Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0092(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0300/2013

Teksty złożone :

A7-0300/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/04/2014 - 17.15
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0393

Teksty przyjęte
PDF 281kWORD 41k
Wtorek, 15 kwietnia 2014 r. - Strasburg
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego i reagowanie na zanieczyszczenia ***I
P7_TA(2014)0393A7-0300/2013
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wieloletniego finansowania działań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w zakresie reagowania na zanieczyszczenia spowodowane przez statki oraz zanieczyszczenia morza spowodowane przez instalacje naftowe i gazowe (COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2013)0174),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0089/2013),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 10 lipca 2013 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając zobowiązanie do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu przekazane przez przedstawiciela Rady pismem z dnia 7 marca 2014 r. zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinię Komisji Budżetowej (A7–0300/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  podkreśla, że jakakolwiek decyzja organu ustawodawczego popierająca takie wieloletnie finansowanie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego nie może naruszać decyzji wydanych przez władzę budżetową w ramach rocznej procedury budżetowej;

3.  wzywa Komisję do przedstawienia kosztorysu w pełni uwzględniającego wyniki porozumienia ustawodawczego zawartego między Parlamentem Europejskim a Radą, aby sprostać potrzebom Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego i ewentualnie służb Komisji w zakresie budżetu i kadr;

4.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 327 z 12.11.2013, s. 108.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 w sprawie wieloletniego finansowania działań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w zakresie reagowania na zanieczyszczenia morza spowodowane przez statki oraz instalacje naftowe i gazowe
P7_TC1-COD(2013)0092

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 911/2014.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności