Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0298(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0306/2012

Predkladané texty :

A7-0306/2012

Rozpravy :

PV 25/10/2012 - 17
CRE 25/10/2012 - 17

Hlasovanie :

PV 26/10/2012 - 6.7
CRE 26/10/2012 - 6.7
PV 15/04/2014 - 17.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0406
P7_TA(2014)0386

Prijaté texty
PDF 287kWORD 66k
Utorok, 15. apríla 2014 - Štrasburg
Trhy s finančnými nástrojmi a zrušenie smernice 2004/39/ES ***I
P7_TA(2014)0386A7-0306/2012
KORIGENDÁ
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (prepracované znenie) (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0656),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 53 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0382/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 22. marca 2012(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. apríla 2012(2)

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(3),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 1. marca 2012 adresovaný Výboru pre hospodárske a menové veci v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 19. februára 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 87 a článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0306/2012),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení platných textov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia týchto ustanovení bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(4), pričom zohľadňuje odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 161, 7.6.2012, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 80.
(3) Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
(4) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 26. októbra 2012 (Prijaté texty, P7_TA(2012)0406).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie)
P7_TC1-COD(2011)0298

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2014/65/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia