesticidelor;

(f)  colectarea de informații, monitorizarea și raportarea cu privire la suspiciunile de otrăvire cauzată de produsele de protecție a plantelor;

(g)  colectarea de informații, monitorizarea și raportarea cu privire la produsele contrafăcute de protecție a plantelor și la comerțul ilegal cu produse de protecție a plantelor.

Articolul 23

Norme specifice privind controalele oficiale și acțiunile care trebuie întreprinse de către autoritățile competente în legătură cu produsele ecologice și cu denumirile de origine protejată, indicațiile geografice protejată și specialitățile tradiționale garantate

(1)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 139, cu privire la normele de efectuare a controalelor oficiale în vederea verificării conformității cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (j) și (k) și la acțiunile care trebuie întreprinse de către autoritățile competente ca urmare a unor astfel de controale oficiale.

(2)  În ceea ce privește normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (j), actele delegate menționate la alineatul (1) stabilesc Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 în vederea verificării conformității cu normele prevăzute la articolul 1 alineatul (2) litera (j) și cu privire la acțiunile care trebuie întreprinse de către autoritățile competente ca urmare a unor astfel de controale oficiale. Aceste acte delegate instituie norme privind: [AM 118]

(a)  responsabilitățile și sarcinile specifice ale operatorilor, autorităților competente și organismelor delegate în vederea asigurării conformității cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 834/2007, în plus față de cele prevăzute la articolele 4, 8 și 9, la articolul 10 alineatul (1), la articolele 11-13, la articolul 34 alineatele (1) și (2) și la articolul 36 și în plus față de articolele 25, 29, 30 și 32 pentru autorizarea și supravegherea organismelor delegate; [AM 119]

(b)  cerințe suplimentare față de cele menționate la articolul 8 alineatul (1) pentru evaluarea riscului, precum și pentru stabilirea frecvenței controalelor oficiale și eșantionării, după caz, ținând seama de riscul apariției unei neconformități;

(c)  frecvența minimă de efectuare a controalelor oficiale asupra operatorilor, conform definiției de la articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, precum și cazurile și condițiile în care anumiți operatori sunt exceptați de la anumite controale oficiale;

(d)  metode și tehnici suplimentare de efectuare a controalelor oficiale în plus față de cele menționate la articolul 13 și la articolul 33 alineatele (1) – (5) și cerințe specifice privind efectuarea controalelor oficiale menite să asigure trasabilitatea produselor ecologice în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție, precum și să ofere garanții cu privire la respectarea normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (j);

(e)  criterii suplimentare față de cele menționate la articolul 135 alineatul (1) al doilea paragraf și la articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 cu privire la măsurile care trebuie să fie adoptate în cazul apariției unei neconformități și măsuri suplimentare față de cele prevăzute la articolul 135 alineatul (2);

(f)  cerințe suplimentare față de cele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (f) cu privire la facilitățile și echipamentele necesare în vederea efectuării controalelor oficiale, precum și condiții și obligații suplimentare față de cele menționate la articolele 25 – 30 și 32 privind delegarea sarcinilor de control oficial;

(g)  obligații de raportare suplimentare față de cele menționate la articolele 12 și 31 pentru autoritățile competente, autoritățile de control pentru produsele ecologice, precum și pentru organismele delegate responsabile cu controalele oficiale;

(h)  criterii și condiții specifice pentru activarea mecanismelor de asistență administrativă prevăzute la titlul IV;

(3)  În ceea ce privește normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (k), actele delegate menționate la alineatul (1) stabilesc norme privind:

(a)  cerințe, metode și tehnici suplimentare față de cele menționate la articolele 11 și 13 pentru controalele oficiale efectuate în vederea verificării conformității cu specificațiile produsului și cu cerințele de etichetare;

(b)  metode și tehnici suplimentare față de cele menționate la articolul 13 pentru efectuarea controalelor oficiale menite să asigure trasabilitatea produselor care intră sub incidența normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (k) în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție, precum și să furnizeze asigurări cu privire la respectarea acestor norme;

(c)  criterii suplimentare specifice și un conținut specific suplimentar față de cele prevăzute la articolul 108 privind pregătirea părților relevante ale planului de control național multianual prevăzut la articolul 107 alineatul (1) și conținut specific suplimentar al raportului prevăzut la articolul 112;

(d)  criterii și condiții specifice pentru activarea mecanismelor de asistență administrativă prevăzute la titlul IV;

(e)  măsuri specifice care trebuie să fie adoptate, în plus față de cele menționate la articolul 135 alineatul (2), în caz de neconformitate și de neconformitate gravă sau recurentă.

(4)  Dacă este cazul, actele delegate menționate la alineatele (2) și (3) beneficiază de derogare de la dispozițiile prezentului regulament menționate la aceste alineate. [AM 120]

Articolul 24

Norme specifice privind controalele oficiale și acțiunile care trebuie întreprinse de către autoritățile competente în cazuri de riscuri nou identificate în ceea ce privește alimentele și furajele

(1)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 propuneri legislative cu privire la normele de efectuare a controalelor oficiale asupra anumitor categorii de alimente sau furaje în vederea verificării conformității cu normele prevăzute la articolul 1 alineatul (2) literele (a) – (e) și la acțiunile care trebuie întreprinse de către autoritățile competente ca urmare a unor astfel de controale oficiale. Aceste acte delegate propuneri legislative abordează riscurile nou identificate care pot fi determinate de alimente sau furaje pentru sănătatea umană sau animală sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu, sau orice astfel de riscuri care pot fi generate de noile modele de producție sau de consum de alimente sau furaje, sau care nu pot fi abordate în mod eficient în lipsa unor specificații comune privind controalele oficiale și acțiunile care trebuie întreprinse de către autoritățile competente ca urmare a acestor controale oficiale, și stabilesc norme privind: [AM 121]

(a)  responsabilitățile și sarcinile specifice ale autorităților competente în plus față de cele prevăzute la articolele 4, 8 și 9, la articolul 10 alineatul (1), la articolele 11, 12 și 13, la articolul 34 alineatele (1) și (2) și la articolul 36;

(b)  cerințe specifice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale și frecvența minimă uniformă a acestor controale oficiale, având în vedere, în plus față de criteriile menționate la articolul 8 alineatul (1), pericolele și riscurile specifice care există în legătură cu fiecare categorie de alimente și furaje și diferitele procese la care sunt supuse;

(c)  cazurile în care autoritățile competente trebuie să adopte în legătură cu anumite neconformități una sau mai multe dintre măsurile menționate la articolul 135 alineatul (2) sau măsuri suplimentare față de cele prevăzute la alineatul respectiv.

(2)  Dacă, în cazul unor riscuri grave pentru sănătatea umană sau animală sau pentru mediu, există motive imperative de urgență, procedura prevăzută la articolul 140 se aplică actelor delegate adoptate în temeiul alineatului (1).

Articolul 24a

Norme specifice privind controalele oficiale și acțiunile care trebuie întreprinse de către autoritățile competente în legătură cu materialele și obiectele destinate să vină în contact cu alimentele.

Comisia poate fi împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 privind normele de aplicare a controalelor oficiale și cu măsurile ce urmează a fi adoptate de autoritățile competente cu privire la materialele și articolele destinate să intre în contact cu alimentele. [AM 122]

Capitolul III

Delegarea sarcinilor specifice ale autorităților competente

Articolul 25

Delegarea sarcinilor specifice de control oficial de către autoritățile competente

(1)  Autoritățile competente pot delega sarcini specifice de control oficial unuia sau mai multor organisme sau persoane fizice delegate, în condițiile prevăzute la articolul 26, respectiv 27. Autoritățile competente nu deleagă unor persoane fizice sarcini specifice legate de controalele oficiale efectuate în vederea verificării conformității cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (j). [AM 123]

(2)  Autoritățile competente nu deleagă competența de a lua decizii cu privire la măsurile prevăzute la articolul 135 alineatul (1) litera (b) și la articolul 135 alineatele (2) și (3).

Primul paragraf nu se aplică măsurilor care trebuie să fie luate în conformitate cu articolul 135 sau cu normele prevăzute la articolul 23 alineatul (2) litera (e) ca urmare a controalelor oficiale efectuate în vederea verificării conformității cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera ( j). [AM 124]

(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 prin care stabilește sarcini specifice de control oficial care nu pot fi delegate, în vederea păstrării independenței sau a funcțiilor de bază ale autorităților competente.

(4)  În cazul în care autoritățile competente deleagă sarcini specifice de control oficial în vederea verificării conformității cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (j) către unul sau mai multe organisme delegate, ele atribuie un număr de cod fiecărui organism delegat și desemnează autoritățile responsabile cu autorizarea și supravegherea lor.

Articolul 26

Condiții de delegare a sarcinilor specifice de control oficial către organisme delegate

Delegarea sarcinilor specifice de control către organisme delegate, menționată la articolul 25 alineatul (1), se face în scris și în condițiile următoare:

(a)  delegarea conține o descriere exactă:

(i)  a sarcinilor specifice de control oficial pe care organismul delegat le poate efectua;

(ii)  a condițiilor în care acesta poate efectua sarcinile respective;

(b)  organismul delegat:

(i)  are expertiza, echipamentele și infrastructura necesare pentru a îndeplini sarcinile de control oficial care i s-au delegat;

(ii)  are un număr suficient de angajați cu calificări și experiență corespunzătoare;

(iii)  este imparțial, independent, nu este angajat direct sau indirect de operatorul care face obiectul activităților de control și în plus neafectat de niciun conflict de interese în privința exercitării sarcinilor specifice de control oficial care i s-au delegat; [AM 125]

(iv)  activează și este acreditat în conformitate cu standardul EN ISO/IEC 17020 „Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții” sau cu un alt standard în cazul în care acesta se dovedește a avea o relevanță mai mare pentru sarcinile delegate în cauză;

(iva)  dispune de suficiente prerogative pentru a efectua controalele oficiale care i-au fost delegate; [AM 126]

(c)  există în vigoare sisteme care asigură o coordonare eficientă și eficace între autoritățile competente de delegare și organismul delegat.

Articolul 27

Condiții de delegare a sarcinilor specifice de control oficial către persoane fizice

Autoritățile competente pot delega sarcini specifice de control oficial uneia sau mai multor persoane fizice în cazul în care normele prevăzute la articolele 15 – 24 o permit O astfel de delegare se face în scris.

Articolul 26 se aplică în cazul delegării sarcinilor specifice de control oficial către persoane fizice, cu excepția literei (b) punctul (ii) și a literei (b) punctul (iv).

Articolul 28

Obligațiile organismului delegat și ale persoanei fizice cărora le-au fost delegate sarcini specifice de control oficial

Organismele delegate sau persoanele fizice cărora li s-au delegat sarcini specifice de control oficial în conformitate cu articolul 25 alineatul (1):

(a)  comunică rezultatele controalelor oficiale efectuate de ele către autoritățile competente care le-au delegat sarcini specifice de control oficial în mod periodic și ori de câte ori autoritățile competente respective o solicită;

(b)  informează imediat autoritățile competente care le-au delegat sarcinile specifice de control oficial în cazul în care rezultatele controalelor oficiale indică o neconformitate sau posibilitatea existenței unei neconformități.

Articolul 29

Obligațiile autorităților competente care deleagă sarcini specifice de control oficial

Autoritățile competente care au delegat sarcini specifice de control oficial organismelor delegate sau persoanelor fizice în conformitate cu articolul 25 alineatul (1):

(a)  organizează audituri sau inspecții periodice și neanunțate ale acestor organisme sau persoane, în funcție de necesități; [AM 127]

(b)  retrag integral sau parțial delegarea, fără întârziere, în cazul în care:

(i)  în urma unui audit sau a unei inspecții prevăzute la litera (a) există dovezi că aceste organisme delegate sau persoane fizice nu reușesc să își îndeplinească în mod corespunzător sarcinile de control oficial care le-au fost delegate;

(ii)  organismul delegat sau persoana fizică nu reușește să ia măsuri corespunzătoare și în timp util în vederea remedierii deficiențelor identificate în cursul auditurilor și al inspecțiilor prevăzute la litera (a);

(iia)  s-a demonstrat că a fost compromisă independența sau imparțialitatea organismului delegat sau a persoanei fizice. [AM 128]

Articolul 30

Condiții de delegare a sarcinilor specifice privind alte activități oficiale

(1)  Autoritățile competente pot delega sarcini specifice privind alte activități oficiale unuia sau mai multor organisme delegate sub rezerva respectării următoarelor condiții:

(a)  normele menționate la articolul 1 alineatul (2) nu interzic o asemenea delegare;

(b)  condițiile menționate la articolul 26 sunt îndeplinite, cu excepția literei (b) punctul (iv).

(2)  Autoritățile competente pot delega sarcini specifice privind alte activități oficiale uneia sau mai multor persoane fizice sub rezerva respectării următoarelor condiții:

(a)  normele menționate la articolul 1 alineatul (2) permit o astfel de delegare;

(b)  condițiile menționate la articolul 26 sunt îndeplinite, cu excepția literei (b) punctele (ii) și (iv).

Articolul 31

Obligațiile organismelor delegate și ale persoanelor fizice cărora le sunt delegate sarcini specifice privind alte activități oficiale

Organismele delegate sau persoanele fizice cărora li s-au delegat sarcini specifice privind alte activitățile oficiale în conformitate cu articolul 30:

(a)  comunică rezultatele acestor alte activități oficiale efectuate către autoritățile competente care le-au delegat sarcini specifice privind alte activități oficiale în mod periodic și ori de câte ori autoritățile competente o solicită;

(b)  informează imediat autoritățile competente care le-au delegat sarcinile specifice privind alte activități oficiale ori de câte ori rezultatele acestor alte activități oficiale indică o neconformitate sau posibilitatea existenței unei neconformități.

Articolul 32

Obligațiile autorităților competente care deleagă sarcini specifice privind alte activități oficiale

Autoritățile competente care au delegat sarcini specifice privind alte activități oficiale organismelor delegate sau persoanelor fizice în conformitate cu articolul 30:

(a)  organizează audituri sau inspecții ale acestor organisme sau persoane, în funcție de necesități; [AM 129]

(b)  retrag integral sau parțial delegarea, fără întârziere, în cazul în care:

(i)  în urma unui audit sau a unei inspecții prevăzute la litera (a) se constată că aceste organisme delegate sau persoane fizice nu reușesc să își îndeplinească corespunzător sarcinile privind alte activități oficiale care le-au fost delegate;

(ii)  organismele delegate sau persoanele fizice nu reușesc să ia măsuri corespunzătoare și în timp util pentru a remedia deficiențele identificate în cursul auditurilor și al inspecțiilor prevăzute la litera (a).

Capitolul IV

Eșantionare, analize, teste și diagnosticări

Articolul 33

Metodele utilizate pentru eșantionare, analize, teste și diagnosticări

(1)  Metodele utilizate pentru eșantionare și efectuarea analizelor, testelor și diagnosticărilor de laborator în cursul controalelor oficiale și al altor activități oficiale respectă normele Uniunii de stabilire a acestor metode sau criteriile de performanță pentru aceste metode.

(2)  În absența normelor Uniunii prevăzute la alineatul (1), în cursul controalelor oficiale, laboratoarele oficiale folosesc de metode actuale pentru nevoile lor specifice de analizare, testare și diagnosticare, luând în considerare, în ordinea următoare: [AM 130]

(a)  cele mai recente metode disponibile care respectă norme sau protocoale recunoscute pe plan internațional, inclusiv cele acceptate de Comitetul European pentru Standardizare (CEN);

(b)  în absența normelor sau a protocoalelor menționate la litera (a), metodele relevante elaborate sau recomandate de către laboratoarele de referință ale Uniunii Europene și validate în conformitate cu protocoalele științifice acceptate pe plan internațional;

(c)  în absența normelor sau a protocoalelor menționate la litera (a) și a metodelor menționate la litera (b), metodele care respectă normele relevante stabilite la nivel național;

(d)  în absența normelor sau a protocoalelor menționate la litera (a), a metodelor menționate la litera (b), precum și a normelor naționale menționate la litera (c), metodele relevante elaborate sau recomandate de către laboratoarele naționale de referință și validate în conformitate cu protocoalele științifice acceptate pe plan internațional; sau

(e)  în absența normelor sau a protocoalelor menționate la litera (a), a metodelor menționate la litera (b), a normelor naționale menționate la litera (c) și a metodelor menționate la litera (d), metodele relevante validate în conformitate cu protocoalele științifice acceptate pe plan internațional.

(3)  Prin derogare de la alineatul (2), în contextul screening-ului, al screening-ului țintit și al altor activități oficiale, oricare dintre metodele menționate la alineatul (2) poate fi folosită în absența normelor Uniunii menționate la alineatul (1). Aceeași regulă se aplică și în cazul altor activități oficiale. [AM 131]

(4)  În cazul în care este nevoie urgent de analize, teste sau diagnosticări de laborator, în cazuri excepționale, ca urmare a unei situații de urgență emergente, și nu există niciuna dintre metodele prevăzute la alineatele (1) și (2), laboratorul național de referință sau, în cazul în care nu există niciun laborator național de referință, orice alt laborator desemnat în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) poate utiliza alte metode decât cele menționate la alineatele (1) și (2) ale prezentului articol până la validarea unei metode adecvate în conformitate cu protocoalele științifice acceptate pe plan internațional. [AM 132]

(5)  Ori de câte ori este posibil, metodele utilizate pentru efectuarea analizelor de laborator sunt caracterizate de criteriile corespunzătoare stabilite în anexa III.

(6)  Eșantioanele se prelevează, se manipulează și se etichetează în așa fel încât să fie garantată validitatea lor juridică, științifică și tehnică. Dimensiunea eșantionului prelevat trebuie să fie suficientă astfel încât să permită, dacă este cazul, o contraexpertiză, atunci când operatorul face o solicitare în acest sens în conformitate cu articolul 34. [AM 133]

(6a)  În ceea ce privește produsele de origine animală, trebuie dezvoltate și stabilite în mod obligatoriu metode pentru identificarea și trasarea materialului de reproducere de la animale clonate, precum și a descendenților animalelor clonate și a produselor derivate din acestea. [AM 134]

(7)  În cazul în care nu este deja reglementat în alt mod, Comisia poate stabili, prin acte de punere în aplicare, norme referitoare la: [AM 135]

(a)  metodele care trebuie utilizate pentru prelevarea de eșantioane și pentru efectuarea analizelor, testelor și a diagnosticărilor de laborator;

(b)  criteriile de performanță, parametrii de analizare, testare sau diagnosticare, incertitudinea măsurării și procedurile pentru validarea acestor metode;

(c)  interpretarea rezultatelor analizelor, ale testelor și ale diagnosticărilor.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

Articolul 34

A doua expertiză

(1)  Autoritățile competente se asigură că operatorii ale căror animale sau mărfuri sunt supuse prelevării de eșantioane, analizării, testării sau diagnosticării în contextul controalelor oficiale au dreptul de a solicita o a doua expertiză, în cazul în care acest lucru este util și posibil din punct de vedere tehnic. Costurile acestei expertize sunt suportate de operatorul care o solicită. [AM 136]

Acest drept:

(a)  dă întotdeauna dreptul operatorului de a solicita o examinare a documentelor privind prelevarea de eșantioane, analizarea, testarea sau diagnosticarea, de către un alt expert desemnat de laboratorul de referință sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, de un alt laborator oficial cel puțin echivalent; [AM 137]

(b)  în cazul în care este relevant și posibil din punct de vedere tehnic, având în vedere, în special, prevalența și distribuția pericolului la animale sau mărfuri, perisabilitatea eșantioanelor sau a mărfurilor și cantitatea substratului disponibil, acest drept îi oferă operatorului posibilitatea de a solicita și obligă autoritățile competente să asigure: [AM 138]

(i)  prelevarea unui număr suficient de eșantioane împărțite în trei grupuri în vederea efectuării unei analize inițiale și, după caz, a unei a doua expertize; sau, la cererea operatorului, precum și a unei analize finale, atunci când există discrepanțe între cele două analize anterioare; [AM 139]

(ii)  în cazul în care prelevarea unui număr suficient de eșantioane, menționată la litera (i), nu este posibilă, efectuarea unei a doua analizări, testări sau diagnosticări independente.

(1a)  Eșantioanele se manipulează și se etichetează în așa fel încât să fie garantată validitatea lor juridică și tehnică. [AM 140]

(2)  Solicitarea de către operator a unei a doua expertize în conformitate cu alineatul (1) nu aduce atingere obligației autorităților competente de a lua măsuri prompte în vederea eliminării sau a limitării riscurilor pentru sănătatea umană, animală și a plantelor sau pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu, în conformitate cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) și cu prezentul regulament.

(3)  Comisia poate stabili, prin acte de punere în aplicare, proceduri de aplicare uniformă a normelor prevăzute la alineatul (1), de prezentare și tratare a cererilor de efectuare a unei a doua expertize. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

Articolul 35

Prelevarea de eșantioane de la animale și mărfuri oferite spre vânzare prin mijloace de comunicare la distanță

(1)  În cazul animalelor și al mărfurilor oferite spre vânzare prin mijloace de comunicare la distanță, eșantioanele comandate de la operatori de către autoritățile competente, fără identificarea lor pot fi utilizate în vederea efectuării unui control oficial.

(2)  După ce intră în posesia eșantioanelor, autoritățile competente iau toate măsurile pentru a se asigura că operatorii de la care se comandă eșantioanele respective în conformitate cu alineatul (1): [AM 141]

(a)  sunt informați cu privire la faptul că aceste eșantioane sunt prelevate în contextul unui control oficial și, după caz, analizate sau testate în vederea efectuării unui astfel de control oficial; și

(b)  în cazul în care eșantioanele menționate la alineatul (1) sunt analizate sau testate, au dreptul de a solicita o a doua expertiză, în conformitate cu articolul 34 alineatul (1).

Articolul 36

Desemnarea laboratoarelor oficiale

(1)  Autoritățile competente desemnează laboratoare oficiale în vederea efectuării de analize, teste și diagnosticări de laborator pe probele prelevate în cursul controalelor oficiale și al altor activități oficiale, în statul membru pe teritoriul căruia funcționează aceste autorități competente sau într-un alt stat membru.

(2)  Autoritățile competente pot desemna ca laborator oficial un laborator situat într-un alt stat membru, sub rezerva respectării următoarelor condiții:

(a)  există în vigoare sisteme corespunzătoare care le permit să efectueze auditurile și inspecțiile menționate la articolul 38 alineatul (1) sau să delege efectuarea acestor audituri și inspecții către autoritățile competente ale statului membru în care laboratorul este situat;

(b)  laboratorul este deja desemnat ca laborator oficial de către autoritățile competente ale statului membru pe al cărui teritoriu se află.

(3)  Desemnarea se face în scris și include o descriere detaliată:

(a)  a sarcinilor pe care laboratorul le îndeplinește în calitate de laborator oficial;

(b)  a condițiilor în care laboratorul desfășoară activitățile respective;

(c)  a sistemelor necesare în vederea asigurării unei coordonări și colaborări eficiente și eficace între laborator și autoritățile competente.

(4)  Autoritățile competente pot desemna ca laborator oficial numai un laborator care:

(a)  are expertiza, echipamentele și infrastructura necesare pentru a efectua analize, teste sau diagnosticări pe eșantioane;

(b)  are un număr suficient de angajați calificați și cu experiență în domeniu;

(c)  este independent, imparțial și nu este afectat de niciun conflict de interese în privința exercitării sarcinilor pe care le are în calitate de laborator oficial; [AM 142]

(d)  poate livra în timp util rezultatele analizelor, testelor sau diagnosticărilor efectuate pe eșantioanele prelevate în cursul controalelor oficiale și al altor activități oficiale;

(e)  funcționează în conformitate cu standardul EN ISO/IEC 17025 privind „Cerințele generale referitoare la competența laboratoarelor de testare și etalonare” și este evaluat și acreditat în conformitate cu standardul respectiv de către un organism național de acreditare care funcționează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008. [AM 143]

(5)  Obiectul evaluării și acreditării unui laborator oficial, menționat la alineatul (4) litera (e): [AM 144]

(a)  include toate metodele de analizare, testare sau diagnosticare de laborator ce trebuie să fie utilizate de către laborator pentru analize, teste sau diagnosticări atunci când funcționează în calitate de laborator oficial;

(b)  poate cuprinde una sau mai multe metode de analizare, testare sau diagnosticare de laborator sau grupuri de metode;

(c)  poate fi definit într-un mod flexibil, care să permită includerea în obiectul acreditării a unor versiuni modificate ale metodelor utilizate de către laboratorul oficial în cazul în care acreditarea a fost acordată sau metode noi, în plus față de metodele respective, pe baza validării proprii a laboratorului fără o evaluare specifică efectuată de către organismul național de acreditare înainte de utilizarea respectivelor metode modificate sau noi.

În cazul în care niciun laborator oficial desemnat în Uniune în conformitate cu alineatul (1) nu deține expertiza, echipamentele, infrastructura și personalul necesare în vederea efectuării de analize, teste sau diagnosticări de laborator noi sau neobișnuite, autoritățile competente pot solicita unui laborator sau unui centru de diagnosticare care nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele prevăzute la alineatele (3) și (4) din prezentul articol să efectueze aceste analize, teste și diagnosticări.

Articolul 37

Obligațiile laboratoarelor oficiale

(1)  Laboratoarele oficiale informează imediat autoritățile competente în cazul în care rezultatele unor analize, teste sau diagnosticări efectuate pe eșantioane indică o neconformitate sau posibilitatea existenței unei neconformități a unui operator.

(2)  La cererea laboratorului de referință al Uniunii Europene sau a laboratorului național de referință, laboratoarele oficiale iau parte la efectuarea de teste comparative între laboratoare organizate pentru analizele, testele sau diagnosticările pe care le efectuează în calitate de laboratoare oficiale.

(3)  Laboratoarele oficiale pun la dispoziția publicului lista metodelor utilizate pentru analizele, testele sau diagnosticările efectuate în contextul controalelor oficiale și al altor activități oficiale.

Articolul 38

Audituri și inspecții ale laboratoarelor oficiale

(1)  Autoritățile competente organizează audituri și inspecții ale laboratoarelor oficiale pe care le-au desemnat în conformitate cu articolul 36 alineatul (1):

(a)  periodic;

(b)  ori de câte ori consideră că este necesar un audit sau o inspecție.

(2)  Autoritățile competente retrag imediat desemnarea unui laborator oficial, fie integral, fie doar pentru anumite sarcini, în cazul în care acesta nu reușește să ia măsuri de remediere adecvate și în timp util, ca urmare a rezultatelor unui audit sau unei inspecții menționate la alineatul (1) care relevă una dintre următoarele situații:

(a)  nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 36 alineatele (4) și (5);

(b)  nu îndeplinește obligațiile prevăzute la articolul 37;

(c)  este neperformant în cadrul testelor comparative între laboratoare prevăzute la articolul 37 alineatul (2).

Articolul 39

Derogări de la condiția de evaluare și acreditare obligatorie pentru anumite laboratoare oficiale [AM 145]

(1)  Prin derogare de la articolul 36 alineatul (4) litera (e), autoritățile competente pot desemna următoarele ca laboratoare oficiale, indiferent dacă îndeplinesc sau nu condiția prevăzută la respectiva literă:

(a)  laboratoarele:

(i)  a căror unică activitate constă în depistarea prezenței Trichinella în carne;

(ii)  care utilizează pentru depistarea prezenței Trichinella exclusiv metodele menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 2075/2005 al Comisiei(59);

(iii)  care efectuează testele pentru depistarea prezenței Trichinella sub supravegherea autorităților competente sau a unui laborator oficial desemnat în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) și care este evaluat și acreditat în conformitate cu standardul EN ISO/IEC 17025 privind „Cerințele generale referitoare la competența laboratoarelor de testare și etalonare” pentru utilizarea metodelor menționate la litera (a) punctul (ii) din prezentul alineat; [AM 146]

(b)  laboratoarele care efectuează analize sau teste în vederea verificării conformității cu normele privind materialul de reproducere a plantelor menționat la articolul 1 alineatul (2) litera (h); [AM 147]

(c)  laboratoarele care efectuează analize, teste și diagnosticări exclusiv în contextul altor activităților oficiale, cu condiția:

(i)  utilizării exclusive a metodele de analizare, testare și diagnosticare de laborator menționate la articolul 33 alineatul (1) și la articolul 33 alineatul (2) literele (a), (b) și (c);

(ii)  efectuării de analize, teste și diagnosticări sub supravegherea autorităților competente sau a laboratoarelor naționale de referință pentru metodele pe care le utilizează;

(iii)  participării periodice la testele comparative între laboratoare organizate de laboratoarele naționale de referință pentru metodele pe care le utilizează;

(iv)  deținerii unui sistem de asigurare a calității în vederea asigurării unor rezultate solide și fiabile prin metodele de analizare, testare și diagnosticare de laborator utilizate.

(2)  În cazul în care metodele utilizate de către laboratoarele menționate la alineatul (1) litera (c) necesită confirmarea rezultatului analizării, testării sau diagnosticării de laborator, analizarea, testarea sau diagnosticarea de laborator de confirmare este efectuată de către un laborator oficial care îndeplinește cerințele menționate la articolul 36 alineatul (4) litera (e).

(3)  Laboratoarele oficiale desemnate în conformitate cu alineatul (1) literele (a) și (c) se află în statele membre pe al căror teritoriu se află autoritățile competente care le-au desemnat.

Articolul 40

Competențele de a adopta derogări de la condiția de evaluare și acreditare obligatorie a tuturor metodelor de analizare, testare și diagnosticare de laborator utilizate de laboratoarele oficiale [AM 148]

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 139 cu privire la cazurile și condițiile în care autoritățile competente pot desemna drept ca laboratoare oficiale în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) laboratoarele care nu îndeplinesc condițiile menționate la articolul 36 alineatul (4) litera (e) privind toate metodele pe care ele le utilizează, cu condiția ca aceste laboratoare să respecte următoarele condiții:

(a)  să funcționeze, să fie evaluate și acreditate în conformitate cu standardul EN ISO/IEC 17025 pentru utilizarea uneia sau a mai multor metode care sunt similare și reprezentative pentru celelalte metode pe care le utilizează;

(b)  să folosească în mod regulat și semnificativ metode pentru care au obținut acreditarea menționată la litera (a).

Articolul 41

Derogări temporare de la condiția de evaluare și acreditare obligatorie a laboratoarelor oficiale [AM 149]

(1)  Prin derogare de la articolul 36 alineatul (5) litera (a), autoritățile competente pot desemna temporar ca laborator oficial un laborator oficial existent în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) pentru utilizarea unei metode de analizare, testare sau diagnosticare de laborator pentru care el nu a obținut acreditarea menționată la articolul 36 alineatul (4) litera (e):

(a)  atunci când utilizarea respectivei metode este nou impusă de normele Uniunii;

(b)  atunci când modificările aduse unei metode utilizate necesită o nouă acreditare sau extinderea obiectului acreditării obținute de către laboratorul oficial;

(c)  în situațiile în care nevoia de utilizare a metodei apare dintr-o situație de urgență sau dintr-un risc emergent pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu; sau

(ca)  în așteptarea evaluării de către organismul de acreditare și a deciziei acestuia cu privire la acreditare. [AM 150]

(2)  Desemnarea temporară menționată la alineatul (1) este condiționată de îndeplinirea următoarelor condiții:

(a)  laboratorul oficial este deja acreditat în conformitate cu standardul EN ISO/IEC 17025 pentru utilizarea unei metode similare celei care nu este inclusă în obiectul acreditării sale;

(b)  în cadrul laboratorului oficial există un sistem de asigurare a calității în vederea asigurării unor rezultate solide și fiabile prin utilizarea metodei care nu este inclusă în obiectul acreditării existente;

(c)  analizele, testele și diagnosticările sunt efectuate sub supravegherea autorităților competente sau a laboratoarelor naționale de referință pentru acea metodă;

(3)  Desemnarea temporară prevăzută la alineatul (1) nu depășește o perioadă de un an și poate fi reînnoită o singură dată pentru o perioadă suplimentară de un an.

(4)  Laboratoarele oficiale desemnate în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol se află în statele membre pe al căror teritoriu se află autoritățile competente care le-au desemnat.

Articolul 41a

Controalele oficiale ale animalelor și mărfurilor care intră în Uniune sunt organizate în funcție de riscuri și pot fi efectuate la punctele de inspecție la frontieră, în conformitate cu secțiunea II din prezentul capitol, cu scopul de a verifica respectarea dispozițiilor reglementare specifice pentru anumite animale sau mărfuri, sau într-un loc adecvat în conformitate cu secțiunea I din prezentul capitol. [AM 151]

Capitolul V

Controalele oficiale asupra animalelor și mărfurilor care intră în Uniune

Secțiunea I

Animalele și mărfurile care nu sunt supuse unor controale oficiale specifice la frontiere

Articolul 42

Controalele oficiale asupra animalelor și mărfurilor care nu sunt supuse unor controale oficiale specifice la frontiere

(1)  Autoritățile competente efectuează controale oficiale în mod periodic asupra animalelor și a mărfurilor care intră în Uniune în vederea asigurării conformității cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2).

În ceea ce privește animalele și mărfurile pentru care articolul 45 nu se aplică, aceste controale oficiale se efectuează cu o frecvență adecvată, ținând seama de:

(a)  riscurile pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu, asociate cu diferite tipuri de animale sau mărfuri;

(aa)  probabilitatea unor practici frauduloase, care ar putea înșela așteptările consumatorului în ceea ce privește natura, calitatea și compoziția alimentelor și mărfurilor; [AM 152]

(b)  antecedentele în ceea ce privește conformitatea cu cerințele stabilite în normele menționate la articolul 1 alineatul (2) aplicabile animalelor sau mărfurilor în cauză:

(i)  ale țării terțe și ale unității de origine;

(ii)  ale exportatorului;

(iii)  ale operatorului responsabil de transport;

(c)  controalele care au fost deja efectuate asupra animalelor și a mărfurilor în cauză;

(d)  garanțiile pe care autoritățile competente din țara terță de origine le-au oferit cu privire la conformitatea animalelor și a mărfurilor cu cerințele stabilite în normele menționate la articolul 1 alineatul (2) sau cu cerințe recunoscute a fi cel puțin echivalente cu acestea.

(2)  Controalele oficiale prevăzute la alineatul (1) se efectuează într-un loc adecvat, pe teritoriul vamal al Uniunii, care poate fi:

(a)  punctul de intrare în Uniune;

(b)  un punct de inspecție la frontieră;

(c)  punctul de punere în liberă circulație în Uniune;

(d)  depozitele și sediile operatorului responsabil de transport.

(3)  Autoritățile competente de la punctele de inspecție la frontieră și din alte puncte de intrare în Uniune efectuează controale oficiale cu privire la următoarele elemente ori de câte ori au motive să creadă că intrarea acestora în Uniune poate prezenta un risc pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu:

(a)  mijloacele de transport, inclusiv atunci când sunt goale;

(b)  ambalaje.

(4)  De asemenea, autoritățile competente pot efectua controale oficiale asupra mărfurilor care fac obiectul unuia dintre regimurile vamale definit la articolul 4 alineatul (16) literele (a) – (g) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 43

Tipuri de controale oficiale efectuate asupra animalelor și mărfurilor care nu sunt supuse unor controale oficiale specifice la frontiere

(1)  Controalele oficiale menționate la articolul 42 alineatul (1):

(a)  includ întotdeauna un control al documentelor;

(b)  includ controale de identitate și fizice, în funcție de riscul pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu.

(2)  Autoritățile competente efectuează controalele fizice menționate la alineatul (1) litera (b) în condiții adecvate, care permit o desfășurare corespunzătoare a investigațiilor.

(3)  În cazul în care controalele documentelor, controalele de identitate și fizice menționate la alineatul (1) indică faptul că animalele și mărfurile nu sunt conforme cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2), se aplică articolul 64 alineatele (1), (3), (4) și (5), articolele 65 - 67, articolul 69 alineatele (1) și (2) și articolul 70 alineatele (1) și (2).

(4)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 139 cu privire la cazurile și condițiile în care autoritățile competente pot solicita operatorilor să notifice sosirea anumitor mărfuri care intră în Uniune.

Articolul 44

Eșantioanele prelevate de la animalele și mărfurile care nu sunt supuse unor controale oficiale specifice la frontiere

(1)  În cazul prelevării de eșantioane de la animale și mărfuri, autoritățile competente:

(a)  informează autoritățile vamale și pe operatorii în cauză;

(b)  decid dacă animalele sau mărfurile pot fi eliberate sau nu înainte de aflarea rezultatelor analizelor, testelor sau diagnosticărilor efectuate pe eșantioane, cu condiția asigurării trasabilității animalelor sau a mărfurilor.

(2)  Comisia, prin acte de punere în aplicare:

(a)  stabilește mecanismele necesare în vederea asigurării trasabilității animalelor sau a mărfurilor menționate la alineatul (1) litera (b);

(b)  identifică documentele care trebuie să însoțească animalele sau mărfurile menționate la alineatul (1) în cazurile în care au fost prelevate eșantioane de către autoritățile competente.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

Secțiunea II

Controalele oficiale efectuate la punctele de inspecție la frontieră asupra animalelor și mărfurilor

Articolul 45

Animalele și mărfurile supuse controalelor oficiale la punctele de inspecție la frontieră

(1)  În vederea asigurării conformității cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2), autoritățile competente efectuează controale oficiale la punctul de inspecție la frontieră al Uniunii unde sosește prima oară din țări terțe un transport cu următoarele categorii de animale și mărfuri:

(a)  animale;

(b)  produse de origine animală, alimente ce conțin produse de origine animală, materiale germinative și subproduse de origine animală; [AM 153]

(c)  plante, produse vegetale și alte obiecte și materiale susceptibile de a purta sau răspândi dăunători ai plantelor, astfel cum sunt menționate în listele stabilite în temeiul articolului 68 alineatul (1) și al articolului 69 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. .../...(60);

(d)  mărfuri provenite din anumite țări terțe pentru care Comisia a decis, prin actele de punere în aplicare menționate la alineatul (2) litera (b), că este necesară o măsură care să prevadă obligația de intensificare temporară a controalelor oficiale la intrarea lor în Uniune din cauza unui risc cunoscut sau emergent sau deoarece există dovezi că ar exista o neconformitate gravă de amploare față de normele menționate la articolul 1 alineatul (2);

(e)  animale și mărfuri care fac obiectul unei măsuri de urgență prevăzute în actele adoptate în conformitate cu articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, cu articolul 249 din Regulamentul (UE) .../...(61) sau cu articolul 27 alineatul (1), articolul 29 alineatul (1), articolul 40 alineatul (2), articolul 41 alineatul (2), articolul 47 alineatul (1), articolul 49 alineatul (2) și articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) .../...(62)+ care prevăd obligația de a supune transporturile de astfel de animale sau mărfuri, identificate prin codurile acestora din Nomenclatura combinată, unor controale oficiale la intrarea lor în Uniune;

(f)  animale și mărfuri ale căror condiții sau măsuri de intrare în Uniune au fost stabilite prin actele adoptate în conformitate cu articolul 125 sau, respectiv, 127, sau cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2), care prevăd obligația de constatare a respectării acestor condiții sau măsuri la intrarea animalelor sau a mărfurilor în Uniune.

(2)  Comisia, prin acte de punere în aplicare:

(a)  întocmește liste detaliate cu animale și mărfuri din categoriile prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (b), indicând codurile acestora din Nomenclatura combinată;

(b)  întocmește lista cu mărfurile din categoria menționată la alineatul (1) litera (d), indicând codurile acestora din Nomenclatura combinată, și o actualizează, după caz, cu privire la riscurile menționate la litera respectivă.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la modificările categoriilor de transporturi menționate la alineatul (1), în vederea includerii altor produse care pot genera riscuri pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu.

(4)  Cu excepția cazului în care actele de stabilire a măsurilor sau condițiilor menționate la alineatul (1) literele (d), (e) și (f) conțin alte prevederi, prezentul articol se aplică și transporturilor de animale și mărfuri din categoriile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) atunci când acestea sunt de natură necomercială.

Articolul 46

Animalele și mărfurile exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la punctele de inspecție la frontieră

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la normele de stabilire a cazurilor și a condițiilor în care următoarele categorii de animale și mărfuri sunt exceptate de la aplicarea articolului 45:

(a)  mărfurile trimise ca eșantioane comerciale sau ca articole de prezentare pentru expoziții, care nu sunt destinate introducerii pe piață; [AM 154]

(b)  animalele și mărfurile destinate scopurilor științifice; [AM 155]

(c)  mărfurile aflate la bordul mijloacelor de transport care operează la nivel internațional, care nu sunt descărcate și care sunt destinate consumării de către echipaj și pasageri;

(d)  mărfurile care fac parte din bagajul personal al călătorilor și care sunt destinate consumului personal;

(e)  transporturile mici de mărfuri expediate către persoane fizice, care nu sunt destinate introducerii pe piață;

(f)  animale de companie astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 10 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX [numărul Regulamentului privind sănătatea animalelor]; [AM 156]

(g)  mărfurile care au fost supuse unui tratament termic și care nu depășesc cantitățile care urmează să fie definite în respectivele acte delegate;

(h)  orice altă categorie de animale sau mărfuri pentru care controalele la punctele de inspecție la frontieră nu sunt necesare, având în vedere riscurile pe care le prezintă.

Articolul 47

Controalele oficiale efectuate la punctele de inspecție la frontieră

(1)  Autoritățile competente efectuează controale oficiale asupra transporturilor de animale și bunuri din categoriile menționate la articolul 45 alineatul (1) la sosirea transportului în punctul de inspecția la frontieră. Aceste controale oficiale includ controale ale documentelor, controale de identitate și fizice.

(2)  Toate transporturile de animale și bunuri din categoriile menționate la articolul 45 alineatul (1) sunt supuse controalelor documentelor și controalelor de identitate.

(3)  Controalele fizice se efectuează asupra transporturilor de animale și mărfuri din categoriile menționate la articolul 45 alineatul (1) cu o frecvență care depinde de riscul prezentat de fiecare animal, marfă sau categorie de animale sau mărfuri pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu.

(4)  Controalele fizice efectuate în vederea verificării conformității cu cerințele privind sănătatea și bunăstarea animalelor sau cu cerințele de sănătate a plantelor stabilite în normele menționate la articolul 1 alineatul (2) se efectuează de către sau sub supravegherea personalului care are calificările necesare în domeniul sanitar-veterinar și, respectiv, fitosanitar, desemnat de către autoritățile competente în acest scop.

În cazul controalelor efectuate asupra animalelor sau asupra produselor de origine animală, ele vor fi efectuate de către sau sub supravegherea unui un medic veterinar oficial, care poate fi asistat de personal auxiliar cu pregătire profesională specifică, păstrând totuși responsabilitatea controalelor efectuate. [AM 157]

(5)  Autoritățile competente de la punctele de inspecție la frontieră efectuează controale oficiale în mod sistematic asupra transporturilor de animale transportate și asupra mijloacelor de transport, în vederea verificării conformității cu cerințele în materie de bunăstare a animalelor stabilite în normele menționate la articolul 1 alineatul (2). Autoritățile competente trebuie să pună în aplicare măsuri de acordare a priorității controalelor oficiale asupra animalelor transportate și de reducere a întârzierilor în efectuarea acestor controale.

(6)  Comisia poate stabili, prin acte de punere în aplicare, modalitățile de prezentare a transporturilor de mărfuri din categoriile prevăzute la articolul 45 alineatul (1), subentitățile care pot constitui un transport individual și numărul maxim de astfel de subentități în cadrul fiecărui transport, luând în considerare necesitatea de a garanta o manipulare rapidă și eficientă a transporturilor și controalele oficiale care urmează să fie efectuate de către autoritățile competente.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

Articolul 48

Certificatele și documentele de însoțire a transporturilor și a transporturilor divizate

(1)  Certificatele sau documentele oficiale originale sau documentele electronice echivalente care, în conformitate cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2), trebuie să însoțească transporturile de animale și mărfuri din categoriile menționate la articolul 45 alineatul (1) sunt prezentate către și păstrate de autoritățile competente de la punctul de inspecție la frontieră.

(2)  Autoritățile competente de la punctul de inspecție la frontieră eliberează operatorului responsabil de transport un document legalizat sau copia electronică a certificatelor sau a documentelor oficiale menționate la alineatul (1) sau, în cazul unui transport divizat, documente autentificate individual sau copii electronice ale acestor certificate sau documente.

(3)  Transporturile nu vor fi divizate până la finalizarea controalelor oficiale și întocmirea documentului sanitar comun de intrare (DSCI) menționat la articolul 54, în conformitate cu articolul 54 alineatul (4) și articolul 55 alineatul (1).

Articolul 49

Norme specifice privind controalele oficiale efectuate la punctele de inspecție la frontieră

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la normele de stabilire:

(a)  a cazurilor și condițiilor în care autoritățile competente de la un punct de inspecție la frontieră pot autoriza continuarea transporturilor de animale și mărfuri din categoriile menționate la articolul 45 alineatul (1) până la locul de destinație finală, înainte de aflarea rezultatelor controalelor fizice, în cazul în care aceste controale sunt necesare;

(b)  a termenelor și a modalităților de efectuare a controalelor documentelor, a controalelor de identitate și fizice asupra transporturilor transbordate de mărfuri din categoriile menționate la articolul 45 alineatul (1);

(c)  a cazurilor și a condițiilor în care pot fi efectuate controalele de identitate și fizice ale transporturilor transbordate și ale animalelor care sosesc pe calea aerului sau pe mare și care rămân la bordul acestor mijloace de transport în vederea continuării călătoriei, la un alt punct de inspecție la frontieră decât punctul în care au sosit prima dată la frontiera Uniunii;

(d)  a cazurilor și a condițiilor în care se poate autoriza tranzitul transporturilor de animale și mărfuri din categoriile menționate la articolul 45 alineatul (1), și a controalelor oficiale specifice care trebuie să fie efectuate la punctele de inspecție la frontieră cu privire la aceste transporturi, inclusiv a cazurilor și condițiilor de depozitare a lor în depozite special autorizate, gratuite sau vamale.

Articolul 50

Detalii privind efectuarea controalelor documentelor, a controalelor de identitate și fizice

În vederea asigurării unei aplicări uniforme a normelor prevăzute la articolele 47, 48 și 49, Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, detaliile operațiunilor care urmează să fie efectuate în timpul și după efectuarea controalelor documentelor, a controalelor de identitate și fizice menționate în aceste norme, pentru a asigura o efectuare eficientă a acestor controale oficiale. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

Articolul 51

Controalele oficiale care nu se efectuează la primul punct de inspecție la frontieră de sosire

(1)  Autoritățile competente pot efectua controale de identitate și fizice asupra transporturilor de animale și mărfuri provenind din țări terțe care intră pe teritoriul Uniunii menționate la articolul 45 alineatul (1) la puncte de inspecție altele decât punctele de inspecție la frontieră, cu condiția ca aceste puncte de control să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 62 alineatul (3) și în actele de punere în aplicare adoptate în conformitate cu articolul 62 alineatul (4). [AM 158]

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la normele de stabilire a cazurilor și a condițiilor:

(a)  de efectuare a controalelor de identitate și fizice asupra transporturilor de animale și mărfuri din categoriile menționate la articolul 45 alineatul (1) de către autoritățile competente la puncte de inspecție altele decât punctele de inspecție la frontieră, cu condiția îndeplinirii de către respectivele puncte de control a cerințelor prevăzute la articolul 62 alineatul (3) și în actele de punere în aplicare adoptate în conformitate cu articolul 62 alineatul (4); [AM 159]

(b)  de efectuare a controalelor fizice asupra transporturilor care au fost supuse controalelor documentelor și controalelor de identitate la primul punct de inspecție la frontieră de sosire, într-un alt punct de inspecție la frontieră dintr­un alt stat membru;

(c)  de atribuire de către autoritățile competente autorităților vamale sau altor autorități publice a sarcinilor specifice de control referitoare la următoarele elemente :

(i)  transporturile menționate la articolul 63 alineatul (2);

(ii)  bagajele personale ale pasagerilor;

(iii)  mărfurile comandate prin intermediul modalităților de vânzare transporturi de mici dimensiuni trimise persoanelor fizice sau achiziționate la distanță (prin telefon, poștă sau internet); [AM 160]

(iiia)  animalele de companie care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(63). [AM 161]

(2)  Pentru punctele de control menționate la alineatul (1) litera (a) se aplică articolul 54 alineatul (2) litera (b), articolul 55 alineatul (2) litera (a), articolele 57, 58, 60 și 61 și articolul 62 alineatele (3) și (4).

Articolul 52

Frecvența controalelor de identitate și fizice

(1)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la normele de stabilire a categoriilor de animale și de mărfuri, precum și a condițiilor în care, prin derogare de la articolul 47 alineatul (2) și ținând cont de riscul redus, controalele de identitate asupra transporturilor de animalelor și mărfuri menționate la articolul 45 alineatul (1):

(a)  se efectuează cu o frecvență redusă;

(b)  se limitează la verificarea sigiliului oficial al transportului, în cazurile în care există un astfel de sigiliu.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la norme prin care se stabilesc:

(a)  criteriile și procedurile de stabilire și de modificare a frecvenței minime a efectuării controalelor fizice care trebuie să fie efectuate asupra transporturilor de animale și mărfuri din categoriile menționate la articolul 45 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și de adaptare a acestora la nivelul de risc asociat acestor categorii, având în vedere: [AM 162]

(i)  informațiile colectate de către Comisie în conformitate cu articolul 124 alineatul (1);

(ii)  rezultatele controalelor efectuate de către experții Comisiei în conformitate cu articolul 115 alineatul (1);

(iii)  antecedentele operatorilor în ceea ce privește respectarea normelor menționate la articolul 1 alineatul (2);

(iv)  datele și informațiile colectate prin intermediul sistemului de gestionare a informațiilor menționat la articolul 130;

(v)  evaluările științifice disponibile; și

(vi)  orice alte informații cu privire la riscurile asociate categoriilor de animale și mărfuri.

(b)  condițiile în care statele membre pot crește frecvența de efectuare a controalelor fizice stabilită în conformitate cu litera (a), astfel încât să se țină seama de factorii de risc locali;

(c)  procedurile de asigurare a unei aplicări uniforme și în timp util a frecvenței minime de efectuare a controalelor fizice stabilită în conformitate cu litera (a). [AM 163]

(3)  Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, norme referitoare la:

(a)  frecvența minimă de efectuare a controalelor fizice pentru categoriile de mărfuri menționate la articolul 45 alineatul (1) litera (d); [AM 164]

(b)  frecvența minimă de efectuare a controalelor fizice pentru categoriile de animale și mărfuri menționate la articolul 45 alineatul (1) literele (e) și (f) dacă ea nu este deja prevăzută în actele menționate. [AM 165]

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

Articolul 53

Decizii privind transporturile

(1)  Pentru fiecare transport de animale și mărfuri din categoriile menționate la articolul 45 alineatul (1), autoritățile competente iau o decizie în urma efectuării controalelor oficiale, indicând dacă transportul respectă sau nu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) și, dacă este cazul, regimul vamal aplicabil.

(2)  Deciziile care se impun în urma controalelor fizice efectuate în vederea verificării conformității cu cerințele privind sănătatea și bunăstarea animalelor sau cu cerințele de sănătate a plantelor se iau de către personalul care are calificările necesare în domeniul sanitar-veterinar și, respectiv, fitosanitar și care a fost desemnat de către autoritățile competente în acest scop.

Deciziile cu privire la transporturile de animale sau de produse de origine animală, se iau de către sau sub supravegherea unui un medic veterinar oficial, care poate fi asistat de personal auxiliar cu pregătire profesională specifică, păstrând totuși responsabilitatea controalelor efectuate. [AM 166]

(2a)  Deciziile cu privire la transporturile de animale sau de produse de origine animală se înregistrează în DSCI. [AM 167]

Articolul 54

Utilizarea documentului sanitar comun de intrare de către operator și de către autoritățile competente

(1)  Pentru fiecare transport de animale și mărfuri din categoriile menționate la articolul 45 alineatul (1), operatorul responsabil de transport completează un DSCI, furnizând informațiile necesare în vederea identificării imediate și complete a transportului și a destinației acestuia.

(2)  DSCI se utilizează:

(a)  de către operatorii responsabili de transporturi de animale și mărfuri din categoriile menționate la articolul 45 alineatul (1) în vederea notificării prealabile a autorităților competente de la punctul de inspecție la frontieră cu privire la sosirea acestor transporturi;

(b)  de către autoritățile competente de la punctul de inspecție la frontieră, în vederea:

(i)  înregistrării rezultatelor controalelor oficiale efectuate și a oricăror decizii luate pe baza acestora, inclusiv decizia de respingere a unui transport;

(ii)  comunicării informațiilor menționate la litera (i) prin intermediul sistemului TRACES sau sub forma unor schimburi electronice cu acest sistem. [AM 168]

(2a)  Operatorii și autoritățile competente menționate la alineatul (2) pot utiliza și un sistem național de informare pentru a alimenta cu date sistemul TRACES. [AM 169]

(3)  Operatorii realizează notificarea prealabilă în conformitate cu alineatul (2) litera (a) prin completarea și transmiterea părții relevante din DSCI în sistemul TRACES în vederea transmiterii către autoritățile competente de la punctul de inspecție la frontieră înainte de sosirea fizică a transportului în Uniune.

(4)  Autoritățile competente de la punctul de inspecție la frontieră finalizează DSCI înregistrează în DSCI decizia privind transportul imediat ce s-au efectuat toate controalele oficiale necesare conform articolului 47 alineatul (1).

(a)  s-au efectuat toate controalele oficiale menționate la articolul 47 alineatul (1);

(b)  sunt disponibile rezultatele controalelor fizice, în cazul în care aceste controale sunt necesare;

(c)  s-a luat o decizie cu privire la transport în conformitate cu articolul 53 și aceasta a fost înregistrată în DSCI. [AM 170]

Articolul 55

Utilizarea DSCI de către autoritățile vamale

(1)  Plasarea transporturilor de animale și mărfuri din categoriile menționate la articolul 45 alineatul (1) sub supravegherea sau controlul autorităților vamale, inclusiv intrarea sau manipularea în zonele libere sau în depozitele vamale, se face pe baza prezentării de către operator autorităților vamale a DSCI sau a documentului echivalent în format electronic, întocmit corespunzător în sistemul TRACES de către autoritățile competente de la punctul de inspecție la frontieră.

(2)  Autoritățile vamale:

(a)  nu permit supunerea transportului unui regim vamal diferit de cel indicat de către autoritățile competente de la punctul de inspecție la frontieră;

(b)  permit punerea în liberă circulație a unui transport numai la prezentarea unui DSCI întocmit în mod corespunzător, care confirmă faptul că transportul respectă normele menționate la articolul 1 alineatul (2).

(3)  În cazul în care se întocmește o declarație vamală pentru un transport de animale sau mărfuri din categoriile menționate la articolul 45 alineatul (1), iar DSCI nu este prezentat, autoritățile vamale rețin transportul și informează imediat autoritățile competente de la punctul de inspecție la frontieră. Autoritățile competente iau măsurile necesare în conformitate cu articolul 64 alineatul (5).

Articolul 56

Formatul, termenele și normele specifice de utilizare a documentului sanitar comun de intrare

(1)  Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, norme referitoare la:

(a)  formatul DSCI și instrucțiunile pentru prezentarea și utilizarea acestuia;

(b)  cerințe privind termenul minim de notificare prealabilă a transporturilor de către operatori, prevăzut la articolul 54 alineatul (2) litera (a), pentru a permite efectuarea de către autoritățile competente de la punctul de inspecție la frontieră a controalelor oficiale în timp util și în mod eficient.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la normele de stabilire a cazurilor și a condițiilor în care DSCI trebuie să însoțească transporturile de animale și mărfuri din categoriile menționate la articolului 45 alineatul (1) către locul de destinație. În orice caz, un exemplar din DSCI ar trebui să însoțească până la destinație transporturile din categoriile de animale și mărfuri menționate la articolul 45 alineatul (1). [AM 171]

Articolul 57

Desemnarea punctelor de inspecție la frontieră

(1)  Statele membre desemnează punctele de inspecție la frontieră în vederea efectuării de controale oficiale asupra uneia sau mai multora dintre categoriile de animale și mărfuri menționate la articolul 45 alineatul (1).

(2)  Statele membre trimit o notificare Comisiei cu cel puțin trei luni înainte de desemnarea unui punct de inspecție la frontieră. Această notificare include toate informațiile necesare Comisiei în vederea verificării conformității punctului de inspecție la frontieră propus cu cerințele minime prevăzute la articolul 62.

(3)  În termen de trei luni de la primirea notificării menționate la alineatul 2, Comisia informează statul membru:

(a)  dacă desemnarea punctului de inspecție la frontieră propus depinde de rezultatul favorabil al unui control efectuat de către experții Comisiei în conformitate cu articolul 115 în vederea verificării conformității cu cerințele minime prevăzute la articolul 62;

(b)  cu privire la data unui astfel de control.

(4)  Statul membru întârzie desemnarea punctului de inspecție de frontieră până la comunicarea de către Comisie a rezultatului favorabil al controlului.

Articolul 58

Lista punctelor de inspecție la frontieră

(1)  Fiecare stat membru publică pe internet liste actualizate cu punctele de inspecție la frontieră de pe teritoriul său, furnizând următoarele informații pentru fiecare punct de inspecție la frontieră:

(a)  detaliile de contact și orele de program;

(b)  locul exact și dacă acesta este port, aeroport, punct de intrare feroviar sau rutier;

(c)  categoriile de animale și mărfuri menționate la articolul 45 alineatul (1) care sunt incluse în obiectul al desemnării sale;

(d)  echipamentele și sediile disponibile în vederea efectuării controalelor oficiale pentru fiecare dintre categoriile de animale și mărfuri pentru care a fost desemnat;

(e)  volumul de animale și mărfuri manipulate în fiecare an calendaristic pentru fiecare dintre categoriile de animale și mărfuri menționate la articolul 45 alineatul (1) pentru care este desemnat.

(2)  Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, formatul, categoriile, abrevierile denumirilor și alte informații care urmează să fie utilizate de către statele membre în listele conținând punctele de inspecție la frontieră.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

Articolul 59

Retragerea autorizațiilor și redesemnarea entităților de inspecție la frontieră existente

(1)  Se retrage autorizația punctelor de inspecție la frontieră acordată în conformitate cu articolul 6 din Directiva 97/78/CE și cu articolul 6 din Directiva 91/496/CEE , precum și desemnarea punctelor de intrare în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 669/2009 și cu articolul 13 litera alineatul (4) litera (c) din Directiva 2000/29/CE

(2)  Statele membre pot redesemna punctele de inspecție la frontieră, punctele desemnate de intrare și punctele de intrare prevăzute la alineatul (1) drept puncte de inspecție la frontieră în conformitate cu articolul 57 alineatul (1), cu condiția respectării cerințelor minime prevăzute la articolul 62.

(3)  Articolul 57 alineatele (2) și (3) nu se aplică redesemnării menționate la alineatul (2).

Articolul 60

Retragerea desemnării punctelor de inspecție la frontieră

(1)  În cazul în care punctele de inspecție la frontieră încetează să mai îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 62, statele membre:

(a)  retrag desemnarea prevăzută la articolul 57 alineatul (1) pentru toate sau pentru anumite categorii de animale și mărfuri pentru care a fost făcută desemnarea;

(b)  le elimină de pe listele menționate la articolul 58 alineatul (1), pentru categoriile de animale și mărfuri pentru care desemnarea este retrasă.

(2)  Statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu privire la retragerea desemnării unui punct de inspecție la frontieră, în conformitate cu alineatul (1) și cu privire la motivele acestei retrageri.

(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la cazurile în care și la procedurile prin care punctele de inspecție la frontieră a căror desemnare a fost retrasă doar parțial în conformitate cu alineatul (1) litera (a) pot fi redesemnate prin derogare de la articolul 57.

Articolul 61

Suspendarea desemnării punctelor de inspecție la frontieră

(1)  Un stat membru suspendă imediat desemnarea unui punct de inspecție la frontieră și ordonă încetarea activităților acestuia, pentru toate sau doar pentru anumite categorii de animale și mărfuri pentru care desemnarea a fost acordată, în cazurile în care astfel de activități pot avea ca rezultat un risc pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu. [AM 172]

(2)  Statele membre informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la suspendarea unui punct de inspecție la frontieră și cu privire la motivele acestei suspendări.

(3)  Statele membre indică suspendarea desemnării unui punct de inspecție la frontieră în listele menționate la articolul 58 alineatul (1).

(4)  Statele membre retrag suspendarea prevăzută la alineatul 1 imediat ce:

(a)  autoritățile competente consideră că riscul menționat la alineatul 1 nu mai există;

(b)  ele informează Comisia și celelalte state membre cu privire la temeiul retragerii suspendării.

(5)  Comisia poate stabili, prin acte de punere în aplicare, proceduri privind schimburile de informații și comunicări menționate la alineatul (2) și la alineatul (4) litera (b).

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

Articolul 62

Cerințe minime privind punctele de inspecție la frontieră

(1)  Punctele de inspecție la frontieră trebuie să fie amplasate în imediata vecinătate a punctului de intrare în Uniune și într-un loc echipat corespunzător pentru a putea fi desemnat de către autoritățile vamale în conformitate cu articolul 38 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92. [AM 173]

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la cazurile și condițiile în care un punct de inspecție la frontieră poate fi situat la o anumită distanță de punctul de intrare în Uniune, având în vedere constrângerile geografice specifice.

(3)  Punctele de inspecție la frontieră au:

(a)  un număr suficient de angajați cu calificări corespunzătoare;

(b)  sedii adecvate pentru natura și volumul categoriilor de animale și mărfuri manipulate;

(c)  echipamente și sedii care permit efectuarea controalelor oficiale pentru fiecare dintre categoriile de animale și mărfuri pentru care au fost desemnate;

(d)  sisteme instituite de garantare, după caz, a accesului la orice alt echipament, sediu și servicii necesare în vederea aplicării măsurilor luate în conformitate cu articolele 63, 64 și 65 în caz de suspiciune, de transporturi neconforme sau de transporturi care prezintă un risc;

(e)  proceduri pentru situații de urgență în vederea asigurării unei bune funcționări a controalelor oficiale și a aplicării efective a măsurilor luate în conformitate cu articolele 63, 64 și 65 în cazul unor condiții sau evenimente neprevăzute și neașteptate;

(f)  tehnologiile și echipamentele necesare pentru o funcționare eficientă a sistemului TRACES și, după caz, a altor sisteme computerizate de gestionare a informațiilor necesare în vederea utilizării și schimbului de date și informații;

(g)  accesul la serviciile laboratoarelor oficiale capabile să furnizeze rezultate ale analizelor, testelor și diagnosticărilor în termenele corespunzătoare și dotate cu instrumentele informatice necesare pentru introducerea în sistemul TRACES a rezultatelor analizelor, testelor sau diagnosticărilor efectuate, după caz;

(h)  sisteme adecvate de asigurare a unei manipulări corecte a diferitelor categorii de animale și mărfuri și de prevenire a riscurilor care ar putea rezulta din contaminarea încrucișată;

(i)  sisteme de asigurare a conformității cu standardele relevante de biosecuritate în vederea prevenirii răspândirii bolilor în Uniune.

(4)  Comisia poate detalia, prin acte de punere în aplicare, cerințele prevăzute la alineatul (3) astfel încât să țină seama de caracteristicile specifice și de nevoile logistice cu privire la efectuarea controalelor oficiale și la aplicarea măsurilor adoptate în conformitate cu articolul 64 alineatele (3) și (5) și cu articolul 65 în ceea ce privește diferitele categorii de animale și mărfuri menționate la articolul 45 alineatul (1).

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

Secțiunea III

Acțiuni în caz de suspiciune de neconformitate și în caz de neconformitate a animalelor și mărfurilor provenite din țări terțe

Articolul 63

Suspiciunea de neconformitate și controalele oficiale intensificate

(1)  În cazul în care există suspiciunea că transporturile de animale și mărfuri din categoriile menționate la articolul 45 alineatul (1) sunt neconforme cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2), autoritățile competente efectuează controale oficiale sau deleagă responsabilitatea altor autorități competente în vederea confirmării sau a eliminării suspiciunii. [AM 174]

(2)  Transporturile de animale și mărfuri despre care operatorii nu declară că ar conține animale și mărfuri din categoriile menționate la articolul 45 alineatul (1) sunt supuse controalelor oficiale ale autorităților competente în cazul în care există motive pentru a se crede că în transport sunt prezente animale sau mărfuri din categoriile respective.

(3)  Autoritățile competente rețin oficial transporturile menționate la alineatele (1) și (2) până la obținerea rezultatelor controalelor oficiale menționate la alineatele respective.

Dacă este cazul, transporturile respective sunt izolate sau plasate în carantină, iar animalele primesc adăpost, hrană, apă și tratament până la comunicarea rezultatelor controalelor oficiale.

(4)  În cazul în care autoritățile competente au motive de a suspecta că un operator se face vinovat de comportament fraudulos sau controalele oficiale oferă motive pentru a se crede că s-au încălcat în mod grav sau repetat normele menționate la articolul 1 alineatul (2), pe lângă aplicarea măsurilor prevăzute la articolul 64 alineatul (3), autoritățile intensifică controalele oficiale în cazul transporturilor cu aceeași origine sau destinate aceleiași utilizări, după caz. [AM 175]

(5)  Autoritățile competente notifică statelor membre și Comisiei, prin intermediul sistemului TRACES, decizia lor de a efectua controale oficiale intensificate în temeiul alineatului (4), indicând presupusul comportament fraudulos sau presupusa încălcare gravă sau repetată a normelor.

(6)  Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, procedurile prin care autoritățile competente efectuează în mod coordonat controalele oficiale intensificate menționate la alineatele (4) și (5).

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

Articolul 64

Măsuri de luat în cazul transporturilor neconforme care intră în Uniune din țări terțe

(1)  Autoritățile competente rețin oficial orice transport de animale sau mărfuri care intră pe teritoriul Uniunii dintr-o țară terță și care nu respectă normele menționate la articolul 1 alineatul (2), refuzându-i Atunci când, în urma controalelor oficiale efectuate la punctele de inspecție la frontieră conform articolului 45, autoritatea competentă constată că transporturile de animale și mărfuri nu respectă cerințele menționate la articolul (1) alineatul (2), aceasta emite un aviz sau o decizie de tipul „transport neconform” sau „control defavorabil”, care se reflectă în DSCI. De asemenea, autoritățile competente rețin oficial transportul de animale sau mărfuri în cauză și îi refuză intrarea în Uniune. [AM 176]

Orice astfel de transport sau o parte a acestuia este izolat sau plasat în carantină, după caz, iar animalele din acesta primesc adăpost și tratament în condiții corespunzătoare până la comunicarea unei decizii ulterioare. Totodată, se ține seama de condițiile speciale necesare pentru alte mărfuri. [AM 177]

(2)  Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, modalitățile de instituire a izolării sau a carantinei menționate la alineatul (1) al doilea paragraf.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

(3)  După auditarea, în cazul în care acest lucru este posibil, a Autoritățile competente îl audiază pe operatorul responsabil de transportul în cauză. Autoritățile competente pot omite acest lucru dacă o decizie imediată este necesară fie pentru că o întârziere s-ar dovedi periculoasă, fie pentru că o astfel de decizie este în interesul public. Acestea dispun fără întârziere ca operatorul: [AM 178]

(a)  să distrugă transportul sau o parte a acestuia, în condiții umane în cazul animalelor vii, cu respectarea normelor menționate la articolul 1 alineatul (2), dacă este cazul; sau [AM 179]

(b)  să reexpedieze transportul sau o parte a acestuia în afara Uniunii, în conformitate cu articolul 70 alineatele (1) și (2); sau [AM 180]

(c)  să supună transportul sau o parte a acestuia unui tratament special în conformitate cu articolul 69 alineatul alineatele (1) și (2) sau oricărei alte măsuri necesare pentru a asigura conformitatea cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) și, dacă este cazul, să schimbe utilizarea transportului astfel încât să fie utilizat în alte scopuri decât cele inițiale. [AM 181]

(4)  Autoritățile competente notifică imediat orice decizie de refuzare a intrării unui transport în temeiul alineatului (1), precum și orice ordin emis în temeiul alineatelor (3) și (5) și al articolului 65:

(a)  Comisiei;

(b)  autorităților competente ale celorlalte state membre;

(c)  autorităților vamale;

(d)  autorităților competente ale țării terțe de origine;

(e)  operatorului responsabil de transport.

Notificarea se realizează prin intermediul sistemului computerizat de gestionare a informațiilor menționat la articolul 130 alineatul (1).

(5)  În cazul în care un transport de animale sau mărfuri din categoriile menționate la articolul 45 alineatul (1) nu este prezentat în vederea efectuării controalelor oficiale menționate la articolul respectiv sau în cazul în care prezentarea sa nu respectă cerințele menționate la articolul 48 alineatele (1) și (3), articolul 54 alineatele (1), (2) și (3) sau normele adoptate în temeiul articolului 46, al articolului 47 alineatul (6), al articolului 49, al articolului 51 alineatul (1) și al articolului 56, autoritățile competente ordonă reținerea sau rechemarea acestuia și deținerea sa oficială fără întârziere.

Alineatele (1), (3) și (4) din prezentul articol se aplică unor astfel de transporturi.

Articolul 65

Măsuri de luat în cazurile în care se încearcă animalelor sau mărfurilor care intră introducerea în Uniune de transporturi neconforme din țări terțe și care prezintă un risc [AM 182]

În cazul în care controalele oficiale indică faptul că un transport de animale sau mărfuri prezintă un risc pentru sănătatea umană, sau animală sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu, transportul în cauză este izolat sau plasat în carantină, iar animalele din acesta primesc adăpost și tratament în condiții corespunzătoare până la comunicarea unei decizii ulterioare. [AM 183]

Autoritățile competente rețin oficial transportul în cauză și, fără întârziere:

(a)  ordonă ca operatorul să distrugă transportul, în condiții umane în cazul animalelor vii, în conformitate, acolo unde este cazul, cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2), luând toate măsurile necesare pentru a proteja sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, bunăstarea animalelor sau mediul; sau [AM 184]

(b)  supun transportul tratamentului special în conformitate cu articolul 69 alineatele (1) și (2).

Articolul 66

Acțiunile subsecvente deciziilor luate în legătură cu transporturile neconforme care intră în Uniune din țări terțe

(1)  Autoritățile competente:

(a)  invalidează certificatele oficiale și celelalte documente însoțitoare ale transporturilor care au făcut obiectul măsurilor luate în temeiul articolului 64 alineatele (3) și (5) și al articolului 65;

(b)  cooperează în conformitate cu titlul IV în vederea adoptării oricăror măsuri suplimentare necesare pentru a asigura imposibilitatea reintroducerii în Uniune a transporturilor a căror intrare a fost refuzată în temeiul articolului 64 alineatul (1).

(2)  Autoritățile competente ale statului membru în care s-au efectuat controalele oficiale supraveghează aplicarea măsurilor dispuse în temeiul articolului 64 alineatele (3) și (5) și în temeiul articolului 65 pentru a se asigura că transportul în cauză nu produce efecte adverse asupra sănătății umane, sau animale sau a plantelor, asupra bunăstării animalelor sau asupra mediului, în cursul sau în așteptarea aplicării măsurilor respective. [AM 185]

Dacă este cazul, aplicarea măsurilor se realizează sub supravegherea autorităților competente ale unui alt stat membru.

Articolul 67

Neaplicarea de către operator a măsurilor dispuse de autoritățile competente

(1)  Operatorul pune în aplicare toate măsurile dispuse de autoritățile competente în temeiul articolului 64 alineatele (3) și (5) și al articolului 65, fără întârziere și, în cazul produselor, în termen de maximum 60 de zile de la data la care autoritățile competente au notificat operatorului decizia lor luată în conformitate cu articolul 64 alineatul (4). [AM 186]

(2)  În cazul în care operatorul nu a întreprins nicio acțiune până la expirarea termenului de 60 de zile, autoritățile competente dispun:

(a)  ca transportul să fie distrus sau supus oricărei alte măsuri corespunzătoare;

(b)  în cazurile la care se face referire la articolul 65, ca transportul să fie distruse în unități adecvate, situate cât mai aproape posibil de punctul de inspecție la frontieră, luând toate măsurile necesare pentru a proteja sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor, bunăstarea animalelor sau mediul.

(3)  Autoritățile competente pot amâna termenul menționat la alineatele (1) și (2) din prezentul articol cu intervalul de timp necesar pentru a obține rezultatele celei de a doua expertize prevăzute la articolul 34, cu condiția ca aceasta să nu determine efecte adverse asupra sănătății umane, animale sau a plantelor, asupra bunăstării animale și, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, asupra mediului.

Articolul 68

Aplicarea coerentă a articolelor 64 și 65

Comisia, prin acte de punere în aplicare, stabilește norme de asigurare a coerenței deciziilor, a măsurilor luate și a dispozițiilor emise de către autoritățile competente în temeiul articolelor 64 și 65 cu privire la toate punctele de inspecție la frontieră menționate la articolul 57 alineatul (1) și la toate punctele de control menționate la articolul 51 alineatul (1) litera (a), care au forma unor instrucțiuni pe care autoritățile competente trebuie să le urmeze atunci când reacționează la situații obișnuite sau recurente de neconformitate sau de risc.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

Articolul 69

Tratamentul special aplicat transporturilor

(1)  Tratamentul special aplicat transporturilor menționat la articolul 64 alineatul (3) litera (c) și la articolul 65 litera (b) poate, dacă este cazul, să includă:

(a)  tratarea sau prelucrarea, inclusiv prin decontaminare, dacă este cazul, dar nu prin diluare, astfel încât transportul să respecte cerințele normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) sau cerințele țării terțe de reexpediere;

(b)  tratarea în orice alt mod care să îl facă sigur pentru consumul uman sau animal sau pentru alte scopuri decât consumul uman sau animal.

(2)  Tratamentul special prevăzut la alineatul (1):

(a)  se realizează într-un mod eficace și asigură eliminarea oricărui risc pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu;

(b)  este documentat și se efectuează sub controlul autorităților competente;

(c)  respectă cerințele stabilite în normele menționate la articolul 1 alineatul (2).

(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la cerințele și condițiile conform cărora se realizează tratamentul special menționat la alineatul (1).

În absența unor norme adoptate printr-un act delegat, tratamentul special se realizează în conformitate cu normele naționale.

Articolul 70

Reexpedierea transporturilor

(1)  Autoritățile competente permit reexpedierea transporturilor sub rezerva respectării următoarelor condiții:

(a)  destinația să fi fost agreată cu operatorul responsabil de transport;

(b)  operatorul responsabil de transport să fi informat în prealabil autoritățile competente ale țării terțe de origine sau ale țării terțe de destinație, în cazul în care sunt diferite, cu privire la motivele și circumstanțele refuzului intrării în Uniune a transportului de animale sau mărfuri în cauză;

(c)  în cazul în care țara terță de destinație este diferită de țara terță de origine, autoritățile competente din țara terță de destinație să fi informat autoritățile competente ale statului membru despre faptul că sunt dispuse să accepte transportul;

(d)  în cazul transporturilor de animale, reexpedierea să se efectueze în conformitate cu cerințele privind bunăstarea animalelor.

(2)  Condițiile de la alineatul (1) literele (b) și (c) nu se aplică transporturilor de mărfuri din categoriile menționate la articolul 45 alineatul (1) litera (c).

(3)  Comisia specifică, prin acte de punere în aplicare, procedurile aferente schimburilor de informații și notificărilor menționate la alineatul (1).

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

(3a)  Statele membre care primesc importuri autorizate prin controale prealabile exportului verifică periodic dacă importurile respectă într-adevăr cerințele Uniunii. [AM 187]

Articolul 71

Autorizarea controalelor anterioare exportului efectuate de țări terțe

(1)  Comisia, prin acte de punere în aplicare, poate autoriza efectuarea de către o țară terță a unor controale specifice ale transporturilor de animale și mărfuri anterior exportării acestora în Uniune, pentru a verifica dacă transporturile exportate îndeplinesc cerințele normelor menționate la articolul 1 alineatul (2). Autorizarea vizează doar transporturile originare din țara terță în cauză și se poate acorda pentru una sau mai multe categorii de animale sau de mărfuri.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

(2)  Autorizarea menționată la alineatul (1) precizează:

(a)  frecvența maximă a controalelor oficiale pe care le pot efectua autoritățile competente ale statelor membre la intrarea transporturilor în Uniune în cazul în care nu există motive de a suspecta că nu s-au respectat normele menționate la articolul 1 alineatul (2) sau că există un comportament fraudulos;

(b)  certificatele oficiale care trebuie să însoțească transporturile introduse în Uniune;

(c)  un model de certificate de acest tip;

(d)  autoritățile competente ale țării terțe sub a cărei responsabilitate trebuie să fie efectuate controalele anterioare exportului;

(e)  dacă este cazul, eventualele organisme delegate cărora autoritățile competente respective le pot delega anumite sarcini. Se poate autoriza o astfel de delegare numai în cazul în care se respectă criteriile stabilite la articolele 25 – 32 sau condiții echivalente.

(3)  Autorizarea menționată la alineatul (1) se poate acorda unei țări terțe numai dacă dovezile disponibile și, dacă este cazul, un control efectuat de către Comisie în conformitate cu articolul 119 demonstrează că sistemul controalelor oficiale din țara terță respectivă poate asigura faptul că:

(a)  transporturile de animale sau mărfuri exportate în Uniune îndeplinesc cerințele normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) sau cerințe echivalente;

(b)  controalele efectuate în țara terță înainte de expedierea în Uniune sunt suficient de eficace încât să substituie sau să reducă frecvența controalele fizice, de identitate și ale documentelor prevăzute în normele menționate la articolul 1 alineatul (2).

(4)  Autoritățile competente sau un organism delegat specificat în autorizație:

(a)  sunt responsabile de contactele cu Uniunea;

(b)  se asigură că fiecare transport pe care îl controlează este însoțit de certificatele oficiale menționate la alineatul (2) litera (b).

(5)  Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, stabilește normele și criteriile detaliate pentru autorizarea controalelor anterioare exportului efectuate de țările terțe în conformitate cu alineatul (1). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

Articolul 72

Nerespectarea și retragerea autorizației de efectuare a controalelor anterior exportului de către țări terțe

(1)  În cazul în care controalele oficiale efectuate asupra transporturilor de animale și mărfuri din categoriile pentru care s-a autorizat efectuarea de controale oficiale specifice anterior exportului în temeiul articolului 71 alineatul (1) relevă situații grave și recurente de neconformitate cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2), statele membre:

(a)  le notifică imediat Comisiei, celorlalte state membre și operatorilor vizați, prin intermediul sistemului TRACES, împreună cu măsurile ce urmează să fie aplicate, solicitând în același timp asistență administrativă în conformitate cu procedurile stabilite la titlul IV; [AM 188]

(b)  măresc imediat numărul controalelor oficiale efectuate asupra transporturilor provenite din țara terță în cauză și, în cazul în care este necesar pentru a permite o examinare analitică adecvată a situației, rețin un număr rezonabil de eșantioane în condiții de depozitare corespunzătoare.

(2)  Comisia poate retrage, prin acte de punere în aplicare, autorizația menționată la articolul 71 alineatul (1) în cazul în care se dovedește, în urma controalelor oficiale menționate la alineatul (1), că nu mai sunt respectate cerințele articolului 71 alineatele (3) și (4).

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

Articolul 73

Cooperarea dintre autorități în legătură cu transporturile care intră în Uniune din țări terțe

(1)  Autoritățile competente, autoritățile vamale și celelalte autorități ale statelor membre cooperează îndeaproape pentru a se asigura că controalele oficiale efectuate asupra transporturilor de animale și mărfuri care intră în Uniune se efectuează în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

În acest scop, autoritățile competente, autoritățile vamale și celelalte autorități:

(a)  garantează accesul reciproc la informațiile relevante pentru organizarea și desfășurarea activităților lor în ceea ce privește animalele și mărfurile care intră în Uniune;

(b)  asigură schimbul acestor informații în timp util, inclusiv prin mijloace electronice.

(1a)  Autoritățile vamale expediază doar transporturile de animale și mărfuri prevăzute la articolul 45 pentru care autoritatea competentă de la punctul de inspecție la frontieră a efectuat controalele oficiale prevăzute la articolul 47 și a emis o decizie inclusă în DSCI. [AM 189]

(2)  Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare, norme uniforme privind acordurile de cooperare pe care trebuie să le încheie autoritățile competente, autoritățile vamale și celelalte autorități menționate la alineatul (1) pentru a asigura:

(a)  accesul autorităților competente la informațiile necesare în vederea identificării imediate și complete a transporturilor de animale și mărfuri care intră în Uniune și care fac obiectul controalelor oficiale la un punct de inspecție la frontieră în conformitate cu articolul 45 alineatul (1);

(b)  actualizarea reciprocă, prin schimburi de informații sau prin sincronizarea seturilor de date relevante, a informațiilor culese de autoritățile competente, de autoritățile vamale și de alte autorități cu privire la transporturile de animale și mărfuri care intră în Uniune;

(c)  comunicarea rapidă a deciziilor luate de către aceste autorități pe baza informațiilor menționate la literele (a) și (b).

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

Articolul 74

Cooperarea dintre autorități în legătură cu transporturile care nu sunt supuse unor controale specifice la frontieră

(1)  În cazul altor transporturi de animale și mărfuri decât cele care fac obiectul unor controale la intrarea în Uniune în temeiul articolului 45 alineatul (1) și pentru care s­a emis o declarație vamală de punere în liberă circulație în conformitate cu articolul 4 alineatul (17) și cu articolele 59 – 83 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 se aplică alineatele (2), (3) și (4).

(2)  Autoritățile vamale suspendă punerea în liberă circulație în cazul în care au motive să creadă că transportul poate prezenta un risc pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu și informează imediat autoritățile competente cu privire la suspendare.

(3)  Un transport a cărui punere în liberă circulație a fost suspendată în temeiul alineatului (2) este pus în liberă circulație dacă, în termen de trei zile de la suspendare, autoritățile competente nu au solicitat autorităților vamale să mențină suspendarea sau dacă le-au informat că nu există nici un risc.

(4)  În cazul în care autoritățile competente consideră că există un risc pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG­urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu:

(a)  ele dispun ca autoritățile vamale să nu pună transportul în liberă circulație și să includă următoarea declarație pe factura comercială care însoțește transportul sau pe orice alt document de însoțire relevant:"

„Produsul prezintă un risc – nu se autorizează punerea în liberă circulație – Regulamentul (UE) nr. .../...(64)”;

"

(b)  nu se permite aplicarea niciunui alt regim vamal fără consimțământul autorităților competente;

(c)  se aplică articolul 64 alineatele (1), (3), (4) și (5), articolele 65 - 67, articolul 69 alineatele (1) și (2) și articolul 70 alineatele (1) și (2).

(5)  În cazul altor transporturi de animale și mărfuri decât cele care fac obiectul unor controale la intrarea în Uniune în temeiul articolului 45 alineatul (1) și pentru care nu s-a emis o declarație vamală de punere în liberă circulație, autoritățile competente transmit autorităților vamale ale statelor membre de destinație finală toate informațiile relevante în cazul în care au motive să creadă că transportul în cauză poate prezenta un risc pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu.

Articolul 75

Norme privind controalele oficiale specifice și măsurile care trebuie luate în urma efectuării acestor controale

(1)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la normele de efectuare a controalelor oficiale specifice și de adoptare a măsurilor necesare în caz de neconformitate, pentru a lua în considerare particularitățile următoarelor transporturi de animale și de mărfuri sau modalitățile și mijloacele de transport al acestora:

(a)  transporturile de produse pescărești proaspete, debarcate de navele de pescuit care arborează pavilionul unei țări terțe direct în porturile desemnate de către statele membre în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului(65);

(b)  transporturile de vânat sălbatic cu blană, nejupuit;

(c)  transporturile de mărfuri din categoriile menționate la articolul 45 alineatul (1) litera (b) care se livrează, cu sau fără depozitare într-un antrepozit liber sau vamal special autorizat, unor nave care părăsesc Uniunea, fiind destinate aprovizionării navelor sau consumării de către echipaj și pasageri;

(d)  materialele de ambalaj din lemn; [AM 190]

(e)  alimentele și furajele care însoțesc animalele și sunt destinate hranei acestora;

(f)  animalele și mărfurile comandate la distanță și livrate dintr-o țară terță la o adresă din Uniune, precum și obligațiile de notificare necesare în vederea efectuării corespunzătoare a controalelor oficiale;

(g)  produsele vegetale care, având în vedere destinația lor ulterioară, pot da naștere riscului de răspândire a unor boli infecțioase sau contagioase la animale;

(h)  transporturile de animale și mărfuri din categoriile menționate la articolul 45 alineatul (1) literele (a), (b) și (c), originare din Uniune și care se întorc în Uniune după ce li s-a refuzat intrarea într-o țară terță;

(i)  mărfurile în vrac care intră în Uniune dintr-o țară terță, indiferent dacă toate provin sau nu din țara terță respectivă;

(j)  transporturile de mărfuri menționate la articolul 45 alineatul (1) care provin de pe teritoriul Croației și tranzitează teritoriul Bosniei și Herțegovinei pe la Neum („coridorul Neum”) înainte de a reintra pe teritoriul Croației prin punctele de intrare de la Klek sau Zaton Doli;

(k)  animalele și mărfurile scutite de aplicarea dispozițiilor articolului 45 în temeiul articolului 46.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la condițiile de monitorizare a transportării și sosirii transporturilor care conțin anumite animale și mărfuri, de la punctul de inspecție de la frontiera de intrare până la unitatea aflată la locul de destinație din Uniune sau până la punctul de inspecție de la frontiera de ieșire.

(3)  Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, norme referitoare la:

(a)  modelele de certificate oficiale și normele privind emiterea acestor certificate;

(b)  formatul documentelor care trebuie să însoțească animalele sau bunurile din categoriile menționate la alineatul (1).

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

Capitolul VI

Finanțarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale

Articolul 76

Norme generale

(1)  Statele membre se asigură că sunt disponibile resurse financiare adecvate pentru a asigura personalul și celelalte resurse necesare pentru ca autoritățile competente să efectueze controale oficiale și alte activități oficiale. Având în vedere acest scop, statele membre colectează taxe sau contribuții la costuri sau alocă resurse din venitul fiscal general.

(2)  În afară de taxele percepute în temeiul articolului 77, statele membre pot să perceapă taxe care să acopere costurile ocazionate de alte controale oficiale decât cele menționate la articolul 77 alineatele (1) și (2).

(3)  Prezentul capitol se aplică și în cazul delegării sarcinilor specifice de efectuare a unor controale oficiale în conformitate cu articolul 25.

(4)  Statele membre se consultă cu operatorii vizați în ceea ce privește metodele utilizate la calcularea taxelor menționate la articolul 77 sau a contribuțiilor la costuri. [AM 191]

Articolul 77

Taxele sau contribuțiile la costuri obligatorii

(1)  Pentru a se asigura că dispun de resurse adecvate în vederea efectuării controalelor oficiale, autoritățile competente pot percepe taxe sau contribuții la costuri pentru a-și acoperi, parțial sau integral, costurile ocazionate de:

(a)  controalele oficiale efectuate pentru a verifica dacă următorii operatori respectă normele prevăzute la articolul 1 alineatul (2):

(i)  operatorii din sectorul alimentar astfel cum sunt definiți la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, care sunt fie înregistrați, fie autorizați, fie înregistrați și autorizați în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004;

(ii)  operatorii din sectorul furajelor astfel cum sunt definiți la articolul 3 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 înregistrați sau autorizați în conformitate cu articolele 9 și 10 din Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului(66);

(iii)  operatorii profesioniști astfel cum sunt definiți la articolul 2 punctul (7) din Regulamentul (UE) nr. .../...(67);

(iv)  operatori profesioniști astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctul (6) din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX [numărul Regulamentului privind producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor];

(b)  controalele oficiale efectuate în vederea emiterii certificatelor oficiale sau a supravegherii emiterii atestatelor oficiale;

(c)  controalele oficiale efectuate în vederea verificării îndeplinirii condițiilor privind:

(i)  obținerea și menținerea autorizării menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 sau la articolele 9 și 10 din Regulamentul (CE) nr. 183/2005;

(ii)  obținerea și menținerea autorizării menționate la articolele 84, 92 și 93 din Regulamentul (UE) nr. .../... (68);

(iii)  obținerea și menținerea autorizării menționate la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX [numărul Regulamentului privind producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor];

(d)  controalele oficiale efectuate de autoritățile competente la punctele de inspecție la frontieră sau la punctele de control menționate la articolul 51 alineatul (1) litera (a).

(2)  În sensul alineatului (1), controalele oficiale menționate la litera (a) din alineatul respectiv includ controalele oficiale efectuate în vederea verificării conformității cu măsurile adoptate de Comisie în conformitate cu articolul 137 din prezentul regulament, cu articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, cu articolul 27 alineatul (1), cu articolul 29 alineatul (1), cu articolul 40 alineatul (2), cu articolul 41 alineatul (2), cu articolul 47 alineatul (1), cu articolul 49 alineatul (2) și cu articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. .../...(69), cu articolele 41 și 144 din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX [numărul Regulamentului privind producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor] și cu partea a VI-a din Regulamentul (UE) nr. .../...(70)+, cu excepția cazului în care decizia de stabilire a măsurilor prevede altceva.

(3)  În sensul alineatului (1):

(a)  controalele oficiale menționate la litera (a) din alineatul respectiv nu includ controalele oficiale efectuate în vederea verificării conformității cu restricțiile temporare, cu cerințele sau cu alte măsuri de control al bolilor adoptate de către autoritățile competente în conformitate cu articolul 55 alineatul (1), cu articolele 56, 61, 62, 64 și 65, cu articolul 68 alineatul (1) și cu articolul 69, precum și cu normele adoptate în temeiul articolului 55 alineatul (2), al articolelor 63 și 67 și al articolului 68 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. .../...(71), precum și în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. .../...(72)+;

(aa)  controalele oficiale menționate la litera (a) de la alineatul respectiv nu includ controalele efectuate la nivelul producției primare definite la articolul 3 punctul 17 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 și nici prelucrarea în ferme. Se includ controalele prin care se verifică conformitatea cu cerințele de reglementare în materie de gestionare în domeniul sănătății publice, sănătății animalelor, sănătății plantelor și bunăstării animalelor, conform articolului 93 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013; [AM 192, 343, 314 și 316]

(b)  controalele oficiale menționate la literele (a) și (b) din alineatul respectiv nu includ controalele oficiale efectuate în vederea verificării conformității cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (j) și (k).

Articolul 78

Costuri

(1)  Autoritățile competente percep taxe au dreptul, atunci când calculează taxele sau contribuțiile la costuri în conformitate cu articolul 77 în vederea recuperării următoarelor costuri , să ia în considerare următoarelor criterii:

(a)  salariile personalului implicat în efectuarea controalelor oficiale, inclusiv pe cele ale personalului auxiliar, în măsura în care corespund costurilor actuale ale controalelor oficiale, în conformitate cu articolul 79 alineatul (1) litera (b), excluzând costurile cu asigurările sociale, pensiile și asigurările acestora;

(b)  costul facilităților și al echipamentelor, incluzând costurile de întreținere și asigurare a acestora;

(c)  costul consumabilelor, al serviciilor și al instrumentelor;

(d)  costul formării personalului menționat la litera (a), excluzând formarea aferentă obținerii calificării necesare pentru angajarea de către autoritățile competente;

(e)  costurile de deplasare a personalului menționat pentru efectuarea controalelor menționate la litera (a) și costurile de subzistență aferente, calculate în conformitate cu articolul 79 alineatul (2);

(f)  costul eșantionării și al analizării, testării și diagnosticării de laborator.

(2)  În cazul în care autoritățile competente care percep taxe sau contribuții la costuri obligatorii în conformitate cu articolul 77 realizează și alte activități, la calcularea taxelor sau a contribuțiilor la costuri obligatorii, se ia în considerare numai acea fracțiune a elementelor de cost prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol care corespunde controalelor oficiale prevăzute la articolul 77 alineatul (1). [AM 193]

Articolul 79

Calcularea taxelor sau a contribuțiilor la costuri obligatorii

(1)  Taxele sau contribuțiile la costuri percepute în temeiul articolului 77:

(a)  se stabilesc forfetar pe baza costurilor globale suportate de către autoritățile competente pentru controalele oficiale dintr-o perioadă de timp determinată și se aplică tuturor operatorilor, indiferent dacă pe durata perioadei de referință s-au efectuat sau nu controale oficiale asupra fiecărui operator taxat; la stabilirea nivelului taxelor care urmează să fie percepute pentru fiecare sector, activitate și categorie de operatori, autoritățile competente iau în considerare impactul pe care tipul și dimensiunea activității în cauză, precum și factorii de risc relevanți, îl au asupra distribuției costurilor globale ale controalelor oficiale respective; sau

(b)  se calculează pe baza costurilor efective aferente fiecărui control oficial și se aplică operatorilor care au fost supuși controlului respectiv; o astfel de taxă nu poate să depășească costurile efective ale controlului oficial efectuat și se poate exprima total sau parțial ca funcție a timpului utilizat de către personalul autorităților competente în vederea efectuării controalelor oficiale.

(2)  Costurile de deplasare menționate la articolul 78 alineatul (1) litera (e) se iau în considerare la calcularea taxelor sau a contribuțiilor la costuri menționate la articolul 77 alineatul (1) într-un mod care să nu creeze discriminări între operatori din cauza distanței dintre sediile lor și sediul autorităților competente.

(3)  În cazul în care taxele sau contribuțiile la costuri se calculează conform alineatului (1) litera (a), taxele sau contribuțiile la costuri percepute de către autoritățile competente în temeiul articolului 77 nu depășesc costurile globale suportate în legătură cu controalele oficiale efectuate în decursul perioadei de timp menționate la alineatul (1) litera (a). [AM 194]

Articolul 80

Reducerea taxelor sau a contribuțiilor la costuri pentru operatorii care demonstrează o conformitate constantă

În cazul în care taxele sau contribuțiile la costuri se stabilesc conform articolului 79 alineatul (1) litera (a), rata taxei percepute de la fiecare operator se determină luând în considerare antecedentele operatorului în ceea ce privește conformitatea cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2), astfel cum au fost constatate în urma controalelor oficiale, astfel încât taxele aplicate operatorilor care au demonstrat o conformitate constantă să fie mai mici decât cele aplicate altor operatori. [AM 195]

Articolul 81

Aplicarea taxelor sau a contribuțiilor la costuri

(1)  Operatorii primesc o dovadă privind plata taxelor sau a contribuțiilor la costuri prevăzute la articolul 77 alineatul (1).

(2)  Taxele sau contribuțiile la costuri percepute în temeiul articolului 77 alineatul (1) litera (d) se achită de către operatorul responsabil de transport sau de către reprezentantul acestuia. [AM 196]

Articolul 82

Restituirea taxelor și scutirea microîntreprinderilor

(1)  Taxele prevăzute la articolul 77 nu se restituie, direct sau indirect, decât dacă au fost percepute în mod necuvenit.

(2)  Întreprinderile cu mai puțin de 10 angajați, a căror cifră de afaceri anuală sau bilanț anual total nu depășesc 2 milioane EUR sunt exceptate de la plata taxelor menționate la articolul 77.

(3)  Costurile menționate la articolele 77, 78 și 79 nu includ costurile suportate pentru efectuarea controalelor oficiale asupra întreprinderilor la care se face referire la alineatul (2).

Statele membre pot exonera întreprinderile mici și mijlocii care îndeplinesc anumite criterii obiective și nediscriminatorii de la plata taxelor sau a contribuțiilor la costuri prevăzute la articolul 77. [AM 197, 315 și 348]

Articolul 83

Transparență

(1)  Autoritățile competente asigură cel mai înalt nivel de transparență în ceea ce privește:

(a)  metoda și datele utilizate la stabilirea taxelor sau a contribuțiilor la costuri menționate la articolul 77 alineatul (1);

(b)  utilizarea resurselor colectate prin intermediul acestor taxe sau a contribuțiilor la costuri, inclusiv numărul de controale efectuate;

(c)  sistemele instituite în vederea asigurării unei utilizări eficiente și cumpătate a resurselor colectate prin intermediul acestor taxe sau a contribuțiilor la costuri.

(2)  Pentru fiecare perioadă de referință, fiecare autoritate competentă pune la dispoziția publicului următoarele informații:

(a)  costurile autorităților competente pentru care se cuvine o taxă în conformitate cu articolul 77 alineatul (1), indicându-se costul defalcat per activitate menționată la articolul 77 alineatul (1) și per element de cost menționat la articolul 78 alineatul (1);

(b)  valoarea taxelor sau a contribuțiilor la costuri menționate la articolul 77 alineatul (1) aplicate fiecărei categorii de operatori și fiecărei categorii de controale oficiale;

(c)  metoda utilizată la stabilirea taxelor sau a contribuțiilor la costuri menționate la articolul 77 alineatul (1), inclusiv datele și estimările folosite la stabilirea taxelor sau a contribuțiilor la costuri forfetare menționate la articolul 79 alineatul (1) litera (a);

(d)  în cazul în care se aplică articolul 79 alineatul (1) litera (a), metoda folosită pentru ajustarea nivelului taxelor sau al contribuțiilor la costuri în conformitate cu articolul 80;

(e)  suma totală reprezentând taxele sau contribuțiile la costuri corespunzătoare scutirii menționate la articolul 82 alineatul (2). [AM 198]

Articolul 84

Cheltuielile determinate de controalele oficiale suplimentare și de măsurile de asigurare a respectării legislației

Autoritățile competente percep taxe sau contribuții la costuri care să acopere costurile suplimentare suportate ca urmare a: [AM 199]

(a)  controalelor oficiale suplimentare:

(i)  care au devenit necesare în urma detectării unei neconformități pe parcursul unui control oficial efectuat în conformitate cu prezentul regulament;

(ii)  efectuate pentru a evalua amploarea și impactul neconformității sau pentru a verifica remedierea acesteia;

(b)  controalelor oficiale efectuate la cererea operatorului;

(c)  acțiunilor corective întreprinse de autoritățile competente, respectiv de o terță parte la solicitarea acestora, în cazul în care un operator nu a întreprins acțiunile corective dispuse de către autoritățile competente în temeiul articolului 135 în vederea remedierii neconformității;

(d)  controalelor oficiale efectuate și măsurilor luate de autoritățile competente în conformitate cu articolele 64 – 67, 69 și 70, precum și în urma acțiunilor corective întreprinse de către o terță parte la solicitarea autorităților competente, în cazul în care operatorul nu a întreprins acțiunile corective dispuse de către autoritățile competente în temeiul articolului 64 alineatele (3) și (5), precum și al articolelor 65 și 67.

Capitolul VII

Certificarea oficială

Articolul 85

Cerințe generale privind certificarea oficială

(1)  În conformitate cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2), certificarea oficială are forma unor:

(a)  certificate oficiale; sau

(b)  atestate oficiale;

(ba)  atestate sanitare oficiale. [AM 200]

(2)  În cazul în care autoritățile competente deleagă sarcini specifice în legătură cu emiterea certificatelor oficiale sau a atestatelor oficiale sau cu supravegherea oficială menționată la articolul 90 alineatul (1), delegarea se face cu respectarea articolelor 25 – 32.

Articolul 86

Certificatele oficiale

(1)  În cazul în care normele menționate la articolul 1 alineatul (2) impun emiterea unui certificat oficial, se aplică dispozițiile articolelor 87, 88 și 89.

(2)  Articolele 87 - 89 se aplică și în cazul certificatelor oficiale necesare în vederea exportării transporturilor de animale și mărfuri către țări terțe.

(2a)  În ceea ce privește emiterea unui certificat oficial pentru produsele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (j), pe lângă dispozițiile menționate la articolul 85 alineatul (2), organismul delegat lucrează și este acreditat în conformitate cu standardul EN ISO/IEC 17065: 2012. [AM 201]

Articolul 87

Semnarea și emiterea certificatelor oficiale

(1)  Certificatele oficiale se emit de către autoritățile competente sau de către organismele delegate, în conformitate cu dispozițiile articolelor 25-32. [AM 202]

(2)  Autoritățile competente desemnează inspectorii autorizați să semneze certificatele oficiale. Inspectorii autorizați:

(a)  nu au conflicte de interese față de ceea ce se certifică și acționează în condiții de independență și imparțialitate; [AM 203]

(b)  beneficiază de formare corespunzătoare cu privire la normele a căror respectare se certifică prin certificatul oficial, precum și cu privire la dispozițiile prezentului capitol.

(3)  Certificatele oficiale poartă semnătura inspectorului autorizat și se emit în baza unuia dintre următoarele temeiuri:

(a)  cunoașterea directă de către inspectorul autorizat a unor fapte și date relevante pentru certificare, obținute:

(i)  în urma unui control oficial; sau

(ii)  în urma obținerii unui alt certificat oficial emis de către autoritățile competente;

(b)  fapte și date relevante pentru certificare, constatate de către o altă persoană autorizată în acest sens de către autoritățile competente și care acționează sub controlul acestora, cu condiția ca inspectorul autorizat să poată verifica acuratețea faptelor și a datelor respective;

(c)  fapte și date relevante pentru certificare, obținute prin intermediul sistemelor de control proprii ale operatorilor, suplimentate și confirmate de rezultatele controalelor oficiale obișnuite, în cazul în care inspectorul autorizat are convingerea că prin aceasta se îndeplinesc condițiile necesare pentru emiterea certificatului oficial.

(4)  Certificatele oficiale poartă semnătura inspectorului autorizat și se emit exclusiv în temeiul alineatului (3) litera (a) în cazul în care normele menționate la articolul 1 alineatul (2) o impun.

Articolul 88

Garanții privind fiabilitatea certificatelor oficiale

(1)  Certificatele oficiale:

(a)  nu se semnează de către inspectorul autorizat în cazul în care sunt necompletate sau incomplete;

(b)  se redactează în una dintre limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii pe care inspectorul autorizat o înțelege și, în cazul în care este relevant, într-una dintre limbile oficiale ale statului membru de destinație;

(c)  sunt autentice și exacte;

(d)  permit identificarea semnatarului și data emiterii; [AM 204]

(e)  permit verificarea facilă a legăturii între certificat, autoritatea emitentă și transport, lot sau animal sau marfă individuală care fac obiectul certificatului. [AM 205]

(2)  Autoritățile competente iau toate măsurile necesare pentru a preveni și sancționa emiterea de certificate oficiale false sau înșelătoare sau abuzul de certificate oficiale. Printre aceste măsuri se numără, dacă este cazul:

(a)  suspendarea temporară a inspectorului autorizat din atribuțiile sale;

(b)  retragerea autorizației de a semna certificate oficiale;

(c)  orice altă măsură necesară pentru a preveni repetarea abaterii menționate la prima teză a prezentului alineat.

Articolul 89

Competențe de executare privind certificatele oficiale

Comisia poate institui, prin acte de punere în aplicare, norme de aplicare uniformă a articolelor 87 și 88 în ceea ce privește:

(a)  modelele de certificate oficiale și normele privind emiterea acestor certificate;

(b)  mecanismele și modalitățile tehnice și juridice prin care se asigură emiterea unor certificate oficiale exacte și fiabile și se previne riscul de fraudă;

(c)  procedurile care trebuie urmate în cazul retragerii certificatelor oficiale și în vederea realizării unor certificate de înlocuire;

(d)  normele de realizare a copiilor certificate ale certificatelor oficiale;

(e)  formatul documentelor care trebuie să însoțească animalele și mărfurile după efectuarea controalelor oficiale;

(f)  normele de emitere a certificatelor electronice și de utilizare a semnăturilor electronice.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

Articolul 90

Atestatele oficiale

(1)  În cazul în care normele menționate la articolul 1 alineatul (2) impun emiterea de atestate oficiale fie de către operatori, sub supravegherea oficială a autorităților competente, fie de către înseși autoritățile competente, se aplică alineatele (2), (3) și (4) ale prezentului articol.

(2)  Atestatele oficiale:

(a)  sunt autentice și exacte;

(b)  se redactează în una dintre limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii sau în oricare dintre limbile oficiale ale unui stat membru; [AM 206]

(c)  în cazul în care se referă la un transport sau un lot specific, permit verificarea legăturii dintre atestatul oficial și transportul sau lotul respectiv.

(3)  Autoritățile competente se asigură că membrii personalului care efectuează controale oficiale de supraveghere a procedurii de certificare sau, în cazul în care atestatele oficiale se emit de către autoritățile competente, membrii personalului care sunt implicați în emiterea atestatelor oficiale respective:

(a)  sunt independenți, imparțiali și nu au conflicte de interese față de ceea ce se certifică prin atestatele oficiale; [AM 207]

(b)  beneficiază de formare corespunzătoare cu privire la:

(i)  normele a căror respectare se certifică prin atestatele oficiale;

(ii)  normele prevăzute în prezentul regulament.

(4)  Autoritățile competente efectuează cu regularitate controale oficiale pentru a verifica dacă:

(a)  operatorii care emit atestatele respectă condițiile prevăzute în normele menționate la articolul 1 alineatul (2);

(b)  atestatul se eliberează în baza unor fapte și date relevante, corecte și verificabile.

Titlul III

Laboratoare și centre de referință

Articolul 91

Desemnarea laboratoarelor de referință ale Uniunii Europene

(1)  Comisia poate desemna desemnează, prin acte de punere în aplicare, laboratoare de referință ale Uniunii Europene în domeniile reglementate prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2) în cazul în care eficacitatea controalelor oficiale depinde și de calitatea, uniformitatea și fiabilitatea: [AM 208]

(a)  metodelor de analizare, testare sau diagnosticare utilizate de laboratoarele oficiale desemnate în conformitate cu articolul 36 alineatul (1);

(b)  rezultatelor analizelor, testelor și diagnosticărilor efectuate de laboratoarele oficiale respective.

(2)  Desemnările prevăzute la alineatul (1):

(a)  urmează unui proces public de selecție;

(b)  se revizuiesc cu regularitate o dată la cinci ani; [AM 209]

(ba)  se acordă numai laboratoarelor care dispun de o scrisoare de susținere din partea autorității competente în domeniul respectiv. [AM 317]

(2a)  În cazul în care consideră necesar, Comisia poate desemna mai multe laboratoare de referință pentru aceeași boală, promovând astfel principiul rotației între laboratoarele naționale care respectă dispozițiile alineatului (3) de la prezentul articol. [AM 210]

(3)  Laboratoarele de referință ale Uniunii Europene:

(a)  funcționează în conformitate cu standardul EN ISO/IEC 17025 privind „Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de testare și calibrare” și sunt evaluate și acreditate în conformitate cu standardul respectiv de către un organism național de acreditare care funcționează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

(b)  sunt independente, imparțiale și nu au conflicte de interese în ceea ce privește exercitarea sarcinilor lor ca laboratoare de referință ale Uniunii Europene; [AM 211]

(c)  dispun de personal cu calificare adecvată și formare corespunzătoare în tehnicile de analizare, testare și diagnosticare aplicate în domeniul lor de competență, precum și de personal auxiliar, după caz;

(d)  dețin sau au acces la infrastructura, echipamentele și produsele necesare îndeplinirii sarcinilor care li se încredințează;

(e)  se asigură că membrii personalului lor au o bună cunoaștere a standardelor și a practicilor internaționale și iau în considerare ultimele evoluții ale cercetării la nivel național, internațional și al Uniunii în cursul activității lor;

(f)  dispun de echipamentul necesar pentru a-și îndeplini sarcinile în situații de urgență;

(g)  dacă este cazul, dispun de echipamentul necesar pentru respectarea standardelor de biosecuritate relevante;

(ga)  dacă este cazul, cooperează cu centrele de cercetare ale Uniunii și cu serviciile Comisiei pentru dezvoltarea de standarde înalte în materie de metode de analiză de laborator, testare și diagnosticare; [AM 212]

(gb)  pot beneficia de o contribuție financiară din partea Uniunii în temeiul Deciziei 90/424/CEE a Consiliului(73); [AM 213]

(gc)  se asigură că personalul lor respectă confidențialitatea anumitor subiecte, rezultate sau comunicări. [AM 214]

(3a)  Prin derogare de la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol, laboratoarele de referință menționate la articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 și la articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, sunt considerate laboratoare de referință ale Uniunii cu sarcinile și responsabilitățile prevăzute la articolul 92 din prezentul regulament, respectiv în ceea ce privește:

(a)  OGM-urile și furajele modificate genetic;

(b)  aditivii din furaje. [AM 215]

Articolul 92

Responsabilitățile și sarcinile laboratoarelor de referință ale Uniunii Europene

(1)  Laboratoarele de referință ale Uniunii Europene contribuie la îmbunătățirea și la armonizarea metodelor de analizare, testare sau diagnosticare pe care le utilizează laboratoarele oficiale desemnate în conformitate cu articolul 36 alineatul (1), precum și a datelor generate de acestea cu privire la analize, teste și diagnosticări.

(2)  În conformitate cu programele de lucru anuale sau multianuale aprobate de către Comisie, laboratoarele de referință ale Uniunii Europene au următoarele sarcini:

(a)  furnizează laboratoarelor naționale de referință detalii privind metodele de analizare, testare sau diagnosticare de laborator, inclusiv privind metodele de referință;

(aa)  furnizează laboratoarelor naționale de referință material de referință în mod gratuit și fără restricții de utilizare (tulpini și seruri, în cazul sănătății animale), pentru a facilita punerea la punct și armonizarea metodelor de analiză, testare și diagnosticare; [AM 216]

(b)  coordonează aplicarea metodelor menționate la litera (a) de către laboratoarele naționale de referință și, după caz, de către alte laboratoare oficiale, în special prin organizarea de teste comparative periodice între laboratoare și prin asigurarea monitorizării corespunzătoare a acestor teste comparative în conformitate cu protocoalele acceptate la nivel internațional, dacă acestea sunt disponibile; informează autoritățile competente cu privire la monitorizare și rezultatele acestor teste comparative între laboratoare; [AM 217]

(c)  coordonează sistemele practice necesare în vederea aplicării noilor metode de analizare, testare sau diagnosticare de laborator și informează laboratoarele naționale de referință cu privire la evoluțiile din acest domeniu;

(d)  susțin cursuri gratuite de formare în beneficiul personalului laboratoarelor naționale de referință și, în caz de necesitate, al susțin cursuri de formare în beneficiul personalului altor laboratoare oficiale, precum și al experților din țări terțe; [AM 218]

(e)  acordă Comisiei asistență științifică și tehnică în cadrul misiunii lor;

(f)  oferă laboratoarelor naționale de referință informații privind activitățile de cercetare relevante la nivel național, internațional și al Uniunii;

(g)  colaborează în cadrul misiunii lor cu laboratoare din țări terțe, precum și cu Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, cu Agenția Europeană pentru Medicamente și cu Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor;

(h)  oferă în mod activ asistență pentru identificarea în statele membre a focarelor epidemice de boli cu transmitere prin alimente, boli zoonotice sau boli ale animalelor, precum și a dăunătorilor plantelor, prin studiul izolatelor agentului patogen sau al specimenelor de organisme dăunătoare în vederea confirmării diagnosticului, a caracterizării și a efectuării de studii taxonomice sau epizootice; [AM 219]

(i)  coordonează sau efectuează teste de verificare a calității reactivilor utilizați la diagnosticarea bolilor animalelor, a zoonozelor sau a celor cu transmitere prin alimente;

(j)  în cazul în care este relevant pentru domeniul lor de competență, întocmesc și mențin:

(i)  colecții de referință cu organisme dăunătoare plantelor sau cu tulpini de referință ale agenților patogeni; [AM 220]

(ii)  colecții de referință cu materiale destinate contactului cu alimentele, utilizate la calibrarea echipamentelor de analiză și furnizează eșantioane laboratoarelor naționale de referință;

(iii)  liste actualizate cu reactivii și substanțele de referință disponibile, precum și cu producătorii și furnizorii substanțelor și reactivilor respectivi.

(2a)  Alineatele (1) și (2) de la prezentul articol se aplică fără a aduce atingere articolului 32 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 și normelor adoptate în temeiul articolului 32, al patrulea și al cincilea paragraf din regulamentul respectiv, precum și articolului 21 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 și normelor adoptate în temeiul articolului 21 al treilea și al patrulea paragraf din regulamentul respectiv. [AM 221]

(3)  Laboratoarele de referință ale Uniunii Europene publică lista cu laboratoarele naționale de referință desemnate de către statele membre în conformitate cu articolul 98 alineatul (1).

Articolul 92a

(1)  Comisia desemnează, prin acte delegate, un laborator de referință la nivelul Uniunii pentru autenticitatea alimentelor.

(2)  Statele membre pot desemna laboratoare naționale de referință care să facă parte dintr-o rețea de laboratoare care funcționează în Uniune. [AM 222]

Articolul 93

Desemnarea centrelor de referință ale Uniunii Europene pentru materialul de reproducere a plantelor

(1)  Comisia poate să desemneze, prin acte de punere în aplicare, centre de referință ale Uniunii Europene care să sprijine Comisia, statele membre și Agenția Europeană pentru Soiuri de Plante (EPVA) în aplicarea normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (h).

(2)  Desemnările prevăzute la alineatul (1):

(a)  urmează unui proces public de selecție;

(b)  se revizuiesc cu regularitate.

(3)  Centrele de referință ale Uniunii Europene pentru materialul de reproducere a plantelor:

(a)  au un nivel înalt de competență științifică și tehnică în materie de inspectare, eșantionare și testare a materialului de reproducere a plantelor;

(b)  dispun de personal cu calificare adecvată și formare corespunzătoare în domeniile menționate la litera (a), precum și de personal auxiliar, după caz;

(c)  dețin sau au acces la infrastructura, echipamentele și produsele necesare îndeplinirii sarcinilor care li se încredințează;

(d)  se asigură că membrii personalului lor au o bună cunoaștere a standardelor și a practicilor internaționale din domeniile menționate la litera (a), iar în cursul activității iau în considerare ultimele evoluții ale cercetărilor în aceste domenii de la nivel național, internațional și al Uniunii. [AM 223]

Articolul 94

Responsabilitățile și sarcinile centrelor de referință ale Uniunii Europene pentru materialul de reproducere a plantelor

În conformitate cu programele de lucru anuale sau multianuale aprobate de către Comisie, centrele de referință ale Uniunii Europene desemnate în conformitate cu articolul 93 alineatul (1) au următoarele sarcini:

(a)  furnizează expertiză științifică și tehnică în cadrul misiunii lor, cu privire la:

(i)  inspecțiile pe teren, eșantionarea și testarea efectuate în vederea certificării materialului de reproducere a plantelor;

(ii)  testele efectuate ulterior certificării asupra materialului de reproducere a plantelor;

(iii)  testele efectuate asupra categoriilor standard de material de reproducere a plantelor;

(b)  organizează teste comparative și studii pe teren cu privire la materialul de reproducere a plantelor;

(c)  susțin cursuri de formare în beneficiul personalului autorităților competente și al experților din țări terțe;

(d)  contribuie la elaborarea unor protocoale de testare a materialului de reproducere a plantelor în vederea certificării și de testare ulterioară certificării, precum și la elaborarea unor indicatori de performanță în vederea certificării materialului de reproducere a plantelor;

(e)  diseminează rezultatele cercetărilor și inovațiile tehnice din domeniile care intră domeniul lor de competență. [AM 224]

Articolul 95

Desemnarea centrelor de referință ale Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor

(1)  Comisia poate să desemneze desemnează, prin acte de punere în aplicare, centre de referință ale Uniunii Europene care să sprijine Comisia și statele membre în aplicarea normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (f). [AM 225]

(2)  Desemnările prevăzute la alineatul (1):

(a)  urmează unui proces public de selecție;

(b)  se revizuiesc cu regularitate.

(3)  Centrele de referință ale Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor:

(a)  au dispun de personal calificat în mod corespunzător cu un nivel înalt de competență științifică și tehnică în ceea ce privește relația omului cu animalele, comportamentul animalelor, fiziologia animală, sănătatea și nutriția animalelor în perspectiva bunăstării animalelor, precum și cu privire la aspectele legate de bunăstarea animalelor în cazul utilizării comerciale și în scopuri științifice a acestora, ținând cont de aspectele etice; [AM 226]

(b)  dispun de personal cu calificare adecvată și formare corespunzătoare în domeniile menționate la litera (a) și în chestiuni de etică privind animalele, precum și de personal auxiliar, după caz; [AM 227]

(c)  dețin sau au acces la infrastructura, echipamentele și produsele necesare îndeplinirii sarcinilor care li se încredințează;

(d)  se asigură că membrii personalului lor au o bună cunoaștere a standardelor și a practicilor internaționale din domeniile menționate la litera (a), iar în cursul activității iau în considerare ultimele evoluții ale cercetărilor în aceste domenii de la nivel național, internațional și al Uniunii.

Articolul 96

Responsabilitățile și sarcinile centrelor de referință ale Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor

În conformitate cu programele de lucru anuale sau multianuale aprobate de către Comisie, centrele de referință ale Uniunii Europene desemnate în conformitate cu articolul 95 alineatul (1) au următoarele sarcini:

(a)  furnizează expertiză științifică și tehnică, în cadrul misiunii lor, rețelelor sau organismelor naționale științifice prevăzute la articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1099/2009;

(b)  furnizează expertiză științifică și tehnică în vederea elaborării și a aplicării indicatorilor de bunăstare a animalelor menționați la articolul 18 alineatul (3) litera (f);

(ba)  coordonează o rețea de instituții recunoscute pentru cunoștințele pe care le dețin în domeniul bunăstării animalelor, care ar putea asista autoritățile competente și părțile interesate în punerea în aplicare a legislației specifice a Uniunii; [AM 228]

(c)  elaborează sau coordonează contribuie la elaborarea și la coordonarea unor metode de evaluare a nivelului de bunăstare a animalelor și a unor metode de îmbunătățire a bunăstării animalelor; [AM 229]

(d)  efectuează coordonează efectuarea de studii științifice și tehnice privind bunăstarea animalelor utilizate în scop comercial sau științific; [AM 230]

(e)  susțin cursuri de formare în beneficiul personalului rețelelor sau organismelor naționale științifice menționate la litera (a), al personalului autorităților competente și al experților din țări terțe;

(f)  diseminează rezultatele cercetărilor și inovațiile tehnice și colaborează cu organismele de cercetare ale Uniunii în domeniile lor de competență.

Articolul 96a

Desemnarea centrelor de referință ale Uniunii pentru autenticitatea și integritatea sectorului agroalimentar

(1)  Comisia poate să desemneze, prin acte de punere în aplicare, centre de referință ale Uniunii care sprijină activitățile Comisiei și ale statelor membre de prevenire, identificare și sancționare a încălcărilor deliberate ale normelor menționate la articolul 1 alineatul (2).

(2)  Desemnările prevăzute la alineatul (1) urmează un proces de selecție public și sunt revizuite regulat.

(3)  Centrele de referință ale Uniunii pentru autenticitatea și integritatea sectorului agroalimentar:

(a)  posedă un nivel ridicat de competență științifică și tehnică în sectoarele reglementate prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2) și în domeniul medico-legal aplicat sectoarelor respective, având capacitatea de a derula și coordona activități de cercetare la un nivel mai avansat în materie de autenticitate și integritate a produselor și de a elabora, aplica și valida metodele de utilizat pentru depistarea încălcărilor la nivel internațional ale normelor prevăzute la articolul 1 alineatul (2);

(b)  dispun de personal cu calificare adecvată și formare corespunzătoare în domeniile menționate la litera (a), precum și de personalul auxiliar necesar;

(c)  dețin sau au acces la infrastructura, echipamentele și produsele necesare îndeplinirii sarcinilor care li se încredințează;

(d)  se asigură că personalul lor are o bună cunoaștere a standardelor și a practicilor internaționale din domeniile menționate la litera (a), iar în cursul activității iau în considerare ultimele evoluții ale cercetărilor în aceste domenii la nivel național, internațional și al Uniunii. [AM 231]

Articolul 96b

Responsabilități și sarcini ale centrelor de referință ale Uniunii pentru autenticitatea și integritatea sectorului agroalimentar

(1)  În conformitate cu programele de lucru anuale sau multianuale aprobate de către Comisie, centrele de referință ale Uniunii desemnate în conformitate cu articolul 96a alineatul (1) au următoarele sarcini:

(a)  să furnizeze informații specifice în materie de autenticitate și integritate a mărfurilor și în materie de metode de depistare a încălcărilor la nivel internațional ale normelor prevăzute la articolul 1 alineatul (2) în legătură cu științele medico-legale aplicate în sectoarele reglementate de astfel de norme;

(b)  să producă analize specifice menite să identifice segmentele din sectorul agroalimentar care pot face obiectul unor încălcări la nivel internațional din motive economice, reglementate la articolul 1 alineatul (2) și să acorde asistență la elaborarea de tehnici și de protocoale pentru controalele oficiale specifice;

(c)  dacă este necesar, să îndeplinească sarcinile menționate la articolul 92 alineatul (2) literele (a)-(g);

(d)  dacă este necesar, să creeze și să întrețină culegeri sau bănci de date cu materiale de referință autentificate care să fie utilizate pentru verificarea autenticității sau a integrității produselor;

(e)  să disemineze rezultatele cercetărilor și inovațiile tehnice din sectoarele care intră în domeniul lor de competență. [AM 232]

Articolul 97

Obligațiile Comisiei

(1)  Comisia publică și actualizează, ori de câte ori este necesar, lista cu:

(a)  laboratoarele de referință ale Uniunii Europene prevăzute la articolul 91;

(b)  centrele de referință ale Uniunii Europene pentru materialul de reproducere a plantelor prevăzute la articolul 93; [AM 233]

(c)  centrele de referință ale Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor prevăzute la articolul 95.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la stabilirea cerințelor, a responsabilităților și a sarcinilor care revin laboratoarelor de referință ale Uniunii Europene, centrelor de referință ale Uniunii Europene pentru materialul de reproducere a plantelor și centrelor de referință ale Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor, în plus față de cele prevăzute la articolul 91 alineatul (3), articolul 92, articolul 93 alineatul (3), articolul 95 alineatul (3) și articolul 96. [AM 234]

(3)  Laboratoarele de referință ale Uniunii Europene și centrele de referință ale Uniunii Europene fac obiectul unor controale din partea Comisiei pentru a verifica respectarea cerințelor de la articolul 91 alineatul (3), articolul 92, articolul 93 alineatul (3), articolul 95 alineatul (3) și articolul 96. [AM 235]

(4)  În cazul în care controalele efectuate de Comisie menționate la alineatul (3) indică nerespectarea cerințelor articolului 91 alineatul (3), ale articolului 92, ale articolului 95 alineatul (3) și ale articolului 96, după primirea observațiilor din partea laboratorului de referință al Uniunii Europene sau din partea centrului de referință al Uniunii Europene, Comisia:

(a)  retrage desemnarea laboratorului sau a centrului respectiv; sau

(b)  ia orice alte măsuri adecvate.

Articolul 98

Desemnarea laboratoarelor naționale de referință

(1)  Statele membre desemnează unul sau mai multe laboratoare naționale de referință pentru fiecare laborator de referință al Uniunii Europene desemnat în conformitate cu articolul 91 alineatul (1).

Un stat membru poate desemna un laborator cu sediul într-un alt stat membru sau într-o țară terță care este parte contractantă la Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS).

Același laborator poate fi desemnat ca laborator național de referință al mai multor state membre.

(2)  Laboratoarelor naționale de referință li se aplică dispozițiile articolului 36 alineatul (4) litera (e), ale articolului 36 alineatul (5), ale articolului 38, ale articolului 41 alineatul (1), ale articolului 41 alineatul (2) literele (a) și (b) și ale articolului 41 alineatul (3).

(3)  Laboratoarele naționale de referință:

(a)  sunt independente, imparțiale și nu au conflicte de interese în ceea ce privește exercitarea sarcinilor lor ca laboratoare naționale de referință; [AM 236]

(b)  dispun de personal cu calificare adecvată și formare corespunzătoare în tehnicile de analizare, testare și diagnosticare în domeniul lor de competență, precum și de personal auxiliar, după caz;

(c)  dețin sau au acces la infrastructura, echipamentele și produsele necesare îndeplinirii sarcinilor care li se încredințează;

(d)  se asigură că membrii personalului lor au o bună cunoaștere a standardelor și a practicilor internaționale și iau în considerare ultimele evoluții ale cercetării la nivel național, internațional și al Uniunii în cursul activității lor;

(e)  dispun de echipamentul necesar pentru a-și îndeplini sarcinile în situații de urgență;

(f)  dacă este cazul, dispun de echipamentul necesar pentru respectarea standardelor de biosecuritate.

(4)  Statele membre:

(a)  transmit Comisiei, laboratorului de referință al Uniunii Europene relevant și altor state membre denumirea și adresa fiecărui laborator național de referință;

(b)  pun aceste informații la dispoziția publicului;

(c)  actualizează informațiile ori de câte ori este necesar.

(5)  Statele membre care au mai multe laboratoare naționale de referință pentru un laborator de referință al Uniunii Europene se asigură că laboratoarele respective conlucrează îndeaproape, pentru a asigura o coordonare eficientă între acestea, între ele și alte laboratoare naționale, precum și cu laboratorul de referință al Uniunii Europene.

(6)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la stabilirea pentru laboratoarele naționale de referință a altor cerințe decât cele prevăzute la alineatele (2) și (3).

(6a)  Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere articolului 32 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 și normelor adoptate în temeiul articolului 32, al patrulea și al cincilea paragraf din regulamentul respectiv, precum și anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 și normelor adoptate în temeiul articolului 21 al treilea și al patrulea paragraf din regulamentul respectiv. [AM 237]

Articolul 99

Responsabilitățile și sarcinile laboratoarelor naționale de referință

(1)  În domeniul lor de competență, laboratoarele naționale de referință:

(a)  colaborează cu laboratoarele de referință ale Uniunii Europene și participă la cursurile de formare și la testele comparative între laboratoare organizate de către acestea;

(b)  coordonează activitățile laboratoarelor oficiale desemnate în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) în vederea armonizării și a îmbunătățirii metodelor de analizare, testare sau diagnosticare de laborator și a modului de utilizare a acestora;

(c)  dacă este cazul, organizează teste comparative între laboratoarele oficiale, asigură acțiuni corespunzătoare subsecvente testelor și informează autoritățile competente cu privire la rezultatele acestor teste și acțiuni subsecvente;

(d)  asigură diseminarea informațiilor furnizate de către laboratorul de referință al Uniunii Europene la autoritățile competente și la laboratoarele oficiale;

(e)  acordă autorităților competente asistență științifică și tehnică în cadrul domeniului lor de competență, în vederea aplicării planurilor coordonate de control adoptate în conformitate cu articolul 111;

(f)  dacă este cazul, întocmesc și actualizează liste cu reactivii și substanțele de referință disponibile, precum și cu producătorii și furnizorii substanțelor și reactivilor respectivi;

(fa)  oferă în mod activ asistență pentru identificarea pe teritoriul național a focarelor epidemice de boli cu transmitere prin alimente, boli zoonotice sau boli ale animalelor, prin studiul izolatelor agentului patogen sau al specimenelor de organisme dăunătoare în vederea confirmării diagnosticului, a caracterizării și a efectuării de studii taxonomice sau epizootice, astfel cum se prevede pentru laboratoarele naționale de referință ale Uniunii la articolul 92 alineatul (2) litera (h). [AM 238]

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la stabilirea unor responsabilități și sarcini ale laboratoarelor naționale de referință suplimentare față de cele prevăzute la alineatul (1).

(2a)  Prezentul articol se aplică fără a aduce atingere articolului 32 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 și normelor adoptate în temeiul articolului 32, al patrulea și al cincilea paragraf din regulamentul respectiv, precum și anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 și normelor adoptate în temeiul articolului 21 al treilea și al patrulea paragraf din regulamentul respectiv. [AM 239]

Titlul IV

Asistență și cooperare administrativă

Articolul 100

Norme generale

(1)  În cazurile care prezintă relevanță în mai multe state membre, autoritățile competente ale statelor membre vizate își furnizează reciproc asistență administrativă în conformitate cu articolele 102 – 105, în vederea asigurării unei aplicări corecte a normelor menționate la articolul 1 alineatul (2).

(2)  Asistența administrativă include, după caz, participarea autorităților competente ale unui stat membru la controalele oficiale la fața locului efectuate de către autoritățile competente ale unui alt stat membru. [AM 240]

(3)  Dispozițiile prezentului titlu nu aduc atingere normelor naționale care:

(a)  sunt aplicabile în cazul eliberării de documente care fac obiectul unor proceduri judiciare sau au legătură cu acestea;

(b)  vizează protejarea intereselor comerciale ale persoanelor fizice sau juridice.

(4)  Toate comunicările transmise între autoritățile competente în conformitate cu articolele 102 – 105 se efectuează în scris.

(5)  În vederea eficientizării și a simplificării schimbului de comunicări, Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, un format standard pentru:

(a)  cererile de asistență prevăzute la articolul 102 alineatul (1);

(b)  comunicarea notificărilor și a răspunsurilor obișnuite și recurente.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2). [AM 241]

(5a)  Comunicările între autoritățile competente, efectuate în conformitate cu prezentul titlu, se realizează fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 16/2011 al Comisiei(74), în cazul comunicărilor care trebuie efectuate prin intermediul sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje. [AM 242]

Articolul 101

Organismele de legătură

(1)  Fiecare stat membru desemnează unul sau mai multe organisme de legătură însărcinate cu schimbul de comunicări între autoritățile competente în conformitate cu articolele 102 – 105.

(2)  Desemnarea organismelor de legătură nu exclude contactele directe, schimbul de informații sau cooperarea între membrii personalului autorităților competente din state membre diferite.

(3)  Comisia este împuternicită împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la stabilirea cerințelor minime pe care organismele de legătură desemnate în temeiul alineatului (1) au obligația de a le respecta.

(4)  Statele membre transmit Comisiei și celorlalte state membre datele de contact ale organismelor de legătură desemnate în temeiul alineatului (1), precum și orice modificare ulterioară a acestor date.

(5)  Comisia publică și actualizează pe site-ul său de internet lista cu organismele de legătură comunicate de către statele membre în conformitate cu alineatul (4).

(6)  Organismul de legătură transmite toate cererile de asistență emise în temeiul articolului 102 alineatul (1), precum și toate notificările și comunicările emise în temeiul articolelor 103, 104 și 105 organismului corespunzător din statul membru căruia îi este adresată cererea sau notificarea.

(7)  Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, specificațiile instrumentelor tehnice și ale procedurilor de comunicare între organismele de legătură desemnate în temeiul alineatului (1).

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2). [AM 243]

Articolul 102

Asistența la cerere

(1)  În cazul în care autoritățile competente dintr-un stat membru consideră că, în vederea efectuării controalelor oficiale sau a unor acțiuni eficiente de urmărire a acestor controale pe teritoriul lor, au nevoie de date sau de informații de la autoritățile competente ale unui alt stat membru, ele adresează autorităților competente ale statului membru respectiv o cerere, motivată, de asistență administrativă. Autoritățile competente cărora li s-a adresat solicitarea:

(a)  confirmă fără întârziere primirea cererii;

(b)  în termen de zece cincisprezece zile de la primirea cererii, indică timpul necesar furnizării unui răspuns avizat; [AM 244]

(c)  efectuează controalele oficiale sau investigațiile necesare pentru a furniza autorităților competente solicitante, fără întârziere, toate informațiile și documentele necesare pentru a le permite să ia decizii în cunoștință de cauză și să verifice respectarea normelor Uniunii în jurisdicția lor.

(2)  Documentele se pot transmite în original sau în copie.

(3)  Prin acord între autoritățile competente solicitante și cele cărora le-a fost adresată solicitarea, personalul desemnat de către cele dintâi poate fi prezent pe durata controalelor oficiale și a investigațiilor menționate la alineatul (1) litera (c), efectuate de către autoritățile competente cărora le-a fost adresată solicitarea.

În aceste cazuri, membrii personalului autorităților competente solicitante:

(a)  prezintă în orice moment o autorizație scrisă care să menționeze identitatea și calitatea lor oficială;

(b)  au acces, prin intermediarul lor, la aceleași sedii și documente ca și personalul autorităților competente cărora le-a fost adresată solicitarea, cu unicul scop al efectuării anchetei administrative;

(c)  nu pot exercita, din proprie inițiativă, competențele de anchetă conferite funcționarilor autorităților competente cărora le-a fost adresată solicitarea.

Articolul 103

Asistența în lipsa unei cereri

(1)  În cazul în care autoritățile competente dintr-un stat membru sesizează o neconformitate care poate avea implicații pentru un alt stat membru, ele informează neîntârziat autoritățile competente ale celuilalt stat membru, fără a li se solicita aceasta.

(2)  Autoritățile competente notificate în conformitate cu alineatul (1):

(a)  confirmă fără întârziere primirea notificării;

(b)  în termen de zece cincisprezece zile lucrătoare de la data primirii notificării, precizează: [AM 245]

(i)  care sunt investigațiile pe care intenționează să le efectueze; sau

(ii)  motivele pentru care consideră că nu sunt necesare investigații;

(c)  în cazul în care consideră că investigațiile menționate la litera (b) sunt necesare, cercetează problema și informează fără întârziere autoritățile competente cu privire la rezultate și, dacă este cazul, cu privire la eventualele măsuri luate.

Articolul 104

Asistența în caz de neconformitate

(1)  În cazul în care, pe parcursul controalelor oficiale efectuate asupra animalelor sau mărfurilor originare dintr-un alt stat membru, autoritățile competente stabilesc că acestea nu sunt conforme cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) în sensul că prezintă un risc pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu, sau că prezintă o încălcare gravă a normelor respective, ele notifică fără întârziere autoritățile competente ale statului membru de expediere și pe cele ale oricărui alt stat membru implicat, pentru a le permite să efectueze investigațiile corespunzătoare.

(1a)  Celelalte state membre implicate, astfel cum se prevede la alineatul (1), în cazul încălcării Regulamentului (CE) nr. 1/2005, sunt:

(a)  statul membru care a acordat transportatorului autorizația;

(b)  în cazul în care nerespectarea cerințelor regulamentului se datorează unei defecțiuni a mijlocului de transport, statul membru care a acordat certificatul de autorizare pentru mijlocul de transport;

(c)  în cazul în care conducătorul este vinovat de nerespectarea cerințelor regulamentului, statul membru care a eliberat certificatul de competență profesională al conducătorului. [AM 246]

(2)  Fără întârziere, autoritățile competente notificate:

(a)  confirmă primirea notificării;

(b)  precizează care sunt investigațiile pe care intenționează să le efectueze;

(c)  cercetează problema, iau toate măsurile necesare și informează autoritățile competente care au transmis notificarea cu privire la natura investigațiilor și a controalelor oficiale efectuate, la deciziile luate și la motivele care au stat la baza acestor decizii;

(ca)  informează toate părțile interesate în cauză, astfel cum se precizează în planurile de urgență naționale pentru siguranța alimentară. [AM 247]

(3)  În cazul în care autoritățile competente care au transmis notificarea au motive să creadă că investigațiile efectuate sau măsurile luate de către autoritățile competente notificate nu elimină în mod corespunzător neconformitatea confirmată, ele solicită autorităților competente notificate să suplimenteze controalele oficiale efectuate sau măsurile luate. În aceste situații:

(a)  autoritățile competente ale celor două state membre caută o metodă convenabilă în scopul soluționării neconformității în mod adecvat, inclusiv prin efectuarea unor investigații și controale oficiale în comun în conformitate cu articolul 102 alineatul (3);

(b)  în cazul în care nu reușesc să convină asupra unor măsuri adecvate, ele informează Comisia fără întârziere.

(4)  În cazul în care controalele oficiale efectuate asupra animalelor sau mărfurilor originare dintr-un alt stat membru indică situații repetate de neconformitate față de normele menționate la articolul 1 alineatul (2), autoritățile competente ale statului membru de destinație informează fără întârziere Comisia și autoritățile competente ale celorlalte state membre.

Articolul 105

Asistența acordată de țări terțe

(1)  În cazul în care autoritățile competente primesc din partea unei țări terțe informații care indică o situație de neconformitate sau un risc pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu, autoritățile competente:

(a)  transmit neîntârziat aceste informații autorităților competente din celelalte state membre implicate;

(b)  în cazul în care informațiile au sau pot avea relevanță la nivelul Uniunii, le transmit fără întârziere Comisiei.

(2)  Țării terțe menționate la alineatul (1) i se pot transmite informații obținute prin intermediul controalelor oficiale și al investigațiilor efectuate în conformitate cu prezentul regulament, cu condiția ca:

(a)  autoritățile competente care au furnizat informațiile să consimtă la transmiterea acestora;

(b)  țara terță să își fi luat angajamentul de a oferi asistența necesară strângerii de dovezi privind practicile care sunt sau par a fi neconforme cu normele Uniunii sau care prezintă un risc pentru oameni, animale, plante sau mediu;

(c)  să se respecte normele relevante, naționale și ale Uniunii, aplicabile în cazul transmiterii către țările terțe a unor date cu caracter personal.

Articolul 106

Asistența coordonată și acțiunile subsecvente întreprinse de Comisie

(1)  Comisia coordonează fără întârziere măsurile și acțiunile întreprinse de către autoritățile competente în conformitate cu prezentul titlu în cazurile în care:

(a)  informațiile de care dispune Comisia indică activități care sunt sau par a fi neconforme cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2), iar activitățile respective au sau pot avea ramificații în mai multe state membre; sau

(b)  informațiile de care dispune Comisia indică posibilitatea ca în mai multe state membre să aibă loc activități identice sau similare care sunt sau par a fi neconforme cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2); și

(c)  autoritățile competente din statele membre implicate nu reușesc să convină asupra unor acțiuni adecvate de eliminare a neconformității cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2).

(2)  În situațiile menționate la alineatul (1), Comisia poate:

(a)  să trimită o echipă de inspecție care să efectueze un control oficial la fața locului, în colaborare cu statul membru implicat;

(b)  să solicite, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, autorităților competente din statul membru de expediere și, dacă este cazul, autorităților din alte state membre implicate să intensifice în mod corespunzător controalele oficiale și să raporteze Comisiei care sunt măsurile luate;

(c)  să aplice orice alte măsuri adecvate în conformitate cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2).

(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 pentru a stabili norme de realizare a unui schimb rapid de informații în cazurile menționate la alineatul (1).

Titlul V

Planificare și raportare

Articolul 107

Planurile de control național multianual (MANCP) și autoritatea unică în sensul MANCP

(1)  Statele membre se asigură că autoritățile competente efectuează controalele oficiale în temeiul prezentului regulament pe baza unui plan de control național multianual, care se elaborează și se aplică în mod coordonat pe teritoriul acestora.

(2)  Statele membre desemnează o singură autoritate însărcinată cu autoritatea sau autoritățile însărcinate cu: [AM 248]

(a)  coordonarea elaborării planului menționat la alineatul (1) de către toate autoritățile competente însărcinate cu controalele oficiale;

(b)  asigurarea faptului că acest plan este coerent și se aplică în mod consecvent.

Articolul 108

Conținutul planurilor de control naționale multianuale

(1)  Planurile de control naționale multianuale se elaborează într-un mod care să asigure:

(a)  planificarea controalelor oficiale în toate domeniile vizate prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2) și în conformitate cu criteriile menționate la articolul 8 și în normele prevăzute la articolele 15 – 24;

(b)  eficiența stabilirii priorității controalelor oficiale și a alocării resurselor necesare acestora.

(2)  Planurile de control naționale multianuale conțin informații generale cu privire la structura și organizarea sistemelor de control oficial din statul membru în cauză, în fiecare dintre sectoarele implicate, precum și informații privind cel puțin următoarele: [AM 249]

(a)  obiectivele strategice ale planului de control național multianual și modul în care aceste obiective se reflectă în stabilirea priorităților în ceea ce privește controalele oficiale și modul de alocare a resurselor;

(b)  clasificarea controalelor oficiale în funcție de risc;

(c)  desemnarea autorităților competente și a atribuțiilor acestora la nivel central, regional și local, precum și a resurselor disponibile acestor autorități;

(d)  după caz, delegarea atribuțiilor către organismele delegate;

(e)  organizarea generală și gestionarea controalelor oficiale la nivel național, regional și local, inclusiv a controalelor oficiale efectuate în unități individuale;

(f)  sistemele de control aplicate diferitor sectoare și coordonarea diverselor servicii ale autorităților competente responsabile de controalele oficiale din aceste sectoare;

(g)  procedurile și sistemele instituite pentru asigurarea respectării obligațiilor autorităților competente menționate la articolul 4 alineatul (1);

(h)  formarea personalului autorităților competente;

(i)  procedurile documentate menționate la articolul 11 alineatul (1);

(j)  organizarea și funcționarea planurilor pentru situații de urgență în conformitate cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2);

(k)  organizarea cooperării și a asistenței reciproce între autoritățile competente din statele membre.

Articolul 109

Întocmirea și punerea în aplicare a planurilor de control multianuale

(1)  Statele membre se asigură că planul de control național multianual prevăzut la articolul 107 alineatul (1) este pus la dispoziția publicului, cu excepția acelor părți a căror dezvăluire ar putea submina eficacitatea controalelor oficiale.

(1a)  Planurile de control multianuale pot fi elaborate după consultarea operatorilor competenți, în vederea asigurării unei abordări bazate pe riscuri în ceea ce privește controalele oficiale. [AM 250]

(2)  Planul de control național multianual se actualizează ori de câte ori este necesară ajustarea sa în funcție de normele menționate la articolul 1 alineatul (2) și se revizuiește cu regularitate pentru a lua în considerare cel puțin următorii factori:

(a)  apariția unor noi boli, unor noi organisme dăunătoare plantelor sau a altor riscuri pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu; [AM 251]

(b)  schimbări semnificative apărute în structura, administrarea sau funcționarea autorităților competente ale statului membru;

(c)  rezultatele controalelor oficiale efectuate de către statele membre;

(d)  rezultatele controalelor efectuate de Comisie în statul membru în conformitate cu articolul 115 alineatul (1);

(f)  descoperirile științifice;

(g)  rezultatul controalelor oficiale efectuate într-un stat membru de către autoritățile competente ale unei țări terțe.

(3)  La cerere, statele membre transmit Comisiei versiunea actualizată a planului lor de control național multianual.

Articolul 110

Competențe delegate pentru planurile de control naționale multianuale

Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la planurile de control naționale multianuale prevăzute la articolul 107 alineatul (1).

Aceste acte delegate instituie norme privind:

(a)  criteriile de clasificare a activităților operatorilor în funcție de risc;

(b)  prioritățile controalelor oficiale pe baza criteriilor prevăzute la articolul 8 și a normelor prevăzute la articolele 15 – 24;

(c)  procedurile de maximizare a eficacității controalelor oficiale;

(d)  principalii indicatori de performanță pe care urmează să îi aplice autoritățile competente la evaluarea planului de control național multianual și a punerii sale în aplicare. [AM 252]

Articolul 111

Planurile de control coordonate și culegerea de date și de informații

În vederea efectuării unei evaluări țintite pentru întreaga Uniune a stadiului aplicării normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) sau în vederea stabilirii prevalenței anumitor pericole pe teritoriul întregii Uniuni, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la:

(a)  elaborarea, organizarea și punerea în aplicare a unor planuri de control coordonate cu durată limitată în unul dintre domeniile reglementate prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2); [AM 253]

(b)  organizarea unor activități ad hoc de culegere de date și informații referitoare la aplicarea unui set specific de norme menționate la articolul 1 alineatul (2) sau la prevalența anumitor pericole; [AM 254]

(ba)  rolul părților interesate în elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de control coordonate. [AM 255]

Articolul 112

Rapoartele anuale ale statelor membre

(1)  Fiecare stat membru transmite Comisiei în fiecare an, până la 30 iunie, un raport care precizează:

(a)  orice modificări aduse planului de control național multianual pentru a lua în considerare factorii menționați la articolul 109 alineatul (2);

(b)  rezultatele controalelor oficiale efectuate în anul precedent în cadrul planului de control național multianual;

(c)  tipul și numărul cazurilor de neconformitate cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) detectate de autoritățile competente în anul precedent, stabilite pentru fiecare sector și descrise cu suficiente detalii; [AM 256]

(d)  măsurile luate pentru asigurarea eficacității funcționării planului de control național multianual, inclusiv acțiunile de asigurare a respectării legislației și rezultatele acestor măsuri;

(da)  informații privind taxele menționate la articolul 83 alineatul (2) privind transparența. [AM 257]

(2)  În vederea asigurării unei prezentări uniforme a rapoartelor anuale prevăzute la alineatul (1), Comisia adoptă și actualizează, dacă este necesar, prin acte de punere în aplicare, modele standard de formulare pentru transmiterea informațiilor și a datelor menționate la alineatul (1).

Aceste acte de punere în aplicare permit, dacă este posibil, utilizarea modelelor standard de formulare adoptate de Comisie pentru transmiterea altor rapoarte privind controalele oficiale pe care autoritățile competente au obligația de a le transmite Comisiei în conformitate cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2).

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

Articolul 113

Rapoartele anuale ale Comisiei

(1)  Din doi în doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, până la 31 decembrie, Comisia pune la dispoziția publicului un raport anual privind efectuarea controalelor oficiale în statele membre, luând în considerare: [AM 258]

(a)  rapoartele anuale prezentate de către statele membre în temeiul articolului 112, inclusiv informațiile privind taxele menționate la articolul 83 alineatul (2) privind transparența; [AM 259]

(b)  rezultatele controalelor efectuate de către Comisie în temeiul articolului 115 alineatul (1);

(c)  orice alte informații relevante.

(2)  Raportul anual prevăzut la alineatul (1) poate include, după caz, recomandări privind îmbunătățirile care se pot aduce sistemelor de control oficial ale statelor membre și controalelor oficiale specifice anumitor domenii. [AM 260]

Articolul 114

Planurile pentru situații de urgență privind alimentele și furajele

(1)  În vederea aplicării planului general de gestionare a situațiilor de criză prevăzut la articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, statele membre întocmesc planuri operaționale pentru situații de urgență privind alimentele și furajele, stabilind măsurile care trebuie aplicate fără întârziere în cazul în care se descoperă că alimentele sau furajele prezintă un risc mare pentru sănătatea umană sau animală, fie în mod direct, fie prin intermediul mediului înconjurător.

(2)  Planurile pentru situații de urgență privind alimentele și furajele prevăzute la alineatul (1) precizează:

(a)  autoritățile competente care trebuie să fie implicate;

(b)  competențele și responsabilitățile autorităților menționate la litera (a);

(c)  canalele și procedurile de comunicare a informațiilor între autoritățile competente și alte părți implicate, după necesități.

(3)  Statele membre își revizuiesc cu regularitate planurile pentru situații de urgență privind alimentele și furajele, pentru a ține seama de modificările apărute în modul de organizare a autorităților competente și de experiența dobândită în urma aplicării planului și a efectuării de exerciții de simulare.

(4)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la:

(a)  normele de instituire a planurilor pentru situații de urgență prevăzute la alineatul (1), în măsura necesară pentru asigurarea unei utilizări coerente și eficiente a planului general de gestionare a situațiilor de criză prevăzut la articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002;

(b)  rolul părților interesate în instituirea și funcționarea planurilor pentru situații de urgență respective.

Titlul VI

Activitățile Uniunii

Capitolul I

Controalele efectuate de Comisie

Articolul 115

Controalele efectuate de Comisie în statele membre

(1)  Experții Comisiei efectuează controale în fiecare stat membru în vederea:

(a)  verificării aplicării normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) și a celor prevăzute în prezentul regulament;

(b)  verificării modului de funcționare a sistemelor naționale de control și a autorităților competente care le operează;

(c)  investigării și colectării de informații:

(i)  privind controalele oficiale și aplicarea măsurilor de asigurare a respectării legislației;

(ii)  privind problemele importante sau recurente în ceea ce privește aplicarea sau asigurarea aplicării normelor menționate la articolul 1 alineatul (2);

(iii)  în legătură cu situațiile de urgență, cu problemele emergente sau cu noile evoluții din statele membre.

(2)  Controalele prevăzute la alineatul (1) se organizează în cooperare cu autoritățile competente ale statelor membre și se efectuează cu regularitate.

(3)  Controalele prevăzute la alineatul (1) pot include verificări la fața locului. Experții Comisiei pot însoți personalul din cadrul autorităților competente care efectuează controale oficiale.

(4)  Experții Comisiei pot fi asistați de către experți din statele membre. Experții naționali care îi însoțesc pe experții Comisiei beneficiază de aceleași drepturi de acces ca și experții Comisiei.

Articolul 116

Rapoartele Comisiei privind controalele efectuate de experții ei în statele membre

(1)  Comisia:

(a)  întocmește un proiect de raport cu privire la constatările controalelor efectuate în conformitate cu articolul 115 alineatul (1);

(b)  transmite statului membru în care au fost efectuate aceste controale o copie a proiectului de raport prevăzut la litera (a), pentru observații;

(c)  ține seama de observațiile statului membru menționate la litera (b) la întocmirea raportului final cu privire la constatările controalelor efectuate de către experții ei în statele membre, astfel cum se prevede la articolul 115 alineatul (1);

(d)  pune la dispoziția publicului raportul final menționat la litera (c), precum și observațiile statului membru, menționate la litera (b).

(2)  După caz, Comisia poate recomanda, în cadrul rapoartelor sale finale prevăzute la alineatul (1), măsuri corective sau preventive prin care statele membre să abordeze deficiențele specifice sau sistemice identificate de experții ei în timpul controalelor efectuate în conformitate cu articolul 115 alineatul (1).

Articolul 117

Programul controalelor efectuate de Comisie în statele membre

(1)  Comisia, prin acte de punere în aplicare:

(a)  stabilește un program anual sau multianual al controalelor pe care urmează să le efectueze experții ei în statele membre în conformitate cu articolul 115 alineatul (1);

(b)  până la sfârșitul fiecărui an, comunică statelor membre programul de control anual sau orice actualizare a programului de control multianual pentru anul următor.

(2)  Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, își poate modifica programul ei de control pentru a lua în considerare evoluțiile din domeniile reglementate prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2). Orice astfel de modificare este comunicată statelor membre în timp util. [AM 261]

Articolul 118

Obligațiile statelor membre în ceea ce privește controalele efectuate de Comisie

Statele membre:

(a)  aplică măsuri subsecvente corespunzătoare în vederea remedierii eventualelor probleme specifice sau sistemice identificate în timpul controalelor efectuate de către experții Comisiei în conformitate cu articolul 115 alineatul (1);

(b)  acordă tot sprijinul necesar și furnizează toate documentele și alte forme de asistență tehnică pe care le solicită experții Comisiei, pentru a le permite să efectueze controale eficiente și eficace;

(c)  se asigură că experții Comisiei au acces la toate sediile sau părți ale acestora, la animale și mărfuri, precum și la informațiile relevante pentru îndeplinirea sarcinilor lor, inclusiv la sistemele computerizate.

Articolul 119

Controalele efectuate de Comisie în țări terțe

(1)  Experții Comisiei pot efectua controale în țări terțe în vederea:

(a)  verificării conformității sau a echivalenței legislației și a sistemelor din țările terțe, inclusiv a certificării oficiale și a emiterii de certificate oficiale, etichete oficiale, mărci și alte atestate oficiale, cu cerințele stabilite în normele menționate la articolul 1 alineatul (2);

(b)  verificării capacității sistemului de control al țării terțe de a asigura conformitatea transporturilor de animale și mărfuri exportate în Uniune cu cerințele relevante stabilite în normele la care se face referire în articolul 1 alineatul (2) sau cu cerințe recunoscute a fi cel puțin echivalente acestora;

(c)  colectării de informații și date cu scopul de a elucida cauzele problemelor recurente sau emergente în legătură cu exporturile de animale și mărfuri dintr-o țară terță.

(2)  Controalele prevăzute la alineatul (1) vizează în special:

(a)  legislația țării terțe;

(b)  modul de organizare a autorităților competente din țara terță, competențele și independența acestora, supravegherea lor și autoritatea de care dispun pentru a asigura respectarea efectivă a legislației aplicabile;

(c)  instruirea personalului în ceea ce privește efectuarea controalelor oficiale;

(d)  resursele de care dispun autoritățile competente, inclusiv facilitățile de analizare, testare și diagnosticare;

(e)  existența unor proceduri de control documentate și a unor sisteme de control bazate pe priorități, precum și modul de funcționare a acestora;

(f)  după caz, situația în materie de sănătate animală, zoonoze și sănătate a plantelor, precum și procedurile de notificare a Comisiei și a organismelor internaționale relevante cu privire la focarele epidemice de boli ale animalelor și de organisme dăunătoare plantelor; [AM 263]

(g)  amploarea și modul de desfășurare a controalelor oficiale efectuate asupra animalelor, plantelor și produselor derivate din acestea care provin din alte țări terțe;

(h)  asigurările pe care le poate oferi țara terță cu privire la conformitatea sau echivalența cu cerințele prevăzute în normele la care se face referire la articolul 1 alineatul (2).

(3)  În vederea facilitării unei eficiențe și eficacități sporite a controalelor prevăzute la alineatul (1), Comisia poate impune țării terțe în cauză, înainte de efectuarea acestor controale, obligația de a furniza:

(a)  informațiile menționate la articolul 124 alineatul (1);

(b)  după caz, înregistrări scrise cu privire la controalele oficiale pe care le efectuează.

(4)  Comisia poate numi experți din statele membre care să asiste experții ei în timpul controalelor prevăzute la alineatul (1).

Articolul 120

Frecvența controalelor efectuate de Comisie în țări terțe

Frecvența controalelor efectuate de către Comisie în țările terțe se stabilește în funcție de:

(a)  evaluarea riscului pe care îl reprezintă animalele și mărfurile exportate din aceste țări în Uniune;

(b)  normele menționate la articolul 1 alineatul (2);

(c)  volumul și natura animalelor și a mărfurilor care intră în Uniune din țara terță în cauză;

(d)  rezultatele controalelor efectuate deja de către experții Comisiei sau de către alte organisme de control;

(e)  rezultatele controalelor oficiale efectuate asupra animalelor și a mărfurilor care intră în Uniune din țara terță respectivă și ale oricăror alte controale oficiale efectuate de către autoritățile competente ale statelor membre;

(f)  informațiile primite de la Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară sau de la organisme similare;

(g)  informațiile primite de la organisme recunoscute pe plan internațional, precum:

(i)  Organizația Mondială a Sănătății;

(ii)  Comisia Codex Alimentarius;

(iii)  Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor;

(iv)  Organizația Europeană și Mediteraneană pentru Protecția Plantelor;

(v)  secretariatul Convenției internaționale pentru protecția plantelor;

(vi)  Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;

(vii)  Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite;

(viii)  secretariatul Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică;

(h)  dovezi cu privire la boli emergente sau la alte circumstanțe care ar putea avea ca rezultat intrarea în Uniune, dintr-o țară terță, a unor animale și mărfuri care prezintă riscuri pentru sănătate sau mediu;

(ha)  probabilitatea unor practici frauduloase care ar putea înșela așteptările consumatorilor în ceea ce privește natura, calitatea și compoziția alimentelor și a produselor; [AM 264]

(i)  nevoia de a investiga sau de a reacționa la situațiile de urgență din anumite țări terțe.

Articolul 121

Rapoartele Comisiei privind controalele efectuate de experții ei în țări terțe

Comisa întocmește un raport cu privire la constatările fiecărui control efectuat în conformitate cu articolele 119 și 120.

Dacă este cazul, raportul conține recomandări.

Comisia pune rapoartele sale la dispoziția publicului.

Articolul 122

Programul controalelor efectuate de Comisie în țări terțe

Comisia comunică statelor membre, în avans, programul său de controale în țările terțe și transmite rapoarte privind rezultatele acestora. Comisia își poate modifica programul astfel încât să țină seama de evoluțiile din domeniile reglementate prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2). Orice astfel de modificare este comunicată statelor membre.

Articolul 123

Controalele efectuate de țări terțe în statele membre

(1)  Statele membre informează Comisia cu privire la:

(a)  controalele pe care autoritățile competente ale țărilor terțe planifică să le efectueze pe teritoriul lor;

(b)  calendarul și obiectul acestor controale.

(2)  Experții Comisiei pot participa la controalele menționate la alineatul (1), la cererea oricăreia dintre următoarele:

(a)  autoritățile competente ale statelor membre în care se efectuează aceste controale;

(b)  autoritățile competente ale țării terțe care efectuează controalele.

Participarea experților Comisiei, calendarul final și obiectul controalelor menționate la alineatul (1) se organizează printr-o strânsă cooperare între Comisie și autoritățile competente ale statului membru în care se efectuează aceste controale.

(3)  Participarea experților Comisiei la controalele menționate la alineatul (1) are drept scop în special:

(a)  să ofere consiliere privind normele la care se face referire la articolul 1 alineatul (2);

(b)  să ofere informații și date disponibile la nivelul Uniunii care pot fi utile pentru controlul efectuat de autoritățile competente din țara terță;

(c)  să asigure uniformitatea controalelor efectuate de către autoritățile competente ale țărilor terțe.

Capitolul II

Condiții de intrare în Uniune a animalelor și a mărfurilor

Articolul 124

Informații privind sistemele de control ale țărilor terțe

(1)  Comisia solicită țărilor terțe care intenționează să exporte animale și mărfuri în Uniune să furnizeze următoarele informații, exacte și actualizate, cu privire la modul general de organizare și gestionare a sistemelor de control sanitar și fitosanitar de pe teritoriul acestora:

(a)  orice reglementări sanitare sau fitosanitare adoptate sau propuse pe teritoriul lor;

(b)  procedurile de evaluare a riscului și factorii care s-au luat în considerare pentru evaluarea riscurilor și pentru stabilirea nivelului adecvat de protecție sanitară sau fitosanitară;

(c)  orice proceduri și mecanisme control și inspecție, inclusiv cu privire la animalele sau mărfurile care provin din alte țări terțe, dacă este cazul;

(d)  mecanismele de certificare oficială;

(e)  după caz, orice măsuri luate ca urmare a recomandărilor menționate la articolul 121 al doilea paragraf;

(f)  dacă este relevant, rezultatele controalelor oficiale efectuate asupra animalelor și mărfurilor destinate a fi exportate în Uniune;

(g)  dacă este relevant, informații cu privire la modificările aduse structurii și modului de funcționare a sistemelor de control adoptate în vederea îndeplinirii cerințelor sanitare sau fitosanitare ale Uniunii sau a recomandărilor menționate la articolul 121 al doilea paragraf.

(2)  Cererea de informații menționată la alineatul (1) este proporțională, ținând seama de natura animalelor și a mărfurilor care urmează să fie exportate în Uniune și de situația și structura specifică a țării terțe.

Articolul 125

Stabilirea unor condiții suplimentare pentru intrarea în Uniune a animalelor și a mărfurilor

(1)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la condițiile care trebuie respectate de către animalele și mărfurile care intră în Uniune din țări terțe, în cazul în care acestea sunt necesare în vederea asigurării conformității animalelor și a mărfurilor cu cerințele relevante stabilite prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2), cu excepția literelor (d), (e), (g) și (h) de la articolul 1 alineatul (2), și a articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 sau cu cerințe recunoscute a fi cel puțin echivalente.

(2)  Condițiile menționate la alineatul (1) identifică animalele și mărfurile prin trimitere la codurile acestora din Nomenclatura combinată și pot include:

(a)  cerința ca anumite animale și mărfuri să intre în Uniune numai dintr-o țară terță sau dintr-o regiune a unei țări terțe care figurează în lista întocmită de Comisie în acest sens;

(b)  cerința ca transporturile de anumite animale și mărfuri din țările terțe să fie expediate, respectiv obținute sau preparate, din/în unități care respectă cerințele relevante menționate la alineatul (1) sau cerințe recunoscute a fi cel puțin echivalente;

(c)  cerința ca transporturile de anumite animale și mărfuri să fie însoțite de un certificat oficial, un atestat oficial sau de orice altă dovadă care să ateste conformitatea transportului cu cerințele relevante prevăzute la alineatul (1) sau cu cerințe recunoscute a fi cel puțin echivalente;

(d)  obligația de a furniza dovezile menționate la litera (c) cu respectarea unui format specific;

(e)  orice altă cerință necesară în vederea asigurării faptului că animalele și mărfurile oferă un nivel de protecție a sănătății și, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, un nivel de protecție a mediului, echivalent celui asigurat prin respectă cerințele menționate la alineatul (1). [AM 266]

(3)  În cazul în care, ca urmare a riscurilor pe care animalele și mărfurile care intră în Uniune din țări terțe le prezintă pentru sănătatea umană, sănătatea animală sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu, există motive imperative de urgență care impun acest lucru, actelor delegate adoptate în temeiul alineatului (1) li se aplică procedura prevăzută la articolul 140.

(4)  Comisia poate, prin intermediul actelor de punere în aplicare, stabili norme privind formatul și tipul de certificate oficiale, atestate oficial sau dovezi necesare în conformitate cu normele prevăzute la alineatul (2) litera (c).

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

Articolul 126

Includerea în lista țărilor terțe menționată la articolul 125 alineatul (2) litera (a)

(1)  Includerea unei țări terțe sau a unei regiuni a acesteia în lista menționată la articolul 125 alineatul (2) litera (a) se efectuează în conformitate cu alineatele (2) și (3) din prezentul articol.

(2)  Comisia aprobă, prin acte de punere în aplicare, cererea transmisă în acest scop de către țara terță în cauză, însoțită de dovezi și garanții adecvate care atestă conformitatea animalelor și a mărfurilor implicate din țara terță respectivă cu cerințele relevante menționate la articolul 125 alineatul (1) sau cu cerințe echivalente acestora. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă și actualizează în conformitate cu procedura de examinare menționată la face referire articolul 141 alineatul (2).

(3)  Comisia decide cu privire la cererea menționată la alineatul (2) luând în considerare, după caz:

(a)  legislația țării terțe privind sectorul în cauză;

(b)  structura și organizarea autorităților competente ale țării terțe și ale serviciilor sale de control, competențele de care dispun, garanțiile care pot fi furnizate cu privire la aplicarea și asigurarea respectării legislației țării terțe aplicabile sectorului în cauză, precum și fiabilitatea procedurilor de certificare oficială;

(c)  desfășurarea de către autoritățile competente din țara terță a unor controale oficiale adecvate și a altor activități în vederea stabilirii prezenței eventualelor pericole pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu;

(d)  periodicitatea și rapiditatea furnizării de către țara terță a informațiilor cu privire la prezența pericolelor pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu;

(e)  garanțiile oferite de către țara terță cu privire la:

(i)  conformitatea condițiilor aplicate unităților din care provin animalele sau mărfurile exportate în Uniune cu cerințe echivalente celor menționate la articolul 125 alineatul (1);

(ii)  întocmirea și actualizarea unei liste a unităților menționate la punctul (i);

(iii)  transmiterea către Comisie, fără întârziere, a listei unităților menționate la punctul (i) și a versiunilor actualizate;

(iv)  efectuarea de către autoritățile competente ale țării terțe, cu regularitate și eficacitate, a unor controale asupra unităților menționate la punctul (i);

(f)  orice alte informații sau date privind capacitatea țării terțe de a se asigura că în Uniune intră numai animale sau mărfuri care oferă nivelul de protecție asigurat prin cerințele relevante menționate la articolul 125 alineatul (1) sau un nivel echivalent.

Articolul 127

Stabilirea unor măsuri speciale privind intrarea în Uniune a anumitor animale și mărfuri

(1)  Dacă, în alte cazuri decât cele menționate la articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, la articolul 249 din Regulamentul (UE) nr. .../...(75) și la articolul 27 alineatul (1), articolul 29 alineatul (1), articolul 40 alineatul (2), articolul 41 alineatul (2), articolul 47 alineatul (1), articolul 49 alineatul (2) și articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. .../...(76)+, există dovezi care atestă că intrarea în Uniune a anumitor animale sau mărfuri care provin dintr-o țară terță, dintr-o regiune a acesteia sau dintr-un grup de țări terțe poate constitui un risc pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu, sau în cazul în care există dovezi privind o potențială neconformitate, gravă și de amploare, față de normele menționate la articolul 1 alineatul (2), Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare delegate în conformitate cu articolul 139, măsurile necesare în vederea limitării acestor riscuri sau a eliminării neconformității identificate. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2). [AM 267]

(2)  Măsurile menționate la alineatul (1) identifică animalele și mărfurile prin trimitere la codurile acestora din Nomenclatura combinată și pot include:

(a)  interdicția de intrare în Uniune a animalelor și a mărfurilor menționate la alineatul (1) originare sau expediate din țările terțe sau regiunile acestora în cauză;

(b)  cerința ca animalele și mărfurile menționate la alineatul (1), originare sau expediate din anumite țări terțe sau regiuni ale acestora, să facă obiectul unui tratament sau al unor controale specifice înainte de expediere;

(c)  cerința ca animalele și mărfurile menționate la alineatul (1), originare sau expediate din anumite țări terțe sau regiuni ale acestora, să facă obiectul unui tratament sau al unor controale specifice la intrarea în Uniune;

(d)  cerința ca transporturile de animale și mărfuri dintre cele menționate la alineatul (1), originare sau expediate din anumite țări terțe sau regiuni ale acestora, să fie însoțite de un certificat oficial, de un atestat oficial sau de orice altă dovadă care să ateste conformitatea transportului cu cerințele prevăzute în normele la care se face referire la articolul 1 alineatul (2) sau cu cerințe recunoscute a fi cel puțin echivalente;

(e)  cerința ca dovezile menționate la litera (d) să fie transmise cu respectarea unui format specific;

(f)  orice alte măsuri necesare în vederea limitării riscului.

(3)  La adoptarea măsurilor menționate la alineatul (2), se ține seama de:

(a)  informațiile colectate în conformitate cu articolul 124;

(b)  orice alte informații furnizate de către țările terțe în cauză;

(c)  după caz, de rezultatele controalelor efectuate de către Comisie în temeiul articolului 119 alineatul (1).

(4)  În cazul existenței unor motive imperative de urgență, justificate corespunzător, care privesc sănătatea umană și animală sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, protecția mediului, Comisia adoptă acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată, în conformitate cu procedura menționată la articolul 141 alineatul (3).

Articolul 128

Echivalență

(1)  În domeniile reglementate prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2), cu excepția literelor (d), (e), (g) și (h) de la articolul 1 alineatul (2), Comisia poate recunoaște, prin acte de punere în aplicare, că măsurile aplicate într-o țară terță sau în regiuni ale acesteia sunt echivalente cerințelor prevăzute în normele respective, pe baza:

(a)  examinării minuțioase a informațiilor și a datelor furnizate de către țara terță în cauză în conformitate cu articolul 124 alineatul (1);

(b)  după caz, a rezultatelor satisfăcătoare ale controlului efectuat în conformitate cu articolul 119 alineatul (1).

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

(2)  Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) stabilesc modalitățile de reglementare a intrării în Uniune a animalelor și mărfurilor din țara terță sau regiunea respectivă și pot include:

(a)  natura și conținutul certificatelor sau atestatelor oficiale care trebuie să însoțească animalele sau mărfurile;

(b)  cerințe specifice aplicabile la intrarea animalelor sau a mărfurilor în Uniune și controalele oficiale care se efectuează la intrarea în Uniune;

(c)  după caz, proceduri de întocmire și modificare a listelor cu regiunile sau unitățile din țara terță în cauză din care se permite intrarea animalelor și a mărfurilor în Uniune.

(3)  În cazul în care oricare dintre condițiile de recunoaștere a echivalenței încetează să mai fie îndeplinită, Comisia abrogă fără întârziere, prin acte de punere în aplicare, actele de punere în aplicare prevăzute la alineatul (1).

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

Articolul 128a

Sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare

(1)  Pentru a se asigura că țările în curs de dezvoltare sunt în măsură să respecte dispozițiile prezentului regulament, se pot adopta și pune în aplicare măsuri, atât timp cât ele au un impact demonstrabil, pentru a sprijini următoarele:

—  conformitatea cu condițiile care reglementează intrarea în Uniune a animalelor și a mărfurilor;

—  redactarea orientărilor privind organizarea controalelor oficiale a produselor care urmează a fi exportate către Uniune;

—  trimiterea de experți ai Uniunii sau ai statelor membre în țări în curs de dezvoltare pentru a asista în organizarea controalelor oficiale;

—  implicarea personalului de control din țări în curs de dezvoltare în programele sau cursurile de formare.

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 de stabilire a dispozițiilor privind formele de sprijin pentru țările în curs de dezvoltare menționate la alineatul (1). [AM 268]

Capitolul III

Formarea personalului autorităților competente;

Articolul 129

Formarea și schimbul de personal al autorităților competente

(1)  Comisia poate organiza organizează activități de formare pentru personalul autorităților competente și, după caz, pentru personalul altor autorități ale statelor membre implicate în investigarea posibilelor încălcări ale dispozițiilor prezentului regulament și ale normelor menționate la articolul 1 alineatul (2). [AM 269]

Comisia poate organiza organizează aceste activități în cooperare cu statele membre. [AM 270]

(2)  Activitățile de formare menționate la alineatul (1) facilitează dezvoltarea unei abordări armonizate a controalelor oficiale și a altor activități oficiale în statele membre. Acestea includ, după caz, instruire privind:

(a)  prezentul regulament și normele menționate la articolul 1 alineatul (2);

(b)  metodele și tehnicile de control relevante pentru controalele oficiale și pentru celelalte activități oficiale efectuate de autoritățile competente;

(c)  metodele și tehnicile de producție, prelucrare și comercializare.

(3)  Activitățile de formare prevăzute la alineatul (1) se pot adresa și personalului din cadrul autorităților competente ale țărilor terțe și pot fi organizate în afara Uniunii.

(4)  Autoritățile competente asigură diseminarea cunoștințelor dobândite prin intermediul activităților de formare prevăzute la alineatul (1) după necesități, precum și utilizarea adecvată a acestor cunoștințe în activitățile de formare a personalului prevăzute la articolul 4 alineatele (2) și (3).

Activitățile de formare care vizează difuzarea cunoștințelor respective sunt incluse în programele de formare profesională menționate la articolul 4 alineatul (2).

(5)  Comisia poate organiza, în cooperare cu statele membre, programe de schimb de personal între două sau mai multe state membre pentru personalul autorităților competente care efectuează controale oficiale și alte activități oficiale.

Aceste schimburi pot avea loc prin detașarea temporară a membrilor personalului autorităților competente dintr-un stat membru în altul sau prin schimburi de personal între autoritățile competente relevante.

(6)  Comisia stabilește, prin acte de punere în aplicare, norme privind organizarea activităților de formare menționate la alineatul (1) și a programelor menționate la alineatul (5).

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

Capitolul IV

Sisteme de gestionare a informațiilor

Articolul 130

Sistemul de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale (IMSOC)

(1)  Comisia instituie și administrează un sistem computerizat de gestionare a informațiilor în vederea operării integrate a mecanismelor și a instrumentelor prin care date, informații și documente referitoare la controalele oficiale se transmit automat din bazele de date în statele membre, se gestionează, se tratează și sunt schimbate automat („IMSOC”), luând în considerare sistemele naționale existente. [AM 271]

(1a)  Pentru transmiterea de certificate electronice sau de alte documente electronice, Comisia și statele membre folosesc limbaje de programare, structuri de mesaje și protocoale de transmisie standardizate la nivel internațional, precum și metode de transmitere securizate. [AM 272]

(2)  IMSOC:

(a)  integrează pe deplin și furnizează actualizările necesare pentru sistemul TRACES instituit prin Decizia 2003/24/CE;

(b)  integrează pe deplin și furnizează actualizările necesare pentru sistemele computerizate existente gestionate de către Comisie și utilizate pentru schimbul rapid de date, informații și documente cu privire la riscurile pentru sănătatea umană, sănătatea și bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor, instituite prin articolul 50 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, prin articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. .../...(77) și prin articolul 97 din Regulamentul (UE) nr. .../...(78)+;

(c)  asigură legături corespunzătoare între sistemul TRACES și sistemele menționate la litera (b) pentru a permite schimbul eficient și actualizarea datelor între aceste sisteme, precum și între acestea și sistemul TRACES, în funcție de necesități.

(2a)  Atunci când fac schimb de date electronice, precum certificatele electronice, Comisia și autoritățile competente din statele membre utilizează un limbaj, o structură a mesajului și protocoale de schimb standardizate la nivel internațional. [AM 273]

Articolul 131

Funcțiile generale ale IMSOC

IMSOC:

(a)  permite gestionarea și schimbul computerizat al informațiilor, datelor și documentelor necesare pentru efectuarea controalelor oficiale, rezultate în urma efectuării controalelor oficiale sau a înregistrării efectuării sau a rezultatelor acestora, în toate cazurile în care normele menționate la articolul 1 alineatul (2) și actele delegate menționate la articolele 15 – 24 prevăd schimbul acestor informații, date și documente între autoritățile competente, între autoritățile competente și Comisie și, după caz, între acestea și alte autorități și operatori;

(b)  asigură un mecanism de schimb de date și informații în conformitate cu titlul IV;

(c)  asigură un instrument de colectare și gestionare a rapoartelor cu privire la controalele oficiale, furnizate de către statele membre Comisiei;

(d)  permite producerea, gestionarea și transmiterea, inclusiv în format electronic, a jurnalului de călătorie menționat la articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2005, a înregistrărilor obținute cu ajutorul sistemului de navigație prevăzut la articolul 6 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1/2005, a certificatelor oficiale și a documentului sanitar comun de intrare menționat la articolul 54 din prezentul regulament.

Articolul 132

Utilizarea IMSOC în cazul animalelor și al mărfurilor care fac obiectul unor controale oficiale specifice

(1)  În cazul animalelor sau al mărfurilor a căror circulație în interiorul Uniunii sau a căror introducere pe piață face obiectul unor cerințe sau proceduri specifice stabilite prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2), IMSOC permite autorităților competente de la locul de expediere și altor autorități competente responsabile de efectuarea controalelor oficiale asupra acestor animale și mărfuri să realizeze în timp real schimburi de date, informații și documente referitoare la animalele sau mărfurile care sunt deplasate dintr-un stat membru în altul și la controalele oficiale efectuate.

Primul paragraf nu se aplică mărfurilor care fac obiectul normelor prevăzute la articolul 1 alineatul (2) literele (g) și (h).

Cu toate acestea, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la cazurile și măsura în care primul paragraf se aplică mărfurilor menționate la al doilea paragraf.

(2)  În cazul animalelor sau al mărfurilor exportate pentru care se aplică normele Uniunii privind emiterea certificatului de export, IMSOC permite autorităților competente de la locul de expediere și altor autorități competente responsabile de efectuarea controalelor oficiale să realizeze în timp real schimburi de date, informații și documente referitoare la animalele și mărfurile respective, precum și la rezultatele controalelor efectuate asupra acestora.

(3)  În cazul animalelor sau al mărfurilor care fac obiectul controalelor oficiale menționate la Titlul II, Capitolul V, Secțiunile I și II, IMSOC:

(a)  permite autorităților competente de la punctele de inspecție la frontieră și altor autorități competente responsabile de efectuarea controalelor oficiale asupra acestor animale sau mărfuri să realizeze în timp real schimburi de date, informații și documente referitoare la animalele și mărfurile respective, precum și la controalele efectuate asupra acestora;

(b)  permite autorităților competente de la punctele de inspecție la frontieră să realizeze schimburi de date, informații și documente relevante cu autoritățile vamale și cu alte autorități responsabile de efectuarea controalelor asupra animalelor sau a mărfurilor care intră în Uniune din țări terțe, precum și cu operatorii implicați în procedurile de intrare, în conformitate cu normele adoptate în temeiul articolului 14 alineatul (4) și al articolului 73 alineatul (2), precum și cu alte norme relevante ale Uniunii;

(c)  sprijină și aplică procedurile menționate la articolul 52 alineatul (2) litera (a) și la articolul 63 alineatul (6).

Articolul 133

Abilitarea de a adopta norme de funcționare a IMSOC

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 prin care să stabilească:

(a)  specificațiile tehnice și normele specifice privind funcționarea IMSOC și a componentelor sale;

(b)  procedurile pentru situații de urgență care să fie aplicate în caz de indisponibilitate a oricăreia dintre funcțiile IMSOC;

(c)  cazurile și condițiile în care se poate acorda acces parțial la funcțiile IMSOC țărilor terțe și organizațiilor internaționale implicate, precum și modalitățile de acces;

(d)  cazurile și condițiile în care se pot acorda scutiri de la utilizarea sistemului TRACES utilizatorilor ocazionali;

(e)  normele privind un sistem electronic prin care certificatele electronice eliberate de autoritățile competente din țările terțe să fie acceptate de către autoritățile competente.

Titlul VII

Acțiuni de asigurare a respectării legislației

Capitolul I

Acțiuni întreprinse de autoritățile competente și sancțiuni

Articolul 134

Obligațiile generale ale autorităților competente în ceea ce privește acțiunile de asigurare a respectării legislației

(1)  Atunci când acționează în conformitate cu prezentul capitol, autoritățile competente acordă prioritate acțiunilor care trebuie întreprinse în vederea eliminării sau a limitării riscurilor pentru sănătatea umană, animală și a plantelor, pentru bunăstarea animalelor și, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu. Având în vedere frecvența sporită a fraudelor în domeniul alimentar, se pune un accent mai mare pe practicile de inducere în eroare a consumatorilor în ceea ce privește natura sau calitatea alimentelor pe care le achiziționează și le consumă. [AM 336]

(2)  În cazul în care există o suspiciune de neconformitate, autoritățile competente efectuează o investigație în vederea confirmării sau eliminării suspiciunii.

(3)  În cazul în care este necesar pentru îndeplinirea scopului său, investigația menționată la alineatul (2) include:

(a)  efectuarea unor controale oficiale intensificate asupra animalelor, mărfurilor și operatorilor pe o perioadă adecvată în funcție de natura riscului; [AM 274]

(b)  reținerea oficială a animalelor și a mărfurilor și a oricăror substanțe sau produse neautorizate, după caz.

Articolul 135

Investigații și măsuri în caz de neconformitate confirmată

(1)  În cazul în care se confirmă o neconformitate, autoritățile competente:

(a)  efectuează orice investigație suplimentară necesară în vederea stabilirii originii și amplorii neconformității, precum și a responsabilităților operatorului;

(b)  iau măsuri adecvate pentru a se asigura că operatorul în cauză remediază situația de neconformitate și previne repetarea instituie sisteme de prevenire a recurenței acesteia. [AM 275]

Atunci când decid asupra măsurilor care trebuie luate, autoritățile competente iau în considerare natura neconformității și antecedentele operatorului în ceea ce privește conformitatea.

(2)  După caz, atunci când acționează în conformitate cu alineatul (1), autoritățile competente:

(a)  dispun sau efectuează tratarea animalelor;

(aa)  în cazul în care rezultatul controalelor oficiale privind jurnalele de călătorie prevăzute la articolul 18 alineatul (1) litera (b) punctul (i) nu este satisfăcător, solicită ca organizatorul să modifice condițiile călătoriei de lungă durată planificate, pentru a asigura respectarea Regulamentului (CE) nr. 1/2005; [AM 276]

(b)  dispun descărcarea, transferul către un alt mijloc de transport, adăpostirea animalelor în condiții corespunzătoare și îngrijirea animalelor lor, instituirea unor perioade de carantină și amânarea sacrificării animalelor, precum și solicitarea de asistență veterinară, dacă este necesar; [AM 277]

(c)  dispun tratarea mărfurilor, modificarea etichetelor sau corectarea informațiilor destinate consumatorilor;

(d)  restricționează sau interzic introducerea pe piață, circulația, intrarea în Uniune sau exportul animalelor și al mărfurilor, interzic întoarcerea acestora în statul membru de expediere sau dispun întoarcerea acestora în statul membru de expediere;

(e)  dispun creșterea frecvenței controalelor proprii efectuate de către operator;

(ea)  solicită operatorilor economici care se ocupă de uciderea animalelor sau de orice fel de operațiuni asociate, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1099/2009, să își modifice procedurile standard de operare și, în special, să încetinească sau să oprească producția; [AM 278]

(f)  dispun efectuarea unor controale oficiale intensificate sau sistematice asupra anumitor activități ale operatorului în cauză;

(g)  dispun rechemarea, retragerea, îndepărtarea și distrugerea mărfurilor, autorizând, după caz, utilizarea mărfurilor în alte scopuri decât cele inițiale;

(h)  dispun izolarea sau închiderea, pe o perioadă de timp corespunzătoare, a tuturor activităților operatorului în cauză sau a unei părți din acestea, a unităților, a exploatațiilor sau a altor sedii ale sale;

(i)  dispun încetarea, pe o perioadă de timp corespunzătoare, a tuturor activităților operatorului în cauză sau a unei părți din acestea și, dacă este cazul, a site­urilor de internet pe care le administrează sau le folosește;

(j)  dispun suspendarea sau retragerea autorizației unității, fabricii, exploatației sau mijloacelor de transport în cauză, sau a autorizației transportatorului sau a certificatului de competență al conducătorului; [AM 279]

(k)  dispun sacrificarea sau uciderea animalelor, cu condiția ca aceasta să fie măsura cea mai adecvată pentru a proteja sănătatea umană, precum și sănătatea și bunăstarea animalelor;

(l)  iau orice altă măsură pe care o consideră adecvată în vederea asigurării conformității cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2).

(3)  Autoritățile competente furnizează operatorului în cauză sau reprezentantului său:

(a)  o notificare scrisă cu privire la decizia lor privind acțiunea sau măsura care trebuie întreprinsă în conformitate cu alineatele (1) și (2), împreună cu motivele care au stat la baza acestei decizii; și

(b)  informații privind căile de atac împotriva unor astfel de decizii, procedura aplicabilă și termenele limită.

(4)  Toate cheltuielile efectuate în temeiul prezentului articol sunt suportate de către operatorii răspunzători.

Articolul 136

Sancțiuni

(1)  Statele membre stabilesc norme cu privire la sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea lor. Sancțiunile aplicate trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre notifică aceste norme Comisiei până la data menționată la articolul 162 alineatul (1) paragraful al doilea și îi comunică fără întârziere orice modificare ulterioară care le aduce atingere.

Indiferent de beneficiul economic urmărit, nivelul sancțiunilor reflectă, de asemenea, gradul de risc pentru sănătatea consumatorilor. [AM 280]

(2)  Statele membre se asigură că sancțiunile financiare aplicabile în cazul încălcării intenționate a prezentului regulament și a normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) depășesc de cel puțin două ori avantajul economic urmărit prin încălcare. [AM 281]

(3)  Statele membre se asigură că sunt aplicate sancțiuni corespunzătoare în special în următoarele cazuri:

(a)  în cazul în care operatorii nu cooperează în timpul controalelor oficiale sau al altor activități oficiale;

(b)  în cazul unor certificate și declarații oficiale false sau înșelătoare; [AM 282]

(c)  în cazul întocmirii sau al utilizării frauduloase a certificatelor oficiale, a etichetelor oficiale, a mărcilor și a altor forme de atestare oficială;

(ca)  în cazul în care sănătatea consumatorilor este afectată. [AM 283]

Articolul 136a

Raportarea încălcărilor

(1)  Statele membre se asigură că autoritățile competente stabilesc mecanisme eficiente și fiabile pentru a încuraja raportarea către autoritățile competente a încălcărilor potențiale sau reale ale prezentului regulament și ale normelor naționale asociate prezentului regulament.

(2)  Mecanismele menționate la alineatul (1) cuprind cel puțin:

(a)  proceduri specifice pentru primirea rapoartelor privind încălcările și acțiunile subsecvente;

(b)  protecție adecvată pentru angajații instituțiilor care raportează încălcări comise în cadrul instituției, cel puțin împotriva represaliilor, a discriminării sau a altor tipuri de tratament inechitabil;

(c)  protecția datelor cu caracter personal ale persoanei care raportează încălcarea, precum și ale persoanei fizice suspectate a fi responsabilă de încălcare, în conformitate cu Directiva 95/46/CE;

(d)  norme clare care garantează faptul că identitatea persoanei care raportează încălcările comise în cadrul instituției rămâne confidențială în toate cazurile, cu excepția cazului în care legislația națională prevede dezvăluirea acesteia în contextul unor anchete suplimentare sau al unor proceduri judiciare ulterioare.

(3)  Statele membre cer instituțiilor să dispună de proceduri adecvate privind raportarea de către angajați a încălcărilor, la nivel intern, prin intermediul unui canal specific, independent și autonom. Un astfel de canal poate fi asigurat și prin dispoziții prevăzute de partenerii sociali. Se aplică măsurile de protecție menționate la alineatul (2) literele (b), (c) și (d). [AM 284]

Capitolul II

Măsurile de asigurare a respectării legislației Uniunii

Articolul 137

Deficiențe grave ale sistemului de control al unui stat membru

(1)  În cazul în care Comisia are dovezi privind o deficiență gravă a sistemelor de control ale unui stat membru care poate determina un risc pe scară largă pentru sănătatea umană, animală sau a plantelor, pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG­urilor și al produselor de protecție a plantelor, pentru mediu, sau care poate determina o încălcare pe scară largă a normelor menționate la articolul 1 alineatul (2), aceasta adoptă, prin acte de punere în aplicare, una sau mai multe dintre următoarele măsuri, care urmează să fie aplicate până la eliminarea deficienței sistemului de control:

(a)  interdicția de a pune la dispoziție pe piață sau de a transporta, deplasa sau manipula în alte moduri anumite animale sau mărfuri afectate de deficiența sistemului de control oficial;

(b)  condiții speciale pentru activitățile, animalele sau mărfurile menționate la litera (a);

(c)  suspendarea desfășurării controalelor oficiale la punctele de inspecție la frontieră sau la alte puncte de control afectate de deficiența sistemului de control oficial sau retragerea acestor puncte de inspecție la frontieră sau a altor puncte de control ;

(d)  alte măsuri pertinente cu caracter temporar, necesare în vederea limitării riscului respectiv până la remedierea deficienței sistemului de control.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 141 alineatul (2).

(2)  Măsurile menționate la alineatul (1) se adoptă numai dacă statul membru în cauză nu reușește să remedieze situația la cererea și în termenul stabilit de către Comisie.

(3)  În cazul existenței unor motive imperative de urgență, justificate corespunzător, care privesc sănătatea umană și animală sau, în cazul OMG-urilor și al produselor de protecție a plantelor, protecția mediului, Comisia adoptă acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată, în conformitate cu procedura menționată la articolul 141 alineatul (3).

Titlul VIII

Dispoziții comune

Capitolul I

Dispoziții procedurale

Articolul 138

Modificarea anexelor și a trimiterilor la standardele europene

(1)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în temeiul articolului 139 cu privire la modificarea anexelor II și III la prezentul regulament, pentru a lua în considerare modificările normelor menționate la articolul 1 alineatul (2), progresul tehnic și evoluțiile științifice.

(2)  În vederea actualizării trimiterilor la standardele europene menționate la articolul 26 litera (b) punctul (iv), la articolul 36 alineatul (4) litera (e) și la articolul 91 alineatul (3) litera (a), Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de modificare a acestor trimiteri în cazul în care CEN modifică standardele respective.

Articolul 139

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 15 alineatul (2), la articolul 17, la articolul 23 alineatele (1) și (2), la articolul 24a, la articolul 25 alineatul (3), la articolul 40, la articolul 43 alineatul (4), la articolul 45 alineatul (3), la articolele 46 și 49, la articolul 51 alineatul (1), la articolul 52 alineatele (1) și (2), la articolul 56 alineatul (2), la articolul 60 alineatul (3), la articolul 62 alineatul (2), la articolul 69 alineatul (3), la articolul 75 alineatele (1) și (2), la articolul 97 alineatul (2), la articolul 98 alineatul (6), la articolul 99 alineatul (2), la articolul 101 alineatul (3), la articolul 106 alineatul (3), la articolul 111, la articolul 114 alineatul (4), la articolul 125 alineatul (1), la articolul 127 alineatul (1), la articolul 128a alineatul (2), la articolul 132 alineatul (1) al treilea paragraf, la articolul 133, la articolul 138 alineatele (1) și (2), la articolul 143 alineatul (2), la articolul 144 alineatul (3) și la articolul 153 alineatul (3) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de cinci ani de la ...(79). Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe, cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 285]

(2a)  Pe durata exercițiului acestei delegări, este deosebit de important ca Comisia să desfășoare consultări adecvate în timpul fazei pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu. [AM 286]

(3)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 15 alineatul (2), la articolul 17, la articolul 23 alineatele (1) și (2), la articolul 24a, la articolul 25 alineatul (3),, la articolul 40, la articolul 43 alineatul (4), la articolul 45 alineatul (3), la articolele 46 și 49, la articolul 51 alineatul (1), la articolul 52 alineatele (1) și (2), la articolul 56 alineatul (2), la articolul 60 alineatul (3), la articolul 62 alineatul (2), la articolul 69 alineatul (3), la articolul 75 alineatele (1) și (2), la articolul 97 alineatul (2), la articolul 98 alineatul (6), la articolul 99 alineatul (2), la articolul 101 alineatul (3), la articolul 106 alineatul (3), la articolul 111, la articolul 114 alineatul (4), la articolul 125 alineatul (1), la articolul 127 alineatul (1), la articolul 128a alineatul (2), la articolul 132 alineatul (1) al treilea paragraf, la articolul 133, la articolul 138 alineatele (1) și (2), la articolul 143 alineatul (2), la articolul 144 alineatul (3) și la articolul 153 alineatul (3) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 15 alineatul (2), cu articolul 17, cu articolul 23 alineatele (1) sau (2), cu articolul 24a, cu articolul 25 alineatul (3), cu articolul 40, cu articolul 43 alineatul (4), cu articolul 45 alineatul (3), cu articolele 46 sau 49, cu articolul 51 alineatul (1), cu articolul 52 alineatele (1) și (2), cu articolul 56 alineatul (2), cu articolul 60 alineatul (3), cu articolul 62 alineatul (2), cu articolul 69 alineatul (3), cu articolul 75 alineatele (1) și (2), cu articolul 97 alineatul (2), cu articolul 98 alineatul (6), cu articolul 99 alineatul (2), cu articolul 101 alineatul (3), cu articolul 106 alineatul (3), cu articolul 111, cu articolul 114 alineatul (4), cu articolul 125 alineatul (1), cu articolul 127 alineatul (1), cu articolul 128a alineatul (2),cu articolul 132 alineatul (1), cu articolul 133, cu articolul 138 alineatele (1) și (2), cu articolul 143 alineatul (2), cu articolul 144 alineatul (3) și cu articolul 153 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European şi nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care , înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 140

Procedura de urgență

(1)  Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecțiune în conformitate cu alineatul (2). În notificarea unui act delegat către Parlamentul European și Consiliu se menționează motivele aplicării procedurii de urgență.

(2)  Parlamentul European sau Consiliul se poate opune unui act delegat în conformitate cu procedura stabilită la articolul 139 alineatul (5). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul fără întârziere în urma notificării deciziei de a formula obiecțiuni de către Parlamentul European sau Consiliu.

Articolul 141

Comitetul

(1)  Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale instituit în temeiul articolului 58 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. Aceasta nu aduce atingere aplicării dispozițiilor articolului 23, potrivit cărora Comisia este asistată de comitetele înființate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007 pentru agricultura ecologică, Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 pentru DOP, indicațiile geografice protejate (IGP) și specialitățile tradiționale garantate (STG) în cazul produselor agroalimentare, Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 pentru DOP și IGP din sectorul vinicol și cu Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(80) privind indicațiile geografice ale băuturilor spirtoase. [AM 287]

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În cazul în care avizul comitetului trebuie obținut prin procedură scrisă, această procedură se încheie fără rezultat dacă, înainte de expirarea termenului de transmitere a avizului, președintele comitetului decide astfel sau o majoritate simplă a membrilor comitetului solicită încheierea procedurii.

(3)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din același regulament

Capitolul II

Dispoziții finale și tranzitorii

Articolul 142

Abrogări

(1)  Regulamentul (CE) nr. 882/2004, Directivele 89/608/CEE și 96/93/CE și Decizia 92/438/CEE se abrogă de la ...(81).

Cu toate acestea, articolele 14 – 17 și 26 – 29 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 se aplică în continuare până la ...(82)+.

Desemnarea fiecărui laborator de referință al Uniunii prevăzută la anexa VII din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 continuă să se aplice până la desemnarea, pentru fiecare din domeniile de interes, a unui laborator de referință al Uniunii în conformitate cu articolul 91 alineatul (2) din prezentul regulament. [AM 288]

(1a)  Desemnarea fiecărui laborator de referință al Uniunii prevăzută la anexa VII din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 continuă să fie aplicată până la desemnarea, pentru fiecare domeniu de interes, a unui laborator de referință al Uniunii în conformitate cu articolul 91 alineatul (2) din prezentul regulament, fără a aduce atingere articolului 91 alineatul (3a). [AM 289]

(2)  Regulamentul (CE) nr. 854/2004 și Directivele 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE și 97/78/CE se abrogă de la ...(83). [AM 290]

(3)  Trimiterile la actele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa IV.

Articolul 143

Măsuri tranzitorii privind abrogarea Directivelor 91/496/CEE și 97/78/CE

(1)  Dispozițiile relevante ale Directivelor 91/496/CEE și 97/78/CE prin care se reglementează aspectele menționate la articolul 45 alineatul (2), la articolul 46, la articolul 49 literele (b), (c) și (d), la articolul 52 alineatele (1) și (2) și la articolul 56 alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament se aplică în continuare până la o dată care urmează să fie stabilită în actul delegat adoptat în conformitate cu alineatul (2).

(2)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la data de la care dispozițiile menționate la alineatul (1) nu se mai aplică. Această dată este data de aplicare a normelor corespunzătoare care urmează să fie stabilite în conformitate cu actele delegate sau de punere în aplicare prevăzute la articolul 45 alineatul (2), la articolul 46, la articolul 49 literele (b), (c) și (d), la articolul 52 alineatele (1) și (2) și la articolul 56 alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament.

Articolul 144

Măsuri tranzitorii privind abrogarea Directivei 96/23/CE

(1)  Autoritățile competente continuă să efectueze controalele oficiale necesare în vederea detectării prezenței substanțelor și a grupurilor de reziduuri enumerate în anexa I la Directiva 96/23/CE, în conformitate cu anexele II, III și IV la directiva respectivă, până la o dată care urmează să fie stabilită în actul delegat adoptat în conformitate cu alineatul (3).

(2)  Articolul 29 alineatele (1) și (2) din Directiva 96/23/CE se aplică în continuare până la o dată care urmează să fie stabilită în actul delegat adoptat în conformitate cu alineatul (3).

(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la data de la care autoritățile competente nu mai efectuează controale oficiale în conformitate cu alineatul (1) și de la care articolul 29 alineatele (1) și (2) din Directiva 96/23/CE nu se mai aplică. Data respectivă este data de aplicare a normelor corespunzătoare care urmează să fie stabilite în temeiul actelor delegate sau de punere în aplicare prevăzute la articolele 16 și 111 din prezentul regulament.

Articolul 145

Modificări ale Directivei 98/58/CE

Directiva 98/58/CE se modifică după cum urmează:

(a)  articolul 2 se modifică după cum urmează:

(i)  punctul 3 se elimină;

(ii)  se adaugă următorul al doilea paragraf:"

„Se aplică și definiția «autorităților competente» prevăzută la articolul 2 punctul (5) din Regulamentul (UE) nr. ...(84)”;

"

(b)  articolul 6 se modifică după cum urmează:

(i)  alineatul (1) se elimină;

(ii)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Statele membre prezintă Comisiei, până la data de 30 iunie a fiecărui an, un raport anual privind anul precedent cu privire la inspecțiile efectuate de către autoritatea competentă în vederea verificării conformității cu cerințele prezentei directive. Raportul este însoțit de o analiză a celor mai grave constatări de neconformitate și de un plan național de acțiune menit să prevină sau să reducă apariția acestora în anii următori. Comisia prezintă statelor membre rezumate ale acestor rapoarte.”;

"

(c)  la alineatul (3), litera (a) se elimină;

(d)  articolul 7 se elimină.

Articolul 146

Modificări ale Directivei 1999/74/CE

Directiva 1999/74/CE se modifică după cum urmează:

(a)  articolul 8 se modifică după cum urmează:

(i)  alineatul (1) se elimină;

(ii)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„Statele membre prezintă Comisiei, până la data de 30 iunie a fiecărui an, un raport anual privind anul precedent cu privire la inspecțiile efectuate de către autoritatea competentă în vederea verificării conformității cu cerințele prezentei directive. Raportul este însoțit de o analiză a celor mai grave constatări de neconformitate și de un plan național de acțiune menit să prevină sau să reducă apariția acestora în anii următori. Comisia prezintă statelor membre rezumate ale acestor rapoarte.”;

"

(iii)  la alineatul (3), litera (a) se elimină;

(b)  articolul 9 se elimină.

Articolul 147

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 999/2001

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 se modifică după cum urmează:

(a)  articolele 19 și 21 se elimină.

(b)  în anexa X, capitolele A și B se elimină.

Articolul 148

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1829/2003

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 se modifică după cum urmează:

(a)  Articolul 32 se modifică după cum urmează:

(i)  primul și al doilea paragraf se elimină.

(ii)  al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Solicitanții de autorizații pentru alimente și furaje modificate genetic contribuie la costurile determinate de sarcinile laboratorului de referință al Uniunii Europene și ale laboratoarelor naționale de referință desemnate în conformitate cu articolul 91 alineatul (1) și cu articolul 98 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX [numărul prezentului regulament] pentru domeniul respectiv.”

"

(iii)  la al cincilea paragraf, cuvintele „și a anexei” se elimină.

(iv)  la al șaselea paragraf, cuvintele „și care se referă la adaptarea anexei” se elimină.

(b)  anexa se elimină. [AM 291]

Articolul 149

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1831/2003

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 se modifică după cum urmează:

(a)  la articolul 7, alineatul (3) litera (f) se înlocuiește cu următorul text:"

„o declarație în scris din care să reiasă că trei eșantioane ale aditivului pentru furaje au fost trimise de solicitant direct laboratorului de referință al Uniunii Europene menționat la articolul 21.”

"

(b)  Articolul 21 se modifică după cum urmează:

(i)  primul, al treilea și al patrulea paragraf se elimină;

(ii)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„Solicitanții de autorizații pentru aditivi contribuie la costurile determinate de sarcinile laboratorului de referință al Uniunii Europene și ale laboratoarelor naționale de referință desemnate în conformitate cu articolul 91 alineatul (1) și cu articolul 98 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX [numărul prezentului regulament] pentru domeniul respectiv.”

"

(c)  Anexa II se elimină. [AM 292]

Articolul 150

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1/2005

Regulamentul (CE) nr. 1/2005 se modifică după cum urmează:

(a)  articolul 2 se modifică după cum urmează:

(i)  literele (d), (f), (i) și (p) se elimină;

(ii)  se adaugă următorul al doilea paragraf:"

„Se aplică și definițiile pentru «autorități competente», «punct de inspecție la frontieră», «medic veterinar oficial» și «punct de ieșire» prevăzute la articolul 2 punctele (5), (29), (32) și (36) din Regulamentul (UE) nr. .../...(85)*.

_________________

* JO L …, …, p. …”;

"

(b)  articolele 14 - 16 și 21, articolul 22 alineatul (2), articolele 23, 24 și 26 se elimină aplică în continuare, până la stabilirea propunerilor legislative menționate la articolul 18; [AM 293]

(c)  articolul 27 se modifică după cum urmează:

(i)  alineatul (1) se elimină;

(ii)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Statele membre prezintă Comisiei, până la data de 30 iunie a fiecărui an, un raport anual privind anul precedent cu privire la inspecțiile efectuate de către autoritatea competentă în vederea verificării conformității cu dispozițiile prezentului regulament. Raportul este însoțit de o analiză a deficiențelor majore detectate și de un plan de acțiune privind remedierea lor.”;

"

(d)  articolul 28 se elimină.

Articolul 151

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 396/2005 și măsurile tranzitorii aferente

(1)  Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică după cum urmează:

(a)  Articolele 26, 27, articolul 28 alineatele (1) și (2) și articolul 30 se elimină;

(b)  la articolul 31 alineatul (1), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) În fiecare an, până la data de 30 iunie, statele membre prezintă Comisiei, autorității și celorlalte state membre următoarele informații cu privire la anul calendaristic anterior:”.

"

(2)  Articolul 26, articolul 27 alineatul (1) și articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se aplică în continuare până la o dată care urmează să fie stabilită în actul delegat adoptat în conformitate cu alineatul (3) data aplicării reglementărilor corespunzătoare, ce urmează a fi stabilite pe baza propunerilor legislative menționate la articolul 16 din prezentul regulament. [AM 294]

(3)  Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la data de la care articolul 26, articolul 27 alineatul (1) și articolul 30 menționate la alineatul (2) nu se mai aplică. Data respectivă este data de aplicare a normelor corespunzătoare care urmează să fie stabilite în temeiul actelor delegate prevăzute la articolul 16 din prezentul regulament. [AM 295]

Articolul 152

Modificări ale Directivei 2007/43/CE

Directiva 2007/43/CE se modifică după cum urmează:

(a)  articolul 2 se modifică după cum urmează:

(i)  la alineatul (1), literele (c) și (d) se elimină;

(ii)  se adaugă următorul alineat (3):"

„(3) Se aplică și definiția pentru «autorități competente» și «medic veterinar oficial» prevăzute la articolul 2 punctele (5) și (32) din Regulamentul (UE) nr. .../...(86)*;

_________________

* JO L …, …, p. …”;

"

(b)  articolul 7 se modifică după cum urmează:

(i)  alineatul (1) se elimină;

(ii)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Statele membre prezintă Comisiei, până la data de 30 iunie a fiecărui an, un raport anual privind anul precedent cu privire la inspecțiile efectuate de către autoritatea competentă în vederea verificării conformității cu cerințele prezentei directive. Raportul este însoțit de o analiză a celor mai grave constatări de neconformitate și de un plan național de acțiune menit să prevină sau să reducă apariția acestora în anii următori. Comisia prezintă statelor membre rezumate ale acestor rapoarte.”.

"

Articolul 153

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 834/2007 și măsurile tranzitorii aferente

(1)  Regulamentul (CE) nr. 834/2007 se modifică după cum urmează:

(a)  articolul 2 se modifică după cum urmează:

(i)  litera (n) se înlocuiește cu următorul text:"

„(n) „autorități competente” înseamnă autorități competente astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul (5) din Regulamentul (UE) nr. .../...(87)*.

_________________

* JO L …, …, p. …”;

"

(ii)  litera (o) se elimină;

(iii)  litera (p) se înlocuiește cu următorul text:"

„(p) „organism de control” înseamnă un organism delegat astfel cum este definit la articolul 2 punctul (38) din Regulamentul (UE) nr. .../... (88)”;

"

(b)  la articolul 24 alineatul (1) litera (a), „articolul 27 alineatul (10)” se înlocuiește cu „articolul 3 alineatul (3) și articolul 25 alineatul (4)” din Regulamentul (UE) nr. .../...(89)”;

(c)  articolul 27 se modifică după cum urmează:

(i)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„Controalele oficiale în vederea verificării conformității cu prezentul regulament se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004”;

"

(ii)  alineatele (2) (3)- (6) și (8)-(14) se elimină; [AM 296]

(d)  la articolul 29 alineatul (1), „articolul 27 alineatul (4)” se înlocuiește cu „articolul 3 alineatul (3) și articolul 25 alineatul (4)” din Regulamentul (UE) nr. .../... (90)”;

(e)  la articolul 30, alineatul (2) se elimină.

(2)  Articolul 27 alineatele (3)-(14) și articolul 30 (alineatul 2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 se aplică în continuare până la o dată care urmează să fie stabilită în actul delegat adoptat în conformitate cu alineatul (3).[AM 297 și 298]

(3)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la data de la care dispozițiile menționate la alineatul (2) nu se mai aplică. Data respectivă este data de aplicare a normelor corespunzătoare care urmează să fie stabilite în temeiul actelor delegate prevăzute la articolul 23 alineatul (2) din prezentul regulament.

Articolul 154

Modificări ale Directivei 2008/119/CE

Directiva 2008/119/CE se modifică după cum urmează:

(a)  articolul 2 se modifică după cum urmează:

(i)  punctul 2 se elimină;

(ii)  se adaugă următorul al doilea paragraf:"

„Se aplică și definiția «autorităților competente» prevăzută la articolul 2 punctul (5) din Regulamentul (UE) nr. .../...(91)*;

_________________

* JO L …, …, p. …”;

"

(b)  articolul 7 se modifică după cum urmează:

(i)  alineatele (1) și (2) se elimină;

(ii)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:"

„(3) Statele membre prezintă Comisiei, până la data de 30 iunie a fiecărui an, un raport anual privind anul precedent cu privire la inspecțiile efectuate de către autoritatea competentă în vederea verificării conformității cu cerințele prezentei directive. Raportul este însoțit de o analiză a celor mai grave constatări de neconformitate și de un plan național de acțiune menit să prevină sau să reducă apariția acestora în anii următori. Comisia prezintă statelor membre rezumate ale acestor rapoarte.”;

"

(c)  articolul 9 se elimină.

Articolul 155

Modificări ale Directivei 2008/120/CE

Directiva 2008/120/CE se modifică după cum urmează:

(a)  articolul 2 se modifică după cum urmează:

(i)  punctul 10 se elimină;

(ii)  se adaugă următorul al doilea paragraf:"

„Se aplică și definiția «autorităților competente» prevăzută la articolul 2 punctul (5) din Regulamentul (UE) nr. .../...(92)*;

_________________

* JO L …, …, p. …”;

"

(b)  articolul 8 se modifică după cum urmează:

(i)  alineatele (1) și (2) se elimină;

(ii)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:"

„Statele membre prezintă Comisiei, până la data de 30 iunie a fiecărui an, un raport anual privind anul precedent cu privire la inspecțiile efectuate de către autoritatea competentă în vederea verificării conformității cu cerințele prezentei directive. Raportul este însoțit de o analiză a celor mai grave constatări de neconformitate și de un plan național de acțiune menit să prevină sau să reducă apariția acestora în anii următori. Comisia prezintă statelor membre rezumate ale acestor rapoarte.”;

"

(c)  articolul 10 se elimină.

Articolul 156

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1099/2009

Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 se modifică după cum urmează:

(a)  articolul 2 se modifică după cum urmează:

(i)  litera (q) se elimină;

(ii)  se adaugă următorul al doilea paragraf:"

„În plus față de definițiile prevăzute la primul paragraf, se aplică și definiția «autorităților competente» prevăzută la articolul 2 punctul (5) din Regulamentul (UE) nr. .../...(93)*;

_________________

* JO L …, …, p. …”;

"

(b)  articolul 22 se elimină.

Articolul 157

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1069/2009

Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 se modifică după cum urmează:

(a)  articolul 3 se modifică după cum urmează:

(i)  punctele 10 și 15 se elimină;

(ii)  se adaugă următorul al doilea paragraf:"

„Se aplică și definițiile pentru «autorități competente» și pentru «tranzit» prevăzute la articolul 2 punctele (5) și (50) din Regulamentul (UE) nr. .../...(94)*.

_________________

* JO L …, …, p. …”;

"

(b)  articolele 45, 49 și 50 se elimină.

Articolul 158

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1107/2009

Articolul 68 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 se modifică după cum urmează:

(a)  primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Statele membre întocmesc și prezintă Comisiei, până la data de 30 iunie a fiecărui an, un raport privind obiectul și rezultatele controalelor oficiale efectuate în vederea verificării conformității cu prezentul regulament.”;

"

(b)  al doilea și al treilea paragraf se elimină.

Articolul 159

Modificări ale Directivei 2009/128/CE și măsurile tranzitorii aferente

(1)  Directiva 2009/128/CE se modifică după cum urmează:

(a)  la articolul 8, alineatul (1), alineatul (2) al doilea paragraf și alineatele (3), (4), (6) și (7) se elimină;

(b)  Anexa II se elimină.

(2)  Articolul 8 alineatul (1), alineatul (2) al doilea paragraf și alineatele (3), (4) și (6), precum și anexa II la Directiva 2009/128/CE se aplică în continuare până la o dată care urmează să fie stabilită în actul delegat adoptat în conformitate cu alineatul (3) data aplicării reglementărilor corespunzătoare, ce urmează a fi stabilite pe baza propunerilor legislative menționate la articolul 22 din prezentul regulament. [AM 299]

(3)  Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 139 cu privire la data de la care dispozițiile menționate la alineatul (2) nu se mai aplică. Data respectivă este data de aplicare a normelor corespunzătoare care urmează să fie stabilite în temeiul actelor delegate prevăzute la articolul 22 din prezentul regulament. [AM 300]

Articolul 160

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 1151/2012

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 se modifică după cum urmează:

(a)  articolul 36 se modifică după cum urmează:

(i)  titlul se înlocuiește cu următorul text: „Conținutul controalelor oficiale”;

(ii)  alineatele (1) și (2) se elimină;

(iii)  la alineatul (3), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:"

„(3) controalele oficiale efectuate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. .../...(95)* se referă la:

_________________

* JO L …, …, p. …”;

"

(b)  articolul 37 se modifică după cum urmează:

(i)  la alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) În ceea ce privește denumirile de origine protejate, indicațiile geografice protejate și specialitățile tradiționale garantate care desemnează produse originare din Uniune, verificarea conformității cu specificațiile produselor înainte de introducerea produsului pe piață este efectuată de:

   (a) autoritățile competente desemnate în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. .../...(96); sau
   (b) organismele delegate în sensul articolului 2 punctul 38 din Regulamentul (UE) nr. .../... (97).”;

"

(ii)  la alineatul (3), primul paragraf se elimină;

(iii)  la alineatul (4), cuvintele „alineatele (1) și (2)” se înlocuiesc cu cuvintele: „alineatul (2)”;

(c)  articolele 38 și 39 se elimină.

Articolul 161

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. [….]/2013(98)

Regulamentul (UE) nr. .…/2013(99) se modifică după cum urmează:

(a)  articolul 29 se modifică după cum urmează:

(i)  titlul se înlocuiește cu următorul text:"

„Laboratoarele și centrele de referință ale Uniunii Europene”;

"

(ii)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Pentru a acoperi costurile suportate prin aplicarea programelor de lucru aprobate de către Comisie, se pot acorda granturi pentru:

   (a) laboratoarele de referință ale Uniunii Europene menționate la articolul 91 din Regulamentul (UE) nr. .../...(100)+*;
   (b) centrele de referință ale Uniunii Europene pentru materialul de reproducere a plantelor prevăzute la articolul 93 din regulamentul respectiv; [AM 301]
   (c) centrele de referință ale Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor prevăzute la articolul 95 din regulamentul respectiv;
   (ca) centrele de referință ale Uniunii pentru autenticitatea și integritatea sectorului agroalimentar. [AM 302]

_________________

* JO L …, …, p. …”;

"

(iii)  la alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:"

„(a) costurile cu personalul, indiferent de statutul său, implicat direct în activitățile laboratoarelor sau centrelor, care sunt efectuate în calitatea lor de laborator sau centru de referință al Uniunii;”;

"

(b)  se adaugă următorul articol 29a:"

„Articolul 29a

Acreditarea laboratoarelor naționale de referință pentru sănătatea plantelor

(1)   Se pot acorda granturi laboratoarelor naționale de referință menționate la articolul 98 din Regulamentul (UE) nr. .../...(101) pentru acoperirea costurilor suportate în vederea acreditării conform standardului EN ISO/IEC 17025 pentru utilizarea metodelor de analizare, testare și diagnosticare de laborator destinate verificării conformității cu normele privind măsurile de protecție împotriva dăunătorilor plantelor.

(2)   Pentru fiecare laborator de referință al Uniunii Europene pentru sănătatea plantelor granturile menționate la alineatul (1) se pot acorda granturi unui singur laborator național de referință din fiecare stat membru, timp de maximum trei ani de la desemnarea respectivului laborator de referință al Uniunii Europene.” [AM 303]

"

Articolul 162

Intrare în vigoare și aplicare

(1)  Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel la alineatele (2) – (5), prezentul regulament se aplică de la ...(102).

În termen de cel târziu un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia furnizează un document de orientare cuprinzător, pentru asistarea operatorilor și a autorităților naționale în aplicarea cu eficacitate a prezentului regulament. [AM 304]

(1a)  În termen de cel târziu cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport în care prezintă experiența dobândită în urma aplicării prezentului regulament și în care analizează în special reducerea sarcinilor administrative asupra sectorului privat și eficiența și eficacitatea controalelor desfășurate de autoritățile competente. [AM 305]

(2)  În domeniul care intră sub incidența normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (g), prezentul regulament se aplică de la ...(103), cu următoarele excepții:

(a)  articolele 91 și 92 și articolele 97 – 99 se aplică în conformitate cu alineatul (1);

(b)  articolul 33 alineatele (1), (2), (3) și (4), articolul 36 alineatul (4) litera (e) și articolul 36 alineatul (5) se aplică de la ...(104)+.

(3)  În domeniul care intră sub incidența normelor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (h), prezentul regulament se aplică de la [Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să inserați data aplicării Regulamentului privind producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor], cu următoarele excepții:

(a)  articolele 93, 94 și 97 se aplică în conformitate cu alineatul (1);

(b)  Articolul 33 alineatele (1), (2) (3) și (4) se aplică de la [Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să inserați data intrării în vigoare a prezentului regulament + 5 ani]. [AM 306]

(4)  Articolul 15 alineatul (1), articolul 18 alineatul (1), articolele 45 – 62 și articolele 76 – 84, articolul 150 litera (b), și articolul 152 litera litera (b) și litera (c) punctul (i), articolul 154 litera (b) punctul (i), și articolul 155 litera (b) punctul (i) și articolul 156 litera (b) se aplică de la ...(105). Articolul 150 litera (b) și articolul 156 litera (b) nu se aplică înainte de intrarea în vigoare a actelor delegate care le înlocuiesc. [AM 307]

(5)  Articolul 161 se aplică de la ...(106)+.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXA I

TERITORIILE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 2 PUNCTUL 45

1.  Teritoriul Regatului Belgiei

2.  Teritoriul Republicii Bulgaria

3.  Teritoriul Republicii Cehe

4.  Teritoriul Regatului Danemarcei, cu excepția Insulelor Feroe și a Groenlandei

5.  Teritoriul Republicii Federale Germania

6.  Teritoriul Republicii Estonia

7.  Teritoriul Irlandei

8.  Teritoriul Republicii Elene

9.  Teritoriul Regatului Spaniei, cu excepția Ceuta și Melilla

10.  Teritoriul Republicii Franceze

11.  Teritoriul Republicii Italiene

12.  Teritoriul Republicii Cipru

13.  Teritoriul Republicii Letonia

14.  Teritoriul Republicii Lituania

15.  Teritoriul Marelui Ducat al Luxemburgului

16.  Teritoriul Ungariei

17.  Teritoriul Republicii Malta

18.  Teritoriul din Europa al Regatului Țărilor de Jos

19.  Teritoriul Republicii Austria

20.  Teritoriul Republicii Polone

21.  Teritoriul Republicii Portugheze

22.  Teritoriul României

23.  Teritoriul Republicii Slovenia

24.  Teritoriul Republicii Slovace

25.  Teritoriul Republicii Finlanda

26.  Teritoriul Regatului Suediei

27.  Teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

În scopul controalelor oficiale efectuate de către autoritățile competente în vederea verificării conformității cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (g) și al altor activități oficiale efectuate în relație cu articolul 1 alineatul (2) litera (g), trimiterile la țări terțe se interpretează ca trimiteri la țările terțe și la teritoriile incluse în lista din anexa I la Regulamentul (UE) nr. .../...(107), iar trimiterile la teritoriul Uniunii se interpretează ca trimiteri la teritoriul Uniunii fără teritoriile incluse în lista din anexa respectivă.

ANEXA II

FORMAREA PERSONALULUI DIN CADRUL AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Capitolul I: Obiectul programelor de formare a personalului care efectuează controale oficiale și alte activități oficiale

1.  Diferite metode și tehnici de control, precum inspecția, verificarea, screening-ul, screening-ul țintit, eșantionarea, precum și analizarea, testarea și diagnosticarea de laborator

2.  Proceduri de control

3.  Normele menționate la articolul 1 alineatul (2)

4.  Evaluarea neconformității cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2)

5.  Pericole în producția, prelucrarea și distribuția animalelor și a mărfurilor

5a.  Riscurile pentru sănătatea umană și animală provocate de rezistența antimicrobiană; [AM 309]

6.  Diferitele etape de producție, prelucrare și distribuție, precum și posibilele riscuri pentru sănătatea umană și, după caz, pentru sănătatea animalelor și a plantelor, pentru bunăstarea animalelor, și pentru mediu. și pentru identitatea și calitatea materialului de reproducere a plantelor [AM 310]

7.  Evaluarea aplicării procedurilor HACCP și a bunelor practici agricole

8.  Sisteme de gestionare, precum programele de asigurare a calității administrate de către operatori și evaluarea acestora în măsura în care sunt relevante pentru cerințele stabilite prin normele la care se face referire în articolul 1 alineatul (2)

9.  Sisteme de certificare oficială

10.  Proceduri de intervenție în situații de urgență, inclusiv comunicarea dintre statele membre și Comisie

11.  Procedurile juridice și implicațiile controalelor oficiale

12.  Examinarea evidențelor scrise, a materialelor documentare și a altor înregistrări, inclusiv a celor referitoare la testele comparative între laboratoare, la acreditare și la evaluarea riscurilor, care ar putea fi relevante în vederea evaluării conformității cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2); pot fi incluse aspecte financiare și comerciale

13.  Procedurile de control și cerințele aplicabile la intrarea în Uniune a animalelor și a mărfurilor care provin din țări terțe

14.  Orice alt domeniu necesar pentru a asigura efectuarea controalelor oficiale în conformitate cu prezentul regulament

Capitolul II: Domenii tematice ale procedurilor de control

1.  Modul de organizare a autorităților competente și relația dintre autoritățile competente centrale și autoritățile cărora le-au fost conferite sarcini de efectuare a controalelor oficiale sau a altor activități oficiale

2.  Relația dintre autoritățile competente și organismele delegate sau persoanele fizice cărora le-au fost delegate sarcini referitoare la controalele oficiale sau la alte activități oficiale

3.  Declarație privind obiectivele care trebuie îndeplinite

4.  Sarcinile, responsabilitățile și atribuțiile personalului

5.  Proceduri de eșantionare, metode și tehnici de control, inclusiv analize, teste și diagnosticări de laborator, interpretarea rezultatelor și deciziile subsecvente

6.  Programe de screening și de screening țintit

7.  Asistență reciprocă în cazul în care controalele oficiale necesită aplicarea de măsuri de către mai multe state membre

8.  Acțiuni care trebuie întreprinse ca urmare a controalelor oficiale

9.  Cooperarea cu alte servicii și departamente care pot avea responsabilități relevante sau cu operatorii

10.  Verificarea adecvației metodelor de eșantionare și a analizelor, testelor și diagnosticărilor de laborator

11.  Orice alte activități sau informații necesare pentru o desfășurare eficientă a controalelor oficiale

ANEXA IIa

PERSONALUL OFICIAL AUXILIAR

1.  Autoritatea competentă poate numi ca personal oficial auxiliar doar persoane care au urmat pregătirea necesară și au trecut un test în conformitate cu următoarele cerințe.

2.  Autoritatea competentă trebuie să organizeze aceste teste. Pentru a fi eligibil pentru aceste teste, candidații trebuie să facă dovada că au primit:

(a)  cel puțin 500 de ore de pregătire teoretică și cel puțin 400 de ore de pregătire practică, acoperind domeniile menționate la punctul 5; precum și

(b)  pregătirea suplimentară necesară pentru a permite personalului oficial auxiliar să își îndeplinească datoriile în mod competent.

3.  Pregătirea practică menționată la punctul (2) litera a trebuie să aibă loc în abatoare și secții de tranșare, sub supravegherea unui medic veterinar oficial, precum și în exploatații și alte unități relevante.

4.  Pregătirea și testele privesc în principal carnea roșie sau carnea de pasăre. Totuși, persoanele care au urmat pregătire pentru una din cele două categorii și au trecut testul, pot urma doar o pregătire redusă pentru a trece testul pentru cealaltă categorie. Pregătirea și testele ar trebui să acopere vânatul sălbatic, vânatul de crescătorie și lagomorfele, atunci când este cazul.

5.  Pregătirea personalului oficial auxiliar trebuie să acopere cunoștințe, care să fie confirmate de teste, privind următoarele subiecte:

(a)  în ceea ce privește exploatațiile:

(i)  partea teoretică:

—  familiarizarea cu organizarea industriei agricole, metodele de producție, comerțul internațional etc.,

—  bunele practici privind creșterea animalelor,

—  cunoștințe de bază privind bolile, în special zoonozele (virusuri, bacterii, paraziți etc.),

—  monitorizarea bolilor, utilizarea medicamentelor și vaccinurilor, controlul reziduurilor,

—  inspecțiile de igienă și sănătate,

—  bunăstarea animalelor în exploatație și în timpul transportului,

—  cerințe de mediu în clădiri, în exploatații și în general,

—  legislația, reglementările și dispozițiile administrative relevante,

—  preocupările consumatorilor și controlul calității;

(ii)  partea practică:

—  vizitarea unor diferite tipuri de exploatații în care se utilizează diferite metode de creștere,

—  vizitarea unor unități producătoare,

—  observarea încărcării și descărcării animalelor,

—  demonstrațiile de laborator,

—  controalele veterinare,

—  documentarea;

(b)  în ceea ce privește abatoarele și secțiile de tranșare:

(i)  partea teoretică:

—  familiarizarea cu organizarea industriei agricole, metodele de producție, comerțul internațional și tehnologia din abatoare și secțiile de tranșare,

—  cunoștințe de bază de igienă și bunele practici de igienă, și în special igiena industrială, igiena privind sacrificarea, tranșarea și stocarea, igiena muncii,

—  sistemul HACCP și auditarea procedurilor bazate pe HACCP,

—  bunăstarea animalelor la descărcarea după transport și la abator,

—  cunoștințe de bază privind anatomia și fiziologia animalelor sacrificate,

—  cunoștințe de bază privind patologia animalelor sacrificate,

—  cunoștințe de bază privind anatomia patologică a animalelor sacrificate,

—  cunoștințe relevante privind formele de EST și alte zoonoze importante și agenții zoonotici,

—  cunoștințe privind metodele și procedurile de sacrificare, de inspecție, pregătire, ambalare și transport a cărnii proaspete,

—  cunoștințe de bază de microbiologie,

—  inspecția ante-mortem,

—  examinarea pentru detectarea trichinozei,

—  inspecția post-mortem,

—  sarcini administrative,

—  cunoștințe privind legislația, reglementările și dispozițiile administrative relevante,

—  procedura de prelevare de eșantioane,

—  aspectele legate de fraudă;

(ii)  partea practică:

—  identificarea animalelor,

—  verificarea vârstei animalelor,

—  inspectarea și evaluarea animalelor sacrificate,

—  examinarea post-mortem într-un abator,

—  examinarea pentru detectarea trichinozei,

—  identificarea speciilor de animale prin examinarea părților tipice ale animalului,

—  identificarea părților animalelor sacrificate în care s-au produs schimbări, însoțită de comentarii,

—  controalele de igienă, inclusiv verificarea bunelor practici de igienă și a procedurilor bazate pe HACCP,

—  înregistrarea rezultatelor examinării ante-mortem,

—  prelevarea de eșantioane,

—  trasabilitatea cărnii,

—  documentarea.

6.  Personalul oficial auxiliar trebuie să-și actualizeze cunoștințele și să fie la curent cu noile evoluții prin intermediul unor activități regulate de formare continuă și literaturii de specialitate. Personalul oficial auxiliar trebuie să urmeze, de câte ori este posibil, activități anuale de formare continuă.

7.  Persoanele deja desemnate personal oficial auxiliar trebuie să aibă cunoștințe adecvate privind subiectele menționate la punctul 5. Atunci când este necesar, ele au obligația de a dobândi aceste cunoștințe prin activități de formare continuă. Autoritatea competentă trebuie să ia măsuri adecvate în acest sens.

8.  Cu toate acestea, atunci când personalul oficial auxiliar efectuează prelevare de eșantioane și analize în legătură cu examinările pentru depistarea trichinozei, autoritatea competentă trebuie doar să asigure că acesta primește pregătirea necesară acestor sarcini. [AM 311]

ANEXA III

CARACTERIZAREA METODELOR DE ANALIZĂ

1.  Metodele de analiză și rezultatele măsurătorilor ar trebui să fie caracterizate prin următoarele criterii:

(a)  acuratețe (fidelitate și precizie);

(b)  aplicabilitate (matrice și interval de concentrare);

(c)  limită de detecție;

(d)  limită de cuantificare;

(e)  precizie;

(f)  repetabilitate;

(g)  reproductibilitate;

(h)  recuperare;

(i)  selectivitate;

(j)  sensibilitate;

(k)  linearitate;

(l)  incertitudine de măsurare;

(m)  alte criterii care pot fi selectate, după caz.

2.  Valorile de precizie menționate la punctul 1 litera (e) se obțin fie în urma unui test interlaboratoare realizat în conformitate cu un protocol privind testele interlaboratoare recunoscut la nivel internațional [de exemplu, ISO 5725 „Acuratețea (fidelitatea și precizia) metodelor de măsurare și a rezultatelor”], fie în baza unor teste de respectare a anumitor criterii, în cazul în care s-au stabilit criterii de performanță pentru metodele de analiză. Valorile repetabilității și reproductibilității se exprimă într-o formă recunoscută la nivel internațional [de exemplu, intervale de încredere de 95 %, astfel cum sunt definite în ISO 5725 „Acuratețea (fidelitatea și precizia) metodelor de măsurare și a rezultatelor”]. Rezultatele testului interlaboratoare se publică sau se pun la dispoziție în mod gratuit.

3.  Metodele de analiză care se aplică în mod uniform mai multor grupuri de mărfuri ar trebui să aibă prioritate față de metodele care se aplică numai unor mărfuri individuale.

4.  În situațiile în care metodele de analiză pot fi validate numai în cadrul unui singur laborator, atunci ele ar trebui să fie validate în conformitate cu protocoale științifice sau orientări recunoscute la nivel internațional sau, în cazul în care s-au stabilit criterii de performanță pentru metodele de analiză, în baza unor teste privind respectarea criteriilor.

5.  Metodele de analiză adoptate în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie redactate în formatul standard recomandat în ISO pentru metodele de analiză.

ANEXA IVANEXA IV

TABELUL DE CORESPONDENȚĂ MENȚIONAT LA ARTICOLUL 142 ALINEATUL (3)

1.  Regulamentul (CE) No 882/2004

Regulamentul (CE) No 882/2004

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (4)

Articolul 1 alineatul (3)

-

Articolul 1 alineatul (4)

-

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 9

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (6)

Articolul 3 alineatul (5)

Articolul 8 alineatul (6)

Articolul 3 alineatul (6)

Articolul 8 alineatul (7)

Articolul 3 alineatul (7)

-

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (1) literele (a), (c), (d), (e), (f), (g) și (i)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (1) litera (b)

Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (6)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (7)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 25 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 25 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (1) al treilea paragraf

Articolul 25 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 5 alineatul (2) literele (a), (b), (c), și (f)

Articolul 26

Articolul 5 alineatul (2) litera (d)

-

Articolul 5 alineatul (2) litera (e)

Articolul 28

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 29

Articolul 5 alineatul (4)

-

Articolul 6

Articolul 4 alineatele (2) și (3)

Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 10 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 7 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a)

Articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 7 alineatul (1) al doilea paragraf litera (b)

-

Articolul 7 alineatul (2) prima teză

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (2) a doua teză

-

Articolul 7 alineatul (2) a treia teză

-

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 7 alineatele (2) și (3)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (1) litera (h)

Articolul 8 alineatul (3) litera (a)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (3) litera (b)

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (4)

-

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 10

Articolul 13

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 33 alineatele (1) și (2)

Articolul 11 alineatul (2)

-

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 33 alineatul (5)

Articolul 11 alineatul (4)

Articolul 33 alineatul (7)

Articolul 11 alineatul (5)

Articolul 34 alineatul (1) primul paragraf și alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (6)

Articolul 34 alineatul (1) litera (b) punctul (i)

Articolul 11 alineatul (7)

Articolul 33 alineatul (6)

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 36 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 36 alineatul (4) litera (e)

Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 36 alineatul (5) litera (c)

Articolul 12 alineatul (4)

Articolul 38 alineatul (2)

Articolul 13

Articolul 114

Articolul 14 alineatul (1)

-

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 43 alineatul (3)

Articolul 14 alineatul (3)

-

Articolul 15 alineatul (1)

Articolul 42 alineatul (1) prima teză

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 42 alineatele (2) și (4)

Articolul 15 alineatul (3)

Articolul 42 alineatele (2) și (4)

Articolul 15 alineatul (4)

-

Articolul 15 alineatul (5)

Articolul 45 alineatul (1) litera (d), articolul 45 alineatul (2) litera (b) și articolul 52 alineatul (3) prima teză

Articolul 16 alineatul (1)

Articolul 43 alineatul (1)

Articolul 16 alineatul (2)

Articolul 42 alineatul (1) a doua teză

Articolul 16 alineatul (3) prima teză

Articolul 43 alineatul (2)

Articolul 16 alineatul (3) a doua teză

Articolul 33 alineatul (6)

Articolul 17 alineatul (1) prima liniuță

Articolul 57 alineatul (1)

Articolul 17 alineatul (1) a doua liniuță

Articolul 54 alineatul (1), alineatul (2) litera (a), alineatul (3) și articolul 56 alineatul (1)

Articolul 17 alineatul (2)

-

Articolul 18

Articolul 63 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 19 alineatul (1)

Articolul 64 alineatele (1) și (3)

Articolul 19 alineatul (2) litera (a)

Articolul 65

Articolul 19 alineatul (2) litera (b)

Articolul 64 alineatul (5)

Articolul 19 alineatul (3)

Articolul 64 alineatul (4)

Articolul 19 alineatul (4)

Articolul 6

Articolul 20

Articolul 69

Articolul 21 alineatul (1)

Articolul 70 alineatul (1)

Articolul 21 alineatul (2)

Articolul 67

Articolul 21 alineatul (3)

Articolul 64 alineatul (1)

Articolul 21 alineatul (4)

Articolul 64 alineatul (4)

Articolul 22

Articolul 84 litera (d)

Articolul 23 alineatul (1)

Articolul 71 alineatul (1)

Articolul 23 alineatul (2)

Articolul 71 alineatul (2) și articolul 72

Articolul 23 alineatul (3)

Articolul 71 alineatul (3)

Articolul 23 alineatul (4)

Articolul 71 alineatul (2)

Articolul 23 alineatul (5)

Articolul 71 alineatul (4) litera (a)

Articolul 23 alineatul (6)

Articolul 71 alineatul (2) litera (c) și alineatul (4) litera (b)

Articolul 23 alineatul (7)

Articolul 72

Articolul 23 alineatul (8)

Articolul 72

Articolul 24 alineatul (1)

Articolul 73 alineatul (1)

Articolul 24 alineatul (2)

Articolul 55

Articolul 24 alineatul (3)

Articolul 44

Articolul 24 alineatul (4)

Articolul 74

Articolul 25 alineatul (1)

-

Articolul 25 alineatul (2) litera (a)

-

Articolul 25 alineatul (2) litera (b)

Articolul 75 alineatul (1) litera (c)

Articolul 25 alineatul (2) litera (c)

Articolul 75 alineatul (1) litera (f)

Articolul 25 alineatul (2) litera (d)

Articolul 46 literele (c) și (d) și articolul 75 alineatul (1) literele (e) și (k)

Articolul 25 alineatul (2) litera (e)

-

Articolul 25 alineatul (2) litera (f)

Articolul 68

Articolul 25 alineatul (2) litera (g)

Articolul 75 alineatul (1) litera (h)

Articolul 25 alineatul (2) litera (h)

Articolul 44 alineatul (2) litera (b)

Articolul 26

Articolul 76 alineatul (1)

Articolul 27 alineatul (1)

Articolul 76 alineatul (2)

Articolul 27 alineatul (2)

Articolul 77

Articolul 27 alineatul (3)

-

Articolul 27 alineatul (4)

Articolul 79 alineatul (1)

Articolul 27 alineatul (5)

-

Articolul 27 alineatul (6)

-

Articolul 27 alineatul (7)

-

Articolul 27 alineatul (8)

Articolul 81 alineatul (2)

Articolul 27 alineatul (9)

Articolul 82 alineatul (1)

Articolul 27 alineatul (10)

-

Articolul 27 alineatul (11)

Articolul 81 alineatul (1)

Articolul 27 alineatul (12) prima teză

Articolul 83

Articolul 27 alineatul (12) a doua teză

-

Articolul 28

Articolul 84

Articolul 29

-

Articolul 30 alineatul (1) litera (a)

Articolul 86

Articolul 30 alineatul (1) litera (b)

Articolul 89 litera (a)

Articolul 30 alineatul (1) litera (c)

Articolul 87 alineatul (2)

Articolul 30 alineatul (1) litera (d)

Articolul 89 literele (b) și (f)

Articolul 30 alineatul (1) litera (e)

Articolul 89 litera (c)

Articolul 30 alineatul (1) litera (f)

Articolul 89 litera (d)

Articolul 30 alineatul (1) litera (g)

Articolul 89 litera (e)

Articolul 30 alineatul (2) litera (a)

Articolul 88 alineatul (1) litera (e)

Articolul 30 alineatul (2) litera (b)

Articolul 88 alineatul (1) litera (c)

Articolul 30 alineatul (3)

-

Articolul 31

-

Articolul 32 alineatul (1) litera (a)

Articolul 92 alineatul (2) litera (a)

Articolul 32 alineatul (1) litera (b)

Articolul 92 alineatul (2) litera (b)

Articolul 32 alineatul (1) litera (c)

Articolul 92 alineatul (2) litera (c)

Articolul 32 alineatul (1) litera (d)

Articolul 92 alineatul (2) litera (d)

Articolul 32 alineatul (1) litera (e)

Articolul 92 alineatul (2) litera (e)

Articolul 32 alineatul (1) litera (f)

Articolul 92 alineatul (2) litera (g)

Articolul 32 alineatul (2) litera (a)

Articolul 92 alineatul (2) literele (a), (b) și (c)

Articolul 32 alineatul (2) litera (b)

Articolul 92 alineatul (2) litera (h)

Articolul 32 alineatul (2) litera (c)

Articolul 92 alineatul (2) litera (d)

Articolul 32 alineatul (2) litera (d)

Articolul 92 alineatul (2) litera (g)

Articolul 32 alineatul (2) litera (e)

Articolul 92 alineatul (2) litera (d)

Articolul 32 alineatul (3)

Articolul 91 alineatul (3) litera (a)

Articolul 32 alineatul (4) litera (a)

Articolul 91 alineatul (3) litera (c)

Articolul 32 alineatul (4) litera (b)

Articolul 91 alineatul (3) litera (d)

Articolul 32 alineatul (4) litera (c)

Articolul 91 alineatul (3) litera (d)

Articolul 32 alineatul (4) litera (d)

Articolul 7

Articolul 32 alineatul (4) litera (e)

Articolul 91 alineatul (3) litera (e)

Articolul 32 alineatul (4) litera (f)

Articolul 92 alineatul (2) litera (j) punctul (iii)

Articolul 32 alineatul (4) litera (g)

Articolul 91 alineatul (3) litera (e)

Articolul 32 alineatul (4) litera (h)

Articolul 91 alineatul (3) litera (f)

Articolul 32 alineatul (5)

Articolul 97 alineatul (1)

Articolul 32 alineatul (6)

Articolul 97 alineatul (2)

Articolul 32 alineatul (7)

-

Articolul 32 alineatul (8) prima teză

Articolul 97 alineatul (3)

Articolul 32 alineatul (8) a doua teză

Articolul 97 alineatul (4)

Articolul 32 alineatul (9)

-

Articolul 33 alineatul (1)

Articolul 98 alineatul (1)

Articolul 33 alineatul (2)

Articolul 99 alineatul (1)

Articolul 33 alineatul (3)

Articolul 98 alineatul (2)

Articolul 33 alineatul (4)

Articolul 98 alineatul (4)

Articolul 33 alineatul (5)

Articolul 98 alineatul (5)

Articolul 33 alineatul (6)

Articolul 99 alineatul (2)

Articolul 33 alineatul (7)

-

Articolul 34 alineatul (1)

Articolul 100 alineatul (1)

Articolul 34 alineatul (2)

Articolul 100 alineatele (1) și (2)

Articolul 34 alineatul (3)

Articolul 100 alineatul (3)

Articolul 35 alineatul (1)

Articolul 101 alineatul (1)

Articolul 35 alineatul (2)

Articolul 101 alineatul (4)

Articolul 35 alineatul (3)

Articolul 101 alineatul (2)

Articolul 35 alineatul (4)

-

Articolul 36 alineatul (1)

Articolul 102 alineatul (1) litera (c)

Articolul 36 alineatul (2) prima teză

-

Articolul 36 alineatul (2) a doua teză

Articolul 102 alineatul (2)

Articolul 36 alineatul (3) primul paragraf

Articolul 102 alineatul (3) prima teză

Articolul 36 alineatul (3) al doilea paragraf

-

Articolul 36 alineatul (3) al treilea paragraf prima teză

Articolul 102 alineatul (3) litera (c)

Articolul 36 alineatul (3) al treilea paragraf a doua teză

Articolul 102 alineatul (3) litera (b)

Articolul 36 alineatul (4)

Articolul 102 alineatul (3) litera (a)

Articolul 37 alineatul (1)

Articolul 103 alineatul (1)

Articolul 37 alineatul (2)

Articolul 103 alineatul (2)

Articolul 38 alineatul (1)

Articolul 104 alineatul (1)

Articolul 38 alineatul (2)

Articolul 104 alineatul (2) litera (c)

Articolul 38 alineatul (3)

Articolul 104 alineatul (3)

Articolul 39 alineatul (1)

Articolul 105 alineatul (1)

Articolul 39 alineatul (2)

Articolul 105 alineatul (2)

Articolul 40 alineatul (1)

Articolul 106 alineatul (1)

Articolul 40 alineatul (2)

-

Articolul 40 alineatul (3)

Articolul 106 alineatul (2)

Articolul 40 alineatul (4)

-

Articolul 41

Articolul 107 alineatul (1)

Articolul 42 alineatul (1) litera (a)

-

Articolul 42 alineatul (1) litera (b)

Articolul 109 alineatul (2)

Articolul 42 alineatul (1) litera (c)

Articolul 109 alineatul (3)

Articolul 42 alineatul (2)

Articolul 108 alineatul (2)

Articolul 42 alineatul (3)

Articolul 109 alineatul (2)

Articolul 43 alineatul (1) prima teză

Articolul 110 primul paragraf

Articolul 43 alineatul (1) a doua teză

Articolul 110 al doilea paragraf

Articolul 43 alineatul (1) litera (a)

-

Articolul 43 alineatul (1) litera (b)

Articolul 110 literele (a) și (b)

Articolul 43 alineatul (1) litera (c)

Articolul 110 literele (b) și (c)

Articolul 43 alineatul (1) literele (d) – (j)

-

Articolul 43 alineatul (1) litera (k)

Articolul 110 litera (d)

Articolul 43 alineatul (2)

-

Articolul 44 alineatul (1)

Articolul 112 alineatul (1)

Articolul 44 alineatul (2)

-

Articolul 44 alineatul (3)

Articolul 112 alineatul (1)

Articolul 44 alineatul (4) primul paragraf prima teză

Articolul 113 alineatul (1)

Articolul 44 alineatul (4) primul paragraf a doua teză

Articolul 113 alineatul (2)

Articolul 44 alineatul (5)

-

Articolul 44 alineatul (6)

Articolul 113 alineatul (1)

Articolul 45 alineatul (1)

Articolul 115 alineatele (1), (2) și (4)

Articolul 45 alineatul (2)

-

Articolul 45 alineatul (3)

Articolul 116

Articolul 45 alineatul (4)

Articolul 117

Articolul 45 alineatul (5)

Articolul 118

Articolul 45 alineatul (6)

-

Articolul 46 alineatul (1) prima teză

Articolul 119 alineatul (1)

Articolul 46 alineatul (1) a doua teză

Articolul 119 alineatul (4)

Articolul 46 alineatul (1) a treia teză

Articolul 119 alineatul (2)

Articolul 46 alineatul (2)

Articolul 119 alineatul (3)

Articolul 46 alineatul (3)

Articolul 120

Articolul 46 alineatul (4)

-

Articolul 46 alineatul (5)

-

Articolul 46 alineatul (6)

Articolul 121

Articolul 46 alineatul (7)

Articolul 122

Articolul 47 alineatul (1)

Articolul 124 alineatul (1) literele (a) – (e)

Articolul 47 alineatul (2)

Articolul 124 alineatul (2)

Articolul 47 alineatul (3)

Articolul 124 alineatul (1) literele (f) și (g)

Articolul 47 alineatul (4)

-

Articolul 47 alineatul (5)

-

Articolul 48 alineatul (1)

Articolul 125 alineatul (1)

Articolul 48 alineatul (2)

Articolul 125 alineatul (2)

Articolul 48 alineatul (3)

Articolul 126 alineatele (1) și (2)

Articolul 48 alineatul (4)

Articolul 126 alineatul (3)

Articolul 48 alineatul (5) prima teză

Articolul 126 alineatul (3) litera (f)

Articolul 48 alineatul (5) a doua și a treia teză

-

Articolul 49

Articolul 128

Articolul 50

-

Articolul 51 alineatul (1)

Articolul 129 alineatele (1) și (2)

Articolul 51 alineatul (2)

Articolul 129 alineatul (3)

Articolul 51 alineatul (3)

-

Articolul 52

Articolul 123

Articolul 53

Articolul 111

Articolul 54 alineatul (1)

Articolul 135 alineatul (1)

Articolul 54 alineatul (2)

Articolul 135 alineatul (2)

Articolul 54 alineatul (3)

Articolul 135 alineatul (3)

Articolul 54 alineatul (4)

Articolul 103 alineatul (1)

Articolul 54 alineatul (5)

Articolul 84 alineatul (1) literele (a) și (c) și articolul 135 alineatul (4)

Articolul 55 alineatul (1)

Articolul 136 alineatul (1)

Articolul 55 alineatul (2)

Articolul 136 alineatul (1)

Articolul 56 alineatul (1)

Articolul 137 alineatul (1)

Articolul 56 alineatul (2) litera (a)

-

Articolul 56 alineatul (2) litera (b)

Articolul 137 alineatul (2)

Articolele 57 – 61

-

Articolul 62

Articolul 141

Articolul 63 alineatul (1)

-

Articolul 63 alineatul (2)

Articolul 23

Articolul 64 primul paragraf

Articolul 138 alineatul (1)

Articolul 64 alineatul (1)

Articolul 138 alineatul (1)

Articolul 64 alineatul (2)

Articolul 138 alineatul (2)

Articolul 65

-

Articolul 66

-

Articolul 67

 

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa III

Anexa IV

-

Anexa V

-

Anexa VI

Articolul 78 și articolul 79 alineatul (2)

Anexa VII

-

Anexa VIII

-

2.  Directiva 96/23/CE

Directiva 96/23/CE

Prezentul regulament

Articolul 1

-

Articolul 2 litera (a)

Articolul 16

Articolul 2 litera (b)

-

Articolul 2 litera (c)

Articolul 16

Articolul 2 litera (d)

Articolul 2 alineatul (5)

Articolul 2 litera (e)

Articolul 16

Articolul 2 litera (f)

Articolul 36 alineatul (1)

Articolul 2 litera (g)

-

Articolul 2 litera (h)

Articolul 16

Articolul 2 litera (i)

-

Articolul 3

Articolul 8 alineatele (1) și (2), articolul 16, articolul 107 alineatul (1) și articolul 111

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (2) litera (a), articolul 107 alineatul (2) și articolul 112

Articolul 4 alineatul (3)

-

Articolul 5

Articolul 109 alineatele (2) și (3), articolul 112 alineatul (1) litera (a) și articolul 108 alineatul (2)

Articolul 6

Articolul 16 literele (a) și (b)

Articolul 7

Articolul 108 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (1)

-

Articolul 8 alineatul (2)

-

Articolul 8 alineatele (3), (4) și (5)

Articolele 10, 112 și 113

Articolul 9 secțiunea A

-

Articolul 9 secțiunea B

-

Articolul 10

Articolul 14

Articolul 11 alineatele (1) și (2)

Articolul 8 alineatul (2) și articolul 9

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 16 litera (c), articolele 134 și 135

Articolul 12 primul alineat

Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 12 al doilea alineat

Articolul 14

Articolul 13

Articolul 16 litera (c), articolele 134 și 135

Articolul 14 alineatul (1)

Articolele 98 și 99

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 91

Articolul 15 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 16 literele (a) și (b)

Articolul 15 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 33 alineatul (7)

Articolul 15 alineatul (1) al treilea paragraf

-

Articolul 15 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 33 alineatul (7)

Articolul 15 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 34 alineatul (3)

Articolul 15 alineatul (3) primul, al doilea și al treilea paragraf

Articolul 16 litera (c) și articolul 135

Articolul 15 alineatul (3) al patrulea paragraf

Titlul II capitolul V secțiunea III

Articolul 16 alineatul (1)

Articolul 103 alineatul (1), articolul 106 alineatul (1) și articolul 135

Articolul 16 alineatele (2) și (3)

Articolul 16 litera (c) și articolul 135

Articolul 17

Articolul 16 litera (c) și articolul 135

Articolul 18

Articolul 16 litera (c) și articolul 135

Articolul 19

Articolul 135 alineatul (4)

Articolul 20 alineatul (1)

Titlul IV

Articolul 20 alineatul (2) primul paragraf

Articolul 104 alineatele (1) și (2)

Articolul 20 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 104 alineatul (3)

Articolul 20 alineatul (2) al treilea și al patrulea paragraf

Articolul 106 alineatul (1) litera (d)

Articolul 20 alineatul (2) al cincilea și al șaselea paragraf

Articolul 106 alineatul (2)

Articolul 21

Articolele 115, 116 și 118

Articolul 22

Articolul 134

Articolul 23

Articolul 16 litera (c) și articolul 135

Articolul 24 alineatele (1) și (2)

Articolul 15 alineatul (2) litera (d), articolul 16 litera (c), articolele 134 și 135

Articolul 24 alineatul (3)

Articolul 15 alineatul (2) litera (d), articolul 16 litera (c) și articolul 135

Articolul 25

Articolul 16 litera (c) și articolul 135 alineatul (2)

Articolul 26

Articolul 6

Articolul 27

Articolul 136

Articolul 28

Articolul 136

Articolul 29 alineatele (1) și (2)

Articolele 124, 125, 126 și 128

Articolul 29 alineatul (3)

Titlul II capitolul V secțiunea II

Articolul 29 alineatul (4)

Articolul 112 alineatul (1)

Articolul 30 alineatele (1) și (2)

Titlul II capitolul V secțiunea III

Articolul 30 alineatul (3)

Articolul 128 alineatul (3)

Articolul 31

Titlul II capitolul VI

Articolul 33

Articolul 141

Articolul 34

Articolul 16 literele (a) și (b)

Articolul 35

-

Articolul 36

-

Articolul 37

-

Articolul 38

-

Articolul 39

-

Anexa I

Articolul 16 literele (a) și (b)

Anexa II

Articolul 16 literele (a) și (b)

Anexa III

Articolul 16 literele (a) și (b)

Anexa IV

Articolul 16 literele (a) și (b)

3.  Directivele 89/662/CEE și 90/425/CEE

Directiva 89/662/CEE

Prezentul regulament

Articolul 1

-

Articolul 2 alineatele (1), (2) și (3)

-

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 2 alineatul (5)

Articolul 2 alineatul (5)

Articolul 2 alineatul (32)

Articolul 3 alineatul (1) primul și al doilea paragraf

-

Articolul 3 alineatul (1) al treilea paragraf

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1) al patrulea paragraf

Articolul 134 alineatele (2) și (3) și articolul 135

Articolul 3 alineatul (2)

-

Articolul 3 alineatul (3)

-

Articolul 4 alineatul (1) prima teză

Articolul 8 alineatul (1), articolele 9, 134 și 135

Articolul 4 alineatul (1) prima liniuță

Articolul 8 alineatul (6) litera (a)

Articolul 4 alineatul (1) a doua liniuță

-

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 136

Articolul 5 alineatul (1) litera (a) primul paragraf

Articolul 8

Articolul 5 alineatul (1) litera (a) al doilea paragraf

Articolul 134 alineatele (2) și (3)

Articolul 5 alineatul (1) litera (b)

-

Articolul 5 alineatul (2)

-

Articolul 5 alineatul (3) literele (a), (b) și (d)

-

Articolul 5 alineatul (3) litera (c)

Articolul 8 alineatul (7)

Articolul 5 alineatele (4) și (5)

-

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 47

Articolul 6 alineatul (2)

-

Articolul 7 alineatul (1)

Titlul IV și articolul 135

Articolul 7 alineatul (2)

-

Articolul 8 alineatul (1)

Titlul IV

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 6 și articolul 135 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 135 alineatul (4)

Articolul 9

-

Articolul 10

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 11

Articolele 9, 13 și 14

Articolul 12

-

Articolul 13

-

Articolul 14

-

Articolul 15

-

Articolul 16 alineatul (1)

Articolul 112 alineatul (1)

Articolul 16 alineatul (2)

-

Articolul 16 alineatul (3)

Articolul 112 alineatul (2)

Articolul 17

Articolul 141

Articolul 18

Articolul 141

Articolul 19

-

Articolul 20

-

Articolul 22

-

Articolul 23

-

Anexa A

-

Anexa B

-

Directiva 90/425/CEE

Prezentul regulament

Articolul 1

-

Articolul 2 alineatele (1) – (5)

-

Articolul 2 alineatul (6)

Articolul 2 alineatul (5)

Articolul 2 alineatul (7)

Articolul 2 alineatul (32)

Articolul 3 alineatele (1) și (2)

-

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 8, articolul 134 alineatele (2) și (3) și articolul 135

Articolul 3 alineatul (4)

-

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 8

Articolul 4 alineatul (2)

-

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 136

Articolul 5 alineatul (1) litera (a) primul paragraf

Articolul 8

Articolul 5 alineatul (1) litera (a) al doilea paragraf

Articolul 134 alineatele (2) și (3)

Articolul 5 alineatul (1) litera (b) punctul (i) primul paragraf

-

Articolul 5 alineatul (1) litera (b) punctul (i) al doilea paragraf

Articolul 8

Articolul 5 alineatul (1) litera (b) punctele (ii), (iii) și (iv)

-

Articolul 5 alineatul (2) litera (a) primul paragraf

Articolul 8 alineatul (7)

Articolul 5 alineatul (2) litera (a) al doilea și al treilea paragraf

-

Articolul 5 alineatul (2) litera (b)

-

Articolul 5 alineatul (3)

-

Articolul 6

-

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 47

Articolul 7 alineatul (2)

-

Articolul 8 alineatul (1)

Titlul IV și articolul 135

Articolul 8 alineatul (2)

-

Articolul 9 alineatul (1)

Titlul IV

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 6 și articolul 135 alineatul (3)

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 135 alineatul (4)

Articolul 9 alineatul (4)

-

Articolul 10

-

Articolul 11

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 12

-

Articolul 13

Articolele 9, 13 și 14

Articolul 14

-

Articolul 15

-

Articolul 16

-

Articolul 17

Articolul 141

Articolul 18

Articolul 141

Articolul 19

Articolul 141

Articolul 20

Articolele 130, 131, 132 și 133

Articolul 21

-

Articolul 22 alineatul (1)

Articolul 112 alineatul (1)

Articolul 22 alineatul (2)

-

Articolul 22 alineatul (3)

Articolul 112 alineatul (2)

Articolul 23

-

Articolul 24

-

Articolul 26

-

Articolul 27

-

Anexa A

-

Anexa B

-

Anexa C

-

4.  Directivele 97/78/CE și 91/496/CEE

Directiva 97/78/CE

Prezentul regulament

Articolul 1

-

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 2 alineatul (2) litera (a)

Articolul 2 alineatul (17)

Articolul 2 alineatul (2) litera (b)

Articolul 2 alineatul (46)

Articolul 2 alineatul (2) litera (c)

Articolul 2 alineatul (47)

Articolul 2 alineatul (2) litera (d)

Articolul 2 alineatul (48)

Articolul 2 alineatul (2) litera (e)

-

Articolul 2 alineatul (2) litera (f)

Articolul 2 alineatul (27)

Articolul 2 alineatul (2) litera (g)

Articolul 2 alineatul (29)

Articolul 2 alineatul (2) litera (h)

-

Articolul 2 alineatul (2) litera (i)

-

Articolul 2 alineatul (2) litera (j)

-

Articolul 2 alineatul (2) litera (k)

Articolul 2 alineatul (5)

Articolul 3 alineatele (1) și (2)

Articolul 45 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 14 și articolul 54 alineatul (1), alineatul (2) litera (a) și alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 55

Articolul 3 alineatul (5)

Articolul 45 alineatele (2) și (3) și articolul 56

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 47 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (2)

—  

Articolul 4 alineatele (3) și (4)

Articolul 47 alineatele (1), (2) și (3) și articolul 50

Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 50

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 54 alineatul (2) litera (b) și alineatul (4)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 56 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 48 alineatele (2) și (3)

Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 56

Articolul 6 alineatul (1) litera (a) primul paragraf

Articolul 62 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (1) litera (a) al doilea paragraf

Articolul 62 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (1) litera (b)

-

Articolul 6 alineatul (2)

Articolele 57 și 60

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 61

Articolul 6 alineatul (4)

Articolul 58 alineatul (1) și articolul 61 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (5)

-

Articolul 6 alineatul (6)

Articolul 58 alineatul (2), articolul 60 alineatul (3), articolul 61 alineatul (5), articolul 62 alineatul (2) și articolul 62 alineatul (4)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 48 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 47 alineatele (1), (2) și (3) și articolul 50

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 55

Articolul 7 alineatul (4)

Articolul 48 alineatul (2), articolul 53 și articolul 54 alineatul (4)

Articolul 7 alineatul (5)

-

Articolul 7 alineatul (6)

Articolele 50 și 56

Articolul 8 alineatul (1)

-

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 75 alineatul (1) litera (b)

Articolul 8 alineatele (3), (4), (5), (6) și (7)

Articolul 75 alineatul (2)

Articolul 9

Articolul 49 literele (b) și (c)

Articolul 10 alineatele (1), (2) și (4)

Articolul 52 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (3)

-

Articolul 11

Articolul 49 litera (d)

Articolul 12

Articolul 46 litera (h) și articolul 75 alineatul (1) litera (k)

Articolul 13

Articolul 75 alineatul (1) litera (c)

Articolul 14

—  

Articolul 15

Articolul 75 alineatul (1) litera (h)

Articolul 16 alineatul (1) litera (a)

Articolul 46 litera (d)

Articolul 16 alineatul (1) litera (b)

Articolul 46 litera (e)

Articolul 16 alineatul (1) litera (c)

Articolul 46 litera (c)

Articolul 16 alineatul (1) litera (d)

Articolul 46 litera (g)

Articolul 16 alineatul (1) litera (e)

Articolul 46 litera (a)

Articolul 16 alineatul (1) litera (f)

Articolul 46 litera (b)

Articolul 16 alineatul (2)

-

Articolul 16 alineatul (3)

-

Articolul 16 alineatul (4)

Articolul 75 alineatul (1) literele (c) și (f)

Articolul 17 alineatul (1)

Articolul 64 alineatul (5)

Articolul 17 alineatul (2)

Articolul 64 alineatele (1), (2) și (3)

Articolul 17 alineatul (2) litera (a)

Articolul 64 alineatul (3) litera (b) și articolele 67 și 70

Articolul 17 alineatul (2) litera (a) prima liniuță

-

Articolul 17 alineatul (2) litera (a) a doua liniuță

Articolul 66 alineatul (1) litera (a)

Articolul 17 alineatul (2) litera (b)

Articolul 67

Articolul 17 alineatul (3)

Articolul 63 alineatele (4), (5) și (6)

Articolul 17 alineatul (4)

-

Articolul 17 alineatul (5)

Articolul 64 alineatul (3), articolul 67 și articolul 84 alineatul (1) litera (d)

Articolul 17 alineatul (6)

-

Articolul 17 alineatul (7)

Articolul 63 alineatul (6), articolul 68 și articolul 70 alineatul (3)

Articolul 18

Articolul 62 alineatul (2)

Articolul 19 alineatul (1)

Articolul 75 alineatul (1) litera (g)

Articolul 19 alineatul (2)

Articolul 75 alineatul (1) litera (a)

Articolul 19 alineatul (3)

Articolul 62 alineatul (3) litera (a) și alineatul (4)

Articolul 20 alineatul (1)

Articolul 63

Articolul 20 alineatul (2)

-

Articolul 22 alineatul (1)

-

Articolul 22 alineatul (2)

Articolul 65

Articolul 22 alineatul (3)

-

Articolul 22 alineatul (4)

-

Articolul 22 alineatul (5)

-

Articolul 22 alineatul (6)

-

Articolul 22 alineatul (7)

-

Articolul 24

Articolul 63 alineatele (4), (5) și (6)

Articolul 24 alineatul (3)

Articolele 71 și 128

Articolul 25 alineatul (1)

Articolele 100 – 106

Articolul 25 alineatul (2)

Articolul 6

Articolul 25 alineatul (3)

-

Articolul 26

Articolul 129 alineatele (5) și (6)

Articolul 27

Articolul 4 alineatele (2) și (3) și articolul 129 alineatele (1) și (6)

Articolul 28

-

Articolul 29

-

Articolul 30

-

Articolul 31

-

Articolul 32

-

Articolul 33

-

Articolul 34

-

Articolul 35

-

Articolul 36

-

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Articolul 62

Anexa III

Articolul 50

Directiva 91/496/CEE

Prezentul regulament

Articolul 1

-

Articolul 2 alineatul (1)

-

Articolul 2 alineatul (2) litera (a)

Articolul 2 alineatul (46)

Articolul 2 alineatul (2) litera (b)

Articolul 2 alineatul (47)

Articolul 2 alineatul (2) litera (c)

Articolul 2 alineatul (48)

Articolul 2 alineatul (2) litera (d)

-

Articolul 2 alineatul (2) litera (e)

Articolul 2 alineatul (27)

Articolul 2 alineatul (2) litera (f)

Articolul 2 alineatul (29)

Articolul 3 alineatul (1) litera (a)

Articolul 54 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a), articolul 56 alineatul (1) litera (b)

Articolul 3 alineatul (1) litera (b)

Articolul 45 alineatul (1) și articolul 64 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (1) litera (c) punctul (i)

Articolul 54 alineatul (2) litera (b), articolul 54 alineatul (4) și articolul 55

Articolul 3 alineatul (1) litera (c) punctul (ii)

Articolul 77 alineatul (1) litera (d)

Articolul 3 alineatul (1) litera (d)

Articolul 55

Articolul 3 alineatul (2)

-

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 47 alineatul (1), articolul 47 alineatul (2) și articolul 50

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 47 alineatele (1), (3) și (4) și articolul 50

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 49 litera (c)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 77 alineatul (1) litera (d)

Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 4 alineatele (2) și (3), articolul 49 litera (c) și articolul 50

Articolul 5

Articolul 53, articolul 54 alineatul (2) litera (b) și alineatul (4), articolul 55, articolul 56 alineatul (1) litera (a) și articolul 64 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (1)

-

Articolul 6 alineatul (2) litera (a)

Articolul 62 alineatele (1) și (2)

Articolul 6 alineatul (2) litera (b)

Articolul 62 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (2) litera (c)

Articolul 57

Articolul 6 alineatul (2) litera (d)

Articolul 62 alineatul (3) litera (a) și alineatul (4)

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 58

Articolul 6 alineatul (3) litera (a)

Articolul 58 alineatul (1) litera (b)

Articolul 6 alineatul (3) litera (b)

Articolul 58 alineatul (1) litera (c)

Articolul 6 alineatul (3) litera (c)

Articolul 57 alineatul (2) și articolul 62 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (3) litera (d)

Articolul 58 alineatul (1) litera (d)

Articolul 6 alineatul (3) litera (e)

Articolul 57 alineatul (2) și articolul 62 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (3) litera (f)

Articolul 57 alineatul (2) și articolul 62 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (3) litera (g)

Articolul 58 alineatul (1) litera (e)

Articolul 6 alineatul (4)

Articolul 57 și articolul 58 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (5)

Articolul 58 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (1) prima liniuță

Articolul 48 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (1) a doua liniuță

Articolul 54 alineatul (2) litera (b), articolul 54 alineatul (4) și articolul 56

Articolul 7 alineatul (1) a treia liniuță

Articolul 48 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 56

Articolul 7 alineatul (3)

-

Articolul 8

Articolul 51 alineatul (1) litera (b)

Articolul 9

Articolul 49 litera (d)

Articolul 10

Articolul 64 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 63

Articolul 11 alineatul (2)

-

Articolul 12 alineatul (1)

Articolele 64, 66 și 67

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 64 alineatul (3), articolul 67 și articolul 84 alineatul (1) litera (d)

Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 68, articolul 69 alineatul (3) și articolul 70 alineatul (3)

Articolul 12 alineatul (4)

-

Articolul 12 alineatul (5)

-

Articolul 13

Articolul 62 alineatul (2)

Articolul 14

-

Articolul 15

Articolul 77 alineatul (1) litera (d)

Articolul 16

Articolul 52

Articolul 17

Articolul 6

Articolul 17a

-

Articolul 18 alineatul (1)

-

Articolul 18 alineatul (2)

Articolul 65

Articolul 18 alineatul (3)

-

Articolul 18 alineatul (4)

-

Articolul 18 alineatul (5)

-

Articolul 18 alineatul (6)

-

Articolul 18 alineatul (7)

-

Articolul 18 alineatul (8)

-

Articolul 19

Articolele 115 și 116

Articolul 20

Articolele 100 – 106

Articolul 21

Articolul 129 alineatele (5) și (6)

Articolul 22

-

Articolul 23

-

Articolul 24

-

Articolul 25

-

Articolul 26

-

Articolul 27

-

Articolul 28

—  

Articolul 29

-

Articolul 30

-

Articolul 31

-

Anexa A

Articolul 62

Anexa B

Articolul 64 alineatul (2)

5.  Directiva 96/93/CE

Directiva 96/93/CE

Prezentul regulament

Articolul 1

-

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (22)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 87 alineatul (2) litera (b)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 87 alineatul (3) literele (a) și (b)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 88 alineatul (1) litera (a)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 87 alineatul (3) litera (b)

Articolul 3 alineatul (5)

Articolul 89

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 87 alineatul (2) litera (a) și articolul 88 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 88 alineatul (1) litera (b)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 88 alineatul (1) litera (d)

Articolul 5

Articolul 88 alineatul (2)

Articolul 6

Articolul 128

Articolul 7

Articolul 141

Articolul 8

-

Articolul 9

-

Articolul 10

-

6.  Directiva 89/608/CEE

Directiva 89/608/CEE

Prezentul regulament

Articolul 1

-

Articolul 2

-

Articolul 3

Titlul IV

Articolul 4

Titlul IV

Articolul 5

Titlul IV

Articolul 6

Titlul IV

Articolul 7

Titlul IV

Articolul 8

Titlul IV

Articolul 9

Titlul IV

Articolul 10

Articolul 7 și titlul IV

Articolul 11

-

Articolul 12

Titlul IV

Articolul 13

-

Articolul 14

-

Articolul 15

Articolul 7 și titlul IV

Articolul 16

-

Articolul 17

-

Articolul 18

-

Articolul 19

-

Articolul 20

-

7.  Decizia 92/438/CEE

Decizia 92/438/CEE

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolele 130 – 133

Articolul 2

-

Articolul 3

Articolele 130 – 133

Articolul 4

Articolele 130 – 133

Articolul 5

Articolele 130 – 133

Articolul 6

Articolul 62 alineatul (3) litera (f)

Articolul 7

-

Articolul 8

-

Articolul 9

-

Articolul 10

-

Articolul 11

-

Articolul 12

-

Articolul 13

-

Articolul 14

-

Articolul 15

-

Anexa I

Articolele 130 – 133

Anexa II

Articolele 130 – 133

Anexa III

Articolele 130 – 133

(1) Numărul Regulamentului de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor.
(2)JO C 67, 6.3.2014, p. 166.
(3)JO C 114,15.4.2014, p.96.
(4) Poziția Parlamentului European din 15 aprilie 2014.
(5)Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).
(6)Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (JO L 165, 30.4.2004, p. 1).
(7)JO L 300, 14.11.2009, p. 1.
(8)JO L 169, 10.7.2000, p. 1.
(9)Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de control care se aplică anumitor substanțe și reziduurilor acestora existente în animalele vii și în produsele obținute de la acestea și de abrogarea a Directivelor 85/358/CEE și 86/469/CEE și a Deciziilor 89/187/CEE și 91/664/CEE (JO L 125, 23.5.1996, p. 10).
(10)Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).
(11)Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).
(12)Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).
(13)Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (JO L 24, 30.1.1998, p. 9).
(14)Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE (JO L 268, 24.9.1991, p. 56).
(15) Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (JO L 169, 10.7.2000, p. 1).
(16)Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CE (JO L 194, 25.7.2009, p. 11).
(17) Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO L 268, 18.10.2003, p. 1).
(18) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 268, 18.10.2003, p. 29).
(19)Decizia 2003/24/CE a Comisiei din 30 decembrie 2002 privind dezvoltarea unui sistem informatic veterinar integrat (JO L 8, 14.1.2003, p. 44).
(20) Numărul, data, titlul și, într-o notă de subsol, referința JO pentru Regulamentul privind sănătatea animalelor.
(21)+ Numărul, data, titlul și, într-o notă de subsol, referința JO pentru Regulamentul privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.
(22)Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice (JO L 13, 19.1.2000, p. 12).
(23)Directiva 89/608/CEE a Consiliului din 21 noiembrie 1989 privind asistența reciprocă pe care autoritățile administrative ale statelor membre și-o acordă și colaborarea dintre acestea și Comisie pentru a asigura punerea în aplicare a legislației în sectorul veterinar și zootehnic (JO L 351, 21.12.1989, p. 34).
(24)Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (JO L 395, 30.12.1989, p. 13).
(25)Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (JO L 224, 18.8.1990, p. 29).
(26)Decizia 92/438/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 privind informatizarea procedurilor veterinare de import (proiect Shift), de modificare a Directivelor 90/675/CEE, 91/496/CEE, 91/628/CEE și a Deciziei 90/424/CEE și de abrogare a Deciziei 88/192/CEE (JO L 243, 25.8.1992 p. 27).
(27)Directiva 96/93/CE a Consiliului din 17 decembrie 1996 privind certificarea animalelor și a produselor animaliere (JO L 13, 16.1.1997, p. 28).
(28)JO L 139, 30.4.2004, p. 206.
(29)Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (JO L 147, 31.5.2001, p. 1).
(30)Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 (JO L 3, 5.1.2005, p. 1).
(31)Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p.1).
(32)Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).
(33)Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 privind protecția animalelor în momentul uciderii (JO L 303, 18.11.2009, p.1).
(34)Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).
(35)Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p.1).
(36)Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecția animalelor de fermă (JO L 221, 8.8.1998, p. 23).
(37)Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 19 iulie 1999 de stabilire a standardelor minime pentru protecția găinilor ouătoare (JO L 203, 3.8.1999 p. 53).
(38)Directiva 2007/43/CE a Consiliului din 28 iunie 2007 de stabilire a normelor minime de protecție a puilor destinați producției de carne (JO L 182, 12.7.2007, p. 19).
(39)Directiva 2008/119/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime privind protecția vițeilor (JO L 10, 15.1.2009, p. 7).
(40)Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de protecție a porcilor (JO L 47, 18.2.2009, p. 5).
(41)Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, p. 71).
(42) Numărul, data, titlul și, într-o notă de subsol, referința JO pentru Regulamentul de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor.
(43)+ Numărul Regulamentului de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor.
(44)Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(45)Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice (JO L 276, 20.10.2010, p. 33).
(46) Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase de uz veterinar (JO L 311, 28.11.2001, p. 1).
(47) Numărul Regulamentului privind sănătatea animalelor.
(48) Numărul Regulamentului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.
(49) Numărul Regulamentului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.
(50)Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).
(51) Numărul Regulamentului privind sănătatea animalelor.
(52) Numărul Regulamentului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.
(53) Numărul Regulamentului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.
(54)Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1).
(55) Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1).
(56) Numărul Regulamentului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.
(57) Numărul Regulamentului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.
(58)Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, p. 1).
(59)Regulamentul (CE) nr. 2075/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezența de Trichinella în carne (JO L 338, 22.12.2005, p. 60).
(60) Numărul Regulamentului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.
(61) Numărul Regulamentului privind sănătatea animalelor.
(62)+ Numărul Regulamentului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.
(63) Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind circulația necomercială a animalelor de companie și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 (JO L 178, 28.6.2013, p. 1).
(64) Numărul prezentului regulament.
(65)Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999 (JO L 286, 29.10.2008, p. 1).
(66)Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena furajelor (JO L 35, 8.2.2005, p. 1).
(67) Numărul Regulamentului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.
(68) Numărul Regulamentului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.
(69) Numărul Regulamentului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.
(70)+ Numărul Regulamentului privind sănătatea animalelor.
(71) Numărul Regulamentului privind sănătatea animalelor.
(72)+ Numărul Regulamentului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.
(73) Deciziei 90/424/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar (JO L 224, 18.8.1990, p. 19).
(74) Regulamentul Comisiei (UE) nr. 16/2011 din 10 ianuarie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje (JO L 6, 11.1.2011, p. 7).
(75) Numărul Regulamentului privind sănătatea animalelor.
(76)+ Numărul Regulamentului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.
(77) Numărul Regulamentului privind sănătatea animalelor.
(78)+ Numărul Regulamentului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.
(79) Data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(80) Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (JO L 39, 13.2.2008, p. 16).
(81) Data intrării în vigoare a prezentul regulament + 1 an.
(82)+ Data intrării în vigoare a prezentul regulament + 3 ani.
(83) Data intrării în vigoare a prezentul regulament + trei ani.
(84) Numărul prezentului regulament.
(85) Numărul prezentului regulament.
(86) Numărul prezentului regulament.
(87) Numărul prezentului regulament.
(88) Numărul prezentului regulament.
(89) Numărul prezentului regulament.
(90) Numărul prezentului regulament.
(91) Numărul prezentului regulament.
(92) Numărul prezentului regulament.
(93) Numărul prezentului regulament.
(94) Numărul prezentului regulament.
(95) Numărul prezentului regulament.
(96) Numărul prezentului regulament.
(97) Numărul prezentului regulament.
(98) Numărul Regulamentului de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor.
(99) Numărul Regulamentului de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor.
(100)+ Numărul prezentului regulament.
(101) Numărul prezentului regulament.
(102) Data intrării în vigoare a prezentului regulament + 1 an.
(103) aplicării Regulamentului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.
(104)+ Data intrării în vigoare a prezentului regulament + 5 ani.
(105) Data intrării în vigoare a prezentului regulament + trei ani.
(106)+ Data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(107) Numărul Regulamentului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate