Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0092(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0300/2013

Předložené texty :

A7-0300/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/04/2014 - 17.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0393

Přijaté texty
PDF 297kWORD 44k
Úterý, 15. dubna 2014 - Štrasburk
Evropská agentura pro námořní bezpečnost a reakce na znečištění prostředí ***I
P7_TA(2014)0393A7-0300/2013
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém financování činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost v oblasti zasahování při znečištění z lodí a znečištění moří způsobeném zařízeními pro těžbu ropy a plynu (COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0174),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0089/2013),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. července 2013(1),

—  po konzultaci s Výborem regionů,

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 7. března 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Rozpočtového výboru (A7-0300/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  zdůrazňuje, že jakýmkoli rozhodnutím legislativního orgánu ve prospěch takového víceletého financování pro Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost nejsou dotčena rozhodnutí rozpočtového orgánu v rámci ročního rozpočtového procesu;

3.  žádá Komisi, aby předložila nový finanční výkaz, který plně zohlední výsledek legislativní dohody mezi Evropským parlamentem a Radou o splnění rozpočtových a personálních požadavků Evropské agentury pro námořní bezpečnost a případně útvarů Komise;

4.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 327, 12.11.2013, s. 108.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. dubna 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014 o víceletém financování činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost v oblasti zasahování při znečištění moře z lodí a ze zařízení pro těžbu ropy nebo plynu
P7_TC1-COD(2013)0092

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 911/2014.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí