Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0358(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0255/2013

Teksty złożone :

A7-0255/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/04/2014 - 17.11
CRE 15/04/2014 - 17.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0389

Teksty przyjęte
PDF 276kWORD 53k
Wtorek, 15 kwietnia 2014 r. - Strasburg
Wyposażenie morskie ***I
P7_TA(2014)0389A7-0255/2013
SPROSTOWANIA
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wyposażenia morskiego i uchylającej dyrektywę 96/98/WE (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0772),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0414/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 20 marca 2013 r. (1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–   – uwzględniając zobowiązanie złożone przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 19 lutego 2014 r. do przyjęcia stanowiska Parlamentu zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A7–0255/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 161 z 6.6.2013, s. 93.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE w sprawie wyposażenia morskiego i uchylającej dyrektywę Rady 96/98/WE
P7_TC1-COD(2012)0358

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2014/90/UE.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności