25 Ιανουαρίου 2017
P7_TA(2014)0386(COR01)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
στην οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 ενόψει της έγκρισης της ως άνω οδηγίας)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 107kWORD 46k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου