Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0092(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0300/2013

Predkladané texty :

A7-0300/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/04/2014 - 17.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0393

Prijaté texty
PDF 282kWORD 40k
Utorok, 15. apríla 2014 - Štrasburg
Európska námorná bezpečnostná agentúra a boj proti znečisťovaniu životného prostredia ***I
P7_TA(2014)0393A7-0300/2013
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom financovaní činnosti Európskej námornej bezpečnostnej agentúry v oblasti boja proti znečisťovaniu životného prostredia plavidlami a znečisťovaniu mora zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu (COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0174),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0089/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. júla 2013(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 7. marca 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre rozpočet (A7-0300/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  zdôrazňuje, že každé rozhodnutie legislatívneho orgánu v prospech takéhoto viacročného financovania Európskej námornej bezpečnostnej agentúry sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté rozhodnutia rozpočtového orgánu v rámci ročného rozpočtového postupu;

3.  žiada Komisiu, aby predložila finančný výkaz, v ktorom sa plne zohľadní výsledok legislatívnej dohody medzi Európskym parlamentom a Radou o plnení rozpočtových a personálnych požiadaviek Európskej námornej bezpečnostnej agentúry a prípadne útvarov Komisie;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 108.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014 o viacročnom financovaní činnosti Európskej námornej bezpečnostnej agentúry v oblasti boja proti znečisťovaniu mora plavidlami a zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu
P7_TC1-COD(2013)0092

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 911/2014.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia