Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/0092(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0300/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0300/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 15/04/2014 - 17.15
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0393

Pieņemtie teksti
PDF 276kWORD 40k
Otrdiena, 2014. gada 15. aprīlis - Strasbūra
Eiropas Jūras drošības aģentūra un reaģēšana uz piesārņojumu ***I
P7_TA(2014)0393A7-0300/2013
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2014. gada 15. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par daudzgadu finansējumu Eiropas Jūras drošības aģentūras darbībai saistībā ar reaģēšanu kuģu izraisītā piesārņojuma un naftas un gāzes ieguves iekārtu izraisītā jūras piesārņojuma gadījumā (COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0174),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 100. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0089/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 10. jūlija atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2014. gada 7. marta vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A7-0300/2013),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  uzsver, ka jebkāds likumdevējas iestādes lēmums par labu šādam Eiropas Jūras drošības aģentūras daudzgadu finansējumam neierobežo budžeta lēmējinstitūcijas lēmumus ikgadējās budžeta procedūras sakarā;

3.  prasa Komisijai iesniegt finanšu pārskatu, kurā būtu pilnībā ņemts vērā likumdevēju — Eiropas Parlamenta un Padomes — vienošanās rezultāts par Eiropas Jūras drošības aģentūras un, iespējams, attiecīgo Komisijas dienestu budžeta un personāla vajadzību apmierināšanu;

4.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

5.  uzdod priekšsēdētājam(-ai) nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 327, 12.11.2013., 108. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 15. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014 par daudzgadu finansējumu Eiropas Jūras drošības aģentūras darbībai saistībā ar reaģēšanu kuģu un naftas un gāzes ieguves iekārtu izraisītā jūras piesārņojuma gadījumā
P7_TC1-COD(2013)0092

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 911/2014.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika