Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0029(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0039/2013

Внесени текстове :

A7-0039/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/04/2014 - 17.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0388

Приети текстове
PDF 279kWORD 84k
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург
Сетълмент на ценни книжа и централни депозитари на ценни книжа ***I
P7_TA(2014)0388A7-0039/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа („ЦДЦК“), както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (COM(2012)0073 – C7‑0071/2012 – 2012/0029(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0073),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7‑0071/2012),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 1 август 2012 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2012 г.(2),

—  като взе предвид поетия с писмо от 26 февруари 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A7‑0039/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 310, 13.10.2012 г., стр. 12.
(2) ОВ C 299, 4.10.2012 г., стр. 76.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа („ЦДЦК“), както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012
P7_TC1-COD(2012)0029

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 909/2014.)

Правна информация - Политика за поверителност