Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0092(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0300/2013

Внесени текстове :

A7-0300/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/04/2014 - 17.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0393

Приети текстове
PDF 341kWORD 42k
Вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург
Европейската агенция за морска безопасност в областта на реагирането на замърсяване ***I
P7_TA(2014)0393A7-0300/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишното финансиране на дейността на Европейската агенция за морска безопасност в областта на реагирането на замърсяване, причинено от кораби, и на замърсяване на морето, причинено от нефтени и газови инсталации (COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2013)0174),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0089/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 юли 2013 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид поетия с писмо от 7 март 2014 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по бюджети (A7‑0300/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Подчертава, че никое решение на законодателния орган за такова многогодишно финансиране на Европейската агенция за морска безопасност не засяга решенията на бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура;

3.  Изисква от Комисията да представи финансова обосновка, която отчита изцяло резултата от законодателното споразумение между Европейския парламент и Съвета за спазване на изискванията за бюджета и персонала в Европейската агенция за морска безопасност и евентуално в службите на Комисията;

4.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 327, 12.11.2013 г., стр. 108.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишното финансиране на дейността на Европейската агенция за морска безопасност в областта на реагирането на замърсяване на морето, причинено от кораби и ▌от нефтени и газови инсталации
P7_TC1-COD(2013)0092

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 911/2014.)

Правна информация - Политика за поверителност