Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0278(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0457/2013

Внесени текстове :

A7-0457/2013

Разисквания :

PV 14/01/2014 - 14
CRE 14/01/2014 - 14

Гласувания :

PV 15/01/2014 - 10.14
CRE 15/01/2014 - 10.14
Обяснение на вота
PV 15/04/2014 - 17.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0030
P7_TA(2014)0387

Приети текстове
PDF 282kWORD 41k
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург
Статистика, свързана с търговията ***I
P7_TA(2014)0387A7-0457/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 638/2004 за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки по отношение на възлагане на делегирани и на изпълнителни правомощия на Комисията за приемане на определени мерки, изпращане на информация от митническата администрация, обмен на поверителни данни между държавите членки, както и за определяне на статистическата стойност (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0578),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7‑0242/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид поетия с писмо от 19 март 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7‑0457/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(1);

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)Тази позиция заменя измененията, приети на 15 януари 2014 г. (Приети текстове, P7_TA(2014)0030).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 638/2004 за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки по отношение на възлагане на делегирани и на изпълнителни правомощия на Комисията за приемане на определени мерки, изпращане на информация от митническата администрация, обмен на поверителни данни между държавите членки, както и за определяне на статистическата стойност
P7_TC1-COD(2013)0278

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 659/2014.)

Правна информация - Политика за поверителност