Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0358(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0255/2013

Indgivne tekster :

A7-0255/2013

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/04/2014 - 17.11
CRE 15/04/2014 - 17.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0389

Vedtagne tekster
PDF 198kWORD 71k
Tirsdag den 15. april 2014 - Strasbourg
Skibsudstyr ***I
P7_TA(2014)0389A7-0255/2013
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om skibsudstyr og om ophævelse af direktiv 96/98/EF (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0772),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0414/2012),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 20. marts 2013(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 19. februar 2014 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0255/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 161 af 6.6.2013, s. 93.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF
P7_TC1-COD(2012)0358

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv 2014/90/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik