Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0298(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0306/2012

Předložené texty :

A7-0306/2012

Rozpravy :

PV 25/10/2012 - 17
CRE 25/10/2012 - 17

Hlasování :

PV 26/10/2012 - 6.7
CRE 26/10/2012 - 6.7
PV 15/04/2014 - 17.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0406
P7_TA(2014)0386

Přijaté texty
PDF 300kWORD 70k
Úterý, 15. dubna 2014 - Štrasburk
Trhy finančních nástrojů a zrušení směrnice 2004/39/ES ***I
P7_TA(2014)0386A7-0306/2012
OPRAVY
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (přepracované znění) (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0656),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 53 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0382/2011),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 22. března 2012(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. dubna 2012(2),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(3),

–  s ohledem na dopis, který dne 1. března 2012 zaslal Výbor pro právní záležitosti Evropskému hospodářskému a měnovému výboru podle čl. 87 odst. 3,

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 19. února 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Evropského hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro rozvoj a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0306/2012),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(4) a bere na vědomí doporučení poradní pracovní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 161, 7.6.2012, s. 3.
(2) Úř. věst. C 191, 29.6.2012, s. 80.
(3) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
(4) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 26. října 2012 (Přijaté texty, P7_TA(2012)0406).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. dubna 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (přepracované znění)
P7_TC1-COD(2011)0298

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice 2014/65/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí