Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0298(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0306/2012

Внесени текстове :

A7-0306/2012

Разисквания :

PV 25/10/2012 - 17
CRE 25/10/2012 - 17

Гласувания :

PV 26/10/2012 - 6.7
CRE 26/10/2012 - 6.7
PV 15/04/2014 - 17.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0406
P7_TA(2014)0386

Приети текстове
PDF 283kWORD 61k
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург
Пазари на финансови инструменти и отмяна на Директива 2004/39/ЕО ***I
P7_TA(2014)0386A7-0306/2012
ПОПРАВКИ
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за отмяна на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (преработка) (COM(2011)0656 – C7‑0382/2011 – 2011/0298(COD))

(Обикновена законодателна процедура — преработка)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0656),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7‑0382/2011),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 22 март 2012 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 април 2012 г.(2),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на правните актове(3),

—  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 1 март 2012 г. до комисията по икономически и парични въпроси съгласно член 87, параграф 3 от своя правилник,

—  като взе предвид поетия с писмо от 19 февруари 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по развитие и комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7‑0306/2012),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(4), като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 161, 7.6.2012 г., стр. 3.
(2) OВ C 191, 29.6.2012 г., стр. 80.
(3) OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
(4) Тази позиция заменя измененията, приети на 26 октомври 2012 г. (Приети текстове, P7_TA(2012)0406).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/EO и на Директива 2011/61/ЕС (преработен текст)
P7_TC1-COD(2011)0298

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2014/65/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност