Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2182(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0249/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0249/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/04/2014 - 17.17
CRE 15/04/2014 - 17.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0395

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 395kWORD 102k
Τρίτη 15 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
Νέες τεχνολογίες και ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι
P7_TA(2014)0395A7-0249/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους (2013/2182 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 14 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Σεπτεμβρίου 2013 με τίτλο «Άνοιγμα της εκπαίδευσης: καινοτόμοι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης για όλους μέσω νέων τεχνολογιών και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων» (COM(2013)0654) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Analysis and mapping of innovative teaching and learning for all through new Technologies and Open Educational Resources in Europe» (Ανάλυση και χαρτογράφηση των καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης για όλους μέσω νέων τεχνολογιών και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στην Ευρώπη) (SWD(2013)0341),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2013 με τίτλο «Ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση στον κόσμο» (COM(2013)0499),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 με τον οποίο θεσπίστηκε το πρόγραμμα «ΕRASMUS+»: πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και καταργούνται οι αποφάσεις αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με μια αποτελεσματική και καινοτόμο εκπαίδευση και κατάρτιση ως επένδυση στις δεξιότητες – στήριξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2014(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2011 για τον ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2010 σχετικά με την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2010 για τη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τον ανασχεδιασμό των εκπαιδευτικών συστημάτων(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με το «Ψηφιακό θεματολόγιο για την ανάπτυξη, την κινητικότητα και την απασχόληση: καιρός να ανεβάσουμε ταχύτητα»(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Απριλίου 2012 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με το «Νεολαία σε κίνηση - ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης»(12),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 2014(13),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών, που εκδόθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2014(14),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0249/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να αποσκοπούν στην παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης και στην ικανοποίηση της αυξανόμενης ανάγκης για συνεχή επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων σε μία συνεχώς πιο διεθνοποιημένη αγορά εργασίας, στοχεύοντας ταυτόχρονα σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ισότητα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποσκοπεί στην τόνωση της καινοτομίας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην οικοδόμηση στέρεων βάσεων για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην ΕΕ μέσω ενός εργατικού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης που θα απολαμβάνει ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, κυρίως μεταξύ των νέων, μεταξύ των οποίων απόφοιτοι πανεπιστημίων, συμπίπτουν με έναν σημαντικό αριθμό κενών θέσεων εργασίας στην Ευρώπη που δεν είναι δυνατόν να πληρωθούν, γεγονός που καταδεικνύει την ύπαρξη χάσματος δεξιοτήτων, που δύναται να καλυφθεί καλύτερα μέσω, μεταξύ άλλων, των μοντέλων διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά το 2012, το 15,8% των νέων στην ΕΕ βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEET) και, συνεπώς, κινδύνευαν να αποκλειστούν από την αγορά εργασίας λόγω αυξημένης αναντιστοιχίας δεξιοτήτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται ότι, έως το 2020, το 90% των θέσεων εργασίας θα απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες ενώ έως το 2015 θα υπάρχουν έως και 900 000 κενές θέσεις εργασίας στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ΕΕ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται ο αριθμός των αποφοίτων πανεπιστημίου να έχει τετραπλασιαστεί έως το 2030·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό 18-28% των μαθητών στην ΕΕ έχει ελάχιστες δυνατότητες πρόσβασης και χρήσης του διαδικτύου είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον το 30% των μαθητών στην ΕΕ μπορεί να θεωρηθεί ότι διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον το 20% των μαθητών στην ΕΕ διδάσκονται από εκπαιδευτικούς που έχουν εμπιστοσύνη στις ψηφιακές τους δεξιότητες και μπορούν να τους στηρίξουν·· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% των εκπαιδευτικών στην ΕΕ δεν έχει εμπιστοσύνη στις ψηφιακές του δεξιότητες και θα επιθυμούσε να αναπτύξει τις γνώσεις του ΤΠΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 40% των ευρωπαίων ηλικίας 16 έως 74 ετών διαθέτουν ελάχιστες ή καθόλου δεξιότητες ΤΠΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (ΑΕΠ) μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση της διά βίου μάθησης για όλους τους διδασκομένους και για τη βελτίωση της ποιότητας του περιεχομένου και της κατανομής πόρων εκπαίδευσης, τόσο τυπικής όσο και άτυπης, και λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη ότι ένα εκπαιδευτικό σύστημα που παρουσιάζει ελλείψεις σε ψηφιακό επίπεδο μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη για την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των διδασκομένων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν έχει αξιολογήσει ακόμη επαρκώς τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ από άποψη πολιτισμικού και εκπαιδευτικού πλούτου και πολυμορφίας, πρόσβασης στην ενημέρωση και ανταλλαγής ορθών πρακτικών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη απαιτούνται επενδύσεις σε εκπαιδευτικές δομές που θα είναι άρτια εξοπλισμένες με τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών·

Ι.  εκτιμώντας ότι είναι συνεπώς ζωτικής σημασίας να επεκταθούν οι ευρυζωνικές συνδέσεις μεταξύ άλλων και στις αγροτικές, ορεινές και περιφερειακές περιοχές των κρατών μελών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχολείο καλείται, μεταξύ άλλων, να εκπαιδεύσει τους ανηλίκους στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και του διαδικτύου με πρακτικό και κριτικό πνεύμα·

Ευκαιρίες και προκλήσεις

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής στην οποία παρουσιάζεται ένα θεματολόγιο της Ένωσης στον τομέα των ΑΕΠ και η οποία εστιάζεται στο δυναμικό αυτών των πόρων για διεύρυνση της πρόσβασης και της ισότητας στην εκπαίδευση και για περαιτέρω διαφοροποίησή της, καθώς και στη σημασία τους σε μια ολοένα και πιο ψηφιακή κοινωνία· θεωρεί ότι η θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου για την ανάπτυξη των ΑΕΠ μπορεί να καταστήσει δυνατή τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών·

2.  επισημαίνει ότι για την αξιοποίηση των ΑΕΠ θα πρέπει να στηριχθούν δράσεις που οδηγούν σε ευρεία ψηφιακή εκπαίδευση, με έμφαση στις ορθές πρακτικές και την προώθησή τους σε ποικίλα περιβάλλοντα·

3.  τονίζει ότι οι ΑΕΠ δημιουργούν ευκαιρίες διδασκαλίας και μάθησης με καινοτόμους τρόπους τόσο σε ατομικό επίπεδο, για εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μαθητές και σπουδαστές κάθε ηλικίας, όσο και για ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης· καλεί τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να αξιολογήσουν περαιτέρω τα δυνητικά οφέλη των ΑΕΠ στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά τους συστήματα και το ενδεχόμενο της δημιουργίας ενός οργανωτικού περιβάλλοντος στο οποίο μια τέτοια καινοτομία θα είναι ευπρόσδεκτη, θα ενσωματωθεί και θα προωθηθεί· καλεί, σε σχέση με τα ανωτέρω, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να δημιουργήσουν, στο πλαίσιο των στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης, πόλους αριστείας στον τομέα της καινοτομίας και της δημιουργίας, αξιοποιώντας πλήρως το δυναμικό των ΤΠΕ·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν προβαίνει σε διαφοροποίηση των βαθμίδων σχολικής εκπαίδευσης όσον αφορά την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και ψηφιακού περιεχομένου για σκοπούς μάθησης και διδασκαλίας· τονίζει ότι οι διδασκόμενοι αποκτούν διαφορετικές δεξιότητες και ικανότητες ανάλογα με την ηλικία τους και ότι, συνεπώς, τα προγράμματα σπουδών και οι μέθοδοι εκμάθησης διαφέρουν ανάλογα με τη βαθμίδα σχολικής εκπαίδευσης·

5.  σημειώνει ότι η διασφάλιση της ποιότητας διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην αύξηση της εμπιστοσύνης στους ΑΕΠ και της χρήσης αυτών· ενθαρρύνει την έρευνα και τη διάδοση ορθών πρακτικών που προωθούν την αποτελεσματική αξιοποίηση των ΑΕΠ, επενδύοντας ειδικότερα στους τομείς του μεθοδολογικού πειραματισμού, των μεταδεξιοτήτων (στοχασμού, προορατικότητας και κριτικής σκέψης) και των μη τεχνικών δεξιοτήτων (soft skills)· σημειώνει ότι πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί η έρευνα σχετικά με τις μεθόδους αξιολόγησης των δεξιοτήτων που αποκτώνται με τις διαδικασίες αυτές, η οποία δεν μπορεί να περιορίζεται στην αξιολόγηση από ομοτίμους ή με αυτοματοποιημένα συστήματα, όπως συμβαίνει στις κοινότητες πρακτικής εφαρμογής·

6.  αναγνωρίζει ότι οι ΑΕΠ παράγονται εν γένει σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών και κατά κύριο λόγο, αν και όχι αποκλειστικά, από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ιδίως όσον αφορά τα MOOCs)· ενθαρρύνει τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη να παράγουν ΑΕΠ στις γλώσσες τους για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που παρέχουν η ψηφιακή τεχνολογία και η πολυγλωσσία· υπενθυμίζει ότι η διαθεσιμότητα, η προσβασιμότητα και η καινοτομία του υλικού διαδραματίζουν καίριας σημασίας ρόλο όσον αφορά τη χρήση υλικού ηλεκτρονικής μάθησης στην εκπαίδευση·

7.  επισημαίνει ότι οι ΤΠΕ και οι ΑΕΠ επί του παρόντος χρησιμοποιούνται κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση· ενθαρρύνει, όπου ενδείκνυται, τη χρήση τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στην επαγγελματική εκπαίδευση και σε άλλες μορφές άτυπης εκπαίδευσης, όπου η μάθηση με επίκεντρο τον μαθητή σε συνδυασμό με τη χρήση ΤΠΕ παρέχει επίσης τεράστιες δυνατότητες·

8.  σημειώνει ότι η κατάλληλη προσαρμογή με βάση τις συνθήκες αποτελεί καθοριστικό παράγοντα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού λογισμικού· επισημαίνει ότι η εν λόγω διαδικασία πρέπει να ενσωματωθεί καταλλήλως στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης και να λαμβάνει υπόψη τους παιδαγωγικούς στόχους και τους στόχους των προγραμμάτων σπουδών, τα εργαλεία και τις ατομικές μεθόδους εκμάθησης·

9.  τονίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η αναγνώριση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτώνται διά των ΑΕΠ μέσω περαιτέρω διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη και καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν κατάλληλα μέτρα στα εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων για την επικύρωση αυτής της μάθησης·

10.  επισημαίνει την ανάγκη για διευκόλυνση της αναγνώρισης δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, ώστε να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί η χρήση των ΑΕΠ και των μαζικών ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων (massive open online courses, MOOC) μέσω περιορισμού της γραφειοκρατίας·

11.  τονίζει ότι η δωρεάν διάθεση κατάλληλου ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού υψηλής ποιότητας και η πρόσβαση σε αυτό έχει ζωτική σημασία·

12.  τονίζει την ανάγκη εναρμόνισης των υφιστάμενων περιορισμών και εξαιρέσεων όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για εκπαιδευτικούς, μη εμπορικούς σκοπούς, με στόχο τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των ΑΕΠ και της εξ αποστάσεως μάθησης σε διασυνοριακό επίπεδο και την παροχή στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες της δυνατότητας να καταστούν ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της δημιουργίας οικονομιών κλίμακας·

13.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ με στόχο τη θέσπιση ενός εναρμονισμένου και ευέλικτου συστήματος για τα δικαιώματα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα στην ΕΕ, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, αναγνωρίζοντας την αξία της πρόσβασης στη γνώση για το κοινωνικό σύνολο·

14.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τις δυνατότητες που αναμένεται να παράσχουν οι ΑΕΠ για τη μείωση των δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών δαπανών, ιδίως όσον αφορά το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού, χωρίς να παραβλέπεται η ποιότητα·

15.  σημειώνει τη σημασία της εξασφάλισης βιώσιμων μοντέλων για τη δημιουργία ΑΕΠ και μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOC)· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τη διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών όσον αφορά τη διαμόρφωση, τη χρήση και την αξιοποίησή τους σε διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη·

16.  αναγνωρίζει ότι η υιοθέτηση των ΑΕΠ πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τρόπο που θα ενισχύει την ανάπτυξη σύγχρονων λύσεων μάθησης και θα δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους μικρομεσαίους καινοτόμους ευρωπαίους παρόχους λύσεων μάθησης·

17.  ζητεί από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την άτυπη εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας στο διαδίκτυο και να εφαρμόσουν πολιτικές διαδικτυακής ασφάλειας στα σχολεία, προσφέροντας την κατάλληλη κατάρτιση στους διδάσκοντες·

18.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν συντονισμένη και προοδευτικού χαρακτήρα εκπαίδευση σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο στα σχολεία· σημειώνει ότι οι γονείς και οι νόμιμοι κηδεμόνες πρέπει να θεωρούνται ως σύμμαχοι για τη τη διασφάλιση της ασφάλειας στο διαδίκτυο και συνιστά να αναπτυχθούν συμπληρωματικές στρατηγικές που να απευθύνονται ειδικά σε αυτούς, ενισχύοντας κατά τον τρόπο αυτό τον ρόλο της γονικής διαμεσολάβησης· τονίζει ότι οι εν λόγω προσπάθειες θα πρέπει να αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας των νέων, ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες των πράξεών τους στο διαδίκτυο και να αναπτύσσουν τις ηλεκτρονικές τους δεξιότητες· εμμένει στο ότι πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία της σωματικής και ψυχολογικής ακεραιότητας και της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των διδασκόντων και των διδασκομένων που χρησιμοποιούν ΑΕΠ·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στους τομείς της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τη δημιουργία σχετικού εκπαιδευτικού περιεχομένου και τον σχηματισμό συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στόχο την εξασφάλιση της συμμετοχής των νέων, των γονέων και των διδασκόντων, καθώς και όλων όσων εργάζονται με τους νέους, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Safer internet·

Δεξιότητες για διδάσκοντες και διδασκομένους

20.  σημειώνει ότι οι νέες τεχνολογίες και οι ΑΕΠ καθιστούν δυνατή την παροχή μιας πιο διαδραστικής εμπειρίας μάθησης και αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την τοποθέτηση του διδασκομένου στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας·

21.  τονίζει ότι οι διδάσκοντες σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην διευκόλυνση της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό και της χρήσης αυτού από τους διδασκομένους και την παροχή βοήθειας σε αυτούς ώστε να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες·

22.  τονίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη όλοι οι διδασκόμενοι να διαθέτουν τον ταχύτερο και καλύτερο δυνατό τεχνικό εξοπλισμό και ότι η πρόσβαση σε ευρυζωνικό διαδίκτυο είναι ζωτικής σημασίας·

23.  υπενθυμίζει την τεράστια σημασία μιας υψηλής ποιότητας κατάρτισης των εκπαιδευτικών, που χρειάζεται να συμπληρωθεί από υποχρεωτική επαγγελματική κατάρτιση κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, η οποία θα εστιάζει σε καινοτόμους εκπαιδευτικές μεθόδους και στη μετάδοση της διδακτικής («μαθαίνω πώς να μαθαίνω») ώστε οι διδασκόμενοι να διδάσκονται τις διάφορες μεθόδους μάθησης·

24.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στην επαγγελματική τους εξέλιξη προσφέροντας σύγχρονα προγράμματα σπουδών κατά την αρχική τους εκπαίδευση και παρέχοντάς τους κατάρτιση κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, σκοπός της οποίας να είναι να τους εφοδιάσει με τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη χρήση μεθόδων διδασκαλίας υποστηριζόμενων από ψηφιακά μέσα·

25.  τονίζει, ιδιαιτέρως, τα αποδεδειγμένα οφέλη της κινητικότητας των εκπαιδευτικών εντός της Ένωσης, π.χ. στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+» και ζητεί σημαντική επέκταση αυτού καθώς και των άλλων συναφών προγραμμάτων·

26.  επισημαίνει ότι οι βασικές δεξιότητες γραμματισμού και αριθμητισμού, συν τις μεταδεξιότητες και τις μη τεχνικές δεξιότητες, καθώς και οι εγκάρσιες δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη και οι γνώσεις των μαθησιακών μεθόδων, αποτελούν προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και τη χρήση των ΑΕΠ με αποτελεσματικό τρόπο· καλεί, σε αυτό το πλαίσιο, την Επιτροπή να αξιολογήσει περαιτέρω τον αντίκτυπο του ψηφιακού ή/και ηλεκτρονικού υλικού μάθησης στην απόδοση των διδασκομένων σε επίπεδο μάθησης ανάλογα με την ηλικία και τη βαθμίδα εκπαίδευσης·

27.  αναγνωρίζει τη σημασία των παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας και μάθησης και καλεί την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω έρευνα σχετικά με το ζήτημα του κατά πόσον και με ποιον τρόπο οι ΑΕΠ και τα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs) μπορούν να ενισχύσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα των ατόμων συμπληρωματικά προς τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας ή ως αναπόσπαστο μέρος αυτών·

28.  υπενθυμίζει ότι οι καινοτόμοι μέθοδοι διδασκαλίας, η εφαρμογή των οποίων καθίσταται δυνατή μέσω ΤΠΕ και ΑΕΠ, συμβάλλουν στην ανάπτυξη μη τεχνικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη, η ικανότητα λήψης αποφάσεων, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες είναι κρίσιμης σημασίας για την απασχολησιμότητα και την είσοδο στην αγορά εργασίας·

29.  τονίζει ότι οι εκπαιδευτικές πολιτικές θα πρέπει πρωτίστως να αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας στους διδασκομένους για την ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων κρίσιμης σημασίας· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει περαιτέρω τον αντίκτυπο της ανάπτυξης ψηφιακών συσκευών και περιεχομένων για παιδαγωγικούς σκοπούς στους διδασκομένους, διασφαλίζοντας παράλληλα τη σωματική και ψυχολογική ακεραιότητά τους·

30.  επισημαίνει ότι πρέπει να αναπτυχθούν ΑΕΠ που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ενήλικων διδασκομένων, ώστε να παρέχονται περισσότερες ευκαιρίες διά βίου μάθησης στους ευρωπαίους πολίτες με χαμηλή ειδίκευση, λαμβανομένου υπόψη ότι πολλοί διδασκόμενοι διαθέτουν περιορισμένες δεξιότητες ΤΠΕ·

31.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις είναι ζωτικής σημασίας για τους πολίτες μιας κοινωνίας που καθοδηγείται από την ενημέρωση και φιλοδοξεί να εξελιχθεί στην πλέον δυναμική οικονομία στον κόσμο με βάση τη γνώση·

32.  σημειώνει ότι, με το άνοιγμα νέων διαύλων επικοινωνίας και εκπαίδευσης, ο ψηφιακός γραμματισμός συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της προσωπικής ανάπτυξης, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών·

33.  τονίζει ότι οι ΤΠΕ και τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά υλικά, των ΑΕΠ συμπεριλαμβανομένων, μπορούν να στηρίξουν τη διδασκαλία και την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης· τονίζει ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση αποτελεί προϋπόθεση για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας·

34.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη βελτίωση και τη διεύρυνση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της ενσωμάτωσης της κωδικοποίησης και του προγραμματισμού στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών τους, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής τους ανταγωνιστικότητας και τον εφοδιασμό των μαθητών με τις κατάλληλες δεξιότητες για την αγορά εργασίας του μέλλοντος·

35.  επαναλαμβάνει ότι η συνεχής επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων είναι ουσιαστική για επιτυχή ένταξη στην αγορά εργασίας και σημειώνει ότι οι ΑΕΠ μπορούν να συμβάλουν στη διευκόλυνση της διά βίου μάθησης που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά εργασίας· ενθαρρύνει την περισσότερο ισορροπημένη όσον αφορά τη διάσταση του φύλου χρήση των ΤΠΕ, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες που παραμένουν εκτός της αγοράς εργασίας για ορισμένο χρονικό διάστημα, π.χ. για λόγους μητρότητας ή άλλου είδους οικογενειακές φροντίδες, θα επωφελούνται από αυτού του είδους την κατάρτιση για να ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται μόνες τους, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τις μελλοντικές ευκαιρίες τους για επανένταξη στην αγορά εργασίας·

36.  επισημαίνει ότι οι δημόσιες βιβλιοθήκες και τα κέντρα εκπαίδευσης μπορούν να προσφέρουν δωρεάν πρόσβαση σε υπολογιστές και στο διαδίκτυο, καθώς και σε κατάρτιση σε διαδικτυακούς πόρους·

Διεύρυνση της προσέγγισης

37.  τονίζει τη σημασία που έχει η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και σε εξοπλισμό πληροφορικής για όλους τους διδασκομένους, σε κάθε ηλικιακή ομάδα, περιλαμβανομένων αυτών με αναπηρίες, εκείνων που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, των νέων που επί του παρόντος βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (NEET) και εκείνων που προέρχονται από γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και για καθένα που επιθυμεί να αυξήσει τα προσόντα του·

38.  σημειώνει, για ακόμα μία φορά, ότι δεν έχουν όλοι οι πολίτες ισότιμη πρόσβαση στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών όσον αφορά τη χρέωση και την ποιότητα των υπηρεσιών και ότι, γενικότερα, οι αστικές περιοχές εξυπηρετούνται καλύτερα από τις αγροτικές περιοχές, γεγονός που δημιουργεί ψηφιακό χάσμα το οποίο υπονομεύει την ισότητα των ευκαιριών των πολιτών οπουδήποτε κι αν βρίσκονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

39.  τονίζει την αυξανόμενη σημασία της εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδίως στο πλαίσιο της διά βίου απόκτησης επαγγελματικών προσόντων και ζητεί την πανευρωπαϊκή αναγνώριση, ενίσχυση και προώθηση όλων των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκπαίδευσης ενηλίκων·

40.  υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα της διαγενεακής μάθησης και επισημαίνει το υψηλό εκπαιδευτικό δυναμικό της ψηφιακής μάθησης και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη διευρυμένη πρόσβαση σε εκπαίδευση και κατάρτιση για όλες τις ηλικιακές ομάδες·

41.  αναγνωρίζει ότι οι νέες τεχνολογίες και οι ΑΕΠ (ιδίως τα MOOCs) έχουν παράσχει τη δυνατότητα στα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης να προσεγγίσουν χιλιάδες σπουδαστές εντός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της, καθώς και σπουδαστές σε όλο τον κόσμο· αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση και η γνώση ταξιδεύουν πλέον με ευκολία πέρα από τα σύνορα, όπερ αυξάνει τις δυνατότητες για διεθνή συνεργασία και συμβάλλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως κέντρων καινοτομίας και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών·

42.  σημειώνει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ της ποιότητας και της προσβασιμότητας της εκπαίδευσης· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν πρόκειται να υποβαθμιστεί, επειδή η εκπαίδευση θα καταστεί πιο προσβάσιμη·

43.  σημειώνει ότι η ΕΕ κινδυνεύει να μείνει πίσω σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Ασία, όπου πραγματοποιούνται σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στις νέες τεχνολογίες και στους ΑΕΠ· επιμένει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει τα δυνατά της σημεία όσον αφορά την πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία και να προσαρμόσει τις επενδύσεις στο υλικό ηλεκτρονικής μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των ΑΕΠ, και στις νέες τεχνολογίες, ώστε να στηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πολίτες της·

44.  υπενθυμίζει ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στη διεθνή σκηνή, να παράσχουν ευκαιρίες για τη διεθνοποίηση της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και, εξ αυτού, να ενισχύσουν την ελκυστικότητα της Ευρώπης ως εκπαιδευτικού προορισμού·

45.  τονίζει ότι οι ΑΕΠ μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης· στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει την ανάπτυξη συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες·

46.  επαναλαμβάνει ότι οι επιτυχείς στρατηγικές για ΑΕΠ και τα MOOC μπορούν να συμβάλουν θετικά σε στρατηγικές διεθνοποίησης μέσω της βελτίωσης της ποιότητας και της προβολής των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και της προσέλκυσης σπουδαστών και ερευνητών στο πλαίσιο ενός αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού για την εύρεση ταλέντων·

47.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθούν τη συνεργασία και επιμέρους συνέργιες στον τομέα της διά βίου μάθησης, ιδίως για να διευκολύνεται στον μέγιστο βαθμό η πρόσβαση στη μάθηση και να προσαρμόζονται και να εκσυγχρονίζονται τα διδακτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις ταχέως αναπτυσσόμενες δυνατότητες και παροχές της ψηφιακής μάθησης και των «ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων», προκειμένου να αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι νέες προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου·

48.  ενθαρρύνει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων, με σκοπό να διευκολυνθεί μία καλύτερη κατανόηση των νέων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης και να υπάρξει αντίκτυπος από τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση· ενθαρρύνει τη δημιουργία κοινών πλατφορμών για την ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας·

49.  τονίζει ότι η χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση θα πρέπει να αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας και στην κάλυψη του υφιστάμενου χάσματος δεξιοτήτων· τονίζει την ανάγκη για βελτιωμένη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και του επιχειρηματικού τομέα·

50.  σημειώνει ότι η προστιθέμενη αξία των νέων τεχνολογιών και της ηλεκτρονικής μάθησης έγκειται στο γεγονός ότι προσφέρουν μια διεθνή εμπειρία μάθησης σε εκείνους που δεν συμμετέχουν σε συστήματα κινητικότητας·

51.  επισημαίνει ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν αξιοποιούνται πλήρως στην εκπαίδευση και κατάρτιση σε ολόκληρη την Ένωση· εκφράζει τον φόβο ότι η κατάσταση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω κατακερματισμό των προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την αρχή της ισότητας στις νέες αγορές, δεδομένου ότι οι ΑΕΠ θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν εργαλείο για τη διεύρυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και όχι να καταστούν ένα εγχείρημα αμιγώς οικονομικού χαρακτήρα·

52.  τονίζει ότι η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί σημαντικό εργαλείο εκπαίδευσης ως προς τον ρόλο του πολίτη, καθώς διευκολύνει τη συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού πολιτών που ζουν στην περιφέρεια, και ιδίως των νέων, καθιστώντας δυνατή την πλήρη αξιοποίηση της ελευθερίας της έκφρασης και της διαδικτυακής επικοινωνίας·

Η συμβολή των προγραμμάτων της ΕΕ

53.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση της διαδικτυακής πύλης «Open Education Europa» (Ανοικτή εκπαίδευση Europa), σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, η οποία παρέχει μια ενιαία πύλη εισόδου στους ευρωπαϊκούς ΑΕΠ και ζητεί η πύλη αυτή να αναπτυχθεί δυναμικά και να προωθηθεί στα κράτη μέλη·

54.  σημειώνει ότι μία κατάλληλη ψηφιακή υποδομή, που βασίζεται στις ευρέως χρησιμοποιούμενες και δημοφιλείς τεχνολογίες, αποτελεί προαπαιτούμενο για την προσέγγιση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού σπουδαστών μέσω των ΑΕΠ·

55.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διοργανώνει μία φορά ετησίως ευρωπαϊκή διάσκεψη για τον χωροταξικό σχεδιασμό, ώστε να διασφαλίζει ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ΤΠΕ, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται στην επικράτεια της ΕΕ·

56.  επισημαίνει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη υποδομών, τη διάδοση και την προβολή των διαφόρων πρωτοβουλιών σε ένα ευρύτερο κοινό, τη συμμετοχή άλλων φορέων της περιοχής και τη διάδοση και υλοποίηση των σχετικών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

57.  καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να αξιοποιήσουν τη χρηματοδότηση που διατίθεται μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για την κάλυψη του ψηφιακού χάσματος στα εδάφη τους μέσω της βελτίωσης των υποδομών και των δικτύων, καθώς και για την ενθάρρυνση της κατάρτισης στις ΤΠΕ και στην ορθή τους χρήση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ειδικότερα στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές· σημειώνει ότι για την έξυπνη και ολοκληρωμένη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ απαιτούνται συνέργιες μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και μέσων, μεταξύ των οποίων τα προγράμματα Erasmus+, Ορίζοντας 2020, και των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων·

58.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με βάση υφιστάμενα προγράμματα και εμπειρίες·

59.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να αναπτύξει δείκτες για τη στενή παρακολούθηση της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και να στηρίξει τη διενέργεια ποσοτικών ερευνών σε ολόκληρη την Ένωση·

60.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει και να διευρύνει το δίκτυο και τις δράσεις του Euroschoolnet·

61.  θεωρεί ιδιαίτερα θετικό το ότι όλο το εκπαιδευτικό υλικό που έχει καταρτιστεί με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ θα τεθεί στη διάθεση του κοινού βάσει ανοικτών αδειών· ενθαρρύνει την εφαρμογή παρόμοιων πρακτικών σε άλλα ενωσιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της ευρείας προώθησης της ανοικτής πρόσβασης στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020·

62.  τονίζει ότι τα προγράμματα Erasmus+ και «Ορίζοντας 2020» μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την παραγωγή ΑΕΠ μέσω κοινοτήτων πρακτικής εφαρμογής, όπως αυτές των καθηγητών σχολείων που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα eTwinning (ηλεκτρονική αδελφοποίηση)· ενθαρρύνει την επέκταση της χρήσης αυτών των πλατφορμών σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης·

o
o   o

63.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50.
(2) ΕΕ C 62 της 4.3.2014, σ. 4.
(3) ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ C 70 της 4.3.2011, σ. 1.
(5) ΕΕ C 135 της 26.5.2010, σ. 2.
(6) ΕΕ C 135 της 26.5.2010, σ. 12.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0433.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0377.
(9) ΕΕ C 353 Ε της 3.12.2013, σ. 56.
(10) ΕΕ C 258 E της 7.9.2013, σ. 55.
(11) ΕΕ C 131 E της 8.5.2013, σ. 87.
(12) ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 77.
(13) Δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.
(14) Δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου