Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2176(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0101/2014

Teksty złożone :

A7-0101/2014

Debaty :

PV 14/04/2014 - 21
CRE 14/04/2014 - 21

Głosowanie :

PV 15/04/2014 - 17.16
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0394

Teksty przyjęte
PDF 447kWORD 154k
Wtorek, 15 kwietnia 2014 r. - Strasburg
Warunki sprzyjające działalności przedsiębiorstw i ich powstawaniu w celu tworzenia miejsc pracy
P7_TA(2014)0394A7-0101/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu, w jaki Unia Europejska może przyczynić się do zapewnienia warunków sprzyjających działalności przedsiębiorstw i ich powstawaniu w celu tworzenia miejsc pracy (2013/2176(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM(2010)2020),

–  uwzględniając „Small Business Act” (COM(2008)0394),

–  uwzględniając wyniki pracy Grupy Wysokiego Szczebla Niezależnych Partnerów ds. Obciążeń Administracyjnych,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji zatytułowane „Zmniejszanie obciążeń regulacyjnych dla MŚP. Dostosowanie przepisów UE do potrzeb mikroprzedsiębiorstw” (COM(2011)0803),

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Sprawność regulacyjna UE” (COM(2013)0685),

–  uwzględniając przygotowany przez Komisję Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r.,

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Plan działania na rzecz ułatwienia dostępu do finansowania dla MŚP” (COM(2011)0870),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie poprawy dostępu MŚP do finansowania(1),

–  uwzględniając dyrektywę w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach (dyrektywa 2000/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady),

–  uwzględniając badanie przeprowadzone przez Radę Europejskich Pracodawców Przemysłu Metalowego, Inżynieryjnego oraz Technologicznego (CEEMET) zatytułowane „Flexible employment contracts responding to changing market circumstances and meeting employee needs” („Elastyczne umowy o pracę w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby pracowników”)(2),

–  uwzględniając nowy program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych, który między innymi rozszerzy wsparcie udzielane podmiotom udzielającym mikrokredytów w ramach obecnego europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress,

–  uwzględniając sprawozdanie Eurofound ze stycznia 2013 r. zatytułowane „Born global: The potential of job creation in new international businesses” („Charakter globalny – potencjał w zakresie tworzenia miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach międzynarodowych”),

–  uwzględniając sprawozdanie Eurofound z 2013 r. zatytułowane „Public policy and support for restructuring in SMEs” („Polityka publiczna i wsparcie publiczne służące restrukturyzacji w MŚP”),

–  uwzględniając sprawozdanie Eurofound z 2010 r. zatytułowane „Job creation measures” („Środki służące tworzeniu miejsc pracy”),

–  uwzględniając art. 48 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a także Komisji Rozwoju Regionalnego (A7–0101/2014),

A.  mając na uwadze, że czas potrzebny na założenie działalności gospodarczej w Europie jest różny w różnych państwach członkowskich i waha się od 4 do 40 dni, co może mieć wpływ na tworzenie miejsc pracy;

B.  mając na uwadze, że uznaje się, iż różne czynniki, w tym sztywne reguły na rynku pracy, mają negatywny wpływ na tworzenie miejsc pracy, a połączenie elastyczności zatrudnienia z bezpieczeństwem dla zatrudnionych może stanowić bardziej korzystne ramy dla tworzenia miejsc pracy;

C.  mając na uwadze, że jednolity rynek i potencjał europejskich zasobów ludzkich mogą odegrać kluczową rolę w urzeczywistnieniu celów strategii Europa 2020 w zakresie zatrudnienia;

D.  mając na uwadze, że MŚP są podstawą gospodarki UE i dysponują olbrzymim potencjałem tworzenia miejsc pracy, ponieważ przypada na nie 85% nowo tworzonych miejsc pracy;

E.  mając na uwadze, że 20,7 mln MŚP tworzy ponad 67% miejsc pracy w sektorze prywatnym w UE, z czego 30% stanowią miejsca pracy w mikroprzedsiębiorstwach;

F.  mając na uwadze, że przypadający na jednego pracownika koszt wywiązania się z obowiązków regulacyjnych może być aż dziesięć razy wyższy w przypadku MŚP niż w przypadku dużych przedsiębiorstw (COM(2011)0803);

G.  mając na uwadze, że ze względu na kryzys finansowy i wynikającą z niego zapaść kredytową MŚP ponoszą najwyższy koszt kredytu i doświadczają problemu zmniejszenia się jego dostępności; mając na uwadze, że według Instytutu Finansów Międzynarodowych mniejsze przedsiębiorstwa w peryferyjnych państwach członkowskich ponoszą koszty z tytułu kredytów bankowych, które są od 4 do 6 punktów procentowych wyższe niż koszty ich odpowiedników w Europie Środkowej, co stawia je w bardzo niekorzystnej sytuacji, a zatem umniejsza perspektywy regionu na ożywienie gospodarcze i tworzenie miejsc pracy w ujęciu netto;

H.  mając na uwadze, że rynki obligacji korporacyjnych, akcji i sekurytyzacji w Europie są nadal stosunkowo słabo rozwinięte w porównaniu z innymi gospodarkami, a finansowanie pozabankowe jest w dużej mierze niedostępne dla MŚP, co umniejsza ich potencjał w zakresie rozwoju i tworzenia miejsc pracy;

I.  mając na uwadze, że skuteczne świadczenie usług ma kluczowe znaczenie dla przyszłego wzrostu, innowacji i tworzenia miejsc pracy;

J.  mając na uwadze, że chociaż obecne pokolenie młodzieży jest najlepiej wykształcone w historii Europy, a państwa członkowskie inwestują ogromne kwoty środków finansowych w kształcenie i szkolenie, młodzież europejska jest w dużej mierze odcięta od rynku pracy, a jej umiejętności pozostają niewykorzystane, ponieważ rywalizuje ona o tymczasowe i zbyt nisko płatne stanowiska;

K.  mając na uwadze, że Europejski Fundusz Społeczny odgrywa istotną rolę w pomocy państwom członkowskim w zapewnianiu osobom bezrobotnym możliwości i szkolenia, aby mogły one ponownie wejść na rynek pracy;

L.  mając na uwadze, że stopa bezrobocia wśród młodych Europejczyków (w wieku od 15 do 24 lat) osiąga destabilizujący poziom wynoszący 23% i przekracza 50% w państwach członkowskich odczuwających największe skutki kryzysu; mając na uwadze, że to masowe bezrobocie młodych ludzi powoduje ogromny drenaż mózgów i znacznie umniejsza nasze zdolności w zakresie trwałego wzrostu gospodarczego w przyszłości;

M.  mając na uwadze, że dla UE zagrożenie stanowi perspektywa wzrostu gospodarczego, któremu nie towarzyszy przyrost miejsc pracy, co dodatkowo negatywnie wpłynie na społeczną i gospodarczą tkankę naszych społeczeństw, a także na długoterminowe perspektywy na wyrównaną konkurencję ze strony UE w zglobalizowanej gospodarce opartej na wiedzy;

Tworzenie miejsc pracy

1.  jest zaniepokojony kosztem, złożonością oraz czasem trwania procedury założenia działalności gospodarczej w niektórych częściach Unii Europejskiej, co może niekorzystnie wpływać na tworzenie miejsc pracy w przyszłości; uważa, że jeżeli UE ma poprawić swoją konkurencyjność i tworzyć miejsca pracy, państwa członkowskie muszą podejmować prace zmierzające do uproszczenia i przyspieszenia tego procesu, oferować odpowiednie działania mające na celu jego lepszą obsługę i wsparcie oraz obniżyć związane z nim koszty;

2.  zauważa, że młode przedsiębiorstwa, które przechodzą szybki i intensywny proces umiędzynarodowienia po rozpoczęciu działalności, wykazują możliwość wniesienia obiecującego wkładu w gospodarkę poprzez samodzielne tworzenie innowacji, wspieranie innowacji w innych przedsiębiorstwach, udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw i tworzenie trwałych miejsc pracy dobrej jakości; podkreśla jednak, że przedsiębiorstwa te muszą sprostać znacznym wyzwaniom na etapie rozpoczynania działalności, z którymi trzeba szybko się uporać, podczas gdy mają niski poziom kapitału, a zatem korzystne byłyby dla nich tanie, proste i szybkie procedury rozpoczynania działalności;

3.  zauważa, że globalne tendencje tworzą presję konkurencyjną, jak również możliwości dla przedsiębiorstw; podkreśla potrzebę utworzenia przez państwa członkowskie prawidłowych ram prawnych i fiskalnych, aby pomóc w tworzeniu miejsc pracy, a jednocześnie zapewnić bezpieczne środowisko pracy;

4.  uważa, że w celu zapewnienia warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy państwa członkowskie muszą, w stosownych przypadkach przy wsparciu instytucji UE, wdrożyć reformy uwzględniające następujące czynniki: umiejętności, poziom kwalifikacji, przedsiębiorczość, wpływ zmian demograficznych, dostęp do rynku, finanse, rynek pracy, prawa w miejscu pracy, koszty administracyjne i lepsze przepisy;

5.  podkreśla znaczenie badań i innowacji dla zwiększenia konkurencyjności, wydajności i stabilności europejskich MŚP oraz ich potencjału w zakresie tworzenia miejsc pracy, jak również zauważa, że program „Horyzont 2020” i EIT koncentrują się na tworzeniu i wspieraniu szybko rozwijających się innowacyjnych MŚP;

6.  podkreśla potencjał w zakresie zatrudnienia, jaki niesie zielona gospodarka, która według szacunków Komisji mogłaby do roku 2020 stworzyć pięć milionów miejsc pracy w samych sektorach efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej, pod warunkiem że wdrożone zostaną zasady ambitnej polityki klimatycznej i energetycznej; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia wystarczających poziomów inwestycji w tych sektorach, do przewidywania umiejętności, jakie będą wymagane od pracowników w przyszłości, i do gwarantowania jakości zielonych miejsc pracy;

7.  zauważa istotną rolę, którą odgrywają zawarte przez UE umowy o wolnym handlu w tworzeniu i utrzymaniu inwestycji i miejsc pracy w państwach członkowskich UE;

8.  twierdzi, że stały wzrost i pogłębienie rynku wewnętrznego UE stwarzają wiele istotnych nowych możliwości dla przedsiębiorstw każdej wielkości, należy zatem tworzyć elastyczne ramy dla promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia, a jednocześnie ich prawidłowe działanie wymaga minimalnego poziomu regulacji, szczególnie w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony środowiska;

Umiejętności

9.  uważa, że UE musi radzić sobie z poważnym niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej oraz niedopasowaniem umiejętności w niektórych regionach i sektorach, co utrudnia wzrost gospodarczy i osiągnięcie celów strategii Europa 2020; zauważa, że w UE istnieje ponad 1,85 mln wolnych miejsc pracy; jest zaniepokojony tym, że najnowsze wyniki badania umiejętności osób dorosłych (PIAAC) przeprowadzonego przez OECD przy wsparciu DG ds. Edukacji i Kultury Komisji pokazują, że 20% ludności UE w wieku produkcyjnym wykazuje niskie umiejętności w zakresie pisania, czytania i liczenia, a 25% osób dorosłych nie posiada umiejętności umożliwiających skuteczne posługiwanie się ICT;

10.  zauważa tendencję w kierunku miejsc pracy wymagających wyższych kwalifikacji, przy czym oczekuje się, że blisko 90% miejsc pracy stworzonych lub zwolnionych do 2020 r. będzie wymagało średnich lub wysokich kwalifikacji;

11.  uważa, że aktywna polityka w zakresie staży i dalszego szkolenia pracowników, kształcenia ustawicznego, partnerstwa między szkołami i przedsiębiorstwami oraz przyuczania do zawodu może prowadzić do lepszego dostosowania umiejętności do potrzeb przedsiębiorstw;

12.  w obliczu braku wykwalifikowanych pracowników uznaje korzyści, które może oferować uczenie się przez całe życie i swobodny przepływ pracowników w UE dla zaspokojenia popytu na pracę;

13.  zauważa, że doskonałość, innowacyjność i zasoby ludzkie Unii składają się na jej przewagi komparatywne, stąd spadek funduszy na badania, edukację i szkolenia, ale też szczególnie wysoka stopa bezrobocia, zarówno w poszczególnych państwach członkowskich, jak i strefie euro, są jednym z powodów, dla których wielu Europejczyków poszukuje pracy na innych rynkach; podkreśla, że drenaż mózgów stanowi główną przeszkodę w rozwoju, wzroście konkurencyjności Unii oraz promowaniu przedsiębiorczości;

14.  uważa, że systemy kształcenia i szkolenia w niektórych państwach członkowskich powinny być lepiej dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw w zakresie umiejętności; z zaniepokojeniem zauważa, że w 2015 r. szacowany niedobór wykwalifikowanego personelu w branży ICT w UE wzrośnie do poziomu pomiędzy 384 000 a 700 000 oraz że podaż umiejętności w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki nie będzie odpowiadać zwiększającemu się zapotrzebowaniu przedsiębiorstw w nadchodzących latach, a jednocześnie że nie rozwiązano odpowiednio problemu zmniejszającego się odsetka kobiet zajmujących się tymi przedmiotami; popiera ideę, by zachęcać państwa członkowskie, aby tworzyły dwutorowe systemy kształcenia i szkolenia, szczególnie w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki, oraz aby wspierały przekwalifikowanie oraz dokształcanie pracowników, szczególnie tych posiadających niskie lub nieaktualne umiejętności;

15.  podkreśla znaczenie dwutorowego systemu kształcenia i szkolenia, skupiającego się szczególnie na naukach ścisłych, technologii, inżynierii i matematyce, który dzięki możliwości zdobywania praktycznego wykształcenia w szkole zawodowej oraz na praktykach zawodowych daje największe szanse na przejście ze szkoły na rynek pracy;

16.  z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji pt. „Działania na rzecz otwartej edukacji”, którego celem jest zapewnienie młodym ludziom umiejętności cyfrowych;

17.  uważa, że wprowadzenie nauczania umiejętności przedsiębiorczych oraz programów uczących o tym, jak rynek, gospodarka i system finansowy funkcjonują i wzajemnie na siebie oddziałują, jest niezbędne w systemach szkolnictwa podstawowego; uważa, że dobrze przygotowany biznesplan jest pierwszym krokiem ku łatwiejszemu dostępowi do finansowania oraz ku rentowności; wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia edukacji finansowej i doradztwa w zakresie zakładania przedsiębiorstw do krajowych programów nauczania oraz do uznawania inwestycji w przedsiębiorczość jako elementu zasobów; w związku z tym popiera program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców, którego celem jest promowanie kultury przedsiębiorczości oraz rozwój jednolitego rynku i konkurencyjności;

18.  podkreśla potrzebę zwiększenia tempa przechodzenia od edukacji szkolnej do pracy, co umożliwi młodym ludziom jak najszybsze wejście na rynek pracy i zapobiegnie ryzyku powstania młodych ludzi NEET (niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się);

19.  podkreśla, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne udzielają wsparcia organom i zainteresowanym podmiotom na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym z myślą o uczeniu się poprzez praktykę w miejscu pracy, badaniach naukowych, rozwoju i pobudzaniu innowacji w celu poprawy konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw (zwłaszcza firm jednoosobowych) i MŚP poprzez współpracę z ośrodkami naukowymi i badawczymi, a tym samym stawiają czoła obecnym wyzwaniom gospodarczym i społecznym, takim jak w szczególności wysoka stopa bezrobocia;

20.  podkreśla, że wysiłki podejmowane na rzecz pobudzania wzrostu, innowacji i tworzenia miejsc pracy w zrównoważonej gospodarce powinny gwarantować odpowiednie standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także równowagę między potrzebami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi przy jednoczesnym wsparciu m.in. inteligentnej specjalizacji z poszanowaniem ekosystemu, aby we wszystkich regionach UE powstawały przyzwoite i dobrze płatne miejsca pracy; w związku z tym podkreśla ważną rolę, jaką mają do odegrania firmy i sektor edukacji w ramach projektów transgranicznych, współpracy między uniwersytetami i innymi placówkami oświatowymi prezentującymi wysoki poziom oraz w ramach tworzenia innowacyjnych klastrów; wzywa do ułatwień w odniesieniu do lokalnych i regionalnych programów finansowania przyuczania do zawodu;

21.  uważa, że urzeczywistnienie jednolitego rynku online przyczyni się do wspierania i rozwoju MŚP; jest zdania, że należy podjąć kroki w celu zapewnienia niezbędnego personelu posiadającego kwalifikacje w zakresie ICT oraz umiejętności cyfrowych niezbędnych obywatelom europejskim do korzystania z ICT;

22.  podkreśla, że aby rozwiązać problem niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej, z którym obecnie boryka się Europa, należy jak najszybciej zapewnić kobietom szerszy dostęp do kształcenia i pracy w zawodach naukowych i technologicznych, szczególnie w sektorze nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych;

23.  apeluje o inicjatywy, które będą promować partnerstwa między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi i uniwersytetami i zapewnią Europejczykom umiejętności niezbędne do uzyskania dostępu do miejsc pracy w sektorach ICT, sektorach związanych z energią i zaawansowanych technologicznie sektorach wytwórczych;

Przedsiębiorczość

24.  jest zaniepokojony faktem, że liczba obywateli UE, którzy chcą pracować na własny rachunek, spadła z 45% do 37% w ciągu ostatnich trzech lat, przy czym blisko połowa z nich obawia się bankructwa, a ponad 50% twierdzi, że trudno uzyskać wystarczające informacje o tym, jak rozpocząć działalność; uważa, że wzrost MŚP jest powiązany z przedsiębiorczością; podkreśla, że przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność i samozatrudnienie stwarzają możliwości zatrudnienia, pomagają wzmocnić sektor usług i sektor przemysłowy popiera ideę, by zachęcać państwa członkowskie, aby propagowały przedsiębiorczy sposób myślenia i umiejętności na różnych poziomach edukacji oraz by tworzyły na uniwersytetach, w szkołach wyższych oraz na akademiach zawodowych doradztwo w zakresie zakładania przedsiębiorstw; zauważa z zaniepokojeniem, że kobiety stanowią jedynie 30% wszystkich przedsiębiorców w Europie; podkreśla potrzebę promowania przedsiębiorczości kobiet poprzez ułatwienie dostępu do sieci wsparcia technicznego, naukowego i okołobiznesowego, rozwój programów coachingu / opieki mentorskiej dla kobiet przedsiębiorców;

25.  zauważa, że „ryzyko”, które niesie ze sobą samozatrudnienie i niepożądany wpływ obecnego kryzysu gospodarczego na warunki udzielania pożyczek zniechęcają do podejmowania własnych inicjatyw biznesowych; proponuje w związku z tym przyjęcie przez państwa członkowskie środków mających na celu wzmocnienie siatki bezpieczeństwa społecznego dla samozatrudnienia – bez osłabienia elastyczności, którą oferuje ten sposób zatrudnienia;

26.  jest zaniepokojony tym, że kryzys finansowy i recesja, która po nim nastąpiła, wywarły poważne niekorzystne skutki na europejskie MŚP, a ich znaczna liczba uległa likwidacji, zamiast otrzymać szansę powrotu do prowadzenia działalności. podkreśla znaczenie korzystnych ram regulacyjnych dla sprzyjania należytej restrukturyzacji i tym samym zachowywania miejsc pracy; z zadowoleniem przyjmuje przygotowany przez Komisję plan działania na rzecz przedsiębiorczości wspierający wysiłki państw członkowskich służące ułatwieniu solidnym przedsiębiorstwom przetrwania oraz uzyskania drugiej szansy przez uczciwych przedsiębiorców, ponieważ będzie to miało pozytywny wpływ na tworzenie miejsc pracy; wzywa Komisję do przedstawienia przeglądu wszystkich działań podjętych w poszczególnych państwach członkowskich w celu poprawy klimatu dla przedsiębiorczości; podkreśla odpowiedzialność państw członkowskich za pełne wykorzystanie wsparcia oferowanego przez Komisję w celu poprawy klimatu dla przedsiębiorców; zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji na rzecz informowania obywateli i przedsiębiorstw o możliwościach finansowania, takie jak np. wydania „Overview of the financial rules” [Przegląd przepisów finansowych] i „Funding opportunities 2007–2013” [Możliwości finansowania w latach 2007–2013];

27.  z zadowoleniem przyjmuje Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME), a także instrument na rzecz MŚP przewidziany w programie „Horyzont 2020”; ubolewa jednak z powodu faktu, że budżet przeznaczony w wieloletnich ramach finansowych na program COSME oraz na MŚP w ramach programu „Horyzont 2020” jest ograniczony;

28.  z zadowoleniem przyjmuje w szczególności konkretne działania przewidziane w programie COSME, których celem jest poprawa warunków ramowych dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, ułatwienie dostępu do środków finansowych i rynków oraz promowanie przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości; podkreśla, że pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości w Europie wymaga istnienia przewidywalnych i jasnych przepisów; oczekuje, że środki i działania promujące przedsiębiorczość na szczeblu europejskim lub krajowym będą dotyczyły wszystkich rodzajów modeli przedsiębiorstw, w tym spółdzielni, działalności rzemieślniczej, wolnych zawodów i przedsiębiorstw społecznych; z zadowoleniem przyjmuje w szczególności stałe wsparcie dla finansowania kapitałem własnym i finansowania dłużnego w ramach programów „Horyzont 2020” i COSME;

29.  uważa, że młodzi przedsiębiorcy są czynnikami umożliwiającymi innowacje i tworzenie miejsc pracy; podkreśla potrzebę łączenia doświadczonych mentorów z ambitnymi młodymi przedsiębiorcami oraz ułatwienia utworzenia struktur wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy, takie jak Erasmus dla młodych przedsiębiorców, mające na celu udzielanie pomocy nowym przedsiębiorcom w zdobywaniu odpowiednich umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, oraz uważa, że takie programy powinny być dalej promowane, aby pomóc większej liczbie przedsiębiorców w rozwijaniu i tworzeniu miejsc pracy; wzywa państwa członkowskie do popierania elementów praktycznych kształcenia i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, takich jak spółdzielnie uczniowskie i praktyki; zwraca się do Komisji i państw członkowskich o uwzględnianie tych faktów przy realizacji COSME; z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie roli Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), który wyraźnie koncentruje się na rozwijaniu umiejętności przedsiębiorczych i innowacyjnych u 10 000 studentów studiów magisterskich i 10 000 studentów studiów doktoranckich do 2020 r.;

30.  wzywa do wsparcia unijnych programów mobilności dla przedsiębiorców, takich jak program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”, oraz włączenia kształcenia w zakresie przedsiębiorczości do krajowych programów nauczania poprzez wymianę najlepszych praktyk;

31.  zauważa znaczenie utworzenia i wsparcia inkubatorów przedsiębiorczości umożliwiających młodym przedsiębiorcom sprawdzenie ich pomysłów, zapoznanie się z sieciami przedsiębiorstw i uzyskanie pomocy w skontaktowaniu się z potencjalnymi partnerami, klientami i inwestorami; uważa, że finansowanie ze środków UE może odgrywać istotną rolę, i podkreśla powodzenie projektów i programów uniwersyteckich finansowanych przez UE, takich jak Birmingham Skills for Enterprise and Employability Network (BSEEN) w Zjednoczonym Królestwie, finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, które rozwijają umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości poprzez zapewnianie doradztwa, intensywnego wsparcia przy zakładaniu działalności oraz inkubatorów dla nowych przedsięwzięć, i które są zatem kluczowe dla tworzenia miejsc pracy w przyszłości;

32.  zwraca uwagę na fakt, iż przed możliwym zamknięciem wielu przedsiębiorstw europejskich pracownicy tych przedsiębiorstw oraz pracownicy spółdzielni mogą zostać właścicielami tych przedsiębiorstw; wzywa do zbadania nowych możliwych linii wsparcia przy wykorzystaniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla tego rodzaju przedsiębiorstw, które działają w sektorach uznanych za kluczowe w strategii „Europa 2020”;

33.  wyraża zaniepokojenie rosnącą liczbą osób pozornie samozatrudnionych w Unii Europejskiej; wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia odpowiednich polityk w celu ograniczenia tego zjawiska, takich jak wystarczające możliwości zatrudnienia lub większa kontrola nad zakładami pracy;

34.  wzywa państwa członkowskie do wspierania kultury internacjonalizacji poprzez informowanie, prezentowanie dobrych praktyk oraz udostępnienie platformy do wymiany; wzywa państwa członkowskie do rozwijania umiejętności w dziedzinie przedsiębiorczości o charakterze międzynarodowym, do promowania przejrzystości w zakresie środków wsparcia dostępnych dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, do wspierania tworzenia sieci i wymian służących młodym przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi inwestorami i partnerami handlowymi, do zapewnienia doradztwa operacyjnego oraz wsparcia również po etapie rozruchu w celu pomocy przedsiębiorstwom w przejściu przez pierwsze krytyczne lata działalności oraz wspierania zatrudnienia;

35.  podkreśla znaczenie oferowania młodym Europejczykom kształcenia w dziedzinie przedsiębiorczości oraz rozwijania u nich postawy przedsiębiorczej; w tym kontekście zwraca uwagę na zasadniczą rolę Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) we wspieraniu kultury przedsiębiorczości przez kształcenie, szkolenia i praktykę; zauważa, że wszystkie wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI) w ramach EIT aktywnie wspierają przedsiębiorczość w odnośnych dziedzinach swojej działalności przez rozwój programów nauczania, które łączą doskonałą bazę naukową i innowacyjność z umiejętnościami i doświadczeniem w dziedzinie przedsiębiorczości, przygotowując tym samym przyszłych przedsiębiorców i inspirując działających przedsiębiorców o innowacyjnym i przedsiębiorczym sposobie myślenia;

36.  stwierdza, że wyjątkowo ważnym zadaniem, które należy wykonać w ramach spójności społecznej w UE, jest rozwiązanie problemu wysokiej stopy bezrobocia w Unii, w szczególności wśród ludzi młodych i innych grup szczególnie wrażliwych, a to poprzez wspieranie konkurencyjności i zatrudnienia na szczeblu regionalnym oraz pobudzanie ducha przedsiębiorczości; wobec tego wzywa państwa członkowskie do korzystania z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z myślą o tworzeniu trwałych miejsc pracy i możliwości biznesowych poprzez zapewnienie warunków oraz odpowiednich ram prawnych sprzyjających rozwojowi mikroprzedsiębiorstw, MŚP, zakładów i nowych firm rozpoczynających działalność gospodarczą;

37.  zwraca uwagę, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne mają do odegrania ważną rolę w zakresie wspierania zatrudnienia i konkretnych projektów mających na celu promowanie kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia firmy oraz umiejętności kreatywnych, w tym również w przypadku ludzi młodych; podkreśla, że wszystkie państwa członkowskie i regiony muszą w pełni wykorzystać tę możliwość, aby rozwiązać problem bezrobocia wśród ludzi młodych; podkreśla, że za pośrednictwem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych organy lokalne i regionalne powinny zwracać szczególną uwagę na kwestię promowania przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym i regionalnym, w tym również koncentrować się na firmach zakładanych przez ludzi młodych;

38.  z satysfakcją przyjmuje rozwój w ostatnich latach gospodarki społecznej będącej nową formą przedsiębiorczości w Unii Europejskiej, szczególnie dla ludzi młodych; wzywa państwa członkowskie do opracowywania strategii i programów popierających gospodarkę społeczną;

Demografia

39.  uważa, że w obliczu powszechnego starzenia się społeczeństw należy zachęcać państwa członkowskie, między innymi w ramach solidarności międzypokoleniowej, do promowania zatrzymywania na rynku pracy starszych pracowników, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, poprzez przykładanie dużej wagi do doświadczenia; podkreśla, że starsza siła robocza i dłuższa aktywność zawodowa mogą mieć pozytywny wpływ na ożywienie gospodarcze i przyszły wzrost; podkreśla w związku z tym znaczenie uczenia się przez całe życie, zwłaszcza w przypadku starszych pracowników; podkreśla w końcu, że starsi pracownicy są niezastąpieni ze względu na przekazywanie wiedzy i doświadczenia kolejnym pokoleniom;

40.  jest zdania, że promowanie przedsiębiorczości wśród osób starszych ma istotne znaczenie, ponieważ jest sposobem na zaangażowanie osób starszych posiadających znaczne doświadczenie w dziedzinie przedsiębiorczości w proces innowacji, a tym samym umożliwia wydłużenie aktywności zawodowej i zachowanie niezbędnych umiejętności na rynku pracy;

41.  wzywa państwa członkowskie do skutecznego wdrożenia prawodawstwa UE zakazującego dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz religię lub przekonania;

42.  uznaje znaczenie uwzględniania sytuacji ludzi, którzy musza godzić życie zawodowe z rodzinnym;

Dostęp do rynku

43.  podkreśla, że możliwości oferowane bezpośrednio przez jednolity rynek UE muszą być wykorzystywane do ożywienia gospodarek Europy poprzez otwarcie granic, usunięcie istniejących przeszkód utrudniających mobilność pracowników oraz generowanie nowych możliwości biznesowych i nowych miejsc pracy;

44.  oczekuje usunięcia istniejących jeszcze przeszkód dla transgranicznego świadczenia usług, umożliwiając w ten sposób usługom tworzenie większej liczby miejsc pracy;

45.  podkreśla, że dla MŚP wielkość ma znaczenie, a większa skala umożliwia MŚP łatwiejsze przetrwanie cyklów gospodarczych, tworzenie bardziej gruntownej wiedzy fachowej, znajdowanie nowych klientów i rynków, połączenie z globalnymi łańcuchami dostaw oraz uzyskanie łatwiejszego dostępu do finansowania bankowego i rozszerzenie źródeł finansowania, a zatem tworzenie miejsc pracy; uważa, że Komisja i państwa członkowskie powinny zachęcać do zapewnienia właścicielom MŚP, którzy dążą do rozwoju swoich przedsiębiorstw, kształcenia w zakresie zarządzania i strategii biznesowej; podkreśla znaczenie pomocy MŚP w rozwijaniu powiązań z niewykorzystanymi rynkami zagranicznymi poprzez ukierunkowanie w tym celu istniejących agencji publicznych na współpracę z bankami i stowarzyszeniami reprezentującymi MŚP;

46.  podkreśla, że stworzenie sprzyjających i elastycznych warunków w ramach jednolitego rynku, w celu wspierania przedsiębiorczości, w szczególności wzmocnienia małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiących podstawę unijnej gospodarki, w żadnym wypadku nie powinno się odbywać kosztem minimalnych europejskich norm pracy oraz podstawowych praw pracowniczych;

47.  zauważa, że istotne znaczenie mają wsparcie MŚP dążących do umiędzynarodowienia się za pomocą średnio- i długoterminowych pożyczek lub nabywania udziałów własnych oraz edukacja MŚP w zakresie sposobów uzyskania dostępu do finansowania przedsięwzięć handlowych;

48.  zauważa znaczenie gospodarki cyfrowej dla tworzenia miejsc pracy, zwłaszcza jeżeli jest ona powiązana z sektorami, które są tradycyjnie silne w Europie, takimi jak sektory kreatywne, dziedzictwo kulturowe i turystyka;

49.  podkreśla, że wolna i uczciwa konkurencja na jednolitym rynku wsparta wspólnymi normami społecznymi ma istotne znaczenie dla pobudzenia wzrostu gospodarczego i innowacji, a tym samym zwiększenia zatrudnienia w Unii;

Finanse

50.  zauważa, że kredyty bankowe są nadal najpowszechniejszym źródłem finansowania w Europie; uważa jednak, że można osiągnąć prawdziwe korzyści dzięki nowym formom finansowania poprzez działania innowacyjne oraz drogi pozabankowe, takie jak finansowanie społecznościowe, aniołowie biznesu inwestujący w MŚP, pożyczki społecznościowe, mikrofinansowanie, podmioty oferujące łatwo dostępne mikrokredyty oraz inne narzędzia, które mogą zapewnić nowo powstającym przedsiębiorstwom i MŚP istotne finansowanie umożliwiające rozwój i tworzenie miejsc pracy; uważa, że nowe formy finansowania byłyby korzystne dla młodych, dynamicznych przedsiębiorstw, które ze względu na to, że są nowe, mają trudności z dostępem do bardziej tradycyjnych źródeł finansowania; podkreśla, że takie nowe formy finansowania nie powinny ograniczać się do przedsiębiorstw znajdujących się na etapie rozpoczynania działalności i rozwoju, a promowanie alternatywnych rynków kapitałowych byłoby również korzystne z perspektywy uzyskania pozytywnych wyników zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla jego pracowników w przypadku restrukturyzacji;

51.  uważa, że niezwykle istotne jest, by państwa członkowskie wdrożyły dyrektywę 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, zgodnie z którą w przypadku transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami a organami publicznymi termin płatności ustalony w umowie nie może przekraczać terminów określonych w art. 4 ust. 3, chyba że w umowie wyraźnie ustalono inaczej, i pod warunkiem, że jest to obiektywnie uzasadnione szczególnym charakterem lub szczególnymi elementami umowy, zaś w żadnym wypadku termin płatności nie powinien przekraczać 60 dni kalendarzowych;

52.  podkreśla, że również nieinnowacyjne i od dawna istniejące MŚP, które dążą do rozszerzenia działalności na nowe rynki lub przeniesienia swojej własności, często potrzebują wsparcia publicznego w celu zapewnienia sobie niezbędnego finansowania;

53.  podkreśla, że polityka spójności na lata 2014–2020 to ważne i skuteczne narzędzie pobudzania inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz realizacji celów strategii „Europa 2020”, wspierające przy pomocy szeregu środków i innowacyjnych instrumentów finansowych powstawanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym również mikroprzedsiębiorstw, które są głównym motorem zatrudnienia w UE;

54.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy ułatwiające obywatelom, organizacjom i przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, dostęp do wsparcia unijnego za pośrednictwem jednego wielojęzycznego portalu oferującego informacje w zakresie funduszy strukturalnych, w tym EFS, Horyzontu 2020 i COSME; z zadowoleniem przyjmuje także wysiłki Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości w tym zakresie; uważa, że mimo to należy podjąć więcej działań w celu przekazywania poprzez „punkty kompleksowej obsługi” w regionach zarówno istniejącym, jak i potencjalnym przedsiębiorcom zrozumiałych i kompleksowych informacji o możliwościach wsparcia oraz zachęcania instytucji pośrednictwa finansowego do jeszcze bardziej intensywnego wykorzystania instrumentów finansowania;

55.  zwraca się o lepszą koordynację mechanizmów finansowania UE, w tym funduszy strukturalnych, EFRR, programu „Horyzont 2020” i inwestycji EBI, zwłaszcza w przypadku finansowania innowacyjnych MŚP, a także zwraca się o ocenę obecnych przeszkód wynikających z faktu, że banki w kilku państwach członkowskich nie przekazują funduszy i gwarancji kredytowych MŚP i realnej gospodarce;

56.  podkreśla znaczenie badań i innowacji dla zwiększenia konkurencyjności, wydajności i stabilności europejskich MŚP oraz ich potencjału w zakresie tworzenia miejsc pracy, jak również zauważa, że program „Horyzont 2020” i EIT koncentrują się na tworzeniu i wspieraniu szybko rozwijających się innowacyjnych MŚP;

57.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie w ramach programu „Horyzont 2020” instrumentu dla MŚP, który umożliwia MŚP dostęp do wsparcia finansowego i niefinansowego służącego realizacji innowacyjnych pomysłów; wzywa Komisję do wprowadzania tego instrumentu od 2014 r. w sposób jak najbardziej przyjazny dla MŚP, za pośrednictwem pojedynczej specjalnej agencji oraz przy zapewnieniu możliwości rzeczywiście „oddolnego” przedkładania projektów i wspieraniu wszystkich rodzajów innowacji, w tym innowacji innych niż technologiczne i innowacji społecznych;

58.  zauważa, że przedsiębiorstwa jednak często stoją w obliczu problemów ze znalezieniem środków na finansowanie swoich badań, opracowanie nowych produktów lub uzyskanie dostępu do nowych rynków;

59.  popiera inicjatywy unijne, które ułatwiają MŚP dostęp do większych środków finansowych, ponieważ umożliwiają one młodym i innowacyjnym przedsiębiorstwom łatwiejszy i szybszy dostęp do finansowania, zachęcają państwa członkowskie do przyjmowania mechanizmów sprzyjających innowacyjności (np. mechanizmów ulg podatkowych służących finansowaniu badań i innowacji) oraz eliminują nierówności między państwami członkowskimi; popiera inicjatywy służące wspieraniu przedsiębiorców, którzy ogłosili upadłość, w celu zaoferowania im drugiej szansy oraz przełamania ich niechęci do podejmowania ryzyka;

60.  z zadowoleniem przyjmuje uproszczenie metod zwrotu kosztów jako części wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych, zważywszy na ważną rolę, jaką instrumenty te odgrywają w wielu regionach w propagowaniu przedsiębiorczości i umiejętności; zwraca się do Komisji o monitorowanie dostępu MŚP do finansowania wspólnotowego i przedłożenie Parlamentowi sprawozdania w tej kwestii;

61.  uważa, że inwestycje publiczne oraz pomoc państwa mają zasadnicze znaczenie dla zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw; uważa, że państwa członkowskie powinny występować o zabezpieczenia i gwarancje od zakładanych w każdym z nich przedsiębiorstw korzystających ze środków publicznych; w celu zachowywania miejsc pracy;

Rynek pracy

62.  wyraża stanowcze przekonanie, że przedsiębiorstwa mogą tworzyć miejsca pracy wyłącznie w odpowiednich warunkach, obejmujących dostęp do wykwalifikowanej i posiadającej wysokie umiejętności siły roboczej, zrównoważanie życia zawodowego i prywatnego, rozsądne koszty i podatki oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych i regulacyjnych do minimum;

63.  zauważa znaczenie zasad flexicurity w miejscu pracy, oznaczającej, że z jednej strony należy zadbać o wyważone bezpieczeństwo dla pracowników, ale jednak z drugiej strony umożliwić podmiotom gospodarczym elastyczną reakcję na rozwój sytuacji rynkowej;

64.  uznaje tworzenie instytucji tzw. coachów młodzieżowych w agencjach pracy za ważny krok zmniejszający liczbę młodych ludzi, dla których przejście ze szkoły na rynek pracy będzie problemem;

65.  uważa, że państwa członkowskie muszą więcej inwestować w kapitał ludzki i lepiej reagować na potrzeby rynku pracy, w szczególności poprzez zapewnienie silnych powiązań między sferą kształcenia a sferą pracy, zapewnienie młodym ludziom odpowiednich informacji, porad i wskazówek umożliwiających im podejmowanie świadomych decyzji o życiu zawodowym, promowanie uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy oraz przyuczanie do zawodu, a także przekwalifikowanie pracowników i zapewnienie możliwości uczenia się przez całe życie;

66.  uważa, że istnieją znaczne możliwości zwiększenia udziału zainteresowanych podmiotów i partnerów społecznych w opracowywaniu długoterminowych strategii dla małych i średnich przedsiębiorstw, jako że tylko w ten sposób będzie można określić nieprawidłowości i przygotować inteligentne i elastyczne przepisy, unikając fragmentacji rynku pracy i wspierając rozwój i tworzenie trwałych miejsc pracy wysokiej jakości;

67.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do utworzenia znaczących programów przechodzenia od szkolnictwa wyższego i szkolenia zawodowego do rynku pracy, zwłaszcza dla młodych specjalistów rozpoczynających pierwszą pracę;

68.  wzywa państwa członkowskie, aby poprzez tworzenie partnerstw i sieci wymiany między różnorodnymi placówkami szkolnictwa i przedsiębiorstwami nadal przyjmowały środki polityczne, z mechanizmami zachęt gospodarczych i regulacyjnych, kształtujące kulturę i systemy edukacyjne w celu wypełnienia obecnej luki między środowiskiem kształcenia a rynkiem oraz w celu ułatwienia mobilności naukowców z uniwersytetów do przedsiębiorstw, co sprzyja innowacji;

MŚP i mikroprzedsiębiorstwa

69.  uważa, że MŚP są największymi motorami innowacyjności i wzrostu gospodarczego w UE i odgrywają kluczową rolę w procesie pomocy w znalezieniu zatrudnienia dla ludzi z wszystkich grup wiekowych i obu płci; ubolewa nad tym, że w wielu państwach członkowskich są one wyłączone z państwowej polityki badań, innowacji i rozwoju;

70.  podkreśla znaczenie MŚP nie tylko w tworzeniu, lecz również w utrzymywaniu miejsc pracy;

71.  zauważa, że ponad 20 mln MŚP w UE stanowi 99% przedsiębiorstw i są one najważniejszym motorem wzrostu gospodarczego, innowacji, zatrudnienia i integracji społecznej;

72.  uważa, że środki polityki publicznej odgrywają ważną rolę we wspieraniu i pobudzaniu zakładania i rozwoju MŚP (np. przystępne cenowo pożyczki, usługi doradcze w zakresie inicjatyw publicznych i przepisów, inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości, klastry, biura transferu technologii, coaching i usługi z zakresu opieki mentorskiej itp.); stwierdza, że istotne znaczenie w tym zakresie ma tworzenie sieci i wymiana najlepszych praktyk; uważa, że wsparcie niematerialne i wsparcie inne niż finansowe, takie jak dostęp do wiedzy i informacji, kształcenie w zakresie finansów oraz sieci przedsiębiorstw, ma istotne znaczenie dla umożliwienia nowym przedsiębiorcom i MŚP rozwoju ich przedsiębiorstw; jest zdania, że w celu pobudzania rynku wewnętrznego oraz transakcji pomiędzy małymi przedsiębiorstwami należy w szczególności zadbać o wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych oraz interoperacyjność różnorodnych systemów regulacyjnych w dziedzinie handlu;

73.  uważa, że innowacje w MŚP są ważną strategią umożliwiającą tworzenie miejsc pracy; zauważa, że MŚP powinny samodzielnie kierować swoją działalnością innowacyjną, aby mogły z powodzeniem uczestniczyć w systemie innowacji, a wsparcie powinno być lepiej dopasowane do ich rzeczywistych potrzeb;

74.  podkreśla zasadę „najpierw myśl na małą skalę”; dostrzega korzyści płynące z transgranicznego handlu elektronicznego, który otwiera przed MŚP nowe możliwości w zakresie dostępu do jednolitego rynku, tworzenia możliwości zatrudnienia, redukcji kosztów oraz konkurowania na rynkach światowych;

75.  podkreśla możliwości, które oferują technologie ICT w zakresie zwiększenia wydajności i konkurencyjności; podkreśla potrzebę uwolnienia potencjału jednolitego rynku online i przypomina, że koszt utworzenia innowacyjnego nowego przedsiębiorstwa działającego w sektorze ICT obniżył się o współczynnik równy 100 w ciągu ostatnich 10 lat, głównie ze względu na takie technologie, jak bardzo szybkie i powszechne łącza szerokopasmowe, chmura obliczeniowa, otwarte oprogramowanie, otwarte dane i dostęp do informacji sektora publicznego;

76.  podkreśla, że administracja elektroniczna jest szczególnie korzystna dla przedsiębiorców (zwłaszcza MŚP, które często zmagają się z barierami nie do pokonania w przypadku prowadzenia działalności transgranicznej w UE), ponieważ wiąże się ze zmniejszeniem kosztów i obciążeń administracyjnych oraz ze zwiększeniem wydajności, efektywności, konkurencyjności, przejrzystości, otwartości, skuteczności polityki, dostępności, a także z usprawnieniem procedur;

77.  uważa, że brak odpowiedniej ochrony MŚP może w wielu przypadkach działać na szkodę przedsiębiorstw i zahamować wzrost gospodarczy, a także zniechęcić przedsiębiorców do podejmowania ryzyka, co wpłynie na ich zdolność do wzrostu i tworzenia miejsc pracy;

78.  zauważa, że do głównych barier napotykanych podczas zakładania przedsiębiorstwa i mających wpływ na szybko rozwijające się MŚP można zaliczyć utrudniony dostęp do źródeł finansowania, koszty finansowania, uciążliwe regulacje prawne, brak wiedzy na temat regulacji prawnych, pośrednie koszty, utrudniony dostęp do rynków eksportowych, średnią długość terminów płatności i niedobór wykwalifikowanej siły roboczej;

79.  z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie „testu MŚP’ i zobowiązanie Komisji do zaproponowania łagodniejszych systemów regulacyjnych dla MŚP oraz wyłączeń dla mikroprzedsiębiorstw w zależności od danego przypadku, bez szkody dla norm w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i zatrudnienia; uważa, że w wielu różnych wnioskach ustawodawczych należy wprowadzić środki ograniczające, np. dłuższy czas wdrożenia, efektywne i skuteczne kontrole, wytyczne pomagające w uproszczeniu biurokracji, jednak bez tworzenia dwusegmentowego rynku pracy;

80.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy takie jak projekt CREATE dotyczący barier wzrostu i konkurencyjności, z jakimi spotykają się MŚP w obszarach wiejskich;

81.  uważa, że należy zachęcać państwa członkowskie do dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie innowacyjnych sposobów tworzenia miejsc pracy poprzez zmniejszanie biurokracji oraz formalności administracyjnych oraz usprawnianie komunikacji, w szczególności w stosunku do MŚP i mikroprzedsiębiorstw, na przykład przy wykorzystaniu europejskiej sieci pełnomocników ds. MŚP;

82.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania lokalnych władz i stowarzyszeń MŚP w promowaniu lokalnej produkcji oraz wysokiej jakości produktów lokalnych, na przykład poprzez łączenie przedsiębiorstw w klastry w celu realizacji wspólnych projektów w zakresie badań i rozwoju;

83.  uważa, że należy również zachęcać organizacje reprezentujące MŚP do dzielenia się najlepszymi praktykami transgranicznymi w zakresie innowacyjnych sposobów ograniczenia biurokracji oraz formalności administracyjnych;

84.  ubolewa nad tym, iż reformy rynku pracy prowadzone w różnych państwach członkowskich skutkują zmniejszaniem się liczby pracowników objętych ochroną w ramach zbiorowych układów pracy, w szczególności w przypadku MŚP. uważa, że zwiększaniu elastyczności pracy powinna każdorazowo towarzyszyć wystarczająca ochrona pracy, którą można zagwarantować wyłącznie poprzez rokowania zbiorowe;

85.  uważa, że należy ulepszyć ramy dotyczące udziału MŚP w zamówieniach publicznych;

86.  zauważa, że w wielu państwach członkowskich nie ma wystarczającego wsparcia lub wystarczających ram regulacyjnych, by zapewnić odpowiednie warunki młodym i innowacyjnym przedsiębiorstwom i przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność, oraz podkreśla, że istnieje konieczność lepszego skoordynowania poszczególnych europejskich, krajowych i regionalnych strategii politycznych i instrumentów skierowanych do MŚP;

87.  podkreśla, że należy koniecznie wzmocnić przepisy unijne dotyczące identyfikowalności produktów, tak aby zwalczać zjawisko podrabiania oraz stworzyć skuteczne narzędzie stymulujące rozwój MŚP;

Lepsze uregulowania prawne

88.  podkreśla potrzebę skuteczniejszych i wyraźniej sformułowanych uregulowań prawnych, które mogą zostać wprowadzone w prosty sposób i mogą pomóc wszystkim podmiotom, w tym przedsiębiorcom, w prowadzeniu działalności zgodnie z normami prawa oraz umożliwić przedsiębiorcom i pracownikom korzystanie z możliwości i ochrony oferowanych przez przepisy dotyczące zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

89.  podkreśla potrzebę ściślejszego powiązania strategii politycznych Unii na rzecz MŚP w zakresie innowacji, wzrostu, konkurencyjności, internacjonalizacji, przedsiębiorczości, produktywności zasobów i ograniczenia biurokracji, a także jakości zasobów ludzkich i odpowiedzialności ekologicznej oraz społecznej;

90.  zauważa działania Komisji podjęte w związku z wynikami przeglądu dziesięciu najbardziej uciążliwych dla MŚP regulacji prawnych, co pomoże przedsiębiorstwom w tworzeniu większych możliwości zatrudnienia; uważa, że Komisja powinna jak najszybciej priorytetowo potraktować poprawę tych regulacji prawnych w sposób uwzględniający obawy MŚP; uważa, że należy zapewnić, aby UE i państwa członkowskie uwzględniały w procesie politycznym szczególne potrzeby przedsiębiorstw, w szczególności MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw, i rozważyła środki wsparcia;

91.  zauważa, że nowe przedsiębiorstwa szybko i intensywnie wchodzące na rynki zagraniczne po etapie rozruchu wnoszą przydatny wkład do gospodarki poprzez tworzenie innowacji, zachęcanie innych przedsiębiorstw do innowacyjności, udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw oraz tworzenie stabilnych miejsc pracy o wysokiej jakości; podkreśla jednak, że ponieważ takie przedsiębiorstwa stają przez istotnymi wyzwaniami na etapie rozruchu z powodu niewielkiego kapitału, to tanie, proste i sprawne procedury rozwinięcia działalności byłyby dla nich korzystne;

92.  podkreśla, że przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pracowników nie można traktować jak obciążenia; apeluje do Komisji, by uprościła nadmierne obciążenia administracyjne, zapewniając jednak zawsze bezpieczeństwo i higienę pracy oraz dopilnowując, by MŚP dysponowały odpowiednią wiedzą i odpowiednimi zasobami umożliwiającymi im należyte zarządzanie środowiskiem pracy;

93.  zwraca uwagę na nową strategię bezpieczeństwa i higieny pracy; ma nadzieję, że skupi się ona na zapobieganiu nieprawidłowościom, użyteczności, wyjaśnianiu, uproszczeniu, zapobieganiu oraz lepszym wdrożeniu obowiązującego prawodawstwa w celu zapewniania pracownikom odpowiedniego bezpieczeństwa i higieny pracy;

94.  z zadowoleniem przyjmuje obniżenie opłat rejestracyjnych w systemie REACH dla MŚP, chociaż opłaty stanowią jedynie niewielką część ogólnych kosztów przestrzegania przepisów; jest jednak wyjątkowo zaniepokojony niedoszacowaniem kosztów początkowych wynikających z rozporządzenia REACH, ponieważ różnica ta już wynosi ponad 1 mld EUR i będzie nadal się powiększać;

95.  podkreśla konieczność poprawy ogólnej wydajności przedsiębiorstw dzięki projektom i narzędziom umożliwiającym sprostanie wyzwaniu odzyskiwania energii w celu zachęcania do obniżania jej kosztów;

96.  zwraca uwagę, że przepisy rozporządzeń dotyczących polityki spójności na lata 2014–2020 mają na celu obniżenie obciążeń administracyjnych dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP, zwłaszcza w odniesieniu do aktywizacji osób bezrobotnych, co przyczynia się do poprawy warunków powstawania nowych miejsc pracy; wzywa państwa członkowskie do usunięcia przeszkód utrudniających skuteczniejsze wdrażanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z korzyścią dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP;

Zalecenia

97.  wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do natychmiastowego, ambitnego działania w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych dla MŚP, przy zapewnieniu, że proponowane rozwiązania są oparte na faktach oraz że przestrzegane są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz art. 9 TFUE;

98.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do pełnego wykorzystania potencjału w zakresie zatrudnienia, jaki niesie zielona gospodarka, poprzez opracowanie strategii w zakresie odrodzenia przemysłu na rzecz zrównoważonej Europy (RISE), która wprowadzałaby innowacje technologiczne, gospodarcze i społeczne prowadzące do trzeciej rewolucji przemysłowej, obejmującej strategię unowocześnienia gospodarki w kierunku niskiej emisyjności; jest zdania, że strategia RISE spowoduje powstanie nowych rynków, modeli biznesowych oraz kreatywnych przedsiębiorców, nowych miejsc pracy i godnej pracy i przyczyni się do odnowienia przemysłu, zwiększenia dynamiki gospodarczej, zaufania i konkurencyjności; uważa, że efektywne gospodarowanie energią i zasobami to najważniejszy filar takiej strategii;

99.  uważa, że wniosek Komisji opierający się na założeniu, że mikroprzedsiębiorstwa powinny być wyłączone z zakresu przepisów proponowanych w przyszłości, chyba że istnieje konieczność ich włączenia, stanowiłby bardziej właściwe podejście;

100.  wzywa Komisję do dopilnowania, aby krajowe organizacje zrzeszające MŚP, jako część nowopowstałej sieci obejmującej krajowych przedstawicieli ds. MŚP i zgromadzenie MŚP, były właściwie informowane o inicjatywach UE i propozycjach strategii politycznych; podkreśla w tym kontekście równie ważną rolę centrów informacji europejskiej, które dotychczas nie zdołały zapewnić usług, które spełniłyby oczekiwania i potrzeby europejskich przedsiębiorców;

101.  wzywa państwa członkowskie do propagowania nauki języka w ramach uczenia się przez całe życie (szkolenie zawodowe) dla pracowników MŚP i mikroprzedsiębiorstw, jako środka zwiększającego dostęp tych firm do jednolitego rynku i ich uczestnictwo w nim;

102.  apeluje do Komisji o zapewnienie MŚP łatwiejszego dostępu do funduszy strukturalnych, szczególnie przez złagodzenie wymogów dla prefinansowanych projektów, zmniejszenie wymogów dotyczących współfinansowania, lepsze ukierunkowanie na różne typy MŚP, zniwelowanie różnic w finansowaniu między cyklami przetargowymi oraz budowanie potencjału w zakresie finansowania MŚP;

103.  zaleca MŚP pełne korzystanie z Dyrekcji ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej w celu przeanalizowania kosztów, korzyści i pozostałych konsekwencji przedkładanych wniosków ustawodawczych dotyczących MŚP i tworzenia miejsc pracy w szczególności;

104.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do bardziej rygorystycznej oceny skutków przyszłych i obowiązujących regulacji dotyczących MŚP i ogólnie konkurencyjności;

105.  przypomina państwom członkowskim o ich zobowiązaniu w ramach programu „Small Business Act” dotyczącym umożliwienia rozpoczęcia działalności gospodarczej w ciągu maksymalnie 48 godzin; w tym kontekście wzywa państwa członkowskie do podjęcia wszelkich wysiłków na rzecz osiągnięcia tego celu, tak by zrealizować cele w zakresie zatrudnienia zawarte w strategii „Europa 2020”;

106.  wzywa Komisję do odniesienia się do wszelkich stwierdzonych negatywnych skutków, jakie prawodawstwo UE wywiera na przedsiębiorstwa i ich zdolność do tworzenia miejsca pracy, w szczególności odnośnie do kwestii braku wiedzy, ogólnego postrzegania i braku wsparcia w zakresie praktycznego wdrażania prawodawstwa UE; wzywa Komisję do poprawy przepływu informacji do MŚP;

107.  wzywa Komisję, w kontekście programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT), do sprawdzenia, czy całe prawodawstwo funkcjonuje w zamierzony sposób, oraz zidentyfikowania obszarów, w których występują niespójności lub nieskuteczne środki mające wpływ na możliwości zatrudnienia;

108.  zwraca szczególną uwagę na nową tendencję polegającą na tym, że przedsiębiorstwa wracają do produkcji i świadczenia usług w Europie, a także na związane z tym faktem możliwości w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy; uważa, że gospodarki UE mają jedyną w swoim rodzaju szansę wzmocnienia owej tendencji repatriacji miejsc pracy i wzywa państwa członkowskie do tego, aby wraz z Komisją rozważyły możliwość udzielenia przedsiębiorstwom wsparcia, w tym również w postaci utworzenia punktów kompleksowej obsługi, aby pomóc im w wykorzystaniu możliwości wynikających z repatriacji miejsc pracy;

109.  wzywa państwa członkowskie i Komisję do wspierania potencjalnie transgranicznego samozatrudnienia, w szczególności wśród kobiet i młodych ludzi, poprzez tworzenie środowiska oraz rozwój systemu kształcenia zachęcającego przedsiębiorców do zakładania i rozwoju przedsiębiorstw oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez na przykład wspieranie przedsiębiorczości w edukacji i pracy zawodowej;

110.  wyraża nadzieję, że w nadchodzących latach większą uwagę poświęci się kwestii przedsiębiorczości; zauważa, że będzie to wymagało refleksji, zwłaszcza w odniesieniu do realizacji planu działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r.; uważa, że rozwijanie ducha przedsiębiorczości i odnośnych umiejętności to zrównoważony kierunek działań w zakresie tworzenia miejsc pracy, większej liczby nowych przedsiębiorstw oraz innowacji w przedsiębiorstwach; chciałby, aby Komisja ogłosiła rok 2017 „Europejskim Rokiem Przedsiębiorczości”;

111.  wzywa partnerów społecznych do wykorzystania narzędzi z zakresu inteligentnych regulacji, zwiększenia wykorzystania ocen skutków w ich negocjacjach i przekazania porozumienia w sprawie propozycji działania ustawodawczego Radzie ds. Ocen Skutków działającej w strukturach Komisji;

112.  nalega na przyjęcie wyważonego podejścia do ochrony prywatności danych w rozporządzeniu o ochronie danych, przy jednoczesnym pobudzaniu gospodarki cyfrowej, tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego;

113.  wzywa UE do pracy z państwami członkowskimi, uniwersytetami, instytutami badawczymi i przedsiębiorstwami w celu koordynacji oraz pełnego wykorzystania unijnych źródeł finansowania, takich jak EFS, EFRR, Horyzont 2020 i Erasmus+, w celu promowania kultury przedsiębiorczości, w szczególności wśród młodych ludzi i kobiet, rozwijania i podwyższania kwalifikacji i umiejętności potrzebnych na rynku pracy oraz wsparcia tworzenia nowych przedsiębiorstw;

114.  wzywa UE i państwa członkowskie do współpracy w celu wprowadzenia umiejętności przedsiębiorczych do programów nauczania na wszystkich etapach kształcenia;

115.  wzywa UE do współpracy z państwami członkowskimi, szkołami i uniwersytetami w celu wprowadzenia w życie powszechnego kształcenia opartego na technologii;

o
o   o

116.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Przyjęte teksty, P7_TA(2013)0036.
(2) http://www.ceemet.org/en/News/News/CEEMET-Survey-Flexible-employment-contracts-responding-to-changing-market-circumstances-and-meeting-employee-needs.htm

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności