Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0221(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0008/2014

Texte depuse :

A7-0008/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/04/2014 - 17.12
CRE 15/04/2014 - 17.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0390

Texte adoptate
PDF 288kWORD 77k
Marţi, 15 aprilie 2014 - Strasbourg
Echipamentele sub presiune ***I
P7_TA(2014)0390A7-0008/2014
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (reformare) (COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2013)0471),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0203/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 octombrie 2013(1),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(2);

–  având în vedere scrisoarea din 16 decembrie 2013 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 12 februarie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0008/2014),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  aprobă declarația anexată, care va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, împreună cu actul legislativ final;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 67, 6.3.2014, p. 101.
(2) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (reformare)
P7_TC1-COD(2013)0221

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2014/68/UE.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul European consideră că doar dacă și în măsura în care actele de punere în aplicare în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 sunt discutate în cadrul reuniunilor comitetelor, acestea din urmă pot fi considerate comitete de comitologie în sensul menționat în anexa I la Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană. Reuniunile comitetelor intră, așadar, sub incidența punctului 15 din Acordul-cadru în cazul și în măsura în care se discută alte chestiuni.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate