30 Απριλίου 2018
P7_TA(2014)0389(COR02)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
στην οδηγία 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και για την κατάργηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Απριλίου 2014 ενόψει της έγκρισης της ως άνω οδηγίας)
(COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 405kWORD 46k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου