Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2182(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0249/2014

Texte depuse :

A7-0249/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/04/2014 - 17.17
CRE 15/04/2014 - 17.17
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0395

Texte adoptate
PDF 328kWORD 93k
Marţi, 15 aprilie 2014 - Strasbourg
Noile tehnologii și resursele educaționale deschise
P7_TA(2014)0395A7-0249/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la noile tehnologii și resursele educaționale deschise (2013/2182(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 165 și 166 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 14 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 septembrie 2013 intitulată ,,Deschiderea Educației: Metode inovatoare de predare și învățare pentru toți, facilitate de noile tehnologii și de resursele educaționale deschise (COM(2013)0654), precum și documentul de lucru însoțitor al serviciilor Comisiei intitulat ,,Analysis and mapping of innovative teaching and learning for all through new Technologies and Open Educational Resources in Europe" (Analiza și cartografierea metodelor inovatoare de predare și învățare pentru toți prin intermediul noilor tehnologii și al resurselor educaționale deschise din Europa) (SWD(2013)0341),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 iulie 2013 intitulată ,,Învățământul superior european în lume” (COM(2013)0499),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +” : Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE(1),

–  având în vedere Concluziile Consiliului din 24 februarie 2014 privind o educație și o formare profesională eficace și inovatoare pentru a investi în abilități – sprijinirea semestrului european 2014(2),

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale(3),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 14 februarie 2011 privind rolul educației și formării în cadrul punerii în aplicare a Strategiei Europa 2020(4),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 11 mai 2010 privind dimensiunea socială a educației și formării profesionale(5),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 11 mai 2010 privind internaționalizarea învățământului superior(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 22 octombrie 2013 referitoare la regândirea educației(7),

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 septembrie 2013 referitoare la Agenda digitală pentru creștere, mobilitate și ocuparea forței de muncă: este timpul să accelerăm(8),

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 septembrie 2012 referitoare la educație și formare în contextul strategiei Europa 2020(9),

–  având în vedere Rezoluția sa din 20 aprilie 2012 referitoare la modernizarea sistemelor de învățământ superior din Europa(10),

–  având în vedere Rezoluția sa din 26 octombrie 2011 referitoare la agenda pentru noi competențe și locuri de muncă(11),

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 mai 2011 referitoare la „Tineretul în mișcare” – un cadru de îmbunătățire a sistemelor europene de educație și de formare profesională(12),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 26 februarie 2014(13),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 31 ianuarie 2014(14),

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație (A7-0249/2014),

A.  întrucât sistemele de educație și formare trebuie să fie orientate către oferirea unor oportunități egale în domeniul învățării și către satisfacerea necesității din ce în ce mai stringente a unei actualizări continue a cunoștințelor și a competențelor și a unei piețe internaționale a forței de muncă din ce în ce mai internaționale, urmărind, în același timp, o mai mare eficiență și echitate;

B.  întrucât Strategia Europa 2020 își propune să stimuleze inovarea, să creeze noi posibilități de angajare, să îmbunătățească coeziunea socială și să stabilească baze solide pentru o creștere sustenabilă și favorabilă incluziunii în UE prin intermediul unei forțe de muncă înalt calificate, care să se bucure de acces egal la educație;

C.  întrucât nivelurile ridicate ale șomajului, în special în rândul tinerilor, inclusiv al absolvenților învățământului superior, coincid cu un număr semnificativ de posturi vacante în Europa care nu pot fi ocupate, ceea ce indică existența unui decalaj pronunțat în ceea ce privește competențele, pentru a cărui eliminare cel mai indicat ar fi, printre altele, modelul formării profesionale duale; întrucât, în 2012, 15,8 % dintre tinerii din UE nu au fost încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) și, astfel, fiind astfel expuși riscului de a fi excluși de pe piața muncii ca urmare a creșterii neconcordanței dintre competențe;

D.  întrucât se preconizează că, până în 2020, 90 % dintre locurile de muncă vor necesita competențe digitale și întrucât până în 2015 vor exista aproximativ 900 000 de posturi vacante neocupate în domeniul tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor (TIC) în UE;

E.  întrucât se preconizează că numărul absolvenților de instituții de învățământ superior va crește de patru ori până în 2030;

F.  întrucât între 18 și 28 % dintre elevii din UE au puține posibilități de a accesa și de a folosi internetul, la școală sau acasă; întrucât doar 30 % dintre elevii din UE pot fi considerați ca fiind competenți în domeniul digital; întrucât doar 20 % dintre elevii din UE sunt învățați de profesori care stăpânesc mediul digital și încurajează promovarea acestuia; întrucât 70 % dintre profesorii din UE consideră că nu stăpânesc mediul digital și ar dori să-și dezvolte mai mult competențele lor în domeniul TIC; întrucât 40 % dintre europenii cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani nu dețin competențe TIC sau le dețin în mică măsură;

G.  întrucât resursele educaționale deschise (RED) pot juca un rol crucial în facilitarea învățării pe tot parcursul vieții pentru toți cursanții și în îmbunătățirea calității conținutului și distribuției atât a instituțiilor de învățământ formal, cât și informal și întrucât, în paralel, un sistem educațional deficient din punct de vedere digital poate constitui o piedică în calea dezvoltării cunoștințelor și a competențelor cursanților;

H.  întrucât Uniunea Europeană nu a conștientizat suficient de bine potențialul TIC în ceea ce privește bogăția și diversitatea culturală și educațională, accesul la informație și schimbul de bune practici;

I.  întrucât modernizarea sistemelor educaționale în Europa necesită investiții în structuri de învățământ bine echipate în domeniul tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor;

J.  întrucât, prin urmare, este fundamental ca accesul la banda largă să fie mai răspândit, inclusiv în zonele rurale, montane și periferice ale statelor membre;

K.  întrucât școala ar trebui să formeze inclusiv minorii și tinerii în vederea utilizării practice și cu discernământ a tehnologiilor digitale și a rețelei;

Oportunități și provocări

1.  salută Comunicarea Comisiei care stabilește o agendă a Uniunii în domeniul RED ce se concentrează asupra potențialului acestor resurse de a lărgi accesul în educație și de a o face mai echitabilă, precum și pentru a o face mai diversă, și recunoaște relevanța RED într-o societate tot mai digitalizată; consideră că apariția unui cadru european pentru dezvoltarea RED poate permite îmbunătățirea sistemelor educaționale ale statelor membre;

2.  observă că, pentru a realiza potențialul RED, ar trebui să se sprijine acțiunile care conduc la răspândirea educației digitale la scară largă, punând accentul pe bunele practici și pe promovarea lor în diferite medii;

3.  subliniază faptul că RED creează atât pentru persoane, cum ar fi profesorii, studenții, elevii și cursanții de toate vârstele, cât și pentru instituțiile de învățământ și de formare profesională, oportunități de a preda și de a învăța în moduri inovatoare; solicită instituțiilor educaționale să analizeze mai în detaliu beneficiile potențiale ale RED în sistemele lor educaționale în vederea posibilei creări a unui mediu organizațional unde această inovare să fie salutată, internalizată, aplicată și promovată; invită, în acest sens, statele membre și regiunile, în cadrul strategiilor de specializare inteligentă, să instituie centre de excelență de inovare și de creare, utilizând pe deplin potențialul TIC;

4.  regretă lipsa de diferențiere în Comunicarea Comisiei între nivelurile de învățământ în ceea ce privește desfășurarea de noi tehnologii și conținut digital în scopuri de învățare și predare; subliniază că cursanții dobândesc abilități și competențe diferite în funcție de vârsta lor și că, prin urmare, planul de învățământ și metodele de învățare variază în conformitate cu nivelul de învățământ;

5.  remarcă faptul că asigurarea calității joacă un rol crucial în creșterea încrederii în RED și în utilizarea acestora; încurajează cercetarea și diseminarea de bune practici care favorizează o utilizare eficace a RED, investind în special în domeniul experimentării metodologice, al meta-competențelor (reflexive, proactive și de gândire critică) și al competențelor sociale și de comunicare; ia act de faptul că ar trebui încurajată cercetarea cu privire la metodele de evaluare a abilităților dobândite în cadrul acestor parcursuri, care nu se poate limita la evaluarea inter-pares sau la sisteme automatizate, astfel cum se întâmplă în comunitățile de practicieni;

6.  recunoaște faptul că RED sunt, în general, produse într-un număr limitat de limbi și în principal, chiar dacă nu exclusiv, de către instituțiile de învățământ superior (în special în ceea ce privește MOOC, cursurile deschise online cu participare masivă); încurajează instituțiile de învățământ și de formare la toate nivelurile din statele membre, precum și alte părți interesate relevante să producă RED în propria lor limbă, pentru a folosi întregul potențial al tehnologiei digitale și al multilingvismului; reamintește că disponibilitatea, accesibilitatea și caracterul inovator al materialelor joacă un rol-cheie în ceea ce privește utilizarea materialelor de învățare electronice în educație;

7.  subliniază faptul că TIC și RED sunt în prezent utilizate în principal în învățământul superior; încurajează ca, acolo unde este posibil, acestea să fie folosite în educația primară și secundară, precum și în învățământul profesional și în alte tipuri de învățare informală, unde învățarea centrată pe elevi combinată cu TIC are, de asemenea, un potențial enorm;

8.  constată că contextualizarea este un factor critic pentru a asigura eficacitatea programelor informatice educaționale; subliniază că acest proces ar trebui să fie inclus în mod adecvat în procesele de predare și învățare și să ia în considerare obiectivele pedagogice și ale programei școlare, instrumentele și mijloacele de învățare individuale;

9.  subliniază necesitatea de a facilita recunoașterea cunoștințelor și competențelor dobândite prin RED printr-un dialog suplimentar cu părțile interesate și invită statele membre să includă măsuri adecvate în cadrele lor naționale de calificare pentru validarea acestei forme de învățare;

10.  evidențiază nevoia de a ușura recunoașterea competențelor dobândite în străinătate pentru a potența și facilita utilizarea RED și a MOOC prin reducerea rațională a structurilor birocratice;

11.  subliniază faptul că accesul gratuit la materiale didactice online gratuite, de înaltă calitate și adecvate, precum și disponibilitatea acestora, sunt de importanță crucială;

12.  subliniază necesitatea unei armonizări a limitărilor și excepțiilor existente în privința drepturile de autor pentru materialele utilizate pentru exemplificare în cadrul predării fără scop lucrativ, pentru a facilita RED și învățarea la distanță transfrontalieră și a permite platformelor europene să concureze la nivel mondial prin crearea unor economii de scară;

13.  îndeamnă Comisia să prezinte o propunere de revizuire a Directivei 2001/29/CE, cu scopul de a stabili un sistem armonizat și flexibil de drepturi de autor și drepturi asociate în UE, care să fie adecvat pentru era digitală și care să recunoască valoarea publică a accesului la cunoștințe;

14.  încurajează statele membre să exploreze potențialul preconizat al RED de reducere a costurilor publice și private ale educației, în special a costurilor materialelor didactice, fără a neglija calitatea;

15.  constată importanța asigurării unor modele sustenabile pentru crearea de RED și MOOC; invită Comisia să sprijine cercetarea pe viitor în formarea, utilizarea și gradul lor de asimilare, menținând dialogul cu părțile interesate;

16.  recunoaște că adoptarea RED ar trebui realizată într-un mod care să promoveze dezvoltarea soluțiilor de învățare ale secolului XXI și creează noi oportunități de afaceri pentru furnizorii europeni mici și mijlocii de soluții de învățare;

17.  solicită statelor membre să consolideze educația informală în materie de siguranță online și să prevadă politici de siguranță online în școli, oferind profesorilor o formare adecvată;

18.  invită statele membre să asigure educația coordonată și progresivă cu privire la utilizarea în siguranță a internetului în școli; ia act de faptul că părinții și tutorii legali ar trebui considerați parteneri în ceea ce privește garantarea siguranței web și recomandă elaborarea unor strategii complementare adresate acestora, consolidând astfel rolul medierii parentale; subliniază faptul că aceste eforturi ar trebui să vizeze consolidarea independenței tinerilor, astfel încât aceștia să-și poată asuma acțiunile și responsabilitățile ce le revin pe web și să poată dezvolta competențe informatice; insistă asupra faptului că trebuie asigurată protejarea integrității fizice și psihologice a profesorilor și a cursanților ce folosesc RED;

19.  solicită Comisiei să sprijine schimbul de bune practici dintre statele membre în sectorul educației formale și informale în materie de siguranță online, crearea conținuturilor didactice relevante și înființarea unor parteneriate public-private care urmăresc implicarea tinerilor, a părinților și profesorilor lor și a tuturor celor care se ocupă de tineri, inclusiv a organizațiilor neguvernamentale implicate în rețeaua Safer Internet;

Aptitudini pentru profesori și cursanți

20.  constată că noile tehnologii și RED permit o experiență de învățare mai interactivă și sunt instrumente valoroase pentru plasarea cursanților în centrul procesului educațional;

21.  subliniază faptul că profesorii de la toate nivelurile de învățământ joacă un rol fundamental în ceea ce privește facilitarea accesului la materialele de învățare online și utilizarea acestora de către toți cursanții, precum și în asistarea lor pentru dobândirea de competențe digitale;

22.  subliniază necesitatea urgentă ca toți cursanții să dețină cel mai rapid și bun echipament tehnic, precum și accesul indispensabil la o legătură internet în bandă largă;

23.  reamintește importanța crucială a educației de înaltă calitate a profesorilor și formatorilor, care trebuie completată printr-o formare profesională obligatorie de-a lungul întregii cariere, cu accentul pe metodele de predare inovatoare și pe formarea cursanților cu privire la diversele metode de abordare a educației („a învăța să înveți”);

24.  îndeamnă statele membre să sprijine cadrele didactice în dezvoltarea lor profesională prin oferirea unor programe școlare moderne în educația lor inițială, precum și prin oferirea unor cursuri de formare la locul de muncă adaptate pentru a le asigura competențele necesare în vederea folosirii metodelor de predare pe suport digital;

25.  subliniază, în special, avantajele demonstrate ale experienței europene dobândite în străinătate de profesori și formatori, de exemplu în cadrul programului „Erasmus+”, și solicită o extindere masivă a acestui program și a altor programe conexe;

26.  subliniază faptul că competențele de bază în materie de citit, scris și socotit, pe lângă metacompetențe și competențele sociale și de comunicare, precum și competențele transversale precum gândirea critică și învățarea pentru a învăța sunt o condiție prealabilă pentru dezvoltarea competențelor digitale și utilizarea eficace a materialelor educaționale online, inclusiv a RED; în acest context, invită Comisia să evalueze mai detaliat impactul materialelor didactice digitale și/sau online asupra capacității de învățare a cursanților în funcție de vârsta lor și de nivelul de învățământ;

27.  recunoaște importanța modalităților tradiționale de predare și învățare și invită Comisia să sprijine studii mai aprofundate care să elucideze dacă și cum RED și MOOC pot consolida rezultatele învățării a indivizilor ca parte suplimentară sau ca parte integrantă a metodelor de predare tradiționale;

28.  reamintește că metodele inovatoare de predare facilitate prin TIC și RED contribuie la dezvoltarea de competențe transversale și de competențe sociale și de comunicare precum gândirea critică, competențele decizionale, de comunicare și de soluționare a problemelor, care sunt cruciale pentru capacitatea de inserție profesională și realizarea pieței locurilor de muncă;

29.  subliniază că politicile educaționale ar trebui să vizeze în primul rând asistarea cursanților în dezvoltarea unor competențe cognitive și sociale esențiale; invită Comisia să evalueze mai în detaliu impactul asupra cursanților al utilizării de dispozitive și conținuturi digitale în scopuri pedagogice, asigurând totodată integritatea lor fizică și psihologică;

30.  subliniază că RED orientate către nevoile cursanților adulți ar trebui dezvoltate pentru a asigura mai multe oportunități de învățare pe tot parcursul vieții pentru cetățenii europeni cu un nivel scăzut de competențe, ținând seama de faptul că mulți cursanți au un nivel scăzut de competențe TIC;

31.  subliniază faptul că competențele și cunoștințele digitale sunt vitale pentru cetățeni într-o societate bazată pe informații care are ambiția de a deveni cea mai dinamică economie bazată pe cunoștințe din lume;

32.  ia act de faptul că competențele digitale, prin deschiderea de noi canale de comunicare și educare, au un efect pozitiv asupra consolidării coeziunii sociale, a dezvoltării personale, a dialogului intercultural și a cetățeniei active;

33.  subliniază faptul că TIC și materialele educaționale online, inclusiv RED, pot sprijini predarea și învățarea limbilor străine la toate nivelurile de educație și formare profesională; subliniază că interacțiunea socială este o precondiție pentru învățarea unei limbi străine;

34.  îndeamnă statele membre să îmbunătățească și să aprofundeze competențele digitale prin includerea unei codificări și a unei programări în programa lor școlară pentru a încuraja competitivitatea economică și a înzestra studenții cu competențele adecvate pentru piața locurilor de muncă din viitor;

35.  reiterează faptul că actualizarea continuă a cunoștințelor și a competențelor este esențială pentru integrarea cu succes pe piața forței de muncă și remarcă faptul că RED poate contribui la facilitarea învățării permanente necesare pentru a rămâne competitivi pe piața muncii; încurajează o utilizare a TIC mai echilibrată din perspectiva genului, cu scopul de a garanta că femeile care rămân în afara pieței muncii pentru o anumită perioadă, de exemplu pentru maternitate sau alte îngrijiri parentale, pot beneficia și ele de acest tip de formare pentru a-și aduce la zi competențele și a se autoeduca, îmbunătățind, prin urmare, viitoarele lor posibilități de reîncadrare în muncă;

36.  subliniază că bibliotecile publice și centrele de învățământ pot oferi acces liber la computere și internet și la formarea privind resursele de pe internet;

Extinderea accesului

37.  subliniază importanța accesului la educație, formare și echipament IT pentru toți cursanții, din toate grupele de vârstă, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, persoanele care provin din medii defavorizate, tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare și cei din regiuni îndepărtate geografic, precum și toți cei care doresc să-și îmbunătățească calificările;

38.  subliniază din nou faptul că nu toate persoanele au acces la TIC în condiții de tarifare și de calitate a serviciului echivalente și că, în general, regiunile urbane sunt mai bine deservite decât regiunile rurale, creând astfel o diviziune digitală care aduce prejudicii egalității de șanse a cetățenilor indiferent unde se află aceștia pe teritoriul Uniunii Europene;

39.  subliniază importanța în creștere a educației pentru adulți, în special în contextul formării profesionale pe tot parcursul vieții, și solicită recunoașterea, consolidarea și promovarea tuturor organizațiilor din domeniul educației pentru adulți de pe întreg teritoriul Europei;

40.  reafirmă avantajele învățării intergeneraționale și indică potențialul educațional major care este oferit prin intermediul învățării digitale și al RED, inclusiv în ceea ce privește accesul extins la educație și formare profesională pentru toate grupele de vârstă;

41.  recunoaște că noile tehnologii și RED (în special MOOC) au făcut posibil ca instituțiile de învățământ și de formare profesională să lucreze cu mii de cursanți în Uniune, inclusiv în regiunile ultraperiferice, precum și în întreaga lume; recunoaște că educația și cunoștințele circulă acum cu ușurință peste granițe, lucru care crește potențialul de cooperare internațională și contribuie la promovarea instituțiilor europene de învățământ ca centre de inovare și dezvoltare de noi tehnologii;

42.  constată că este important să se mențină un echilibru corect între calitatea și accesibilitatea educației; subliniază faptul că noile tehnologii pot fi utilizate pentru a asigura că o educație mai accesibilă nu determină reducerea calității educației;

43.  remarcă faptul că Uniunea Europeană riscă să rămână în urma altor regiuni ale lumii, cum ar fi Statele Unite ale Americii sau Asia, unde se investește mult în cercetare și dezvoltare, în noile tehnologii și în RED; insistă asupra faptului că Uniunea trebuie să profite de diversitatea culturală și lingvistică și să o consolideze și să își adapteze investițiile în materialele de învățare electronică, inclusiv RED, și în noile tehnologii, pentru a-și sprijini populația în mod optim;

44.  reamintește că noile tehnologii pot contribui la competitivitatea învățământului european la nivel mondial, pot oferi oportunități de internaționalizare a învățământului superior european și, ca urmare a acestui fapt, pot spori atractivitatea Europei ca destinație educațională;

45.  subliniază că RED pot contribui la îmbunătățirea calității educației europene; încurajează, în acest sens, cooperarea cu instituțiile de învățământ din întreaga lume, în special cu cele din Statele Unite;

46.  reiterează că strategiile RED de succes și MOOC pot sprijini strategiile de internaționalizare prin creșterea calității și a vizibilității instituțiilor europene de învățământ (superior) și prin atragerea studenților și a cercetătorilor într-o concurență mondială tot mai mare pentru talente;

47.  solicită statelor membre să promoveze cooperarea și sinergiile în domeniul învățării pe tot parcursul vieții, în special prin facilitarea la maximum a accesului la educație, precum și să adapteze și să modernizeze programa școlară a instituțiilor de învățământ, în conformitate cu potențialul și cu ofertele în rapidă dezvoltare ale învățării digitale și ale RED, pentru a aborda de o manieră cât se poate de eficientă noile provocări ale lumii contemporane;

48.  încurajează consolidarea cooperării între instituțiile europene de educație și de formare profesională, precum și cu organizațiile internaționale și cu părțile interesate, pentru a facilita o mai bună înțelegere a noilor metode de predare și învățare și a impactului TIC asupra educației; încurajează dezvoltarea unor platforme comune pentru o astfel de cooperare;

49.  subliniază că utilizarea de noi tehnologii în educație ar trebui să fie bine orientate pentru a răspunde necesităților pieței locurilor de muncă și a depăși decalajul actual privind competențele; subliniază necesitatea unei comunicări și cooperări sporite între instituțiile educaționale și de formare și sectorul întreprinderilor;

50.  constată că noile tehnologii și învățarea electronică au valoarea adăugată de a asigura o experiență internațională de învățare pentru persoanele care nu participă la programe de mobilitate;

51.  subliniază faptul că tehnologiile digitale nu sunt exploatate la întregul lor potențial în domeniul educației și formării pe tot cuprinsul Uniunii; își exprimă temerea că această situație ar putea duce la o fragmentare a abordărilor predării și învățării; invită statele membre să aplice principii de echitate în cazul noilor piețe, întrucât RED ar trebui să rămână un instrument de extindere a accesului la educație și să nu devină o simplă acțiune economică;

52.  subliniază că tehnologia digitală este un instrument important legat de cetățenie, care facilitează participarea unui număr ridicat de cetățeni care locuiesc în zone periferice, în special a tinerilor, permițându-le să profite pe deplin de libertatea de exprimare și de comunicarea în mediul online;

Contribuția programelor UE

53.  salută lansarea portalului european pentru educația deschisă în toate limbile UE, ce oferă un acces unic la RED europene și sprijină dezvoltarea și promovarea sa intensivă în statele membre;

54.  ia act de faptul că o infrastructură digitală adecvată bazată pe tehnologii populare și utilizate în mod obișnuit este o condiție prealabilă pentru a ajunge la cel mai mare număr posibil de cursanți prin intermediul RED;

55.  solicită Comisiei Europene să organizeze o dată pe an o conferință europeană privind amenajarea teritoriului, pentru a se asigura că accesul la serviciile TIC este posibil pentru toți cetățenii, indiferent de unde se află aceștia pe teritoriul UE;

56.  subliniază faptul că autoritățile locale și regionale joacă un rol esențial în dezvoltarea infrastructurilor, în diseminarea și mediatizarea diverselor inițiative către un public mai larg, în implicarea altor actori de pe teritoriu și în diseminarea și implementarea inițiativelor europene relevante la nivel național, regional și local;

57.  invită statele membre și autoritățile locale și regionale să utilizeze finanțarea disponibilă prin fondurile structurale europene și fondurile de investiții pentru reducerea diviziunii digitale teritoriale prin îmbunătățirea infrastructurilor și rețelelor și favorizarea formării în domeniul TIC și a bunei utilizări a acestora, luând în considerare nevoile instituțiilor de învățământ, în special în regiunile rurale și în cele îndepărtate; ia act de faptul că o utilizare inteligentă și cuprinzătoare a finanțării UE necesită existența unor sinergii între diversele programe și instrumente, inclusiv Erasmus+, Orizont 2020 și fondurile structurale și de investiții;

58.  invită Comisia să încurajeze schimbul de bune practici între statele membre și între instituțiile de învățământ, bazându-se pe proiectele și experiențele existente;

59.  salută inițiativa Comisiei de a elabora indicatori pentru monitorizarea atentă a integrării TIC în instituțiile de învățământ și formare profesională, precum și pentru a sprijini studii cantitative la nivelul Uniunii;

60.  solicită Comisiei să promoveze și să lărgească rețeaua și acțiunile European Schoolnet;

61.  estimează că toate materialele educaționale elaborate cu sprijinul programului Erasmus+ vor fi puse la dispoziția publicului sub licențe deschise; încurajează adoptarea unor practici similare pentru alte programe ale Uniunii, inclusiv utilizarea extinsă a accesului liber sub egida programului Orizont 2020;

62.  subliniază faptul că programele Erasmus+ și Orizont 2020 pot juca un rol important pentru a genera RED prin intermediul unor comunități de practicieni, cum ar fi cea a cadrelor didactice care utilizează platforma eTwinning; încurajează extinderea utilizării acestor platforme la alte sectoare educaționale;

o
o   o

63.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 50.
(2) JO C 62, 4.3.2014, p. 4.
(3) JO C 398, 22.12.2012, p. 1.
(4) JO C 70, 4.3.2011, p. 1.
(5) JO C 135, 26.5.2010, p. 2.
(6) JO C 135, 26.5.2010, p. 12.
(7) Texte adoptate, P7_TA(2013)0433.
(8) Texte adoptate, P7_TA(2013)0377.
(9) JO C 353 E, 3.12.2013, p. 56.
(10) JO C 258 E, 7.9.2013, p. 55.
(11) JO C 131 E, 8.5.2013, p. 87.
(12) JO C 377 E, 7.12.2012, p. 77.
(13) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(14) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate