Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0298(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0306/2012

Texte depuse :

A7-0306/2012

Dezbateri :

PV 25/10/2012 - 17
CRE 25/10/2012 - 17

Voturi :

PV 26/10/2012 - 6.7
CRE 26/10/2012 - 6.7
PV 15/04/2014 - 17.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0406
P7_TA(2014)0386

Texte adoptate
PDF 282kWORD 55k
Marţi, 15 aprilie 2014 - Strasbourg
Piețele instrumentelor financiare și abrogarea Directivei 2004/39/CE (reformare) ***I
P7_TA(2014)0386A7-0306/2012
RECTIFICĂRI
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (reformare) (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0656),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 53 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0382/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 22 martie 2012(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 aprilie 2012(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(3),

–  având în vedere scrisoarea din 1 martie 2012 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru afaceri economice și monetare în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 19 februarie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizele Comisiei pentru dezvoltare și Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7–0306/2012),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(4), modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 161, 7.6.2012, p. 3.
(2) JO C 191, 26.6.2012, p.80.
(3) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.
(4) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 26 octombrie 2012 (Texte adoptate, P7_TA(2012)0406).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (reformare)
P7_TC1-COD(2011)0298

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2014/65/UE .)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate