Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2176(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0101/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0101/2014

Συζήτηση :

PV 14/04/2014 - 21
CRE 14/04/2014 - 21

Ψηφοφορία :

PV 15/04/2014 - 17.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0394

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 449kWORD 166k
Τρίτη 15 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
Διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις
P7_TA(2014)0394A7-0101/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις (2013/2176 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο: «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την «Ευρωπαϊκή Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις» (COM(2008)0394),

–  έχοντας υπόψη τις εργασίες της ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων ενδιαφερόμενων μερών για τον διοικητικό φόρτο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Ελαχιστοποίηση του κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ – Προσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων» (COM(2011)0803),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ (CΟΜ(2013)0685),

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής «Επιχειρηματικότητα 2020»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση» (COM(2011)0870),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών (οδηγία 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου),

–  έχοντας υπόψη την έρευνα που διενεργήθηκε από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών Μετάλλου, Μηχανουργίας και Τεχνολογίας (CEEMET) με τίτλο «Flexible employment contracts responding to changing market circumstances and meeting employee needs» (Ευέλικτες συμβάσεις εργασίας για την ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στην αγορά και την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων)(2),

–  έχοντας υπόψη το νέο πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), το οποίο, μεταξύ άλλων, παρατείνει τη στήριξη που παρέχεται στους παρόχους μικροπιστώσεων στο πλαίσιο του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων (Progress),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound, του Ιανουαρίου 2013, με τίτλο «Born global: The potential of job creation in new international businesses» (Επιχειρήσεις με σύμφυτη παγκόσμια προοπτική: Το δυναμικό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε νέες διεθνείς επιχειρήσεις),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound του 2013 με τίτλο «Public policy and support for restructuring in SMEs» (Δημόσια πολιτική και στήριξη για την αναδιάρθρωση των ΜΜΕ),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound, του 2010, με τίτλο «job creation measures» (μέτρα δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0101/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος που απαιτείται για την ίδρυση επιχείρησης στην Ευρώπη διαφέρει ανάλογα με το κράτος μέλος και κυμαίνεται από 4 έως 40 ημέρες, γεγονός που μπορεί να επιδρά στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι δυσκαμψίες της αγοράς εργασίας, έχουν, σε ορισμένα κράτη μέλη, διαπιστωμένο αρνητικό αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας, και ότι ο συνδυασμός ευελιξίας και ασφάλειας στις θέσεις εργασίας θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά και το ευρωπαϊκό ανθρώπινο δυναμικό μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά την απασχόληση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ και διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αφού είναι υπεύθυνες για το 85% των νέων θέσεων εργασίας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 20,7 εκατομμύρια ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 67% της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην ΕΕ, με ποσοστό 30% να προέρχεται από πολύ μικρές επιχειρήσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος ανά εξαρτημένο εργαζόμενο για τη συμμόρφωση προς τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις μπορεί να είναι δέκα φορές υψηλότερο για τις ΜΜΕ απ’ ό,τι για τις μεγάλες επιχειρήσεις (COM (2011)0803

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της οικονομικής κρίσης, καθώς και της συνεπακόλουθης πιστωτικής κρίσης, οι ΜΜΕ έρχονται αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά υψηλό κόστος δανεισμού και με τη συρρίκνωση της διαθεσιμότητας κεφαλαίων προς δανεισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Διεθνούς Χρηματοοικονομικής, οι μικρότερες επιχειρήσεις στα περιφερειακά κράτη μέλη πληρώνουν υψηλότερα κατά τέσσερις με έξι εκατοστιαίες μονάδες τα τραπεζικά δάνεια απ’ ό,τι οι ομόλογοί τους στην κεντρική Ευρώπη, γεγονός που τις θέτει σε σημαντικά μειονεκτικότερη θέση και δυσχεραίνει τις προοπτικές της περιοχής για οικονομική ανάκαμψη και καθαρή δημιουργία θέσεων εργασίας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγορές εταιρικών ομολόγων, μετοχών και τιτλοποίησης στην Ευρώπη παραμένουν σχετικά υπανάπτυκτες σε σύγκριση με άλλες οικονομίες και ότι η μη τραπεζική χρηματοδότηση παραμένει σε μεγάλο βαθμό απρόσιτη στις ΜΜΕ, υπονομεύοντας τις δυνατότητές τους για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών έχει κρίσιμη σημασία για τη μελλοντική ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ έχουμε την πιο μορφωμένη γενιά που γνωρίσαμε ποτέ στην Ευρώπη και τα κράτη μέλη έχουν επενδύσει τεράστια ποσά στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, οι νέοι μας είναι σε μεγάλο βαθμό αποκομμένοι από την αγορά εργασίας και οι δεξιότητές τους παραμένουν αναξιοποίητες καθώς ανταγωνίζονται για προσωρινές και ανεπαρκώς αμειβόμενες θέσεις εργασίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παροχή βοήθειας προς στα κράτη μέλη για να παρέχουν ευκαιρίες και κατάρτιση στους ανέργους προκειμένου να επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας των νέων Ευρωπαίων ηλικίας 15-24 ετών έχει φτάσει στο αφόρητο ποσοστό του 23% και ξεπερνά το 50% στα κράτη μέλη που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η μαζική ανεργία των νέων οδηγεί σε ευρείας κλίμακας διαρροή εγκεφάλων και υπονομεύει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητά μας για διατηρήσιμη ανάπτυξη στο μέλλον·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ απειλείται από την προοπτική «ανάπτυξης χωρίς τη δημιουργία θέσεων εργασίας», η οποία θα υπονομεύσει περαιτέρω τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό των κοινωνιών μας, αλλά και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της ΕΕ να ανταγωνίζεται επί ίσοις όροις σε μια παγκόσμια οικονομία που βασίζεται στη γνώση·

Δημιουργία θέσεων εργασίας

1.  εκφράζει την ανησυχία του για το κόστος, τις περίπλοκες διαδικασίες και τον χρόνο που απαιτούνται για την ίδρυση μιας επιχείρησης σε ορισμένα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο μέλλον· θεωρεί ότι, προκειμένου να ανακτήσει η ΕΕ την ανταγωνιστικότητά της και να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας, τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για την απλοποίηση και την επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας, να προσφέρουν κατάλληλες διευθετήσεις βοήθειας και υποστήριξης και να μειώσουν το κόστος που συνδέεται με τη διαδικασία αυτήν·

2.  διαπιστώνει ότι οι νέες επιχειρήσεις που διεθνοποιούνται γρήγορα και εντατικά μετά την σύστασή τους, προσφέρουν ελπιδοφόο συνεισφορά στην οικονομία, καθώς είναι φορείς καινοτομίας, προωθούν καινοτομίες σε άλλες εταιρείες, συμμετέχουν σε διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού και δημιουργούν βιώσιμες και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης· τονίζει, ωστόσο, ότι αυτές οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις κατά την περίοδο της έναρξης λειτουργίας τους, που πρέπει να αντιμετωπιστούν γρήγορα, και ενώ ταυτόχρονα τα επίπεδα των κεφαλαίων τους είναι χαμηλά, πράγμα που σημαίνει ότι οι φθηνές, απλές και γρήγορες διαδικασίες σύστασης είναι ιδιαίτερα επωφελείς γι' αυτές·

3.  διαπιστώνει ότι οι παγκόσμιες τάσεις έχουν δημιουργήσει ανταγωνιστικές πιέσεις αλλά και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις· τονίζει ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσουν το κατάλληλο ρυθμιστικό και φορολογικό πλαίσιο που θα προωθήσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας·

4.  θεωρεί ότι, για τη διαμόρφωση ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τα κράτη μέλη πρέπει, με την υποστήριξη, κατά περίπτωση, της Ένωσης, να εφαρμόσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις σε σχέση με τους ακόλουθους παράγοντες: δεξιότητες, επίπεδα επαγγελματικών προσόντων, επιχειρηματικότητα, επιπτώσεις των δημογραφικών αλλαγών, πρόσβαση στην αγορά, χρηματοδότηση, αγορά εργασίας, εργασιακά δικαιώματα, διοικητικές δαπάνες και καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο·

5.  υπογραμμίζει τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, της παραγωγικότητας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων δημιουργίας θέσεων απασχόλησης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, και επισημαίνει τη μεγάλη βαρύτητα που δίνουν το «Ορίζοντας 2020» και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας στη δημιουργία και τη στήριξη καινοτόμων ΜΜΕ υψηλής ανάπτυξης·

6.  υπογραμμίζει το δυναμικό που διαθέτει η πράσινη οικονομία η οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, μπορεί να δημιουργήσει 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2020 μόνο στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα θεσπιστούν φιλόδοξες πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια· ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή επίπεδα επενδύσεων στους συγκεκριμένους τομείς, να προβλέψουν τις μελλοντικές απαιτούμενες δεξιότητες των εργαζομένων και να εγγυηθούν την ποιότητα των «πράσινων θέσεων εργασίας»·

7.  σημειώνει τον σημαντικό ρόλο των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών της ΕΕ στη δημιουργία και τη διατήρηση των επενδύσεων και των θέσεων απασχόλησης στα κράτη μέλη της·

8.  υποστηρίζει ότι η σταθερή ανάπτυξη και εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ δημιουργεί πολλές και ουσιαστικές νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, που εμφανώς έχουν ανάγκη από ένα ευέλικτο πλαίσιο για την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης αλλά, παράλληλα, η εύρυθμη λειτουργία τους προϋποθέτει μια δέσμη ελάχιστων ρυθμιστικών προτύπων, ιδίως όσον αφορά τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος·

Δεξιότητες

9.  πιστεύει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις και αναντιστοιχίες όσον αφορά τις δεξιότητες, σε ορισμένες περιφέρειες και κλάδους, που εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· σημειώνει ότι υπάρχουν πάνω από 1,85 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας στην ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τις δεξιότητες των ενηλίκων (PIAAC), που διεξήχθη από τον ΟΟΣΑ με την υποστήριξη της ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Επιτροπής, το 20% του πληθυσμού της ΕΕ σε ηλικία εργασίας έχει χαμηλό επίπεδο βασικών γνώσεων γραμματισμού και αριθμητισμού και το 25% των ενηλίκων δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ·

10.  διαπιστώνει την τάση για θέσεις εργασίας μεγαλύτερης έντασης δεξιοτήτων, με δεδομένο ότι ποσοστό σχεδόν 90% των θέσεων εργασίας που αναμένεται να δημιουργηθούν ή να χηρέψουν ως το 2020 απαιτούν προσόντα μέσου ή υψηλού επιπέδου·

11.  θεωρεί ότι οι ενεργητικές πολιτικές για την προώθηση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και περαιτέρω κατάρτισης των εργαζομένων, τη συνεχή εκπαίδευση, την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων και τη μαθητεία θα μπορούσαν να καταστήσουν δυνατή την καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού με εκείνες που αναζητούν οι επιχειρήσεις·

12.  αναγνωρίζει, με δεδομένη την ανεπάρκεια δεξιοτήτων, τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη δια βίου μάθηση και την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων στην ΕΕ για την εξυπηρέτηση της ζήτησης στην αγορά εργασίας·

13.  τονίζει ότι, ενώ η αριστεία, η καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ένωσης, η φθίνουσα πορεία των επενδύσεων στην έρευνα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας τόσο σε μεμονωμένα κράτη μέλη όσο και στην ευρωζώνη, εξωθούν πολλούς ευρωπαίους στην αναζήτηση εργασίας σε άλλες αγορές· σημειώνει ότι η διαρροή εγκεφάλων αποτελεί σημαντικό πρόσκομμα στην ανάπτυξη, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και την προώθηση της επιχειρηματικότητας·

14.  θεωρεί ότι τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ορισμένων κρατών μελών πρέπει να προσαρμοστούν καλύτερα στις μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων όσον αφορά τις δεξιότητες· σημειώνει με ανησυχία ότι το 2015 η εκτιμώμενη έλλειψη προσωπικού καταρτισμένου στον τομέα των ΤΠΕ θα αυξηθεί σε 384.000 έως 700.000 θέσεις στην ΕΕ και ότι η διαθεσιμότητα δεξιοτήτων STEM (επιστημονικών, τεχνολογικών, μηχανολογικών και μαθηματικών δεξιοτήτων) δεν θα ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση εκ μέρους των επιχειρήσεων κατά τα επόμενα έτη, ενώ και η μείωση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών σε αυτούς τους τομείς δεν έχει αντιμετωπιστεί κατάλληλα· υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να θεσπίσουν διττά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, εστιασμένα σε θέματα STEM, καθώς και να προωθήσουν τη συμπληρωματική κατάρτιση και την επιμόρφωση των εργαζομένων και ιδίως εκείνων με λίγες ή παρωχημένες δεξιότητες·

15.  υπογραμμίζει τη σημασία των διττών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα STEM και συνδυάζουν την πρακτική εκπαίδευση σε επαγγελματικές σχολές με τη μαθητεία σε τόπους εργασίας, δεδομένου ότι έχουν αποδειχθεί το αποτελεσματικότερο μέσο για την ομαλή μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας·

16.  εκφράζει ικανοποίηση για την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Άνοιγμα της εκπαίδευσης», που στοχεύει στο να διασφαλιστεί ότι οι νέοι θα αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες·

17.  πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να εισαχθεί στα συστήματα γενικής εκπαίδευσης η διδασκαλία των δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, και να διδάσκεται ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν και αλληλεπιδρούν η αγορά, η οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα· πιστεύει ότι ένα καλά προετοιμασμένο επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί το πρώτο βήμα για καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και βιωσιμότητα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να περιλάβουν την εκπαίδευση για χρηματοοικονομικά θέματα και τις συμβουλές για το ξεκίνημα νέων επιχειρήσεων στα εκπαιδευτικά προγράμματά τους και να αντιμετωπίσουν την επένδυση στη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας ως έναν παραγωγικό πόρο· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες», που έχει σχεδιαστεί για την προώθηση επιχειρηματικής νοοτροπίας και την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της ανταγωνιστικότητας·

18.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η βελτίωση του ρυθμού μετάβασης από το σχολείο στην εργασία, ώστε να γίνεται δυνατή η ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας το συντομότερο δυνατό, αποφεύγοντας τον κίνδυνο του φαινομένου ΕΑΕΚ («εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης»)·

19.  τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία παρέχουν υποστήριξη στις αρχές και τους φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την προώθηση, μεταξύ άλλων, της μάθησης με βάση την εργασία, της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών επιχειρήσεων, (ιδίως των ατομικών επιχειρήσεων) και των ΜΜΕ, μέσω της συνεργασίας με επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, βοηθώντας με τον τρόπο αυτόν στην αντιμετώπιση των σημερινών οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων και ιδίως του υψηλού ποσοστού ανεργίας·

20.  τονίζει ότι οι προσπάθειες για την υποστήριξη της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε μια βιώσιμη οικονομία πρέπει να εγγυώνται τα πρότυπα ασφάλειας και υγείας και να εξασφαλίζουν μια ισορροπία μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων, ενώ ταυτόχρονα να υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, την έξυπνη εξειδίκευση, να σέβονται το οικοσύστημα και να οδηγούν σε καλά αμειβόμενες και υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ· υπογραμμίζει, σχετικά, τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις και ο εκπαιδευτικός τομέας μέσω διασυνοριακών προγραμμάτων, συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων υψηλού επιπέδου και της δημιουργίας καινοτόμων συνεργατικών σχηματισμών· ζητεί να γίνουν διαθέσιμα τοπικά και περιφερειακά προγράμματα χρηματοδότησης της κατάρτισης στο πλαίσιο μαθητείας·

21.  θεωρεί ότι η ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα ωφελήσει τη στήριξη και την ανάπτυξη των ΜΜΕ· κρίνει αναγκαίο να εξασφαλιστεί η ύπαρξη κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού ΤΠΕ και να διαθέτει το ευρωπαϊκό κοινό τις απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες για να αξιοποιεί τις ΤΠΕ·

22.  υπογραμμίζει ότι, για να αντιμετωπιστεί η ανεπάρκεια δεξιοτήτων σήμερα στην Ευρώπη, χρειάζεται να αναληφθεί επειγόντως δράση για την επιτάχυνση της πρόσβασης των γυναικών σε επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και απασχόληση, ιδίως στον τομέα των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών·

23.  ζητεί την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα διευκολύνουν τις συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων και θα παράσχουν στους Ευρωπαίους τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ, της ενέργειας και της παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας·

Επιχειρηματικότητα

24.  εκφράζει την ανησυχία του διότι ο αριθμός των πολιτών της ΕΕ που επιθυμούν να αυτοαπασχολούνται έχει μειωθεί από 45% σε 37% την τελευταία τριετία, με σχεδόν το ήμισυ να φοβάται τη χρεωκοπία και ποσοστό άνω του 50% να αναφέρει ότι είναι δύσκολο να λάβει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους σύστασης μιας επιχείρησης· πιστεύει ότι η ανάπτυξη των ΜΜΕ συνδέεται με την επιχειρηματικότητα· τονίζει ότι οι νέες επιχειρήσεις και η αυτοαπασχόληση δημιουργούν ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας και βοηθούν στη συγκρότηση ισχυρών τομέων βιομηχανίας και υπηρεσιών και, συνεπώς, υποστηρίζει πως τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να προωθήσουν την επιχειρηματική νοοτροπία και τις αντίστοιχες δεξιότητες στα διάφορα εκπαιδευτικά επίπεδα και να θεσπίσει στα πανεπιστήμια και τις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη σύσταση επιχειρήσεων· σημειώνει με ανησυχία ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 30% επί του συνόλου των επιχειρηματιών στην Ευρώπη· τονίζει την ανάγκη προώθησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε δίκτυα παροχής τεχνικής, επιστημονικής και επιχειρηματικής υποστήριξης και αναπτύσσοντας προγράμματα καθοδήγησης για γυναίκες επιχειρηματίες·

25.  Δεδομένου ότι το «ρίσκο» που ενέχει η αυτοαπασχόληση, καθώς και οι αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης στους όρους δανεισμού, λειτουργούν αποτρεπτικά στην ανάληψη τέτοιων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών· συνιστά, συνεπώς, να εξεταστεί η λήψη μέτρων από τα κράτη μέλη ώστε να ενισχυθεί το πλέγμα κοινωνικής ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων, χωρίς να αποδυναμώνεται την ευελιξία που προσφέρει το συγκεκριμένο είδος δραστηριότητας·

26.  σημειώνει με ανησυχία ότι η οικονομική κρίση και η συνεπακόλουθη ύφεση έχουν πλήξει σκληρά πολλές ευρωπαϊκές ΜΜΕ και ότι ένας σημαντικός αριθμός από αυτές οδηγήθηκε σε εκκαθάριση, και όχι σε ένα νέο ξεκίνημα· τονίζει τη σημασία που έχει ένα ευνοϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την υγιή αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων αυτών και, συνεπώς, για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας· εκφράζει ικανοποίηση για το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής για την επιχειρηματικότητα, το οποίο στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών να διευκολύνουν την επιβίωση των υγιών επιχειρήσεων και να παράσχουν μια δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες, δεδομένου ότι αυτό θα έχει θετική επίδραση στη δημιουργία θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να συντάξει και να υποβάλει μια επισκόπηση όλων των ενεργειών που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για τη βελτίωση του κλίματος για την επιχειρηματικότητα· υπογραμμίζει την ευθύνη των κρατών μελών να αξιοποιήσουν πλήρως την στήριξη που παρέχει η Επιτροπή για τη βελτίωση του κλίματος για τους επιχειρηματίες· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να ενημερώνει τους πολίτες και τους επιχειρηματίες σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης, μέσω εκδόσεων όπως η «Επισκόπηση των δημοσιονομικών κανόνων» και οι «Ευκαιρίες χρηματοδότησης 2007-2013»·

27.  επικροτεί το «πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ» (πρόγραμμα COSME), καθώς και το μέσο για τις ΜΜΕ που προβλέπεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»· λυπάται ωστόσο για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός που προβλέπεται στο «Ορίζοντας 2020» για το COSME και για τις ΜΜΕ στη βάση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου είναι περιορισμένος·

28.  εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για τις ειδικές δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, που αποσκοπούν στη βελτίωση του πλαισίου των συνθηκών για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση και τις αγορές και να προωθηθούν η επιχειρηματικότητα και το επιχειρηματικό πνεύμα· υπογραμμίζει ότι η προώθηση της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός προβλέψιμου και σαφούς κανονιστικού περιβάλλοντος· αναμένει ότι τα μέτρα και οι δράσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο θα καλύπτουν κάθε είδος επιχειρηματικού μοντέλου, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών, των βιοτεχνιών, των ελεύθερων επαγγελμάτων και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας· εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη στη χρηματοδότηση με μετοχικά κεφάλαια ή δάνεια μέσω του «Ορίζοντας 2020» και του COSME·

29.  πιστεύει ότι οι νέοι επιχειρηματίες αποτελούν παράγοντες προώθησης της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει την ανάγκη να έρθουν σε επαφή οι νέοι επίδοξοι επιχειρηματίες με έμπειρους καθοδηγητές και να διευκολυνθεί η δημιουργία δομών στήριξης για καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις· επιδοκιμάζει τα προγράμματα όπως το «Erasmus για νέους επιχειρηματίες», που στόχο έχουν να βοηθήσουν τους νέους επιχειρηματίες να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικές με τη διεύθυνση μιας επιχείρησης, και θεωρεί ότι αυτού του είδους τα προγράμματα θα πρέπει να προωθηθούν περισσότερο, προκειμένου να βοηθήσουν και άλλους επιχειρηματίες να αναπτύξουν την επιχείρησή τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις πρακτικές πτυχές της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε δομές όπως τα κοινά έργα σχολών και επιχειρήσεων και οι θέσεις κατάρτισης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να το λάβουν αυτό υπόψη κατά την εφαρμογή του προγράμματος COSME· εκφράζει ικανοποίηση για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), το οποίο εστιάζεται σαφώς στην παροχή δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε 10.000 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 10.000 διδακτορικούς φοιτητές, μέχρι το 2020·

30.  ζητεί τη στήριξη των προγραμμάτων κινητικότητας της ΕΕ για επιχειρηματίες, όπως το «Erasmus για νέους επιχειρηματίες», και την ενσωμάτωση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στα εθνικά προγράμματα σπουδών, μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

31.  σημειώνει τη σημασία θέσπισης και στήριξης «φυτώριων» επιχειρήσεων, που θα παρέχουν στους νέους επιχειρηματίες την ευκαιρία να δοκιμάζουν τις ιδέες τους και να εξοικειώνονται με τα επιχειρηματικά δίκτυα και θα τους βοηθούν να έρχονται σε επαφή με δυνητικούς εταίρους, πελάτες και επενδυτές· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο και τονίζει την επιτυχία των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων και πανεπιστημιακών προγραμμάτων, όπως το δίκτυο του Birmingham για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τις επιχειρήσεις και την απασχολησιμότητα (BSEEN) στο Ηνωμένο Βασίλειο, που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, τα οποία προάγουν την ανάπτυξη επιχειρήσεων και επιχειρηματικών δεξιοτήτων με την παροχή καθοδήγησης, εντατικής στήριξης για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και δημιουργίας ενός «φυτωρίου» νέων επιχειρηματικών σχεδίων και, συνεπώς, διαδραματίζουν καίριο ρόλο για τη μελλοντική δημιουργία θέσεων εργασίας·

32.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, αντιμέτωποι με την απειλή κλεισίματος, οι εργαζόμενοι ε πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να αναλάβουν την ιδιοκτησία των επιχειρήσεων αυτών μέσω συνεταιριστικών εταιρειών· ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω στήριξης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε καίριους τομείς, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

33.  εκφράζει ανησυχία για το διογκούμενο φαινόμενο των εικονικά αυτοαπασχολούμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικές πολιτικές που θα αποτρέπουν τέτοιου είδους πρακτικές, προσφέροντας, για παράδειγμα, επαρκείς ευκαιρίες απασχόλησης ή βελτιώνοντας τις επιθεωρήσεις εργασίας·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την καλλιέργεια ενός πνεύματος διεθνοποίησης μέσω της πληροφόρησης, της προβολής βέλτιστων πρακτικών και της υλοποίησης μιας πλατφόρμας ανταλλαγής απόψεων· τα παροτρύνει να μεριμνούν για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της επιχειρηματικότητας με διεθνή προσανατολισμό, να προωθούν τη διαφάνεια όσον αφορά τα διαθέσιμα μέσα στήριξης για τη σύσταση επιχειρήσεων, να στηρίζουν την ανάπτυξη δικτύων και ανταλλαγών που λειτουργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ νέων επιχειρηματιών και πιθανών επενδυτών και επιχειρηματικών εταίρων, και να παρέχουν επιχειρησιακές συμβουλές και στήριξη και μετά τη σύσταση της επιχείρησης, ώστε να βοηθούν τους νέους επιχειρηματίες να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τα πρώτα κρίσιμα έτη και να προσφέρουν κίνητρα για απασχόληση·

35.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται στους νέους Ευρωπαίους επιχειρηματική κατάρτιση και να ενθαρρύνονται οι επιχειρηματικές τάσεις τους· σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει το ΕΙΤ για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της πρακτικής· επισημαίνει ότι όλες οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας του ΕΙΤ προωθούν ενεργά την επιχειρηματικότητα στους τομείς δραστηριότητάς τους, αναπτύσσοντας προγράμματα σπουδών που συνδυάζουν την άριστη επιστήμη και την καινοτομία με επιχειρηματικές δεξιότητες και εμπειρίες, προετοιμάζοντας έτσι τους μελλοντικούς επιχειρηματίες και εμφυσώντας στις υπάρχουσες επιχειρήσεις πνεύμα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας·

36.  δηλώνει ότι είναι υψίστης σημασίας για την κοινωνική συνοχή της ΕΕ η αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων ανθρώπων και άλλων ευάλωτων ομάδων στην ΕΕ, με την ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης και την προαγωγή του επιχειρηματικού πνεύματος · καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν τη χρήση των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων της ΕΕ (ESI) στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και επιχειρηματικών ευκαιριών, παρέχοντας ένα φιλόξενο περιβάλλον και το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο για τις πολύ μικρές και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις εταιρείες και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις·

37.  επισημαίνει ότι τα Ταμεία ESI μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της απασχόλησης και συγκεκριμένων έργων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, της επιχειρηματικότητας και των δημιουργικών προσόντων των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των νέων· υπογραμμίζει την ανάγκη όλα τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να κάνουν πλήρη χρήση αυτής της ευκαιρίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων· τονίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση, μέσω των ταμείων ESI, της επιχειρηματικότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, εστιάζοντας στις νεοσύστατες επιχειρήσεις που δημιουργούν νέοι άνθρωποι·

38.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας ως νέας μορφής επιχειρηματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως για τους νέους· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές και προγράμματα για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας·

Δημογραφικά στοιχεία

39.  θεωρεί ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη διευρυνόμενη δημογραφική τάση γήρανσης του πληθυσμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν, μεταξύ άλλων για λόγους αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, να προωθήσουν τη διατήρηση εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, τόσο γυναικών όσο και ανδρών, στην αγορά εργασίας, αναγνωρίζοντας την αξία της πείρας· τονίζει ότι ένα μεγαλύτερης ηλικίας εργατικό δυναμικό και ένας μακρότερος εργασιακός βίος μπορεί να συμβάλει θετικά στην ανάκαμψη και στη μελλοντική ανάπτυξη· τονίζει, συνεπώς, τη σημασία της δια βίου μάθησης, ιδίως για τους πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους· υπογραμμίζει τέλος ότι η παρουσία των ηλικιωμένων είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση γνώσεων και εμπειριών στις νεότερες γενιές·

40.  πιστεύει στη σημασία της προώθησης της επιχειρηματικότητας της τρίτης ηλικίας ως μέσου συμμετοχής των ηλικιωμένων με σημαντική επιχειρηματική πείρα στη διαδικασία καινοτομίας, έτσι ώστε να παρατείνεται ο επαγγελματικός βίος τους και να διατηρούνται απαραίτητες δεξιότητες στην αγορά εργασίας·

41.  ζητεί από τα κράτη μέλη την ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ που απαγορεύει τις διακρίσεις στον χώρο εργασίας λόγω ηλικίας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού και θρησκείας ή πεποιθήσεων·

42.  αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση των ανθρώπων που πρέπει να συμβιβάσουν την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή τους·

Πρόσβαση στην αγορά

43.  τονίζει ότι οι δυνατότητες που παρέχονται άμεσα από την ενιαία αγορά της ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση των ευρωπαϊκών οικονομιών μέσω του ανοίγματος των συνόρων, της άρσης των υφιστάμενων φραγμών που παρεμποδίζουν την κινητικότητα των εργαζομένων και της δημιουργίας νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και θέσεων εργασίας·

44.  ζητεί να αρθούν το συντομότερο δυνατόν οι εναπομένοντες φραγμοί στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, ώστε να γίνει δυνατή η δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας·

45.  τονίζει ότι, για τις ΜΜΕ, το μέγεθος έχει σημασία και ότι μια μεγαλύτερη κλίμακα επιτρέπει στις ΜΜΕ να αντέχουν ευκολότερα τους οικονομικούς κύκλους, να αποκτούν μεγαλύτερη εμπειρογνωμοσύνη, να βρίσκουν νέους πελάτες και αγορές, να συμμετέχουν σε παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, να αποκτούν ευκολότερη πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση και να διευρύνουν τις πηγές χρηματοδότησής τους και, έτσι, να δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας· πιστεύει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν την παροχή εκπαίδευσης στον τομέα της διαχείρισης και της επιχειρηματικής στρατηγικής στους ιδιοκτήτες ΜΜΕ που επιθυμούν να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους· τονίζει τη σημασία παροχής βοήθειας στις ΜΜΕ για την ανάπτυξη συνδέσεων με αναξιοποίητες αγορές του εξωτερικού, προωθώντας τη συνεργασία των υφιστάμενων δημόσιων φορέων με τράπεζες και ενώσεις ΜΜΕ προς την κατεύθυνση αυτήν·

46.  τονίζει ότι η δημιουργία ενός ευνοϊκού και ευέλικτου πλαισίου εντός της ενιαίας αγοράς με σκοπό την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που σχηματίζουν τη «ραχοκοκαλιά» της ενωσιακής οικονομίας, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να πραγματοποιείται σε βάρος των ευρωπαϊκών ελάχιστων εργασιακών προτύπων και των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων·

47.  θεωρεί ότι έχει καίρια σημασία να εξασφαλιστεί η στήριξη των ΜΜΕ που επιθυμούν να διεθνοποιηθούν μέσω μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων ή επενδύσεων κεφαλαίου και η ενημέρωση των ΜΜΕ σχετικά με τους τρόπους πρόσβασης στη χρηματοδότηση του εμπορίου·

48.  διαπιστώνει τη σημασία της ψηφιακής οικονομίας στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως όταν συνδέεται με τομείς στους οποίους η Ευρώπη είναι παραδοσιακά ισχυρή, όπως είναι οι κλάδοι της δημιουργικότητας και του πολιτισμού και ο τουρισμός·

49.  υπογραμμίζει ότι ο ελεύθερος και θεμιτός ανταγωνισμός στην ενιαία αγορά, υποστηριζόμενος από κοινά κοινωνικά πρότυπα, έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της καινοτομίας, έτσι ώστε να αυξηθεί η απασχόληση στην Ένωση·

Χρηματοδότηση

50.  διαπιστώνει ότι ο τραπεζικός δανεισμός παραμένει η πιο συνήθης πηγή χρηματοδότησης στην Ευρώπη· θεωρεί ωστόσο ότι υπάρχουν πραγματικά οφέλη από τις νέες μορφές χρηματοδότησης μέσω καινοτόμων τρόπων και μη τραπεζικών οδών, όπως η συμμετοχική χρηματοδότηση, οι επιχειρηματικοί άγγελοι για ΜΜΕ, η δανειοδότηση μεταξύ ομοτίμων, ο μικροδανεισμός, οι εύκολα προσβάσιμες υπηρεσίες μικροδανείων και άλλα εργαλεία, που μπορούν να παράσχουν ζωτικής σημασίας επενδύσεις για την ανάπτυξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων και τη συνεπαγόμενη δημιουργία θέσεων εργασίας· πιστεύει ότι οι νέες μορφές χρηματοδότησης θα ήταν επωφελείς για τις νεοσύστατες δυναμικές επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε πιο παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης λόγω της «νεότητας» τους· τονίζει ότι αυτές οι νέες μορφές χρηματοδότησης δεν πρέπει να περιορίζονται στα στάδια της σύστασης και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και ότι η προώθηση εναλλακτικών αγορών κεφαλαίων θα ήταν επωφελής για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτές, για παράδειγμα σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης·

51.  θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη η οδηγία 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, σύμφωνα με την οποία, για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών, οι συμβατικές προθεσμίες πληρωμής δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα χρονικά όρια που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, εκτός αν στη σύμβαση προβλέπεται ρητά μεγαλύτερη προθεσμία η οποία τεκμηριώνεται αντικειμενικά εξαιτίας του ιδιαίτερου χαρακτήρα ή των ειδικών χαρακτηριστικών της σύμβασης και, σε κάθε περίπτωση, να μην είναι μεγαλύτερη από 60 ημερολογιακές ημέρες·

52.  υπογραμμίζει ότι και οι μη καινοτόμες και καθιερωμένες ΜΜΕ που επιδιώκουν να επεκταθούν σε νέες αγορές ή να μεταβιβάσουν την ιδιοκτησία τους χρειάζονται συχνά κρατική στήριξη προκειμένου να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηματοδότηση·

53.  τονίζει ότι η πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020 είναι ένα σημαντικό και αποτελεσματικό μέσο για τη δημιουργία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καθώς και για την υποστήριξη, μέσα από ένα ευρύ φάσμα μέτρων και καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων, της εκκίνησης και της ανάπτυξης μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων, που αποτελούν έναν από τους κύριους φορείς δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ·

54.  χαιρετίζει πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών, των οργανώσεων και των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, στην υποστήριξη από την ΕΕ μέσω ενιαίας και πολύγλωσσης διαδικτυακής πύλης που θα παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία, περιλαμβανομένων του ΕΚΤ, του «Ορίζοντας 2020» και του COSME· επικροτεί επίσης τις προσπάθειες που καταβάλλει το δίκτυο Enterprise Europe Network στον συγκεκριμένο τομέα· θεωρεί, ωστόσο, ότι πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για να ενημερωθούν τόσο οι υφιστάμενοι όσο και οι δυνητικοί επιχειρηματίες με κατανοητό και ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω «μονοαπευθυντικών θυρίδων», σε όλες τις περιφέρειες, για τις δυνατότητες ενίσχυσης και να ενθαρρυνθούν οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές να κάνουν μεγαλύτερη χρήση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων·

55.  ζητεί καλύτερο συντονισμό των χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ, περιλαμβανομένων των επενδύσεων των διαρθρωτικών ταμείων, του ΕΤΠΑ, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και της ΕΤΕπ, ιδίως όταν πρόκειται για τη χρηματοδότηση καινοτόμων ΜΜΕ, και ζητεί αξιολόγηση των υφιστάμενων εμποδίων που δεν επιτρέπουν σε ορισμένες τράπεζες κρατών μελών τη μεταφορά χρηματικών ποσών και την εγγύηση δανείων σε ΜΜΕ και στην πραγματική οικονομία·

56.  υπογραμμίζει τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της βιωσιμότητας και του δυναμικού δημιουργίας θέσεων απασχόλησης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και σημειώνει την ουσιαστική εστίαση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και του EIT στη σύσταση και την υποστήριξη καινοτόμων ΜΜΕ υψηλής ανάπτυξης·

57.  επιδοκιμάζει τη δημιουργία ενός μέσου για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», το οποίο επιτρέπει στις ΜΜΕ την πρόσβαση σε οικονομική και μη οικονομική στήριξη για την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών· καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει από το 2014 το μέσο αυτό με τον πλέον φιλικό τρόπο για τις ΜΜΕ, μέσω ενιαίου ειδικού οργανισμού, επιτρέποντας την υποβολή έργων πραγματικά «από τη βάση προς την κορυφή» και υποστηρίζοντας κάθε είδους καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της μη τεχνολογικής και της κοινωνικής καινοτομίας·

58.  τονίζει, ωστόσο, ότι συχνά οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα ανεύρεσης κεφαλαίων για να χρηματοδοτήσουν την έρευνά τους, να αναπτύξουν νέα προϊόντα ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές·

59.  υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες της ΕΕ που βοηθούν τις ΜΜΕ να αποκτούν ευκολότερα πρόσβαση σε περισσότερα χρηματοδοτικά μέσα, διότι επιτρέπουν την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να θεσπίζουν μηχανισμούς προώθησης της καινοτομίας (π.χ. μηχανισμούς πίστωσης φόρου για τη χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας) και αίρουν τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών· υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση των επιχειρηματιών των οποίων οι επιχειρήσεις έκλεισαν, ώστε να τους παρέχεται μια δεύτερη ευκαιρία και να μην αποθαρρύνεται η ανάληψη κινδύνων·

60.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απλούστευση της διαδικασίας επιστροφής χρημάτων, στο πλαίσιο της πρότασης της Επιτροπής για θέσπιση κανονισμού κοινών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία, καθώς τα μέσα αυτά διαδραματίζουν σε πολλές περιφέρειες σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει την πρόσβαση των ΜΜΕ στις ενωσιακές χρηματοδοτήσεις και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο·

61.  θεωρεί ότι οι δημόσιες επενδύσεις και οι κρατικές ενισχύσεις έχουν ζωτική σημασία για τη σύσταση και τη συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων· φρονεί ότι τα κράτη θα πρέπει να απαιτούν ασφαλιστικές δικλείδες και εγγυήσεις από τις εταιρείες που συστήνονται σε κάθε κράτος μέλος και λαμβάνουν δημόσιες ενισχύσεις, με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας·

Αγορά εργασίας

62.  είναι πεπεισμένο ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η πρόσβαση σε προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες, η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής, ο ορισμός εύλογων τελών και φόρων και η διατήρηση των διοικητικών και κανονιστικών βαρών σε ένα ελάχιστο επίπεδο·

63.  τονίζει τη σημασία του συνδυασμού ευελιξίας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, προσφέροντας αφενός στους εργαζομένους έναν επαρκή βαθμό ασφάλειας και αφετέρου επιτρέποντας στους οικονομικούς παράγοντες να αντιδρούν με ευέλικτο τρόπο απέναντι στις εξελίξεις στην αγορά·

64.  θεωρεί ότι η καθιέρωση της θέσης του επονομαζόμενου «μέντορα νέων» στα γραφεία ευρέσεως εργασίας αποτελεί σημαντικό βήμα για την περαιτέρω μείωση του αριθμού των νέων ανθρώπων που δεν καταφέρνουν να ολοκληρώσουν τη μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας·

65.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επενδύουν περισσότερο στο ανθρώπινο κεφάλαιο και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ιδίως μέσω της εξασφάλισης ισχυρών δεσμών μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας, του εφοδιασμού των νέων με σωστές πληροφορίες, συμβουλές και καθοδήγηση, ώστε να επιλέγουν σωστά τη σταδιοδρομία τους, καθώς και της προαγωγής της μάθησης στον χώρο εργασίας κατά τις περιόδους μαθητείας, της συμπληρωματικής κατάρτισης των εργαζομένων και της προσφοράς ευκαιριών διά βίου μάθησης·

66.  θεωρεί ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης της συμμετοχής των κοινωνικών φορέων και των εμπλεκόμενων φορέων στο σχεδιασμό μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, καθώς μόνο έτσι θα είναι εφικτό να εντοπίζονται οι δυσλειτουργίες και να καταρτίζεται έξυπνη και ευέλικτη νομοθεσία, να αποφεύγεται ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας και να προωθηθεί η δημιουργία και η ανάπτυξη βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης·

67.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν βιώσιμα συστήματα μετάβασης από την ανώτερη εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στην αγορά εργασίας, ιδίως για τους νέους επαγγελματίες·

68.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα πολιτικής, συνοδευόμενα από μηχανισμούς δημιουργίας οικονομικών και κανονιστικών κινήτρων, τα οποία διαμορφώνουν το πνεύμα και τα εκπαιδευτικά συστήματα μέσω της δημιουργίας εταιρικών σχέσεων και δικτύων ανταλλαγής μεταξύ όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων, προκειμένου να γεφυρωθεί το σημερινό χάσμα μεταξύ του ακαδημαϊκού τομέα και της αγοράς και να διευκολυνθεί η κινητικότητα των ερευνητών από τα πανεπιστήμια στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να προαχθεί η καινοτομία·

ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις

69.  θεωρεί ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τους σημαντικότερους φορείς προώθησης της καινοτομίας στην και της οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην παροχή διόδων προς την απασχόληση για ανθρώπους όλων των ηλικιών, άνδρες και γυναίκες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σε πολλά κράτη μέλη, οι ΜΜΕ αποκλείονται από τη δημόσια πολιτική για την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη·

70.  υπογραμμίζει τη σημασία των ΜΜΕ όσον αφορά όχι μόνο τη δημιουργία αλλά και τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης·

71.  επισημαίνει ότι οι περισσότερες από 20 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων και ότι οι ΜΜΕ αποτελούν καίρια κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, της καινοτομίας, της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης·

72.  πιστεύει ότι τα μέτρα δημόσιας πολιτικής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη στήριξη και την τόνωση της δημιουργίας και ανάπτυξης ΜΜΕ (π.χ. οικονομικά προσιτά δάνεια, υπηρεσίες συμβούλου για δημόσιες πρωτοβουλίες και νομοθετικά μέτρα, εκκολαπτήρια και επιταχυντές επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνεργατικοί σχηματισμοί, γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, προγράμματα πλαισίωσης και καθοδήγησης, κ.λπ.)· θεωρεί ότι η δικτύωση και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό· θεωρεί ότι η άυλη και μη οικονομική στήριξη, όπως η πρόσβαση στη γνώση και την ενημέρωση, η οικονομική εκπαίδευση και τα επιχειρηματικά δίκτυα, έχουν ουσιαστική σημασία για την ανάπτυξη της δραστηριότητας των νέων επιχειρηματιών και των ΜΜΕ· θεωρεί ότι, για την τόνωση της εσωτερικής αγοράς και του εμπορίου μεταξύ μικρών επιχειρήσεων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξασφαλιστούν η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και η διαλειτουργικότητα των διαφορετικών κανονιστικών συστημάτων για το εμπόριο·

73.  θεωρεί ότι η καινοτομία στις ΜΜΕ αποτελεί σημαντικό μέσο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· επισημαίνει ότι, προκειμένου οι ΜΜΕ να συμμετέχουν με επιτυχία στο σύστημα καινοτομίας, είναι σημαντικό να αναλαμβάνουν καινοτόμες δραστηριότητες οι ίδιες και να υποστηρίζονται ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες τους·

74.  υπογραμμίζει τη σημασία της αρχής «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις»· αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο προσφέρει στις ΜΜΕ νέες δυνατότητες πρόσβασης στην ενιαία αγορά, δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης, μείωσης του κόστους και ανταγωνιστικής παρουσίας σε παγκόσμιο επίπεδο·

75.  τονίζει τις ευκαιρίες που παρέχουν οι τεχνολογίες ΤΠΕ στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας· υπογραμμίζει την ανάγκη να ελευθερωθεί το δυναμικό της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, και υπενθυμίζει ότι το κόστος της σύστασης μιας καινοτόμου ΤΠΕ έχει διαιρεθεί δια 100 την τελευταία δεκαετία, κυρίως λόγω τεχνολογιών όπως η μεγάλων ταχυτήτων και πανταχού παρούσα ευρυζωνικότητα, το υπολογιστικό νέφος, το λογισμικό ανοικτού κώδικα, τα ανοιχτά δεδομένα και η πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα·

76.  τονίζει ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ιδιαίτερα επωφελής για τους επιχειρηματίες (ιδίως για τις ΜΜΕ, που αντιμετωπίζουν συχνά ανυπέρβλητα εμπόδια όταν λειτουργούν διασυνοριακά στην ΕΕ), δεδομένου ότι μειώνει το διοικητικό κόστος και τις επιβαρύνσεις και αυξάνει την παραγωγικότητα, την απόδοση, την ανταγωνιστικότητα, τη διαφάνεια, τον ανοικτό χαρακτήρα, την αποτελεσματικότητα της πολιτικής, την προσβασιμότητα και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών·

77.  θεωρεί ότι η έλλειψη επαρκούς προστασίας των ΜΜΕ μπορεί, σε πολλές περιπτώσεις, να ζημιώσει σοβαρά επιχειρήσεις και να ανακόψει την οικονομική ανάπτυξη, αλλά μπορεί επίσης και να αποθαρρύνει τους επιχειρηματίες από το να ρισκάρουν, γεγονός που επηρεάζει την ικανότητά τους να μεγαλώνουν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας·

78.  διαπιστώνει ότι οι κυριότεροι φραγμοί με τους οποίους έρχονται αντιμέτωπες οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, και που επηρεάζουν την εξέλιξη των ΜΜΕ υψηλής ανάπτυξης είναι η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση και το κόστος της, το κανονιστικό βάρος, η έλλειψη γνώσεων σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο, τα έμμεσα κόστη, ο περιορισμός της πρόσβασης σε εξαγωγικές αγορές, ο μέσος χρόνος καταβολής των πληρωμών και οι ελλείψεις όσον αφορά τις δεξιότητες·

79.  χαιρετίζει την εφαρμογή του «τεστ ΜΜΕ» και τη δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει ελαφρύτερα ρυθμιστικά καθεστώτα για τις ΜΜΕ και απαλλαγές, κατά περίπτωση, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, χωρίς να θίγονται τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και απασχόλησης· θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα, σε μια σειρά νομοθετικών προτάσεων, για τον μετριασμό των επιπτώσεων, π.χ. μεγαλύτερες προθεσμίες για την υλοποίηση, ουσιαστικές και αποτελεσματικές επιθεωρήσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την απλοποίηση του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθεί μια αγορά εργασίας δύο ταχυτήτων·

80.  χαιρετίζει πρωτοβουλίες, όπως το έργο CREATE, που αντιμετωπίζουν τα εμπόδια στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες οι ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές·

81.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνονται να προβαίνουν, για παράδειγμα μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου απεσταλμένων των ΜΜΕ, σε ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών σχετικά με καινοτόμους τρόπους δημιουργίας θέσεων εργασίας, μείωσης της γραφειοκρατίας και βελτίωσης της επικοινωνίας, ιδίως σε σχέση με τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις·

82.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις τοπικές αρχές και τις ενώσεις ΜΜΕ στην προώθηση της τοπικής παραγωγής και της ποιότητας των προϊόντων, για παράδειγμα μέσω της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων για κοινά έργα έρευνας και ανάπτυξης·

83.  θεωρεί ότι και οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τις ΜΜΕ θα πρέπει να ενθαρρύνονται να προβαίνουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών σχετικά με καινοτόμους τρόπους μείωσης της γραφειοκρατίας·

84.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εργασιακές μεταρρυθμίσεις που λαμβάνουν χώρα σε διάφορα κράτη μέλη προκαλούν την έξοδο πολλών εργαζομένων από την προστασία των συλλογικών συμβάσεων, ιδίως στις ΜΜΕ· πιστεύει ότι οι ενδεχόμενες βελτιώσεις όσον αφορά την εργασιακή ευελιξία θα πρέπει να συνοδεύονται και από κατάλληλη προστασία των εργαζομένων·

85.  θεωρεί ότι το πλαίσιο για τη συμμετοχή των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να βελτιωθεί·

86.  επισημαίνει ότι σε πολλά κράτη μέλη δεν υπάρχει επαρκής ρυθμιστική στήριξη ούτε κανονιστικό πλαίσιο που να εξασφαλίζει κατάλληλες προϋποθέσεις για νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις και για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων, και υπογραμμίζει την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό των διαφόρων ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πολιτικών και μέσων για τις ΜΜΕ·

87.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι κανόνες της ΕΕ όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, με σκοπό την καταπολέμηση της απομίμησης και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μέσου για την τόνωση της ανάπτυξης των ΜΜΕ·

Βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου

88.  τονίζει την ανάγκη για ένα αποδοτικότερο και σαφέστερα διατυπωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα μπορεί να εφαρμοσθεί με απλό τρόπο και να βοηθήσει όλους τους παράγοντες, περιλαμβανομένων των επιχειρηματιών, να λειτουργούν εντός των ορίων του κράτους δικαίου, αλλά και να δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες και εργαζόμενους να επωφελούνται από τις ευκαιρίες και από την προστασία που παρέχεται από τη νομοθεσία για την απασχόληση και για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία·

89.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη ενοποίηση των πολιτικών της Ένωσης υπέρ των ΜΜΕ σε ό,τι αφορά την καινοτομία, την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, τη διεθνοποίηση, την επιχειρηματικότητα, την παραγωγικότητα των πόρων, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ποιότητα των ανθρώπινων πόρων και την περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη·

90.  αναγνωρίζει τις ενέργειες της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων της ανασκόπησης των 10 επαχθέστερων νομοθετικών πράξεων για τις ΜΜΕ, που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης· θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να δώσει επειγόντως προτεραιότητα στη βελτίωση των εν λόγω ρυθμίσεων, με τρόπους που να ικανοποιούν τις ΜΜΕ· πιστεύει ότι είναι ανάγκη να διασφαλισθεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των επιχειρήσεων και εξετάζουν μέτρα στήριξης, ιδίως των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, κατά τη διαδικασία χάραξης πολιτικής·

91.  επισημαίνει ότι οι νέες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν γρήγορα και δυναμικά διεθνή δραστηριότητα μετά τη σύστασή τους, συμβάλλουν θετικά στην οικονομία με τη δημιουργία καινοτομίας, την ενθάρρυνση της καινοτομίας και σε άλλες επιχειρήσεις, τη συμμετοχή σε διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού, και τη δημιουργία βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης· τονίζει, ωστόσο, ότι οι επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις κατά τη φάση της σύστασής τους, λόγω του χαμηλού επιπέδου κεφαλαιακών διαθεσίμων και, συνεπώς, θα ωφεληθούν από χαμηλού κόστους, απλές και ταχείες διαδικασίες σύστασης·

92.  τονίζει ότι οι κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και την προστασία των εργαζομένων δεν μπορεί να θεωρούνται επιβαρυντικές ρυθμίσεις· καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει τον υπερβολικό διοικητικό φόρτο, εξασφαλίζοντας συγχρόνως και πάντοτε την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και διασφαλίζοντας ότι οι ΜΜΕ διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και πόρους για τη σωστή διαχείριση του εργασιακού περιβάλλοντος των εργαζομένων τους·

93.  σημειώνει τη νέα στρατηγική για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία· ελπίζει ότι η εν λόγω στρατηγική θα εστιάσει στην πρόληψη, την ευχρηστία, την αποσαφήνιση και την καλύτερη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων·

94.  χαιρετίζει τη μείωση των τελών καταχώρησης REACH για τις ΜΜΕ, παρόλο που τα τέλη συνιστούν ένα μικρό μόνο μέρος των συνολικών δαπανών συμμόρφωσης· θεωρεί, ωστόσο, άκρως ανησυχητικό το ότι το ύψος της αρχικής δαπάνης από το REACH υποτιμήθηκε, και ότι η διαφορά ήδη ανέρχεται σε πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ποσό που θα συνεχίσει να αυξάνεται·

95.  τονίζει την ανάγκη για βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων μέσω έργων και μέσων που καθιστούν δυνατή την αντιμετώπιση της πρόκλησης της ανάκτησης ενέργειας, με στόχο την ενθάρρυνση της μείωσης του ενεργειακού κόστους·

96.  επισημαίνει ότι οι διατάξεις των κανονισμών για την περίοδο 2014 2020 της πολιτικής για τη συνοχή αποσκοπούν στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και για τις ΜΜΕ, κυρίως όταν ενεργοποιούν ανέργους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στη βελτίωση των συνθηκών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να απομακρύνουν τα εμπόδια στα οποία προσκρούει η βελτίωση της εφαρμογής των ταμείων ΕSI προς όφελος των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ·

Συστάσεις

97.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενεργήσουν γρήγορα και φιλόδοξα για τη μείωση της ρυθμιστικής επιβάρυνσης στις ΜΜΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κάθε προτεινόμενη λύση θα βασίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και θα σέβεται την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και το άρθρο 9 της ΣλΕΕ·

98.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού απασχόλησης στην πράσινη οικονομία μέσω της ανάπτυξης μιας στρατηγικής για την αναγέννηση της βιομηχανίας για μια βιώσιμη Ευρώπη (RISE), η οποία θα επιδιώκει την τεχνολογική, επιχειρηματική και κοινωνική καινοτομία με στόχο μια τρίτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία θα περιλαμβάνει μια «επίθεση» εκσυγχρονισμού, βασισμένη στις χαμηλές εκπομπές άνθρακα· υποστηρίζει ότι η RISE θα δημιουργήσει νέες αγορές, επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργικούς επιχειρηματίες, νέες θέσεις εργασίας και αξιοπρεπή απασχόληση, οδηγώντας σε βιομηχανική ανανέωση με οικονομικό δυναμισμό, εμπιστοσύνη και ανταγωνιστικότητα· πιστεύει ότι η αποδοτική χρήση της ενέργειας και των πόρων αποτελεί βασικό άξονα μιας τέτοιας στρατηγικής·

99.  θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής για εξαίρεση των μικροοντοτήτων από το πεδίο εφαρμογής των μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη να καλύπτονται, θα μπορούσε να αποτελέσει μια κατάλληλη προσέγγιση·

100.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εθνικές οργανώσεις των ΜΜΕ θα ενταχθούν στο νεοσύστατο δίκτυο των «Απεσταλμένων ΜΜΕ» και της «Συνέλευσης ΜΜΕ» και θα ενημερώνονται κατάλληλα για τις πρωτοβουλίες και προτάσεις πολιτικής της ΕΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον εξίσου σημαντικό ρόλο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης (ΕΚΠ), τα οποία δεν έχουν μέχρι στιγμής κατορθώσει να παράσχουν υπηρεσίες ανάλογες των προσδοκιών και των αναγκών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

101.  ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εκμάθηση γλωσσών μέσω της διά βίου μάθησης (επαγγελματική κατάρτιση) στους εργαζόμενους των ΜΜΕ και τις μικροοντότητες, ως μέσο για να ενισχυθεί η πρόσβαση και η συμμετοχή των εν λόγω επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά·

102.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ευκολότερη πρόσβαση των ΜΜΕ στα διαρθρωτικά ταμεία, ιδίως με τη χαλάρωση των απαιτήσεων για τα προ-χρηματοδοτούμενα έργα, τη μείωση των απαιτήσεων για συγχρηματοδότηση, την καλύτερη στόχευση των διαφορετικών τύπων ΜΜΕ, την εξάλειψη του κενού χρηματοδότησης μεταξύ των κύκλων προκήρυξης, και την υποστήριξη της οικοδόμησης ικανοτήτων για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ·

103.  συνιστά στους βουλευτές του ΕΚ να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας, με σκοπό τον έλεγχο του κόστους, των ωφελειών και άλλων επιπτώσεων των προτεινόμενων νομοσχεδίων, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

104.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν μεγαλύτερη αυστηρότητα κατά την εκτίμηση του αντίκτυπου των μελλοντικών και υφιστάμενων κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με τις ΜΜΕ και την ανταγωνιστικότητα γενικά·

105.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη δέσμευσή τους, στο πλαίσιο της Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις, να καταστήσουν δυνατή την έναρξη μιας επιχείρησης σε 48 ώρες κατ’ ανώτατο όριο· καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο αυτό, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, ώστε να γίνει δυνατή η επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση·

106.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει όσες αρνητικές συνέπειες ενδεχομένως εντοπίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ για τις επιχειρήσεις και για την ικανότητά τους να δημιουργούν θέσεις εργασίας, ιδίως σε σχέση με την έλλειψη γνώσεων, γενικότερης αντίληψης και υποστήριξης για την πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη ροή πληροφοριών προς τις ΜΜΕ·

107.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT, εάν η νομοθεσία στο σύνολό της κάνει αυτό για το οποίο προορίζεται και να εντοπίσει τομείς όπου παρατηρούνται ασυνέπειες ή αναποτελεσματικά μέτρα που επηρεάζουν τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης·

108.  επισημαίνει την πρόσφατη τάση των επιχειρήσεων για την επαναφορά της παραγωγής και των υπηρεσιών στην Ευρώπη και τις ευκαιρίες που αυτή η τάση προσφέρει για τη δημιουργία θέσεων εργασίας· πιστεύει ότι οι οικονομίες της ΕΕ έχουν μια μοναδική ευκαιρία να επιταχύνουν αυτή την τάση επαναπατρισμού των θέσεων εργασίας και καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν, από κοινού με την Επιτροπή, το ενδεχόμενο παροχής στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας σύστασης 'υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης', προκειμένου να συνδράμουν τις επιχειρήσεις ώστε να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τον επαναπατρισμό των θέσεων εργασίας·

109.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την αυτοαπασχόληση, ενδεχομένως διασυνοριακά και ιδίως μεταξύ των γυναικών και των νέων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον και αναπτύσσοντας ένα εκπαιδευτικό σύστημα και ένα σύστημα κοινωνικής προστασίας που θα ενθαρρύνει τους επιχειρηματίες να ιδρύσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, για παράδειγμα με την προαγωγή της επιχειρηματικότητας μεταξύ των σπουδαστών και των επαγγελματιών·

110.  εκφράζει την ελπίδα ότι εντός των προσεχών ετών θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην επιχειρηματικότητα· επισημαίνει ότι τούτο απαιτεί βαθειά σκέψη, ιδιαίτερα για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020· θεωρεί ότι η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και προσόντων συνιστά μία βιώσιμη λύση όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, περισσότερων νέων επιχειρήσεων και επιχειρηματικής καινοτομίας· θα επιθυμούσε να δει την Επιτροπή να ανακηρύσσει το 2017 «Ευρωπαϊκό έτος για την ανάπτυξη»·

111.  καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να υιοθετήσουν ευφυείς κανονιστικούς μηχανισμούς, να χρησιμοποιούν περισσότερο τις εκτιμήσεις αντικτύπου κατά τις διαπραγματεύσεις τους και να παραπέμπουν συμφωνίες που προτείνουν νομοθετική δράση στην επιτροπή εκτίμησης του αντικτύπου της Επιτροπής·

112.  επαναλαμβάνει ότι η οδηγία για την προστασία των δεδομένων θα πρέπει να ακολουθεί μια ισόρροπη προσέγγιση, που θα προστατεύει το απόρρητο των δεδομένων, ενώ παράλληλα θα προάγει την ψηφιακή οικονομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη·

113.  καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη, με πανεπιστήμια, με ερευνητικά ιδρύματα και με επιχειρήσεις για τον συντονισμό και την πλήρη αξιοποίηση των ενωσιακών πηγών χρηματοδότησης (π.χ. το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ, το COSME, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και το πρόγραμμα Erasmus+), με σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως μεταξύ των γυναικών και των νέων, την ανάπτυξη και την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται από την αγορά εργασίας και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων·

114.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την εισαγωγή των επιχειρηματικών δεξιοτήτων στα προγράμματα σπουδών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης·

115.  καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια για την εφαρμογή μιας ανοικτής εκπαίδευσης που θα βασίζεται στην τεχνολογία·

o
o   o

116.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0036.
(2) http://www.ceemet.org/en/News/News/CEEMET-Survey-Flexible-employment-contracts-responding-to-changing-market-circumstances-and-meeting-employee-needs.htm

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου