Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0092(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0300/2013

Texte depuse :

A7-0300/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/04/2014 - 17.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0393

Texte adoptate
PDF 278kWORD 42k
Marţi, 15 aprilie 2014 - Strasbourg
Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă și combaterea poluării ***I
P7_TA(2014)0393A7-0300/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă în domeniul combaterii poluării provocate de nave și a poluării marine cauzate de instalațiile petroliere și gaziere (COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0174),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0089/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 iulie 2013(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 7 martie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru bugete (A7-0300/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  subliniază că o decizie a autorității legislative în favoarea unei astfel de finanțări multianuale a Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă nu aduce atingere deciziilor autorității bugetare în contextul procedurii bugetare anuale;

3.  solicită Comisiei să prezinte o declarație financiară care să țină seama pe deplin de rezultatul acordului legislativ dintre Parlamentul European și Consiliu pentru a îndeplini cerințele în materie de buget și personal ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă și, eventual, ale serviciilor Comisiei;

4.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 327, 12.11.2013, p. 108.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă în domeniul combaterii poluării marine provocate de nave și ▌de instalațiile petroliere și gaziere
P7_TC1-COD(2013)0092

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 911/2014.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate