Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0141(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0147/2014

Předložené texty :

A7-0147/2014

Rozpravy :

PV 14/04/2014 - 19
CRE 14/04/2014 - 19

Hlasování :

PV 15/04/2014 - 17.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0382

Přijaté texty
PDF 1387kWORD 941k
Úterý, 15. dubna 2014 - Štrasburk
Ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin ***I
P7_TA(2014)0382A7-0147/2014
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin (COM(2013)0267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0267),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 43 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0122/2013),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené rakouskou Spolkovou radou v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. prosince 2013(1),

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0147/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 170, 5.6.2014, s. 104.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. dubna 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
P7_TC1-COD(2013)0141

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Směrnice Rady 2000/29/ES(3) stanoví systém rostlinolékařské péče.

(2)  Dne 21. listopadu 2008 vyzvala Rada Komisi, aby přistoupila k hodnocení tohoto systému(4).

(3)  S ohledem na výsledek uvedeného hodnocení a na zkušenosti získané při používání směrnice 2000/29/ES byl učiněn závěr, že uvedená směrnice by měla být nahrazena. V zájmu zajištění jednotného používání nových pravidel by akt nahrazující uvedenou směrnici měl mít formu nařízení.

(4)  Zdraví rostlin má velký význam pro rostlinnou produkci, veřejnou a soukromou zeleň, přírodní ekosystémy, ekosystémové služby a biologickou rozmanitost v Unii. Zdraví rostlin je ohrožováno druhy škodlivými rostlinám a rostlinným produktům, dále označovanými jako „škodlivé organismy“, u nichž nyní v důsledku globalizace obchodu a změny klimatu hrozí ve větší míře zavlečení na území Unie. V rámci boje s tímto ohrožením je nutné přijmout opatření týkající se zjištění fytosanitárních rizik, která uvedené škodlivé organismy představují, a snížení těchto rizik na přijatelnou úroveň. [pozm. návrh 1]

(5)  Potřeba těchto opatření je již dlouho uznávána. Uvedená opatření jsou předmětem mezinárodních dohod a úmluv, včetně Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC) ze dne 6. prosince 1951 uzavřené v rámci Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a jejího nového revidovaného znění schváleného na konferenci Organizace OSN pro výživu a zemědělství v listopadu 1997 v rámci jejího 29. zasedání i mezinárodní Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) ze dne 29. prosince 1993. Unie je stranou jak úmluvy IPPC, tak úmluvy CBD. [pozm. návrh 2]

(6)  Bylo zjištěno, že pro stanovení oblasti působnosti tohoto nařízení je důležité zohlednit biogeografické faktory, aby se zabránilo šíření škodlivých organismů, které se nevyskytují na evropském území Unie, na toto území. V důsledku toho by neevropská území (nejvzdálenější regiony) členských států uvedená v čl. 355 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) měla být vyňata z územní působnosti tohoto nařízení. Měl by být vytvořen seznam těchto území. V případě, že se status takového území nebo území uvedeného v čl. 355 odst. 2 SFEU změní podle čl. 355 odst. 6 SFEU, měl by být výše uvedený seznam rovněž změněn, aby se zajistilo, že územní působnost tohoto nařízení zůstane omezena na evropskou část území Unie. Odkazy na třetí země se rozumí i odkazy na území zahrnutá ve výše uvedeném seznamu.

(7)  Směrnice 2000/29/ES stanoví pravidla pro úřední kontroly, které mají provádět příslušné orgány, pokud jde o ochranná opatření proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství. Tato pravidla nyní stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/… (5) [Číslo nařízení o úředních kontrolách a do poznámky pod čarou odkaz na příslušné vydání Úředního věstníku], a tudíž by neměla být součástí tohoto nařízení.

(8)  Měla by být stanovena kritéria, která umožní určit, pro které škodlivé organismy je nutné stanovit ochranná opatření na celém území Unie. Tyto škodlivé organismy se nazývají „karanténní škodlivé organismy Unie“. Dále by měla být stanovena kritéria pro určení škodlivých organismů, pro něž je nutné přijmout ochranná opatření, pouze pokud jde o jednu nebo několik částí uvedeného území. Tyto škodlivé organismy se nazývají „karanténní škodlivé organismy chráněné zóny“.

(9)  V zájmu zajištění koncentrace úsilí na ochranu před těmi karanténními škodlivými organismy Unie, jejichž hospodářský, environmentální či sociální dopad je pro celé území Unie nejzávažnější, by měl být stanoven omezený seznam těchto škodlivých organismů, které se nazývají „prioritní škodlivé organismy“.

(10)  Je vhodné stanovit výjimky ze zákazu introdukce karanténních škodlivých organismů Unie na území Unie a zákazu přemísťování v rámci tohoto území pro vědecké účely, pokusy, selekci odrůd, šlechtění a výstavy.

(11)  V zájmu zajištění účinných a včasných opatření v případě výskytu karanténního škodlivého organismu Unie by se na veřejnost, profesionální provozovatele a členské státy měly vztahovat ohlašovací povinnosti. Je nezbytné zvýšit informovanost pracovníků údržby venkovní zeleně, úředníků místních orgánů, zahradních center, školek, dovozců, zahradních architektů, pracovníků pečujících o stromy, učitelů, výzkumných pracovníků, provozovatelů podniků, zaměstnanců úředních subjektů, volených zástupců a řadových občanů o škodlivých organismech rostlin a vzdělávat tyto osoby v hubení těchto organismů. [pozm. návrh 3]

(12)  V případech, kde tyto ohlašovací povinnosti vyžadují poskytnutí osobních údajů fyzických nebo právnických osob příslušným orgánům, může se jednat o omezení práv stanovených v článku 8 (Ochrana osobních údajů) Listiny základních práv. Takové omezení by však bylo nezbytné a přiměřené vzhledem k cíli veřejného zájmu tohoto nařízení.

(13)  Profesionální provozovatel, který zjistí výskyt karanténního škodlivého organismu Unie v rostlině, rostlinném produktu nebo jiném předmětu, který je, nebo byl pod jeho kontrolou, by měl být vázán povinností přijmout veškerá opatření, která mohou být vhodná, pokud jde o vyhubení škodlivého organismu, stažení nebo zpětné převzetí dotčených rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů a informování příslušného orgánu, dalších osob v obchodním řetězci a veřejnosti.

(14)  Zjistí-li členské státy výskyt karanténních škodlivých organismů Unie na svém území, měly by přijmout veškerá nezbytná opatření k jejich eradikaci. Je vhodné stanovit opatření, která mohou členské státy v takovém případě přijmout, jakož i zásady, na jejichž základě se mohou rozhodnout, ke kterým opatřením přistoupit. Tato opatření by měla zahrnovat ustanovení vymezených území sestávajících ze zamořené zóny a nárazníkové zóny.

(15)  V některých případech by členské státy měly uložit opatření k eradikaci karanténních škodlivých organismů na soukromých pozemcích, jelikož eradikace škodlivých organismů může být úspěšná, pouze pokud jsou odstraněny všechny zdroje zamoření. Za tímto účelem by příslušné orgány členských států měly mít na tyto pozemky zákonný přístup. V takovém případě se může jednat o omezení práv stanovených v článku 7 (Respektování soukromého a rodinného života) a v článku 17 (Právo na vlastnictví) Listiny základních práv. Takové omezení je nezbytné a přiměřené vzhledem k cíli veřejného zájmu systému, za podmínky, že členské státy zajistí spravedlivou a včasnou kompenzaci ztráty soukromého vlastnictví.

(16)  Prevence, ochranná opatření a včasné zjištění výskytu škodlivých organismů jsou nesmírně důležité pro včasnou a účinnou eradikaci. Členské státy by tudíž měly provádět průzkumy na zjištění výskytu karanténních škodlivých organismů Unie na územích, o nichž je známo, že se v nich uvedené škodlivé organismy nevyskytují. S ohledem na počet karanténních škodlivých organismů Unie a na čas a zdroje potřebné pro provedení těchto průzkumů by členské státy měly zřídit víceleté programy průzkumů. [pozm. návrh 4]

(16a)  K preventivním agronomickým opatřením a integrované ochraně rostlin podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES(6) by neměla patřit systematické preventivní používání pesticidů, tedy používání biocidů ještě před zjištěním přítomnosti škodlivých organismů. [pozm. návrh 5]

(17)  Komise by měla mít pravomoc přijímat opatření v případě podezření na výskyt nebo potvrzení výskytu specifických karanténních škodlivých organismů Unie, týkající se zejména jejich eradikace a izolace, jakož i ustanovení vymezených území, provádění průzkumů, pohotovostních plánů, simulačních cvičení a plánů eradikace, pokud jde o tyto škodlivé organismy. Komise opatření, která mají být přijata, předem konzultuje s členskými státy. [pozm. návrh 6]

(18)  V zájmu zajištění rychlých a účinných kroků proti škodlivým organismům, které sice nejsou karanténními škodlivými organismy Unie, ale o nichž se členské státy domnívají, že mohou splňovat podmínky pro zařazení na seznam karanténních škodlivých organismů Unie, by mělo být uvedeno ustanovení týkající se opatření, která mají členské státy přijmout v případě, že zjistí výskyt takového škodlivého organismu. Podobné ustanovení by mělo být uvedeno i pro Komisi.

(19)  Za určitých podmínek by mělo být členským státům umožněno přijmout přísnější eradikační opatření, než jaká vyžadují právní předpisy Unie, pokud se tato opatření uplatňují udržitelným způsobem. [pozm. návrh 7]

(20)  Na prioritní škodlivé organismy, zejména pokud jde o informování veřejnosti, průzkumy, pohotovostní plány, eradikační plány a spolufinancování opatření ze strany Unie, by se měla vztahovat zvláštní ustanovení.

(21)  Karanténní škodlivé organismy, které se vyskytují na území Unie, avšak nejsou přítomné v určitých částech tohoto území onačených jako „chráněné zóny“ a jejichž výskyt by měl nepřijatelný hospodářský, sociální nebo environmentální dopad pouze na tyto chráněné zóny, by měly být specificky stanoveny a uvedeny na zvláštním seznamu jako „karanténní škodlivé organismy chráněné zóny“. Introdukce a vypouštění karanténních škodlivých organismů chráněné zóny do příslušných chráněných zón a jejich přemísťování v rámci těchto zón by měly být zakázány.

(22)  Měla by být stanovena pravidla pro uznávání, změnu nebo zrušení uznání chráněných zón, povinnosti ohledně průzkumů chráněných zón a opatření, která je třeba přijmout, pokud se zjistí, že se v určitých chráněných zónách vyskytují karanténní škodlivé organismy chráněné zóny. V případě zjištění výskytu karanténních škodlivých organismů chráněné zóny uvnitř určité chráněné zóny by měla platit přísná pravidla pro změnu a zrušení takové zóny.

(23)  Škodlivý organismus, který není karanténním škodlivým organismem Unie, by se měl nazývat „škodlivým organismem Unie snižujícím kvalitu“ v případě, že se tento škodlivý organismus přenáší zejména prostřednictvím určitých rostlin k pěstování, jeho výskyt na těchto rostlinách k pěstování má nepřijatelný hospodářský dopad, pokud jde o zamýšlené použití těchto rostlin, a je uveden na seznamu škodlivých organismů Unie snižujících kvalitu. V zájmu omezení výskytu těchto škodlivých organismů by jejich introdukce na území Unie a přemísťování v rámci tohoto území na dotčených rostlinách k pěstování měly být zakázány, pokud uvedený seznam nestanoví jinak.

(24)  Některé rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty představují nepřijatelné fytosanitární riziko, jelikož existuje pravděpodobnost, že se stanou hostitelem karanténního škodlivého organismu Unie. U některých těchto rostlin existují přijatelná opatření ke zmírnění rizika, avšak ne u všech. V závislosti na existenci přijatelných opatření ke zmírnění rizika by jejich dovoz na území Unie a přemísťování v rámci tohoto území měly být buď zakázány, nebo by měly podléhat zvláštním požadavkům. Tyto rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty by měly být uvedeny na zvláštním seznamu.

(25)  Měly by být stanoveny odchylky ze zákazů nebo zvláštních požadavků, pokud jde o dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie. Komise by měla mít pravomoc uznávat některá opatření třetích zemí coby rovnocenná požadavkům na přemísťování dotčených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci území Unie.

(26)  Uvedené zákazy nebo požadavky by se však neměly vztahovat na malá množství rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, kromě rostlin k pěstování, určených k nekomerčním a neprofesionálním účelům, a ani na dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do pohraničních pásem a přemísťování v rámci těchto pásem. Neměly by se vztahovat ani na dovoz a přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie pro vědecké účely, pokusy, selekci odrůd, šlechtění a výstavy. Měly by být stanoveny příslušné záruky a poskytnuty informace dotčeným stranám.

(27)  Měla by být stanovena odchylka z pravidel Unie pro dovoz na území Unie a přemísťování v rámci tohoto území pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty v tranzitu.

(28)  Mezinárodní obchod s rostlinami k pěstování, s nimiž jsou jen omezené fytosanitární zkušenosti, může znamenat vážné riziko usídlení karanténních škodlivých organismů, pro něž nebyla na základě tohoto nařízení přijata žádná opatření. V zájmu zajištění rychlých a účinných kroků proti nově zjištěným rizikům souvisejícím s rostlinami k pěstování, které nepodléhají trvalým požadavkům nebo zákazům, avšak mohou pro ně být taková trvalá opatření vhodná, by měla mít Komise možnost přijmout dočasná opatření v souladu se zásadou předběžné opatrnosti.

(29)  Je nutné stanovit zákazy a zvláštní požadavky podobné těm, které byly stanoveny pro území Unie, pokud jde o dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které by z důvodu pravděpodobnosti, že se stanou hostitelem karanténního škodlivého organismu chráněné zóny, představovaly nepřijatelně vysoké fytosanitární riziko, do chráněných zón a přemísťování v rámci těchto zón.

(30)  Měly by být přijaty obecné požadavky na dopravní prostředky a na obalový materiál rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, aby se zajistilo, že jsou prosté karanténních škodlivých organismů.

(31)  Členské státy by měly určit karanténní stanice. Měly by být stanoveny požadavky týkající se určení, provozu a dozoru nad těmito karanténními stanicemi, jakož i propuštění rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů z těchto stanic. V případech, kdy tyto požadavky stanoví vedení seznamu zaměstnanců a návštěvníků vstupujících do těchto stanic, se může jednat o omezení práv stanovených v článku 8 (Ochrana osobních údajů) Listiny základních práv. Takové omezení by však bylo nezbytné a přiměřené vzhledem k cíli veřejného zájmu tohoto nařízení.

(32)  Vyžaduje-li to dvoustranná dohoda uzavřená Unií se třetí zemí, nebo právní předpisy třetí země, měly by rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty přemísťované z území Unie a vstupující do dotčené třetí země být v souladu s těmito pravidly.

(33)  V případech, kde se na některé rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty přemísťované z území Unie a vstupující do třetích zemí nevztahuje žádná dvoustranná fytosanitární dohoda uzavřená mezi Unií a třetí zemí a žádné fytosanitární právní předpisy třetí země, měla by být třetím zemím nabídnuta ochrana proti karanténním škodlivým organismům Unie z důvodu jejich uznávané škodlivé povahy, kromě případů, kdy je oficiálně známo, že daný karanténní škodlivý organismus Unie se v dotčené třetí zemi vyskytuje a není předmětem úřední kontroly, nebo lze-li důvodně předpokládat, že karanténní škodlivý organismus Unie nesplňuje kritéria karanténního škodlivého organismu dotčené třetí země.

(33a)  Prodej rostlin na dálku může představovat velké fytosanitární riziko, pokud je zboží napadeno cizími škodlivými organismy včetně organismů karanténních. Zejména zásilky rostlin dovezených ze třetích zemí a zakoupených při prodeji na dálku v mnoha případech nesplňují fytosanitární požadavky Unie na dovoz. Za účelem řešení těchto nedostatků je nezbytné zvýšit informovanost spotřebitelů a obchodníků s rostlinami a zajistit vysledovatelnost prodeje na dálku jak v rámci Unie, tak ve třetích zemích. [pozm. návrh 9]

(33b)  Členské státy by měly přijmout opatření ke zvýšení povědomí o možných hospodářských, environmentálních a sociálních dopadech škodlivých organismů rostlin, hlavních zásadách prevence a šíření a rovněž odpovědnosti celé společnosti za zajištění fytosanitárního zdraví v Unii. Komise by dále měla vést veřejně přístupný aktualizovaný seznam škodlivých organismů rostlin, které se nově objevují ve třetích zemích a mohou představovat potenciální riziko pro zdraví rostlin na území Unie. [pozm. návrh 10]

(34)  V zájmu zajištění účinného provádění tohoto nařízení by profesionální provozovatelé vázaní povinnostmi podle tohoto nařízení měli být uvedeni v registrech zřízených členskými státy. S cílem snížit administrativní zátěž by v těchto registrech měli rovněž být uvedeni profesionální provozovatelé spadající do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/…(7) [Číslo a název nařízení o právním rámci pro rozmnožovací materiál rostlin a do poznámky pod čarou odkaz na zveřejnění v Úředním věstníku].

(35)  Profesionálním provozovatelům působícím ve více než v jedné provozovně by měla být dána možnost provést samostatnou registraci každé této provozovny.

(36)  V zájmu snazšího zjištění zdroje zamoření karanténním škodlivým organismem je vhodné vyžadovat, aby profesionální provozovatelé vedli záznamy týkající se rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které jim byly dodány profesionálními provozovateli a které dodávají jiným profesionálním provozovatelům. Vzhledem k období latence některých karanténních škodlivých organismů a době potřebné pro zjištění zdroje zamoření by se záznamy měly uchovávat po dobu tří let.

(37)  Profesionální provozovatelé by rovněž měli mít zavedeny systémy a postupy umožňující sledovat přemísťování jejich rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci vlastních provozoven.

(38)  Pro dovoz některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí na území Unie by mělo být vyžadováno rostlinolékařské osvědčení. Tyto rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty by v zájmu jasnosti měly být uvedeny na zvláštním seznamu.

(39)  Uvedená rostlinolékařská osvědčení by měla být v souladu s požadavky úmluvy IPPC a dosvědčovat soulad s požadavky a opatřeními stanovenými na základě tohoto nařízení. V zájmu zajištění důvěryhodnosti rostlinolékařských osvědčení by měla být stanovena pravidla pro podmínky jejich platnosti a zrušení.

(40)  Přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci území Unie, přemístění do chráněných zón a v rámci těchto zón by mělo být povoleno, pouze pokud tyto rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty budou mít rostlinolékařský pas dosvědčující soulad s požadavky a opatřeními stanovenými na základě tohoto nařízení. Tyto rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty by v zájmu jasnosti měly být uvedeny na zvláštním seznamu.

(41)  Rostlinolékařský pas by neměl být vyžadován pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty určené pro konečné uživatele, včetně zahrádkářů. [pozm. návrh 11]

(42)  V zájmu zajištění důvěryhodnosti rostlinolékařských pasů by měla být stanovena pravidla pro jejich obsah.

(43)  Rostlinolékařské pasy by v zásadě měli vydávat profesionální provozovatelé. Jestliže profesionální provozovatelé nemají na vydávání rostlinolékařských pasů zdroje, měla by být stanovena možnost, že tyto pasy mohou na žádost profesionálních provozovatelů vydávat příslušné orgány členských států. [pozm. návrh 12]

(44)  Měla by být stanovena pravidla pro vydávání rostlinolékařských pasů, kontroly nutné pro toto vydávání, oprávnění profesionálních provozovatelů vydávajících rostlinolékařské pasy a dozor nad nimi, povinnosti oprávněných provozovatelů a odnětí jejich oprávnění.

(45)  V zájmu snížení zátěže oprávněných provozovatelů by kontroly pro vydávání rostlinolékařských pasů měly být případně kombinovány s kontrolami požadovanými v nařízení (EU) č. …/….[Číslo nařízení o právním rámci pro rozmnožovací materiál rostlin].

(46)  Oprávnění provozovatelé by měli disponovat potřebnými znalostmi v oblasti škodlivých organismů.

(47)  Někteří oprávnění provozovatelé mohou považovat za vhodné vytvořit plán řízení fytosanitárních rizik, který bude zajišťovat a prokazovat vysokou úroveň odbornosti a povědomí o fytosanitárních rizicích, pokud jde klíčové prvky jejich profesní činnosti, a který zdůvodní zvláštní kontrolní uspořádání s příslušnými orgány. Pro obsah těchto plánů by měla být stanovena pravidla Unie. [pozm. návrh 13]

(48)  Je vhodné stanovit pravidla pro nahrazování rostlinolékařských pasů a rostlinolékařských osvědčení.

(49)  V případě nesouladu s pravidly Unie by rostlinolékařský pas měl být odstraněn, jeho platnost by měla být zrušena a z důvodů vysledovatelnosti by měl být uschován.

(50)  Mezinárodní standard pro fytosanitární opatření č. 15 FAO vyžaduje, aby dřevěný obalový materiál nesl určité označení, kterým ho opatří profesionální provozovatelé, již jsou řádně schváleni a nad nimiž je vykonáván dozor. Toto nařízení by mělo stanovit vzor a obsah tohoto označení, jakož i podmínky udělování oprávnění profesionálním provozovatelům na území Unie umísťujícím toto označení a dozoru nad nimi.

(51)  Požaduje-li to třetí země, měly by příslušné rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty při přemístění z území Unie na území této třetí země mít rostlinolékařské osvědčení pro vývoz nebo reexport. S ohledem na příslušná ustanovení úmluvy IPPC by tato osvědčení měly vydávat příslušné orgány a dodržovat při tom obsah vzorových osvědčení pro vývoz a reexport stanovených v úmluvě IPPC.

(52)  Jestliže jsou rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty před vývozem do třetí země přemísťovány přes území více než jednoho členského státu, je důležité, aby si členský stát, v němž byly rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty vyprodukovány nebo zpracovány, vyměnil informace s členským státem, který vydává rostlinolékařské osvědčení pro vývoz. Tato výměna informací má význam pro osvědčení souladu s požadavky třetí země. Mělo by proto být stanoveno „harmonizované předvývozní osvědčení“, které zajistí, že výměna informací bude probíhat jednotným způsobem.

(53)  Komise by měla vytvořit elektronický systém hlášení, jak požaduje toto nařízení.

(53a)  Aby byl zohledněn technický pokrok, vědecký vývoj a nové okolnosti v oblasti zdraví rostlin, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o předpisy, kterými se mění nebo doplňují seznamy karanténních škodlivých organismů Unie, prioritních škodlivých organismů, škodlivých organismů Unie snižujících kvalitu a dotčených rostlin k pěstování. V případě vážného fytosanitárního rizika by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s postupem pro naléhavé případy s cílem stanovit seznam karanténních škodlivých organismů Unie coby prioritních škodlivých organismů. [pozm. návrh 14]

(54)  Aby se zajistilo, že výjimky pro karanténní škodlivé organismy Unie používané k vědeckým účelům, pokusům, selekci odrůd, šlechtění či výstavám jsou prováděny způsobem, který nepředstavuje žádné fytosanitární riziko pro území Unie nebo jeho části, měla by pravomoc přijímat akty na základě článku 290 SFEU, pokud jde o pravidla pro výměnu informací mezi členskými státy a Komisí, co se týče introdukce dotčených škodlivých organismů na území Unie a jejich přemísťování v rámci tohoto území, příslušných posouzení a schválení, monitorování souladu, kroků v případě nesouladu a jejich hlášení, být přenesena na Komisi.

(55)  V zájmu zajištění účinného systému hlášení by pravomoc přijímat akty na základě článku 290 SFEU, pokud jde o pravidla týkající se ohlašovacích povinností v případě podezření na výskyt určitých karanténních škodlivých organismů Unie, který nebyl ještě úředně potvrzen, měla být přenesena na Komisi.

(56)  V zájmu zohlednění technického a vědeckého pokroku týkajícího se průzkumů výskytu škodlivých organismů by pravomoc přijímat akty na základě článku 290 SFEU, pokud jde o pravidla pro změnu nebo doplnění prvků, které mají být součástí víceletých programů průzkumů, měla být přenesena na Komisi.

(57)  V zájmu účinného fungování simulačních cvičení by pravomoc přijímat akty na základě článku 290 SFEU, pokud jde o pravidla stanovící četnost, obsah, formát a další ustanovení ohledně simulačních cvičení, měla být přenesena na Komisi.

(58)  Aby se zajistilo, že chráněné zóny jsou zřizovány a fungují spolehlivým způsobem, měla by být pravomoc přijímat akty na základě článku 290 SFEU, pokud jde o pravidla pro průzkumy, které je nutno provádět za účelem uznávání chráněných zón a zjištění, zda chráněné zóny splňují příslušné požadavky, přenesena na Komisi.

(59)  V zájmu zajištění přiměřeného a restriktivního uplatňování výjimek týkajících se přemístění rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do pohraničních pásem a přemísťování v rámci těchto pásem by pravomoc přijímat akty na základě článku 290 SFEU, pokud jde o pravidla týkající se maximální šířky pohraničních pásem třetích zemí a pohraničních pásem členských států, maximální vzdálenosti přemístění dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů v rámci pohraničních pásem třetích zemí a pohraničních pásem členských států a postupů týkajících se schvalování dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do pohraničních pásem členských států a přemísťování v rámci těchto pásem, měla být přenesena na Komisi.

(60)  V zájmu předcházení fytosanitárním rizikům během tranzitu rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů by pravomoc přijímat akty na základě článku 290 SFEU, pokud jde o pravidla stanovící obsah prohlášení týkajícího se průvozu rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů územím Unie na účelem dovozu do třetí země, měla být přenesena na Komisi.

(61)  Aby se zajistilo, že registrace profesionálních provozovatelů je přiměřená cíli ochrany před fytosanitárními riziky, měla by být pravomoc přijímat akty na základě článku 290 SFEU, pokud jde o pravidla stanovící kategorie profesionálních provozovatelů a podmínky pro tyto provozovatele, kteří mají být vyjmuti z povinnosti být zapsán v registru, přenesena na Komisi.

(62)  V zájmu zajištění důvěryhodnosti rostlinolékařských osvědčení třetích zemí, které nejsou stranami úmluvy IPPC, by pravomoc přijímat akty na základě článku 290 SFEU, pokud jde o pravidla doplňující podmínky přijímání rostlinolékařských osvědčení z těchto třetích zemí, měla být přenesena na Komisi.

(63)  V zájmu minimalizace fytosanitárních rizik rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, které jsou přemísťovány v rámci území Unie, by pravomoc přijímat akty na základě článku 290 SFEU, pokud jde o pravidla stanovící horní hranici pro malá množství určitých rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, které nemusí mít rostlinolékařský pas, měla být přenesena na Komisi.

(64)  V zájmu zajištění spolehlivosti kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů prováděných za účelem vydání rostlinolékařských pasů by pravomoc přijímat akty na základě článku 290 SFEU, pokud jde o pravidla pro vizuální prohlídku, vzorkování, testování a používání certifikačních schémat, měla být přenesena na Komisi.

(65)  V zájmu posílení důvěryhodnosti rostlinolékařských pasů by pravomoc přijímat akty na základě článku 290 SFEU, pokud jde o pravidla pro stanovení kvalifikačních požadavků, které mají splnit profesionální provozovatelé, aby mohli být oprávněni k vydávání rostlinolékařských pasů, měla být přenesena na Komisi.

(66)  V zájmu optimalizace oblasti působnosti a posílení užitečnosti plánu řízení fytosanitárních rizik by pravomoc přijímat akty na základě článku 290 SFEU, pokud jde doplňování či změnu prvků, na něž se takový plán vztahuje, měla být přenesena na Komisi.

(67)  V zájmu zohlednění vývoje mezinárodních norem by pravomoc přijímat akty na základě článku 290 SFEU, pokud jde o pravidla týkající se potvrzení pro komodity specifické povahy, kromě dřevěného obalového materiálu, pro které je požadováno specifické osvědčení souladu s pravidly tohoto nařízení, měla být přenesena na Komisi.

(68)  V zájmu zajištění užitečnosti a spolehlivosti úředních potvrzení a předvývozních osvědčení by pravomoc přijímat akty na základě článku 290 SFEU, pokud jde o pravidla stanovící obsah úředních potvrzení, oprávnění profesionálních provozovatelů vydávajících tato potvrzení a dozor nad nimi, jakož i obsah předvývozních osvědčení, měla být přenesena na Komisi.

(69)  V zájmu přizpůsobení se technickému a vědeckému vývoji a rozhodnutí Evropské rady na základě čl. 355 odst. 6 SFEU by pravomoc přijímat akty na základě článku 290 SFEU, pokud jde o pravidla týkající se změn příloh tohoto nařízení, měla být přenesena na Komisi.

(70)  Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(71)  V zájmu zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto nařízení s ohledem na zřízení seznamu karanténních škodlivých organismů Unie, zřízení seznamu prioritních škodlivých organismů, stanovení opatření proti specifickým karanténním škodlivým organismům Unie, přijímání opatření na omezenou dobu, pokud jde o fytosanitární rizika, jež představují škodlivé organismy, které předběžně splňují kritéria pro karanténní škodlivé organismy Unie, uznávání chráněných zón uznaných v souladu se směrnicí 2000/29/ES čl. 2 odst. 1 písm. h) prvním pododstavcem a zřízení seznamu příslušných škodlivých organismů chráněné zóny, změnu nebo zrušení chráněných zón, změnu seznamu těchto chráněných zón, zřízení seznamu škodlivých organismů Unie snižujících kvalitu a dotčených rostlin k pěstování, zřízení seznamu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz na území Unie a přemísťování v rámci tohoto území mají být zakázány, a dotčených třetích zemí, zřízení seznamu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a požadavků na jejich dovoz na území Unie a přemísťování v rámci tohoto území, stanovení požadavků rovnocenných požadavkům třetích zemí na přemísťování rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů na území Unie, stanovení konkrétních podmínek nebo opatření týkajících se dovozu určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do pohraničních pásem členských států, přijetí dočasných opatření, pokud jde o dovoz a přemísťování rostlin k pěstování ze třetích zemí na území Unie, zřízení seznamu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do určitých chráněných zón a přemísťování v rámci těchto zón má být zakázáno, zřízení seznamu požadavků pro dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do určitých chráněných zón a přemísťování v rámci těchto zón, zřízení seznamu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jakož i příslušných třetích zemí původu či odeslání, pro jejichž dovoz na území Unie má být vyžadováno rostlinolékařské osvědčení, zřízení seznamu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jakož i příslušných třetích zemí původu či odeslání, pro jejichž dovoz do určitých chráněných zón z uvedených třetích zemí má být vyžadováno rostlinolékařské osvědčení, zřízení seznamu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž přemísťování v rámci území Unie má být vyžadován rostlinolékařský pas, zřízení seznamu rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, pro jejichž dovoz do některých chráněných zón má být požadován rostlinolékařský pas, a stanovení formátu rostlinolékařského pasu by prováděcí pravomoci měly být přeneseny na Komisi. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(8).

(72)  Pro přijetí prvotního seznamu karanténních škodlivých organismů Unie by měl být použit poradní postup, vzhledem k tomu, že tento prvotní seznam by měl obsahovat pouze škodlivé organismy uvedené v příloze I části A směrnice 2000/29/ES a příloze II části A oddíle I uvedené směrnice bez jakýchkoli změn; poradní postup by měl být použit i pro změnu vědeckého názvu škodlivého organismu, je-li taková změna odůvodněna na základě vývoje vědeckých poznatků, dále pro přijetí prvotního seznamu chráněných zón a příslušných karanténních škodlivých organismů chráněné zóny, vzhledem k tomu, že tento prvotní seznam by měl obsahovat pouze chráněné zóny uznané v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. h) prvním pododstavcem směrnice 2000/29/ES a karanténní škodlivé organismy chráněné zóny uvedené v příloze I části B a příloze II části B směrnice 2000/29/ES bez jakýchkoli změn; poradní postup by měl být použit i pro změnu a zrušení chráněných zón, pro přijetí prvotního seznamu škodlivých organismů Unie snižujících kvalitu, vzhledem k tomu, že tento prvotní seznam by měl obsahovat pouze škodlivé organismy uvedené v určitých směrnicích o produkci a uvádění osiv a rozmnožovacího materiálu na trh bez jakýchkoliv změn, dále pro přijetí prvotního seznamu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz na území Unie a přemísťování v rámci tohoto území mají být zakázány, vzhledem k tomu, že tento prvotní seznam by měl obsahovat pouze rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, jakož i zákazy a dotčené třetí země, jak je stanoveno v příloze III části A směrnice 2000/29/ES bez jakýchkoli změn, spolu s jejich kódy (KN) kombinované nomenklatury; poradní postup by měl být použit i pro přijetí prvotního seznamu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz na území Unie a přemísťování v rámci tohoto území mají podléhat zvláštním požadavkům, vzhledem k tomu, že tento prvotní seznam by měl obsahovat pouze rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, jakož i příslušné požadavky a dotčené třetí země, jak jsou uvedeny v příloze IV části A směrnice 2000/29/ES bez jakýchkoli změn, spolu s jejich kódy (KN) kombinované nomenklatury; poradní postup by měl být použit i pro přijetí prvotního seznamu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do určitých chráněných zón má být zakázán, vzhledem k tomu, že tento prvotní seznam by měl obsahovat pouze rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, jakož i zákazy a dotčené třetí země, jak jsou uvedeny v příloze III části B směrnice 2000/29/ES bez jakýchkoli změn, spolu s jejich kódy (KN) kombinované nomenklatury; poradní postup by měl být použit i pro přijetí prvotního seznamu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do určitých chráněných zón a přemísťování v rámci těchto zón má podléhat zvláštním požadavkům, vzhledem k tomu, že tento prvotní seznam by měl obsahovat pouze rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, jakož i požadavky uvedené v příloze IV části B směrnice 2000/29/ES bez jakýchkoli změn, spolu s jejich kódy (KN) kombinované nomenklatury; poradní postup by měl být použit i pro přijetí prvotního seznamu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jakož i příslušných třetích zemí původu nebo odeslání, pro něž je pro dovoz na území Unie vyžadováno rostlinolékařské osvědčení, vzhledem k tomu, že tento prvotní seznam by měl obsahovat pouze rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze V části B bodě I směrnice 2000/29/ES bez jakýchkoli změn; poradní postup by měl být použit i pro přijetí prvotního seznamu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jakož i příslušných třetích zemí původu nebo odeslání, pro něž je pro dovoz do určitých chráněných zón vyžadováno rostlinolékařské osvědčení, vzhledem k tomu, že tento prvotní seznam by měl obsahovat pouze rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze V části B bodě II směrnice 2000/29/ES bez jakýchkoli změn; poradní postup by měl být použit i pro přijetí prvotního seznamu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž přemísťování v rámci území Unie je vyžadován rostlinolékařský pas, vzhledem k tomu, že tento prvotní seznam by měl obsahovat pouze rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze V části A bodě I směrnice 2000/29/ES bez jakýchkoli změn; poradní postup by měl být použit i pro přijetí prvotního seznamu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž dovoz do určitých chráněných zón je vyžadován rostlinolékařský pas, vzhledem k tomu, že tento prvotní seznam by měl obsahovat pouze rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze V části A bodě II směrnice 2000/29/ES bez jakýchkoli změn.

(73)  Směrnice Rady 74/647/EHS(9) a směrnice Rady 69/466/EHS(10) stanoví opatření o ochraně proti těmto škodlivým organismům. Po vstupu uvedených směrnic v platnost se dotčené škodlivé organismy rozšířily na celé území Unie, a jejich izolace již tedy není možná. Uvedené směrnice by proto měly být zrušeny.

(74)  Směrnice Rady 69/464/EHS(11), směrnice Rady 93/85/EHS(12), směrnice Rady 98/57/ES(13) a směrnice Rady 2007/33/ES(14) by měly být zrušeny, jelikož by pro dotčené škodlivé organismy měla být přijata nová opatření v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. Vzhledem k času a zdrojům, které budou potřeba pro přijetí těchto nových opatření, by měly být tyto akty zrušeny do roku 1. ledna 2021. [pozm. návrh 15]

(75)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014(15) stanoví, že granty na opatření proti škodlivým organismům se mají týkat některých škodlivých organismů uvedených v přílohách směrnice 2000/29/ES a některých škodlivých organismů, které nejsou v těchto přílohách uvedeny, avšak podléhají dočasným opatřením Unie přijatým s ohledem na tyto škodlivé organismy. Toto nařízení zřizuje kategorii prioritních škodlivých organismů. Je vhodné důležité, aby některá opatření přijímaná členskými státy, zejména pokud jde o prioritní škodlivé organismy, byla způsobilá pro granty Unie, včetně kompenzace vyplácené profesionálním provozovatelům za hodnotu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které podléhají zničení na základě eradikačních opatření stanovených v tomto nařízení, a za uplatňování posílených opatření v oblasti biologické bezpečnosti nezbytných za účelem prevence, zjištění a kontroly prioritních škodlivých organismů na úrovni zemědělských podniků.

Kromě toho by pro granty Unie měla být stejně způsobilá opatření přijatá členskými státy v souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)č. …/2014(16) [číslo a do poznámky pod čarou odkaz na nařízení o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů] za účelem včasné eradikace potenciálně škodlivých invazních nepůvodních druhů v rané fázi invaze. To by mělo zahrnovat také kompenzace vyplácené profesionálním provozovatelům za hodnotu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které podléhají zničení na základě článku 15 nařízení (EU) č. .../2014 [Číslo nařízení o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů]. Nařízení (EU) č. 652/2014 by proto mělo být změněno. [pozm. návrh 16]

(75a)  Součástí společné zemědělské politiky jsou ustanovení, která podmiňují poskytování finančních prostředků / podpory Unie zemědělcům dodržováním konkrétních norem v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a dobrých životních podmínek zvířat. [pozm. návrh 17]

(76)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zajištění harmonizovaného přístupu, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu jeho účinku, složitosti, přeshraniční a mezinárodní povahy lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(77)  Toto nařízení neznamená pro malé a střední podniky neúměrnou administrativní zátěž či hospodářský dopad. Specifická situace malých a středních podniků byla na základě konzultací se zúčastněnými stranami v rámci tohoto nařízení zohledněna všude, kde to bylo možné. Potenciální univerzální výjimka týkající se mikropodniků, které tvoří většinu dotčených společností, nebyla zvažována, a sice s ohledem na cíle veřejné politiky chránit zdraví rostlin.

(78)  Toto nařízení respektuje úmluvu IPPC, Dohodu o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření a pokyny stanovené na základě této úmluvy a dohody.

(78a)  V souladu se zásadou inteligentní regulace bude toto nařízení koordinováno s nařízením (EU) č. … / 2014 [Číslo nařízení o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů], aby bylo zaručeno, že právní předpisy v oblasti zdraví rostlin se uplatňují v plném rozsahu. [pozm. návrh 18]

(79)  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie, a to zvláště respektování soukromého a rodinného života, práva na vlastnictví, ochranu osobních údajů, svobodu podnikání a svobodu umění a věd. Členské státy by měly toto nařízení používat v souladu s těmito právy a zásadami,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Kapitola I

Předmět, oblast působnosti a definice

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Toto nařízení stanoví pravidla pro fytosanitární kontroly a další úřední opatření orgánů členských států zaměřená na identifikaci fytosanitárních rizik, která představuje jakýkoli druh, kmen nebo biotyp patogenních původců, zvířat či parazitických rostlin škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům (dále: „škodlivé organismy“), včetně nepůvodních invazních druhů rostlin, které jsou rostlinám škodlivé, a pro fytosanitární opatření vedoucí ke snížení těchto rizik na přijatelnou úroveň nezbytná k zabránění pronikání škodlivých organismů z jiných členských států nebo třetích zemí. [pozm. návrh 19]

2.  Pro účely tohoto nařízení se odkazy na třetí země rozumí odkazy na třetí země a území uvedené na seznamu v příloze I.

Pro účely tohoto nařízení se odkazy na území Unie rozumí odkazy na území Unie s výjimkou území uvedených na seznamu v příloze I.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, v souladu s článkem 98, kterými se mění příloha I s cílem zajistit, aby oblast působnosti tohoto nařízení byla omezena na evropskou část území Unie. Tyto změny mohou sestávat buď z:

a)  doplnění jednoho nebo více území uvedených v čl. 355 odst. 1 Smlouvy do přílohy I, nebo

b)  odstranění jednoho nebo více území uvedených v čl. 355 odst. 2 Smlouvy z přílohy I.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)  „rostlinami“ se rozumí živé rostliny a tyto živé části rostlin:

a)  osivo, v botanickém smyslu, kromě osiva, které není určeno k pěstování;

b)  plody, v botanickém smyslu;

c)  zelenina;

d)  hlízy, osní hlízy, cibule, oddenky, kořeny, podnože, stolony;

e)  prýty, stonky, odnože;

f)  řezané květiny;

g)  větve s listy;

h)  uříznuté stromy s listy;

i)  listy, olistění;

j)  rostlinné tkáňové kultury, včetně buněčných kultur, zárodečné plazmy, meristémy, chimérické klony, mikropropagační materiál;

k)  živý pyl;

l)  očka, rouby, řízky, roubovance;

2)  „rostlinnými produkty“ se rozumí produkty rostlinného původu nezpracované nebo zpracované jednoduchými metodami, pokud nejsou rostlinami.

Není-li stanoveno jinak, považuje se dřevo za „rostlinný produkt“, pouze pokud nebylo předmětem zpracování, kterým se eliminovala fytosanitární rizika, a pokud splňuje jeden nebo více těchto bodů:

a)  nebylo zbaveno, nebo bylo zbaveno jen z části, svého přirozeného zaobleného povrchu, s kůrou nebo bez ní;

b)  bylo zbaveno svého přirozeného zaobleného povrchu v důsledku rozřezání, rozsekání nebo rozštípání;

c)  je ve formě štěpků, třísek, pilin, zbytků dřeva, hoblin nebo dřevního odpadu a nebylo předmětem zpracování pomocí klihu, tepla nebo tlaku či jejich kombinace za účelem výroby pelet, briket, překližek nebo dřevotřískových desek;

d)  je, nebo má být použito jako obalový materiál či přepravné podložky, bez ohledu na to, zda se skutečně používá pro přepravu zboží;

3)  „rostlinami k pěstování“ se rozumí:

–  již vysazené rostliny které mohou produkovat celé rostliny a jsou určeny k produkci těchto rostlin a které mají být vysazeny, přesazeny nebo zůstat zasazeny určené k pěstování nebo k přesazení po jejich dovozu, nebo

–  rostliny dosud nevysazené v okamžiku jejich dovozu, ale určené k vysazení; [pozm. návrh 20]

4)  „jiným předmětem“ se rozumí materiál nebo předmět, kromě rostlin či rostlinných produktů, na němž může škodlivý organismus přežívat nebo pomocí něhož se může šířit, včetně zeminy a pěstebního substrátu;

5)  „příslušným orgánem“ se rozumí příslušný orgán definovaný v čl. 2 odst. 5 nařízení (EU) č. …/… [Číslo nařízení o úředních kontrolách];

6)  „partií“ se rozumí určitý počet jednotek jednoho druhu zboží identifikovatelný pro fytosanitární účely na základě stejnorodosti složení a původu a tvořící část zásilky;

7)  „profesionálním provozovatelem“ se rozumí jakákoli osoba, na niž se vztahuje veřejné nebo soukromé právo a která se profesionálně zabývá jednou nebo několika níže uvedenými činnostmi týkajícími se rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů:

a)  výsadbou;

b)  pěstováním;

c)  produkcí;

d)  dovozem a přemísťováním na území Unie a vývozem z něj;

e)  dodáním na trh;

ea)  šlechtěním; [pozm. návrh 21]

eb)  rozmnožováním; [pozm. návrh 22]

ec)  udržovacím šlechtěním; [pozm. návrh 23]

ed)  poskytováním služeb; [pozm. návrh 24]

ee)  uchováváním, včetně skladování; [pozm. návrh 25]

8)  „konečným uživatelem“ se rozumí jakákoli osoba, která jedná za účelem, jenž není součástí jejího obchodu, podnikání nebo povolání, a která si pro své vlastní použití opatřuje rostliny nebo rostlinné produkty;

9)  „testem“ se rozumí úřední kontrola, kromě vizuální, která má zjistit, zda došlo k výskytu škodlivého organismu, nebo případný škodlivý organismus identifikovat;

10)  „ošetřením“ se rozumí postup za účelem zničení, inaktivace, odstranění, sterilizace nebo devitalizace škodlivých organismů;

10a)  „provozovatelem“ se rozumí provozovatel podle definice obsažené v čl. 2 bodu 26 nařízení (EU) č. .../2014 [Number of the Official controls Regulation]; [pozm. návrh 26]

10b)  „fytosanitární kontrolou“ se rozumí úřední kontrola:

a)  rostlin nebo zboží;

b)  opatření, která spadají do oblasti působnosti pravidel stanovených v čl. 1 odst. 1, a zařízení a dopravních prostředků, jež jsou k těmto účelům používány;

c)  míst či oblastí, v nichž jsou tyto činnosti vykonávány; [pozm. návrh 27]

10c)  „fytosanitárním opatřením“ se rozumí veškerá opatření, jejichž cílem je vyloučit rizika nebo zabránit pronikání škodlivých organismů z jiných členských států nebo třetích zemí na území Unie. [pozm. návrh 28]

10d)  „karanténními zařízeními“ se rozumí oblasti určené příslušnými orgány, v nichž jsou po dostatečně dlouhou dobu skladovány rostliny ze třetích zemí, dokud se nemá za to, že riziko zavlečení škodlivých organismů ze třetích zemí bylo vyloučeno. [pozm. návrh 29]

Kapitola II

Karanténní škodlivé organismy

Oddíl 1

Karanténní škodlivé organismy

Článek 3

Definice karanténních škodlivých organismů

Škodlivý organismus se nazývá „karanténním škodlivým organismem“ s ohledem na vymezené území, jestliže splňuje všechny tyto podmínky:

a)  jeho totožnost je stanovena ve smyslu přílohy II oddílu 1 bodu 1);

b)  nevyskytuje se na daném území ve smyslu přílohy II oddílu 1 bodu 2) písm. a), nebo, jestliže se na něm vyskytuje, je na daném území rozšířen v omezeném měřítku, ve smyslu přílohy II oddílu 1 bodu 2 písm. b) a c);

c)  může na dané území proniknout a po proniknutí v něm v dohledné budoucnosti přetrvávat (dále: „usídlení“) a šířit se na něm, nebo, jestliže se na daném území již vyskytuje, usídlit se na částech, kde je rozšířen v omezeném měřítku, v souladu s přílohou II oddílem 1 bodem 3);

d)  jeho proniknutí, usídlení a šíření by mělo na dané území nebo, jestliže se na daném území již vyskytuje, na části, kde je rozšířen v omezeném měřítku, nepřijatelný hospodářský, environmentální nebo sociální dopad ve smyslu přílohy II oddílu 1 bodu 4) a

e)  jsou k dispozici proveditelná a účinná opatření, jejichž cílem je zabránit proniknutí, usídlení a šíření uvedeného škodlivého organismu na daném území a zmírnit fytosanitární rizika a dopady.

Oddíl 2

Karanténní škodlivé organismy Unie

Článek 4

Definice karanténních škodlivých organismů Unie

Karanténní škodlivý organismus se nazývá „karanténním škodlivým organismem Unie“, jestliže vymezené území, na něž se odkazuje v úvodní větě článku 3, je území Unie a jestliže je příslušný škodlivý organismus uveden na seznamu stanoveném v čl. 5 odst. 2.

Článek 5

Zákaz introdukce a přemísťování karanténních škodlivých organismů Unie

1.  Karanténní škodlivý organismus Unie nesmí být na území Unie introdukován či v rámci tohoto území přemísťován.

Nesmí být úmyslně podniknuty žádné kroky, které by mohly přispět k introdukci karanténního škodlivého organismu Unie na území Unie a jeho usídlení či šíření na tomto území.

2.  Komise zřídí prostřednictvím prováděcího aktu Seznam škodlivých organismů, které splňují podmínky stanovené v čl. 3 písm. b), c) a d) s ohledem na území Unie, s názvem „seznam karanténních škodlivých organismů Unie“ je uveden v příloze Ia. [pozm. návrh 30]

Uvedený seznam obsahuje škodlivé organismy obsažené v seznamu v příloze I části A směrnice 2000/29/ES a v příloze II části A oddíle I uvedené směrnice. [pozm. návrh 31]

Škodlivé organismy, které jsou endemické pro některou část území Unie, ať již přirozeně, nebo z důvodu introdukce na území Unie odjinud, se na uvedeném seznamu označí jako škodlivé organismy, jejichž výskyt je na území Unie znám.

Škodlivé organismy, které nejsou endemické pro žádnou část území Unie, se na uvedeném seznamu označí jako škodlivé organismy, jejichž výskyt není na území Unie znám.

Uvedený prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 99 odst. 2. [pozm. návrh 32]

3.  Komise prováděcí akt uvedený je oprávněna přijímat v souladu s článkem 98 akty v přenesené pravomoci týkající se změny seznamu uvedeného v odstavci 2 změní, jestliže se na základě posouzení ukáže, že škodlivý organismus, který není obsažen v uvedeném seznamu aktu, splňuje podmínky stanovené v čl. 3 písm. b), c) a d) s ohledem na území Unie, nebo jestliže některý škodlivý organismus obsažený v uvedeném seznamu aktu již nesplňuje jednu nebo více těchto podmínek. V prvním případě Komise dotčený škodlivý organismus na seznam uvedený v odstavci 2 doplní, v druhém případě dotčený škodlivý organismus z uvedeného seznamu zruší. [pozm. návrh 33]

Komise dá členským státům příslušné posouzení k dispozici.

Prováděcí akty, kterými se mění prováděcí akt uvedený v odstavci 2, se přijímají přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3. Stejný postup se použije v případě Komise je oprávněna přijímat v souladu s článkem 98 akty v přenesené pravomoci týkající se zrušení nebo nahrazení prováděcího aktu seznamu uvedeného v odstavci 2. [pozm. návrh 34]

4.  Komise změní prováděcí akt uvedený v odstavci 2 s cílem změnit vědecký název je oprávněna přijímat v souladu s článkem 98 akty v přenesené pravomoci týkající se změny vědeckého názvu škodlivého organismu, který je obsažen v seznamu uvedeném v odstavci 2, jestliže je taková změna odůvodněna vývojem vědeckých poznatků. [pozm. návrh 35]

Tyto prováděcí akty se přijmou poradním postupem podle čl. 99 odst. 2. [pozm. návrh 36]

Článek 6

Prioritní škodlivé organismy

1.  Karanténní škodlivý organismus Unie je „prioritním škodlivým organismem“, jestliže splňuje všechny tyto podmínky:

a)  splňuje s ohledem na území Unie podmínku stanovenou v příloze II oddíle 1 bodě 2 písm. a) nebo b);

b)  jeho potenciální hospodářský, environmentální nebo sociální dopad na území Unie je velice závažný, jak je stanoveno v příloze II oddíle 2;

c)  je na seznamu uvedeném v odstavci 2.

2.  Komise prostřednictvím prováděcího aktu zřídí a pozměňuje seznam je oprávněna přijímat v souladu s článkem 98 akty v přenesené pravomoci týkající se změny seznamu prioritních škodlivých organismů uvedeného v příloze Ib, dále: „seznam prioritních škodlivých organismů“. [pozm. návrh 37]

Jestliže se na základě posouzení ukáže, že karanténní škodlivý organismus Unie splňuje podmínky uvedené v odstavci 1, nebo že některý škodlivý organismus již nesplňuje jednu nebo více těchto podmínek, Komise prováděcí akt uvedený je oprávněna přijímat v souladu s článkem 98 akty v přenesené pravomoci týkající se změny seznamu uvedeného v prvním pododstavci změní, a sice doplněním dotčeného škodlivého organismu na uvedený seznam, nebo jeho zrušením z tohoto seznamu. [pozm. návrh 38]

Komise dá neprodleně členským státům příslušné posouzení k dispozici. [pozm. návrh 39]

Počet prioritních škodlivých organismů nesmí překročit 10 % počtu karanténních škodlivých organismů Unie uvedených na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 a 3. Jestliže počet prioritních škodlivých organismů překročí 10 % počtu karanténních škodlivých organismů Unie uvedených na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 2 a 3, změní Komise prováděcí akt uvedený v prvním pododstavci tak, že příslušným způsobem upraví počet škodlivých organismů na uvedeném seznamu na základě jejich potenciálního hospodářského, environmentálního nebo sociálního dopadu, jak stanoví příloha II oddíl 2. [pozm. návrh 40]

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3. [pozm. návrh 41]

V řádně odůvodněných Je-li to ze zvláště naléhavých případech souvisejících s vážnými fytosanitárními riziky přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty, v souladu s postupem uvedeným v čl. 99 odst. 4, které stanoví karanténní škodlivé organismy Unie coby prioritní škodlivé organismy důvodů nutné v případě závažného fytosanitárního rizika, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 98a. [pozm. návrh 42]

Článek 7

Změna přílohy II oddílu 1 a 2

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, kterými se mění příloha II oddíl 1 ohledně kritérií pro identifikaci škodlivých organismů, které splňují kritéria pro karanténní škodlivé organismy, pokud jde o totožnost škodlivého organismu, jeho výskyt, schopnost proniknout, usídlit se a šířit se, jakož i jeho potenciální hospodářský, sociální a environmentální dopad, s ohledem na vývoj odborných a vědeckých znalostí a mezinárodních standardů. [pozm. návrh 43]

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, kterými se mění příloha II oddíl 2 ohledně kritérií pro identifikaci karanténních škodlivých organismů Unie, které splňují kritéria pro prioritní škodlivé organismy, pokud jde o jejich potenciální hospodářský, sociální a environmentální dopad, s ohledem na vývoj odborných a vědeckých znalostí.

Článek 8

Karanténní škodlivé organismy Unie používané k vědeckým účelům, pokusům, selekci odrůd, šlechtění či výstavám

1.  Odchylně od čl. 5 odst. 1 smí členské státy na základě žádosti povolit introdukci a přemísťování karanténních škodlivých organismů Unie na svém území používaných k vědeckým účelům, pokusům, selekci odrůd, šlechtění či výstavám, jestliže jsou splněny všechny tyto požadavky:

a)  introdukce, přemísťování a používání dotčeného škodlivého organismu nepovede k usídlení nebo šíření uvedeného škodlivého organismu na území Unie při uložení adekvátních omezení;

b)  skladovací zařízení, v nichž má být škodlivý organismus uchováván a karanténní stanice uvedené v článku 56, v nichž má být škodlivý organismus používán, jsou pro daný účel vhodná;

c)  vědecká a odborná kvalifikace personálu, který vykonává činnost za použití uvedeného škodlivého organismu, je dostatečná.

2.  Příslušný orgán posoudí riziko usídlení a šíření dotčeného škodlivého organismu v souladu s odst. 1 písm. a) a zohlední přitom totožnost, biologii a prostředky šíření uvedeného škodlivého organismu, plánovanou činnost, interakci s životním prostředím a další významné faktory související s rizikem, které uvedený škodlivý organismus představuje.

Uvedený orgán posoudí skladovací zařízení, v nichž má být daný škodlivý organismus uchováván, stanovené v odst. 1 písm. b), a vědeckou a odbornou kvalifikaci personálu, který má provádět činnost za použití daného škodlivého organismu, stanovenou v odst. 1 písm. c).

Na základě tohoto posouzení příslušný orgán povolí introdukci na území Unie nebo přemísťování v rámci tohoto území škodlivého organismu, pokud jsou splněny požadavky stanovené v odstavci 1.

3.  Je-li povolení uděleno, musí být podmíněno všemi těmito požadavky:

a)  škodlivý organismus musí být uchováván ve skladovacích zařízeních, která příslušné orgány považují za vhodná pro daný účel a která jsou uvedena na povolení;

b)  činnost za použití uvedeného škodlivého organismu musí být prováděna v karanténní stanici určené v souladu s článkem 56 příslušným orgánem a uvedené na povolení;

c)  činnost za použití uvedeného škodlivého organismu musí být prováděna personálem, jehož vědeckou a odbornou kvalifikaci považuje příslušný orgán za dostatečnou a která je uvedena na povolení;

d)  uvedené povolení musí škodlivý organismus doprovázet při jeho introdukci na území Unie nebo přemísťování v rámci tohoto území.

4.  Povolení je omezeno na množství, které odpovídá dotčené činnosti a které nesmí překročit kapacitu určené karanténní stanice.

Povolení obsahuje restrikce nezbytné pro přiměřené zmírnění rizika usídlení a šíření dotčeného karanténního škodlivého organismu Unie.

5.  Příslušný orgán monitoruje soulad s podmínkami uvedeným v odstavci 3, jakož i omezení a restrikce uvedené v odstavci 4, a podnikne nezbytné kroky v případě, že uvedené podmínky, omezení a restrikce nejsou dodržovány. Uvedené kroky případně povedou ke zrušení povolení uvedeného v odstavci 1.

6.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, kterými stanoví prováděcí pravidla týkající se:

a)  výměny informací mezi členskými státy a Komisí ohledně introdukce dotčených škodlivých organismů na území Unie a jejich přemísťování v rámci tohoto území;

b)  posouzení a povolení uvedeného v odstavci 2 a

c)  monitorování souladu, přijetí kroků v případě nesouladu a jejich ohlášení, jak je uvedeno v odstavci 5.

Článek 9

Hlášení výskytu karanténních škodlivých organismů Unie příslušným orgánům

1.  Každý, kdo zjistí výskyt karanténního škodlivého organismu Unie, nebo má důvodné podezření na tento výskyt, písemně neprodleně informuje příslušný orgán a toto oznámení příslušnému orgánu potvrdí písemně ve lhůtě deseti kalendářních dnů. [pozm. návrh 44]

2.  Jestliže o to příslušný orgán požádá, poskytne osoba uvedená v odstavci 1 danému orgánu informace o uvedeném výskytu, které má k dispozici.

Článek 10

Opatření v případě podezření na výskyt karanténního škodlivého organismu Unie

Jestliže má příslušný orgán podezření na výskyt karanténního škodlivého organismu Unie v části území příslušného členského státu, o níž nebylo známo, že se v ní uvedený škodlivý organismus vyskytuje, přijme okamžitě veškerá opatření nezbytná k úřednímu potvrzení, zda se v této části uvedený škodlivý organismus vyskytuje, či nikoli.

Článek 11

Hlášení výskytu karanténních škodlivých organismů Unie Komisi a ostatním členským státům

1.  Členský stát podá prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 97 hlášení Komisi a ostatním členským státům v případě, že je splněn jeden z těchto bodů:

a)  jeho příslušný orgán obdržel diagnózu úřední laboratoře, jak stanoví článek 36 nařízení (EU) č. …/… [Číslo nařízení o úředních kontrolách], která potvrzuje (dále: „úřední potvrzení“) výskyt karanténního škodlivého organismu Unie, o němž nebylo známo, že se na území daného členského státu vyskytuje;

b)  jeho příslušný orgán úředně potvrdil výskyt karanténního škodlivého organismu Unie na svém území, jestliže se zjistilo, že uvedený škodlivý organismus se vyskytuje v části území, kde se dříve nevyskytoval;

c)  jeho příslušný orgán úředně potvrdil výskyt karanténního škodlivého organismu na svém území v zásilce rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů dovezených na území Unie, nebo určených k dovozu na tomto území či přemísťování v rámci tohoto území.

2.  Hlášení uvedené v odstavci 1 se podá do tří pracovních dní od data, kdy příslušný orgán úředně potvrdil výskyt uvedeného karanténního škodlivého organismu Unie.

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, kterými stanoví, že ohlašovací povinnost uvedená v odstavci 1 se rovněž použije v případě podezření na výskyt určitých karanténních škodlivých organismů Unie, který ještě nebyl úředně potvrzen. Uvedené akty v přenesené pravomoci mohou rovněž stanovit lhůtu, v rámci níž musí být uvedená hlášení podána.

Článek 12

Informace o karanténních škodlivých organismech Unie poskytované příslušnými orgány profesionálním provozovatelům

Jsou-li splněny podmínky jednoho z bodů čl. 11 odst. 1, zajistí dotčené příslušné orgány, že profesionální provozovatelé, jejichž rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty mohou být zasaženy, jsou o výskytu karanténního škodlivého organismu Unie neprodleně informováni.

Článek 13

Informace o prioritních škodlivých organismech podávané příslušnými orgány veřejnosti

Jsou-li splněny podmínky jednoho z bodů čl. 11 odst. 1 písm. a) nebo b) týkající se prioritních škodlivých organismů, informuje příslušný orgán veřejnost o opatřeních, která byla a mají být uvedeným příslušným orgánem přijata, jakož i případně o opatřeních, která mají být přijata konkrétními profesionálními provozovateli či jinými osobami.

Členské státy zajistí, aby veřejnost měla přístup k informacím o možných hospodářských, environmentálních a sociálních dopadech škodlivých organismů rostlin, hlavních zásadách prevence a šíření a rovněž odpovědnosti celé společnosti za zajištění fytosanitárního zdraví na území Unie.

Komise zřídí a aktualizuje veřejně přístupný seznam škodlivých organismů rostlin, které se nově objevují ve třetích zemích a mohou představovat riziko pro zdraví rostlin na území Unie. [pozm. návrh 45]

Článek 14

Hlášení bezprostředního nebezpečí

1.  Má-li některý členský stát důkazy o existenci bezprostředního nebezpečí proniknutí karanténního škodlivého organismu Unie na území Unie nebo do jeho části, kde se uvedený škodlivý organismus dosud nevyskytoval, informuje uvedený členský stát o těchto důkazech neprodleně písemnou formou Komisi a ostatní členské státy.

2.  Profesionální provozovatelé neprodleně informují příslušné orgány o veškerých důkazech, které mají k dispozici, o bezprostředním nebezpečí uvedeném v odstavci 1 týkajícím se karanténních škodlivých organismů Unie.

2a.  V případě bezprostředního nebezpečí stanoveného v odstavcích 1 a 2 přijmou členské státy a profesionální provozovatelé nezbytná opatření úměrná souvisejícím rizikům, aby zabránili proniknutí těchto škodlivých organismů na území Unie. [pozm. návrh 46]

Článek 15

Opatření, která musí být neprodleně přijata profesionálními provozovateli

1.  Jestliže profesionální provozovatel zjistí, že se na rostlinách, rostlinných produktech či jiných předmětech, které jsou pod jeho kontrolou, vyskytuje karanténní škodlivý organismus Unie, neprodleně a po informování dotčeného příslušného orgánu a konzultaci s ním přijme fytosanitární opatření nutná k vyhubení uvedeného škodlivého organismu z dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů a ze svých případných provozoven a zabrání šíření uvedeného škodlivého organismu.

Uvedený profesionální provozovatel neprodleně a po informování dotčeného příslušného orgánu a konzultaci s ním informuje osoby v obchodním řetězci, od nichž uvedené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty získal.

Uvedený příslušný orgán v příslušných případech zajistí, aby dotčený profesionální provozovatel stáhl z trhu rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, v nichž se uvedený dotčený organismus může vyskytovat.

2.  Jestliže rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty uvedené v odstavci 1 již nejsou pod kontrolou dotčeného profesionálního provozovatele, uvedený profesionální provozovatel neprodleně a po informování dotčeného příslušného orgánu a konzultaci s ním informuje o výskytu škodlivého organismu osoby v obchodním řetězci, od nichž uvedené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty získal, a dále osoby, kterým byly uvedené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty dodány.

3.  Příslušný orgán v příslušných případech zajistí, aby dotčený profesionální provozovatel převzal z trhu zpět rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, v nichž se může škodlivý organismus vyskytovat, a v případě, že se uvedené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty již mohly dostat ke konečnému uživateli, je od těchto uživatelů převzal zpět.

4.  Jestliže se použije odstavec 1 nebo 2, poskytne dotčený profesionální provozovatel dotčenému příslušnému orgánu všechny informace relevantní pro veřejnost. V případě, že je třeba podniknout kroky v souvislosti s rostlinami, rostlinnými produkty či jinými předměty, v nichž se může daný škodlivý organismus vyskytovat, informuje uvedený orgán veřejnost.

Článek 16

Eradikace karanténních škodlivých organismů Unie

1.  Jestliže je výskyt karanténního škodlivého organismu Unie úředně potvrzen, podnikne příslušný orgán neprodleně veškerá opatření nezbytná pro vyhubení uvedeného škodlivého organismu na dotčeném území a (dále: „eradikace“), pokud je vyhubení možné, nebo, není-li eradikace možná, pro zabránění jeho šíření mimo toto území (dále: „izolace“). Uvedená opatření se přijmou v souladu s přílohou IV o opatřeních a zásadách pro řízení rizik škodlivých organismů. [pozm. návrh 47]

1a.  Pokud členské státy odškodňují profesionální provozovatele podle čl. 19 odst. 1 písm. ca) nařízení (EU) č. 652/2014 za hodnotu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů zničených v rámci opatření uvedených v odstavci 1 a zavedených na přeshraničním území, zajistí, aby příslušné odškodnění bylo koordinováno mezi dotčenými členskými státy a aby pokud možno nedocházelo k nevhodnému narušení trhu. [pozm. návrh 48]

2.  V případě, že výskyt dotčeného karanténního škodlivého organismu Unie může souviset s přemístěním rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, prošetří příslušný orgán zdroj uvedeného výskytu a možnost, že dotčený škodlivý organismus se prostřednictvím uvedeného přemístění rozšířil na další rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty.

3.  Jestliže se opatření uvedená v odstavci 1 týkají dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie nebo jejich přemísťování v rámci tohoto území, informuje dotčený členský stát o těchto opatřeních neprodleně Komisi a ostatní členské státy.

4.  Opatření uvedená v odstavci 1 a prošetřování uvedené v odstavci 2 se vztahují i na soukromé pozemky občanů.

Článek 17

Ustanovení vymezených území

1.  Ihned po úředním potvrzení uvedeném v čl. 11 odst. 1 písm. a) ustanoví příslušný orgán území, kde mají být přijata opatření stanovená v uvedeném článku (dále: „vymezené území“).

Toto vymezené území sestává ze zamořené zóny, stanovené v odstavci 2, a nárazníkové zóny, stanovené v odstavci 3.

2.  Zamořená zóna sestává z:

a)  všech rostlin, o nichž je známo, že byly napadeny dotčeným škodlivým organismem;

b)  všech rostlin vykazujících známky nebo příznaky indikující možné napadení uvedeným škodlivým organismem;

c)  všech ostatních rostlin, které by z důvodu své vnímavosti vůči uvedenému škodlivému organismu a blízkosti napadeným rostlinám, nebo kvůli společnému zdroji produkce s napadenými rostlinami nebo rostlinami vypěstovanými z těchto rostlin, je-li tento zdroj znám.

3.  Nárazníková zóna přiléhá k zamořené zóně a obklopuje ji.

Její velikost je přiměřená s ohledem na riziko, že se dotčený škodlivý organismus ze zamořené zóny šíří přirozeně, nebo v důsledku lidské činnosti v zamořené zóně a jejím okolí, a je stanovena v souladu se zásadami uvedenými v příloze IV oddíle 2 o opatřeních a zásadách pro řízení rizik škodlivých organismů.

Jestliže je však veškeré riziko šíření škodlivého organismu ze zamořené zóny dostatečně zmírněno prostřednictvím přirozených nebo umělých bariér, není třeba nárazníkovou zónu zřizovat.

4.  Odchylně od odstavce 1, jestliže příslušný orgán dojde na první pohled k závěru, že vzhledem k povaze dotčeného škodlivého organismu a místu, kde byl jeho výskyt zjištěn, je možné uvedený škodlivý organismus vyhubit okamžitě, může rozhodnout, že vymezené území nezřídí.

V takovém případě provede průzkum s cílem zjistit, zda byly napadeny další rostliny nebo rostlinné produkty. Na základě tohoto průzkumu příslušný orgán rozhodne, zda je třeba vymezené území ustanovit. Dotčený příslušný orgán informuje Komisi a ostatní členské státy o závěrech uvedeného průzkumu.

5.  Jestliže vymezené území ustanovené v souladu s články 2 a 3 zasahuje do území jiného členského státu, kontaktuje členský stát, kde byl výskyt dotčeného škodlivého organismus zjištěn, neprodleně členský stát, do jehož území má vymezené území zasahovat, aby umožnil tomuto členskému státu přijmout příslušné kroky uvedené v odstavcích 1 až 4.

6.  Do dne 31. března každého roku nahlásí členské státy Komisi a ostatním členským státům počet a umístění ustanovených vymezených území, dotčené škodlivé organismy a příslušná opatření přijatá během předchozího roku.

Článek 18

Průzkumy a úpravy vymezených území a rušení omezení

1.  Příslušné orgány provádí každý rok na základě posouzení rizik a s odpovídající četností průzkum všech vymezených území, pokud jde o vývoj výskytu dotčeného škodlivého organismu. [pozm. návrh 49]

Uvedené průzkumy jsou prováděny v souladu s ustanoveními o průzkumech uvedenými v čl. 21 odst. 1 a 2.

2.  Jestliže z výsledků ročního průzkumu prováděného příslušným orgánem vyplyne, že dotčený škodlivý organismus se vyskytuje v nárazníkové zóně, informuje dotčený členský stát neprodleně o tomto výskytu Komisi a ostatní členské státy a uvede, že výskyt uvedeného škodlivého organismu byl zjištěn v nárazníkové zóně. [pozm. návrh 50]

3.  Příslušné orgány na základě výsledků průzkumů uvedených v odstavci 1 případně upraví hranice zamořených zón, nárazníkových zón a vymezených území.

4.  Příslušné orgány mohou přijmout rozhodnutí o zrušení vymezeného území a ukončení příslušných eradikačních opatření za podmínky, že během průzkumů uvedených v odstavci 1 nebyl v uvedeném vymezeném území zjištěn výskyt dotčeného škodlivého organismu po dostatečně dlouhou dobu, která je dostatečně dlouhá na ověření nepřítomnosti škodlivých organismů. [pozm. návrh 51]

5.  Při rozhodování o úpravách uvedených v odstavci 3 nebo o zrušení vymezeného území uvedeného v odstavci 4 vezme dotčený příslušný orgán v úvahu alespoň biologii dotčeného škodlivého organismu a přenašeče, výskyt hostitelských rostlin, ekoklimatické podmínky a pravděpodobnost úspěšnosti eradikačních opatření.

Článek 19

Zprávy o opatřeních přijatých v souladu s články 16, 17 a 18

Členské státy vypracují o opatřeních přijatých v souladu s články 16, 17 a 18 zprávu.

Jestliže některý členský stát přijme uvedená opatření na území přiléhajícím k hranici s jiným členským státem, musí být uvedená zpráva předložena tomuto členskému státu.

Zpráva musí být předložena na požádání Komisi a ostatním členským státům.

Článek 20

Změna přílohy IV

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, kterými se mění příloha IV oddíl 1 o opatřeních pro řízení rizik karanténních škodlivých organismů, pokud jde o opatření zaměřená na prevenci a vyhubení napadení pěstovaných a volně rostoucích rostlin, opatření zaměřená na zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, opatření zaměřená na jiné cesty průniku karanténních škodlivých organismů, a akty, kterými se mění oddíl 2 uvedené přílohy o zásadách pro řízení rizik škodlivých organismů, pokud jde o zásady pro řízení rizik škodlivých organismů s ohledem na vývoj odborných a vědeckých poznatků a na mezinárodní standardy pro fytosanitární opatření dohodnuté v rámci Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin. [pozm. návrh 52]

Článek 21

Průzkumy ohledně karanténních škodlivých organismů Unie a škodlivých organismů, které předběžně splňují kritéria pro karanténní škodlivý organismus Unie

1.  Členské státy provádí na základě zřejmých rizik v určitých obdobích průzkumy, kterými kontrolují výskyt veškerých karanténních škodlivých organismů Unie, jakož i známky či příznaky všech škodlivých organismů, které předběžně splňují kritéria pro karanténní škodlivý organismus Unie, podle přílohy II oddílu 3, na všech územích, o nichž je známo, že se na nich uvedený škodlivý organismus nevyskytuje. [pozm. návrh 53]

2.  Uvedené průzkumy sestávají alespoň z vizuálních prohlídek prováděných příslušným orgánem a případně ze vzorkování a testování. Průzkumy jsou založeny na řádných vědeckých a odborných zásadách a jsou prováděny ve vhodnou dobu s ohledem na možnost zjistit výskyt dotčeného škodlivého organismu.

Uvedené průzkumy zohlední vědecké a odborné důkazy a všechny další relevantní informace týkající se výskytu dotčených škodlivých organismů.

3.  Do dne 30. dubna každého roku nahlásí členské státy Komisi a ostatním členským státům výsledky průzkumů uvedených v odstavci 1, které byly provedeny v předchozím roce.

Článek 22

Víceleté programy průzkumů a sběr informací

1.  Členské státy zřídí víceleté programy průzkumů, které stanoví obsah průzkumů, jež mají být prováděny v souladu s článkem 21. Uvedené programy stanoví sběr a zaznamenávání vědeckých a odborných důkazů a dalších informací uvedených v čl. 21 odst. 2 druhém pododstavci.

V programech musí být uvedeny tyto prvky: konkrétní cíl každého průzkumu, jeho prostorová a časová oblast působnosti, škodlivé organismy, rostliny a komodity, na něž se průzkum zaměřuje, metodika průzkumu a řízení kvality včetně popisu postupů pro vizuální prohlídku, vzorkování a testování spolu s jejich odborným odůvodněním, časový rozvrh, četnost a počet naplánovaných vizuálních kontrol, vzorky a testy, metoda zaznamenávání získaných informací a podávání zpráv o těchto informacích.

Uvedené víceleté programy se vztahují na dobu pěti až sedmi let.

2.  Při zřízení víceletých programů průzkumů podají členské státy Komisi a ostatním členským státům informace o těchto programech.

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, kterými se mění nebo doplňují jež požadují, aby členské státy změnily nebo doplnily prvky, které mají být součástí víceletých programů průzkumů, stanovené v odstavci 1. [pozm. návrh 54]

Článek 23

Průzkumy prioritních škodlivých organismů

1.  Členské státy každý rok provádí samostatný průzkum každého prioritního škodlivého organismu v souladu s čl. 21 odst. 1. Uvedené průzkumy zahrnují dostatečně vysoký počet vizuálních prohlídek, vzorkování a testů v závislosti na příslušném škodlivém organismu s cílem zajistit při vysoké úrovni pravděpodobnosti jejich včasné zjištění.

2.  Do dne 30. dubna každého roku nahlásí členské státy Komisi a ostatním členským státům výsledky průzkumů uvedených v odstavci 1, které byly provedeny v předchozím roce.

Článek 24

Pohotovostní plány pro prioritní škodlivé organismy

1.  Každý členský stát vypracuje a aktualizuje pro každý prioritní škodlivý organismus, který může proniknout a usídlit se na jeho území nebo části jeho území, samostatný plán obsahující informace o postupech rozhodování, procedurách a protokolech, jimiž je třeba se řídit, a zdrojích, které je třeba uvolnit, v případě potvrzení výskytu dotčeného škodlivého organismu nebo podezření na jeho výskyt, dále „pohotovostní plán“. Členské státy zapojí do procesu vypracovávání a aktualizace pohotovostního plánu od počáteční fáze všechny příslušné zúčastněné strany. [pozm. návrh 55]

2.  Pohotovostní plán obsahuje tyto prvky:

a)  úkoly a povinnosti subjektů zapojených do provádění plánu v případě potvrzení výskytu dotčeného prioritního škodlivého organismu nebo podezření na jeho výskyt, strukturu řízení a postupů pro koordinaci kroků přijímaných příslušnými orgány, dalšími veřejnými orgány v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. …/… [Číslo nařízení o úředních kontrolách], pověřenými subjekty nebo zúčastněnými fyzickými osobami v souladu s čl. 25 odst. 1 nařízení (EU) č. …/… [Číslo nařízení o úředních kontrolách], laboratořemi a profesionálními provozovateli, včetně koordinace se sousedními členskými státy a případnými třetími zeměmi;

b)  přístup příslušných orgánů do provozoven profesionálních provozovatelů a na pozemky fyzických osob, je-li to nutné, do laboratoří, k vybavení, personálu, externím odborným znalostem a zdrojům nezbytným pro rychlou a účinnou eradikaci, nebo případnou izolaci dotčeného prioritního škodlivého organismu;

c)  opatření, která mají být přijata ohledně informování Komise, ostatních členských států, dotčených profesionálních provozovatelů a veřejnosti, pokud jde o výskyt dotčeného prioritního škodlivého organismu a opatření přijatých proti němu, v případě, že výskyt dotčeného škodlivého organismu je úředně potvrzen nebo na něj existuje podezření;

d)  systém pro zaznamenávání zjištění výskytu dotčeného prioritního škodlivého organismu;

e)  posouzení v souladu s čl. 6 odst. 2, která jsou k dispozici, jakož i veškerá posouzení daného členského státu ohledně rizika dotčeného prioritního škodlivého organismu pro jeho území;

f)  opatření pro řízení rizika, která mají být provedena, pokud jde o dotčený prioritní škodlivý organismus v souladu s přílohou IV oddílem 1, jakož i postupy, kterými je třeba se řídit;

g)  zásady zeměpisného stanovení vymezených území;

h)  protokoly popisující metody vizuálních prohlídek, vzorkování a laboratorních testů a

i)  zásady týkající se odborné přípravy personálu příslušných orgánů.

Je-li to vhodné, mají prvky uvedené v písmenech a) až i) formu návodu.

3.  Členské státy vypracují pohotovostní plán pro dotčený prioritní organismus do jednoho roku od data zařazení uvedeného organismu na seznam prioritních škodlivých organismů.

Členské své pohotovostní plány pravidelně přezkoumávají a v případě potřeby je aktualizují.

4.  Členské státy své pohotovostní plány na požádání sdělí Komisi a ostatním členským státům a informují všechny příslušné provozovatele. [pozm. návrh 56]

Článek 25

Simulační cvičení

1.  Členské státy provádějí simulační cvičení týkající se provádění pohotovostních plánů v intervalech stanovených v závislosti na biologii dotčeného prioritního škodlivého organismu a fytosanitárním riziku, které uvedený škodlivý organismus představuje.

Uvedená cvičení se uskuteční s ohledem na všechny dotčené prioritní škodlivé organismy v přiměřeném časovém období a za účasti příslušných zúčastněných stran. [pozm. návrh 57]

2.  Pokud jde o prioritní škodlivé organismy, jejichž výskyt v jednom členském státě by mohl mít dopad na sousední členské státy, jsou mohou být simulační cvičení prováděna dotčenými členskými státy společně na základě jejich příslušných pohotovostních plánů. [pozm. návrh 58]

V příslušných případech provádí členské státy uvedená simulační cvičení se sousedními třetími zeměmi.

3.  Členské státy na požádání poskytnou Komisi a ostatním členským státům zprávu o výsledcích každého simulačního cvičení.

4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, které stanoví:

a)  četnost, obsah a formát simulačních cvičení;

b)  simulační cvičení vztahující se na více než jeden prioritní škodlivý organismus;

c)  spolupráci mezi členskými státy navzájem a členskými státy a třetími zeměmi;

d)  obsah zpráv o simulačních cvičeních stanovených v odstavci 3. [pozm. návrh 59]

Článek 26

Plány eradikace pro prioritní škodlivé organismy

1.  Jestliže je výskyt prioritního organismu jednoho nebo více prioritních organismů úředně potvrzen na území členského státu v souladu s čl. 11 odst. 1 písm. a), přijme příslušný orgán po konzultaci s dotčenými provozovateli neprodleně plán, který stanoví opatření pro eradikaci dotčeného škodlivého organismu (dotčených škodlivých organismů), jak stanoví články 16, 17 a 18, jakož i časový rozvrh použití těchto opatření. Uvedený plán se nazývá „plán eradikace“. [pozm. návrh 60]

Plán eradikace obsahuje popis formy a organizace průzkumů, které mají být provedeny, a stanoví počet vizuálních prohlídek, vzorkování a laboratorních testů, které mají být provedeny.

2.  Členské státy na požádání předloží Komisi a ostatním členským státům plány eradikace a výroční zprávu o opatřeních přijatých v souladu s články 16, 17 a 18 na základě dotčených plánů eradikace.

Článek 27

Opatření Unie pro specifické karanténní škodlivé organismy Unie

1.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit je oprávněna přijímat v souladu s článkem 98 akty v přenesené pravomoci stanovující opatření proti specifickým karanténním škodlivým organismům Unie. Uvedená opatření zajistí pro každý z dotčených škodlivých organismů provádění jednoho nebo více z těchto ustanovení: [pozm. návrh 61]

a)  článek 10 týkající se opatření v případě podezření na výskyt karanténního škodlivého organismu Unie;

b)  článek 15 týkající se opatření, která musí neprodleně přijmout profesionální provozovatelé;

c)  článek 16 týkající se eradikace karanténních škodlivých organismů Unie;

d)  článek 17 týkající se ustanovení vymezených území;

e)  článek 18 týkající se průzkumů a úprav vymezených území a rušení omezení;

f)  článek 21 týkající se průzkumů ohledně karanténních škodlivých organismů Unie a škodlivých organismů, které předběžně splňují kritéria pro karanténní škodlivý organismus Unie;

g)  článek 23 týkající se průzkumů prioritních škodlivých organismů, pokud jde o počet vizuálních prohlídek, vzorkování a testů pro určité prioritní škodlivé organismy;

h)  článek 24 týkající se pohotovostních plánů pro prioritní škodlivé organismy;

i)  článek 25 týkající se simulačních cvičení;

j)  článek 26 týkající se plánů eradikace pro prioritní škodlivé organismy.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3. [pozm. návrh 62]

2.  Jestliže s ohledem na vymezené území dojde Komise na základě průzkumů uvedených v článku 18 nebo jiných důkazů k závěru, že eradikace dotčeného karanténního škodlivého organismu Unie není možná, může je oprávněna přijmout prováděcí v souladu s článkem 98 akty uvedené v odstavci 1, v přenesené pravomoci, které stanoví opatření s jediným účelem prevence šíření uvedených škodlivých organismů za hranice dotčených území. Tato prevence se nazývá „izolace“. [pozm. návrh 63]

3.  Jestliže Komise dojde k závěru, že v oblastech mimo vymezené území je třeba zavést preventivní opatření s cílem chránit část území Unie, kde se dotčený karanténní škodlivý organismus Unie nevyskytuje, může je oprávněna přijmout prováděcí v souladu s článkem 98 akty uvedené v odstavci 1, v přenesené pravomoci, které uvedená opatření stanoví. [pozm. návrh 64]

4.  Opatření uvedená v odstavci 1, 2 a 3 musí být přijata v souladu s přílohou IV o opatřeních a zásadách pro řízení rizik škodlivých organismů a zohledňovat specifická rizika dotčených karanténních škodlivých organismů Unie jakož i nutnost provést nezbytná opatření ke zmírnění rizik harmonizovaným způsobem na úrovni Unie.

5.  Prováděcí Akty v přenesené pravomoci uvedené v odstavci 1 mohou stanovit, že opatření uvedená v odst. 1 písm. a) až j) přijatá členskými státy mají být zrušena nebo změněna. Dokud Komise žádné opatření nepřijme, může členský stát ponechat v platnosti opatření, která uplatňoval. [pozm. návrh 65]

6.  Je-li v řádně odůvodněných to ze zvláště naléhavých případech důvodů nutné řešit závažné fytosanitární riziko, přijme Komise okamžitě použitelné prováděcípřípadě závažného fytosanitárního rizika, použije se na akty postupem podle čl. 99 odst. 4 v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v čl. 98a. [pozm. návrh 66]

7.  Členské státy podají prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 97 hlášení Komisi a ostatním členským státům o veškerých případech nesouladu profesionálních provozovatelů s opatřeními přijatými podle tohoto článku.

Článek 28

Opatření členských států týkající se škodlivých organismů, které nejsou uvedeny na seznamu karanténních škodlivých organismů Unie

1.  Jestliže je na území některého členského státu úředně potvrzen výskyt škodlivého organismu, který není uveden na seznamu karanténních škodlivých organismů Unie, a dotčený příslušný orgán se domnívá, že uvedený škodlivý organismus může splňovat podmínky pro zařazení na seznam karanténních škodlivých organismů Unie, tento orgán neprodleně posoudí, zda uvedený škodlivý organismus splňuje kritéria přílohy II oddílu 3 pododdílu 1. Dojde-li k závěru, že uvedená kritéria jsou splněna, neprodleně přijme eradikační opatření v souladu s přílohou IV o opatřeních a zásadách pro řízení rizik škodlivých organismů. Použijí se články 16 až 19.

Jestliže má příslušný orgán podezření, že se na území spadajícím pod jeho působnost vyskytuje škodlivý organismus splňující kritéria uvedená v prvním pododstavci, použije se článek 10.

2.  Na základě kroků uvedených v odstavci 1 členské státy posoudí, zda dotčený škodlivý organismus splňuje, pokud jde o území Unie, kritéria pro karanténní škodlivé organismy stanovená v příloze II oddíle 1.

3.  Dotčený členský stát neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy o výskytu uvedeného škodlivého organismu, posouzení uvedeném v odstavci 1, přijatých opatřeních a důkazech odůvodňujících tato opatření.

Do 24 měsíců od úředního potvrzení výskytu uvedeného škodlivého organismu nahlásí Komisi výsledky posouzení uvedeného v odstavci 2.

Hlášení o výskytu uvedeného škodlivého organismu se podávají prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 97.

Článek 29

Opatření Unie týkající se škodlivých organismů, které nejsou uvedeny na seznamu karanténních škodlivých organismů Unie

1.  Jestliže Komise obdrží informaci uvedenou v čl. 28 odst. 3 prvním pododstavci, nebo má jiné důkazy ohledně výskytu nebo bezprostředního nebezpečí proniknutí škodlivého organismu, který není uveden na seznamu karanténních škodlivých organismů Unie, na území Unie a domnívá se, že uvedený škodlivý organismus může splňovat podmínky pro zařazení na uvedený seznam, neprodleně posoudí, zda uvedený škodlivý organismus, pokud jde o území Unie, splňuje kritéria přílohy II oddílu 3 pododdílu 2.

Dojde-li k závěru, že uvedená kritéria jsou splněna, neprodleně přijme prostřednictvím prováděcích aktů opatření na omezenou dobu, pokud jde o fytosanitární rizika představovaná uvedeným škodlivým organismem. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3.

Uvedená opatření provádí, pro každý z dotčených škodlivých organismů, jedno nebo více ustanovení uvedených v čl. 27 odst. 1 písm. a) až f).

2.  Jestliže na základě průzkumů uvedených v článku 18 a článku 21 nebo jiných důkazů dojde Komise k závěru, že eradikace dotčeného škodlivého organismu není v některých vymezených územích možná, mohou prováděcí akty uvedené v odst. 1 druhém pododstavci stanovit opatření s jediným účelem uvedený škodlivý organismus izolovat.

3.  Jestliže Komise dojde k závěru, že v oblastech mimo vymezená území je třeba zavést preventivní opatření s cílem chránit část území Unie, kde se dotčený škodlivý organismus nevyskytuje, mohou prováděcí akty uvedené v odstavci 1 taková opatření stanovit.

4.  Opatření uvedená v odstavci 1, 2 a 3 se přijmou v souladu s přílohou IV oddílem 1 o opatřeních pro řízení rizik karanténních škodlivých organismů a oddílem 2 uvedené přílohy o zásadách pro řízení rizik škodlivých organismů, přičemž se zohlední specifická rizika dotčených škodlivých organismů a nutnost harmonizovaným způsobem provést nezbytná opatření ke zmírnění rizik na úrovni Unie.

5.  Prováděcí akty uvedené v odstavci 1 mohou stanovit, že opatření přijatá členskými státy na základě článku 28 mají být zrušena nebo změněna. Dokud Komise žádné opatření nepřijme, může členský stát ponechat v platnosti opatření, která uplatňoval.

6.  Je-li v řádně odůvodněných zvláště naléhavých případech nutné řešit závažné fytosanitární riziko, přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 99 odst. 4.

7.  Členské státy podají prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 97 hlášení Komisi a ostatním členským státům o veškerých případech nesouladu profesionálních provozovatelů s opatřeními přijatými podle tohoto článku.

Článek 30

Změna přílohy II oddílu 3

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, kterými se mění příloha II oddíl 3 ohledně kritérií, která musí splnit škodlivé organismy, jak stanoví články 28 a 29, pokud jde o kritéria týkající se totožnosti škodlivého organismu, jeho výskytu, pravděpodobnosti proniknutí, usídlení se a šíření se, jakož i jeho potenciálního hospodářského, sociálního a environmentálního dopadu, s ohledem na vývoj odborných a vědeckých znalostí a mezinárodních standardů. [pozm. návrh 67]

Článek 31

Přísnější požadavky přijímané členskými státy

1.  Členské státy mohou na svém území uplatňovat přísnější opatření než opatření přijatá na základě čl. 27 odst. 1, 2 a 3 a čl. 29 odst. 1, 2 a 3, jsou-li tato opatření odůvodněna cílem fytosanitární ochrany a jsou-li v souladu s přílohou IV oddílem 2 o opatřeních a zásadách pro řízení rizik škodlivých organismů.

Uvedená opatření nesmí ukládat žádné zákazy nebo omezení, ani k nim vést, pokud jde o dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie a jejich přemísťování v rámci tohoto území, kromě zákazů a omezení uložených ustanoveními článků 40 až 54 a ustanoveními článků 67 až 96.

2.  Členské státy neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy o opatřeních, která přijaly v rámci oblasti působnosti odstavce 1.

Členské státy na požádání předloží Komisi a ostatním členským státům výroční zprávu o opatřeních přijatých v souladu s odstavcem 1. [pozm. návrh 68]

Oddíl 3

Karanténní škodlivé organismy chráněné zóny

Článek 32

Uznávání chráněných zón

1.  Jestliže se na území Unie vyskytuje karanténní škodlivý organismus, který se však nevyskytuje v dotčeném členském státě a který není karanténním škodlivým organismem Unie, může Komise na žádost uvedeného členského státu v souladu s odstavcem 4 uznat území uvedeného členského státu za chráněnou zónu v souladu s odstavcem 3.

Jestliže karanténní škodlivý organismus chráněné zóny není přítomen v části území některého členského státu, platí pro uvedenou část to samé.

Takový karanténní škodlivý organismus se nazývá „karanténním škodlivým organismem chráněné zóny“.

2.  Karanténní škodlivý organismus chráněné zóny nesmí být introdukován do příslušné chráněné zóny či být v této zóně přemísťován.

Nikdo nesmí úmyslně podniknout kroky, které by přispěly k introdukci příslušného karanténního škodlivého organismu chráněné zóny do chráněné zóny a k jeho usídlení a rozšíření v této chráněné zóně.

3.  Komise zřídí prostřednictvím prováděcího aktu seznam chráněných zón a příslušných karanténních škodlivých organismů chráněné zóny. Uvedený seznam obsahuje chráněné zóny uznané v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. h) prvním pododstavcem směrnice 2000/29/ES a příslušné škodlivé organismy uvedené na seznamu v příloze I části B a příloze II části B směrnice 2000/29/ES. Uvedený prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 99 odst. 2.

Komise může změnou prováděcího aktu uvedeného v prvním pododstavci uznat další chráněné zóny, jestliže jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1. Uvedená změna se přijme přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3. Stejný postup se použije v případě zrušení nebo nahrazení prováděcího aktu uvedeného v prvním pododstavci.

Jestliže se použije článek 35, přijme se prováděcí akt poradním postupem podle čl. 99 odst. 2.

4.  Spolu s žádostí uvedenou v odstavci 1 předloží dotčený členský stát:

a)  popis hranic dotčené chráněné zóny, včetně map a

b)  výsledky průzkumů ukazující, že během tří let před uvedenou žádostí se dotčený karanténní škodlivý organismus na daném území nevyskytoval.

Uvedené průzkumy musí být provedeny ve vhodnou dobu a s patřičnou intenzitou s ohledem na možnost zjistit výskyt dotčeného karanténního škodlivého organismu. Musí být založeny na řádných vědeckých a odborných zásadách.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, které stanoví prováděcí pravidla pro průzkumy, které mají být provedeny za účelem uznání chráněných zón.

Článek 33

Obecné povinnosti týkající se chráněných zón

1.  Pokud jde o chráněnou zónu, použijí se povinnosti stanovené v níže uvedených článcích odpovídajícím způsobem na karanténní škodlivé organismy chráněné zóny:

a)  články 9 až 12 týkající se potvrzení, hlášení a informací, pokud jde o výskyt karanténních škodlivých organismů Unie;

b)  článek 15 týkající se opatření, která mají neprodleně přijmout profesionální provozovatelé;

c)  články 16, 17 a 18 týkající se eradikace karanténních škodlivých organismů Unie, ustanovení a úprav vymezených území a průzkumů v těchto vymezených územích.

2.  Rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty pocházející z vymezeného území ustanoveného v souladu s článkem 17 v chráněné zóně pro dotčený karanténní škodlivý organismus chráněné zóny nesmí být přemísťovány v žádné chráněné zóně zřízené pro uvedený karanténní škodlivý organismus chráněné zóny a ani nesmí být do této zóny dovezeny. Jestliže jsou rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty z dotčené chráněné zóny přemísťovány, musí být zabaleny a převáženy způsobem, který nepředstavuje žádné riziko šíření příslušného karanténního škodlivého organismu chráněné zóny do uvedené chráněné zóny.

3.  Vymezená území zřízená uvnitř chráněné zóny, jakož i eradikační opatření přijatá v těchto územích podle článků 16, 17 a 18, musí být neprodleně nahlášena Komisi a ostatním členským státům.

Článek 34

Průzkumy ohledně karanténních škodlivých organismů chráněné zóny

1.  Příslušný orgán provádí každý rok průzkum všech chráněných zón, pokud jde o výskyt dotčeného karanténního škodlivého organismu chráněné zóny. Uvedené průzkumy musí být provedeny ve vhodnou dobu a s patřičnou intenzitou s ohledem na možnost zjistit výskyt dotčeného karanténního škodlivého organismu chráněné zóny. Musí být založeny na řádných vědeckých a odborných zásadách.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, které stanoví prováděcí pravidla pro uvedené průzkumy, které se provádějí s cílem potvrdit, že příslušné chráněné zóny i nadále splňují podmínky stanovené v čl. 32 odst. 1.

2.  Do dne 30. dubna každého roku nahlásí členské státy Komisi a ostatním členským státům výsledky průzkumů uvedených v odstavci 1, které byly provedeny v předchozím roce.

Článek 35

Změna a zrušení chráněných zón

1.  Komise může změnit velikost chráněné zóny na základě žádosti členského státu, jehož území se chráněná zóna týká.

Jestliže Komise chráněnou zónu změní, podá dotčený členský stát Komisi, ostatním členským státům a prostřednictvím internetu profesionálním provozovatelům o této změně hlášení, k němuž přiloží příslušné mapy.

Jestliže změna spočívá v rozšíření chráněné zóny, použijí se články 32, 33 a 34.

2.  Na základě žádosti členského státu uvedeného v odstavci 1 Komise chráněnou zónu zruší nebo zmenší její velikost.

3.  Komise chráněnou zónu zruší, jestliže průzkumy uvedené v článku 34 nebyly provedeny v souladu s uvedeným článkem.

4.  Komise chráněnou zónu zruší, jestliže byl v této zóně zjištěn výskyt karanténního škodlivého organismu chráněné zóny a je splněna jedna z těchto podmínek:

a)  do tří měsíců od potvrzení výskytu uvedeného škodlivého organismu nebylo v souladu s čl. 33 odst. 1 určeno vymezené území;

b)  eradikační opatření přijatá ve vymezeném území podle čl. 33 odst. 1 nebyla do 24 měsíců od potvrzení výskytu uvedeného škodlivého organismu úspěšná;

c)  z informací, které má Komise k dispozici, vyplývá, že pokud jde o uplatňování opatření podle článků 16, 17 a 18, na základě čl. 33 odst. 1 písm. c), je reakce na výskyt uvedeného škodlivého organismu v dotčené chráněné zóně nedbalá.

Kapitola III

Škodlivé organismy Unie snižující kvalitu

Článek 36

Definice škodlivých organismů Unie snižujících kvalitu

Škodlivý organismus se nazývá „škodlivým organismem Unie snižujícím kvalitu“, jestliže splňuje všechny tyto podmínky a je uveden na seznamu stanoveném v článku 37: [pozm. návrh 69]

a)  jeho totožnost je stanovena v souladu s přílohou II oddílem 4 bodem 1;

b)  vyskytuje se na území Unie;

c)  není karanténním škodlivým organismem Unie;

d)  přenáší se zejména prostřednictvím určitých rostlin k pěstování, v souladu s přílohou II oddílem 4 bodem 2;

e)  jeho výskyt na uvedených rostlinách k pěstování má nepřijatelný hospodářský dopad, pokud jde o jde o zamýšlené použití těchto rostlin k pěstování, v souladu s přílohou II oddílem 4 bodem 3.

f)  jsou k dispozici proveditelná a účinná opatření, jejichž cílem je zabránit jeho výskytu na dotčených rostlinách k pěstování. [pozm. návrh 70]

Článek 37

Zákaz introdukce a přemísťování škodlivých organismů Unie snižujících kvalitu na rostlinách k pěstování

1.  Škodlivý organismus Unie snižující kvalitu nesmí být introdukován na území Unie nebo přemísťován na tomto území na rostlinách k pěstování, jejichž prostřednictvím se přenáší, v souladu se seznamem uvedeným v odstavci 2.

2.  Komise prostřednictvím prováděcího aktu zřídí Seznam škodlivých organismů Unie snižujících kvalitu a určitých rostlin k pěstování, jak je uvedeno v čl. 36 písm. d), případně s kategoriemi uvedenými v odstavci 4 a prahovými hodnotami uvedenými v odstavci 5, je uveden v příloze Ic. [pozm. návrh 71]

Uvedený seznam obsahuje škodlivé organismy a příslušné rostliny k pěstování, jak je stanoveno v těchto aktech:

a)  příloha II část A oddíl II směrnice 2000/29/ES;

b)  příloha I body 3 a 6 směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh(17) a příloha II bod 3 uvedené směrnice;

c)  příloha směrnice Komise 93/48/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál ovocných rostlin a na ovocné rostliny určené k produkci ovoce podle směrnice Rady 92/34/EHS(18);

d)  příloha směrnice Komise 93/49/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál okrasných rostlin a na okrasné rostliny podle směrnice Rady 91/682/EHS(19);

e)  příloha II písm. b) směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh(20);

f)  příloha I bod 6 směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor na trh(21) a příloha II bod B uvedené směrnice;

g)  příloha I bod 4 směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor na trh(22) a příloha II bod 5 uvedené směrnice; [pozm. návrh 72]

Uvedený prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 99 odst. 2. [pozm. návrh 73]

3.  Komise změní prováděcí akt uvedený v odstavci 2, je oprávněna přijímat v souladu s článkem 98 akty v přenesené pravomoci, kterými se mění příloha Ic, jestliže se na základě posouzení ukáže, že škodlivý organismus, který není v uvedeném aktu uvedené příloze obsažen, splňuje podmínky uvedené v článku 36, jestliže škodlivý organismus, který je v uvedeném uvedené příloze aktu obsažen, již nesplňuje jednu nebo více uvedených podmínek, nebo jsou-li změny uvedeného seznamu nutné, pokud jde o kategorie stanovené v odstavci 4 nebo prahové hodnoty stanovené v odstavci 5. Před přijetím těchto aktů v přenesené pravomoci je Komise konzultuje se zúčastněnými stranami. [pozm. návrh 74]

Komise dá neprodleně příslušné posouzení členským státům k dispozici členským státům. [pozm. návrh 75]

4.  Jestliže je ustanovení čl. 36 písm. e) splněno u jedné nebo více z kategorií uvedených v čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) č. …/… [Číslo nařízení o právním rámci pro rozmnožovací materiál rostlin], stanoví seznam uvedený v odstavci 1 uvedené kategorie a uvede, že zákaz introdukce a přemísťování stanovený v odstavci 1 se uplatní pouze na tyto kategorie.

5.  Jestliže je ustanovení čl. 36 písm. e) splněno, pouze pokud se dotčený škodlivý organismus vyskytuje nad určitou prahovou hodnotou, stanoví seznam uvedený v odstavci 1 tuto prahovou hodnotu a uvede, že zákaz introdukce a přemísťování stanovený v odstavci 1 se uplatní pouze při překročení této prahové hodnoty.

Prahová hodnota se stanoví, pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)  prostřednictvím opatření přijatých profesionálním provozovatelem je možné zajistit, aby výskyt uvedeného škodlivého organismu Unie snižujícího kvalitu na uvedených rostlinách k pěstování nepřekročil uvedenou prahovou hodnotu, a

b)  je možné ověřit, zda v partiích uvedených rostlin k pěstování není uvedená prahová hodnota překročena.

Použijí se zásady pro řízení rizik škodlivých organismů stanovené v příloze IV oddíle 2.

6.  V případě změn prováděcího aktu uvedeného v odstavci 2, které jsou nutné pro přizpůsobení uvedeného prováděcího aktu s ohledem na změny vědeckého názvu škodlivého organismu, se použije poradní postup podle čl. 99 odst. 2.

Všechny ostatní změny prováděcího aktu uvedeného v odstavci 2 se přijímají přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3. Stejný postup se použije v případě zrušení nebo nahrazení prováděcího aktu uvedeného v odstavci 2. [pozm. návrh 76]

Článek 38

Změna přílohy II oddílu 4

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, kterými se mění příloha II oddíl 4 o kritériích pro identifikaci škodlivých organismů, které splňují kritéria pro škodlivé organismy Unie snižující kvalitu, pokud jde o kritéria týkající se totožnosti škodlivého organismu, jeho významu, pravděpodobnosti jeho šíření, jeho potenciálního hospodářského, sociálního a environmentálního dopadu, s ohledem na vývoj odborných a vědeckých znalostí a mezinárodních standardů. [pozm. návrh 77]

Článek 39

Škodlivé organismy Unie snižující kvalitu používané k vědeckým účelům, pokusům, selekci odrůd, šlechtění či výstavám

Zákaz stanovený v článku 37 se nevztahuje na škodlivé organismy Unie snižující kvalitu, které se vyskytují na dotčených rostlinách k pěstování a používaných k vědeckým účelům, pokusům, selekci odrůd, šlechtění či výstavám.

Kapitola IV

Opatření týkající se rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů

Oddíl 1

Opatření vztahující se na celé území Unie

Článek 40

Zákaz dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie

1.  Komise přijme prováděcí akt, který obsahuje rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, jakož i zákazy a dotčené třetí země, jak stanoví příloha III část A směrnice 2000/29/ES.

Uvedený prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 99 odst. 2 tohoto nařízení.

V seznamu vytvořeném uvedeným prováděcím aktem jsou rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty označeny příslušným kódem podle klasifikace v kombinované nomenklatuře stanovené v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87(23) (dále: „kód KN“).

2.  Jestliže rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět pocházející nebo odesílaný ze třetí země představuje nepřijatelné fytosanitární riziko, jelikož je pravděpodobné, že je hostitelem karanténního škodlivého organismu Unie, a toto riziko není možné snížit na přijatelnou úroveň použitím jednoho nebo více opatření stanovených v příloze IV oddíle 1 bodech 2 a 3 o opatřeních a zásadách pro řízení rizik škodlivých organismů, změní Komise příslušným způsobem prováděcí akt uvedený v odstavci 1, aby obsahoval dotčenou rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět a dotčené třetí země.

V případě že rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět obsažený v uvedeném prováděcím aktu nepředstavuje nepřijatelné fytosanitární riziko, nebo jej představuje, přičemž toto riziko je možné snížit na přijatelnou úroveň použitím jednoho nebo více opatření stanovených v příloze IV oddíle 1 bodech 2 a 3 o opatřeních pro řízení rizik a cest průniku karanténních škodlivých organismů, Komise příslušným způsobem prováděcí akt změní.

Přijatelnost úrovně uvedeného fytosanitárního rizika se posuzuje v souladu se zásadami stanovenými v příloze IV oddíle 2 o zásadách pro řízení rizik škodlivých organismů. V příslušných případech se přijatelnost uvedeného fytosanitárního rizika posuzuje s ohledem na jednu nebo více určitých třetích zemí.

Uvedené změny se přijímají přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3 tohoto nařízení.

Je-li v řádně odůvodněných zvláště naléhavých případech nutné řešit závažné fytosanitární riziko, přijme Komise uvedené změny prostřednictvím okamžitě použitelných prováděcích aktů postupem podle čl. 99 odst. 4.

3.  Rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět uvedený na seznamu v prováděcím aktu stanoveném v odstavci 1 nesmí být dovážen na území Unie ze třetí země, které se uvedený seznam týká.

4.  Členské státy podají prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 97 hlášení Komisi a ostatním členským státům, jestliže na území Unie byly dovezeny rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty v rozporu s odstavcem 3.

Třetí zemi, z níž byly rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty na území Unie dovezeny, se o této skutečnosti podá hlášení.

Článek 41

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty podléhající zvláštním a rovnocenným požadavkům

1.  Komise přijme prováděcí akt, který obsahuje rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, jakož i požadavky a v příslušných případech dotčené třetí země, jak stanoví příloha IV část A směrnice 2000/29/ES.

Uvedený prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 99 odst. 2 tohoto nařízení.

V seznamu vytvořeném uvedeným prováděcím aktem jsou uvedené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty označeny příslušným kódem KN.

2.  Jestliže rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět představuje nepřijatelné fytosanitární riziko, jelikož je pravděpodobné, že je hostitelem karanténního škodlivého organismu Unie, a toto riziko je možné snížit na přijatelnou úroveň použitím jednoho nebo více opatření stanovených v příloze IV oddíle 1 bodech 2 a 3 o opatřeních a zásadách pro řízení rizik škodlivých organismů, změní Komise prováděcí akt uvedený v odstavci 1, aby obsahoval uvedenou rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět a opatření, která se na ně vztahují. Uvedená opatření a požadavky stanovené v odstavci 1 se dále nazývají „zvláštními požadavky“.

Uvedená opatření mohou mít podobu zvláštních požadavků přijatých v souladu s čl. 42 odst. 1 pro dovoz určitých rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů na území Unie, které jsou rovnocenné zvláštním požadavkům na přemísťování uvedených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů v rámci území Unie (dále: „rovnocenné požadavky“).

Jestliže rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět obsažený v uvedeném prováděcím aktu nepředstavuje nepřijatelné fytosanitární riziko, nebo jej představuje, ale toto riziko není možné snížit pomocí stanovených zvláštních požadavků na přijatelnou úroveň, Komise prováděcí akt změní.

Přijatelnost úrovně uvedeného fytosanitárního rizika se posoudí a opatření na snížení uvedeného rizika na přijatelnou úroveň se přijmou v souladu se zásadami stanovenými v příloze IV oddíle 2 o zásadách pro řízení rizik škodlivých organismů. V příslušných případech se přijatelnost úrovně uvedeného fytosanitárního rizika posoudí a uvedená opatření se přijmou s ohledem na jednu nebo více určitých třetích zemí nebo jejich částí.

Uvedené změny se přijímají přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3 tohoto nařízení.

Je-li v řádně odůvodněných zvláště naléhavých případech nutné řešit závažné fytosanitární riziko, přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 99 odst. 4.

3.  Rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět uvedený v prováděcím aktu stanoveném v odstavci 1 smí být dovážen na území Unie nebo na tomto území přemísťován, pouze pokud jsou splněny zvláštní požadavky nebo rovnocenné požadavky.

4.  Členské státy podají prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 97 hlášení Komisi a ostatním členským státům, jestliže na území Unie byly dovezeny nebo v rámci tohoto území přemísťovány rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty v rozporu s odstavcem 3.

V příslušných případech se třetí zemi, z níž byly rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty na území Unie dovezeny, o této skutečnosti rovněž podá hlášení.

Článek 42

Stanovení rovnocenných požadavků

1.  Rovnocenné požadavky uvedené v čl. 41 odst. 2 druhém pododstavci se stanoví prostřednictvím prováděcího aktu, na žádost určité třetí země, za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)  dotčená třetí země zajišťuje prostřednictvím uplatňování jednoho nebo více stanovených opatření v rámci úřední kontroly úroveň fytosanitární ochrany, která je rovnocenná zvláštním požadavkům přijatým podle čl. 41 odst. 1 a 2, pokud jde o přemístění dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů v rámci území Unie;

b)  dotčená třetí země Komisi objektivně prokáže, že stanovená opatření uvedená v písmeni a) dosahují úrovně fytosanitární ochrany stanovené v uvedeném písmeni.

2.  Komise případně v dotčené třetí zemi a v souladu s článkem 119 nařízení EU č. …/… [Číslo nařízení o úředních kontrolách] prošetří, zda jsou podmínky stanovené v písmeni a) a b) splněny.

3.  Prováděcí akty uvedené v odstavci 1 se přijímají přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3.

Článek 43

Informace, které mají být poskytnuty cestujícím, zákazníkům poštovních služeb a internetovým zákazníkům

1.  Komise, členské státy a provozovatelé mezinárodní dopravy zpřístupní cestujícím informace týkající se zákazů stanovených na základě čl. 40 odst. 3, požadavků stanovených na základě čl. 41 odst. 1 a čl. 42 odst. 2 a výjimek stanovených na základě čl. 70 odst. 2, pokud jde o dovoz rostlin, rostlinných výrobků a jiných předmětů na území Unie. [pozm. návrh 86]

Tyto informace se poskytují mohou poskytovat ve formě plakátů nebo brožur, které jsou v příslušných případech dostupné na internetu. [pozm. návrh 87]

Jestliže jsou uvedené informace cestujícím poskytovány v přístavech nebo na letištích, mají formu plakátů.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout prováděcí akt, který stanoví uvedené plakáty a brožury. Uvedený prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 99 odst. 2 tohoto nařízení.

2.  Poštovní služby a profesionální provozovatelé, kteří jsou zapojeni do prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku, zpřístupní svým zákazníkům informace uvedené v odstavci 1 prostřednictvím internetu.

3.  Členské státy předloží každý druhý rok Komisi zprávu, která shrnuje informace poskytované na základě tohoto článku. [pozm. návrh 88]

Článek 44

Výjimky ze zákazů a požadavků na pohraniční pásma

1.  Odchylně od čl. 40 odst. 3 a čl. 41 odst. 3 smí členské státy povolit dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie, pokud uvedené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty splňují tyto podmínky:

a)  jsou pěstovány nebo produkovány na území třetích zemí v blízkosti pozemní hranice s členskými státy (dále: „pohraniční pásma třetích zemí“); [pozm. návrh 89]

b)  jsou dováženy na území členských států, které se nachází v bezprostřední blízkosti uvedené hranice (dále: „pohraniční pásma členských států“);

c)  mají být zpracovány v příslušných pohraničních pásmech členských států způsobem, který eliminuje veškerá fytosanitární rizika;

d)  jejich přemísťování v rámci pohraničního pásma nepředstavuje riziko šíření karanténních škodlivých organismů.

Uvedené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty mohou být dovezeny pouze do pohraničních pásem členských států a smí být přemísťovány pouze v rámci těchto pásem, a to výlučně pod úřední kontrolou příslušného orgánu.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, které stanoví:

a)  maximální šířku pohraničních pásem třetích zemí a pohraničních pásem členských států, která je vhodná, pokud jde o určité rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty jednotlivě;

b)  maximální vzdálenost přemístění dotčených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci pohraničních pásem třetích zemí a pohraničních pásem členských států a

c)  postupy týkající se povolení dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v odstavci 1 do pohraničních pásem členských států a přemísťování v rámci těchto pásem.

Uvedená pásma musí být široká tak, aby bylo zajištěno, že dovoz uvedených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie a jejich přemísťování v rámci tohoto území nepředstavuje pro území Unie nebo jeho části žádné fytosanitární riziko.

3.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit konkrétní podmínky nebo opatření týkající se dovozu určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do pohraničních pásem členských států a týkající se určitých třetích zemí, na něž se vztahuje tento článek.

Uvedené akty se přijmou v souladu s přílohou IV oddílem 1 o opatřeních pro řízení rizik karanténních škodlivých organismů a oddílem 2 uvedené přílohy o zásadách pro řízení rizik škodlivých organismů, při zohlednění vědeckého a odborného vývoje.

Uvedené prováděcí akty se přijímají a případně zrušují nebo nahrazují přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3.

4.  Členské státy podají prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 97 hlášení Komisi a ostatním členským státům, jestliže do pohraničních pásem uvedených v odstavci 1 a 2 byly dovezeny nebo jestliže jsou v rámci těchto pásem přemísťovány rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty v rozporu s uvedenými odstavci.

Třetí zemi, z níž byly rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty do příslušného pohraničního pásma dovezeny, se o této skutečnosti rovněž podá hlášení.

Článek 45

Výjimka ze zákazů a požadavků Požadavky na fytosanitární tranzit [pozm. návrh 90]

1.  Odchylně od čl. 40 odst. 3 a čl. 41 odst. 3 smí členské státy třetí zemi povolit dovoz na území Unie a průvoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů územím Unie do třetí země (dále: „fytosanitární tranzit“), pokud uvedené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty splňují tyto podmínky:

a)  jsou doprovázeny podepsaným prohlášením profesionálního provozovatele, který má uvedené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty pod kontrolou, které uvádí, že uvedené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty jsou předmětem fytosanitárního tranzitu;

b)  jsou zabaleny a převáženy tak, že neexistuje riziko šíření karanténních škodlivých organismů Unie během jejich dovozu na území Unie a průvozu přes toto území, a to za použití úředně schválené fytosanitární plomby, která zaručuje originální obal a dopravní prostředek (zaplombovaný kamion) a zabraňuje přerušení dopravy a rozdělení zásilky, a tak poskytuje úřední záruku bezrizikového tranzitu přes Unii; [pozm. návrh 91]

c)  jsou na území Unie dovezeny, jsou jím provezeny a z něj bez prodlení přemístěny pod úřední kontrolou dotčených příslušných orgánů a pod dohledem celních úředníků. Příslušný orgán členského státu, do kterého jsou uvedené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty dovezeny na území Unie, nebo na němž jsou poprvé přemístěny, informuje příslušné orgány všech ostatních členských států, v nichž mají být uvedené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty přemísťovány před tím, než jsou přemístěny z území Unie. [pozm. návrh 92]

Rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty musí při fytosanitárním tranzitu přes území Unie z jedné třetí země do druhé splňovat požadavky na zdraví rostlin podle článku 40, aniž jsou dotčeny jiné platné předpisy týkající se zdraví rostlin. [pozm. návrh 93]

V souladu s pododstavcem 1a musí příslušné orgány dotčeného členského státu provést kontrolu dokladů uvedených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů při dovozu na území Unie, nebo při prvním přemístění v rámci území Unie, a tyto orgány jsou zodpovědné za zapečetění zboží podle prvního pododstavce písm. b). [pozm. návrh 94]

Podobně příslušný orgán členského státu, z něhož je zboží přemístěno z území Unie, informuje příslušné orgány členského státu, do něhož bylo zboží dovezeno, a příslušné orgány členského státu či členských států, jimiž bylo provezeno, o skutečnosti, že zboží bylo přemístěno z území Unie. [pozm. návrh 95]

Příslušný orgán členského státu, do kterého jsou uvedené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty dovezeny na území Unie, nebo na němž jsou poprvé přemístěny, informuje příslušné orgány všech ostatních členských států, v nichž mají být uvedené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty přemísťovány před tím, než jsou přemístěny z území Unie. [pozm. návrh 96]

2.  Je-li tak stanoveno v aktech přijatých podle čl. 27 odst. 1 a 2 a čl. 29 odst. 1 a 2, použije se tento článek odpovídajícím způsobem.

3.  Komisi je v souladu s článkem 98 svěřena pravomoc v přijímat akty v přenesené pravomoci, které stanoví obsah prohlášení uvedeného v odst. 1 písm. a).

4.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout formální náležitosti prohlášení uvedeného v odst. 1 písm. a). Uvedené prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3.

5.  Členské státy podají prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 97 hlášení Komisi a ostatním členským státům, jestliže byly na území Unie uvedené podle odstavce 1 dovezeny nebo jsou v jeho rámci přemísťovány rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty v rozporu s uvedeným odstavcem.

Třetí zemi, z níž byly rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty na území Unie dovezeny, se o této skutečnosti rovněž podá hlášení.

Článek 46

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty používané k vědeckým účelům, pokusům, selekci odrůd, šlechtění a výstavám

1.  Odchylně od čl. 40 odst. 3 a čl. 41 odst. 3 smí členské státy na základě žádosti povolit dovoz na své území a přemísťování v rámci svého území rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů používaných k vědeckým účelům, pokusům, selekci odrůd, šlechtění a výstavám, jestliže jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)  přítomnost dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů neznamená nepřijatelné riziko šíření karanténního škodlivého organismu Unie, jestliže jsou uložena adekvátní omezení;

b)  skladovací zařízení, v nichž mají být rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uchovávány, a karanténní stanice uvedené v článku 56, v nichž mají být používány, jsou pro daný účel vhodné;

c)  vědecká a odborná kvalifikace personálu, který vykonává činnost za použití uvedených dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, je dostatečná.

2.  Příslušný orgán posoudí riziko šíření karanténních škodlivých organismů Unie prostřednictvím dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů stanovených v odst. 1 písm. a) a zohlední přitom totožnost, biologii a prostředky šíření dotčeného karanténního škodlivého organismu Unie, plánovanou činnost, interakci s životním prostředím a další významné faktory související s rizikem, které uvedené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty představují.

Posoudí skladovací zařízení, v nichž mají být uvedené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty uchovávány, stanovená v odst. 1 písm. b) a vědeckou a odbornou kvalifikaci personálu, který má provádět činnost za použití uvedených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, stanovenou v odst. 1 písm. c).

Na základě tohoto posouzení příslušný orgán povolí dovoz uvedených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů na území Unie nebo přemístění v rámci tohoto území, pokud jsou splněny požadavky stanovené v odstavci 1.

3.  Je-li povolení uděleno, musí být podmíněno všemi těmito podmínkami:

a)  dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty musí být uchovávány ve skladovacích zařízeních, která příslušné orgány považují za vhodná pro daný účel a která jsou uvedena na povolení;

b)  činnost za použití uvedených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů musí být prováděna v karanténní stanici určené v souladu s článkem 56 příslušným orgánem a uvedené na povolení;

c)  činnost za použití uvedených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů musí být prováděna personálem, jehož vědeckou a odbornou kvalifikaci považuje příslušný orgán za dostatečnou a která je uvedena na povolení;

d)  toto povolení musí uvedené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty doprovázet při dovozu na území Unie nebo jejich přemístění v rámci tohoto území.

4.  Povolení je omezeno na množství, které odpovídá dotčené činnosti a které nesmí překročit kapacitu určené karanténní stanice.

Povolení obsahuje restrikce nezbytné pro přiměřené zmírnění rizika šíření dotčeného karanténního škodlivého organismu Unie.

5.  Příslušný orgán monitoruje soulad s podmínkami uvedenými v odstavci 3, jakož i omezení a restrikce uvedené v odstavci 4, a podnikne nezbytné kroky v případě, že tyto podmínky, omezení či restrikce nejsou dodržovány.

6.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, kterými stanoví prováděcí pravidla týkající se:

a)  výměny informací mezi členskými státy a Komisí ohledně dovozu dotčených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie a jejich přemísťování na tomto území;

b)  posouzení a povolení uvedených v odstavci 2 a

c)  monitorování souladu, přijetí kroků v případě nesouladu a jejich hlášení, jak je uvedeno v odstavci 5.

7.  Členské státy podají prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 97 hlášení Komisi a ostatním členským státům, jestliže na území Unie byly dovezeny nebo jsou v rámci tohoto území přemísťovány rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty v rozporu s ustanoveními odstavců 1 až 4.

V příslušných případech obsahují uvedená hlášení rovněž opatření, která členské státy přijaly pro dotčené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, a také informaci, zda dovoz uvedených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů na území Unie nebo jejich přemístění v rámci tohoto území byly po provedení těchto opatření povoleny.

V příslušných případech se třetí zemi, z níž byly rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty na území Unie dovezeny, o této skutečnosti rovněž podá hlášení.

Členské státy předloží každý druhý rok Komisi zprávu, která shrnuje relevantní informace ohledně povolení udělených na základě odstavce 1 a výsledků monitorování uvedeného v odstavci 5. [pozm. návrh 97]

Článek 47

Dočasná opatření týkající se rostlin k pěstování

1.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout dočasná opatření, pokud jde o dovoz rostlin k pěstování, rostlinných produktů a dalších předmětů ze třetích zemí na území Unie a jejich přemísťování na tomto území, jestliže jsou splněny tyto podmínky: [pozm. návrh 138]

a)  pokud jde o obchod s rostlinami k pěstování, rostlinnými produkty a dalšími předměty pocházejícími nebo odesílanými z dotčené třetí země, nejsou k dispozici žádné nebo jen velmi omezené fytosanitární zkušenosti; [pozm. návrh 139]

b)  pokud jde o uvedené rostliny k pěstování, rostlinné produkty a další předměty z dotčených třetích zemí, nebylo provedeno žádné posouzení fytosanitárních rizik pro území Unie; [pozm. návrh 140]

c)  je pravděpodobné, že uvedené rostliny k pěstování, rostlinné produkty a další předměty představují fytosanitární rizika, která nejsou dána do souvislosti, nebo zatím nemohla být dána do souvislosti, s karanténními škodlivými organismy Unie, které jsou uvedeny na seznamu podle čl. 5 odst. 2 a 3, nebo škodlivými organismy, pro něž byla přijata opatření podle článku 29. [pozm. návrh 141]

Uvedené prováděcí akty se přijímají a případně zrušují nebo nahrazují přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3.

2.  Dočasná opatření uvedená v odstavci 1 se přijmou podle přílohy III o prvcích pro identifikaci rostlin k pěstování, rostlinných produktů a dalších předmětů, které pro území Unie představují fytosanitární riziko, a přílohy IV oddílu 2 o zásadách pro řízení rizik škodlivých organismů. [pozm. návrh 142]

Uvedená opatření stanoví tyto kroky, v závislosti na jejich nutnosti v příslušném případě:

a)  intenzivní vzorkování v místě dovozu každé partie rostlin k pěstování, rostlinných produktů a dalších předmětů dovážených na území Unie a testování vzorků; [pozm. návrh 143]

b)  jestliže nelze nepřítomnost fytosanitárního rizika zajistit intenzivním vzorkováním a testováním při dovozu dotčených rostlin k pěstování, rostlinných produktů a dalších předmětů na území Unie, karanténa s cílem ověřit nepřítomnost uvedeného fytosanitárního rizika těchto rostlin k pěstování, rostlinných produktů a dalších předmětů, [pozm. návrh 144]

c)  jestliže nelze nepřítomnost fytosanitárního rizika zajistit intenzivním vzorkováním a testováním při dovozu dotčených rostlin k pěstování, rostlinných produktů a dalších předmětů na území Unie a ani karanténou, zákaz dovozu uvedených rostlin k pěstování, rostlinných produktů a dalších předmětů na území Unie. [pozm. návrh 145]

3.  Opatření uvedená v odstavci 1 se použijí nejvýše dva roky pět let. Uvedené období lze jednou prodloužit, a to nejvýše o dva roky pět let. [pozm. návrh 146]

4.  Je-li v řádně odůvodněných zvláště naléhavých případech nutné řešit závažné fytosanitární riziko, přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 99 odst. 4.

5.  Odchylně od opatření přijatých podle odstavce 1 se na dovoz na území Unie a přemísťování na tomto území rostlin k pěstování používaných k vědeckým účelům, pokusům, selekci odrůd, šlechtění a výstavám použije článek 46.

6.  Členské státy nahlásí Komisi a ostatním členským státům, jestliže byla na některé rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty použita opatření uvedená v odst. 2 písm. a) nebo b).

Členské státy informují Komisi a ostatní členské státy, jestliže byl na základě použití opatření uvedených v odst. 2 písm. a) a b) zjištěn výskyt škodlivého organismu, u něhož je pravděpodobné, že představuje nové fytosanitární riziko.

Členské státy podají prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 97 hlášení Komisi a ostatním členským státům, jestliže byl dovoz rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území Unie odmítnut, nebo jestliže bylo jejich přemísťování na tomto území zakázáno, jelikož se dotčený členský stát domnívá, že došlo k porušení zákazu uvedeného v odst. 2 písm. c). Uvedená hlášení obsahují v příslušných případech opatření přijatá členskými státy pro dotčené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty podle čl. 64 odst. 3 nařízení EU č. …/… [Číslo nařízení o úředních kontrolách].

V příslušných případech se třetí zemi, z níž byly rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty odeslány za účelem dovozu na území Unie, o této skutečnosti rovněž podá hlášení.

Článek 47a

Do …(24) Komise předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě, jejíž součástí bude analýza nákladů a přínosů a která se bude týkat prosazování opatření souvisejících s dovozem na území Unie a účinnosti těchto opatření, a případně předloží legislativní návrh.[pozm. návrh 98]

Článek 48

Změna přílohy III

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, kterými se mění příloha III o prvcích pro identifikaci rostlin k pěstování, které pro území Unie představují fytosanitární riziko, pokud jde o charakteristiku a původ uvedených rostlin k pěstování v zájmu přizpůsobení se vývoji odborných a vědeckých znalostí a mezinárodních standardů. [pozm. návrh 99]

Oddíl 2

Opatření týkající se chráněných zón

Článek 49

Zákaz dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do chráněných zón

1.  Komise přijme prováděcí akt, který obsahuje rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, jakož i zákazy a dotčené chráněné zóny, jak stanoví příloha III část B směrnice 2000/29/ES.

Uvedený prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 99 odst. 2 tohoto nařízení.

V seznamu vytvořeném uvedeným prováděcím aktem jsou uvedené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty označeny příslušným kódem KN.

2.  Jestliže rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět pocházející z oblasti mimo dotčenou chráněnou zónu představuje nepřijatelné fytosanitární riziko, jelikož je pravděpodobné, že je hostitelem karanténního škodlivého organismu chráněné zóny, a toto riziko není možné snížit na přijatelnou úroveň použitím jednoho nebo více opatření stanovených v příloze IV oddíle 1 bodech 2 a 3 o opatřeních pro řízení rizik a cest průniku karanténních škodlivých organismů, Komise příslušným způsobem prováděcí akt uvedený v odstavci 1 změní, aby obsahoval uvedenou rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět a dotčené chráněné zóny.

V případě že rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět obsažený v uvedeném prováděcím aktu nepředstavuje nepřijatelné fytosanitární riziko, nebo jej představuje, přičemž toto riziko je možné snížit na přijatelnou úroveň použitím jednoho nebo více opatření stanovených v příloze IV oddíle 1 bodech 2 a 3 o opatřeních pro řízení rizik a cest průniku karanténních škodlivých organismů, Komise prováděcí akt změní.

Uvedené změny se přijímají přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3 tohoto nařízení.

Přijatelnost úrovně uvedeného fytosanitárního rizika se posuzuje v souladu se zásadami stanovenými v příloze II oddíle 2 o zásadách pro řízení rizik škodlivých organismů.

3.  Rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět uvedený na seznamu v prováděcím aktu stanoveném v odstavci 1 nesmí být dovážen do příslušné chráněné zóny z dotčené třetí země nebo oblasti území Unie.

4.  Je-li v řádně odůvodněných zvláště naléhavých případech nutné řešit závažné fytosanitární riziko, přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 99 odst. 4.

5.  Členské státy podají prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 97 hlášení Komisi a ostatním členským státům, jestliže do dotčené chráněné zóny byly dovezeny nebo jsou v ní přemísťovány rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty v rozporu se zákazy přijatými na základě tohoto článku.

V příslušných případech se třetí zemi, z níž byly rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty do dotčené chráněné zóny dovezeny, o této skutečnosti rovněž podá hlášení.

Článek 50

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty podléhající zvláštním požadavkům na chráněné zóny

1.  Komise přijme prováděcí akt, který obsahuje rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, jakož i příslušné chráněné zóny a požadavky, jak stanoví příloha IV část B směrnice 2000/29/ES.

Uvedený prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 99 odst. 2 tohoto nařízení.

V seznamu vytvořeném uvedeným prováděcím aktem jsou uvedené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty označeny příslušným kódem KN.

2.  Jestliže rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět pocházející z oblasti mimo dotčenou chráněnou zónu představuje pro uvedenou chráněnou zónu nepřijatelné fytosanitární riziko, jelikož je pravděpodobné, že je hostitelem karanténního škodlivého organismu chráněné zóny, a toto riziko je možné snížit na přijatelnou úroveň použitím jednoho nebo více opatření stanovených v příloze IV oddíle 1 bodech 2 a 3 o opatřeních pro řízení rizik a cest průniku karanténních škodlivých organismů, změní Komise prováděcí akt uvedený v odstavci 1, aby obsahoval uvedenou rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět a opatření, která se na ně vztahují. Uvedená opatření a požadavky stanovené v odstavci 1 se dále nazývají „zvláštními požadavky na chráněné zóny“.

Jestliže rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět obsažený v uvedeném prováděcím aktu nepředstavuje pro dotčenou chráněnou zónu nepřijatelné fytosanitární riziko, nebo jej představuje, přičemž toto riziko není možné snížit pomocí stanovených zvláštních požadavků na chráněné zóny na přijatelnou úroveň, Komise prováděcí akt změní.

Uvedené změny se přijímají přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3 tohoto nařízení.

Přijatelnost úrovně uvedeného fytosanitárního rizika se posoudí a opatření na snížení uvedeného rizika na přijatelnou úroveň se přijmou v souladu se zásadami stanovenými v příloze II oddíle 2 o zásadách pro řízení rizik škodlivých organismů.

Je-li v řádně odůvodněných zvláště naléhavých případech nutné řešit závažné fytosanitární riziko, přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 99 odst. 4.

3.  Rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty uvedené v prováděcím aktu stanoveném v odstavci 1 smí být dováženy do dotčené chráněné zóny nebo smí být v této zóně přemísťovány, pokud jsou splněny zvláštní požadavky na chráněné zóny.

4.  Členské státy podají prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 97 hlášení Komisi a ostatním členským státům, jestliže do dotčené chráněné zóny byly dovezeny nebo jsou v ní přemísťovány rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty v rozporu s opatřeními přijatými na základě tohoto článku.

V příslušných případech se třetí zemi, z níž byly rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty na území Unie dovezeny, o této skutečnosti rovněž podá hlášení.

Článek 51

Informace, které mají být poskytnuty cestujícím, zákazníkům poštovních služeb a internetovým zákazníkům, pokud jde o chráněné zóny

Článek 43 týkající se informací, které mají být poskytnuty cestujícím, zákazníkům poštovních služeb a internetovým zákazníkům, se použije odpovídajícím způsobem na dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z třetích zemí do chráněných zón.

Článek 52

Výjimka ze zákazů a požadavků na pohraniční pásma, pokud jde o chráněné zóny

Článek 44 týkající se výjimek ze zákazů a požadavků na pohraniční pásma se použije na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené na seznamu podle čl. 49 odst. 1 a 2 a čl. 50 odst. 1 a 2, pokud jde o ochráněné zóny sousedící s pohraničními pásmy třetích zemí.

Článek 53

Výjimka ze zákazů a požadavků na fytosanitární tranzit, pokud jde o chráněné zóny

Článek 45 týkající se výjimek ze zákazů a požadavků na fytosanitární tranzit se použije příslušným způsobem na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené na seznamu podle čl. 49 odst. 1 a 2 a čl. 50 odst. 1 a 2, pokud jde o fytosanitární tranzit přes chráněné zóny.

Článek 54

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty používané k vědeckým účelům, pokusům, selekci odrůd, šlechtění a výstavám, pokud jde o chráněné zóny

Odchylně od zákazů a požadavků stanovených v čl. 49 odst. 3 a čl. 50 odst. 3 se na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené na seznamu podle čl. 49 odst. 1 a 2 a čl. 50 odst. 1 a 2, pokud jde o dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů používaných k vědeckým účelům, pokusům, selekci odrůd, šlechtění a výstavám do chráněných zón a jejich přemísťování v rámci těchto zón, použije článek 46.

Oddíl 3

Ostatní opatření týkající se rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů

Článek 55

Obecné požadavky na obalový materiál a dopravní prostředky

1.  Obalový materiál používaný pro rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty uvedené v prováděcích aktech přijatých podle čl. 27 odst. 1 a 2, čl. 29 odst. 1 a 2, čl. 40 odst. 1, čl. 41 odst. 1 a 2, čl. 47 odst. 1, čl. 49 odst. 1 a čl. 50 odst. 1 a dovážené na území Unie nebo přemísťované v rámci tohoto území, je prostý karanténních škodlivých organismů Unie.

To samé platí pro dopravní prostředky, které uvedené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty přepravují.

2.  Obalový materiál uvedený v odstavci 1, kromě dřevěného obalového materiálu, pokrývá dotčené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty tak, aby během jejich dovozu na území Unie nebo přemístění v rámci tohoto území neexistovalo riziko šíření karanténních škodlivých organismů Unie.

Dopravní prostředky uvedené v odstavci 1 jsou případně pokryty nebo uzavřeny tak, aby během jejich dovozu na území Unie nebo přemístění v rámci tohoto území neexistovalo riziko šíření karanténních škodlivých organismů Unie.

3.  Odstavce 1 a 2 se použijí na chráněné zóny, rovněž pokud jde o příslušné karanténní škodlivé organismy chráněné zóny.

Článek 56

Určení karanténních stanic

1.  Členské státy určí na svém území karanténní stanice pro rostliny, rostlinné produkty, jiné předměty a škodlivé organismy, nebo schválí používání určených karanténních stanic v jiných členských státech za podmínky, že uvedené stanice splňují požadavky stanovené v odstavci 2.

Kromě toho může příslušný orgán na základě žádosti určit coby karanténní stanici jiné zařízení za podmínky, že splňuje požadavky stanovené v odstavci 2.

2.  Karanténní stanice splňují tyto podmínky:

a)  zabezpečují fyzickou izolaci rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které mají být v karanténě, a zajišťují, že bez souhlasu příslušného orgánu nemá k uvedeným rostlinám, rostlinným produktům a jiným předmětům nikdo přístup a že nemohou být z uvedené stanice přemístěny;

b)  pokud se činnosti prováděné v karanténních stanicích týkají rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, jsou zajištěny vhodné podmínky pěstování a inkubační podmínky umožňující rozvinutí známek a příznaků karanténních škodlivých organismů na uvedených rostlinách, rostlinných produktech a jiných předmětech;

c)  povrchy jsou z hladkého a nepropustného materiálu umožňujícího účinné čištění a dekontaminaci;

d)  povrchy jsou z materiálu odolného vůči zničení a napadení hmyzem a jinými členovci;

e)  systémy zavlažování, ventilace a odpadní systémy vylučují přenos nebo únik karanténních škodlivých organismů;

f)  mají k dispozici systémy pro sterilizaci, dekontaminaci a zničení napadených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, odpadu a vybavení před odvozem ze stanice;

g)  poskytují ochranný oděv a pokrývku obuvi;

h)  případně mají systémy pro dekontaminaci personálu a návštěvníků při odchodu ze stanice;

i)  jsou definovány úkoly těchto stanic a podmínky, za nichž stanice uvedené úkoly provádí;

j)  je k dispozici dostatečný počet vyškolených pracovníků s vhodnou kvalifikací a zkušenostmi.

3.  Na základě žádosti předají členské státy Komisi a ostatním členským státům seznam určených karanténních stanic na svém území.

Článek 57

Provoz karanténních stanic

1.  Osoba odpovědná za karanténní stanici monitoruje uvedenou stanici a její bezprostřední okolí, pokud jde o výskyt karanténních škodlivých organismů.

Jestliže se zjistí výskyt uvedeného škodlivého organismu, učiní osoba odpovědná za dotčenou karanténní stanici příslušné kroky. O výskytu a uvedených krocích informuje příslušný orgán.

2.  Osoba odpovědná za karanténní stanici zajistí, aby personál a návštěvníci nosili ochranný oděv a pokrývku obuvi a aby byli při odchodu ze stanice případně podrobeni dekontaminaci.

3.  Osoba odpovědná za karanténní stanici vede záznamy o těchto položkách:

a)  zaměstnaný personál;

b)  návštěvníci stanice;

c)  rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které se dostanou na stanici a které ji opustí;

d)  místo původu uvedených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů;

e)  poznámky ohledně výskytu škodlivých organismů na uvedených rostlinách, rostlinných produktech a jiných předmětech.

Záznamy se uchovávají po dobu tří let.

Článek 58

Dozor nad karanténními stanicemi a zrušení jejich určení

1.  Příslušný orgán uspořádá alespoň jednou za rok dva roky audit nebo inspekci karanténních stanic s cílem ověřit, zda uvedené stanice splňují podmínky uvedené v čl. 56 odst. 2 a článku 57. [pozm. návrh 100]

2.  Příslušný orgán neprodleně zruší určení karanténní stanice uvedené v čl. 56 odst. 1, jestliže:

a)  z auditu nebo inspekce vyplyne, že příslušná karanténní stanice nesplňuje podmínky uvedené v čl. 56 odst. 2 nebo v článku 57;

b)  osoba odpovědná za příslušnou karanténní stanici nezjedná potřebnou a včasnou nápravu situace.

Článek 59

Propuštění rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z karanténních stanic

1.  Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty opustí karanténní stanici pouze na základě povolení příslušných orgánů, jestliže je potvrzeno, že jsou prosté karanténních škodlivých organismů Unie, nebo v příslušných případech karanténních škodlivých organismů chráněné zóny.

2.  Příslušné orgány povolí přemístění rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z jedné karanténní stanice do druhé karanténní stanice nebo na jakékoli jiné místo, pouze pokud jsou přijata opatření zajišťující, že se na dotčeném území nerozšíří karanténní škodlivé organismy Unie, nebo v příslušných případech karanténní škodlivé organismy chráněné zóny.

2a.  Komise se vybízí k vypracování pokynů pro harmonizaci procesních postupů napříč členskými státy a k zabránění zbytečným odkladům při propouštění rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z karanténních stanic. V těchto pokynech by mělo být především jasně uvedeno, kdy mohou být omezení nezbytná a jaká opatření ke zmírnění rizika je možné přijmout. [pozm. návrh 101]

Článek 60

Přemístění z území Unie

1.  Jestliže se přemístění některé rostliny, rostlinného produktu či jiného předmětu z Unie řídí fytosanitární dohodou s třetí zemí, musí probíhat v souladu s touto dohodou.

2.  Jestliže se přemístění některé rostliny, rostlinného produktu či jiného předmětu z Unie neřídí fytosanitární dohodou s třetí zemí, musí probíhat v souladu s fytosanitárními pravidly třetí země, do níž má být příslušná rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět přemístěn.

3.  Jestliže se přemístění některé rostliny, rostlinného produktu či jiného předmětu z Unie neřídí ani fytosanitární dohodou s třetí zemí a ani fytosanitárními pravidly třetí země, do níž má být příslušná rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět přemístěn, použijí se požadavky na přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci území Unie stanovených v seznamu uvedeném v čl. 41 odst. 1 a 2.

Uvedené požadavky se však nepoužijí, jestliže se týkají škodlivého organismu, který splňuje některou z těchto podmínek:

a)  uvedená třetí země potvrzuje, že se uvedený škodlivý organismus na jejím území vyskytuje a že není předmětem úřední kontroly;

b)  lze důvodně předpokládat, že daný škodlivý organismus nesplňuje kritéria pro karanténní škodlivý organismus, pokud jde o území dotčené třetí země.

Kapitola V

Registrace profesionálních provozovatelů a vysledovatelnost

Článek 61

Úřední registr profesionálních provozovatelů

1.  Příslušný orgán vede a aktualizuje registr profesionálních provozovatelů, kteří provádí činnosti uvedené na seznamu v druhém pododstavci na území dotčeného členského státu a na které se vztahuje některý z těchto bodů:

a)  jsou profesionálními provozovateli, jejichž činnost se týká rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, na něž se vztahuje akt v přenesené pravomoci uvedený v čl. 27 odst. 1, 2 či 3, nebo prováděcí akt uvedený v čl. 29 odst. 1, 2 či 3 čl. 40 odst. 1, čl. 41 odst. 1 či 2, čl. 47 odst. 1, čl. 49 odst. 1 či čl. 50 odst. 1, nebo jsou předmětem ustanovení čl. 43 odst. 1 či 2, čl. 44 odst. 1, čl. 45 odst. 1, článku 51, 52 či 53;

b)  jsou profesionálními provozovateli ve smyslu čl. 3 odst. 6 nařízení (EU) č. …/…. [Číslo nařízení o právním rámci pro rozmnožovací materiál rostlin].

Tento odstavec se použije, pokud jde o tyto činnosti:

a)  výsadbu;

b)  pěstování;

c)  produkci;

d)  dovoz na území Unie;

e)  přemísťování v rámci území Unie;

f)  přemístění z území Unie;

g)  produkci nebo dodání na trh ve smyslu čl. 3 odst. 5 nařízení (EU) č. …/….[Číslo nařízení o právním rámci pro rozmnožovací materiál rostlin];

h)  prodej prostřednictvím smluv uzavřených na dálku.

Uvedený se registr se nazývá „registr“. Profesionální provozovatelé registrovaní na základě prvního pododstavce písm. a) a b) se nazývají „registrovaní provozovatelé“.

2.  Profesionální provozovatel může být registrován v registru příslušného orgánu více než jednou za podmínky, že se každá jednotlivá registrace vztahuje na jinou provozovnu, jiný společný sklad a jiné středisko odeslání uvedené v čl. 62 odst. 2 písm. d). Na každou z těchto registrací se použije postup uvedený v článku 62.

3.  Odstavec 1 se nepoužije na profesionálního provozovatele, pro kterého platí jeden nebo více těchto bodů:

a)  dodává výhradně malá množství dotčených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů závisející na dotčené rostlině, rostlinném produktu a jiném předmětu konečným uživatelům, a to jinými prostředky než je prodej prostřednictvím smluv uzavřených na dálku; [pozm. návrh 102]

b)  jeho profesní činnost týkající se rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů je omezena na přepravu těchto rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pro jiného profesionálního provozovatele;

c)  jeho profesní činnost se týká výhradně přepravy předmětů všeho druhu za použití dřevěného obalového materiálu.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, které stanoví jeden nebo více z těchto bodů:

a)  další kategorie profesionálních provozovatelů, na něž se vztahuje výjimka z použití odstavce 1, jestliže by registrace pro tyto provozovatele představovala neúměrnou administrativní zátěž ve srovnání s fytosanitárním rizikem jejich profesní činnosti;

b)  zvláštní požadavky na registraci některých kategorií profesionálních provozovatelů;

c)  horní hranici pro malá množství určitých rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, jak je uvedeno v prvním pododstavci písm. a). [pozm. návrh 103]

Článek 62

Postup registrace

1.  Profesionální provozovatelé, kteří spadají do oblasti působnosti čl. 61 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) nebo b), předloží žádost o zapsání do registru příslušným orgánům.

2.  Uvedená žádost obsahuje tyto prvky:

a)  název, adresu a kontaktní údaje profesionálního provozovatele;

b)  prohlášení ohledně záměru profesionálního provozovatele vykonávat každou z činností uvedených v čl. 61 odst. 1 týkající se rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů;

c)  prohlášení ohledně záměru profesionálního provozovatele vykonávat každou z těchto činností:

i)  vydávání rostlinolékařských pasů pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty na základě čl. 79 odst. 1;

ii)  opatřování dřevěného obalového materiálu označením uvedeným v čl. 91 odst. 1;

iii)  vydávání veškerých dalších potvrzení uvedených v čl. 93 odst. 1;

iv)  vydávání úředních návěsek pro rozmnožovací materiál rostlin podle článku 19 nařízení (EU) č. …/….[Číslo nařízení o právním rámci pro rozmnožovací materiál rostlin];

d)  adresu provozoven, společných skladů nebo středisek odeslání používaných profesionálním provozovatelem v dotčeném členském státě k vykonávání činností uvedených v čl. 61 odst. 1 za účelem registrace;

e)  rody a druhy rostlin, rostlinných produktů a případně povahu jiných předmětů, jichž se týká činnost profesionálního provozovatele.

3.  Příslušné orgány zařadí profesionálního provozovatele do registru neprodleně, jestliže předložená žádost o registraci obsahuje prvky uvedené v odstavci 2. [pozm. návrh 104]

4.  Registrovaní profesionální provozovatelé v příslušných případech předloží žádost o aktualizaci údajů uvedených v odst. 2 písm. a), d) a e) a prohlášení uvedených v odst. 2 písm. b) a c).

5.  Jestliže příslušný orgán zjistí, že registrovaný provozovatel již neprovádí činnosti uvedené v čl. 61 odst. 1, nebo že uvedený provozovatel předložil žádost, která již nesplňuje požadavky odstavce 2, požádá uvedeného provozovatele, aby uvedené požadavky začal opět neprodleně nebo v určité lhůtě splňovat.

Jestliže registrovaný provozovatel nezačne ve lhůtě stanovené příslušným orgánem splňovat uvedené požadavky, příslušný orgán registraci uvedeného provozovatele zruší.

Článek 63

Obsah registru

Registr obsahuje prvky stanovené v čl. 62 odst. 2 písm. a), b), d) a e) a tyto prvky:

a)  úřední registrační číslo;

b)  dvoupísmenný kód uvedený v normě ISO 3166-1-alpha-2(25) označující členský stát, v němž je profesionální provozovatel registrován;

c)  informaci, zda má příslušný profesionální provozovatel oprávnění pro každou z činností uvedených v čl. 62 odst. písm. c).

Článek 64

Dostupnost informací úředních registrů

1.  Členský stát vedoucí registr zpřístupní na požádání informace obsažené v registru ostatním členským státům nebo Komisi.

2.  Členský stát vedoucí registr zpřístupní na požádání informace uvedené v článku 63, s výjimkou čl. 62 odst. 2 písm. d) a e), jakémukoli profesionálnímu provozovateli.

Článek 65

Vysledovatelnost

1.  Profesionální provozovatel, kterému jsou dodávány rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, jež jsou předmětem zákazů, požadavků nebo podmínek na základě čl. 40 odst. 1, čl. 41 odst. 1 a 2, čl. 44 odst. 1 a 3, čl. 45 odst. 1, čl. 46 odst. 1 a 3, čl. 47 odst. 1, čl. 49 odst. 1 a 2, čl. 50 odst. 1 a 2, článku 52, 53 a 54, vede záznamy pro každou dodanou rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět umožňující uvedenému provozovateli identifikovat profesionální provozovatele, kteří je dodávají.

2.  Profesionální provozovatel, který dodává rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, jež jsou předmětem zákazů, požadavků nebo podmínek na základě čl. 40 odst. 1, čl. 41 odst. 1 a 2, čl. 44 odst. 1 a 3, čl. 45 odst. 1, čl. 46 odst. 1 a 3, čl. 47 odst. 1, čl. 49 odst. 1 a 2, čl. 50 odst. 1 a 2, článku 52, 53 a 54, vede záznamy umožňující uvedenému provozovateli identifikovat u každé dodané rostliny, rostlinného produktu či jiného předmětu profesionální provozovatele, kterým je dodal.

3.  Profesionální provozovatelé vedou záznamy uvedené v odstavci 1 a 2 po dobu tří let od data, kdy jim byly dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty dodány, nebo kdy je dodali jiným profesionálním provozovatelům.

4.  Na požádání sdělí informace v záznamech uvedených v odstavci 1 a 2 příslušným orgánům.

5.  Odstavce 1 až 4 se nepoužijí na profesionální provozovatele uvedené v čl. 61 odst. 3 písm. b).

Článek 66

Přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci provozoven profesionálního provozovatele

1.  Profesionální provozovatelé mají zavedeny systémy a postupy vysledovatelnosti umožňující sledovat přemísťování jejich rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci jejich vlastních provozoven.

První pododstavec se nepoužije na profesionální provozovatele uvedené v čl. 61 odst. 3 písm. b).

2.  Informace o přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci uvedených provozoven, které jsou získány na základě systémů a postupů uvedených v odstavci 1, jsou na požádání zpřístupněny příslušným orgánům.

Článek 66a

Osvědčené fytosanitární postupy

Profesionální provozovatel, který dodává nebo kterému jsou dodávány rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, jež jsou předmětem zákazů, požadavků nebo podmínek na základě čl. 40 odst. 1, čl. 41 odst. 1 a 2, čl. 44 odst. 1 a 3, čl. 45 odst. 1, čl. 46 odst. 1 a 3, čl. 47 odst. 1, čl. 49 odst. 1 a 2, čl. 50 odst. 1 a 2, článku 52, 53 a 54, dodržuje osvědčené fytosanitární postupy s cílem předcházet výskytu a šíření škodlivých organismů. Osvědčené fytosanitární postupy uvedené v odstavci 1 sestávají zejména z:

a)  určení a monitorování hlavních bodů produkčního postupu nebo bodů týkajících se přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které mohou ovlivnit jejich fytosanitární kvalitu;

b)  zajištění přístupu příslušných orgánů k zařízením a rovněž k údajům o sledování a veškerým souvisejícím dokumentům;

c)  případného přijetí opatření, která zajistí zachování fytosanitární kvality rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů. [pozm. návrh 105]

Kapitola VI

Certifikace rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů

Oddíl 1

Rostlinolékařská osvědčení požadovaná pro dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie

Článek 67

Rostlinolékařské osvědčení požadované pro dovoz na území Unie

1.  Rostlinolékařské osvědčení požadované pro dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie je dokument vydaný třetí zemí, který splňuje podmínky článku 71, obsahuje prvky stanovené v příloze V části A, nebo v příslušných případech příloze V části B, a osvědčuje, že dotčené rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty splňují všechny tyto požadavky:

a)  jsou prosté karanténních škodlivých organismů Unie;

b)  jsou v souladu s ustanoveními čl. 37 odst. 1 ohledně výskytu škodlivých organismů Unie snižujících kvalitu na rostlinách k pěstování;

c)  jsou v souladu s požadavky uvedenými v čl. 41 odst. 1 a 2;

d)  v příslušných případech jsou v souladu s pravidly přijatými na základě ustanovení přijatých podle čl. 27 odst. 1 a 2 a čl. 29 odst. 1.

2.  Na rostlinolékařském osvědčení je v příslušných případech v oddíle s názvem „Dodatkové prohlášení“ a v souladu s prováděcími akty přijatými na základě čl. 41 odst. 1 a 2 a čl. 50 odst. 1 a 2 uvedeno, který zvláštní požadavek je splněn, jestliže je na výběr z několika možností. Tato informace obsahuje odkaz na příslušnou možnost stanovenou znění příslušné možnosti stanovené v uvedených aktech nebo odkaz na ni. [pozm. návrh 106]

3.  Rostlinolékařské osvědčení v příslušných případech uvede, že dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty jsou v souladu s fytosanitárními opatřeními uznávanými za rovnocenné podle článku 42 s požadavky prováděcího aktu přijatého podle čl. 41 odst. 2.

4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, kterými se mění příloha V část A a B s cílem přizpůsobit tyto části vědeckému a technickému pokroku a vývoji mezinárodních norem.

4a.  Rostlinolékařská osvědčení se mohou používat rovněž v souladu s ustanoveními nařízení Rady (ES) č. 338/97(26) nebo nařízení Komise (ES) č. 865/2006(27). [pozm. návrh 107]

Článek 68

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, pro něž jsou požadována rostlinolékařská osvědčení

1.  Komise zřídí prostřednictvím prováděcího aktu seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jakož i příslušných třetích zemí původu nebo odeslání, pro něž je za účelem dovozu na území Unie požadováno rostlinolékařské osvědčení.

Uvedený seznam obsahuje:

a)  rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze V části B bodě I směrnice 2000/29/ES;

b)  rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, pro něž byly přijaty požadavky na základě čl. 27 odst. 1 a čl. 29 odst. 1 ohledně jejich dovozu na území Unie;

c)  osivo uvedené na seznamu na základě čl. 37 odst. 2;

d)  rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené na seznamu na základě čl. 41 odst. 1 a 2.

Písmena a) až d) se nicméně nepoužijí, jestliže akt přijatý na základě čl. 27 odst. 1, čl. 29 odst. 1 či čl. 41 odst. 1 a 2 vyžaduje důkaz o souladu v podobě úředního označení uvedeného v čl. 91 odst. 1, nebo jiného úředního potvrzení uvedeného v čl. 93 odst. 1.

Uvedený prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 99 odst. 2.

2.  Komise prostřednictvím prováděcího aktu změní prováděcí akt uvedený v odstavci 1 v těchto případech:

a)  rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět uvedený na seznamu v dotčeném prováděcím aktu nesplňuje požadavky odst. 1 písm. b), c) nebo d);

b)  rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět, který není uvedený na seznamu v dotčeném aktu, splňuje požadavky odst. 1 písm. b), c) nebo d).

Uvedený prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 99 odst. 2.

3.  Komise může prostřednictvím prováděcího aktu změnit prováděcí akt uvedený v odstavci 1 v souladu se zásadami stanovenými v příloze IV oddíle 2, jestliže existuje riziko, že rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět, který není uvedený na seznamu v dotčeném aktu, je hostitelem karanténního škodlivého organismu Unie, nebo jestliže pro rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět uvedený na seznamu v dotčeném aktu takové riziko již neexistuje.

Uvedený prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3.

4.  Odchylně od odstavců 1, 2 a 3 není rostlinolékařské osvědčení vyžadováno pro rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, na něž se vztahují články 44, 45, 46 a 70.

Článek 69

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, pro něž jsou požadována rostlinolékařská osvědčení za účelem dovozu do chráněné zóny

1.  Komise zřídí prostřednictvím prováděcího aktu seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jakož i příslušných třetích zemí původu nebo odeslání, pro něž je navíc k případům uvedeným v čl. 68 odst. 1, 2 a 3 za účelem dovozu z uvedených třetích zemí do některých chráněných zón požadováno rostlinolékařské osvědčení.

Uvedený seznam obsahuje:

a)  rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze V části B bodě II směrnice 2000/29/ES;

b)  rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené na seznamu na základě čl. 50 odst. 1 či 2.

Písmena a) a b) se nicméně nepoužijí, jestliže akt přijatý na základě čl. 50 odst. 1 či 2 vyžaduje důkaz o souladu v podobě úředního označení uvedeného v čl. 91 odst. 1, nebo jiného úředního potvrzení uvedeného v čl. 93 odst. 1.

Uvedený prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 99 odst. 2.

2.  Komise prostřednictvím prováděcího aktu změní prováděcí akt uvedený v odstavci 1 v těchto případech:

a)  rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět uvedený na seznamu v dotčeném prováděcím aktu nesplňuje požadavky odst. 1 písm. b);

b)  rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět, který není uvedený na seznamu v dotčeném aktu, splňuje požadavky odst. 1 písm. b).

Uvedený prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 99 odst. 2.

3.  Komise může prostřednictvím prováděcího aktu změnit prováděcí akt uvedený v odstavci 1 v souladu se zásadami stanovenými v příloze IV oddíle 2, jestliže existuje riziko, že rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět, který není uvedený na seznamu v dotčeném aktu, je hostitelem příslušného karanténního škodlivého organismu chráněné zóny, nebo jestliže pro rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět uvedený na seznamu v dotčeném aktu takové riziko již neexistuje.

Uvedený prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3.

4.  Odchylně od odstavců 1, 2 a 3 není rostlinolékařské osvědčení vyžadováno pro rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, na něž se vztahují články 52, 53, 54 a 70.

Článek 70

Výjimky pro zavazadla cestujících, zákazníky poštovních služeb a internetové zákazníky

1.  Pro malá množství určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z třetích zemí lze udělit výjimku z požadavku na rostlinolékařské osvědčení stanoveného v čl. 68 odst. 1 a čl. 69 odst. 1, jestliže splňují všechny tyto podmínky:

a)  jsou dovezeny na území Unie coby součást osobního zavazedla cestujících, nebo coby zásilka odeslaná na základě prodeje prostřednictvím smluv uzavřených na dálku konečným uživatelům (dále: „internetoví zákazníci“) nebo coby zásilka dodaná poštovními službami konečným uživatelům;

b)  nejsou určeny k profesním nebo obchodním účelům;

c)  jsou na seznamu uvedeném v odstavci 2.

Uvedená výjimka se nevztahuje na rostliny k pěstování, kromě osiv.

2.  Komise zřídí prostřednictvím prováděcích aktů seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v odstavci 1, jakož i dotčených třetích zemí, a stanoví maximální množství dotčených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, na něž se vztahuje výjimka uvedeného odstavce a případně jedno nebo více opatření pro řízení rizik stanovených v příloze IV oddíle 1.

Rozhodnutí o zařazení do seznamu, stanovení maximálního dotčeného množství a případně opatření pro řízení rizik se uskuteční na základě fytosanitárního rizika, které představuje malé množství uvedených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v souladu s kritérii uvedenými v příloze IV oddíle 2.

Uvedený prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3. tohoto nařízení.

Článek 71

Podmínky, které musí splňovat rostlinolékařské osvědčení

1.  Příslušný orgán přijme rostlinolékařské osvědčení doprovázející rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, které mají být dovezeny ze třetí země, pouze pokud je obsah uvedeného osvědčení v souladu s přílohou V částí A. Jestliže rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty mají být dovezeny ze třetí země, z níž nepochází, přijme příslušný orgán rostlinolékařské osvědčení, pouze pokud je toto osvědčení v souladu a přílohou V částí B.

Příslušný orgán uvedené rostlinolékařské osvědčení nepřijme, jestliže u něj chybí nebo je nesprávně vyplněno případné dodatkové prohlášení uvedené v čl. 67 odst. 2 a jestliže u něj chybí případné tvrzení uvedené v čl. 67 odst. 3.

2.  Příslušný orgán přijme rostlinolékařské osvědčení, pouze pokud splňuje tyto požadavky:

a)  je vydáno alespoň v jednom úředním jazyce Unie;

b)  je určeno Unii nebo jednomu z jejích členských států;

c)  bylo vydáno nejvýše 14 dní před datem, kdy rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, jichž se osvědčení týká, opustily třetí zemi, ve které bylo osvědčení vydáno.

3.  V případě třetí země, která je stranou úmluvy IPPC, přijme příslušný orgán pouze rostlinolékařská osvědčení vydaná oficiálním vnitrostátním orgánem na ochranu rostlin uvedené země, nebo úředníkem veřejné správy, který je tomuto orgánu odpovědný a který má odbornou kvalifikaci a řádné pověření od uvedeného oficiálního vnitrostátního orgánu na ochranu rostlin.

4.  V případě třetí země, která není stranou úmluvy IPPC, přijme příslušný orgán pouze rostlinolékařská osvědčení vydaná orgány příslušnými v souladu s vnitrostátními pravidly uvedené třetí země nahlášenými Komisi. Komise prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 97 na základě čl. 131 písm. a) nařízení (EU) č. …/… [Číslo nařízení o úředních kontrolách] informuje členské státy a provozovatele o obdržených hlášeních.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, kterými se doplňují podmínky pro přijetí uvedené v prvním pododstavci s cílem zajistit spolehlivost uvedených osvědčení.

5.  Rostlinolékařská osvědčení v elektronické podobě se přijmou, pouze pokud jsou zaslána prostřednictvím elektronického systému pro správu informací nebo pomocí elektronické výměny s tímto systémem uvedeným v článku 130 nařízení (EU) č. …/… [Číslo nařízení o úředních kontrolách].

Článek 72

Zrušení platnosti rostlinolékařského osvědčení

1.  Jestliže bylo rostlinolékařské osvědčení vydáno v souladu v čl. 67 odst. 1, 2 a 3, avšak dotčený příslušný orgán dojde k závěru, že nejsou splněny podmínky uvedené v článku 71, zruší platnost uvedeného rostlinolékařského osvědčení a zajistí, aby toto osvědčení dále nedoprovázelo dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty. V takovém případě přijme příslušný orgán, pokud jde o dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, jedno z opatření stanovených v čl. 64 odst. 3 nařízení (EU) č. …/… [Číslo nařízení o úředních kontrolách].

2.  Členské státy podají prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 97 hlášení Komisi a ostatním členským státům, jestliže na základě odstavce 1 došlo ke zrušení platnosti rostlinolékařského osvědčení.

Hlášení se podá i třetí zemi, která uvedené rostlinolékařské osvědčení vydala.

Oddíl 2

Rostlinolékařské pasy požadované pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci území Unie

Článek 73

Rostlinolékařské pasy

Rostlinolékařský pas je úřední návěska pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci území Unie, a v příslušných případech i pro dovoz do chráněných zón a přemísťování v těchto zónách, která osvědčuje soulad se všemi požadavky stanovenými v článku 80, a pro dovoz do chráněných zón s požadavky stanovenými v článku 81, přičemž její obsah a formát splňují požadavky článku 78.

Článek 73a

Komise předloží nejpozději do …(28) zprávu Evropskému parlamentu a Radě, v níž uvede zkušenosti získané při rozšiřování systému rostlinolékařských pasů na veškeré přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie včetně jasné analýzy nákladů a přínosů pro provozovatele, případně doplněnou o legislativní návrh. [pozm. návrh 108]

Článek 74

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, pro jejichž přemísťování v rámci území Unie je vyžadován rostlinolékařský pas

1.  Komise zřídí prostřednictvím prováděcího aktu seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž přemísťování v rámci území Unie je vyžadován rostlinolékařský pas.

Uvedený seznam obsahuje:

a)  všechny rostliny k pěstování, kromě osiv;

b)  rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze V části A bodě I směrnice 2000/29/ES;

c)  rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, pro něž byly přijaty požadavky na základě čl. 27 odst. 1, 2 či 3 nebo čl. 29 odst. 1, 2 či 3 ohledně jejich přemísťování v rámci území Unie;

d)  osivo uvedené na seznamu na základě čl. 37 odst. 2;

e)  rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené na seznamu na základě čl. 41 odst. 1 a 2.

Uvedený prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 99 odst. 2.

2.  Komise prostřednictvím prováděcího aktu změní prováděcí akt uvedený v odstavci 1 v těchto případech:

a)  rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět, který není uvedený na seznamu v dotčeném aktu, splňuje požadavky odst. 1 písm. c), d) nebo e);

b)  rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět uvedený na seznamu v dotčeném prováděcím aktu nesplňuje požadavky odst. 1 písm. c), d) nebo e);

Uvedený prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 99 odst. 3.

3.  Komise může prostřednictvím prováděcího aktu změnit prováděcí akt uvedený v odstavci 1 v souladu se zásadami stanovenými v příloze IV oddíle 2, jestliže existuje riziko, že rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět, který není uvedený na seznamu v dotčeném aktu, je hostitelem karanténního škodlivého organismu Unie, nebo jestliže pro rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět uvedený na seznamu v dotčeném aktu takové riziko již neexistuje.

Uvedený prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3.

4.  Odchylně od odstavců 1, 2 a 3 není rostlinolékařský pas vyžadován pro rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, na něž se vztahují články 44, 45, 46 a 70.

4a.  Komise předloží nejpozději do …(29) zprávu Evropskému parlamentu a Radě, v níž uvede zkušenosti získané při rozšiřování systému rostlinolékařských pasů na veškeré přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie společně s jasnou analýzou nákladů a přínosů pro provozovatele. [pozm. návrh 109]

Článek 75

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, pro něž je vyžadován rostlinolékařský pas za účelem dovozu do chráněných zón a přemísťování v rámci těchto zón

1.  Komise zřídí prostřednictvím prováděcího aktu seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro něž je za účelem dovozu do některých chráněných zón vyžadován rostlinolékařský pas.

Uvedený seznam obsahuje:

a)  rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze V části A bodě II směrnice 2000/29/ES;

b)  jiné rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené na seznamu na základě čl. 50 odst. 2.

Uvedený prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 99 odst. 2.

2.  Komise může prostřednictvím prováděcího aktu změnit prováděcí akt uvedený v odstavci 1 v těchto případech:

a)  rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět, který není uvedený na seznamu v dotčeném aktu, splňuje požadavky odst. 1 písm. b);

b)  rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět uvedený na seznamu v dotčeném prováděcím aktu nesplňuje požadavky odst. 1 písm. a) nebo b);

Uvedený prováděcí akt se přijme poradním postupem podle čl. 99 odst. 2.

3.  Komise může prostřednictvím prováděcího aktu změnit prováděcí akt uvedený v odstavci 1 v souladu se zásadami stanovenými v příloze IV oddíle 2, jestliže existuje riziko, že rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět, který není uvedený na seznamu v dotčeném aktu, je hostitelem příslušného karanténního škodlivého organismu chráněné zóny, nebo jestliže pro rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět uvedený na seznamu v dotčeném aktu takové riziko již neexistuje.

Uvedený prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3.

4.  Odchylně od odstavců 1, 2 a 3 není rostlinolékařský pas vyžadován pro rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, na něž se vztahují články 52, 53, 54 a 70.

Článek 76

Výjimka pro konečné uživatele

Rostlinolékařský pas se nepožaduje pro přemístění malých množství rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů závisejících na dotčené rostlině, rostlinném produktu a jiném předmětu určených konečným uživatelům, včetně zahrádkářů. [pozm. návrh 110]

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, které stanoví horní hranici pro malá množství určitých rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů.

Článek 77

Výjimky pro přemísťování v rámci provozoven profesionálního provozovatele a mezi jeho provozovnami

Rostlinolékařský pas se nepožaduje pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci provozoven jednoho profesionálního provozovatele a mezi jeho provozovnami.

Článek 78

Obsah a formát rostlinolékařského pasu

1.  Rostlinolékařský pas má podobu jasně rozlišitelné návěsky vytištěné na jakémkoli vhodném podkladě za podmínky, že je oddělen od veškerých dalších informací nebo návěsek, které mohou být na daném podkladě rovněž uvedeny.

Rostlinolékařský pas musí být zřetelně čitelný a nesmazatelný.

2.  Rostlinolékařský pas určený pro přemísťování v rámci území Unie obsahuje prvky stanovené v příloze VI části A.

Rostlinolékařský pas určený pro dovoz do chráněné zóny a přemísťování v rámci této zóny obsahuje prvky stanovené v příloze VI části B.

3.  Jestliže jsou rostliny k pěstování vyprodukovány nebo dodány na trh ve smyslu čl. 3 odst. 5 nařízení (EU) č. …/…. [Číslo nařízení o právním rámci pro rozmnožovací materiál rostlin] coby materiál předstupňů, základní nebo certifikovaný materiál ve smyslu článku 10 uvedeného nařízení, je rostlinolékařský pas v jasně rozlišitelné podobě umístěn na úřední návěsce vyrobené v souladu s článkem 22 uvedeného nařízení, nebo v příslušných případech na potvrzení o původu vydaném v souladu s čl. 122 odst. 1 uvedeného nařízení.

Použije-li se tento odstavec, obsahuje rostlinolékařský pas určený pro přemísťování v rámci území Unie prvky stanovené v příloze VI části C.

Použije-li se tento odstavec, obsahuje rostlinolékařský pas určený pro dovoz do chráněné zóny a přemísťování v rámci této zóny prvky stanovené v příloze VI části D.

4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, v souladu s článkem 98, kterými se mění příloha VI část A, B, C a D s cílem přizpůsobit uvedené prvky případnému vědeckému a technickému pokroku.

5.  Do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů formální náležitosti rostlinolékařského pasu pro přemísťování v rámci území Unie a rostlinolékařského pasu pro dovoz do chráněné zóny a přemísťování v rámci této zóny, pokud jde o rostlinolékařské pasy uvedené v odst. 2 prvním a druhém pododstavci a odst. 3 druhém a třetím pododstavci. Uvedené prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3.

Jestliže to vyžaduje povaha určitých rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, je možné pro ně stanovit parametry velikosti.

Článek 79

Vydávání pasů oprávněnými profesionálními provozovateli a příslušnými orgány

1.  Rostlinolékařské pasy jsou vydávány registrovanými profesionálními provozovateli, kteří k tomuto vydávání získali oprávnění od příslušných orgánů v souladu s článkem 84, dále „oprávnění provozovatelé“, a kteří jsou pod dozorem příslušných orgánů.

Oprávnění provozovatelé vydávají rostlinolékařské pasy pouze pro rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, za něž jsou odpovědní.

2.  Jestliže o to registrovaný provozovatel požádá, mohou rostlinolékařský pas vydat i příslušné orgány.

3.  Oprávnění provozovatelé vydávají rostlinolékařské pasy pouze v provozovnách, společných skladech a střediscích odeslání uvedených v čl. 62 odst. 2 písm. d).

Článek 80

Zásadní požadavky na rostlinolékařský pas za účelem přemísťování v rámci území Unie

Rostlinolékařský pas je vydán za účelem přemísťování v rámci území Unie, pouze pokud rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, pro něž je vydán, splňují tyto požadavky:

a)  jsou prosté karanténních škodlivých organismů Unie;

b)  jsou v souladu s ustanoveními čl. 37 odst. 1 ohledně výskytu škodlivých organismů Unie snižujících kvalitu na rostlinách k pěstování;

c)  jsou v souladu s požadavky uvedenými v čl. 41 odst. 1 a 2;

d)  v příslušných případech jsou v souladu s pravidly přijatými na základě ustanovení přijatých podle čl. 27 odst. 1 a 2 a čl. 29 odst. 1 a 2 a

e)  v příslušných případech jsou v souladu s opatřeními přijatými příslušnými orgány k eradikaci karanténních škodlivých organismů Unie podle čl. 16 odst. 1 a k eradikaci škodlivých organismů, které předběžně splňují kritéria pro karanténní škodlivé organismy Unie, podle čl. 28 odst. 1.

Článek 81

Zásadní požadavky na rostlinolékařský pas za účelem dovozu do chráněné zóny a přemísťování v rámci zóny

1.  Rostlinolékařský pas je vydán za účelem dovozu do chráněné zóny a přemísťování v rámci zóny, pouze pokud rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, pro něž má být vydán, splňují všechny požadavky článku 80 a kromě toho i tyto požadavky:

a)  jsou prosté příslušného karanténního škodlivého organismu chráněné zóny a

b)  jsou v souladu s požadavky uvedenými v čl. 50 odst. 1 a 2.

2.  Jestliže se použije čl. 33 odst. 2, nesmí být rostlinolékařský pas uvedený v odstavci 1 vydán.

Článek 82

Kontroly pro rostlinolékařské pasy

1.  Rostlinolékařský pas může být vydán pouze pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, u nichž proběhla pečlivá kontrola v souladu s odstavcem 2, 3 a 4, která ukázala, že jsou splněny požadavky článku 80, případně článku 81.

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty mohou být kontrolovány buď jednotlivě, nebo v reprezentativních vzorcích. Kontrola zkoumá rovněž obalový materiál dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů.

2.  Kontrolu provede oprávněný provozovatel nebo v příslušných případech na základě čl. 79 odst. 2 příslušný orgán.

3.  Kontrola musí splňovat tyto podmínky:

a)  je prováděna často, ve vhodnou dobu a s ohledem na příslušná rizika;

b)  je prováděna v provozovnách, společný skladech a střediscích odeslání uvedených v čl. 62 odst. 2 písm. d) a

c)  je prováděna vizuálně a v případě podezření na výskyt karanténního škodlivého organismu Unie, nebo jedná-li se o chráněnou zónu, dotčeného škodlivého organismu chráněné zóny, vzorkováním a testováním.

Uvedená kontrola proběhne, aniž jsou dotčeny jakékoli specifické požadavky nebo opatření týkající se kontroly na základě čl. 27 odst. 1, 2 či 3, čl. 29 odst. 1, 2 či 3, čl. 41 odst. 1 a 2 a čl. 50 odst. 1 a 2.

4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, které stanoví prováděcí opatření týkající se vizuální prohlídky, vzorkování a testování, četnosti a načasování kontrol uvedených v odstavci 1, 2 a 3, pokud jde o určité rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty na základě příslušných fytosanitárních rizik, které mohou představovat. Uvedené kontroly se v příslušných případech týkají určitých rostlin k pěstování spadajících do kategorií uvedených v čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) č. …/…. [číslo nařízení o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh] a zaměří se, je-li to vhodné, na jakýkoli prvek stanovený v příloze II části D uvedeného nařízení.

Jestliže Komise přijme uvedený prováděcí akt pro určité rostliny k pěstování a tyto rostliny jsou předmětem certifikačních schémat podle čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) č. …/…. [číslo nařízení o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh], jsou příslušné kontroly spojeny do jednoho schématu certifikace.

Při přijímání uvedených prováděcích aktů Komise zohlední odborné a vědecké znalosti a jejich vývoj. [pozm. návrh 111]

Článek 83

Připevňování rostlinolékařských pasů

Rostlinolékařské pasy připevňují oprávnění provozovatelé, nebo jedná-li se o případ podle čl. 72 odst. 2, příslušné orgány, ke každé partii dotčených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů před tím, než jsou přemístěny v rámci území Unie podle článku 74, nebo před jejich dovozem do chráněné zóny či přemístěním v rámci této zóny podle článku 75. Jestliže jsou uvedené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty převáženy v balíku, svazku nebo kontejneru, připevní se rostlinolékařský pas na uvedený balík, svazek nebo kontejner.

Článek 84

Oprávnění profesionálních provozovatelů k vydávání rostlinolékařských pasů

1.  Příslušný orgán vydá oprávnění profesionálnímu provozovateli k vydávání rostlinolékařských pasů (dále: „oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů“), pokud uvedený profesionální provozovatel splňuje tyto podmínky:

a)  má potřebné znalosti k provedení kontrol uvedených v článku 82 týkajících se karanténních škodlivých organismů Unie, karanténních škodlivých organismů chráněné zóny a škodlivých organismů Unie snižujících kvalitu, které by mohly působit na dotčené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, a týkajících se příznaků výskytu uvedených škodlivých organismů a příznaků, které způsobují, prostředků prevence výskytu a šíření uvedených škodlivých organismů a prostředků k jejich eradikaci;

b)  má zavedeny systémy a postupy, které mu umožňují splnit povinnosti ohledně vysledovatelnosti na základě článku 65 a 66.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, které stanoví požadavky na kvalifikaci, jež musí profesionální provozovatelé mít, aby splňovali podmínky odst. 1 písm. a).

Článek 85

Povinnosti oprávněných provozovatelů

1.  Jestliže má oprávněný provozovatel v úmyslu vydat rostlinolékařský pas, určí a monitoruje body svého produkčního postupu a body týkající se přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů prováděného uvedeným provozovatelem, které mají zásadní význam z hlediska souladu s pravidly přijatými podle čl. 27 odst. 1, 2 a 3, čl. 29 odst. 1, 2 a 3, čl. 37 odst. 1, čl. 41 odst. 3, článku 80 a 82 a případně čl. 33 odst. 2, čl. 50 odst. 3 a článku 81.

Uvedený provozovatel si o určení a monitorování těchto bodů vede záznamy.

2.  Oprávněný provozovatel uvedený v odstavci 1 poskytne svým zaměstnancům zapojených do kontrol uvedených v článku 82 příslušné školení, které zajistí, že uvedení zaměstnanci mají znalosti potřebné k provádění uvedených kontrol.

Článek 86

Plány řízení fytosanitárních rizik

1.  Příslušný orgán může v příslušných případech schválit plány řízení fytosanitárních rizik oprávněných provozovatelů, které stanoví opatření provedená uvedenými provozovateli s cílem splňovat požadavky stanovené v čl. 85 odst. 1.

2.  Plán řízení fytosanitárních rizik obsahuje, je-li to vhodné ve formě návodu, alespoň tyto body:

a)  informace požadované na základě čl. 62 odst. 2 týkající se registrace oprávněného provozovatele;

b)  informace požadované na základě čl. 65 odst. 3 a 66 odst. 1 týkající se vysledovatelnosti rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů;

c)  popis výrobních postupů oprávněného provozovatele a jeho činnosti, pokud jde o přemísťování a prodej rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů;

d)  analýzu zásadních bodů uvedených v čl. 85 odst. 1 a opatření přijatých oprávněným provozovatelem s cílem zmírnit fytosanitární rizika související s uvedenými zásadními body;

e)  zavedené postupy a kroky plánované v případě podezření na výskyt nebo zjištění výskytu karanténních škodlivých organismů, záznamy o těchto podezřeních nebo zjištěních a záznamy o podniknutých krocích;

f)  úkoly a povinnosti zaměstnanců, kteří jsou zapojeni do hlášení uvedeného v čl. 9 odst. 1, kontrol uvedených v čl. 82 odst. 1 a vydávání rostlinolékařských pasů podle čl. 79 odst. 1, čl. 88 odst. 1 a 2 a článku 89;

g)  školení poskytované zaměstnancům uvedeným v písmeni f).

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, kterými se mění prvky uvedené v odstavci 2.

Článek 87

Zrušení oprávnění

1.  Jestliže příslušný orgán zjistí, že oprávněný provozovatel nesplňuje požadavky čl. 82 odst. 1, 2, 3 či 4 nebo čl. 84 odst. 1, nebo že rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět, pro které uvedený profesionální provozovatel vydal rostlinolékařský pas, nesplňuje podmínky článku 80 nebo případně článku 81, přijme uvedený orgán neprodleně opatření potřebná k tomu, aby nesoulad s uvedenými ustanoveními nepokračoval.

2.  Jestliže příslušný orgán přijal opatření v souladu s odstavcem 1, kromě zrušení oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů, avšak uvedený nesoulad nadále trvá, zruší uvedený orgán neprodleně příslušné oprávnění.

Článek 88

Nahrazení rostlinolékařských pasů

1.  Oprávněný provozovatel, který obdržel partii rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, pro něž byl vydán rostlinolékařský pas, nebo příslušný orgán jednající na základě žádosti profesionálního provozovatele může vydat pro uvedenou partii nový rostlinolékařský pas, který nahrazuje rostlinolékařský pas, jenž byl pro uvedenou partii původně vydán, jestliže jsou splněny podmínky odstavce 3.

2.  Pokud je partie rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, pro něž byl vydán rostlinolékařský pas, rozdělena do dvou nebo více partií, vydá oprávněný provozovatel odpovědný za tyto nové partie nebo příslušný orgán jednající na základě žádosti profesionálního provozovatele rostlinolékařský pas pro každou novou partii, která je výsledkem uvedeného rozdělení, jestliže jsou splněny podmínky odstavce 3. Uvedené rostlinolékařské pasy nahrazují rostlinolékařský pas vydaný pro původní partii.

Jestliže dojde ke spojení dvou partií, přičemž pro každou z nich byl dříve vydán rostlinolékařský pas, do nové partie, vydá oprávněný provozovatel odpovědný za tuto novou partii nebo příslušný orgán jednající na základě žádosti profesionálního provozovatele rostlinolékařský pas pro tuto novou partii. Uvedený rostlinolékařský pas nahrazuje rostlinolékařský pas vydaný pro původní partie, jestliže jsou splněny podmínky odstavce 3.

3.  Rostlinolékařský pas uvedený v odstavci 1 a 2 smí být vydán, pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)  je zaručena totožnost dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů a

b)  dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty i nadále splňují požadavky uvedené v článku 80 a 81.

4.  Jestliže je rostlinolékařský pas vydán na základě odstavců 1 či 2, kontrola uvedená v čl. 82 odst. 1 se nepožaduje.

5.  Po nahrazení rostlinolékařského pasu uvedeného v odstavci 1 a 2 uchová dotčený oprávněný provozovatel nahrazený rostlinolékařský pas po dobu tří let.

Jestliže rostlinolékařský pas nahrazující jiný rostlinolékařský pas vydá příslušný orgán, uchová profesionální provozovatel, na jehož žádost je pas vydán, nahrazený pas do dobu tří let.

Článek 89

Rostlinolékařské pasy nahrazující rostlinolékařská osvědčení

1.  Jestliže byly odchylně od článku 82 na území Unie ze třetí země dovezeny rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, pro jejichž přemísťování v rámci území Unie je vyžadován rostlinolékařský pas na základě prováděcích aktů uvedených v čl. 74 odst. 1 a čl. 75 odst. 1, tento pas se vydá, pokud byly uspokojivě dokončeny kontroly podle čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) č. …/… [Číslo nařízení o úředních kontrolách] týkající se dovozu příslušných rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů a jejich výsledek ukazuje, že dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty splňují zásadní požadavky na vydání rostlinolékařského pasu podle článku 80 a případně článku 81. [pozm. návrh 112]

2.  Po vydání rostlinolékařského pasu uvedeného v odstavci 1 uchová oprávněný provozovatel vydávající uvedený rostlinolékařský pas případné rostlinolékařské osvědčení po dobu tří let.

Jestliže se použije čl. 95 odst. 2 písm. c), nahradí se uvedené rostlinolékařské osvědčení jeho ověřenou kopií.

Článek 90

Povinnost rostlinolékařský pas odstranit

1.  Profesionální provozovatel, který má pod svojí kontrolou partii rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, odstraní z uvedené partie rostlinolékařský pas, jestliže zjistí, že některý z požadavků uvedených v článku 78 až 82, 84 či 85 není splněn.

Profesionální provozovatel uvedený rostlinolékařský pas znehodnotí tím, že jej diagonálně přeškrtne zřetelně viditelnou a nesmazatelnou červenou čárou.

2.  Jestliže profesionální provozovatel nesplní požadavek stanovený v odstavci 1, příslušné orgány odstraní rostlinolékařský pas z dotčené partie a uvedený rostlinolékařský pas znehodnotí tím, že jej diagonálně přeškrtne zřetelně viditelnou a nesmazatelnou červenou čárou.

3.  Jestliže se použije odstavec 1 a 2, dotčený profesionální provozovatel uchová znehodnocený rostlinolékařský pas po dobu tří let.

4.  Jestliže se použije odstavec 1 a 2, dotčený profesionální provozovatel informuje příslušným způsobem oprávněného provozovatele, nebo příslušný orgán, který vydal znehodnocený rostlinolékařský pas.

5.  Členské státy podají prostřednictvím elektronického systému hlášení uvedeného v článku 97 hlášení Komisi a ostatním členským státům, jestliže na základě odstavce 2 došlo k odstranění a znehodnocení rostlinolékařského osvědčení.

Oddíl 3

Jiná potvrzení

Článek 91

Označování dřevěného obalového materiálu

1.  Označení potvrzující, že dřevěný obalový materiál byl ošetřen proti karanténním škodlivým organismů Unie a karanténním škodlivým organismům chráněné zóny v souladu s metodou stanovenou podle čl. 27 odst. 1 či 2, čl. 29 odst. 1 či 2, čl. 41 odst. 1 či 2 nebo čl. 50 odst. 1 či 2, obsahuje prvky stanovené v příloze VII.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, kterými se mění příloha VII s cílem přizpůsobit uvedené označení vývoji mezinárodních norem.

3.  Uvedené označení umístí pouze profesionální provozovatel, který k tomu získal oprávnění v souladu s článkem 92.

4.  Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů formální náležitosti označení uvedeného v odstavci 1. Uvedené prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3.

Článek 92

Oprávnění profesionálních provozovatelů umísťujících označení dřevěného obalového materiálu na území Unie a dozor nad nimi

1.  Oprávnění umístit označení uvedené v čl. 91 odst. 3 se udělí registrovanému provozovateli, jestliže splňuje tyto podmínky:

a)  má znalosti potřebné k ošetření dřevěného obalového materiálu požadované na základě aktů uvedených v čl. 91 odst. 1;

b)  provozuje zařízení vhodná k provedení uvedeného ošetření (dále: „zařízení k ošetření“).

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, kterými se v případě potřeby mění požadavky na oprávnění s ohledem na vývoj vědeckých a odborných znalostí.

Oprávnění vydá příslušný orgán na základě žádosti.

2.  Odchylně od odstavce 1 smí být oprávnění stanovené v uvedeném odstavci uděleno pro označování dřevěného obalového materiálu zcela sestávajícího z ošetřeného dřeva, pokud registrovaný provozovatel splňuje všechny tyto podmínky:

a)  používá výhradně dřevo ze zařízení k ošetření dřeva provozovaného registrovaným provozovatelem podle odstavce 1;

b)  zaručuje, že dřevo používané za uvedeným účelem může být zpětně vysledováno k uvedeným zařízením k ošetření;

c)  v příslušných případech na základě čl. 27 odst. 1 a 2, čl. 29 odst. 1 a 2, čl. 41 odst. 1 a 2 a čl. 50 odst. 1 a 2 používá výhradně dřevo uvedené v písmeni a), které je doprovázeno rostlinolékařským pasem.

3.  Příslušný orgán provádí dozor nad profesionálními provozovateli, kteří získali oprávnění podle odstavce 1, aby ověřil a zajistil, že uvedení provozovatelé ošetřují a označují dřevěný obalový materiál v souladu s čl. 91 odst. 1 a že splňují podmínky stanovené v odstavci 1 a 2.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, kterými se doplňují požadavky stanovené v tomto odstavci ohledně dozoru nad profesionálními provozovateli ze strany příslušného orgánu.

4.  Jestliže příslušný orgán zjistí, že profesionální provozovatel nesplňuje požadavky uvedené v odstavci 1, 2 či 3, přijme uvedený orgán neprodleně opatření potřebná k tomu, aby nesoulad s uvedenými ustanoveními nepokračoval.

Jestliže příslušný orgán přijal uvedená opatření, kromě zrušení oprávnění uvedeného v odstavci 1, avšak uvedený nesoulad nadále trvá, zruší uvedený orgán neprodleně oprávnění uvedené v odstavci 1.

Článek 93

Jiná potvrzení kromě označení dřevěného obalového materiálu

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, které stanoví prvky, jež musí být obsaženy v úředních potvrzeních určených pro rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty kromě dřevěného obalového materiálu, které jsou požadovány příslušnými mezinárodními normami coby doklad o provedení opatření přijatých na základě čl. 27 odst. 1 či 2, čl. 29 odst. 1 či 2, čl. 41 odst. 1 či 2 nebo čl. 50 odst. 1 či 2.

2.  Uvedené akty v přenesené pravomoci mohou rovněž stanovit požadavky týkající se jednoho nebo několika těchto bodů:

a)  oprávnění pro profesionální provozovatele, pokud jde o vydávání úředních potvrzení uvedených v odstavci 1;

b)  dozor příslušného orgánu nad profesionálními provozovateli, kteří získali oprávnění v souladu s písmenem a);

c)  zrušení oprávnění uvedeného v písmeni a).

3.  Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů formální náležitosti potvrzení uvedených v odstavci 1. Uvedené prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3.

Oddíl 4

Vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z území Unie

Článek 94

Rostlinolékařské osvědčení pro vývoz

1.  Jestliže je pro vývoz rostliny, rostlinného produktu či jiného předmětu z území Unie do třetí země podle pravidel této třetí země vyžadováno rostlinolékařské osvědčení (dále: „rostlinolékařské osvědčení pro vývoz“), vydá uvedené osvědčení příslušný orgán na žádost profesionálního provozovatele, který má pod svou kontrolou rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět, který má být vyvezen.

2.  Rostlinolékařské osvědčení pro vývoz se vydá, jestliže dostupné informace jsou dostačující k osvědčení souladu s požadavky dotčené třetí země. Uvedené informace mohou vycházet z jednoho nebo více těchto prvků:

a)  rostlinolékařského pasu uvedeného v článku 73, který doprovází dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty;

b)  označení dřevěného obalového materiálu uvedeného v čl. 91 odst. 1 nebo potvrzení uvedeného v čl. 93 odst. 1;

c)  informací uvedených na předvývozním osvědčení stanoveném v článku 96;

d)  úředních informací uvedených na rostlinolékařském osvědčení stanoveném v článku 67, pokud byly dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty dovezeny na území Unie ze třetí země;

e)  úředních kontrol, vzorkování a testování dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů.

3.  Rostlinolékařské osvědčení pro vývoz obsahuje prvky stanovené v příloze VIII části A.

4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, kterými se mění příloha VIII část A s cílem přizpůsobit tuto část vědeckému a technickému pokroku a vývoji mezinárodních norem.

5.  Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů formální náležitosti rostlinolékařského osvědčení uvedeného v odstavci 1. Uvedené prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3.

6.  Rostlinolékařská osvědčení pro vývoz v elektronické podobě jsou platná, pouze pokud jsou zaslána prostřednictvím elektronického systému pro správu informací nebo pomocí elektronické výměny s tímto systémem uvedeným v článku 130 nařízení (EU) č. …/… [Číslo nařízení o úředních kontrolách].

Článek 95

Rostlinolékařské osvědčení pro reexport

1.  Jestliže rostlina, rostlinný produkt či jiný předmět pochází ze třetí země a byl z této nebo jiné třetí země dovezen na území Unie, může být místo rostlinolékařského osvědčení pro vývoz vydáno rostlinolékařské osvědčení pro reexport.

Rostlinolékařské osvědčení pro reexport vydá příslušný orgán na žádost profesionálního provozovatele, který má pod svou kontrolou rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, které mají být vyvezeny.

2.  Rostlinolékařské osvědčení pro reexport se vydá, jestliže jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)  dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty nebyly vypěstovány, produkovány ani zpracovány v členském státě, z něhož jsou vyváženy do dotčené třetí země;

b)  dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty nebyly během uskladnění v členském státě, z něhož mají být vyvezeny do uvedené třetí země, vystaveny žádnému riziku zamoření karanténními škodlivými organismy uvedenými na seznamu karanténních škodlivých organismů této třetí země;

c)  pokud dotčené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty ze třetí země původu doprovází rostlinolékařské osvědčení, nebo jeho ověřená kopie, připojí se tyto dokumenty k rostlinolékařskému osvědčení pro reexport.

3.  Ustanovení čl. 94 odst. 2 týkající se informací dostačujících k osvědčení souladu s požadavky dotčené třetí země se použijí odpovídajícím způsobem.

4.  Rostlinolékařské osvědčení pro reexport obsahuje prvky stanovené v příloze VIII části B.

5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, kterými se mění příloha VIII část B s cílem přizpůsobit tuto část vědeckému a technickému pokroku a vývoji mezinárodních norem.

6.  Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů formální náležitosti rostlinolékařských osvědčení uvedených v odstavci 1. Uvedené prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3.

6a.  Komise provede konzultaci s poradní skupinou pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a rostlin, která byla zřízena rozhodnutím Komise 2004/613/ES(30). Tato poradní skupina provádí vstupy při přípravě prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 113]

7.  Rostlinolékařská osvědčení pro reexport v elektronické podobě jsou platná, pouze pokud jsou zaslána prostřednictvím elektronického systému pro správu informací nebo pomocí elektronické výměny s tímto systémem uvedeným v článku 130 nařízení (EU) č. …/… [Číslo nařízení o úředních kontrolách].

Článek 96

Předvývozní osvědčení

1.  Členský stát, z něhož jsou rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v čl. 94 odst. 1 vyváženy, a členský stát, v němž byly uvedené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty vypěstovány, vyprodukovány či zpracovány, si vymění informace potřebné k bezodkladnému vydání rostlinolékařského osvědčení pro vývoz.

2.  Výměna informací uvedených v odstavci 1 má podobu harmonizovaného dokumentu (dále: „předvývozní osvědčení“), v němž členský stát, kde byly rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty vypěstovány, vyprodukovány či zpracovány, potvrzuje soulad těchto rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů se zvláštními fytosanitárními požadavky týkajícími se jednoho nebo několika těchto bodů:

a)  nepřítomnost určitých škodlivých organismů v dotčených rostlinách, rostlinných produktech či jiných předmětech;

b)  původ dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů;

c)  fytosanitární postupy používané při produkci nebo zpracování dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů.

3.  Předvývozní osvědčení vydá na základě žádosti profesionálního provozovatele členský stát, v němž byly rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty vypěstovány, vyprodukovány či zpracovány v době, kdy se tyto rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty nachází v provozovně dotčeného profesionálního provozovatele, nebo toto osvědčení vydá oprávněný profesionální provozovatel, jak jej definuje článek 84. [pozm. návrh 114]

4.  Předvývozní osvědčení doprovází dotčené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty během jejich přemísťování v rámci území Unie, pokud si informace v něm obsažené dotčené členské státy nevymění elektronickou cestou.

5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 98, které stanoví obsah předvývozního osvědčení.

6.  Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů formální náležitosti předvývozního osvědčení. Uvedené prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 99 odst. 3.

Kapitola VII

Podpůrná opatření ze strany Komise

Článek 97

Zřízení elektronického systému hlášení

1.  Komise zřídí elektronický systém hlášení, který slouží k podávání hlášení členskými státy a případně k informování profesionálních provozovatelů. [pozm. návrh 115]

Tento systém je napojený na elektronický systém pro správu informací uvedený v čl. 130 odst. 1 nařízení (EU) č. …/… [Číslo nařízení o úředních kontrolách] a je s ním kompatibilní.

2.  Jestliže se hlášení týká výskytu škodlivého organismu u rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů dovezených na území Unie, úředně předložených k dovozu na toto území nebo přemísťovaných v rámci tohoto území, obsahuje hlášení uvedené v odstavci 1 odkaz na dotčené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, druh nesouladu a přijatá opatření.

Jestliže se hlášení týká výskytu škodlivého organismu na území členského státu u rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, které nebyly na území Unie dovezeny, úředně předloženy k dovozu na toto území nebo v rámci tohoto území přemísťovány, obsahuje hlášení uvedené v odstavci 1 odkaz na dotčené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, název škodlivého organismu, místo a souřadnice GPS uvedeného výskytu, jakož i přijatá opatření.

Kapitola VIII

Závěrečná ustanovení

Článek 98

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 1 odst. 2, čl. 5 odst. 2, 3 a 4, čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 1 a 2, čl. 8 odst. 6, čl. 11 odst. 3, článku 20, čl. 22 odst. 3, čl. 25 odst. 4, článku 27 a 30, čl. 32 odst. 4, čl. 34 odst. 1, čl. 37 odst. 3, článku 38, čl. 44 odst. 2, čl. 45 odst. 3, čl. 46 odst. 6, článku 48, čl. 61 odst. 3, čl. 67 odst. 4, čl. 71 odst. 4, článku 76, čl. 78 odst. 4, čl. 82 odst. 4, čl. 84 odst. 2, čl. 86 odst. 3, čl. 91 odst. 2, čl. 92 odst. 1 a 3, čl. 93 odst. 1, čl. 94 odst. 4, čl. 95 odst. 5 a čl. 96 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje vstupem tohoto nařízení v platnost dobu pěti let počínaje ...(31) . Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku. [pozm. návrh 116]

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 2, čl. 5 odst. 2, 3 a 4, čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 1 a 2, čl. 8 odst. 6, čl. 11 odst. 3, článku 20, čl. 22 odst. 3, čl. 25 odst. 4, článku 27 a 30, čl. 32 odst. 4, čl. 34 odst. 1, čl. 37 odst. 3, článku 38, čl. 44 odst. 2, čl. 45 odst. 3, čl. 46 odst. 6, článku 48, čl. 61 odst. 3, čl. 67 odst. 4, čl. 71 odst. 4, článku 76, čl. 78 odst. 4, čl. 82 odst. 4, čl. 84 odst. 2, čl. 86 odst. 3, čl. 91 odst. 2, čl. 92 odst. 1 a 3, čl. 93 odst. 1, čl. 94 odst. 4, čl. 95 odst. 5 a čl. 96 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 117]

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 1 odst. 2, čl. 5 odst. 2, 3 a 4, čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 1 a 2, čl. 8 odst. 6, čl. 11 odst. 3, článku 20, čl. 22 odst. 3, čl. 25 odst. 4, článku 27 a 30, čl. 32 odst. 4, čl. 34 odst. 1, čl. 37 odst. 3, článku 38, čl. 44 odst. 2, čl. 45 odst. 3, čl. 46 odst. 6, článku 48, čl. 61 odst. 3, čl. 67 odst. 4, čl. 71 odst. 4, článku 76, čl. 78 odst. 4, čl. 82 odst. 4, čl. 84 odst. 2, čl. 86 odst. 3, čl. 91 odst. 2, čl. 92 odst. 1 a 3, čl. 93 odst. 1, čl. 94 odst. 4, čl. 95 odst. 5 a čl. 96 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5a.  Čtyři roky po …(32) předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu týkající se využití přenesení pravomoci stanoveného v odstavci 2. [pozm. návrh 118]

Článek 98a

Postup pro naléhavé případy

1.  Právní akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vznesena námitka podle odstavce 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky v souladu s postupem uvedeným v čl. 98 odst. 5. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek. [pozm. návrh 119]

Článek 99

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva zřízený čl. 58 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(33). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

Má-li být stanovisko výboru získáno písemným postupem, je tento postup ukončen bez výsledku, pokud tak o tom ve lhůtě stanovené pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Má-li být stanovisko výboru získáno písemným postupem, je tento postup ukončen bez výsledku, pokud tak o tom ve lhůtě stanovené pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru nebo pokud o to požádá prostá většina členů výboru.

4.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

Článek 100

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené rozsahu finančních ztrát a fytosanitárních škod způsobených na celém území Unie a odrazující. [pozm. návrh 120]

Členské státy oznámí uvedená ustanovení Komisi nejpozději do … [Datum použitelnosti tohoto nařízení] a neprodleně jí oznámí veškeré následné změny, které se jich týkají.

Článek 101

Zrušení

1.  Směrnice 2000/29/ES se zrušuje.

Zrušují se rovněž tyto právní akty:

a)  směrnice 69/464/EHS;

b)  směrnice 69/466/EHS;

c)  směrnice 74/647/EHS;

d)  směrnice 93/85/EHS;

e)  směrnice 98/57/ES;

f)  směrnice 2007/33/ES.

2.  Odkazy na uvedené zrušené akty se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IX tohoto nařízení.

Článek 102

Změna nařízení (EU) č. 652/2014

Nařízení (EU) č. 652/2014 se mění takto:

1)  V článku 1 se písmeno e) nahrazuje tímto:"

„e) o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin;“

"

2)  V čl. 16 odst. 1 se písmena a), b) a c) nahrazují tímto:"

„a) opatření k eradikaci škodlivého organismu v zamořené oblasti přijatá příslušnými orgány podle čl. 16 odst. 1, čl. 27 odst. 1 nebo čl. 29 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. […]/[…] *;

   b) opatření k izolaci prioritního škodlivého organismu uvedeného na seznamu podle čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. […]/[…] [Číslo tohoto nařízení - tj. o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin], proti němuž byla přijata opatření Unie k izolaci podle čl. 27 odst. 2 nebo čl. 29 odst. 2 uvedeného nařízení, v zamořené oblasti, v níž není možná eradikace tohoto prioritního škodlivého organismu, pokud jsou tato opatření nezbytná k ochraně území Unie před dalším rozšiřováním uvedeného prioritního škodlivého organismu. Tato opatření se týkají eradikace uvedeného škodlivého organismu v nárazníkové zóně obklopující uvedenou zamořenou oblast v případě, že je v této nárazníkové zóně zjištěn jeho výskyt;
   c) preventivní opatření přijatá proti rozšiřování prioritního škodlivého organismu uvedeného na seznamu podle čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. […]/[…] [Číslo tohoto nařízení - tj. o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin], proti němuž byla přijata opatření Unie podle čl. 27 odst. 3 nebo čl. 29 odst. 3 uvedeného nařízení, jsou-li tato opatření nezbytná k ochraně území Unie před dalším rozšiřováním tohoto prioritního škodlivého organismu.
   ca) opatření k rychlé eradikaci invazí nepůvodních druhů v rané fázi přijatá členskými státy podle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. […]/2014**,

__________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2014 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin (Úř. věst. L …, … … …, s. ….) [Číslo, datum a do poznámky pod čarou odkaz na toto nařízení - tj. o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin]

** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. […]/2014 od … o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. věst. L …, …, …). [Číslo, datum a do poznámky pod čarou odkaz na uvedené nařízení]." [pozm. návrh 121]

"

3)  Článek 17 se mění takto:

a)  V prvním pododstavci se písmena a) - d) nahrazují tímto:"

„a) týkají se karanténních škodlivých organismů Unie, jejichž výskyt není na území Unie znám, uvedených na seznamu podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. […]/[…] [Číslo tohoto nařízení - tj. o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin];

   b) týkají se prioritních škodlivých organismů uvedených na seznamu podle čl. 6 odst. 2 nařízení EU č. […]/[…] [Číslo tohoto nařízení - tj. o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin];
   c) týkají se škodlivých organismů, které nejsou na seznamu karanténních škodlivých organismů Unie, na něž se vztahuje opatření přijaté Komisí na základě čl. 29 odst. 1 nařízení (EU) č. […]/[…] [Číslo tohoto nařízení - tj. o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin];.
   ca) týkají se živých druhů, poddruhů či nižších taxonů rostlin, hub nebo mikroorganismů, které po dovezení na území Unie mohou mít negativní dopad na zdraví rostlin a na které se vztahují opatření včasné eradikace přijaté na základě článku 15 nařízení (EU) č. […]/2014 [Číslo nařízení o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů];" [pozm. návrh 122]

"

b)  Druhý pododstavec se nahrazuje tímto:"

„U opatření, která splňují podmínku stanovenou v prvním pododstavci písm. c), nepokrývá grant náklady vzniklé po skončení platnosti opatření, které Komise přijala podle čl. 29 odst. 1 nařízení (EU) č. […]/[…] [Číslo tohoto nařízení - tj. o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin]."

"

4)  Ustanovení čl. 18 odst. 1 se mění takto:

a)  Za písmeno c) se vkládají nová písmena, která znějí:"

„ca) náklady vzniklé členským státům z důvodu kompenzace provozovatelů uvedených v čl. 2 odst. 7 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. […]/[…] [Číslo tohoto nařízení - tj. o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin] za hodnotu zničených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů podléhajících opatřením uvedeným v článku 16 uvedeného nařízení, pokud jde o prioritní škodlivé organismy uvedené na seznamu podle čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení;

   cb) náklady vzniklé členským státům z důvodu kompenzace provozovatelů uvedených v čl. 2 odst. 7 písm. a), b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. […]/2014] [Číslo tohoto nařízení - tj. o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin] za hodnotu zničených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů, na které se vztahují opatření rychlé eradikace v rané fázi invaze přijatá podle článku 15 nařízení (EU) č. […]/[…] [Číslo nařízení o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů]; [pozm. návrh 123]
   cc) náklady vzniklé z důvodu kompenzace provozovatelů uvedených v čl. 2 odst. 7 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. […]/[…] [Číslo tohoto nařízení - tj. o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin] za provedení posílených opatření v oblasti biologické bezpečnosti, která jsou nezbytná k ochraně území Unie proti prioritním škodlivým organismům." [pozm. návrh 124]

"

b)  Písmeno e) se nahrazuje tímto:"

„e) ve výjimečných a řádně odůvodněných případech s ohledem na přidanou hodnotu opatření Unie náklady, které vznikly při provádění jiných nezbytných opatření, než jsou opatření uvedená v písmenech a) až d), pokud jsou tato opatření uvedena v rozhodnutí o grantu podle čl. 36 odst. 4.“

"

c)  Doplňuje se druhý pododstavec, který zní:"

„Pro účely prvního pododstavce písm. ca), cb) a cc) nepřekročí kompenzace tržní hodnotu rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů bezprostředně před jejich zničením a případná zbytková hodnota bude od kompenzace odečtena.“ [pozm. návrh 125]

"

5)  Článek 19 se mění takto:

a)  V prvním pododstavci se písmena a) a b) nahrazují tímto:"

„a) týkají se karanténních škodlivých organismů Unie, jejichž výskyt není na území Unie znám, uvedených na seznamu podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. […]/[…] [Číslo tohoto nařízení - tj. o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin];

   b) týkají se prioritních škodlivých organismů uvedených na seznamu podle čl. 6 odst. 2 nařízení EU č. […]/[…] [Číslo tohoto nařízení - tj. o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin];
   c) týkají se škodlivých organismů, které nejsou na seznamu karanténních škodlivých organismů Unie, na něž se vztahuje opatření přijaté Komisí na základě čl. 29 odst. 1 nařízení (EU) č. […]/[…] [Číslo tohoto nařízení - tj. o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin]."

"

b)  Třetí pododstavec se nahrazuje tímto:"

„U opatření, která splňují podmínku stanovenou v prvním pododstavci písm. c), nepokrývá grant náklady vzniklé po skončení platnosti opatření, které Komise přijala podle čl. 29 odst. 1 nařízení (EU) č. […]/[…] [Číslo tohoto nařízení - tj. o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin]."

"

Článek 103

Vstup v platnost a použitelnost

1.  Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od ... [36 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost].

2.  Ustanovení čl. 97 odst. 2 se použijí od data zřízení systémů uvedených v čl. 97 odst. 1.

3.  Akty uvedené v čl. 101 odst. 1 písm. a), d), e) a f) se zrušují ke dni 31. prosince 2021. V případě rozporu mezi ustanoveními uvedených aktů a ustanoveními tohoto nařízení se použijí ustanovení tohoto nařízení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ...

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA I

Území, u nichž se pro účely tohoto nařízení odkazy na třetí země rozumí odkazy na třetí země a na uvedená území, a u nichž se odkazy na území Unie rozumí odkazy na území Unie bez uvedených území, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 2

Území:

1.  Guadeloupe

2.  Francouzská Guyana

3.  Martinik

4.  Réunion

5.  Svatý Martin

6.  Mayotte

7.  Ceuta

8.  Melilla

9.  Kanárské ostrovy

Příloha Ia

Seznam karanténních škodlivých organismů Unie, na něž odkazuje článek 5

ŠKODLIVÉ ORGANISMY, O NICHŽ NENÍ ZNÁMO, ŽE SE VE SPOLEČENSTVÍ VYSKYTUJÍ, A JSOU ZÁVAŽNÉ PRO CELÉ SPOLEČENSTVÍ

a)  Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

Acleris spp. (neevropský druh)

Aculops fuchsiae Keifer

Agrilus planipennis Fairmaire

Aleurochantus spp.

Amauromyza maculosa (Malloch)

Anomala orientalis Waterhouse

Anoplophora chinensis (Thomson)

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

Anoplophora malasiaca (Forster)

Anthonomus bisignifer (Schenkling)

Anthonomus signatus (Say)

Aonidella citrina Coquillet

Aphelenchoides besseyi Christie

Arrhenodes minutus Drury

Aschistonyx eppoi Inouye

Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace) přenášející virové choroby:

a)  Bean golden mosaic virus

b)  Cowpea mild mottle virus

c)  Lettuce infectious yellows virus

d)  Pepper mild tigré virus

e)  Squash leaf curl virus

f)  Euphorbia mosaic virus

g)  Florida tomato virus

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buehrer) Nickle et al.

Carposina niponensis Walsingham

Cicadellidae (neevropské), o nichž je známo, že jsou nositeli Piercovy choroby (způsobené bakterií Xylella fastidiosa), jako je:

a)  Carneocephala fulgida Nottingham

b)  Draeculacephala minerva Ball

c)  Graphocephala atropunctata (Signoret)

Choristoneura spp. (neevropské)

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

Diabrotica barberi Smith & Lawrence

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith

Diaphorina citri Kuway

Enarmonia packardi (Zeller)

Enarmonia prunivora Walsh

Eotetranychus lewisi McGregor

Grapholita inopinata Heinrich

Heliothis zea (Boddie)

Hirschmanniella spp., kromě Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc et Goodey

Hishomonus phycitis

Leucaspis japonica Ckll.

Liriomyza sativae Blanchard

Listronotus bonariensis (Kuschel)

Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

Margarodes, neevropské druhy, jako je:

a)  Margarodes vitis (Phillipi)

b)  Margarodes vredendalensis de Klerk

c)  Margarodes prieskeansis Jakubski

Monochamus spp. (neevropský druh)

Myndus crudus Van Duzee

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

Naupactus leucoloma Boheman

Numonia pirivorella (Matsumura)

Oligonychus perditus Pritchard et Baker

Pissodes spp. (neevropský druh)

Premnotrypes spp. (neevropský druh)

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan

Rhynchophorus palmarum (L.)

Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

Scirtothrips aurantii Faure

Scirtothrips dorsalis Hood

Scirtothrips citri (Moultex)

Scolytidae spp. (neevropský druh)

Scrobipalpopsis solanivora Povolny

Spodoptera eridania (Cramer)

Spodoptera frugiperda (Smith)

Spodoptera litura (Fabricus)

Tachypterellus quadrigibbus Say

Taxoptera citricida Kirk.

Thaumatotibia leucotreta

Thrips palmi Karny

Tephritidae (neevropské druhy), jako je:

a)  Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b)  Anastrepha ludens (Loew)

c)  Anastrepha obliqua Macquart

d)  Anastrepha suspensa (Loew)

e)  Dacus ciliatus Loew

f)  Dacus cucurbitae Coquillet

g)  Dacus dorsalis Hendel

h)  Dacus tryoni (Froggatt)

i)  Dacus tsunconis Miyake

j)  Dacus zonatus Saund.

k)  Epochra canadensis (Loew)

l)  Pardalaspis cyanescens Bezzi

m)  Pardalaspis quinaria Bezzi

n)  Pterandrus rosa (Karsch)

o)  Rhacochlaena japonica Ito

p)  Rhagoletis cingulata (Loew)

q)  Rhagoletis completa Cresson

r)  Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

s)  Rhagoletis indifferens Curran

t)  Rhagoletis mendax Curran

u)  Rhagoletis pomonella Walsh

v)  Rhagoletis ribicola Doane

w)  Rhagoletis suavis (Loew)

Trioza erytreae Del Guercio

Unaspis citri Comstock

Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropské populace)

Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

b)  Bakterie

Citrus greening bacterium

Citrus variegated chlorosis

Erwinia stewartii (Smith) Dye

Xanthomonas campestris (všechny kmeny patogenní pro Citrus)

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye et pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye

Xylella fastidiosa (Well et Raju)

c)  Houby

Alternaria alternata (Fr.) Keissler (patogenní neevropské kultury)

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

Atropellis spp.

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau.

Cercoseptoria pini-densifloae (Hori et Nambu) Deighton

Cercospora angolensis Carv. et Mendes

Ciborinia camelliae Kohn

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

Cronartium spp. (neevropský druh)

Diaporthe vaccinii Shaer

Endocronartium spp. (neevropský druh)

Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon

Guignardia citricarpa Kiely (všechny kmeny patogenní pro Citrus)

Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito

Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

Gymnosporangium spp. (neevropský druh)

Inonotus weiril (Murril) Kotlaba et Pouzar

Melampsora farlowii (Arthur) Davis

Monilinia fructicola (Winter) Honey

Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

Phoma andina Turkensteen

Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

Puccinia pittieriana Hennings

Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers

Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow

Thecaphora solani Barrus

Tilletia indica Mitra

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto

d)  Viry a jim podobné organismy

Elm phlöem necrosis mycoplasm

Viry bramboru a jim podobné organismy, jako je:

a)  Andean potato latent virus

b)  Andean potato mottle virus

c)  Arracacha virus B, oca strain

d)  Potato black ringspot virus

e)  Potato spindle tuber viroid

f)  Potato virus T

g)  Neevropské kmeny virů bramboru A, M, S, V, X a Y (včetně Yo, Yn a Ye) a Potato leafroll virus

Tobacco ringspot virus

Tomato ringspot virus

Viry na CydoniaMill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., a Vitis L. a jim podobné organismy:

a)  Blueberry leaf mottle virus

b)  Cherry rasp leaf virus (americký)

c)  Peach mosaic virus (americký)

d)  Peach phony rickettsia

e)  Peach rosette mosaic virus

f)  Peach rosette mycoplasm

g)  Peach X-disease mycoplasm

h)  Peach yellows mycoplasm

i)  Plum line pattern virus (americký)

j)  Raspberry leaf curl virus (americký)

k)  Strawberry latent C virus

l)  Strawberry vein banding virus

m)  Strawberry witches´broom mycoplasm

n)  Neevropské viry na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., a Vitis L. a jim podobné organismy

Viry přenášené Bemisia tabaci Genn.:

a)  Bean golden mosaic virus

b)  Cowpea mild mottle virus

c)  Lettuce infectious yellows virus

d)  Pepper mild tigré virus

e)  Squash leaf curl virus

f)  Euphorbia mosaic virus

g)  Florida tomato virus

Beet curly top virus (neevropské kmeny)

Black raspberry latent virus

Blight a podobné

Cadang-Cadang viroid

Cherry leafroll virus

Chrysanthemum stem necrosis virus

Citrus mosaic virus

Citrus tristeza virus (neevropské kmeny)

Leprosis

Little cherry pathogen (neevropské kmeny)

Naturally spreading psorosis

Palm lethal yellowing mycoplasm

Prunus necrotic ringspot virus

Satsuma dwarf virus

Tatter leaf virus

Witches’ broom (MLO)

e)  Parazitující rostliny

Arceuthobium spp. (neevropský druh)

ŠKODLIVÉ ORGANISMY, O NICHŽ JE ZNÁMO, ŽE SE VE SPOLEČENSTVÍ VYSKYTUJÍ A JSOU ZÁVAŽNÉ PRO CELÉ SPOLEČENSTVÍ

a)  Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte

Globodera pallida (Stone) Behrens

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace)

Meloidogyne fallax Karssen

Opogona sacchari (Bojer)

Popillia japonica Newman

Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi

Spodoptera littoralis (Boisduval)

b)  Bakterie

Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith

c)  Houby

Melampsora medusae Thümen

Synchytrium endobioticum (Schilhersky) Percival

d)  Viry a jim podobné organismy

Apple proliferation mycoplasm

Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

Pear decline mycoplasm

e)  Jiné

Pomacea spp. [pozm. návrh 126]

PŘÍLOHA Ib

Seznam prioritních škodlivých organismů Unie podle čl. 6 odst. 2

a)  Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

Anoplophora chinensis (Thomson)

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buher) Nickle et al.

Cicadellidae (neevropský druh), o nichž je známo, že jsou nositeli Piercovy choroby (způsobené bakterií Xylella fastidiosa):

a)  Carneocephala fulgida Nottingham

b)  Draeculacephala minerva Ball

c)  Graphocephala atropunctata (Signoret)

Diaphorina citri Kuway

Paysandisia archon

Pistosia dactyliferae

Rhynchophorus ferrugineus

Thaumatotibia leucotreta

Trioza erytreae Del Guercio

b)  Bakterie

Citrus greening bacterium

Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith

Pseudomonas syringae

Xanthomonas campestris (všechny kmeny patogenní pro Citrus)

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye and pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye

Xylella fastidiosa (Well et Raju)

c)  Houby

Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes

gibberella circinata

Guignardia citricarpa Kiely (všechny kmeny patogenní pro Citrus)

Hypoxylon mammatum

Phythoptora ramorum

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto

d)  Viry a jim podobné organismy

Viry bramboru a jim podobné organismy:

a)  Andean potato latent virus

b)  Andean potato mottle virus

c)  Arracacha virus B, oca strain

d)  Potato black ringspot virus

e)  Potato spindle tuber viroid

f)  Potato virus T

g)  Neevropské kmeny virů bramboru A, M, S, V, X a Y (včetně Yo, Yn a Ye) a Potato leafroll virus

Grapevine flavescence dorée MLO

e)  Jiné

Pomacea spp. [pozm. návrh 127]

Příloha Ic

Seznam školivých organismů snižujících kvalitu podle článku 36

HMYZ

Acanthoscelides obtectus Sag.

Pelargonium flower break carmovirus

Aceria essigi.

Aculops fockeui.

Agromyzidae

Aleurodidae, zejména Bemisia tabaci

Aleurothrixus floccosus (Mashell)

Anarsia lineatella.

Aphelenchoides spp.

Blastophaga spp.

Bruchus affinis Froel.

Bruchus atomarius L.

Bruchus pisorum L.

Bruchus rufimanus Boh.

Cacoecimorpha pronubana

Cecidophyopsis ribis.

Circulifer haematoceps

Circulifer tenellus

Červci, zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus.

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Diarthronomia chrysanthemi

Ditylenchus destructor Thorne

Ditylenchus dipsaci

Epichoristodes acerbella

Epidiaspis leperii.

Eriophis avellanae.

Eriophyes similis.

Eriosoma lanigerum

Eumerus spp.

Eusophera pinguis.

Eutetranychus orientalis Klein

Helicoverpa armigera (Hübner)

Lepidoptera

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Liriomyza trifolii (Burgess)

Meloidogyne spp.

Merodon equestris

Myzus ornatus

Otiorrhynchus sulcatus

Parabemisia myricae (Kuwana)

Parabemisia, myricae (Kuwana).

Parasaissetia nigra (Nietner)

Paysandisia archon (Burmeister)

Pratylenchus penetrans

Pratylenchus spp.

Pseudaulacaspis pentagona.

Quadraspidiotus perniciosus

Quadraspidiotus perniciosus

Radopholus similis (Cobb) Thorne

Rhizoglyphidae

Rhyacionia buoliana

Rhyzoglyphus spp.

Rotylenchus robustus

Salssetia oleae.

Sciara

Tarsonemidae

Tarsonemidae.

Tetranychus urticae

Thysanoptera

Tylenchulus semipenetrans

Pelargonium line pattern virus

BAKTERIE

Agrobacterium rhizogenes.

Agrobacterium tumefaciens.

Agrobacterium tumefaciens

Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.

Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al

Corynebacterium sepedonicum

Erwinia amylovora (Burr.) Winsi. et al

Erwinia carotovora subsp. Carotovora

Erwinia chrysanthemi

Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder

Pseudomonas marginata

Pseudomonas solanacearum.

Pseudomonas syringae pv. glycinea

Pseudomonas syringae pv. mors prunorum.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al

Pseudomonas syringae pv. savastanoi.

Psudomonas syringae pv. syringae

Rhodococcus fascians

Xanthomonas campestris pv. Begoniae

Xanthomonas campestris pv. corylina.

Xanthomonas campestris pv. juglandi.

Xanthomonas campestris pv. Pelargonii

Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

Xanthomonas campestris pv.phaseoli (Smith) Dye

Xanthomonas campestris pv.vesicatoria (Doidge) Dye

Xanthomonas fragariae Kennedy et King

Xylophilus ampelinus Vitis (Panagopoulos) Willems.et al

HOUBY

Stem rot pathogens (Botrytis spp., Pythium spp.)

Fusarium oxisporum f. sp. lilii

Fusarium oxisporum sp. gladioli

Rhizoctonia spp.

Alternaria dianthicola

Armillariella mellea

Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter

Chondrostereum purpureum

Claviceps purpurea

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Curvularia trifolii

Cylindrocarpon destructans

Diaporthe phaseolorum var. caulivora a var. sojae

Didymella applanata.

Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx

Exosporium palmivorum

Fusarium fujikuroi

Fusarium oxisporum f. sp. dianthi

Fusarium oxisporum sp. chrysanthemi

Fusarium oxysporum f. sp. narcissi

Fusarium spp.

Gliocladium wermoeseni

Graphiola phoenicis

Helminthosporium

Lophodermium seditiosum

Mycosphaerella dianthi

Nectria galligena

Powdery mildew (moučnatka)

Penicillium gladioli

Peronospora rubi.

Pestalozzia Phoenicis

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

Phialophora gregata

Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili

Phyllactinia guttata.

Phytophthora cactorum.

Phytophthora fragariae var. rubi.

Phytophthora spp.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

Hniloba stonku: Fusarium spp. and Pythium

Puccinia chrysanthemi

Puccinia horiana Hennings

Puccinia pelargonii zonalis

Pythium spp.

Rhizoctonia spp.

Rhizopus spp.

Rosellinia necatrix

Scirrhia pini Funk et Parker

Sclerotinia spp.

Septoria gladioli

Slerotium bulborum

Synchytrium endobioticum

Taphrina deformans

Thielaviopsis basicola

Tilletia

Urocystis gladiolicola

Uromyces dianthi

Uromyces trasversalis

Ustilaginaceae,

Venturia spp.

Verticillium spp

VIRY A JIM PODOBNÉ ORGANISMY

Narcissus white streak agent

Carnation mottle carmovirus

Carnation etched ring caulimovirus

Carnation necrotic fleck closterovirus

Aster yellow micoplasm

Corky pit agent

Anarsia lineatella

Apple mosaic virus.

Arabis mosaic virus Fragaria

Beet leaf curl virus

Black currant infecticus variegation

Black currant rever.

Cherry leaf roll virus.

Chondrostereum purpureum

Chrysanthemum stunt viroid

Citrus leaf rugose.

Citrus tristeza virus (evropské kmeny)

Citrus vein enation woody gall

Červci, zejména: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Coniothyrium spp.

Tomato aspermy cucumovirus

Diplocarpon rosae

Choroby, které způsobují v mladých listech posorosis a psorosní symptom, např. ring-spot, cristacortis, impietratura a concave gum.

Eriosoma lanigerum

Grapevine flavescence dorée MLO

Hazel maculatura lineare MLO

Infectious variegation.

Arabis mosaic nepovirus

Peronospora sparsa

Phragmidium spp.

Plum pox virus

Potato stolbur mycoplasm

Prune dwarf virus.

Prunus necrotic ringspot virus

Raspberry bushy dwarf virus.

Raspberry leaf curl virus.

Raspberry ringspot virus

Leaf curl

Rosellinia necatrix

Citric leaf rugose

Sphaeroteca pannosa

Spiroplasma citri Saglio. et al.

Strawberry crinkle virus

Strawberry green petal MLO.

Strawberry latent ringspot virus

Strawberry mild yellow edge virus

Tomato black ring virus

Tomato spotted wilt virus

Tomato yellow leaf curl virus

Pelargonium leaf curl tombusvirus

Tospovirus (tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Infectious variegation

Venturia spp.

Verticillium spp.

Viroids such as exocortis, caquexia-xyloporosis.

Lily symptomless virus

Tulipbreaking virus

Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus)

Narcissus yellow stripe virus

Chrysanthemum B mosaic virus

Cucumber mosaic virus

Tobacco rattle virus

Lily virus x

HÁĎÁTKA

Heterodera rostochiensis

OSTATNÍ ŠKODLIVÉ ORGANISMY

Cyperus esculentus (lanýž)

Orobanche (parazitická rostlina) [pozm. návrh 128]

PŘÍLOHA II

Kritéria pro rozdělení škodlivých organismů podle jejich rizika pro území Unie

Oddíl 1

Kritéria pro identifikaci škodlivých organismů, které splňují kritéria pro karanténní škodlivý organismus, jak je uvedeno v článku 3, čl. 7 odst. 1 a čl. 28 odst. 2

1)  Totožnost škodlivého organismu

Taxonomická totožnost škodlivého organismu je jasně stanovena, nebo případně škodlivý organismus prokazatelně vykazoval konzistentní příznaky a je přenosný.

Taxonomická totožnost škodlivého organismu je stanovena na úrovni druhu, nebo případně vyšší či nižší taxonomické úrovni, pokud je uvedená taxonomická úroveň vědecky přijatelně založena na jeho virulenci, okruhu hostitelů či na jeho vztazích k přenašeči.

2)  Výskyt škodlivého organismu na daném území

Použije se jedna nebo více z těchto podmínek:

a)  není známo, že by se příslušný škodlivý organismus na daném území vyskytoval;

b)  není známo, že by se příslušný škodlivý organismus na daném území vyskytoval, kromě jeho omezené části;

c)  není známo, že by se příslušný škodlivý organismus na daném území vyskytoval, kromě vzácných, nepravidelných, izolovaných a řídkých případů výskytu.

Jestliže se použijí písmena b) nebo c), považuje se škodlivý organismus za rozšířený v omezeném měřítku.

3)  Schopnost škodlivého organismu proniknout na dané území, usídlit se a šířit se na tomto území

a)  Schopnost proniknout

Škodlivý organismus se považuje za schopný proniknout na dané území, nebo, jestliže se na daném území již vyskytuje, na jeho část, kde je rozšířen v omezeném měřítku (dále: „ohrožená oblast“), buď prostřednictvím přirozeného šíření, nebo, jestliže jsou splněny všechny tyto podmínky:

i)  pokud jde o rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty, které jsou přemístěny na dané území, je spojen s těmito rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty na území, z něhož pocházejí, nebo na území, z něhož jsou přemístěny na dané území;

ii)  přežívá během přepravy nebo uskladnění;

iii)  může být přenesen na vhodnou hostitelskou rostlinu, rostlinný produkt či jiný předmět na daném území.

b)  Schopnost usídlit se

Škodlivý organismus se považuje za schopný na dané území proniknout a po proniknutí v něm v dohledné budoucnosti přetrvávat (dále: „usídlení“), nebo, jestliže se na daném území již vyskytuje, na jeho části, kde je rozšířen v omezeném měřítku, jestliže jsou splněny všechny tyty podmínky:

i)  jsou přítomni hostitelé škodlivého organismu a případně přenašeči přenášející škodlivý organismus;

ii)  rozhodující faktory životního prostředí jsou pro dotčený škodlivý organismus a případně pro jeho přenašeče příznivé, což mu umožňuje přežít období klimatického stresu a dokončit životní svůj cyklus;

iii)  pěstitelské postupy a ochranná opatření používané na daném území jsou vhodné;

iv)  metody přežití, rozmnožovací strategie, genetická adaptabilita škodlivého organismu a velikost jeho minimální životaschopné populace podporují jeho usídlení.

c)  Schopnost zšířit se

Škodlivý organismus je považován za schopný šířit se na daném území, nebo, jestliže se na daném území již vyskytuje, na jeho části, kde je rozšířen v omezeném měřítku, jestliže je splněna jedna nebo více z těchto podmínek:

i)  životní prostředí je vhodné pro přirozené šíření uvedeného škodlivého organismu;

ii)  překážky přirozeného šíření škodlivého organismu jsou nedostatečné;

iii)  komodity nebo dopravní prostředky umožňují přemísťování škodlivého organismu;

iv)  jsou přítomni hostitelé a případní přenašeči;

v)  přirození nepřátelé či antagonisté škodlivého organismu nejsou přítomni, nebo nejsou schopni škodlivý organismus potlačit.

4)  Potenciální hospodářský, sociální a environmentální dopad

Proniknutí, usídlení a šíření škodlivého organismu na daném území, nebo, jestliže se škodlivý organismus na daném území již vyskytuje, jeho části, kde je rozšířen v omezeném měřítku, má na uvedené území, nebo jeho část, kde je rozšířen v omezeném měřítku, nepřijatelný hospodářský, sociální a/nebo environmentální dopad, pokud jde o jeden nebo více následujících bodů:

a)  ztráty na úrodě z hlediska výnosů a kvality;

b)  náklady na ochranná opatření;

c)  náklady na přesazení a ztráty z důvodu nutnosti vypěstovat náhradní plodiny;

d)  účinky na stávající postupy produkce;

e)  účinky na pouliční stromy, parky a veřejnou i soukromou zeleň;

f)  účinky na přirozeně se vyskytující rostliny, biologickou rozmanitost a ekosystémové služby;

g)  účinky na usídlení, šíření a dopad jiných škodlivých organismů z důvodu schopnosti dotčeného škodlivého organismu působit jako přenašeč jiných škodlivých organismů;

h)  změny nákladů výrobců a poptávky po vstupech, včetně kontrolních nákladů a nákladů na eradikaci a izolaci;

i)  účinky na zisk výrobců, které jsou výsledkem změn v produkčních nákladech, výnosech a výši cen;

j)  změny domácí nebo zahraniční spotřebitelské poptávky po produktu, které jsou výsledkem změn v kvalitě;

k)  účinky na domácí nebo vývozní trhy a zaplacené ceny, včetně účinků na přístup k vývozním trhům a pravděpodobnosti fytosanitárních omezení uložených obchodními partnery;

l)  zdroje potřebné pro další výzkum a poradenství;

m)  environmentální a další nežádoucí účinky ochranných opatření;

n)  účinky na soustavu Natura 2000 a další chráněné oblasti;

na)  účinky na krajinné dědictví a turistické oblasti; [pozm. návrh 129]

o)  změny ekologických procesů a struktury, stability či procesů ekosystému, včetně dalších účinků na druhy rostlin, erozi, změny hladiny podzemní vody, nebezpečí požáru a koloběh živin;

p)  náklady na environmentální obnovu;

q)  účinky na zabezpečení potravin;

r)  účinky na zaměstnanost;

s)  účinky na kvalitu vody, rekreaci, turismus, pastviny, lov a rybolov.

Pokud jde o písmena a) až g), je třeba vzít v úvahu přímé účinky na hostitele v ohrožené oblasti. Uvedené účinky se posoudí s ohledem na okruh hostitelských druhů a na základě druhu, množství a četnosti škody, které tyto hostitelské druhy utrpěly.

Pokud jde o písmena h) až s), je třeba vzít v úvahu nepřímé účinky uvnitř ohrožené oblasti a mimo tuto oblast.

Oddíl 2

Kritéria pro identifikaci karanténních škodlivých organismů Unie, které splňují kritéria pro prioritní škodlivý organismus, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 2

Karanténní škodlivý organismus Unie se považuje za škodlivý organismus s nejzávažnějším hospodářským, sociálním a environmentálním dopadem na území Unie, jestliže jeho proniknutí, usídlení a šíření splňuje jeden nebo více z těchto bodů:

a)  Hospodářské dopady: škodlivý organismus má potenciál způsobit obrovské ztráty, pokud jde o přímé a nepřímé účinky uvedené v oddíle I bodě 4 u plodin s celkovou roční hodnotou produkce pro na území Unie ve výši alespoň 1 miliardy EUR. [pozm. návrh 130]

aa)  v případě škodlivých organismů, které mají dopad na speciální plodiny pěstované na evropském území na méně než 200 000 hektarech, je potenciální ztráta, pokud jde o celkovou hodnotu roční produkce Unie, nejméně 200 milionů EUR; [pozm. návrh 131]

b)  Sociální dopady: škodlivý organismus má potenciál způsobit jeden nebo více z těchto účinků:

i)  výrazný pokles zaměstnanosti v dotčeném odvětví zemědělství, zahradnictví a lesnictví;

ii)  rizika pro zabezpečení potravin nebo bezpečnost potravin;

iii)  vymizení nebo rozsáhlé trvalé škody pro hlavní druhy dřevin rostoucí nebo pěstované na území Unie.

c)  Dopady na životní prostředí: škodlivý organismus má potenciál způsobit jeden nebo více z těchto účinků:

i)  účinky na druhy a stanoviště uvedené na seznamu podle ustanovení směrnice Rady 92/43/EHS(34) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES(35);

ii)  významný a trvalý nárůst používání přípravků na ochranu rostlin na dotčených plodinách.

Oddíl 3

Kritéria pro předběžné posouzení s cílem identifikovat škodlivé organismy, které předběžně splňují kritéria pro karanténní škodlivý organismus Unie vyžadující dočasná opatření, jak je uvedeno v čl. 21 odst. 1, čl. 28 odst. 1, čl. 29 odst. 1 a článku 30

Pododdíl 1

Kritéria pro předběžné posouzení s cílem identifikovat škodlivé organismy, které předběžně splňují kritéria pro karanténní škodlivý organismus Unie vyžadující dočasná opatření, jak je uvedeno čl. 28 odst. 1

1)  Totožnost škodlivého organismu

Škodlivý organismus splňuje kritérium stanovené v oddíle 1 bodě 1.

2)  Výskyt škodlivého organismu na území členského státu

Není známo, že by se škodlivý organismus na území členského státu vyskytoval. Na základě informací, které má uvedený členský stát k dispozici, není rovněž známo, že by se škodlivý organismus dříve vyskytoval na území Unie, nebo se má za to, že pokud jde o území Unie, splňuje podmínky stanovené v oddíle 1 bodě 2 písm. b) nebo c).

3)  Pravděpodobnost usídlení a šíření škodlivého organismu na území Unie, nebo v určitých částech území Unie, kde se dosud nevyskytuje

Na základě informací, které jsou členskému státu k dispozici, splňuje škodlivý organismus kritéria stanovená v oddíle 1 bodě 3 písm. b) a c), pokud jde o jeho území, a v míře, v níž má daný členský stát možnost situaci posoudit, i pokud jde o území Unie.

4)  Potenciální hospodářský, sociální a environmentální dopad škodlivého organismu

Na základě informací, které má členský stát k dispozici, má škodlivý organismus nepřijatelný hospodářský, sociální a/nebo environmentální dopad, pokud jde o jeho území, a v míře, v níž má daný členský stát možnost situaci posoudit, i pokud jde o území Unie, jestliže by se na uvedeném území usídlil a šířil, co se týče jedné nebo několika oblastí stanovených v oddíle 1 bodě 4.

Uvedený dopad zahrnuje alespoň jeden nebo více přímých účinků uvedených v oddíle 1 bodě 4 písm. a) až g).

Pododdíl 2

Kritéria pro předběžné posouzení s cílem identifikovat škodlivé organismy, které předběžně splňují kritéria pro karanténní škodlivý organismus Unie vyžadující dočasná opatření, jak je uvedeno čl. 29 odst. 1

1)  Totožnost škodlivého organismu

Škodlivý organismus splňuje kritérium stanovené v oddíle 1 bodě 1.

2)  Výskyt škodlivého organismu na území Unie

Není známo, že by se škodlivý organismus dříve vyskytoval na území Unie, nebo se má za to, že pokud jde o území Unie, splňuje podmínky stanovené v oddíle 1 bodě 2 písm. b) nebo c).

3)  Pravděpodobnost usídlení a šíření škodlivého organismu na území Unie, nebo v určitých částech území Unie, kde se nevyskytuje

Na základě informací, které má Unie k dispozici, splňuje škodlivý organismus, pokud jde o území Unie, kritéria stanovená v oddíle 1 bodě 3 písm. b) a c).

4)  Potenciální hospodářský, sociální a environmentální dopad škodlivého organismu

Na základě informací, které má Unie k dispozici, má škodlivý organismus nepřijatelný hospodářský, sociální a/nebo environmentální dopad, pokud jde o území Unie, jestliže by se na uvedeném území usídlil a šířil, co se týče jedné nebo několika oblastí stanovených v oddíle 1 bodě 4.

Uvedený dopad zahrnuje alespoň jeden nebo více přímých účinků uvedených v oddíle 1 bodě 4 písm. a) až g).

Oddíl 4

Kritéria pro identifikaci škodlivých organismů, které splňují kritéria pro škodlivé organismy Unie snižující kvalitu, jak je uvedeno v článku 36 a 38

1)  Totožnost škodlivého organismu

Škodlivý organismus splňuje kritérium stanovené v oddíle 1 bodě 1.

2)  Pravděpodobnost šíření škodlivého organismu na území Unie

Z posouzení šíření škodlivého organismu vyplývá, že toto šíření probíhá spíše než pomocí přirozeného šíření nebo přemísťování rostlinných produktů či jiných předmětů zejména prostřednictvím určitých rostlin k pěstování.

Uvedené posouzení obsahuje tyto případné aspekty:

a)  počet životních cyklů škodlivého organismu na dotčených hostitelích;

b)  biologie, epidemiologie a přežití škodlivého organismu;

c)  možné přirozené cesty průniku, cesty průniku umožněné lidskou činností nebo jiné cesty průniku pro přenos škodlivého organismu na dotčeného hostitele, jakož i účinnost cesty průniku, včetně mechanismů šíření a tempa šíření;

d)  sekundární napadení a přenos škodlivého organismu z dotčeného hostitele na jiné rostliny a naopak;

e)  klimatologické faktory;

f)  kulturní zvyklosti před a po sklizni;

g)  druhy půdy;

h)  náchylnost dotčených hostitelů a příslušná stadia hostitelských rostlin;

i)  přítomnost přenašečů pro škodlivý organismus;

j)  přítomnost přirozených nepřátel či antagonistů škodlivého organismu;

k)  přítomnost dalších hostitelů vnímavých vůči škodlivému organismu;

l)  rozšíření škodlivého organismu na území Unie;

m)  zamýšlené použití rostlin.

3)  Potenciální hospodářský, sociální a environmentální dopad škodlivého organismu

Napadení rostlin k pěstování uvedených v bodě 2 škodlivým organismem má nepřijatelný hospodářský dopad, pokud jde o jde o zamýšlené použití těchto rostlin s ohledem na jeden nebo více těchto bodů:

a)  ztráty na úrodě z hlediska výnosů a kvality;

b)  zvláštní náklady na ochranná opatření;

c)  zvláštní náklady na sklizeň a třídění;

d)  náklady na přesazení;

e)  ztráty z důvodu nutnosti vypěstovat náhradní plodiny;

f)  účinky na stávající postupy produkce;

g)  účinky na jiné hostitelské rostliny v místě produkce;

h)  účinky na usídlení, šíření a dopad jiných škodlivých organismů z důvodu schopnosti dotčeného škodlivého organismu působit jako přenašeč těchto jiných škodlivých organismů;

i)  účinky na náklady výrobců nebo poptávku po vstupech, včetně kontrolních nákladů a nákladů na eradikaci a izolaci;

j)  účinky na zisk výrobců, které jsou výsledkem změn v produkčních nákladech, výnosech a výši cen;

k)  změny domácí nebo zahraniční spotřebitelské poptávky po produktu, které jsou výsledkem změn v kvalitě;

l)  účinky na domácí nebo vývozní trhy a zaplacené ceny;

m)  účinky na zaměstnanost.

Pokud jde o písmena a) až h), je třeba vzít v úvahu přímé účinky na hostitele v ohrožené oblasti. Uvedené účinky se posoudí na základě druhu, množství a četnosti příslušné škody.

Pokud jde o písmena i) až m), je třeba vzít v úvahu nepřímé účinky uvnitř ohrožené oblasti a mimo tuto oblast.

PŘÍLOHA III

Prvky pro identifikaci rostlin k pěstování, které pro území Unie představují fytosanitární riziko, jak je uvedeno v čl. 47 odst. 2 a článku 48

U rostlin k pěstování z třetích zemí se považuje za pravděpodobné, že představují pro území Unie fytosanitární riziko, jak je uvedeno v čl. 47 odst. 1, jestliže uvedené rostliny k pěstování splňují nejméně tři jednu z níže uvedených podmínek, včetně alespoň jedné podmínky stanovené v bodě 1 písm. a), b) a c): [pozm. návrh 132]

1)  Charakteristiky rostlin k pěstování

a)  Patří k rodu nebo čeledi rostlin, o nichž je známo, že jsou běžně hostiteli škodlivých organismů regulovaných coby karanténní škodlivé organismy na území Unie nebo ve třetích zemích.

b)  Patří k rodu nebo čeledi rostlin, o nichž je známo, že jsou běžně hostiteli polyfágních škodlivých organismů, nebo monofágních škodlivých organismů, o nichž je známo, že mají zásadní dopad na druh rostlin pěstovaný na území Unie, který má pro území Unie zásadní hospodářský, sociální nebo environmentální význam.

c)  Patří k rodu nebo čeledi rostlin, o nichž je známo, že na nich běžně přežívají škodlivé organismy, aniž by tyto rostliny alespoň po dobu tří měsíců vykazovaly nějaké známky či příznaky těchto škodlivých organismů, nebo rodu či čeledi rostlin s obdobím latence pro vyjádření těchto známek nebo příznaků alespoň tři měsíce, z čehož vyplývá, že je pravděpodobné, že výskyt škodlivých organismů na uvedených rostlinách k pěstování nebude při úřední kontrole při dovozu na území Unie zjištěn, jestliže nebude provedeno vzorkování nebo testování nebo rostliny nebudou podrobeny karanténě.

d)  Jsou pěstovány ve venkovním prostředí ve třetí zemi původu.

e)  Před přepravou nebo během ní nejsou ošetřeny generickými přípravky na ochranu rostlin. [pozm. návrh 133]

f)  Ve třetí zemi původu nejsou předmětem úředních kontrol při vývozu a certifikace. [pozm. návrh 134]

g)  Nejsou přepravovány v uzavřených kontejnerech nebo baleních, nebo, jsou takto přepravovány, avšak zásilku nelze kvůli její velikosti za účelem úřední kontroly při dovozu na území Unie otevřít v uzavřeném prostoru.

2)  Původ rostlin k pěstování

a)  Pochází, nebo jsou dovezeny ze třetí země, která je zdrojem častých hlášení o zachycení karanténních škodlivých organismů, které nejsou uvedeny na seznamu podle čl. 5 odst. 2.

b)  Pochází, nebo jsou dovezeny ze třetí země, která není členem IPPC.

PŘÍLOHA IV

Opatření a zásady pro řízení rizik škodlivých organismů

Oddíl 1

Opatření pro řízení rizik karanténních škodlivých organismů,

jak jsou uvedena v čl. 16 odst. 1, článku 20, čl. 24 odst. 2, čl. 27 odst. 4, čl. 28 odst. 1, čl. 29 odst. 4, čl. 40 odst. 2, čl. 41 odst. 2, čl. 44 odst. 3, čl. 49 odst. 2 A čl. 50 odst. 2

Řízení rizik karanténních škodlivých organismů sestává z jednoho nebo případně více těchto opatření:

1)  Opatření zaměřená na prevenci a vyhubení napadení pěstovaných a volně rostoucích rostlin

a)  Omezení týkající se totožnosti, povahy, původu, příbuznosti, provenience a historie produkce pěstovaných rostlin.

b)  Omezení týkající se pěstování, sklizně a používání rostlin.

c)  Omezení, pokud jde používání rostlinných produktů, provozoven, pozemků, vody, půdy, pěstebního substrátu, zařízení, strojů, vybavení a jiných předmětů.

d)  Dozor nad rostlinami, rostlinnými produkty, provozovnami, pozemky, vodou, půdou, pěstebním substrátem, zařízeními, stroji, vybavením a jinými předměty a jejich vizuální prohlídka, vzorkování a laboratorní testy, pokud jde o výskyt karanténních škodlivých organismů.

e)  Dozor se zaměřením na ztrátu nebo změnu účinnosti rezistentního druhu rostliny nebo rezistentní odrůdy, která souvisí se změnou složení karanténního škodlivého organismu nebo jeho biotypu, patotypu, rasy nebo skupiny virulence.

f)  Fyzikální, chemické nebo biologické ošetření rostlin, rostlinných produktů, provozoven, pozemků, vody, půdy, pěstebního substrátu, zařízení, strojů, vybavení a jiných předmětů, které jsou napadeny nebo potenciálně napadeny karanténními škodlivými organismy.

g)  Zničení rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z důvodu napadení nebo potenciálního napadení karanténními škodlivými organismy či z důvodů prevence.

h)  Informace, zaznamenávání údajů, povinnosti týkající se hlášení a podávání zpráv.

Pro účely písmene b) mohou uvedená opatření zahrnovat požadavky, pokud jde o testování druhů a odrůd rostlin na rezistenci k dotčenému karanténnímu škodlivému organismu a pokud jde o vytvoření seznamu druhů a odrůd rostlin, u nichž je zjištěna rezistence k dotčenému karanténnímu škodlivému organismu.

Pro účely písmene f) mohou uvedená opatření zahrnovat požadavky, pokud jde o:

a)  registraci a schválení profesionálních provozovatelů provádějících dotčený druh ošetření a úřední dozor nad těmito provozovateli;

b)  vydání rostlinolékařského osvědčení, rostlinolékařského pasu, návěsky nebo jiného úředního potvrzení pro ošetřené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty a pokud jde o umístění označení uvedeného v čl. 91 odst. 1 po provedení dotčeného ošetření.

2)  Opatření zaměřená na zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů

a)  Omezení týkající se totožnosti, povahy, původu, provenience, příbuznosti, metody produkce, historii produkce a vysledovatelnosti rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů.

b)  Omezení týkající se dovozu, přemísťování, používání, manipulace, zpracování, balení, skladování, distribuce a určení rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů.

c)  Dozor, vizuální prohlídka, vzorkování, laboratorní testy rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pokud jde o výskyt karanténních škodlivých organismů, včetně jejich podrobení karanténně a kontrolám původu ve třetích zemích. [pozm. návrh 135]

d)  Fyzikální, chemické a biologické ošetření a případné zničení rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů napadených nebo potenciálně napadených karanténními škodlivými organismy.

e)  Informace, zaznamenávání údajů, povinnosti týkající se hlášení a podávání zpráv.

Pro účely písmene a) až d) mohou uvedená opatření zahrnovat požadavky, pokud jde o:

a)  vydání rostlinolékařského osvědčení, rostlinolékařského pasu, návěsky nebo jiného úředního potvrzení, včetně umístění označení uvedeného v čl. 91 odst. 1 s cílem potvrdit soulad s ustanoveními uvedenými v písmeni a) až d);

b)  registraci a schválení profesionálních provozovatelů provádějících druh ošetření uvedený v písmeni d) a úřední dozor nad těmito provozovateli.

3)  Opatření zaměřená na cesty průniku karanténních škodlivých organismů, kromě zásilek rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů

a)  Omezení ohledně introdukce a přemísťování karanténních škodlivých organismů coby komodity.

b)  Dozor, vizuální prohlídka, vzorkování, laboratorní testy a případné zničení komodit s karanténními škodlivými organismy.

c)  Omezení ohledně rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů převážených cestujícími.

d)  Dozor, vizuální prohlídka, vzorkování, laboratorní testy a případné ošetření nebo zničení rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů převážených cestujícími.

e)  Omezení ohledně vozidel, balení a jiných předmětů používaných při dopravě komodit.

f)  Dozor, vizuální prohlídka, vzorkování, laboratorní testy a případné ošetření nebo zničení vozidel, balení a jiných předmětů používaných při dopravě komodit.

g)  Informace, zaznamenávání údajů, povinnosti týkající se hlášení a podávání zpráv.

Oddíl 2

Zásady pro řízení rizik škodlivých organismů, jak jsou uvedeny v čl. 16 odst. 1, čl. 17 odst. 2, čl. 27 odst. 4, čl. 28 odst. 1, čl. 29 odst. 4, čl. 31 odst. 1, čl. 37 odst. 5, čl. 44 odst. 3, čl. 47 odst. 2, čl. 68 odst. 3, čl. 69 odst. 3, čl. 70 odst. 2, čl. 74 odst. 3 A čl. 75 odst. 3

Řízení rizik karanténních škodlivých organismů Unie, karanténních škodlivých organismů chráněné zóny a škodlivých organismů Unie snižujících kvalitu dodržuje tyto zásady:

1)  Nezbytnost

Opatření pro řízení rizika škodlivého organismu se použijí, pouze pokud jsou nezbytná pro zabránění introdukce, usídlení a šíření uvedeného organismu.

2)  Proporcionalita

Opatření pro řízení rizika škodlivého organismu odpovídají riziku, které dotčený škodlivý organismus představuje, a požadované úrovni ochrany.

3)  Minimální dopad

Opatření pro řízení rizika škodlivého organismu představují nejméně restriktivní dostupná opatření a vedou k minimálním překážkám v mezinárodním pohybu osob, komodit a dopravních prostředků.

4)  Zákaz diskriminace

Opatření pro řízení rizika škodlivého organismu nesmí být použita tak, aby sloužila buď jako prostředek svévolné či neoprávněné diskriminace, nebo zastřeného omezování zejména mezinárodního obchodu. Nesmí být přísnější vůči třetím zemím než opatření přijatá proti stejnému škodlivému organismu, který se vyskytuje na území Unie, jestliže třetí země prokážou, že mají stejný fytosanitární status a používají stejná nebo rovnocenná fytosanitární opatření.

5)  Odborné zdůvodnění

Opatření pro řízení rizika škodlivého organismu musí být odborně zdůvodněna na základě závěrů dosažených pomocí vhodné analýzy rizik, nebo případně jiného srovnatelného přezkoumání a hodnocení dostupných vědeckých informací pod dohledem Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Uvedená opatření by měla zohledňovat novou či aktualizovanou analýzu rizika nebo relevantní vědecké informace a v případě potřeby by měla být za tímto účelem upravena nebo odstraněna. [pozm. návrh 136]

6)  Proveditelnost

Opatření pro řízení rizika škodlivého organismu by měla být taková, aby jejich cíle mohlo být reálně dosaženo.

PŘÍLOHA V

Obsah rostlinolékařských osvědčení požadovaných pro dovoz na území Unie

ČÁST A

Rostlinolékařská osvědčení pro vývoz uvedená v čl. 71 odst. 1

Vzor rostlinolékařského osvědčení

č.

Organizace ochrany rostlin (uveďte stát)

PRO: Organizaci (organizace) ochrany rostlin (uveďte stát)

I.  Popis zásilky

Název a adresa vývozce:

Deklarované jméno a adresa příjemce:

Počet a popis balení:

Rozlišovací znaky:

Místo původu:

Deklarované dopravní prostředky:

Deklarované místo vstupu:

Název výrobku a deklarované množství:

Botanický název rostlin:

Potvrzuje se, že rostliny, rostlinné produkty anebo jiné regulované předměty uvedené v tomto osvědčení byly prohlédnuty/zkontrolovány podle příslušných úředních postupů a považují se za prosté karanténních škodlivých organismů vymezených dovážející smluvní stranou a že odpovídají stávajícím fytosanitárním požadavkům dovážející smluvní strany, včetně požadavků pro regulované nekaranténní škodlivé organismy.

Považují se za v podstatě prosté ostatních škodlivých organismů.*

II.  Dodatkové prohlášení

[Zde vložte text]

III.  Desinsekční a/nebo dezinfekční ošetření

Datum ________ Ošetření ___________ Chemikálie (účinná látka)

Trvání a teplota

Koncentrace

Další informace

Místo vydání

(Razítko organizace) ________ Jméno pověřeného úředníka

Datum

(Podpis)

V souvislosti s tímto osvědčením nevzniká ____________ (název organizace ochrany rostlin), jeho/jejím úředníkům ani představitelům žádný finanční závazek.*

* Nepovinné ustanovení

ČÁST B

Rostlinolékařská osvědčení pro reexport uvedená v čl. 71 odst. 1

Vzor rostlinolékařského osvědčení pro reexport

č.

Organizace ochrany rostlin (uveďte stát) _______________________ (reexportující smluvní strana)

PRO: Organizaci (organizace) ochrany rostlin (uveďte stát) _______________________ (dovážející smluvní strana/strany)

I.  Popis zásilky

Název a adresa vývozce:

Deklarované jméno a adresa příjemce:

Počet a popis balení:

Rozlišovací znaky:

Místo původu:

Deklarované dopravní prostředky:

Deklarované místo vstupu:

Název výrobku a deklarované množství:

Botanický název rostlin:

Potvrzuje se, že rostliny, rostlinné produkty anebo jiné regulované předměty uvedené výše ________________ byly dovezeny do (reexportující smluvní strana) ________________ z/ze (smluvní strana původu) a vztahuje se na ně

*originál

*ověřená kopie

rostlinolékařského osvědčení č. __________________, který/která je přiložen/přiložena k tomuto osvědčení; potvrzuje se, že jsou

*zabaleny

*opětovně zabaleny

v

* původních

*nových

kontejnerech, které jsou na základě

*původního rostlinolékařského osvědčení

a

*dodatečné inspekce

považovány za vyhovující současným fytosanitárním požadavkům dovážející smluvní strany a že během uskladnění v ______________ (reexportující smluvní strana) nebyla zásilka vystavena riziku zamoření nebo infekce.

*Zaškrtněte příslušné

políčko

II.  Dodatkové prohlášení

[Zde vložte text]

III.  Desinsekční a/nebo dezinfekční ošetření

Datum ________ Ošetření ___________ Chemikálie (účinná látka)

Trvání a teplota

Koncentrace

Další informace

Místo vydání

(Razítko organizace) ________ Jméno pověřeného úředníka

Datum

(Podpis)

V souvislosti s tímto osvědčením nevzniká ____________ (název organizace ochrany rostlin), jeho/jejím úředníkům ani představitelům žádný finanční závazek.*

* Nepovinné ustanovení

PŘÍLOHA VI

Rostlinolékařské pasy

ČÁST A

Rostlinolékařský pas určený pro přemísťování v rámci území Unie, jak je uvedeno v čl. 78 odst. 2 prvním pododstavci

1)  Rostlinolékařský pas určený pro přemísťování v rámci území Unie obsahuje tyto prvky:

a)  v levém horním rohu slova „Rostlinolékařský pas“;

b)  v pravém horním rohu vlajku Evropské unie;

c)  písmeno „A“ a za ním botanický název dotčeného druhu rostlin nebo taxonu v případě rostlin a rostlinných produktů, nebo případně název dotčeného předmětu;

d)  písmeno „B“ a za ním dvoupísmenný kód uvedený v čl. 63 písm. b) členského státu, v němž je profesionální provozovatel vydávající rostlinolékařský pas registrován, dále pomlčku a registrační číslo dotčeného profesionálního provozovatele;

e)  písmeno „C“ a za ním číslo partie dotčené rostliny, rostlinného produktu či jiného předmětu;

f)  písmeno „D“ a za ním případně jméno třetí země původu nebo dvoupísmenný kód uvedený v čl. 63 písm. b) členského státu původu.

2)  Číslo partie uvedené v bodě 1 písm. e) může být nahrazeno odkazem na jedinečný údaj vysledovatelnosti (čárový kód, hologram, čip nebo jiný nosič údajů), který je na partii uveden.

ČÁST B

Rostlinolékařský pas určený pro přemísťování do chráněných zón a v rámci těchto zón, jak je uvedeno v čl. 78 odst. 2 druhém pododstavci

1)  Rostlinolékařský pas určený pro přemísťování do chráněných zón a v rámci zón obsahuje tyto prvky:

a)  v levém horním rohu slova „Rostlinolékařský pas – ZP“;

b)  těsně pod těmito slovy vědecký název (názvy) dotčeného škodlivého organismu (organismů) chráněné zóny;

c)  v pravém horním rohu vlajku Evropské unie;

d)  písmeno „A“ a za ním botanický název dotčeného druhu rostlin nebo taxonu v případě rostlin a rostlinných produktů, nebo případně název dotčeného předmětu;

e)  písmeno „B“ a za ním dvoupísmenný kód uvedený v čl. 63 písm. b) členského státu, v němž je profesionální provozovatel vydávající rostlinolékařský pas registrován, dále pomlčku a registrační číslo dotčeného profesionálního provozovatele;

f)  písmeno „C“ a za ním číslo partie dotčené rostliny, rostlinného produktu či jiného předmětu;

g)  písmeno „D“ a za ním případně jméno třetí země původu nebo dvoupísmenný kód uvedený v čl. 63 písm. b) členského státu původu.

2)  Číslo partie uvedené v bodě 1 písm. f) může být nahrazeno odkazem na jedinečný údaj vysledovatelnosti (čárový kód, hologram, čip nebo jiný nosič údajů), který je na partii uveden.

Část C

Rostlinolékařský pas určený pro přemísťování v rámci území Unie spojený s certifikační návěskou, jak je uvedený v čl. 78 odst. 3 druhém pododstavci

1)  Rostlinolékařský pas určený pro přemísťování v rámci území Unie spojený do společné návěsky s úřední návěskou uvedenou v článku 19 nařízení (EU) č. …/…. [Číslo nařízení o právním rámci pro rozmnožovací materiál rostlin], nebo s potvrzením o původu stanoveným v článku 122 uvedeného nařízení, obsahuje tyto prvky:

a)  v levém horním rohu společné návěsky slova „Rostlinolékařský pas“;

b)  v pravém horním rohu společné návěsky vlajku Evropské unie.

Rostlinolékařský pas se ve společné návěsce umístí těsně nad úřední návěsku nebo případně potvrzení o původu a je stejné šířky jako tato návěska nebo toto potvrzení.

Jestliže uvedená úřední návěska nebo případně potvrzení o původu neobsahuje prvky stanovené v části A bodě 1 písm. c), d), e) či f), uvedou se tyto prvky v rostlinolékařském pase stanoveném v prvním pododstavci.

2)  Část A bod 2 se použije odpovídajícím způsobem.

Část D

Rostlinolékařský pas určený pro přemístění do chráněných zón a v rámci těchto zón spojený s certifikační návěskou, jak je uvedeno v čl. 78 odst. 3 třetím pododstavci

1)  Rostlinolékařský pas určený pro přemístění do chráněných zón a v rámci těchto zón spojený do společné návěsky s úřední návěskou uvedenou v článku 19 nařízení (EU) č. …/…. [Číslo nařízení o právním rámci pro rozmnožovací materiál rostlin], nebo s potvrzením o původu stanoveným v článku 122 uvedeného nařízení, obsahuje tyto prvky:

a)  v levém horním rohu společné návěsky slova „Rostlinolékařský pas – ZP“;

b)  bezprostředně pod těmito slovy vědecký název (názvy) dotčeného škodlivého organismu (organismů) chráněné zóny;

c)  v pravém horním rohu společné návěsky vlajku Evropské unie.

Rostlinolékařský pas se ve společné návěsce umístí těsně nad úřední návěsku nebo případně potvrzení o původu a je stejné šířky jako tato návěska nebo toto potvrzení.

Jestliže uvedená úřední návěska nebo případně potvrzení o původu neobsahuje prvky stanovené v části B bodě 1 písm. d), e), f) či g), uvedou se tyto prvky v rostlinolékařském pase stanoveném v prvním pododstavci.

2)  Část B bod 2 se použije odpovídajícím způsobem.

PŘÍLOHA VII

Označení dřevěného obalového materiálu uvedené v čl. 91 odst. 1

Označení umístěné na dřevěný obalový materiál podle čl. 91 odst. 1 obsahuje tyto prvky:

a)  na levé straně logo IPPC;

b)  na pravé straně dvoupísmenný kód uvedený v čl. 63 písm. b) členského státu, v němž je profesionální provozovatel, který označení umístil, registrován, dále pomlčku, registrační číslo dotčeného profesionálního provozovatele a písmena „HT“;

Uvnitř označení nesmí být žádné další údaje.

Údaje na označení nesmí být napsány rukou.

PŘÍLOHA VIII

Obsah rostlinolékařského osvědčení pro vývoz a reexport, jak je uvedeno v čl. 94 odst. 3 a čl. 95 odst. 4

ČÁST A

Rostlinolékařská osvědčení pro vývoz uvedená v čl. 94 odst. 3

1)  Rostlinolékařské osvědčení pro přemístění z území Unie za účelem vývozu do třetí země obsahuje tyto prvky:

a)  slova „Rostlinolékařské osvědčení“ a za nimi:

i)  písmena „EU“;

ii)  dvoupísmenný kód uvedený v čl. 63 písm. b) členského státu, v němž je profesionální provozovatel žádající o vydání rostlinolékařského osvědčení pro vývoz registrován;

iii)  lomítko;

iv)  jedinečný identifikační kód osvědčení složený z čísel nebo kombinace písmen a čísel, přičemž písmena představují oblast či okres členského státu, ve kterém je osvědčení vydáno;

b)  slova „Název a adresa vývozce“ a za nimi název a adresa registrovaného provozovatele žádajícího o vydání rostlinolékařského osvědčení pro vývoz;

c)  slova „Deklarované jméno a adresa příjemce“ a za nimi deklarované jméno a adresa příjemce;

d)  slova „Organizace ochrany rostlin (uveďte stát)“ a za nimi název členského státu, jehož organizace ochrany rostlin vydává osvědčení, a dále slova „pro organizaci (organizace) ochrany rostlin (uveďte stát)“ a za nimi název či názvy země nebo zemí určení;

e)  slova „Místo původu“ a za nimi místo původu rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů obsažených v zásilce, pro niž je osvědčení vydáno;

f)  slova „Deklarované dopravní prostředky“ a za nimi deklarované dopravní prostředky uvedené zásilky;

g)  slova „Deklarované místo vstupu“ a za nimi deklarované místo vstupu do země určení uvedené zásilky;

h)  slova „Rozlišovací znaky: počet a popis balení; název výrobku; botanický název rostlin“ a za nimi počet a druh balení obsažených v zásilce;

i)  slova „Deklarované množství“ a za nimi množství rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů obsažených v uvedené zásilce vyjádřené počtem nebo hmotností;

j)  slova „Potvrzuje se, že rostliny, rostlinné produkty anebo jiné regulované předměty uvedené v tomto osvědčení byly prohlédnuty/zkontrolovány podle příslušných úředních postupů a považují se za prosté karanténních škodlivých organismů vymezených dovážející smluvní stranou a že odpovídají stávajícím fytosanitárním požadavkům dovážející smluvní strany, včetně požadavků pro regulované nekaranténní škodlivé organismy. Považují se za v podstatě prosté ostatních škodlivých organismů.“;

k)  slova „Dodatkové prohlášení“ a za nimi dodatkové prohlášení uvedené v čl. 67 odst. 2 a tvrzení uvedené v čl. 67 odst. 3 a jakékoli případné další fytosanitární informace relevantní pro zásilku. Pokud místo pro dodatkové prohlášení není dostatečné, pokračuje se na rubu formuláře;

l)  slova „Desinsekční a/nebo dezinfekční ošetření“;

m)  slovo „Ošetření“ a za ním druh ošetření, který byl použit na uvedenou zásilku;

n)  slova „Chemikálie (účinná látka)“ a za nimi aktivní látka chemické látky použité pro ošetření uvedené v písmeni m);

o)  slova „Trvání a teplota“ a za nimi délka trvání a případně teplota uvedeného ošetření;

p)  slovo „Koncentrace“ následované údajem o koncentraci uvedené chemické látky, jíž bylo během uvedeného ošetření dosaženo;

q)  slovo „Datum“ a za ním datum, kdy bylo uvedené ošetření provedeno;

r)  slova „Další informace“ a za nimi další informace, které si příslušný orgán přeje na osvědčení uvést;

s)  slova „Místo vydání“ a za nimi místo vydání rostlinolékařského osvědčení;

t)  slovo „Datum“ a za nimi datum vydání rostlinolékařského osvědčení;

u)  slova „Jméno a podpis pověřeného úředníka“ a za nimi jméno a podpis úředníka vydávajícího a podepisujícího rostlinolékařské osvědčení;

v)  slova „Razítko organizace“ a za nimi úřední razítko příslušného orgánu vydávajícího rostlinolékařské osvědčení.

2)  Formulář, na němž je osvědčení vydáno, je opatřen reliéfním razítkem příslušného orgánu, který opatřuje osvědčení svým podpisem.

ČÁST B

Rostlinolékařská osvědčení pro reexport uvedená v čl. 95 odst. 4

1)  Rostlinolékařské osvědčení pro přemístění z území Unie za účelem reexportu do třetí země obsahuje tyto prvky:

a)  slova „Rostlinolékařské osvědčení pro reexport“ a za nimi:

i)  písmena „EU“;

ii)  dvoupísmenný kód uvedený v čl. 63 písm. b) členského státu, v němž je profesionální provozovatel žádající o vydání rostlinolékařského osvědčení pro reexport registrován;

iii)  lomítko;

iv)  jedinečný identifikační kód osvědčení složený z čísel nebo kombinace písmen a čísel, přičemž písmena představují oblast či okres členského státu, ve kterém je osvědčení vydáno;

b)  slova „Název a adresa vývozce“ a za nimi název a adresa registrovaného provozovatele žádajícího o vydání rostlinolékařského osvědčení pro reexport;

c)  slova „Deklarované jméno a adresa příjemce“ a za nimi deklarované jméno a adresa příjemce;

d)  slova „Organizace ochrany rostlin (uveďte stát)“ a za nimi název členského státu, jehož organizace ochrany rostlin vydává osvědčení, a dále slova „pro organizaci (organizace) ochrany rostlin (uveďte stát)“ a za nimi název či názvy země nebo zemí určení;

e)  slova „Místo původu“ a za nimi místo původu rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů obsažených v zásilce, pro niž je osvědčení vydáno;

f)  slova „Deklarované dopravní prostředky“ a za nimi deklarované dopravní prostředky uvedené zásilky;

g)  slova „Deklarované místo vstupu“ a za nimi deklarované místo vstupu do země určení uvedené zásilky;

h)  slova „Rozlišovací znaky: počet a popis balení; název výrobku; botanický název rostlin“ a za nimi počet a druh balení obsažených v zásilce;

i)  slova „Deklarované množství“ a za nimi množství rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů obsažených v uvedené zásilce vyjádřené počtem nebo hmotností;

j)  následující text:

„Potvrzuje se, že

–  výše uvedené rostliny či rostlinné produkty byly dovezeny do …….……… (reexportující země) z .………………. (země původu) a vztahuje se na ně

*originál

*ověřená kopie rostlinolékařského osvědčení č. ………………. připojený/připojená k tomuto osvědčení,

–  že jsou

*zabaleny

*opětovně zabaleny

v

*původních

*nových kontejnerech,

–  které jsou na základě

*původního rostlinolékařského osvědčení

a

*dodatečné inspekce

považovány za vyhovující současné fytosanitární regulaci dovážející země a že

–  během uskladnění v ……………… (reexportující země) nebyla zásilka vystavena riziku zamoření nebo infekce.

* Zaškrtněte příslušné políčko“,

doplňte požadované informace a zaškrtněte příslušné políčko;

k)  slova „Dodatkové prohlášení“ a za nimi dodatkové prohlášení uvedené v čl. 67 odst. 2 a tvrzení uvedené v čl. 67 odst. 3 a jakékoli případné další fytosanitární informace relevantní pro zásilku. Pokud místo pro dodatkové prohlášení není dostatečné, pokračuje se na rubu formuláře;

l)  slova „Desinsekční a/nebo dezinfekční ošetření“;

m)  slovo „Ošetření“ a za ním druh ošetření, který byl použit na uvedenou zásilku;

n)  slova „Chemikálie (účinná látka)“ a za nimi aktivní látka chemické látky použité pro ošetření uvedené v písmeni m);

o)  slova „Trvání a teplota“ a za nimi délka trvání a případně teplota uvedeného ošetření;

p)  slovo „Koncentrace“ následované údajem o koncentraci uvedené chemické látky, jíž bylo během uvedeného ošetření dosaženo;

q)  slovo „Datum“ a za ním datum, kdy bylo uvedené ošetření provedeno;

r)  slova „Další informace“ a za nimi další informace, které si příslušný orgán přeje na osvědčení uvést;

s)  slova „Místo vydání“ a za nimi místo vydání rostlinolékařského osvědčení;

t)  slovo „Datum“ a za nimi datum vydání rostlinolékařského osvědčení;

u)  slova „Jméno a podpis pověřeného úředníka“ a za nimi jméno a podpis úředníka vydávajícího a podepisujícího rostlinolékařské osvědčení;

v)  slova „Razítko organizace“ a za nimi úřední razítko příslušného orgánu vydávajícího rostlinolékařské osvědčení.

2)  Formulář, na němž je osvědčení vydáno, je opatřen reliéfním razítkem příslušného orgánu, který opatřuje osvědčení svým podpisem.

PŘÍLOHA IX

Srovnávací tabulka

Směrnice Rady 69/464/EHS

Toto nařízení

Nařízení (EU) č. [číslo nařízení

o úředních kontrolách]

Článek 1

Čl. 27 odst. 1

Článek 2

Čl. 27 odst. 1) písm. d)

Článek 3, 4 a 5

Čl. 27 odst. 1 písm. c)

Článek 6

Čl. 27 odst. 1. písm. e)

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Čl. 31 odst. 1

Článek 10 a 11

Čl. 27 odst. 1 písm. c)

Článek 12 a 13

Směrnice Rady 93/85/EHS

Toto nařízení

Nařízení (EU) č. [číslo nařízení

o úředních kontrolách]

Článek 1

Čl. 27 odst. 1

Článek 2

Čl. 27 odst. 1 písm. f)

Článek 3

Článek 9

Článek 4 až 8

Čl. 27 odst. 1 písm. a), b) a c)

Článek 9

Článek 10

Článek 8

Článek 11

Čl. 31 odst. 1

Článek 12

Čl. 27 odst. 1

Článek 13 až 15

Příloha I až V

Čl. 27 odst. 1

Směrnice Rady 98/57/ES

Toto nařízení

Nařízení (EU) č. [číslo nařízení

o úředních kontrolách]

Článek 1

Čl. 27 odst. 1

Článek 2

Čl. 27 odst. 1 písm. f)

Článek 3

Článek 9

Článek 4 až 7

Čl. 27 odst. 1 písm. a), b) a c)

Článek 8

Článek 9

Článek 8

Článek 10

Čl. 31 odst. 1

Článek 11

Čl. 27 odst. 1

Článek 12 až 14

Příloha I až VII

Čl. 27 odst. 1

Směrnice Rady 2007/33/ES

Toto nařízení

Nařízení (EU) č. [číslo nařízení

o úředních kontrolách]

Článek 1

Čl. 27 odst. 1

Článek 2 a 3

Čl. 27 odst. 1 a 2

Článek 4 až 8

Čl. 27 odst. 1 písm. f)

Článek 9 až 13

Čl. 27 odst. 1 a 2

Článek 14

Článek 8

Článek 15

Čl. 31 odst. 1

Článek 16

Čl. 27 odst. 1

Článek 17

Článek 99

Článek 18 až 20

Příloha I až IV

Čl. 27 odst. 1

Směrnice Rady 2000/29/ES

Toto nařízení

Nařízení (EU) č. [číslo nařízení

o úředních kontrolách]

Čl. 1 odst. 1, 2 a 3

Článek 1

Čl. 1 odst. 4

Článek 3

Čl. 1 odst. 5 a 6

Čl. 2 odst. 1 písm. a)

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 1 písm. b)

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 1 písm. c)

Čl. 2 odst. 1 písm. d)

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 1 písm. e)

Čl. 1 odst. 1

Čl. 2 odst. 1 písm. f)

Článek 73

Čl. 2 odst. 1 písm. g)

Článek 3, 25 a 36

Čl. 2 odst. 1 písm. h)

Článek 32 až 35

Čl. 2 odst. 1 písm. i) první pododstavec

Článek 71

Článek 4

Čl. 2 odst. 1 písm. i) druhý pododstavec

Článek 4 a 19

Čl. 2 odst. 1 písm. i) třetí pododstavec

Článek 129

Čl. 2 odst. 1 písm. j)

Čl. 2 odst. 28

Čl. 2 odst. 1 písm. k)

Článek 3

Čl. 2 odst. 1 písm. l)

Článek 3

Čl. 2 odst. 1 písm. m)

Článek 3

Čl. 2 odst. 1 písm. n)

Článek 3

Čl. 2 odst. 1 písm. o)

Čl. 2 odst. 6

Čl. 2 odst. 1 písm. p)

Čl. 2 odst. 26

Čl. 2 odst. 1 písm. q)

Čl. 2 odst. 1 písm. r)

Čl. 2 odst. 48

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 1

Čl. 5 odst. 1

Čl. 3 odst. 2 a 3

Čl. 5 odst. 1, čl. 37 odst. 1 a čl. 41 odst. 3

Čl. 3 odst. 4

Čl. 3 odst. 5

Čl. 32 odst. 2 a čl. 50 odst. 3

Čl. 3 odst. 6

Čl. 5 odst. 2 a čl. 32 odst. 3

Čl. 3 odst. 7

Čl. 5 odst. 3, čl. 27 odst. 1 a čl. 37 odst. 1

Čl. 3 odst. 8 a 9

Článek 8, 46 a 54

Čl. 4 odst. 1

Čl. 40 odst. 1

Čl. 4 odst. 2

Čl. 49 odst. 1

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 4

Čl. 4 odst. 5

Článek 8, 46 a 54

Čl. 4 odst. 6

Článek 44

Čl. 5 odst. 1

Čl. 40 odst. 3

Čl. 5 odst. 2

Čl. 49 odst. 3

Čl. 5 odst. 3

Čl. 40 odst. 2 a čl. 49 odst. 2

Čl. 5 odst. 4

Článek 51 a 70

Čl. 5 odst. 5

Článek 8, 46 a 54

Čl. 5 odst. 6

Článek 44

Čl. 6 odst. 1 až 4

Čl. 82 odst. 1, 2 a 3

Čl. 6 odst. 5 první a druhý pododstavec

Čl. 82 odst. 1, 2 a 3

Čl. 6 odst. 5 třetí pododstavec

Článek 61 a 64

Čl. 6 odst. 5 čtvrtý pododstavec

Článek 10

Čl. 6 odst. 5 pátý pododstavec

Článek 76

Čl. 6 odst. 6

Článek 61 a 65

Čl. 6 odst. 7

Článek 76

Čl. 6 odst. 8 první odrážka

Čl. 6 odst. 8 druhá odrážka

Článek 53

Čl. 6 odst. 8 třetí odrážka

Čl. 82 odst. 4

Čl. 6 odst. 8 čtvrtá odrážka

Článek 62, 65 a 85

Čl. 6 odst. 8 pátá odrážka

Čl. 6 odst. 8 šestá odrážka

Článek 76

Čl. 6 odst. 9

Článek 62

Čl. 10 odst. 1

Čl. 78 odst. 3, článek 80, 81 a 82

Čl. 10 odst. 2

Článek 74, 75 a 76

Čl. 10 odst. 3

Článek 88

Čl. 10 odst. 4

Čl. 82 odst. 4

Čl. 11 odst. 1

Čl. 82 odst. 1

Čl. 11 odst. 2

Čl. 11 odst. 3

Čl. 19 písm. d)

Čl. 11 odst. 4

Článek 87

Čl. 11 odst. 5

Článek 87

Čl. 12 odst. 1

Článek 43, 134, 135 a 136

Čl. 12 odst. 2

Čl. 65 odst. 3, čl. 88 odst. 5 a čl. 90 odst. 2

Čl. 4 odst. 1 písm. g) a h)

Čl. 12 odst. 3

Článek 115

Čl. 12 odst. 4

Čl. 41 odst. 4 a čl. 90 odst. 1 a 5

Čl. 19 písm. d), článek 103, 130, 134, 135 a 136

Čl. 13 odst. 1 a 2

Čl. 71 odst. 5

Článek 45 a čl. 89 odst. 1 písm. f)

Čl. 13 odst. 3 a 4

Čl. 13a odst. 1

Článek 47

Čl. 13a odst. 2

Článek 52

Čl. 13a odst. 3

Článek 71

Čl. 13a odst. 4

Článek 71

Čl. 13a odst. 5

Článek 50 a 52

Čl. 13b odst. 1

Článek 63

Čl. 13b odst. 2

Článek 49

Čl. 13b odst. 3

Článek 46

Čl. 13b odst. 4

Článek 46

Čl. 13b odst. 5

Článek 46

Čl. 13b odst. 6

Čl. 13c odst. 1 písm. a)

Článek 55

Čl. 13c odst. 1 písm. b)

Článek 61

Čl. 13c odst. 1 písm. c)

Článek 54, 55 a 56

Čl. 13c odst. 2 písm. a)

Článek 47

Čl. 13c odst. 2 písm. b)

Článek 51

Čl. 13c odst. 2 písm. c)

Článek 51

Čl. 13c odst. 2 písm. d)

Článek 51

Čl. 13c odst. 2 písm. e)

Článek 49, 50 a 51

Čl. 13c odst. 2 písm. f).

Článek 47

Čl. 13c odst. 3

Článek 55 a 130

Čl. 13c odst. 4

Článek 55, 58 a 62

Čl. 13c odst. 5

Čl. 13c odst. 6

Článek 89

Čl. 13c odst. 7

Článek 72

Článek 134, 135 a 136

Čl. 13c odst. 8

Čl. 40 odst. 4, čl. 41 odst. 4, čl. 49 odst. 5, čl. 50 odst. 4 a článek 97

Článek 130

Čl. 13d odst. 1

Článek 77 a 78

Čl. 13d odst. 2

Článek 79

Čl. 13d odst. 3

Článek 79 a 83

Čl. 13d odst. 4

Článek 80

Čl. 13d odst. 5

Článek 78 a 79

Čl. 13d odst. 6

Čl. 13d odst. 7

Článek 13e

Článek 94 a 95

Článek 14

Čl. 5 odst. 3 a 4), čl. 32 odst. 3), čl. 37 odst. 2 a 3, čl. 40 odst. 2, čl. 41 odst. 2, čl. 49 odst. 2, čl. 50 odst. 2, čl. 68 odst. 2 a 3, čl. 69 odst. 2 a 3, čl. 74 odst. 2 a 3 a čl. 75 odst. 2 a 3

Čl. 15 odst. 1

Čl. 41 odst. 2 první pododstavec

Čl. 15 odst. 2

Čl. 41 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 15 odst. 3

Čl. 67 odst. 3

Čl. 15 odst. 4

Čl. 16 odst. 1

Čl. 10 odst. 1 a 2 a článek 16

Čl. 16 odst. 2 první pododstavec

Článek 28

Čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 14 odst. 1

Čl. 16 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 14 odst. 1

Čl. 16 odst. 2 čtvrtý pododstavec

Čl. 16 odst. 3

Článek 29

Čl. 16 odst. 4

Čl. 27 odst. 1, čl. 29 odst. 1 a čl. 47 odst. 1

Čl. 16 odst. 5

Čl. 27 odst. 6, čl. 29 odst. 6 a čl. 47 odst. 4

Článek 18

Článek 99

Článek 20

Čl. 21 odst. 1

Čl. 115 odst. 1 a 2

Čl. 21 odst. 2

Čl. 115 odst. 4

Čl. 21 odst. 3

Čl. 115 odst. 1 a 3

Čl. 21 odst. 4

Čl. 115 odst. 1 a 3

Čl. 21 odst. 5

Článek 117 a 118

Čl. 21 odst. 6

Článek 97

Článek 130

Čl. 21 odst. 7

Čl. 21 odst. 8

Článek 22

Čl. 23 odst. 1

Čl. 23 odst. 2

Čl. 23 odst. 3

Článek 102

Čl. 23 odst. 4

Čl. 23 odst. 5 první pododstavec

Čl. 23 odst. 5 druhý pododstavec

Čl. 23 odst. 5 třetí pododstavec

Čl. 23 odst. 5 čtvrtý pododstavec

Čl. 23 odst. 5 pátý pododstavec

Čl. 23 odst. 6 první pododstavec

Čl. 23 odst. 6 druhý pododstavec

Čl. 23 odst. 6 třetí pododstavec

Čl. 23 odst. 6 čtvrtý pododstavec

Čl. 23 odst. 7

Čl. 23 odst. 8

Čl. 23 odst. 9

Čl. 23 odst. 10

Čl. 24 odst. 1

Čl. 24 odst. 2

Čl. 24 odst. 3

Článek 25

Článek 26

Článek 27

Čl. 87 odst. 2

Článek 27a

Článek 107 až 110

Článek 28

Článek 29

Příloha I část A oddíl I

Čl. 5 odst. 2

Příloha I část A oddíl II

Čl. 5 odst. 2

Příloha I část B

Čl. 32 odst. 3

Příloha II část A oddíl I

Čl. 5 odst. 2

Příloha II část A oddíl II

Čl. 37 odst. 2

Příloha II část B

Čl. 32 odst. 3

Příloha III část A

Čl. 40 odst. 1

Příloha III část B

Čl. 49 odst. 1

Příloha IV část A

Čl. 41 odst. 1

Příloha IV část B

Čl. 50 odst. 1

Příloha V část A bod I

Čl. 74 odst. 1

Příloha V část A bod II

Čl. 75 odst. 1

Příloha V část B bod I

Čl. 68 odst. 1

Příloha V část B bod II

Čl. 69 odst. 1

Příloha VI

Příloha VII

Příloha VIII

Příloha VIII

Příloha VIIIa

Příloha IX

(1) Úř. věst. C 170, 5.6.2014, s. 104.
(2) Postoj Evropského parlamentu přijatý dne 15. dubna 2014.
(3)Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1).
(4)Rada Evropské unie, 2906. zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci / Rozpočet, Brusel 21. listopadu 2008. Závěry Rady k Revizi systému rostlinolékařské péče EU. Dokument č. 104228.
(5)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/… o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin a o změně nařízení (ES) č. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, 1151/2012, 652/2014 a směrnic 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L..., ..., s. ...).
(6) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009 , kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71).
(7)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/… o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh (Úř. věst. L …, …., s. ….) .
(8)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(9)Směrnice Rady 74/647/EHS ze dne 9. prosince 1974 o ochraně proti obaleči hvozdíkovému (Úř. věst. L 352, 28.12.1974, s. 41).
(10)Směrnice Rady 69/466/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti štítence zhoubné (Úř. věst. L 323, 24.12.1969, s. 5.)
(11)Směrnice Rady 69/464/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti rakovině bramboru (Úř. věst. L 323, 24.12.1969, s. 1).
(12)Směrnice Rady 93/85/EHS ze dne 4. října 1993 o ochraně proti bakteriální kroužkovitosti bramboru (Úř. věst. L 259, 18.10.1993, s. 1).
(13)Směrnice Rady 98/57/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně proti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (Úř. věst. L 235, 21.8.1998, s. 1).
(14)Směrnice Rady 2007/33/ES ze dne 11. června 2007 o ochraně proti cystotvornému háďátku bramborovému a o zrušení směrnice 69/465/EHS (Úř. věst. L 156, 16.6.2007, s. 12).
(15)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s.1).
(16) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)č. …/2014 ze dne ... o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. věst. L ….)
(17)Úř. věst. L 125, 11.7.1966, s. 2309.
(18)Úř. věst. L 250, 7.10.1993, s. 1.
(19)Úř. věst. L 250, 7.10.1993, s. 9.
(20)Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.
(21)Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 60.
(22)Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74.
(23)Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).
(24) Pět let po dni vstupu v platnost tohoto nařízení.
(25)ISO 3166-1:2006, Kódy pro názvy zemí a jejich částí – Část 1: Kódy zemí. Mezinárodní organizace pro normalizaci, Ženeva.
(26) Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1).
(27) Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy (Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1).
(28) Pět let po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.
(29) Pět let po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.
(30) Rozhodnutí Komise 2004/613/ES ze dne 6. srpna 2004 o vytvoření poradní skupiny potravinového řetězce a zdraví zvířat a rostlin (Úř. věst. L 275, 25.8.2004, s. 17).
(31) Datum vstupu tohoto nařízení v platnost.
(32) Datum vstupu tohoto nařízení v platnost.
(33) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).
(34)Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).
(35)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

Právní upozornění - Ochrana soukromí