Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0196(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0087/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0087/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 16/04/2014 - 7.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0397

Elfogadott szövegek
PDF 1878kWORD 1689k
2014. április 16., Szerda - Strasbourg
A vadon élő állat- és növényfajok védelme ***I
P7_TA(2014)0397A7-0087/2014
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0403),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0197/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. november 14-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(2),

–  tekintettel az eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság által a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottsághoz intézett, 2013. november 11-i levélre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A7-0087/2014),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 11., 2013.1.15., 85. o.
(2) HL C 77., 2002.3.28., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra .a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (átdolgozás)
P7_TC1-COD(2012)0196

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak  192. cikkének (1) bekezdésére ,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére

rendes jogalkotási eljárás keretében(2),

mivel:

(1)  A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletet(3) több alkalommal jelentősen módosították(4). Mivel a rendelet további módosítása szükséges, az áttekinthetőség érdekében azt át kell dolgozni.

(2)  E rendelet  célja a  kereskedelem által veszélyeztetett   vagy feltehetően veszélyeztetett   vadon élő  állat- és növényfajok  védelmének biztosítása

(3)  E rendelet előírásai nem sértik a tagállamok azon jogát, hogy szigorúbb intézkedéseket hozzanak vagy tartsanak fenn a Szerződéssel összhangban,  különösen az e rendelet hatálya alá tartozó fajok példányainak birtoklására vonatkozó rendelkezések tekintetében.

(4)  Objektív kritériumokat kell meghatározni arra vonatkozóan, hogy mely vadon élő állat- és növényfajok sorolhatók be e rendelet mellékleteibe.

(5)  E rendelet végrehajtásához azonos feltételeket kell megállapítani az e rendelet által érintett fajok példányainak  az Unióba  történő behozatalának vagy  az Unióból  történő kivitelének vagy újrakivitelének engedélyezésével kapcsolatos okmányok  kiállítására , használatára és bemutatására vonatkozóan. Különös szabályokat kell megállapítani a példányok  Unión  keresztül történő tranzitszállításával kapcsolatban.

(6)  A példányoknak  az Unióba  történő behozatalával kapcsolatos kérelmeket a rendeltetési tagállam igazgatósági hatóságának kell elbírálnia, amelyhez támogatást nyújt a tagállam illetékes tudományos testülete, adott esetben a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményének figyelembevétele mellett.

(7)  Az újrakivitelre vonatkozó előírások  keretén belül rendelkezni kell egy  konzultációs eljárásról a visszaélések kockázatának korlátozása érdekében.

(8)  A vadon élő állat- és növényfajok hatékony védelmének biztosítása érdekében további korlátozásokat lehet alkalmazni a példányok  Unióba  történő behozatalára, illetve azok onnan történő kivitelére vonatkozóan. Az élő példányok vonatkozásában e korlátozások  uniós  szinten kiegészíthetők az ilyen példányok  Unión  belüli tartására vagy szállítására vonatkozó korlátozásokkal.

(9)  Különös követelményeket kell megállapítani a fogságban született vagy nevelt, illetve mesterséges úton szaporított példányokkal kapcsolatban, vagy a személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságokkal és azon példányokkal kapcsolatban, amelyek nem kereskedelmi jellegű kölcsönzések, adományozások vagy cserék tárgyai nyilvántartott tudósok és tudományos intézetek között.

(10)  Az e rendelet hatálya alá tartozó fajok lehető legszélesebb körű védelmének biztosítása érdekében rendelkezéseket kell meghatározni a fajok  Unión  belüli kereskedelmének és szállításának ellenőrzésével, valamint a példányok tartására vonatkozó feltételekkel kapcsolatosan. Az e rendelet alapján kiállított, e tevékenységek ellenőrzését elősegítő tanúsítványok megadására, érvényességére és használatára közös szabályoknak kell vonatkozniuk.

(11)  Intézkedéseket kell hozni az élő példányokat az  Unióból  vagy az Unión  belül a rendeltetési helyükre történő szállításuk során érő káros hatások minimálisra csökkentése érdekében.

(12)  A hatékonyabb ellenőrzés és a vámeljárások megkönnyítése érdekében megfelelő szaktudású – a példányok  Unióból  történő kivitelekor vagy újrakivitelekor, illetve azok  Unióba  történő behozatalakor elvégzendő szükséges formaságok és megfelelő vizsgálatok végrehajtásáért felelős – személyzettel rendelkező vámhivatalokat kell kijelölni annak érdekében, hogy ezeket a vámengedélyezési eljárás vagy kezelés lefolytatására felhatalmazzák a 2913/92/EGK tanácsi rendelet(5) értelmében; mivel lenniük kell olyan létesítményeknek is, amelyek az élő példányok megfelelő elhelyezésére és gondozására szolgálnak.

(13)  E rendelet végrehajtásához arra van szükség, hogy a tagállamok igazgatási hatóságokat és tudományos testületeket jelöljenek ki.

(14)  A lakosság tájékoztatása és e rendelet előírásainak tudatosítása, különösen a határátkelőhelyeknél, segíti ezen előírások érvényesülését.

(15)  E rendelet hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamoknak fokozottan figyelemmel kell kísérniük az előírások megvalósulását, és e célból egymással és a Bizottsággal szorosan együtt kell működniük. Ez megköveteli az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos információk átadását.

(16)  Az e rendelet hatálya alá tartozó vadon élő állat- és növényfajok kereskedelme mértékének megfigyelése rendkívüli jelentőségű a kereskedelemnek a fajok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásának értékelése szempontjából. Közös formájú, részletes éves jelentéseket kell készíteni.

(17)  E rendelet teljesülésének biztosítása érdekében fontos, hogy megsértését a tagállamok olyan szankciókkal büntessék, amelyek a jogsértés jellege és súlya tekintetében kielégítőnek és megfelelőnek bizonyulnak.

(18)  E rendelet  végrehajtásánál  figyelembe kell venni számos biológiai és ökológiai szempontot, amely szükségessé teszi egy olyan Tudományos Felülvizsgálati Csoport felállítását, amelynek véleményét a Bizottság továbbítja a tagállamok igazgatási hatóságai és a bizottság felé azzal a céllal, hogy az a döntéshozatal során segítséget nyújtson.

(19)  E rendelet egyes nem alapvető rendelkezéseinek kiegészítése, illetve módosítása érdekében a  Bizottságot fel kell hatalmazni , hogy  az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el  a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmét szabályozó egyes  intékedések,   e  rendelet  mellékleteinek  egyes  módosításai  , valamint  a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyzeményben (CITES, a továbbiakban: egyezmény) részt vevő felek konferenciája  által meghozott  határozatok  , az egyezmény állandó bizottsága által meghozott  határozatok  , illetve előterjesztett  javaslatok  , és az egyezményi titkárság javaslatainak végrehajtására irányuló további  intézkedések elfogadására   vonatkozóan  .  Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is.

(20)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról. E rendelet egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottság végrehajtási hatásköröket kap, különösen bizonyos okmányok külalakjának, mintájának és formátumának kialakítására vonatkozóan.. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel(6) összhangban kell gyakorolni. [Mód. 1]

ELFOGADTÁK EZT A RENDELETET:

1. cikk

Cél

E rendelet célja a vadon élő állat- és növényfajok védelme és megőrzésük biztosítása kereskedelmük szabályozása útján a  2–22. cikk és az I. melléklet által megállapított A‑D. melléklet, a továbbiakban: A. melléklet, B. melléklet, C. melléklet és D. melléklet,  szerint.

E rendeletet a 2. cikk b) pontjában meghatározott egyezmény céljainak, elveinek és rendelkezéseinek megfelelően kell alkalmazni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)  „bizottság”: a 21. cikk (1) bekezdése  szerinti  bizottság;

b)  „egyezmény”: Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről (CITES);

c)  „származási ország”: olyan ország, amelyben a példányt a vadonból fogták be, fogságban tenyésztették vagy mesterségesen szaporították;

d)  „behozatali bejelentés”: olyan nyilatkozat, amelyet az importőr, annak ügynöke vagy képviselője tesz a C. vagy D. mellékletben felsorolt fajok valamely példányának  az Unióba  történő behozatalakor a  19 10.. cikk (2) (1d)bekezdése szerinti  űrlapon; [Mód. 2]

e)  „tengerről való behozatal”: az egyetlen állam fennhatósága alá sem tartozó tengeri környezetben – beleértve a tenger feletti légteret, a tengerfeneket és a tengerfenék alatti altalajt – befogott példány közvetlen behozatala  az Unióba ;

f)  „kiállítás”: valamennyi, engedély vagy bizonyítvány  elkészítésére  és érvényesítésére, illetve azoknak a kérelmezőnek történő kiadására vonatkozó eljárás lefolytatása;

g)  „igazgatási hatóság”: egy tagállam esetében a 13. cikk (1) bekezdése szerint és az egyezményben részes harmadik fél esetében az egyezmény IX. cikke szerint kijelölt, nemzeti igazgatási hatóság;

h)  „rendeltetési tagállam”: egy példány kiviteléhez vagy újrakiviteléhez használt okmányban megnevezett rendeltetési tagállam; tengerről való behozatal esetében pedig az a tagállam, amelynek joghatósága alá a példány rendeltetési helye tartozik;

i)  „eladásra kínálás”: eladásra  kínálás  és minden olyan tevékenység, amely ésszerűen ilyennek minősül, beleértve az eladási hirdetést vagy hirdettetést, illetve a felhasználási felhívást;

j)  „személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságok”: olyan, magánszemély tulajdonában lévő nem élő példányok vagy azok részei, illetve származékai, amelyek a magánszemély számára a szokványos tárgyak és javak részét jelentik vagy e célra szolgálnak;

k)  „rendeltetési hely”: az a hely, amelyet  az Unióba  történő behozatal időpontjában normális tartási helynek feltételeznek; az élő példányok esetében ez azon első hely, ahol azokat – valamely egészségügyi vizsgálat vagy ellenőrzés elvégzésére szolgáló karantént vagy más elhelyezést követően – tartják;

l)  „populáció”: a biológiailag vagy földrajzilag elkülönült egyedek teljes száma;

m)  „elsődlegesen kereskedelmi célok”: mindazon célok, amelyek nem kereskedelmi jellege nem egyértelműen nyilvánvaló;

n)  „ az Unióból  történő újrakivitel”: egy korábban behozott példány kivitele  az Unióból ;

o)  „ az Unióba  történő ismételt behozatal”: egy korábban kivitt vagy újrakivitt példány behozatala  az Unióba ;

p)  „eladás”: az eladás bármely formája. E rendelet alkalmazásában a bérletet, az árucserét vagy a cserét az eladással egyenértékűnek kell tekinteni; a rokon értelmű kifejezéseket is hasonlóan kell értelmezni;

q)  „tudományos testület”: egy tagállam esetében a 13. cikk (2) bekezdése szerint és az egyezményben részes harmadik fél esetében az egyezmény IX. cikke szerint kijelölt tudományos testület;

r)  „Tudományos Felülvizsgálati Csoport”: a 17. cikk alapján létrehozott tanácsadó bizottság;

s)  „faj”: faj, alfaj vagy ezek populációja;

t)  „példány”: az A–D. mellékletben felsorolt fajok bármely, élő vagy elhalt, állati vagy növényi egyede vagy ezek bármely része vagy származéka attól függetlenül, hogy ezek más árukban találhatók-e vagy sem, valamint valamennyi olyan más termék, amely esetén a kísérő okmányból, a csomagolásból, a megjelölésből vagy címkéből vagy bármely más körülményből következik, hogy az ezen állat- vagy növényfaj részeinek vagy származékainak minősül, illetve azokat tartalmaz, kivéve ha az ilyen rész vagy származék nem tartozik e rendelet előírásai vagy azon mellékletére vonatkozó előírás hatálya alá, amelyben az érintett fajt az említett mellékletben egy idevonatkozó adat alapján nevezték meg.

Példánynak tekintendő az A–D. mellékletben felsorolt fajok egy példánya, amennyiben az olyan állat vagy növény, illetve annak részei és származékai, amelynek legalább egyik „szülője” a felsorolt fajok egyikébe tartozik. Azokban az esetekben, amikor egy ilyen állatnak vagy növénynek a „szülei” különböző mellékletekben felsorolt fajokba vagy olyan fajokba tartoznak, amelyek közül csak az egyiket sorolják fel, az erősebb korlátozást jelentő melléklet előírásait kell alkalmazni. Azonban növények hibrid példányai esetén, ha a „szülők” egyike az A. melléklet szerinti fajba tartozik, az erősebb korlátozást jelentő mellékletet csak akkor kell alkalmazni, ha e fajra a melléklet egy erre vonatkozó utalást tartalmaz;

u)  „kereskedés”: e rendelet hatálya alá tartozó példányok esetében  az Unióba  történő behozatal, beleértve a tengerről való behozatalt is és az Unióból történő kivitel vagy az ebből származó újrakivitel, valamint  az Unión  – beleértve a tagállamon – belül történő felhasználás, a szállítás és a tulajdonjog-átadás;

v)  „tranzitszállítás”: a példányok nevesített címzett részére történő szállítása két,  az Unión  kívüli hely között, de  az Unió  területén keresztül, amely során a szállítás félbeszakítása csak az ilyen jellegű forgalom miatt szükséges intézkedésekkel összefüggésben történhet;

w)  „több mint 50 évvel korábban beszerzett, megmunkált példányok”: olyan példányok, amelyeket a természetes feldolgozatlan állapotuk jelentős megváltoztatásával 1947. március 3-a előtt ékszerekké, dísztárgyakká, művészeti tárgyakká, használati eszközökké vagy hangszerekké dolgoztak fel, és amelyek esetében az érintett tagállam igazgatási hatósága  meg tudott bizonyosodni arról , hogy azokat ilyen körülmények között szerezték be. Az ilyen példányokat csak abban az esetben lehet megmunkáltnak tekinteni, ha azok nyilvánvalóan az előbb említett kategóriák valamelyikébe tartoznak, és rendeltetésük betöltéséhez további faragásra, iparos munkára vagy egyéb megmunkálás alkalmazására nincs szükség;

x)  „ellenőrzések a behozatal, a kivitel, az újrakivitel és a tranzitszállítás időpontjában”: az e rendeletben előírt  bizonyítványok  , engedélyek és bejelentések okirati ellenőrzése, és adott esetben a példányok vizsgálata, amennyiben  az uniós  előírások ezt elrendelik vagy egyéb esetekben a szállítmány reprezentatív mintavételezésekor, analízis vagy részletesebb ellenőrzés céljából történő mintavétellel összekötve.

3. cikk

Hatály

(1)  Az A. melléklet tartalmazza:

a)  az egyezmény I. függelékében felsorolt fajokat, amelyekre a tagállamok nem jelentettek be fenntartást;

b)  azon fajokat,

i.  amelyeket  az uniós  vagy nemzetközi kereskedelem érint vagy érinthet, és amelyek kipusztulással fenyegetettek, vagy előfordulásuk olyan ritka, hogy bármilyen fokú kereskedelmük a fajok fennmaradását veszélyezteti;

vagy

ii.  amelyek olyan nemzetségbe  tartoznak amelynek fajainak többségét  vagy  olyan  fajba tartoznak amelyek alfajainak többségét az A. mellékletben, az a) pontban vagy a b) pont i. alpontjában foglalt kritériumoknak megfelelően felsorolták, és amelyek szerepeltetése e mellékletben az ilyen csoportok hatékony védelme szempontjából lényeges.

(2)  A B. melléklet tartalmazza:

a)  az egyezmény II. függelékében felsorolt fajok közül azokat, amelyek az A. mellékletben nem szerepelnek, és amelyekre a tagállamok nem jelentettek be fenntartást;

b)  az egyezmény I. függelékében felsorolt fajokat, amelyekre fenntartást jelentettek be;

c)  minden más olyan fajt, amelyet az egyezmény I. vagy II. függelékében nem soroltak fel; és

i.  amely a nemzetközi kereskedelemnek olyan mértékben tárgya, amely nem lehet megfelelő:

–  annak fennmaradása vagy az egyes országokban létező populációjának fennmaradása szempontjából, vagy

–  a teljes populáció olyan szintű fenntartása szempontjából, amely az adott fajféleség előfordulása szerinti ökorendszerben betöltött szerepének megfelelő;

vagy

ii.  amelynek felvétele az A. vagy a B. mellékletekben szereplő egyéb fajokhoz viszonyított hasonlósága miatt lényeges az ilyen fajok egyedeinek esetében a kereskedelem hatékony ellenőrzésének biztosítása szempontjából;

d)  azon fajokat, amelyekkel kapcsolatban megállapították, hogy élő példányainak  az Unió  természetes környezetébe történő bevitele ökológiai fenyegetést jelentene  az Unió  őshonos vadon élő állat- és növényfajaira.

(3)  A C. melléklet tartalmazza:

a)  az egyezmény III. függelékében felsorolt fajok közül azokat, amelyek nem szerepelnek az A. vagy B. melléklet felsorolásában, és amelyekre a tagállamok nem jelentettek be fenntartást;

b)  az egyezmény II. függelékében felsorolt fajokat, amelyekre fenntartást jelentettek be.

(4)  A D. melléklet tartalmazza:

a)  azon A., B., és C. mellékletekben fel nem sorolt fajokat, amelyeket  az Unióba  olyan mennyiségben hoznak be, amely indokolja a figyelemmel kísérést;

b)  az egyezmény III. függelékében felsorolt fajokat, amelyekre fenntartást jelentettek be.

(5)  Amennyiben az e rendelet hatálya alá tartozó fajok természetvédelmi helyzete indokolja szerepeltetésüket az egyezmény valamely függelékében, a tagállamok hozzájárulnak a szükséges módosításokhoz.

4. cikk

 Az Unió  területére történő behozatal

(1)  Az A. mellékletben felsorolt fajok példányainak  az Unió  területére történő behozatalának feltétele a szükséges ellenőrzések elvégzése és a rendeltetési tagállam igazgatási hatósága által kiállított behozatali engedély előzetes bemutatása a behozatali vámhivatalban.

A behozatali engedélyt csak a (6) bekezdés alapján meghatározott korlátozásokkal összhangban és a következő feltételek teljesítése esetén lehet megadni:

a)  az illetékes tudományos testület a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményének figyelembevétele alapján úgy ítéli meg, hogy  az Unió  területére történő behozatal:

i.  nem befolyásolja hátrányosan a fajok természetvédelmi helyzetét vagy a faj  érintett  populációja által elfoglalt terület kiterjedését;

ii.  indoka:

–  a 8. cikk (3) bekezdésének e), f) és g) pontjában szereplő célok valamelyike, vagy

–  más olyan cél, amely nem befolyásolja hátrányosan az érintett fajok fennmaradását;

b)  i. a kérelmező írásos bizonyítékkal tanúsítja, hogy a példányokat az érintett fajokra vonatkozó védelmi jogszabályokkal összhangban szerezte be, amely az egyezmény függelékeiben felsorolt fajok egyedeinek harmadik országból történő behozatala esetében egy olyan kiviteli engedély vagy újrakiviteli bizonyítvány vagy ezek másolata, amelyet a kiviteli vagy újrakiviteli ország illetékes hatósága adott ki az egyezményben foglaltakkal összhangban,

ii.  a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az A. mellékletben felsorolt fajok esetében a behozatali engedély  kiállításának  nem szükséges feltétele az ilyen írásos bizonyíték megléte, de a behozatali engedély eredeti példányát a kérelmező nem kaphatja meg addig, amíg a kiviteli engedélyt vagy az újtakiviteli bizonyítványt be nem mutatja;

c)  az illetékes tudományos testület megbizonyosodott arról, hogy a tervezett rendeltetési helyen az élő példányt annak megőrzésére és gondozására megfelelően előkészített telephely várja;

d)  az igazgatási hatóság megbizonyosodott arról, hogy a példány felhasználása elsődlegesen nem kereskedelmi célból történik;

e)  az igazgatási hatóság az illetékes tudományos testülettel lefolytatott konzultáció alapján megbizonyosodott arról, hogy a behozatali engedély megadását meghiúsító, a fajok védelmét befolyásoló egyéb ok nem áll fenn; és

f)  a tengerről való behozatal esetén az igazgatási hatóság megbizonyosodott arról, hogy az élő példányt úgy készítették elő a szállításra és úgy szállították, hogy a sérülés, az egészségkárosodás vagy a kegyetlen bánásmód  veszélyét  minimálisra csökkentették.

(2)  A B. mellékletben felsorolt fajok egyedeinek  az Unió  területére történő behozatalának feltétele a szükséges ellenőrzések elvégzése és a rendeltetési tagállam igazgatási hatósága által kiállított behozatali engedély előzetes bemutatása a behozatali vámhivatalban.

A behozatali engedélyt csak a (6) bekezdés alapján meghatározott korlátozásokkal összhangban és a következő feltételek teljesülése esetén lehet megadni:

a)  az illetékes tudományos testület a rendelkezésre álló adatok tanulmányozása után és a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményének figyelembevétele mellett úgy ítéli meg, hogy  az Unió  területére történő behozatal nem befolyásolja hátrányosan – a kereskedelem jelenlegi és várható mértékét figyelembe véve – a fajok természetvédelmi helyzetét vagy a faj  érintett  populációja által elfoglalt területet. E vélemény a további behozatalra is vonatkozik, amennyiben az előbb említett szempontok értékelésének eredménye jelentősen nem változik meg;

b)  a kérelmező írásos bizonyítékokkal tanúsítja, hogy a tervezett rendeltetési helyen az élő példányt annak megőrzésére és gondozására megfelelően előkészített telephely várja;

c)  az (1) bekezdés b) pontjának i. alpontja, valamint e) és f) pontja szerinti feltételek teljesülnek.

(3)  A C. mellékletben felsorolt fajok egyedeinek  az Unió  területére történő behozatalának feltétele a szükséges ellenőrzések elvégzése és a behozatali  bejelentés  előzetes bemutatása a behozatali vámhivatalban, és

a)  a C. mellékletben érintett fajokkal kapcsolatban említett valamely országból történő kivitel esetén az egyezménynek megfelelően a kérelmezőnek az ország illetékes hatósága által kiállított kiviteli engedélyt kell bemutatnia arról, hogy a példányok beszerzése az érintett fajok megőrzésére vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban történt; vagy

b)  a C. mellékletben érintett fajokkal kapcsolatban nem említett valamelyik országból történő kivitel vagy bármely országból történő újrakivitel esetén a kérelmezőnek a kiviteli vagy újrakiviteli országban e célra illetékes hatóság által az egyezménnyel összhangban kiállított kiviteli engedélyt, újrakiviteli bizonyítványt vagy eredetigazolást kell bemutatnia.

(4)  A D. mellékletben felsorolt fajok egyedeinek  az Unió  területére történő behozatalának feltétele a szükséges ellenőrzések elvégzése és a behozatali  bejelentés  előzetes bemutatása a behozatali vámhivatalban.

(5)  Az (1) bekezdés a) és  d ) pontjában, valamint a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában említett behozatali engedély megadásának feltételei nem vonatkoznak olyan példányokra, amelyek esetében a kérelmező írásos bizonyítékot nyújt be arról, hogy

a)  azokat előzőleg jogszerűen hozták be  az Unióba  vagy szerezték be  az Unióban , és hogy azokat – módosított vagy változatlan formában – ismételten hozták be  az Unióba ; vagy

b)  azok több mint ötven évvel korábban beszerzett, megmunkált példányok.

(6)  A Bizottság felhatalmazást kap, hogy az érintett származási országokkal lefolytatott egyeztetés alapján egyeztetést követően, valamint a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményének figyelembevételével a Bizottság  – végrehajtási 20. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek az jogi aktusokkal –   aktusokat fogadjon el, amelyek az Unióba  történő behozatalt általánosságban behozatal tekintetében általános korlátozást vagy bizonyos származási országok vonatkozásában korlátozhatja:országokra vonatkozó korlátozást vezetnek be: [Mód. 3]

a)  az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontjában vagy e) pontjában  említett feltételek alapján  az A. mellékletben felsorolt fajokkal kapcsolatban;

b)  az (1) bekezdés e) vagy a (2) bekezdés a) pontjában  említett feltételek alapján  a B. mellékletben felsorolt fajokkal kapcsolatban; és

c)  a B. mellékletben felsorolt olyan fajok élő egyedei vonatkozásában, amelyek magas halálozási arányt mutatnak a szállítás során, vagy azok vonatkozásában, amelyekről megállapításra került, hogy fogságban a természetes élettartamuknak megfelelő időtartamot valószínűleg nem élik meg; vagy

d)  az olyan fajok élő egyedeire, amelyekről megállapították, hogy  az Unió  természeti  környezetébe  történő bevitelük ökológiai fenyegetést jelent  az Unió  őshonos vadon élő állat- és növényfajaira.

Az első albekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. [Mód. 4]

A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában negyedévente közzéteszi az  első albekezdésnek megfelelően megállapított  korlátozások listáját.

(7)  Amennyiben  az Unióba  történő behozatalt követően különleges vasúti, légi vagy vízi szállítási műveletre kerül sor, a  Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el  az  e cikk  (1)–(4) bekezdésben említett, a behozatali vámhivatalban elvégzendő ellenőrzés és importokmány-bemutatás teljesítése tekintetében  történő eltérés engedélyezésére   vonatkozóan  , annak érdekében, hogy ezen ellenőrzéseket és az okmányok bemutatását egy másik, a 12. cikk (1) bekezdése alapján kijelölt vámhivatalnál is elvégezhessék.

5. cikk

 Az Unióból  történő kivitel és újrakivitel

(1)  Az A. mellékletben felsorolt fajok egyedeinek  az Unióból  történő kivitele vagy újrakivitele során el kell végezni a szükséges ellenőrzéseket, és azon tagállam igazgatási hatósága által megadott kiviteli engedélyt vagy újrakiviteli bizonyítványt  , amelyben a példányok találhatók, előzetesen  be kell mutatni a vámkezelést végző vámhivatalban.

(2)  Az A. mellékletben felsorolt fajok egyedeinek példányaira a kiviteli engedély csak abban az esetben adható meg, ha a következő feltételek teljesülnek:

a)  az illetékes tudományos testület írásos véleménye szerint az egyedek befogása vagy természetből történő begyűjtése vagy ezek kivitele nem befolyásolja hátrányosan a fajok természetvédelmi helyzetét vagy a fajok érintett populációja által elfoglalt terültetek kiterjedését;

b)  a kérelmező írásos bizonyítékot szolgáltat, hogy a példányokat az érintett fajok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban szerezték be; amennyiben a kérelmet nem a származási tagállamban nyújtják be, az ilyen írásos bizonyítékhoz olyan bizonyítványt kell mellékelni, mely tanúsítja, hogy a példányt a természetes lelőhelyén hatályos jogszabályokkal összhangban szerezték be;

c)  Az igazgatási hatóság megbizonyosodott arról, hogy

i.  az élő példányt úgy készítették elő a szállításra és úgy szállították, hogy a sérülés, az egészségkárosodás vagy a kegyetlen bánásmód  veszélyét  minimálisra csökkentették, és

ii.  – az egyezmény I. függelékében fel nem sorolt fajok egyedeinek felhasználása elsődlegesen nem kereskedelmi célból történik, vagy

–  e rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett fajok egyedeinek az egyezményben részes fél államába történő kivitele esetében a behozatali engedélyt kiadták;

és

d)  a tagállam igazgatási hatósága az illetékes tudományos testülettel folytatott konzultáció után megbizonyosodott arról, hogy a fajok megőrzésével kapcsolatban semmiféle más ok nem áll fenn, amely a kiviteli engedély kiadása ellen szólna.

(3)  Az újrakiviteli bizonyítvány csak abban az esetben állítható ki, ha a (2) bekezdés c) és d) pontjában említett feltételek teljesülnek, és a kérelmező írásos bizonyítékot ad arról, hogy a példányokat

a)  az Unióba  e rendelet előírásaival összhangban hozták be;

b)  amennyiben azokat 1997. március 3-a előtt hozták be  az Unió  területére, akkor az a 3626/82/EGK(7) tanácsi rendelet rendelkezéseivel összhangban történt; vagy  ha e rendeletek hatálybalépése előtt, de 1997. március 3-át követően hozták be az Unió területére akkor az a 338/97/EK rendelet rendelkezéseivel összhangban történt; vagy

c)  amennyiben azokat 1984 előtt hozták be  az Unió  területére, akkor az egyezmény rendelkezéseivel összhangban  kerültek  a nemzetközi kereskedelembe; vagy

d)  jogszerűen vitték be egy tagállam területére, mielőtt az a) vagy b) pontban említett  rendeletek vagy az egyezmény  előírásai a példányokra vagy abban a tagállamban alkalmazhatóvá vált volna.

(4)  A B. és a C. mellékletekben felsorolt fajok példányainak  az Unióból  történő kivitele vagy újrakivitele során el kell végezni a szükséges ellenőrzéseket, és azon tagállam igazgatási hatósága által megadott kiviteli engedélyt vagy újrakiviteli bizonyítványt,  amelyben a példányok találhatók, előzetesen  be kell mutatni a vámkezelést végző vámhivatalban.

Kiviteli engedély csak akkor állítható ki, ha a (2) bekezdés a), b) pontjában, c) pontjának i. alpontjában, valamint d) pontjában említett előírásokat teljesítették.

Újrakiviteli engedély csak akkor állítható ki, ha a (2) bekezdés c) pontjának i. alpontjában és d) pontjában, valamint a (3) bekezdés a)–d) pontjában említett előírásokat teljesítették.

(5)  Amennyiben az újrakiviteli bizonyítvány iránti kérelem olyan példányokra vonatkozik, amelyeket egy másik tagállam által kiállított behozatali engedély alapján hoztak be  az Unió  területére, az igazgatási hatóság előzetesen konzultál az engedélyt kiállító igazgatási hatósággal.  A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el  a konzultációs  eljárásokra  és azon  esetekre   vonatkozóan , amelyekben konzultációra van szükség

(6)  A (2) bekezdés a) pontjában és c) pontjának i. alpontjában említett, kiviteli engedély vagy újrakiviteli bizonyítvány  kiállítására  vonatkozó feltételeket nem kell alkalmazni:

a)  a több mint 50 évvel korábban beszerzett, megmunkált példányokra; vagy

b)  a nem élő példányokra és azok részeire, valamint származékaira, amennyiben a kérelmező írásos bizonyítékkal igazolja, hogy azokat  jogszerűen szerezték meg azelőtt, hogy  e rendelet  , a 338/97/EK rendelet  vagy a 3626/82/EGK rendelet vagy az egyezmény rendelkezései  azokra alkalmazhatóvá váltak volna  .

(7)  Valamennyi tagállam illetékes tudományos testülete figyelemmel kíséri a B. mellékletben felsorolt fajok példányai vonatkozásában az érintett tagállam által kiállított kiviteli engedélyeket és e példányok kivitelét. Amennyiben a tudományos testület úgy ítéli meg, hogy valamely faj egyedeinek kivitelét korlátozni kell annak érdekében, hogy ezek mennyisége olyan szintű maradjon, amely az előfordulásuk szerinti ökorendszerben betöltött szerepüknek megfelel,  és  egyidejűleg jóval azon szintérték feletti legyen, amely következtében e fajok bekerülhetnek az A. mellékletbe a 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának vagy b) pontja i. alpontjának megfelelően, a tudományos testület írásos formában javasolja az illetékes igazgatási hatóságnak a megfelelő intézkedések megtételét az adott faj példányaira vonatkozó kiviteli engedélyek kiadásának korlátozására.

Amennyiben egy igazgatási hatósághoz javaslat érkezik az első albekezdésben említett intézkedésre, erről véleményével együtt tájékoztatja a Bizottságot.  A Bizottság  adott esetben –  végrehajtási jogi aktusokkal –  korlátozások bevezetését javasolja az érintett fajok kivitelére.  Ezen végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

6. cikk

A 4., 5. és 10. cikkben említett engedélyek és bizonyítványok megadása iránti kérelmek elutasítása

(1)  Ha egy tagállam elutasít egy engedély vagy bizonyítvány megadása iránti kérelmet e rendelet célját érintő jelentős esetben, akkor késedelem nélkül tájékoztatja a Bizottságot az elutasításról és annak okairól.

(2)  A Bizottság közli a többi tagállammal az (1) bekezdéssel összhangban megkapott információt e rendelet egységes alkalmazásának biztosítása érdekében.

(3)  Ha olyan példányra érkezik engedély vagy bizonyítvány megadása iránti kérelem, amelyre vonatkozóan egy kérelmet már előzőleg visszautasítottak, a kérelmezőnek a korábbi elutasításról tájékoztatnia kell a kérelem elbírálására illetékes hatóságot.

(4)  A tagállamok elismerik a kérelem másik tagállam illetékes hatósága általi elutasítását, amennyiben ezen elutasítás e rendelet valamely előírásán alapul.

Az első albekezdés azonban nem vonatkozik azon esetekre, amelyeknél a körülmények jelentősen megváltoztak, vagy amelyeknél a kérelem indokolására új bizonyítékot terjesztenek elő. Amennyiben az igazgatási hatóság ilyen esetekben egy engedélyt vagy bizonyítványt  állít  ki, erről, valamint a  kiállítás  indokairól tájékoztatja a Bizottságot.

7. cikk

Eltérések

(1)  Fogságban született és nevelt vagy mesterségesen szaporított példányok

Amennyiben a 8. cikket kell alkalmazni, az A. mellékletben felsorolt fajok fogságban született vagy nevelt, illetve mesterségesen szaporított példányainak védelmét a B. mellékletben felsorolt fajok példányaira alkalmazható előírásokkal összhangban kell megvalósítani.

A mesterségesen termesztett növények esetében  különleges feltételekkel  – a 4. és az 5. cikk rendelkezéseitől eltérés tehető.

 A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el:

a)  az annak megállapítására szolgáló  kritériumokra   vonatkozóan  , hogy egy példány fogságban született és nevelkedett-e, illetve mesterségesen szaporították-e és ez kereskedelmi célból történt-e;

b)  az e bekezdés a második albekezdésében említett különleges feltételekre  vonatkozóan , ha azok a következőkre vonatkoznak:

i.  növény-egészségügyi bizonyítványok felhasználása;

ii.  nyilvántartásba vett kereskedők és e cikk (4) bekezdésében említett tudományos intézetek által folytatott kereskedelem; és

iii.  hibridekkel folytatott kereskedelem.

(2)  Tranzitszállítás

A 4. cikktől eltérve, amennyiben egy példány  az Unión  keresztül történő tranzitszállítás alatt áll, a behozatali vámhivatalban nem szükséges az előírt engedélyek, bizonyítványok és bejelentések ellenőrzése és bemutatása.

A 3. cikk (1) bekezdésével és a 3. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjával összhangban a mellékletekben felsorolt fajok esetén az e bekezdés első albekezdésében említett eltérést csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a kiviteli vagy újrakiviteli harmadik ország illetékes hatósága olyan érvényes, az egyezmény által előírt kiviteli vagy újrakiviteli okmányt állított ki, amely azon példányokra vonatkozik, amelyekhez azt mellékelték, és amelyekben meghatározták a példányok rendeltetési helyét.

Amennyiben a kivitelt vagy az újrakivitelt megelőzően a második albekezdésben említett okmányt nem  állították  ki, a példányt le kell foglalni, és – adott esetben – el lehet kobozni, ha az okmányt nem nyújtják be utólag a  különleges  feltételeknek megfelelően. A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a kiviteli vagy újrakiviteli okmány utólagos benyújtásának különleges feltételeire vonatkozóan.

(3)  Személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságok

A 4. és 5. cikktől eltérve, az  azokban  foglalt előírások nem alkalmazandók az A‑D. mellékletekben felsorolt fajok nem élő példányaira, ezek részeire és származékaira, amennyiben azok olyan személyi és háztartáshoz tartozó ingóságok, amelyek  Unióba  történő behozatala, Unióból történő kivitele vagy  különleges  rendelkezésekkel összhangban történt. A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a személyi és háztartáshoz tartozó ingóságok behozatalára, kivitelére vagy újrakivitelére vonatkozó különleges rendelkezésekre vonatkozóan.

(4)  Tudományos intézmények

A 4., 5., 8. és 9. cikkben említett okmányok nem szükségesek a működési hely szerinti államok igazgatási hatóságai által bejegyzett tudósok és tudományos intézetek közötti olyan nem kereskedelmi jellegű kölcsönök, adományok és cserék esetében, amelyek herbáriumi példányokat és más tartósított, szárított vagy beágyazott múzeumi példányokat és élő növényi anyagokat érintenek, amelyeket olyan címkével láttak el, amelynek a mintáját határozták meg, illetve amelyeket valamely harmadik ország igazgatási hatósága által  kiállított  vagy elfogadott hasonló címkével láttak el.

A Bizottság – végrehajtási jogi aktusokkal – megállapítja az élő növényi anyagok címkéjének mintáját. Ezen végrehajtási aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

8. cikk

A kereskedelmi tevékenységek ellenőrzésére vonatkozó előírások

(1)  Az A. mellékletben felsorolt fajok példányainak megvétele, vételi ajánlat tétele, kereskedelmi célú beszerzése, kereskedelmi célú árubemutatása, kereskedelmi nyereséget célzó felhasználása és eladása, kereskedelmi célú tartása, eladási ajánlata vagy eladásra történő szállítása tilos.

(2)  A tagállamok megtilthatják példányok tartását, különösen az A. mellékletben felsorolt fajok élő állatainak esetében.

(3)  A vadon élő állat- és növényfajok megőrzésére vonatkozó egyéb  uniós  jogszabályok követelményeivel összhangban, az (1) bekezdésben említett tilalom alól esetenként eltérés engedélyezhető azon tagállam igazgatási hatósága által kiállított  arra  vonatkozó bizonyítvány révén, amelyben a példányok találhatók, amennyiben a példányok

a)  beszerezése  az Unióban  vagy  az Unióba  történő bevitele azelőtt történt, hogy az egyezmény I. függelékében vagy a 3626/82/EGK rendelet C.1. mellékletében vagy e rendelet  illetve a 338/97/EK rendelet  A. mellékletében felsorolt fajokra vonatkozó előírások  alkalmazhatóvá váltak volna ; vagy

b)  több mint 50 évvel korábban beszerzett, megmunkált példányok; vagy

c)  Unióba  történő bevitele  a 338/97/EK rendelet, vagy  e rendelet előírásaival összhangban történt, és azokat olyan célokra kívánják felhasználni, amelyek nem károsak az érintett fajok fennmaradása szempontjából; vagy

d)  egy állatfajnak fogságban született vagy nevelt példányai, vagy egy növényfajnak mesterségesen szaporított példányai, vagy ilyen példányok részei vagy származékai; vagy

e)  beszerzése kivételes körülmények között történt a tudományos fejlődés előmozdítása érdekében vagy alapvető biomedikai célokból a 86/609/EGK tanácsi irányelv(8) értelmében, amennyiben kizárólag e fajok bizonyulnak alkalmasnak e célokra, és amennyiben a fajnak olyan példányai nem állnak rendelkezésre, amelyek fogságban születtek vagy amelyeket ott szaporítottak; vagy

f)  olyan tenyésztési vagy szaporítási célokat szolgálnak, amelyek hozzájárulnak az érintett fajok megőrzéséhez; vagy

g)  kutatási vagy oktatási jellegű célokat szolgálnak a fajok megóvása vagy megőrzése körében; vagy

h)  egy tagállamból származnak, és a természetes életterükből az adott tagállamban hatályos jogszabályokkal összhangban gyűjtötték be őket.

(4)  A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el  az e cikk (1) bekezdésében említett tilalmak alóli, a (3) bekezdésben említett feltételeken alapuló általános  eltérésekre  , valamint az A. mellékletben felsorolt fajokra vonatkozó, a 3. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjával összhangban lévő általános  eltérésekre  vonatkozóan  . Ezen eltéréseknek összhangban kell lenniük a vadon élő állat-és növényfajok megőrzésére vonatkozó egyéb  uniós  jogszabályok előírásaival.

(5)  Az (1) bekezdésben említett tilalmakat kell alkalmazni a B. mellékletben felsorolt fajok példányaira is, kivéve, ha az érintett tagállam illetékes hatósága számára bizonyítani lehet, hogy az ilyen példányok beszerzése és – amennyiben azok  az Unió  területén kívülről származnak – behozatala a vadon élő állat- és növényfajok megőrzésére vonatkozó egyéb  uniós  jogszabályokkal összhangban történt.

(6)  A tagállamok illetékes hatóságai eladhatják a B., C. és D. mellékletekben felsorolt fajok e rendelet alapján elkobzott példányait, amennyiben azok így nem jutnak vissza közvetlenül azon természetes vagy jogi személyhez, akitől azt elkobozták, vagy aki részese volt a jogsértésnek. E példányokat ezután valamennyi célra jogszerűen megszerzettként lehet felhasználni.

9. cikk

Élő példányok szállítása

(1)  Az A. mellékletben felsorolt fajok valamelyikébe tartozó élő példány  Unión  belüli bármilyen, a behozatali engedélyben vagy e rendeletnek megfelelően kiállított bármilyen bizonyítványban megjelölt helyről történő szállításának feltétele azon tagállam igazgatási hatósága által megadott előzetes felhatalmazás, amelyben a példány található. A szállítás egyéb eseteiben a példány szállításáért felelős személynek – adott esetben – tudnia kell bizonyítani a példány jogszerű eredetét.

(2)  Az ilyen felhatalmazás

a)  csak abban az esetben adható meg, ha a tagállam illetékes tudományos testülete – vagy amennyiben a szállítás egy másik tagállamba történik, ez utóbbi állam illetékes tudományos testülete – megbizonyosodott arról, hogy a rendeltetési helyen az élő példány számára tervezett elhelyezés annak fennmaradása és gondozása céljából megfelelő;

b)  meglétét egy  bizonyítvány  kiállítása erősíti meg; és

c)  meglétét adott esetben, azonnal közölni kell azon tagállam igazgatási hatóságával, amelyben a példányt el kívánják helyezni.

(3)  Azonban ilyen felhatalmazásra nincs szükség, ha egy élő állatot sürgős állatorvosi kezelés céljából kell szállítani, és visszaszállítása közvetlenül az engedélyezett tartási helyére történik.

(4)  Amennyiben a B. mellékletben felsorolt fajok élő példányát  az Unión  belül szállítják, a példány birtokosa ezt csak annak biztosítása után fejezheti be, ha a tervezett címzettet megfelelően tájékoztatta a példány megfelelő gondozásához szükséges elhelyezésről, berendezésről és gyakorlatról.

(5)  Amennyiben élő példányokat szállítanak  az Unióba , onnan ki vagy azon belül, vagy egy ideig ott tartják azokat a tranzitszállítás vagy a kirakodás során, ezeket olyan módon kell felkészíteni, szállítani és gondozni, hogy a sérülés, az egészségkárosodás vagy a kegyetlen bánásmód veszélye minimális szinten maradjon, és állatok esetében az állatok szállítás közbeni védelméről szóló  uniós  jogszabályok betartásra kerüljenek.

(6)  A  Bizottságot   fel kell hatalmazni, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el  azon fajok élő példányainak tartására és szállítására  vonatkozó korlátozásokra   vonatkozóan  , amelyek  Unióba  történő behozatalát a 4. cikk (6) bekezdésével összhangban korlátozták.

10. cikk

Kiállítandó engedélyek, bejelentések és bizonyítványok [Mód. 5]

Egy tagállam igazgatási hatósága – erre irányuló kérelem és valamennyi szükséges bizonyíték bemutatása esetén – az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában, az 5. cikk (3) és (4) bekezdésében, a 8. cikk (3) bekezdésében és a 9. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett célokból bizonyítványt állíthat ki, amennyiben az ehhez szükséges valamennyi feltétel teljesül.

(1a)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el az (1) bekezdésben említett bizonyítványok külalakjának meghatározása érdekében. Ezen végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. [Mód. 6]

1b)  Egy tagállam igazgatási hatósága – erre irányuló kérelem és valamennyi szükséges bizonyíték bemutatása esetén – a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint az 5. cikk (1) és (4) bekezdésében említett célokból engedélyt állíthat ki, amennyiben az ehhez szükséges valamennyi feltétel teljesül.

(1c)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el az (1b) bekezdésben említett engedélyek külalakjának meghatározása érdekében. Ezen végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. [Mód. 8]

(1d)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el a 4. cikk (3) és (4) bekezdésében említett behozatali bejelentés külalakjának meghatározása érdekében. E végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. [Mód. 9]

11. cikk

Az engedélyek és bizonyítványok érvényessége és különleges feltételek

(1)  A tagállamok által bevezethető vagy fenntartható szigorúbb intézkedések sérelme nélkül, a tagállamok illetékes hatóságai által e rendelettel összhangban kiállított engedélyek és bizonyítványok az egész  Unióban  érvényesek.

(2)  Az ilyen  engedélyeket vagy bizonyítványokat, valamint az ezeken alapuló más engedélyeket vagy bizonyítványokat érvénytelennek kell tekinteni, amennyiben az illetékes hatóság vagy – az engedélyt vagy bizonyítványt kiállító illetékes hatósággal lefolytatott konzultációt követően – a Bizottság megállapítja, hogy azok kiállítása a rá vonatkozó követelmények teljesülésének téves feltételezésén alapult.

Egy tagállam területén elhelyezett és ilyen okmányokkal ellátott példányokat e tagállam illetékes hatóságai lefoglalják és elkobozhatják.

(3)  E rendeletnek megfelelően kiállított bármely engedélyben vagy bizonyítványban a kiállító hatóság feltételeket és követelményeket határozhat meg annak biztosítása érdekében, hogy e rendelet előírásai teljesüljenek. Amennyiben ilyen feltételeket vagy követelményeket kell feltüntetni  az engedélyek vagy  a bizonyítványok  nyomtatványán , erről a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot.

(4)  A vonatkozó kiviteli engedély vagy újrakiviteli bizonyítvány másolata alapján kiállított behozatali engedély a példányok  Unióba  történő behozatala tekintetében csak abban az esetben lesz érvényes, ha ehhez az eredeti kiviteli engedélyt vagy újrakiviteli bizonyítványt is mellékelték.

(5)  A  Bizottságot   fel kell hatalmazni, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el  az engedélyek és bizonyítványok  kiállításának határidejére   vonatkozóan  .

12. cikk

Behozatali és kiviteli helyek

(1)  A tagállamok vámhivatalokat jelölnek ki az e rendelet hatálya alá tartozó fajok  Unióba  történő behozatalára és  Unióból  történő kivitelére vonatkozó ellenőrzések és vámkezelés elvégzésére, abból a célból, hogy átruházzák rájuk az e rendelet hatálya alá tartozó fajok példányainak a 2913/92/EGK rendelet szerinti vámkezelését vagy vámnyilatkozat kiadását, és meghatározzák, melyek a kifejezetten az élő példányok kezelésére szolgáló vámhivatalok.

(2)  Az (1) bekezdés szerint kijelölt valamennyi vámhivatalt elegendő számú és megfelelően kiképzett személyzettel kell ellátni. A tagállamok biztosítják, hogy az elhelyezés az élő állatok szállítására és elhelyezésére vonatkozó  uniós  jogszabályoknak megfeleljen és – amennyiben szükséges – megteszik az élő növények esetében szükséges intézkedéseket.

(3)  Az (1) bekezdés szerint kijelölt valamennyi hivatalt bejelentik a Bizottságnak, amely ezek listáját közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(4)  Kivételes esetekben és  különleges  kritériumoknak megfelelően az igazgatási hatóság  az Unióba  történő behozatal vagy az Unióból történő kivitel vagy újrakivitel kezelésére olyan vámhivatalt is felhatalmazhat, amelyet nem az (1) bekezdéssel összhangban jelöltek ki. A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az olyan különleges kritériumokra vonatkozóan, amelyeknek megfelelően a behozatal, kivitel vagy újrakivitel kezelésére más vámhivatal is felhatalmazható.

(5)  A tagállamok biztosítják a nyilvánosság tájékoztását a határátkelési pontoknál  az  e rendelet  értelmében elfogadott   szabályokról  .

13. cikk

Igazgatási hatóságok, tudományos testületek és más illetékes hatóságok

(1)  Valamennyi tagállam kijelöl egy igazgatási hatóságot, amely elsődlegesen felelős e rendelet végrehajtásáért és a Bizottsággal történő kapcsolattartásért.

Valamennyi tagállam további igazgatási hatóságokat és más illetékes hatóságokat is kijelölhet a rendelet végrehajtásának céljából, ebben az esetben az elsődleges igazgatási hatóság feladata annak biztosítása, hogy a többi hatóság valamennyi, e rendelet  helyes  végrehajtásához szükséges tájékoztatást megkapjon.

(2)  Valamennyi tagállam kijelöl egy vagy több, megfelelő képesítéssel rendelkező tudományos testületet, amelyek feladatainak az egyéb kijelölt igazgatási hatóságokétól függetlennek kell lennie.

(3)  A tagállamok  legkésőbb 1997. március 3-ig  megküldik az igazgatási hatóságok, az engedélyek vagy bizonyítványok kiadására illetékes más hatóságok, valamint a tudományos testületek nevét és címét a Bizottságnak, amely ezt az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi.

Az (1) bekezdés első albekezdésében említett valamennyi igazgatási hatóság két hónapon belül megküldi a Bizottságnak – annak megkeresése alapján – az engedélyek vagy bizonyítványok aláírására felhatalmazott személyek nevét és aláírásmintáját és az engedélyek vagy bizonyítványok hitelesítésére használt pecsétek, bélyegzők vagy más eszközök lenyomatait.

A tagállamok a megadott adatokban bekövetkező valamennyi változást – legkésőbb e változások bekövetkeztét követő két hónapon belül – közlik a Bizottsággal.

14. cikk

Az előírások betartásának ellenőrzése és a jogsértések kivizsgálása

(1)  A tagállamok  illetékes  hatóságai ellenőrzik az e rendeletben szereplő előírások betartását.

Amennyiben az illetékes hatóság bármikor úgy véli, hogy sérül ezen előírások betartása, megteszi a szükséges lépéseket a jogsértések megszüntetésére vagy jogi beavatkozást kezdeményez.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és – az egyezmény függelékeiben felsorolt fajok esetében – az egyezményi titkárságot az illetékes hatóságok által megtett bármely lépésről, amely e rendelettel kapcsolatos jelentős jogsértésekkel függ össze, beleértve a példányok lefoglalásait és elkobzásait.

(2)  A Bizottság felhívja a tagállamok illetékes hatóságainak figyelmét azon ügyekre, amelyek vizsgálatát szükségesnek tartja e rendelet keretén belül. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és – az egyezmény függelékében felsorolt fajok esetében – az egyezményi titkárságot az ennek nyomán lefolytatott vizsgálatok eredményeiről.

(3)  Valamennyi tagállam képviselőjéből álló végrehajtási csoportot kell alakítani annak biztosítása céljából, hogy az e rendeletben foglalt előírások megvalósuljanak. A csoport elnöke a Bizottság képviselője.

A végrehajtási csoport vizsgál meg minden olyan, e rendelet végrehajtásával kapcsolatos technikai jellegű kérdést, amelyet az elnök vet fel vagy saját kezdeményezésére, vagy a csoport vagy a bizottság tagjainak kérelmére.

A Bizottság a végrehajtási csoportban elhangzó véleményeket a bizottság felé továbbítja.

15. cikk

Az információk közlése

(1)  A tagállamok és a Bizottság megosztják egymással az e rendelet végrehajtásához szükséges információkat.

A tagállamok és a Bizottság biztosítják a szükséges lépések megtételét annak érdekében, hogy tájékoztassák a nyilvánosságot és az  egyezmény  és e  rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok, valamint   az e rendelet értelmében elfogadott  előírások közismertek és köztudottak legyenek.

(2)  A Bizottság kapcsolatot tart az egyezményi titkársággal annak érdekében, hogy az egyezmény ténylegesen megvalósuljon az a rendelet hatálya alá tartozó területen.

(3)  A Bizottság haladéktalanul továbbítja a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményét az érintett tagállamok igazgatási hatóságai felé.

(4)  A tagállamok igazgatási hatóságai a Bizottsághoz minden év június 15. előtt megküldik azokat az előző évre vonatkozó információkat, amelyek az egyezmény VIII. cikke (7) bekezdésének a) pontja szerinti jelentés elkészítéséhez szükségesek, továbbá azokat, amelyek az A., B. és C. mellékletben felsorolt fajok példányainak nemzetközi kereskedelmére, valamint a D. mellékletben felsorolt fajok  Unióba  történő behozatalára vonatkoznak.  A Bizottság   – végrehajtási jogi aktusokkal –   meghatározza  1 a megadandó információkat és azok benyújtásának formáját  .  Ezen végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Az első albekezdésben említett adatszolgáltatás alapján a Bizottság minden év október 31. előtt kiadja az e rendelet hatálya alá tartozó fajoknak  az Unióba  behozott, onnan kivitt vagy újrakivitt példányaira vonatkozó statisztikai jelentést, és továbbítja az egyezményi titkárság felé az azon fajokra vonatkozó adatokat, amelyekre az egyezmény vonatkozik.

A 22. cikk sérelme nélkül, a tagállamok igazgatási hatóságai minden második év június 15. előtt – és először 1999-ben – közölnek a Bizottsággal minden olyan információt az előző két évre vonatkozóan, amely az egyezmény VIII. cikke (7) bekezdésének b) pontjában említett jelentések elkészítéséhez szükséges, valamint az e rendelet előírásainak megfelelő, az egyezmény hatálya alá nem tartozó információkat.  A Bizottság   – végrehajtási jogi aktusokkal –   meghatározza  2 a megadandó információkat és azok benyújtásának formáját    Ezen végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A harmadik albekezdésben említett információk alapján a Bizottság minden második év október 31. előtt – és először 1999-ben – jelentést készít e rendelet végrehajtásáról és alkalmazásáról.

(5)  Tekintettel a mellékletek készülő kiegészítéseire, a tagállamok illetékes hatóságai valamennyi vonatkozó információt megküldenek a Bizottságnak. A Bizottság  – végrehajtási jogi aktusokkal –   meghatározza  a szükséges információkat  . Ezen végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(6)  A  2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi  irányelvvel(9) összhangban a Bizottság megteszi a megfelelő intézkedéseket az e rendelet végrehajtása során közölt információk titkosságának védelme érdekében.

16. cikk

Szankciók

(1)  A tagállamok megfelelő intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy e rendeletnek legalább a következő megsértéseit szankcionálják:

a)  a példányok  Unióba  történő behozatala vagy onnan történő kivitele vagy újrakivitele a megfelelő engedély vagy bizonyítvány nélkül vagy hamis, hamisított vagy érvénytelen engedéllyel vagy bizonyítvánnyal vagy olyan engedéllyel vagy bizonyítvánnyal, amelyet a  kiállító  hatóság engedélye nélkül változtattak meg;

b)  a rendelet alapján kiállított engedélyen vagy bizonyítványon rögzített feltételek megsértése;

c)  hamis nyilatkozat tétele vagy tudottan hamis információ szolgáltatása egy engedély vagy bizonyítvány megszerzése érdekében;

d)  hamis, meghamisított vagy érvénytelen, illetve felhatalmazás nélkül módosított engedély vagy bizonyítvány használata egy  uniós  engedély vagy bizonyítvány megszerzéséhez vagy e rendelettel kapcsolatos bármely más hivatalos célra;

e)  a behozatali bejelentés elmulasztása vagy hamis behozatali bejelentés tétele;

f)  élő példányok szállítása a sérülés, egészségkárosodás vagy kegyetlen bánásmód veszélyének minimálisra csökkentésére irányuló, megfelelő előkészület nélkül;

g)  az A. mellékletben felsorolt fajok példányainak a behozatali engedély kiadása idején vagy később kapott felhatalmazástól eltérő felhasználása;

h)  mesterségesen szaporított növények kereskedelme a 7. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében előírt követelményekkel ellentétben;

i)  a példányoknak  az Unió  területére vagy onnan kifelé vagy azon keresztül történő szállítása e rendelettel összhangban kiállított megfelelő engedély vagy bizonyítvány nélkül és az egyezményben részes harmadik országból történő kivitel vagy újrakivitel esetében az egyezménnyel összhangban kiállított engedély vagy bizonyítvány vagy ilyen engedély vagy bizonyítvány meglétére vonatkozó kielégítő bizonyíték nélkül;

j)  példányok megvétele vagy azokra vételi ajánlat tétele, kereskedelmi célú beszerzésük, használatuk kereskedelmi nyereség céljából, kereskedelmi célú nyilvános árubemutatásuk, eladásuk, kereskedelmi célú tartásuk, eladási ajánlatuk vagy eladásra történő szállításuk a 8. cikkel megszegésével;

k)  egy engedély vagy bizonyítvány felhasználása olyan példányhoz, amely nem azonos azzal, mint amelyre  azt kiállították ;

l)  e rendelet szerint kiállított engedély vagy bizonyítvány meghamisítása vagy megváltoztatása;

m)  egy  uniós  behozatali, kiviteli vagy újrakiviteli engedély vagy bizonyítvány iránti kérelem elutasításáról való  tájékoztatás  elmulasztása a 6. cikk (3) bekezdésének megfelelően.

(2)  Az (1) bekezdésben említett intézkedéseknek meg kell felelniük a jogsértés jellegének és súlyosságának, és előírásokat kell tartalmazniuk a példányok lefoglalására és – adott esetben – azok elkobzására.

(3)  Amennyiben egy példányt elkoboznak, az elkobzással a tagállam illetékes hatóságát bízzák meg, amely

a)  a tagállam Tudományos Testületével lefolytatott egyeztetés után – e rendelet és az egyezmény céljaival és rendelkezéseivel összhangban – elhelyezi a példányt vagy más módon rendelkezik a példányról; és

b)  élő példány  Unióba  történő behozatala esetében a kiviteli országgal történt megbeszélést követően – az elkövető személy költségére – visszaküldheti azt a kiviteli országba.

(4)  Amennyiben a B. vagy a C. mellékletben felsorolt fajok valamelyikének egy élő példánya érvényes engedély vagy bizonyítvány nélkül érkezik  az Unióba  történő beléptetés helyére, a példányt le kell foglalni vagy el lehet kobozni, vagy ha a címzett visszautasítja a példány átvételét, akkor a tagállam beléptetési pont szerint illetékes hatóságai – adott esetben – megtagadhatják a szállítmány beléptetését és kötelezhetik a szállítót a példány visszaszállítására annak eredeti indítási helyére.

17. cikk

Tudományos Felülvizsgálati Csoport

(1)  E rendelettel létrejön a Tudományos Felülvizsgálati Csoport, amely valamennyi tagállam tudományos testületének vagy testületeinek képviselőiből áll, és elnöke a Bizottság képviselője.

(2)  A Tudományos Felülvizsgálati Csoport megvizsgálja az e rendelet alkalmazásával összefüggő valamennyi olyan – különösen a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjával, a (2) bekezdésének a) pontjával és (6) bekezdésével kapcsolatos – tudományos kérdést, amelyet az elnök vagy a saját kezdeményezésére, vagy e csoport vagy a  bizottság  tagjainak kérésére vet fel.

(3)  A Bizottság a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményét továbbítja a bizottsághoz.

18. cikk

 További felhatalmazási jogkörök

(1)  A  Bizottságot   fel kell hatalmazni, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az  egységes  feltételekre és kritériumokra vonatkozóan  a következők tekintetében:

a)  a 4. cikkben, az 5. cikkben, a 7. cikk (4) bekezdésében és a 10. cikkben említett okmányok  kiállítása  , érvényessége és felhasználása;

b)  a 7. cikk (1) bekezdése második albekezdésének a) pontjában említett növény-egészségügyi bizonyítványok felhasználása;

c)  szükség esetén a példányok megjelölésére szolgáló eljárások meghatározása az azonosítás megkönnyítésére  és e rendelet előírásai  betartásának biztosítására.

(2)  A  Bizottságot   fel kell hatalmazni, hogy  szükség esetén  a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a  az egyezményben részt vevő felek konferenciája által elfogadott határozatok, az egyezmény állandó bizottsága által meghozott határozatok vagy előterjesztett javaslatok és az egyezményi titkárság javaslatainak végrehajtására  irányuló további intézkedésekre   vonatkozóan  .

(3)  A  Bizottságot   fel kell hatalmazni, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el  az A‑D.  melléklet módosítása   céljából  , az A. mellékletre vonatkozó olyan módosítások kivételével, amelyek nem az egyezményben részt vevő felek  konferenciája  határozataiból következnek.

19. cikk

 További végrehajtási jogkörök 

(1)  A Bizottság  – végrehajtási jogi aktusokkal –  meghatározza a 4. cikkben, az 5. cikkben, a 7. cikk (4) bekezdésében és a 10. cikkben említett okmányok külalakját.  Ezen végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. 

(2)  A Bizottság – végrehajtási jogi aktusokkal – meghatározza a behozatali bejelentés benyújtására szolgáló űrlapot. Ezen végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. [Mód. 10]

20. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  Az e cikkben meghatározott feltételek mellett a Bizottság hatáskört kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2)  A Bizottsága a 4. cikk (6) bekezdésében, a 4. cikk (7) bekezdésében, az 5. cikk (5) bekezdésében, a 7. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, a 9. cikk (6) bekezdésében, a 11. cikk (5) bekezdésében, a 12. cikk (4) bekezdésében és a 18. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett felhatalmazása határozatlan időre szól [az alap jogalkotási aktus alapjogiaktus hatálybalépésének időpontja vagy a jogalkotó által megállapított bármely más időpont] –tól/-től kezdődő hatállyal. [Mód. 11]

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (6) bekezdésében, a 4. cikk (7) bekezdésében, az 5. cikk (5) bekezdésében, a 7. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, a 9. cikk (6) bekezdésében, a 11. cikk (5) bekezdésében, a 12. cikk (4) bekezdésében és a 18. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. [Mód. 12]

(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)  A a 4. cikk (6) bekezdésében, 4. cikk (7) bekezdésének, az 5. cikk (5) bekezdésének, a 7. cikk (1), (2) és (3) bekezdésének, a 8. cikk (4) bekezdésének, a 9. cikk (6) bekezdésének, a 11. cikk (5) bekezdésének, a 12. cikk (4) bekezdésének és a 18. cikk (1), (2) és (3) bekezdésének értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő [két hónapon] belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam [két hónap]-pal meghosszabbodik. [Mód. 13]

21. cikk

 A bizottsági eljárás

(1)  A Bizottságot egy  , a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglalkozó bizottságként említett bizottság segíti.  Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

22. cikk

Záró rendelkezések

Valamennyi tagállam értesíti a Bizottságot és az egyezményi titkárságot azon rendelkezésekről, amelyeket kifejezetten e rendelet végrehajtása céljából fogad el, és valamennyi olyan jogi eszközről és meghozott intézkedésről, amelyeket e rendelet alkalmazására és végrehajtására alkalmaz.

A Bizottság ezen információkról értesíti a többi tagállamot.

23. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 338/97/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozások e rendeletre való hivatkozásnak tekintendők, és a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell őket értelmezni.

24. cikk

 Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének napját követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt .

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

I. MELLÉKLET

Megjegyzések az A., B., C. és D. melléklet értelmezéséhez

1.  Az A., B., C. és D. mellékletben szereplő fajokra az alábbiakkal történik utalás:

a)  a fajok nevével; vagy

b)  mint egy magasabb rendszertani egységben vagy annak egy kiemelt részében foglalt valamennyi fajra.

2.  Az »spp.« rövidítés használatos egy magasabb rendszertani egység valamennyi fajának jelölésére.

3.  A fajnál magasabb rendszertani egységekre történő utalások csupán tájékoztató vagy osztályozó célúak.

4.  Az A. mellékletben félkövér betűvel szedett fajokat a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben(10) vagy a 92/43/EGK tanácsi irányelvben(11) meghatározott védelemnek megfelelően vették fel a listába.

5.  A növények esetében a következő rövidítések használatosak a fajnál alacsonyabb rendszertani egységeknél:

a)  az »ssp« rövidítés az alfajt;

b)  a »var(s)« rövidítés a változato(ka)t; valamint

c)  a »fa« rövidítés a formát jelöli.

6.  A fajok vagy magasabb rendszertani egységek neve mellett szereplő »(I)«, »(II)«, illetve »(III)« jelzések az Egyezmény azon függelékére utalnak, amelyben az érintett faj szerepel a 7–9. megjegyzésnek megfelelően. Amennyiben nincs semmilyen magyarázó jegyzet, az érintett faj nem szerepel az Egyezmény függelékeiben.

7.  Egy faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő (I) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység szerepel az Egyezmény I. függelékében.

8.  Egy faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő (II) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység szerepel az Egyezmény II. függelékében.

9.  Egy faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő (III) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység szerepel az Egyezmény III. függelékében. Ebben az esetben azt az országot, amelynek kapcsán az adott faj bekerült a III. függelékbe, szintén jelölik.

10.  »Nemesített növényfajta« (kultivár): a kultúrnövények nevezéktanának nemzetközi kódexe 8. kiadásának meghatározása alapján olyan növénykultúra, a) amelynek szelekciója egy sajátos jegy vagy jegyek kombinációja alapján történt b) amely e jegyek tekintetében elkülöníthető, egységes és stabil, és c) megfelelő eszközökkel történő szaporítás esetén megtartja ezeket a jellemzőket. Kultivár esetében csak az az új rendszertani egység vehető figyelembe, amelynek kategórianeve és meghatározása hivatalosan közzétételre került a kultúrnövények nevezéktanával foglalkozó nemzetközi kódex legújabb kiadásában.

11.  Hibridek csak abban az esetben szerepelhetnek a függelékekben, ha a természetben önálló és tartós populációik találhatók. Azon hibrid állatokra, amelyeknek négy felmenő generációjából egy vagy több példány az A. vagy B. mellékletben szereplő valamely fajba tartozott, éppúgy vonatkoznak e rendelet rendelkezései, mint ha önálló fajok lennének, akkor is, ha az érintett hibridek konkrétan nem szerepelnek a mellékletekben.

12.  Ha egy faj szerepel az A., B. vagy C. mellékletben, akkor annak minden része és származéka is szerepel ugyanazon mellékletben, kivéve, ha az adott fajra vonatkozó jegyzetben feltüntetik, hogy csak bizonyos részei és származékai szerepelnek a mellékletben. E rendelet 2. cikke t) pontjának megfelelően a B. vagy C. mellékletben szereplő faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellé tett »#« jel és az azt követő szám az adott magasabb rendszertani egység konkrét részeit és származékait jelöli e rendelet alkalmazásában, a következőképpen:

#1

Valamennyi rész és származék, kivéve:

a)  a mag, a spóra és a pollen (ideértve a pollíniumokat);

b)  a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek;

c)  a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág; valamint

d)  a Vanilla nemzetségbe tartozó mesterségesen szaporított növények termése, része és származéka.

#2

Valamennyi rész és származék, kivéve:

a)  a mag és a pollen; valamint

b)  a csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékek.

#3

Egész és szeletelt gyökerek, valamint annak részei.

#4

Valamennyi rész és származék, kivéve:

a)  a mag (ideértve az Orchidaceae maghéját), a spóra és a pollen (ideértve a pollíniumokat). A kivétel nem vonatkozik a Mexikóból exportált Cactaceae spp. magjára, valamint a Madagaszkárról exportált Beccariophoenix madagascariensis és Neodypsis decaryi magjára;

b)  a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek;

c)  a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág;

d)  a Vanilla (Orchidaceae) nemzetség, illetve a Cactaceae család betelepített vagy mesterségesen szaporított növényeinek termése, része és származéka; illetve

e)  az Opuntia nemzetség Opuntia alnemzetségébe és a Selenicereus (Cactaceae) nemzetségbe tartozó betelepített vagy mesterségesen szaporított növények szára, virága, része és származéka; valamint

f)  az Euphorbia antisyphilitica csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékei.

#5

A rönk, a fűrészfa és a furnérlemez.

#6

A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez és a rétegelt lemez.

#7

A rönk, a fanyesedék, őrlemény és kivonat.

#8

Föld alatti részek (é. gyökerek és gumók): egészben, részben vagy porítva.

#9

Valamennyi rész és származék, kivéve amelyen a következő címke szerepel »Készült ellenőrzött begyűjtésű Hoodia spp.-ből ellenőrzött előállítás során nyert anyagból a botswanai/namíbiai/dél-afrikai CITES irányító hatóságokkal való együttműködés keretében, a BW/NA/ZA xxxxxx számú megállapodás szerint«.

#10

A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez, ideértve a húros hangszerekhez való vonók gyártására használt félkész faárut.

#11

A rönk, a fűrészfa, furnérlemez, rétegelt lemez, őrlemény és kivonat.

#12

A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez, a rétegelt lemez és az illóolaj, a csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékek kivételével.

#13

Mag (nevezik endospermiumnak, gyümölcshúsnak vagy koprának is) és annak valamennyi származéka.

13.  Mivel az A. mellékletben szereplő egyetlen NÖVÉNYFAJRA vagy magasabb rendszertani egységre vonatkozóan sem történt kiegészítés abból a célból, hogy hibridjeit e rendelet 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően kell kezelni, ez azt jelenti, hogy az e fajokhoz vagy rendszertani egységekbe tartozó növények mesterséges szaporításával előállított hibridek a mesterséges szaporítást tanúsító kereskedelmi bizonyítvánnyal forgalomba hozhatók, és hogy e hibridek magjaira és pollenjére (beleértve a pollíniumokat), a róluk származó vágott virágra, a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncaira vagy szövettenyészeteire nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései.

14.  A vizeletre, az ürülékre és az ámbrára, amelyek mellékterméknek minősülnek és az érintett állatok kezelése nélkül keletkeznek, nem vonatkoznak e rendelet előírásai.

15.  A D. mellékletben szereplő állatfajokat illetően a rendelkezések kizárólag az élő és a teljes, illetve lényegében teljes elpusztult példányokra alkalmazandók, kivéve azokat a rendszertani egységeket, amelyek egyéb részeire és származékaira vonatkozóan az alábbi kiegészítések értelmében a rendelkezések szintén vonatkoznak:

§ 1

Bármely teljes vagy lényegében teljes bőr, nyers- vagy cserzett bőr.

Bármely toll, illetve bármely tollal borított bőr vagy más rész.

§ 2

16.  A D. mellékletben szereplő növényfajokat illetően a rendelkezések kizárólag az élő példányokra alkalmazandók, kivéve azokat a rendszertani egységeket, amelyek egyéb részeire és származékaira vonatkozóan az alábbi kiegészítések értelmében a rendelkezések szintén vonatkoznak:

§ 3

Szárított és friss növények, beleértve adott esetben a következőket: levelek, gyökerek/gyökértörzs, szár, mag/spóra, kéreg, illetve termés.

§ 4

A rönk, a fűrészfa és a furnérlemez.

A.  melléklet

B.  melléklet

C.  melléklet

Köznapi név

ÁLLATOK

CHORDATA (GERINCHÚROSOK)

MAMMALIA

Emlősök

ARTIODACTYLA

PÁROSUJJÚ PATÁSOK

Antilocapridae

Villásszarvú-antilopfélék

Villásszarvú antilop

Bovidae

Marhafélék

Addax nasomaculatus (I)

Mendeszantilop

Ammotragus lervia (II)

Sörényes juh

Antilope cervicapra (III Nepál)

Indiai antilop

Bison bison athabascae (II)

Erdei amerikai bölény

Gaur

Bos mutus (I) (a Bos grunniens-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései)

Jak

Bos sauveli (I)

Kouprey

Bubalus arnee (III Nepál) (a Bubalus bubalis-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései)

Vízibivaly

Bubalus depressicornis (I)

Alföldi anoa

Bubalus mindorensis (I)

Mindoro bivaly

Hegyi anoa

Budorcas taxicolor (II)

Takin

Capra falconeri (I)

Pödröttszarvú kecske

Capricornis milneedwardsii (I)

Kínai széró

Capricornis rubidus (I)

Vörös széró

Capricornis sumatraensis (I)

Déli gorál

Capricornis thar (I)

Himalájai széró

Cephalophus brookei (II)

Brooke-bóbitásantilop

Cephalophus dorsalis (II)

Feketelábú bóbitásantilop

Cephalophus jentinki (I)

Libériai bóbitásantilop

Cephalophus ogilbyi (II)

Ogilby-bóbitásantilop

Cephalophus silvicultor (II)

Sárgahátú bóbitásantilop

Cephalophus zebra (II)

Zebra-bóbitásantilop

Damaliscus pygargus pygargus (II)

Tarka lantszarvúantilop

Gazella cuvieri (I)

Edmi gazella

Gazella dorcas (III Algéria/ Tunézia)

Dorkász gazella

Gazella leptoceros (I)

Homoki gazella

Hippotragus niger variani (I)

Óriás fekete lóantilop

Kobus leche (II)

Zambézi mocsáriantilop

Naemorhedus baileyi (I)

Vörös gorál

Naemorhedus caudatus (I)

Hosszúfarkú gorál

Naemorhedus goral (I)

Közönséges gorál

Kínai gorál

Nanger dama (I)

Dám gazella

Oryx dammah (I)

Kardszarvú nyársasantilop

Oryx leucoryx (I)

Arab nyársasantilop

Ovis ammon (II) (az A. mellékletben szereplő alfajok kivételével)

Argali juh

Tibeti argali juh

Ovis ammon nigrimontana (I)

Kara Tau argali juh

Ovis canadensis (II) (csak a mexikói populáció; e rendelet mellékleteiben más populáció nem szerepel)

Vastagszarvú juh

Ovis orientalis ophion (I)

Ciprusi muflon

Ovis vignei (II) (az A. mellékletben szereplő alfaj kivételével)

Urial

Ovis vignei vignei (I)

Indiai urial

Pantholops hodgsonii (I)

Tibeti antilop, csiru

Philantomba monticola (II)

Kék bóbitásantilop

Pseudoryx nghetinhensis (I)

Vietnámi antilop

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

Abruzzói zerge

Saiga borealis (II)

Mongol tatárantilop

Saiga tatarica (II)

Nyugati tatárantilop

Tetracerus quadricornis (III Nepál)

Négyszarvú antilop

Camelidae

Tevefélék

Lama guanicoe (II)

Guanakó

Vicugna vicugna (I) (az alábbi populációik kivételével: Argentína [Jujuy és Catamarca tartományok természetes, valamint Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációi]; Bolívia [a teljes populáció]; Chile [a Primera Región populációja] és Peru [a teljes populáció]; amelyek a B. mellékletben szerepelnek)

Vicugna vicugna (II) (csak az alábbi populációk: Argentína(12) [Jujuy és Catamarca tartományok természetes, valamint Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációi]; Bolívia(13) [a teljes populáció]; Chile(14) [a Primera Región populációja]; Peru(15) [a teljes populáció]; az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel)

Vikunya

Cervidae

Szarvasfélék

Axis calamianensis (I)

Calamian-szarvas

Axis kuhlii (I)

Kuhl-szarvas

Axis porcinus annamiticus (I)

Annami-disznószarvas

Blastocerus dichotomus (I)

Lápi szarvas

Cervus elaphus bactrianus (II)

Kasmíri gímszarvas

Cervus elaphus barbarus (III Algéria/ Tunézia)

Atlasz-gímszarvas

Cervus elaphus hanglu (I)

Hangul-gímszarvas

Dama dama mesopotamica (I)

Mezopotámiai szarvas

Hippocamelus spp. (I)

Villásszarvasok

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Vörös nyársasszarvas cerasina alfaja

Muntiacus crinifrons (I)

Kontyos muntyákszarvas

Muntiacus vuquangensis (I)

Vietnami muntyákszarvas

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Maja fehérfarkú szarvas

Ozotoceros bezoarticus (I)

Pampaszarvas

Pudu mephistophiles (II)

Északi törpeszarvas

Pudu puda (I)

Déli törpeszarvas

Rucervus duvaucelii (I)

Mocsári szarvas

Rucervus eldii (I)

Líraszarvas

Hippopotamidae

Vízilófélék

Hexaprotodon liberiensis (II)

Törpevíziló

Hippopotamus amphibius (II)

Nílusi víziló

Moschidae

Pézsmaszarvasfélék

Moschus spp. (I) (csak az afganisztáni, bhutáni, india, mianmari, nepáli és pakisztáni populációi; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

Moschus spp. (II) (az afganisztáni, bhutáni, indiai, mianmari, nepáli és pakisztáni populációk kivételével; amelyek az A. mellékletben szerepelnek)

Pézsmaszarvasok

Suidae

Disznófélék

Babyrousa babyrussa (I)

Közönséges babiruszadisznó

Babyrousa bolabatuensis (I)

Bola Batu babiruszadisznó

Babyrousa celebensis (I)

Nagyfogú babiruszadisznó

Babyrousa togeanensis (I)

Malenge-szigeti babiruszadisznó

Sus salvanius (I)

Törpedisznó

Tayassuidae

Pekarifélék

Tayassuidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével és az örvös pekari (Pecari tajacu) Mexikóban és az USA-ban élő populációi kivételével, amelyek nem szerepelnek e rendelet mellékleteiben)

Pekarifélék

Catagonus wagneri (I)

Chaco-pekari

CARNIVORA

RAGADOZÓK

Ailuridae

Kispandafélék

Ailurus fulgens (I)

Kispanda

Canidae

Kutyafélék

Canis aureus (III India)

Aranysakál

Canis lupus (I/II)

(Minden populáció, kivéve Spanyolországnak a Duero folyótól északra fekvő területeinek és Görögországnak a 39. szélességi körtől északra fekvő területeinek populációit. Bhután, India, Nepál és Pakisztán populációi az I. függelékben szerepelnek; minden egyéb populáció a II. függelékben található. Kivéve a háziasított formát és a dingót, amelyek Canis lupus familiaris-ként és Canis lupus dingo-ként szerepelnek.

Canis lupus (II) (Spanyolországnak a Duero folyótól északra fekvő területeinek és Görögországnak a 39. szélességi körtől északra fekvő területeinek populációi). Kivéve a háziasított formát és a dingót, amelyek Canis lupus familiaris-ként és Canis lupus dingo-ként szerepelnek.

Szürke farkas

Canis simensis

Etióp sakál

Cerdocyon thous (II)

Közönséges pamparóka

Chrysocyon brachyurus (II)

Sörényesfarkas

Cuon alpinus (II)

Vadkutya

Lycalopex culpaeus (II)

Culpeo pamparóka

Lycalopex fulvipes (II)

Darwin-pamparóka

Lycalopex griseus (II)

Argentin pamparóka

Lycalopex gymnocercus (II)

Igazi pamparóka

Speothos venaticus (I)

Erdeikutya

Vulpes bengalensis (III India)

Indiai róka

Vulpes cana (II)

Afgán róka

Vulpes zerda (II)

Sivatagi róka

Eupleridae

Falanukfélék

Cryptoprocta ferox (II)

Fossza

Eupleres goudotii (II)

Falanuk

Fossa fossana (II)

Madagaszkári cibetmacska

Felidae

Macskafélék

Felidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével. A háziasított változat példányaira nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései)

Macskafélék

Gepárd

Caracal caracal (I) (csak az ázsiai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

Sivatagi macska (karakál)

Catopuma temminckii (I)

Temminck-macska

Felis nigripes (I)

Feketelábú macska

Felis silvestris (II)

Vadmacska

Leopardus geoffroyi (I)

Geoffroy-macska

Leopardus jacobitus (I)

Andesi macska

Leopardus pardalis (I)

Ocelot

Leopardus tigrinus (I)

Tigrismacska

Leopardus wiedii (I)

Hosszúfarkú macska

Lynx lynx (II)

Közönséges hiúz

Lynx pardinus (I)

Párduchiúz

Neofelis nebulosa (I)

Ködfoltos párduc

Panthera leo persica (I)

Ázsiai oroszlán

Panthera onca (I)

Jaguár

Panthera pardus (I)

Leopárd

Panthera tigris (I)

Tigris

Pardofelis marmorata (I)

Márványfoltos macska

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (csak a bangladesi, indiai és thaiföldi populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

Bengáli törpemacska törzsalakja

Prionailurus iriomotensis (II)

Iriomote-törpemacska

Prionailurus planiceps (I)

Laposfejű macska

Prionailurus rubiginosus (I) (csak az indiai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

Rozsdás macska

Puma concolor coryi (I)

Floridai puma

Puma concolor costaricensis (I)

Costa Ricai puma

Puma concolor couguar (I)

Keleti puma

Puma yagouaroundi (I) (csak a közép- és észak-amerikai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

Jaguarundi

Uncia uncia (I)

Hópárduc

Herpestidae

Mongúzfélék

Herpestes fuscus (III India)

Rövidfarkú mongúz fuscus alfaja

Herpestes edwardsi (III India)

Szürke mongúz

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

Jávai mongúz auropunctatus alfaja

Herpestes smithii (III India)

Smith-mongúz

Herpestes urva (III India)

Rákász-mongúz

Herpestes vitticollis (III India)

Csíkosnyakú mongúz

Hyaenidae

Hiénafélék

Proteles cristata (III Botswana)

Cibethiéna

Mephitidae

Bűzösborzfélék

Conepatus humboldtii (II)

Patagóniai bűzösborz

Mustelidae

Menyétfélék

Lutrinae

Vidraformák

Lutrinae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

Vidrák

Kongói tömpeujjúvidra

Enhydra lutris nereis (I)

Tengeri vidra

Lontra felina (I)

Parti vidra

Lontra longicaudis (I)

Hosszúfarkú vidra

Lontra provocax (I)

Déli vidra

Lutra lutra (I)

Közönséges vidra

Lutra nippon (I)

Japán vidra

Pteronura brasiliensis (I)

Óriásvidra

Mustelinae

Menyétformák

Eira barbara (III Honduras)

Tayra

Galictis vittata (III Costa Rica)

Nagy grizon

Martes flavigula (III India)

Sárgatorkú nyest

Martes foina intermedia (III India)

Nyest intermedia alfaja

Martes gwatkinsii (III India)

Gwatkins-nyest

Mellivora capensis (III Botswana)

Méhészborz

Mustela nigripes (I)

Feketelábú görény

Odobenidae

Rozmárfélék

Odobenus rosmarus (III Kanada)

Rozmár

Otariidae

Fülesfókafélék

Arctocephalus spp (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

Medvefókák

Arctocephalus philippii (II)

Juan Fernandez-medvefóka

Arctocephalus townsendi (I)

Guadelupe-medvefóka

Phocidae

Fókafélék

Mirounga leonina (II)

Déli elefántfóka

Monachus spp. (I)

Barátfókák

Procyonidae

Mosómedvefélék

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Ecsetfarkú nyestmedve

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Közép-amerikai macskanyérc

Nasua narica (III Honduras)

Fehérorrú koati

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Vörösorrú koati solitaria alfaja

Potos flavus (III Honduras)

Farksodró

Ursidae

Medvefélék

Ursidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

Medvefélék

Ailuropoda melanoleuca (I)

Óriáspanda

Helarctos malayanus (I)

Maláj medve

Melursus ursinus (I)

Ajakos medve

Tremarctos ornatus (I)

Pápaszemes medve

Ursus arctos (I/II)

(csak a bhutáni, kínai, mexikói és mongóliai populációk és az Ursus arctos isabellinus alfaj szerepel az I. függelékben; az összes többi populáció és alfaj a II. függelékben szerepel).

Barnamedve

Ursus thibetanus (I)

Örvös medve

Viverridae

Cibetmacskafélék

Arctictis binturong (III India)

Binturong

Civettictis civetta (III Botswana)

Afrikai cibetmacska

Cynogale bennettii (II)

Vidracibet

Hemigalus derbyanus (II)

Sávos pálmasodró

Paguma larvata (III India)

Álcás pálmasodró

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

Közönséges pálmasodró

Paradoxurus jerdoni (III India)

Jerdon-pálmasodró

Prionodon linsang (II)

Sávos tigrispetymeg

Prionodon pardicolor (I)

Foltos tigrispetymeg

Viverra civettina (III India)

Malabári cibetmacska

Viverra zibetha (III India)

Indiai cibetmacska

Viverricula indica (III India)

Kis cibetmacska

CETACEA

Cetek (delfinek, bálnák)

CETACEA spp. (I/II)(16)

Cetek

CHIROPTERA

DENEVÉREK

Phyllostomidae

Hártyásorrú denevérek

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Csíkoshátú gyümölcsdenevér

Pteropodidae

Repülőkutya-félék

Acerodon spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

Repülőrókák

Acerodon jubatus (I)

Fülöp-szigeteki repülőróka

Pteropus spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételéve)

Repülőrókák

Pteropus insularis (I)

Caroline-repülőróka

Pteropus livingstonii (II)

Livingstone-repülőróka

Pteropus loochoensis (I)

Japán repülőróka

Pteropus mariannus (I)

Mariana-repülőróka

Pteropus molossinus (I)

Aranyfejű repülőróka

Pteropus pelewensis (I)

Pelew-szigeti repülőróka

Pteropus pilosus (I)

Palau-repülőróka

Pteropus rodricensis (II)

Rodrigez-repülőkutya

Pteropus samoensis (I)

Samoa-repülőróka

Pteropus tonganus (I)

Tonga-repülőróka

Pteropus ualanus (I)

Kosrae-szigeti repülőróka

Pteropus voeltzkowi (II)

Pemba-repülőróka

Pteropus yapensis (I)

Yap-szigeti repülőróka

CINGULATA

ÖVESÁLLATOK

Dasypodidae

Tatufélék

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Északi csupaszfarkú tatu

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Nagy csupaszfarkú-tatu

Chaetophractus nationi (II) (A megállapított éves exportkvóta nulla. A faj minden példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük folytatott kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.)

Bolíviai szőröstatu

Priodontes maximus (I)

Óriástatu

DASYUROMORPHIA

ERSZÉNYES RAGADOZÓK

Dasyuridae

Erszényesnyestfélék

Sminthopsis longicaudata (I)

Hosszúfarkú erszényescickány

Sminthopsis psammophila (I)

Homoki erszényescickány

Thylacinidae

Erszényesfarkas-félék

Thylacinus cynocephalus (valószínűleg kipusztult) (I)

Erszényes farkas

DIPROTODONTIA

KEVÉSFOGÚ ERSZÉNYESEK

Macropodidae

Kengurufélék

Dendrolagus inustus (II)

Szürke kúszókenguru

Dendrolagus ursinus (II)

Fekete kúszókenguru

Lagorchestes hirsutus (I)

Vörhenyes nyúlkenguru

Lagostrophus fasciatus (I)

Keresztsávos nyúlkenguru

Onychogalea fraenata (I)

Kantáros karmoskenguru

Onychogalea lunata (I)

Holdas karmoskenguru

Phalangeridae

Kuszkuszfélék

Phalanger intercastellanus (II)

Sötétfarkú kuszkusz

Phalanger mimicus (II)

Déli kuszkusz

Phalanger orientalis (II)

Szürke kuszkusz

Spilocuscus kraemeri (II)

Apró foltoskuszkusz

Spilocuscus maculatus (II)

Foltos kuszkusz

Spilocuscus papuensis (II)

Pettyes foltoskuszkusz

Potoroidae

Patkánykenguru-félék

Bettongia spp. (I)

Patkánykenguruk

Caloprymnus campestris (valószínűleg kipusztult) (I)

Csupaszmellű patkánykenguru

Vombatidae

Vombatfélék

Északi vombat

LAGOMORPHA

NYÚLALAKÚAK

Leporidae

Nyúlfélék

Caprolagus hispidus (I)

Sörtés nyúl

Romerolagus diazi (I)

Mexikói nyúl

MONOTREMATA

KLOAKÁSOK

Tachyglossidae

Hangyászsünfélék

Zaglossus spp. (II)

Hosszúcsőrű hangyászsünök

PERAMELEMORPHIA

ORMÁNYOS ERSZÉNYESEK

Chaeropodidae

Hosszúlábú-bandikutfélék

Chaeropus ecaudatus (valószínűleg kipusztult) (I)

Hosszúlábú bandikut

Peramelidae

Bandikutfélék

Perameles bougainville (I)

Nyugati bandikut

Thylacomyidae

Macrotis lagotis (I)

Közönséges erszényesnyúl

Macrotis leucura (I)

Fehérfarkú erszényesnyúl

PÁRATLANUJJÚ PATÁSOK

Equidae

Lófélék

Equus africanus (I) (az Equus asinus-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései.)

Afrikai vadszamár

Equus grevyi (I)

Grevy-zebra

Equus hemionus (I/II) (A faj a II. függelékben szerepel, de az Equus hemionus hemionus és az Equus hemionus khur alfajok az I. függelékben találhatók.)

Ázsiai vadszamár

Equus kiang (II)

Kiang

Equus przewalskii (I)

Vadló

Equus zebra hartmannae (II)

Hartmann-hegyizebra

Equus zebra zebra (I)

Fokföldi hegyizebra

Orrszarvúfélék

Rhinocerotidae spp. (I) (a B. mellékletben szereplő alfajok kivételével)

Orrszarvúfélék

Ceratotherium simum simum (II) (csak a dél-afrikai és a szváziföldi populációk; az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel. Nemzetközi kereskedelem kizárólag élő állatok megfelelő és elfogadható célállomásra történő szállítása esetén, valamint vadászati trófeák esetén engedélyezhető. Az alfaj minden más példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük folytatott kereskedelmet ennek megfelelően kell szabályozni)

Déli szélesszájú orrszarvú

Tapírfélék

Tapiridae spp. (I) (a B. mellékletben szereplő faj kivételével)

Tapírfélék

Tapirus terrestris (II)

Közönséges tapír

TOBZOSKÁK

Manidae

Tobzoskafélék

Manis spp. (II)

(A Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica és Manis pentadactyla vadon befogott és elsődlegesen kereskedelmi célból forgalomba kerülő példányaira a megállapított éves exportkvóta nulla.)

Tobzoskák

VENDÉGIZÜLETESEK

Bradypodidae

Háromujjúlajhár-félék

Bradypus variegatus (II)

Füstös háromujjúlajhár

Kétujjúlajhár-félék

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Hoffman-kétujjúlajhár

Hangyászfélék

Myrmecophaga tridactyla (II)

Sörényes hangyász

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Északi hangyász

Főemlősök

PRIMATES spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

Főemlősök

Pókmajomfélék

Alouatta coibensis (I)

Coiba-bőgőmajom

Alouatta palliata (I)

Mellényes bőgőmajom

Alouatta pigra (I)

Mexikói bőgőmajom

Ékes pókmajom frontanus alfaja

Ateles geoffroyi panamensis (I)

Ékes pókmajom panamai alfaja

Brachyteles arachnoides (I)

Gyapjas pókmajom

Brachyteles hypoxanthus (I)

Északi gyapjasmajom

Oreonax flavicauda (I)

Sárgafarkú gyapjasmajom

Csuklyásmajomfélék

Callimico goeldii (I)

Ugró tamarin

Callithrix aurita (I)

Fehérpamacsos selyemmajom

Callithrix flaviceps (I)

Sárgafejű selyemmajom

Leontopithecus spp. (I)

Oroszlánmajmok

Saguinus bicolor (I)

Csupaszpofájú tamarin

Saguinus geoffroyi (I)

Geoffroy-tamarin

Saguinus leucopus (I)

Fehérkezű tamarin

Saguinus martinsi (I)

Martins-tamarin

Gyapjasfejű tamarin

Saimiri oerstedii (I)

Vöröshátú mókusmajom

Cerkóffélék

Cercocebus galeritus (I)

Kalapos mangábé

Cercopithecus diana (I)

Diána-cerkóf

Cercopithecus roloway (I)

Sárgacombú cerkóf

Sárgafarkú cerkóf

Colobus satanas (II)

Ördögkolobusz

Macaca silenus (I)

Oroszlánfejű makákó

Mandrillus leucophaeus (I)

Drill

Mandrillus sphinx (I)

Mandrill

Nasalis larvatus (I)

Borneói nagyorrúmajom

Közép-afrikai vöröskolobusz

Piliocolobus gordonorum (II)

Uzungwa-vööröskolobusz

Piliocolobus kirkii (I)

Kirk keleti kolobusz

Piliocolobus pennantii (II)

Keleti kolobusz

Piliocolobus preussi (II)

Preuss-kolobusz

Piliocolobus rufomitratus (I)

Tana-kolobusz

Piliocolobus tephrosceles (II)

Ugandai vöröskolobusz

Piliocolobus tholloni (II)

Thollon-vöröskolobusz

Presbytis potenziani (I)

Mentawai langur

Pygathrix spp. (I)

Piszeorrú majmok

Rhinopithecus spp. (I)

Piszemajmok

Semnopithecus ajax (I)

Kasmíri szürkelangur

Semnopithecus dussumieri (I)

Dussumier-szürkelangur

Semnopithecus entellus (I)

Hulmán langur

Semnopithecus hector (I)

Terrai szürkelangur

Semnopithecus hypoleucos (I)

Feketelábú szürkelangur

Semnopithecus priam (I)

Sri Lanka-i szürkelangur

Semnopithecus schistaceus (I)

Hegyi szürkelangur

Simias concolor (I)

Malacfarkúlangur

Trachypithecus delacouri (II)

Delacour-langur

Trachypithecus francoisi (II)

François-langur

Trachypithecus geei (I)

Aranylangur

Trachypithecus hatinhensis (II)

Ha Tinh-i langur

Trachypithecus johnii (II)

Nilgiri-langur

Trachypithecus laotum (II)

Laoszi langur

Trachypithecus pileatus (I)

Sapkás langur

Trachypithecus poliocephalus (II)

Fehérfejű langur

Trachypithecus shortridgei (I)

Shortridge-langur

Törpemakifélék

Cheirogaleidae spp. (I)

Törpemakifélék

Véznaujjúmaki-félék

Daubentonia madagascariensis (I)

Véznaujjú maki

Emberfélék

Gorilla beringei (I)

Keleti gorilla (hegyi gorilla)

Gorilla gorilla (I)

Gorilla

Pan spp. (I)

Csimpánzok

Pongo abelii (I)

Szumátrai orangután

Pongo pygmaeus (I)

Borneói orángután

Gibbonfélék

Hylobatidae spp. (I)

Gibbonfélék

Indrifélék

Indriidae spp. (I)

Indrifélék

Makifélék

Lemuridae spp. (I)

Makifélék

Fürgemakifélék

Lepilemuridae spp. (I)

Fürgemakifélék

Lórifélék

Nycticebus spp. (I)

Lajhármakik

Sakifélék

Cacajao spp. (I)

Uakarik

Callicebus barbarabrownae (II)

Nincs magyar neve

Callicebus melanochir (II)

Nincs magyar neve

Callicebus nigrifrons (II)

Feketehomlokú kabócamajom

Callicebus personatus (II)

Feketearcú kabócamajom

Chiropotes albinasus (I)

Fehérorrú sátánmajom

Koboldmakifélék

Tarsius spp. (II)

Koboldmakik

ORMÁNYOSOK

Elephantidae

Elefántfélék

Elephas maximus (I)

Ázsiai elefánt

Loxodonta africana (I) (a botswanai, namíbiai, dél-afrikai és zimbabwei populációk kivételével, amelyek a B. mellékletben szerepelnek)

Loxodonta africana (II)

(csak a botswanai, namíbiai, dél-afrikai és zimbabwei populációk(17); az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel)

Afrikai elefánt

RÁGCSÁLÓK

Chinchillidae

Csincsillafélék

Chinchilla spp. (I) (a háziasított forma példányaira nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései)

Csincsillák

Pakafélék

Cuniculus paca (III Honduras)

Pettyes paka

Agutifélék

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Közép-amerikai aguti

Kúszósülfélék

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Mexikói kúszósül

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Tüskés kúszósül

Tarajossülfélék

Hystrix cristata

Tarajos sül

Egérfélék

Leporillus conditor (I)

Nagy rőzsepatkány

Pseudomys fieldi praeconis (I)

Dűnelakó ausztrálegér

Xeromys myoides (I)

Ausztrál mocsáripatkány

Zyzomys pedunculatus (I)

Ausztrál szirtipatkány

Mókusfélék

Cynomys mexicanus (I)

Mexikói prérikutya

Marmota caudata (III India)

Hosszúfarkú mormota

Marmota himalayana (III India)

Himalájai mormota

Ratufa spp. (II)

Királymókusok

Callosciurus erythraeus

Csinos tarkamókus

Sciurus carolinensis

Keleti szürkemókust

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Deppe-erdeimókus

Sciurus niger

Amerikai rókamókus

MÓKUSCICKÁNY-ALAKÚAK

SCANDENTIA spp. (II)

Mókuscickányok

SIRENIA

SZIRÉNEK

Dugongidae

Dugongfélék

Dugong dugon (I)

Dugong

Manátifélék

Trichechidae spp. (I/II) (A Trichechus inunguis és a Trichechus manatus az I., a Trichechus senegalensis a II. függelékben szerepel.)

Manátik

Madarak

ANSERIFORMES

LÚDALAKÚAK

Anatidae

Récefélék

Anas aucklandica (I)

Auckland-szigeti réce

Anas bernieri (II)

Bernier-réce

Anas chlorotis (I)

Maori réce

Anas formosa (II)

Cifra réce

Anas laysanensis (I)

Laysani réce

Anas nesiotis (I)

Campbell-szigeti réce

Anas querquedula

Böjti réce

Asarcornis scutulata (I)

Dzsungelréce

Aythya innotata

Madagaszkári cigányréce

Aythya nyroca

Cigányréce

Branta canadensis leucopareia (I)

Kanadai lúd aleut-szigeteki alfaja

Branta ruficollis (II)

Vörösnyakú lúd

Branta sandvicensis (I)

Hawaii lúd

Cairina moschata (III Honduras)

Pézsmaréce

Coscoroba coscoroba (II)

Koszkoróbahattyú

Cygnus melancoryphus (II)

Feketenyakú hattyú

Dendrocygna arborea (II)

Pálmafütyülőlúd (Karibi fütyülőlúd)

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Feketehasú fütyülőlúd

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Sujtásos fütyülőlúd

Mergus octosetaceus

Brazíl bukó

Oxyura jamaicensis

Halcsontfarkú réce

Kékcsőrű réce

Rhodonessa caryophyllacea (valószínűleg kipusztult) (I)

Rózsásfejű réce

Sarkidiornis melanotos (II)

Bütykös fényréce

Tadorna cristata

Koreai ásólúd

SARLÓSFECSKE-ALAKÚAK

Trochilidae

Kolibrifélék

Trochilidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

Kolibrifélék

Glaucis dohrnii (I)

Bahia-remetekolibri

LILEALAKÚAK

Burhinidae

Ugartyúkfélék

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Koronás ugartyúk

Sirályfélék

Larus relictus (I)

Mongol sirály

Szalonkafélék

Numenius borealis (I)

Eszkimópóling

Numenius tenuirostris (I)

Vékonycsőrű póling

Tringa guttifer (I)

Pettyes cankó

GÓLYAALAKÚAK

Ardeidae

Gémfélék

Ardea alba

Nagy kócsag

Bubulcus ibis

Pásztorgém

Egretta garzetta

Kis kócsag

Papucscsőrűgólya-félék

Balaeniceps rex (II)

Papucscsőrű gólya

Gólyafélék

Ciconia boyciana (I)

Feketecsőrű gólya

Fekete gólya

Ciconia stormi

Pápaszemes gólya

Jabiru mycteria (I)

Jabiru

Leptoptilos dubius

Sárgafejű marabu

Mycteria cinerea (I)

Szumátrai tantalusz

Flamingófélék

Phoenicopteridae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

Flamingók

Phoenicopterus ruber (II)

Rózsás flamingó

Íbiszfélék

Eudocimus ruber (II)

Skarlátbatla

Geronticus calvus (II)

Déli tarvarjú

Geronticus eremita (I)

Tarvarjú

Nipponíbisz

Platalea leucorodia (II)

Kanalasgém

Pseudibis gigantea

Óriásíbisz

GALAMBALAKÚAK

Columbidae

Galambfélék

Caloenas nicobarica (I)

Sörényes galamb

Claravis godefrida

Sávos ezüstgalamb

Columba livia

Szirti galamb

Ducula mindorensis (I)

Mindori császárgalamb

Gallicolumba luzonica (II)

Luzoni csillagosgalamb

Goura spp. (II)

Koronásgalambfajok

Leptotila wellsi

Grenadai gerle

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Rózsás galamb

Vadgerle

SZALAKÓTALAKÚAK

Bucerotidae

Szarvascsőrűmadár-félék

Aceros spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

Ázsiai szarvascsőrű madarak

Aceros nipalensis (I)

Vöröstorkú szarvascsőrűmadár

Anorrhinus spp. (II)

Ázsiai szarvascsőrű madarak

Anthracoceros spp. (II)

Ázsiai szarvascsőrű madarak

Berenicornis spp. (II)

Ázsiai szarvascsőrű madarak

Buceros spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

Ázsiai szarvascsőrű madarak

Buceros bicornis (I)

Nagy szarvascsőrűmadár

Penelopides spp. (II)

Ázsiai szarvascsőrű madarak

Rhinoplax vigil (I)

Kalapácsfejű szarvascsőrűmadár

Rhyticeros spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

Ázsiai szarvascsőrű madarak

Rhyticeros subruficollis (I)

Sárgatorkú szarvascsőrűmadár

TURÁKÓALAKÚAK

Musophagidae

Turákófélék

Tauraco spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

Turákók

Tauraco bannermani (II)

Bannerman-turákó

SÓLYOMALAKÚAK

FALCONIFORMES spp. (II)

(az A. mellékletben szereplő fajok és az újvilágikeselyű-félék (Cathartidae) C. mellékletben szereplő egy fajának kivételével; e család többi faja nem szerepel e rendelet mellékleteiben)

Sólyomalakúak

Vágómadárfélék

Accipiter brevipes (II)

Kis héja

Accipiter gentilis (II)

Héja

Accipiter nisus (II)

Karvaly

Aegypius monachus (II)

Barátkeselyű

Aquila adalberti (I)

Ibériai sas

Aquila chrysaetos (II)

Szirti sas

Aquila clanga (II)

Fekete sas

Aquila heliaca (I)

Parlagi sas

Aquila pomarina (II)

Békászó sas

Buteo buteo (II)

Egerészölyv

Buteo lagopus (II)

Gatyás ölyv

Buteo rufinus (II)

Pusztai ölyv

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

Csigászhéja kubai alfaja

Circaetus gallicus (II)

Kígyászölyv

Circus aeruginosus (II)

Barna rétihéja

Circus cyaneus (II)

Kékes rétihéja

Circus macrourus (II)

Fakó rétihéja

Circus pygargus (II)

Hamvas rétihéja

Elanus caeruleus (II)

Kuhi

Eutriorchis astur (II)

Madagaszkári kígyászhéja

Gypaetus barbatus (II)

Saskeselyű

Gyps fulvus (II)

Fakó keselyű

Haliaeetus spp. (I/II) (a rétisas - Haliaeetus albicilla az I., a többi faj a II. függelékben szerepel)

Rétisasok

Harpia harpyja (I)

Hárpia

Hieraaetus fasciatus (II)

Héjasas

Hieraaetus pennatus (II)

Törpesas

Leucopternis occidentalis (II)

Tumbesi erdeiölyv

Milvus migrans (II) (a B. mellékletben szereplő Milvus migrans lineatus kivételével)

Barna kánya

Milvus milvus (II)

Vörös kánya

Neophron percnopterus (II)

Dögkeselyű

Pernis apivorus (II)

Darázsölyv

Pithecophaga jefferyi (I)

Majomevő sas

Újvilágikeselyű-félék

Gymnogyps californianus (I)

Kaliforniai kondor

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Királykeselyű

Vultur gryphus (I)

Andesi kondor

Sólyomfélék

Falco araeus (I)

Seychelle-szigeteki vércse

Falco biarmicus (II)

Feldegg-sólyom

Falco cherrug (II)

Kerecsensólyom

Falco columbarius (II)

Kis sólyom

Falco eleonorae (II)

Eleonóra-sólyom

Falco jugger (I)

Indiai sólyom

Falco naumanni (II)

Fehérkarmú vércse

Falco newtoni (I) (csak a Seychelle-szigeteki populáció)

Madagaszkári vércse

Falco pelegrinoides (I)

Sivatagi sólyom

Falco peregrinus (I)

Vándorsólyom

Falco punctatus (I)

Mauritiusi vércse

Falco rusticolus (I)

Északi sólyom (vadászsólyom)

Falco subbuteo (II)

Kabasólyom

Falco tinnunculus (II)

Vörösvércse

Falco vespertinus (II)

Kék vércse

Halászsasfélék

Pandion haliaetus (II)

Halászsas

TYÚKALAKÚAK

Cracidae

Hokkófélék

Crax alberti (III Kolumbia)

Kéklebenyes hokkó

Crax blumenbachii (I)

Atlanti hokkó

Crax daubentoni (III Kolumbia)

Sárgabütykös hokkó

Crax fasciolata

Csupaszarcú hokkó

Crax globulosa (III Kolumbia)

Pirosbütykös hokkó

Crax rubra (III Kolumbia, Costa Rica, Guatemala és Honduras)

Púpos hokkó

Mitu mitu (I)

Csupaszfülű mitu

Oreophasis derbianus (I)

Szarvas hokkó

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

Yukatáni erdeityúk

Pauxi pauxi (III Kolumbia)

Sisakoshokkó

Penelope albipennis (I)

Fehérszárnyú sakutyúk

Penelope purpurascens (III Honduras)

Borzas sakutyúk

Penelopina nigra (III Guatemala)

Szurdokguán

Pipile jacutinga (I)

Pápaszemes guán

Pipile pipile (I)

Trinidadi guán

Lábastyúkfélék

Macrocephalon maleo (I)

Kalapácsfejű tyúk

Fácánfélék

Argusianus argus (II)

Argosz-páva

Catreus wallichii (I)

Bóbitás fácán

Colinus virginianus ridgwayi (I)

Bozótfürj sonora-sivatagi alfaja

Crossoptilon crossoptilon (I)

Fehér fülesfácán

Crossoptilon mantchuricum (I)

Barna fülesfácán

Gallus sonneratii (II)

Gyöngyös bankivatyúk

Ithaginis cruentus (II)

Vérfácán

Lophophorus impejanus (I)

Himalájai fényfácán

Lophophorus lhuysii (I)

Kékfarkú fényfácán

Lophophorus sclateri (I)

Fehérfarkú fényfácán

Lophura edwardsi (I)

Vietnámi fácán

Lophura hatinhensis

Annami fácán

Lophura imperialis (I)

Császárfácán

Lophura swinhoii (I)

Nyerges fácán

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Pávaszemes pulyka

Odontophorus strophium

Örvös fogasfürj

Ophrysia superciliosa

Himalájai fürj

Pavo muticus (II)

Zöld páva

Polyplectron bicalcaratum (II)

Szürke pávafácán

Polyplectron germaini (II)

Barna pávafácán

Polyplectron malacense (II)

Maláj pávafácán

Polyplectron napoleonis (I)

Díszes pávafácán

Polyplectron schleiermacheri (II)

Borneói pávafácán

Rheinardia ocellata (I)

Gyöngyös fácán

Syrmaticus ellioti (I)

Fehérnyakú fácán

Syrmaticus humiae (I)

Burmai fácán

Syrmaticus mikado (I)

Mikádófácán

Tetraogallus caspius (I)

Kaszpi királyfogoly

Tetraogallus tibetanus (I)

Tibeti királyfogoly

Tragopan blythii (I)

Fehérhasú tragopán

Tragopan caboti (I)

Mandarintragopán

Tragopan melanocephalus (I)

Kasmír-tragopán

Tragopan satyra (III Nepál)

Szatírtragopán

Tympanuchus cupido attwateri (I)

Nagy prérityúk texasi alfaja

DARUALAKÚAK

Gruidae

Darufélék

Gruidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

Darufélék

Grus americana (I)

Lármás daru

Grus canadensis (I/II) (a faj a II. függelékben szerepel, de a Grus canadensis nesiotes és a Grus canadensis pulla alfajok az I. függelékben szerepelnek)

Kanadai daru

Grus grus (II)

Daru

Grus japonensis (I)

Mandzsu daru

Grus leucogeranus (I)

Hódaru

Grus monacha (I)

Kámzsás daru

Grus nigricollis (I)

Kormosfejű daru

Grus vipio (I)

Amúri daru

Túzokfélék

Otididae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

Túzokfélék

Ardeotis nigriceps (I)

Indiai túzok

Chlamydotis macqueenii (I)

Pettyes túzok

Chlamydotis undulata (I)

Galléros túzok

Houbaropsis bengalensis (I)

Bengáli florikán

Otis tarda (II)

Túzok

Sypheotides indicus (II)

Zászlós florikán

Tetrax tetrax (II)

Reznek

Guvatfélék

Gallirallus sylvestris (I)

Barna bozótguvat

Kagufélék

Rhynochetos jubatus (I)

Kagu

VERÉBALAKÚAK

Atrichornithidae

Bozótjárófélék

Atrichornis clamosus (I)

Lármás bozótjáró

Kotingafélék

Cephalopterus ornatus (III Kolumbia)

Díszes sisakosmadár

Cephalopterus penduliger (III Kolumbia)

Lebernyeges sisakosmadár

Cotinga maculata (I)

Kobaltkotinga

Rupicola spp. (II)

Szirtimadárfajok

Xipholena atropurpurea (I)

Fehérszárnyú kotinga

Sármányfélék

Gubernatrix cristata (II)

Zöld kardinálispinty

Paroaria capitata (II)

Vöröslábú kardinálispinty

Paroaria coronata (II)

Szürke kardinálispinty

Tangara fastuosa (II)

Szivárványos tangara

Szövőpintyfélék

Amandava formosa (II)

Olajzöld asztrild

Lonchura fuscata

Barna rízspinty

Lonchura oryzivora (II)

Rizspinty

Poephila cincta cincta (II)

Szakállas amandina törzsalakja

Pintyfélék

Carduelis cucullata (I)

Tűzcsíz

Carduelis yarrellii (II)

Aranyarcú csíz

Fecskefélék

Pseudochelidon sirintarae (I)

Fehérszemű nádifecske

Csirögefélék

Xanthopsar flavus (I)

Sáfránycsiröge

Mézevőfélék

Lichenostomus melanops cassidix (I)

Borzas mézevő cassidix alfaja

Légykapófélék, bozóttimáliák stb.

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

Rodriguez-poszáta

Cyornis ruckii (II)

Rück-niltava

Dasyornis broadbenti litoralis (valószínűleg kipusztult) (I)

Vörhenyes sörtésmadár

Dasyornis longirostris (I)

Nyugati sörtésmadár

Garrulax canorus (II)

Énekes álszajkó

Garrulax taewanus (II)

Tajvani álszajkó

Leiothrix argentauris (II)

Ezüstfülű napmadár (ezüstfülű fülemüle)

Leiothrix lutea (II)

Piroscsőrű napmadár (kínai fülemüle)

Liocichla omeiensis (II)

Szecsuáni naprigó

Picathartes gymnocephalus (I)

Fehérnyakú gólyalábúvarjú

Picathartes oreas (I)

Szürkenyakú gólyalábúvarjú

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Mauritiusi paradicsom-légykapó

Paradicsommadár-félék

Paradisaeidae spp. (II)

Paradicsommadár-félék

Pittafélék

Pitta guajana (II)

Szalagos pitta

Pitta gurneyi (I)

Sziámi pitta

Pitta kochi (I)

Bajszos pitta

Pitta nympha (II)

Tündérpitta

Bülbülfélék

Pycnonotus zeylanicus (II)

Sárgafejű bülbül

Seregélyfélék

Gracula religiosa (II)

Beó

Leucopsar rothschildi (I)

Bali seregély

Pápaszemesmadár-félék

Zosterops albogularis (I)

Ezüstbegyű pápaszemesmadár

GÖDÉNYALAKÚAK

Fregatidae

Fregattmadárfélék

Fregata andrewsi (I)

Fehérhasú fregattmadár

Gödényfélék

Pelecanus crispus (I)

Borzas gödény

Szulafélék

Papasula abbotti (I)

Falakó szula

HARKÁLYALAKÚAK

Capitonidae

Bajszikafélék

Semnornis ramphastinus (III Kolumbia)

Tukánbajszika

Harkályfélék

Campephilus imperialis (I)

Császárharkály

Dryocopus javensis richardsi (I)

Koreai fehérhasú harkály

Tukánfélék

Baillonius bailloni (III Argentína)

Sáfránytukán

Pteroglossus aracari (II)

Feketenyakú arasszári

Pteroglossus castanotis (III Argentína)

Barnafülű arasszári

Pteroglossus viridis (II)

Zöld arasszári

Ramphastos dicolorus (III Argentína)

Zöldcsőrű tukán

Ramphastos sulfuratus (II)

Szivárványcsőrű tukán

Ramphastos toco (II)

Tokótukán

Ramphastos tucanus (II)

Fehértorkú tukán

Ramphastos vitellinus (II)

Feketecsőrű tukán

Selenidera maculirostris (III Argentína)

Sávoscsőrű törpetukán

VÖCSÖKALAKÚAK

Podicipedidae

Vöcsökfélék

Podilymbus gigas (I)

Óriásvöcsök

VÉSZMADÁRALAKÚAK

Diomedeidae

Albatroszfélék

Phoebastria albatrus (I)

Rövidfarkú albatrosz

Papagájalakúak

PSITTACIFORMES spp. (II)

(az A. mellékletben szereplő fajok, valamint az Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus és Psittacula krameri fajok kivételével, amelyek nem szerepelnek e rendelet mellékleteiben)

Papagájalakúak

Kakadufélék

Cacatua goffiniana (I)

Tanimbar-kakadu

Cacatua haematuropygia (I)

Vörösfarú kakadu

Cacatua moluccensis (I)

Malaku-kakadu

Cacatua sulphurea (I)

Sárgafülű kakadu (beleértve a kis sárgabóbitás, a közép sárgabóbitás és a narancsbóbitás kakadut is)

Probosciger aterrimus (I)

Arakakadu

Lórifélék

Eos histrio (I)

Koronás lóri

Vini spp. (I/II) (A Vini ultramarina az I., az összes többi faj a II. mellékletben szerepel.)

Lórik (Vini-fajok)

Papagájfélék

Amazona arausiaca (I)

Vöröstorkú amazon

Amazona auropalliata (I)

Sárgatarkójú amazon

Amazona barbadensis (I)

Sárgavállú amazon

Amazona brasiliensis (I)

Vörösfarkú amazon

Amazona finschi (I)

Lilahomlokú amazon

Amazona guildingii (I)

Királyamazon

Amazona imperialis (I)

Császáramazon

Amazona leucocephala (I)

Kubai amazon

Amazona oratrix (I)

Sárgafejű amazon

Amazona pretrei (I)

Vörösmaszkos amazon

Amazona rhodocorytha (I)

Tüzeshomlokú amazon

Amazona tucumana (I)

Tukumán-amazon

Amazona versicolor (I)

Kékmaszkos amazon

Amazona vinacea (I)

Galambbegyű amazon

Amazona viridigenalis (I)

Zöldarcú amazon

Amazona vittata (I)

Puerto Rico-i amazon

Anodorhynchus spp. (I)

Jácintara-fajok

Ara ambiguus (I)

Nagy katonaara

Ara glaucogularis (I)

Kéktorkú ara

Ara macao (I)

Sárgavállú ara

Ara militaris (I)

Kis katonaara

Ara rubrogenys (I)

Vörösfülű ara

Cyanopsitta spixii (I)

Spix-ara

Cyanoramphus cookii (I)

Norfolk-szigeti kecskepapagáj

Cyanoramphus forbesi (I)

Mangere-kecskepapagáj

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

Piroshomlokú kecskepapagáj

Cyanoramphus saisseti (I)

Új-kaledóniai kecskepapagáj

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

Pirosarcú fügepapagáj

Eunymphicus cornutus (I)

Szarvas papagáj

Guarouba guarouba (I)

Aranypapagáj

Neophema chrysogaster (I)

Narancshasú fűpapagáj

Ognorhynchus icterotis (I)

Sárgafülű papagáj

Pezoporus occidentalis (valószínűleg kipusztult) (I)

Éjjeli papagáj

Pezoporus wallicus (I)

Földi papagáj

Pionopsitta pileata (I)

Skarláthomlokú papagáj

Primolius couloni (I)

Kékfejű törpeara

Primolius maracana (I)

Vöröshátú törpeara

Psephotus chrysopterygius (I)

Aranyvállú papagáj

Psephotus dissimilis (I)

Csuklyás papagáj

Psephotus pulcherrimus (valószínűleg kipusztult) (I)

Paradicsompapagáj

Psittacula echo (I)

Mauritiusi papagáj

Pyrrhura cruentata (I)

Kékmellű papagáj

Rhynchopsitta spp. (I)

Kékmellű papagáj

Strigops habroptilus (I)

Bagolypapagáj

NANDUALAKÚAK

Rheidae

Nandufélék

Pterocnemia pennata (I) (a Pterocnemia pennata pennata kivételével, amely a B. mellékletben szerepel)

Darwin-nandu

Pterocnemia pennata pennata (II)

Darwin-nandu törzsalakja

Rhea americana (II)

Nandu

PINGVINALAKÚAK

Spheniscidae

Pingvinfélék

Spheniscus demersus (II)

Pápaszemes pingvin

Spheniscus humboldti (I)

Humboldt-pingvin

BAGOLYALAKÚAK

STRIGIFORMES spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

Bagolyalakúak

Bagolyfélék

Aegolius funereus (II)

Gatyáskuvik

Asio flammeus (II)

Réti fülesbagoly

Asio otus (II)

Erdei fülesbagoly

Athene noctua (II)

Kuvik

Bubo bubo (II) (a B. mellékletben szereplő Bubo bubo bengalensis kivételével)

Uhu

Glaucidium passerinum (II)

Törpekuvik

Heteroglaux blewitti (I)

Erdei kuvik

Mimizuku gurneyi (I)

Óriáskuvik

Ninox natalis (I)

Karácsony-szigeteki kakukkbagoly

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

Kakukkbagoly undulata alfaja

Nyctea scandiaca (II)

Hóbagoly

Otus ireneae (II)

Sokoke-füleskuvik

Otus scops (II)

Füleskuvik

Strix aluco (II)

Macskabagoly

Strix nebulosa (II)

Szakállas bagoly

Strix uralensis (II) (a B. mellékletben szereplő Strix uralensis davidi kivételével)

Uráli bagoly

Surnia ulula (II)

Karvalybagoly

Gyöngybagolyfélék

Tyto alba (II)

Gyöngybagoly

Tyto soumagnei (I)

Vörhenyes gyöngybagoly

STRUCCALAKÚAK

Struthionidae

Struccfélék

Struthio camelus (I) (csak az algériai, Burkina Fasó-i, kameruni, a közép-afrikai köztársaságbeli, csádi, mali, mauritániai, marokkói, nigeri, nigériai, szenegáli és szudáni populációk; a többi populáció nem szerepel e rendelet mellékleteiben)

Strucc

TINAMÚALAKÚAK

Tinamidae

Tinamufélék

Tinamus solitarius (I)

Remetetinamu

TROGONALAKÚAK

Trogonidae

Trogonfélék

Pharomachrus mocinno (I)

Kvézál

HÜLLŐK

CROCODYLIA

KROKODILOK

CROCODYLIA spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

Krokodilok

Aligátorfélék

Alligator sinensis (I)

Kínai alligátor

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

Apoporiszi pápaszemes kajmán

Caiman latirostris (I) (az argentin populáció kivételével, amely a B. mellékletben szerepel)

Sakáre-kajmán

Melanosuchus niger (I) (a B. mellékletben szereplő brazil és ecuadori populációk kivételével. Az utóbbira nulla exportkvóta érvényes mindaddig, amíg az egyezmény titkársága és az IUCN/SSC krokodilspecialista csoportja éves exportkvótát meg nem állapít)

Fekete kajmán

Krokodilfélék

Crocodylus acutus (I) (a kubai populáció kivételével, amely a B. mellékletben szerepel)

Hegyesorrú krokodil

Crocodylus cataphractus (I)

Páncélos krokodil

Crocodylus intermedius (I)

Orinocói krokodil

Crocodylus mindorensis (I)

Mindoro-krokodil

Crocodylus moreletii (I) (Kivéve a B. mellékletben szereplő belize-i és mexikói populációkat, amelyekre nulla kvóta vonatkozik a kereskedelmi céllal forgalmazott, vadonból származó példányok esetében.)

Púpos krokodil

Crocodylus niloticus (I) (kivéve a botswanai, egyiptomi [a kereskedelmi céllal forgalmazott, vadonból származó példányokat nulla kvótával], etiópiai, kenyai, madagaszkári, malawi, mozambiki, namíbiai, dél-afrikai, ugandai, tanzániai (amelyre a fogságban felnevelt példányok mellett legfeljebb 1600 vadonból származó példányig terjedő kvóta vonatkozik, beleértve a vadászati trófeákat is), zambiai és zimbabwei populációkat, amelyek a B. mellékletben szerepelnek)

Nílusi krokodil

Crocodylus palustris (I)

Mocsári krokodil

Crocodylus porosus (I) (kivéve az ausztráliai, indonéziai és pápua új-guineai populációkat, amelyek a B. mellékletben szerepelnek)

Bordás krokodil

Crocodylus rhombifer (I)

Rombuszkrokodil

Crocodylus siamensis (I)

Sziámi krokodil

Osteolaemus tetraspis (I)

Tompaorrú krokodil

Tomistoma schlegelii (I)

Szunda-krokodil

Gaviálfélék

Gavialis gangeticus (I)

Gangeszi gaviál

HIDASGYÍKOK

Sphenodontidae

Hidasgyíkfélék

Sphenodon spp. (I)

Hidasgyíkok

GYÍKOK

Agamidae

Agámafélék

Uromastyx spp. (II)

Tüskésfarkúgyíkok

Kaméleonfélék

Bradypodion spp. (II)

Törpekaméleonok

Brookesia spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

Levélkaméleonok

Brookesia perarmata (I)

Fegyveres levélkaméleon

Calumma spp. (II)

Kaméleonok

Chamaeleo spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

Valódi kaméleonok

Chamaeleo chamaeleon (II)

Közönséges kaméleon

Furcifer spp. (II)

Kaméleonok

Kinyongia spp. (II)

Törpekaméleonok

Nadzikambia spp. (II)

Törpekaméleonok

Tobzosfarkúgyík-félék

Cordylus spp. (II)

Tobzosfarkúgyíkok

Gekkófélék

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

Kígyó-szigeti csupaszujjú gekkó

Hoplodactylus spp. (III Új-Zéland)

Új-Zélandi gekkók

Naultinus spp. (III Új-Zéland)

Új-Zélandi gekkók

Phelsuma spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

Nappaligekkók

Phelsuma guentheri (II)

Mauritiuszi nappaligekkó

Uroplatus spp. (II)

Laposfarkú gekkók

Viperagyíkfélék

Heloderma spp. (II) (az A. mellékletben szereplő alfaj kivételével)

Viperagyíkok

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

Guatemalai viperagyík

Leguánfélék

Amblyrhynchus cristatus (II)

Tengeri leguán

Brachylophus spp. (I)

Falakó leguánok

Conolophus spp. (II)

Varacskosfejű gyíkok

Ctenosaura bakeri (II)

Utila tüskésfarkú leguán

Ctenosaura oedirhina (II)

Ratan tüskésfarkú leguán

Ctenosaura melanosterna (II)

Feketemellű tüskésfarkú leguán

Ctenosaura palearis (II)

Guatemalai tüskésfarkú leguán

Cyclura spp. (I)

Orrszarvúleguánok

Iguana spp. (II)

Valódi leguánok

Phrynosoma blainvillii (II)

Nincs magyar neve

Phrynosoma cerroense (II)

Nincs magyar neve

Phrynosoma coronatum (II)

Koronás békagyík

Phrynosoma wigginsi (II)

Nincs magyar neve

Sauromalus varius (I)

Tarka csukvalla

Nyakörvösgyíkfélék

Gallotia simonyi (I)

Kanári-szigeti óriásgyík

Podarcis lilfordi (II)

Baleári faligyík

Podarcis pityusensis (II)

Ibizai faligyík

Vakondgyíkfélék

Corucia zebrata (II)

Óriás zebragyík

Tejufélék

Crocodilurus amazonicus (II)

Krokodilfarkú gyík

Dracaena spp. (II)

Krokodiltejuk

Tupinambis spp.(II)

Tejuk

Varánuszfélék

Varanus spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

Varánuszok

Varanus bengalensis (I)

Bengáli varánusz

Varanus flavescens (I)

Sárga varánusz

Varanus griseus (I)

Pusztai varánusz

Varanus komodoensis (I)

Komodói varánusz

Varanus nebulosus (I)

Nincs magyar neve

Varanus olivaceus (II)

Gray-varánusz

Bütykösgyíkfélék

Shinisaurus crocodilurus (II)

Krokodilfarkú bütykösgyík

Kígyók

Boidae

Boafélék

Boidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

Boafélék

Acrantophis spp. (I)

Madagaszkári boák

Boa constrictor occidentalis (I)

Nyugati vörösfarkú boa

Epicrates inornatus (I)

Puerto-Rico-i karcsúboa

Epicrates monensis (I)

Mona-karcsúboa

Epicrates subflavus (I)

Jamaikai karcsúboa

Eryx jaculus (II)

Nyugati homokiboa

Sanzinia madagascariensis (I)

Madagaszkári falakó boa

Mauritiusiboa-félék

Bolyeriidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

Mauritiusiboa-félék

Bolyeria multocarinata (I)

Mauritiusi boa

Casarea dussumieri (I)

Rőtpikkelyű boa

Siklófélék

Atretium schistosum (III India)

Nincs magyar neve

Cerberus rynchops (III India)

Kutyafejű vízisikló

Clelia clelia (II)

Musszurána

Cyclagras gigas (II)

Brazil hamiskobra

Elachistodon westermanni (II)

Indiai tojásevő-kígyó

Ptyas mucosus (II)

Patkányevő sikló

Xenochrophis piscator (III India)

Nincs magyar neve

Mérgessiklófélék

Hoplocephalus bungaroides (II)

Sárgafoltos hamiskobra

Micrurus diastema (III Honduras)

Atlanti korallkígyó

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Feketegyűrűs korallkígyó

Naja atra (II)

Nincs magyar neve

Naja kaouthia (II)

Nincs magyar neve

Naja mandalayensis (II)

Nincs magyar neve

Naja naja (II)

Pápaszemes kobra

Naja oxiana (II)

Nincs magyar neve

Naja philippinensis (II)

Nincs magyar neve

Naja sagittifera (II)

Nincs magyar neve

Naja samarensis (II)

Nincs magyar neve

Naja siamensis (II)

Nincs magyar neve

Naja sputatrix (II)

Nincs magyar neve

Naja sumatrana (II)

Nincs magyar neve

Ophiophagus hannah (II)

Királykobra

Újvilágipiton-félék

Loxocemidae spp. (II)

Újvilágipiton-félék

Pitonfélék

Pythonidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő alfaj kivételével)

Pitonfélék

Python molurus molurus (I)

Tigrispiton törzsalakja

Földiboafélék

Tropidophiidae spp. (II)

Földiboafélék

Viperafélék

Crotalus durissus (III Honduras)

Borzasztó csörgőkígyó

Crotalus durissus unicolor

Arubai csörgőkígyó

Daboia russelii (III India)

Daboja

Vipera latifii

Latifi-vipera

Vipera ursinii (I) (csak az európai populáció, kivéve a volt Szovjetunió területén élőket; ez utóbbiak nem szerepelnek e rendelet mellékleteiben)

Parlagi vipera

Vipera wagneri (II)

Wagner-hegyivipera

TEKNŐSÖK

Carettochelyidae

Kétkarmúteknős-félék

Carettochelys insculpta (II)

Kétkarmú teknős

Kígyónyakúteknős-félék

Chelodina mccordi (II)

McCord-kígyónyakúteknős

Pseudemydura umbrina (I)

Ál-huszárteknős

Tengeriteknős-félék

Cheloniidae spp. (I)

Tengeriteknős-félék

Aligátorteknős-félék

Macrochelys temminckii (III Amerikai Egyesült Államok)

Keselyűteknős

Tabascoteknős-félék

Dermatemys mawii (II)

Tabasco-teknős

Kérgesteknősfélék

Dermochelys coriacea (I)

Kérgesteknős

Édesvíziteknős-félék

Chrysemys picta

Díszes ékszerteknős

Glyptemys insculpta (II)

Északi víziteknős

Glyptemys muhlenbergii (I)

Muhlenberg-víziteknős

Graptemys spp. (III Amerikai Egyesült Államok)

Térképteknősök

Terrapene spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

Dobozteknősök

Terrapene coahuila (I)

Coahuilai dobozteknős

Trachemys scripta elegans

Vörösfülű ékszerteknős

Batagur affinis (I)

Déli batagur-teknős

Batagur baska (I)

Batagur-teknős

Batagur spp. (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

Cuora spp. (II)

Szelenceteknősök

Geoclemys hamiltonii (I)

Hamilton-teknős

Geoemyda spengleri (III Kína)

Cakkos földiteknős

Heosemys annandalii (II)

Templomteknős

Heosemys depressa (II)

Lapos partiteknős

Heosemys grandis (II)

Óriás-partiteknős

Heosemys spinosa (II)

Tüskés partiteknős

Leucocephalon yuwonoi (II)

Celebeszi erdeiteknős

Malayemys macrocephala (II)

Nagyfejű csigaevőteknős

Malayemys subtrijuga (II)

Maláj csigaevőteknős

Mauremys annamensis (II)

Annami teknős

Mauremys iversoni (III Kína)

Iverson-víziteknős

Mauremys megalocephala (III Kína)

Nagyfejű háromélűteknős

Mauremys mutica (II)

Indokínai víziteknős

Mauremys nigricans (III Kína)

Nagy háromélűteknős

Mauremys pritchardi (III Kína)

Pritchard-víziteknős

Mauremys reevesii (III Kína)

Kínai háromélűteknős

Mauremys sinensis (III Kína)

Kínai csíkosteknős

Melanochelys tricarinata (I)

Háromélű földiteknős

Morenia ocellata (I)

Burmai gyűrűsteknős

Notochelys platynota (II)

Maláj laposhátúteknős

Ocadia glyphistoma (III Kína)

Kuanghszi-csíkosteknős

Ocadia philippeni (III Kína)

Hajnani csíkosteknős

Orlitia borneensis (II)

Borneói folyamiteknős

Pangshura spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

Fedélteknősök

Pangshura tecta (I)

Indiai fedélteknős

Sacalia bealei (III Kína)

Kínai szemesteknős

Sacalia pseudocellata (III Kína)

Hajnani szemesteknős

Sacalia quadriocellata (III Kína)

Díszes szemesteknős

Siebenrockiella crassicollis (II)

Fekete szélesfejűteknős

Siebenrockiella leytensis (II)

Leytei partiteknős

Nagyfejűteknős-félék

Platysternon megacephalum (II)

Nagyfejű teknős

Sisakteknősfélék

Erymnochelys madagascariensis (II)

Madagaszkári folyamteknős

Peltocephalus dumerilianus (II)

Duméril-sisakteknős

Podocnemis spp. (II)

Folyamteknősök

Szárazfölditeknős-félék

Testudinidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével; a Geochelone sulcata vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott egyedeire megállapított éves exportkvóta nulla.)

Szárazfölditeknős-félék

Astrochelys radiata (I)

Sugaras teknős

Astrochelys yniphora (I)

Csőrösmellű teknős

Chelonoidis nigra (I)

Elefántteknős

Gopherus flavomarginatus (I)

Mexikói üregteknős

Malacochersus tornieri (II)

Résteknős

Psammobates geometricus (I)

Déli sátorteknős

Pyxis arachnoides (I)

Közönséges pókteknős

Pyxis planicauda (I)

Lapos pókteknős

Testudo graeca (II)

Mór teknős

Testudo hermanni (II)

Görög teknős

Testudo kleinmanni (I)

Egyiptomi teknős

Testudo marginata (II)

Szegélyes teknős

Lágyhéjúteknős-félék

Amyda cartilaginea (II)

Porcos lágyhéjúteknős

Apalone spinifera atra (I)

Fekete lágyhéjúteknős

Aspideretes gangeticus (I)

Gangeszi lágyhéjúteknős

Aspideretes hurum (I)

Pávaszemes lágyhéjúteknős

Aspideretes nigricans (I)

Sötét lágyhéjúteknős

Chitra spp. (II)

Pisze-lágyhéjúteknősök

Lissemys punctata (II)

Indiai leffentyűsteknős

Lissemys scutata (II)

Burmai leffentyűsteknős

Palea steindachneri (III Kína)

Bibircsesnyakú lágyhéjúteknős

Pelochelys spp. (II)

Óriás-lágyhéjúteknősök

Pelodiscus axenaria (III Kína)

Nincs magyar neve

Pelodiscus maackii (III Kína)

Nincs magyar neve

Pelodiscus parviformis (III Kína)

Nincs magyar neve

Rafetus swinhoei (III Kína)

Swinhoe-lágyhéjúteknős

Kétéltűek

ANURA

BÉKÁK

Bufonidae

Varangyfélék

Altiphrynoides spp. (I)

Elevenszülő békák

Atelopus zeteki (I)

Panamai csonkaujjúbéka

Bufo periglenes (I)

Aranyvarangy

Bufo superciliaris (I)

Kameruni varangy

Nectophrynoides spp. (I)

Elevenszülő békák

Nimbaphrynoides spp. (I)

Elevenszülő békák

Spinophrynoides spp. (I)

Elevenszülő békák

Calyptocephalella gayi (III Chile)

Nyílméregbéka-félék

Allobates femoralis (II)

Barnacombú famászóbéka

Allobates zaparo (II)

Nincs magyar neve

Cryptophyllobates azureiventris (II)

Égszínkék nyílméregbéka

Dendrobates spp. (II)

Nyílméregbékák

Epipedobates spp. (II)

Nyílméregbékák

Phyllobates spp. (II)

Nyílméregbékák

Agalychnis spp. (II)

Nincs magyar neve

Aranybékafélék

Mantella spp. (II)

Aranybékafélék

Szűkszájúbéka-félék

Dyscophus antongilii (I)

Paradicsombéka

Scaphiophryne gottlebei (II)

Nincs magyar neve

Valódibéka-félék

Conraua goliath

Góliátbéka

Euphlyctis hexadactylus (II)

Hatujjú béka

Hoplobatrachus tigerinus (II)

Tigrisbéka

Rana catesbeiana

Amerikai ökörbéka

Gyomorköltőbéka-félék

Rheobatrachus spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

Gyomorköltő békák

Rheobatrachus silus (II)

Nincs magyar neve

FARKOS KÉTÉLTŰEK

Ambystomatidae

Harántfogúgőte-félék

Ambystoma dumerilii (II)

Nincs magyar neve

Ambystoma mexicanum (II)

Axolotl

Óriásszalamandra-félék

Andrias spp. (I)

Óriásszalamandrák

Szalamandrák és tarajos gőték

Neurergus kaiseri (I)

Császári foltos gőte

Cápák és ráják alosztálya

LAMNIFORMES

HERINGCÁPA-ALAKÚAK

Cetorhinidae

Cetcápafélék

Cetorhinus maximus (II)

Óriáscetcápa

Heringcápafélék

Carcharodon carcharias (II)

Nagy fehércápa

Lamna nasus (III 27 tagállam)(18)

Heringcápa

RABLÓCÁPA-ALAKÚAK

Rhincodontidae

Rablócápafélék

Rhincodon typus (II)

Érdes rablócápa

RÁJAALAKÚAK

Pristidae

Fűrészesrája-félék

Pristidae spp. (I) (a B. mellékletben szereplő faj kivételével)

Fűrészesrája-félék

Pristis microdon (II) (Nemzetközi kereskedelem kizárólag élő állatok megfelelő és elfogadható akváriumokba elsősorban állományvédelmi célból történő szállítása esetén engedélyezhető. A faj minden más példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük való kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.)

Édesvízi fürészesrája

Sugarasúszójú halak

ACIPENSERIFORMES

TOKALAKÚAK

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételéve)

Tokalakúak

Acipenseridae

Tokfélék

Acipenser brevirostrum (I)

Tompaorrú tok

Acipenser sturio (I)

Közönséges tok

ANGOLNAALAKÚAK

Anguillidae

Angolnafélék

Anguilla anguilla (II)

Angolna

PONTYALAKÚAK

Catostomidae

Nincs magyar nevük

Chasmistes cujus (I)

Cui-ui

Pontyfélék

Caecobarbus geertsi (II)

Afrikai vakmárna

Probarbus jullieni (I)

Nincs magyar neve

CSONTOSNYELVŰHAL-ALAKÚAK

Osteoglossidae

Csontosnyelvűhal-félék

Arapaima gigas (II)

Arapaima

Scleropages formosus (I)

Ázsiai csontnyelvű-hal

SÜGÉRALAKÚAK

Labridae

Ajakoshalfélék

Cheilinus undulatus (II)

Napóleonhal

Dobolóhalfélék

Totoaba macdonaldi (I)

Totoaba

HARCSAALAKÚAK

Pangasiidae

Óriásharcsa-félék

Pangasianodon gigas (I)

Óriásharcsa

TŰHALALAKÚAK

Syngnathidae

Tűhalfélék

Hippocampus spp. (II)

Csikóhalak

Tüdőshalak

CERATODONTIFORMES

TÜDŐSHAL-ALAKÚAK

Ceratodontidae

Ausztráliai-tüdőshalfélék

Neoceratodus forsteri (II)

Ausztrál tüdőshal

BOJTOSÚSZÓJÚHAL-ALAKÚAK

Latimeriidae

Bojtosúszójúhal-félék

Latimeria spp. (I)

Bojtosúszójú halak

HOLOTHUROIDEA

Tengeri uborkák

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

Nincs magyar nevük

Isostichopus fuscus (III Ecuador)

Nincs magyar neve

ARACHNIDA

Pókszabásúak

ARANEAE

PÓKOK

Theraphosidae

Madárpókfélék

Aphonopelma albiceps (II)

Nincs magyar neve

Aphonopelma pallidum (II)

Nincs magyar neve

Brachypelma spp. (II)

Madárpókok

SKORPIÓK

Scorpionidae

Skorpiófélék

Pandinus dictator (II)

Óriásskorpió

Pandinus gambiensis (II)

Gambiai óriásskorpió

Pandinus imperator (II)

Császárskorpió

Rovarok

COLEOPTERA

BOGARAK

Lucanidae

Szarvasbogárfélék

Colophon spp. (III Dél-Afrika)

Nincs magyar nevük

Galacsinhajtófélék

Dynastes satanas (II)

Sátánbogár

LEPKÉK

Nymphalidae

Tarkalepkefélék

Agrias amydon boliviensis (III Bolivia)

Narancsos bíborlepke

Morpho godartii lachaumei (III Bolivia)

Nincs magyar neve

Prepona praeneste buckleyana (III Bolivia)

Nincs magyar neve

Pillangófélék

Atrophaneura jophon (II)

Nincs magyar neve

Atrophaneura palu

Palu-fecskefarkúlepke

Atrophaneura pandiyana (II)

Nincs magyar neve

Bhutanitis spp. (II)

Nincs magyar neve

Graphium sandawanum

Nincs magyar neve

Graphium stresemanni

Nincs magyar neve

Ornithoptera spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

Madárszárnyú pillangók

Ornithoptera alexandrae (I)

Alexandra-királyné pillangó

Papilio benguetanus

Nincs magyar neve

Papilio chikae (I)

Luzoni fecskefarkúlepke

Papilio esperanza

Nincs magyar neve

Papilio homerus (I)

Homerus-fecskefarkúlepke

Papilio hospiton (I)

Homerus-fecskefarkúlepke

Papilio morondavana

Császár-fecskefarkúlepke

Papilio neumoegeni

Neumoegen-fecskefarkúlepke

Parides ascanius

Nincs magyar neve

Parides hahneli

Hahnel-fecskefarkúlepke

Parnassius apollo (II)

Apolló-lepke

Teinopalpus spp. (II)

Nincs magyar nevük

Trogonoptera spp. (II)

Madárszárnyú pillangók

Troides spp. (II)

Madárszárnyú pillangók

HIRUDINOIDEA

Piócák

ARHYNCHOBDELLIDA

ÁLLKAPCSOS NADÁLYOK

Hirudinidae

Piócafélék

Hirudo medicinalis (II)

Északi orvosi pióca

Hirudo verbana (II)

Déli orvosi pióca

BIVALVIA

Kagylók

MYTILOIDA

Nincs magyar nevük

Mytilidae

Nincs magyar nevük

Lithophaga lithophaga (II)

Sziklafúró kagyló

Unionidae

Folyamikagyló-félék

Conradilla caelata (I)

Madárszárnyú gyöngykagyló

Cyprogenia aberti (II)

Ehető gyöngykagyló

Dromus dromas (I)

Dromedár-gyöngykagyló

Epioblasma curtisii (I)

Curtis-gyöngykagyló

Epioblasma florentina (I)

Sárga gyöngykagyló

Epioblasma sampsonii (I)

Sampson-gyöngykagyló

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

Nincs magyar neve

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

Zöld gyöngykagyló

Epioblasma torulosa rangiana (II)

Északi gyöngykagyló

Epioblasma torulosa torulosa (I)

Bütykös gyöngykagyló

Epioblasma turgidula (I)

Turgid-gyöngykagyló

Epioblasma walkeri (I)

Barna gyöngykagyló

Fusconaia cuneolus (I)

Nincs magyar neve

Fusconaia edgariana (I)

Nincs magyar neve

Lampsilis higginsii (I)

Higgins-gyöngykagyló

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

Rózsaszín gyöngykagyló

Lampsilis satur (I)

Lapos zsebkönyvkagyló

Lampsilis virescens (I)

Alabama-lámpakagyló

Plethobasus cicatricosus (I)

Szemölcsöshátú gyöngykagyló

Plethobasus cooperianus (I)

Narancslábú gyöngykagyló

Pleurobema clava (II)

Nincs magyar neve

Pleurobema plenum (I)

Érdes gyöngykagyló

Potamilus capax (I)

Vaskos zsebkönyvkagyló

Quadrula intermedia (I)

Vaskos zsebkönyvkagyló

Quadrula sparsa (I)

Appalach-majomarcú-kagyló

Toxolasma cylindrella (I)

Halvány törpekagyló

Unio nickliniana (I)

Nicklin-gyöngykagyló

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

Tampico-gyöngykagyló

Villosa trabalis (I)

Cumberland-babkagyló

Nincs magyar nevük

Tridacnidae

Óriáskagyló-félék

Tridacnidae spp. (II)

Óriáskagyló-félék

Csigák

MESOGASTROPODA

Nincs magyar nevük

Strombidae

Óriás-szárnyascsigafélék

Strombus gigas (II)

Óriás-szárnyascsiga

TÜDŐSCSIGÁK

Achatinellidae

Kisachátcsiga-félék

Achatinella spp. (I)

Kis achátcsigák

Falakócsiga-félék

Papustyla pulcherrima (II)

Zöld falakó-csiga

ANTHOZOA

Virágállatok

ANTIPATHARIA

FEKETEKORALLOK

ANTIPATHARIA spp. (II)

Feketekorallok

GORGONACEAE

Coralliidae

Nemeskorallfélék

Corallium elatius (III Kína)

Nincs magyar neve

Corallium japonicum (III Kína)

Nincs magyar neve

Corallium konjoi (III Kína)

Nincs magyar neve

Corallium secundum (III Kína)

Nincs magyar neve

KÉK KORALLOK

Helioporidae

Kékkorallfélék

Helioporidae spp. (II) (csak a Heliopora coerulea fajt tartalmazza)(19)

Kékkorallfélék

KŐKORALLOK

SCLERACTINIA spp. (II)(20)

Kőkorallok

STOLONIFERA

Nincs magyar nevük

Tubiporidae

Orgonakorall-félék

Tubiporidae spp. (II)(21)

Orgonakorall-félék

Hidrák

MILLEPORINA

TŰZKORALLOK

Milleporidae

Tűzkorallfélék

Milleporidae spp. (II)(22)

Tűzkorallfélék

Nincs magyar nevük

Stylasteridae

Hidrokorallfélék

Stylasteridae spp. (II)(23)

Hidrokorallfélék

AGAVACEAE

AGÁVÉFÉLÉK

Agave parviflora (I)

Törpeagávé

Agave victoriae-reginae (II) #4

Viktória-királynő agávé

Nolina interrata (II)

San Diego-i medvefű

AMARILLISZFÉLÉK

Galanthus spp. (II) #4

Hóvirágok

Sternbergia spp. (II) #4

Vetővirágok

Operculicarya hyphaenoides (II)

Nincs magyar neve

Operculicarya pachypus (II)

Nincs magyar neve

Hoodia spp. (II) #9

Nincs magyar nevük

Pachypodium spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) #4

Gumólábfák

Pachypodium ambongense (I)

Nincs magyar neve

Pachypodium baronii (I)

Nincs magyar neve

Pachypodium decaryi (I)

Nincs magyar neve

Rauvolfia serpentina (II) #2

Indiai vérnyomáscserje

ARÁLIAFÉLÉK

Panax ginseng (II) (csak az orosz föderációbeli populáció; e rendelet mellékleteiben más populáció nem szerepel) #3

Ázsiai ginszeng

Panax quinquefolius (II) #3

Amerikai ginszeng

ARAUKÁRIAFÉLÉK

Araucaria araucana (I)

Chilei fenyő

BORBOLYAFÉLÉK

Podophyllum hexandrum (II) #2

Himalájai tojásbogyó

BROMÉLIAFÉLÉK

Tillandsia harrisii (II) #4

Harris-tillandzia

Tillandsia kammii (II) #4

Kamm-tillandzia

Tillandsia kautskyi (II) #4

Kautsky-tillandzia

Tillandsia mauryana (II) #4

Maury-tillandzia

Tillandsia sprengeliana (II) #4

Sprenge-tillandzia

Tillandsia sucrei (II) #4

Sucre-tillandzia

Tillandsia xerographica (II)(24) #4

Sarjadó tillandzia

KAKTUSZFÉLÉK

CACTACEAE spp. (II) (az A. mellékletben szereplő, illetve a Pereskia spp., Pereskiopsis spp. és Quiabentia spp fajok kivételével)(25) #4

Kaktuszfélék

Ariocarpus spp. (I)

Gyapjas kaktuszok

Astrophytum asterias (I)

Dinnyealakú csillagkaktusz

Aztekium ritteri (I)

Aztékkaktusz

Coryphantha werdermannii (I)

Werdermann-répagyökerűkaktusz

Discocactus spp. (I)

Korongkaktuszok

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

Nincs magyar neve

Echinocereus schmollii (I)

Karcsúkaktusz

Escobaria minima (I)

Nincs magyar neve

Escobaria sneedii (I)

Nincs magyar neve

Mammillaria pectinifera (I)

Nincs magyar neve

Mammillaria solisioides (I)

Nincs magyar neve

Melocactus conoideus (I)

Nincs magyar neve

Melocactus deinacanthus (I)

Nincs magyar neve

Melocactus glaucescens (I)

Nincs magyar neve

Melocactus paucispinus (I)

Nincs magyar neve

Obregonia denegrii (I)

Kövirózsakaktusz

Pachycereus militaris (I)

Katona orgonakaktusz

Pediocactus bradyi (I)

Nincs magyar neve

Pediocactus knowltonii (I)

Nincs magyar neve

Pediocactus paradinei (I)

Nincs magyar neve

Pediocactus peeblesianus (I)

Nincs magyar neve

Pediocactus sileri (I)

Nincs magyar neve

Pelecyphora spp. (I)

Bárdkaktuszok

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

Nincs magyar neve

Sclerocactus erectocentrus (I)

Nincs magyar neve

Sclerocactus glaucus (I)

Nincs magyar neve

Sclerocactus mariposensis (I)

Nincs magyar neve

Sclerocactus mesae-verdae (I)

Nincs magyar neve

Sclerocactus nyensis (I)

Nincs magyar neve

Sclerocactus papyracanthus (I)

Papírtövisű kaktusz

Sclerocactus pubispinus (I)

Nincs magyar neve

Sclerocactus wrightiae (I)

Nincs magyar neve

Strombocactus spp. (I)

Nincs magyar nevük

Turbinicarpus spp. (I)

Nincs magyar nevük

Uebelmannia spp. (I)

Nincs magyar nevük

SZUARIDIÓFÉLÉK

Caryocar costaricense (II) #4

Ajillo

FÉSZKESEK

Saussurea costus (I) (S. lappa, Aucklandia lappa vagy A. costus néven szintén ismert)

Indiai törpebogáncs

VARJÚHÁJFÉLÉK

Dudleya stolonifera (II)

Nincs magyar neve

Dudleya traskiae (II)

Nincs magyar neve

Zygosicyos pubescens (II) (Xerosicyos pubescens-ként is ismert)

Nincs magyar neve

Zygosicyos tripartitus (II)

Nincs magyar neve

CUPRESSACEAE

CIPRUSFÉLÉK

Fitzroya cupressoides (I)

Patagón ciprus

Pilgerodendron uviferum (I)

Patagón déliciprus

PÁFRÁNYFAFÉLÉK

Cyathea spp. (II) #4

Serlegpáfrányok

CIKÁSZFÉLÉK

CYCADACEAE spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével) #4

Cikászfélék

Cycas beddomei (I)

Beddome-cikász

PÁFRÁNYFAFÉLÉK

Cibotium barometz (II) #4

Báránypáfrány

Dicksonia spp. (II) (csak az amerikai populációk; e rendelet mellékleteiben nem szerepel más populáció. Ide tartozik a Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana és a D. stuebelii szinoníma) #4

Hópáfrányok

ÁLKAKTUSZFÉLÉK

DIDIEREACEAE spp. (II) #4

Álkaktuszfélék

JAMSZGYÖKÉRFÉLÉK

Dioscorea deltoidea (II) #4

Himalájai jamszgyökér

HARMATFŰFÉLÉK

Dionaea muscipula (II) #4

Vénusz légycsapója

KUTYATEJFÉLÉK

Euphorbia spp. (II)

(csak a húsoslevelű fajok, a következők kivételével:

1)  Euphorbia misera

2)  az Euphorbia trigona fajta (kultivár) mesterségesen szaporított példányai,

3)  az Euphorbia lactea mesterségesen szaporított, az Euphorbia neriifolia mesterségesen szaporított gyökérállományába oltott példányai, ha:

—  fésűsek, vagy

—  legyező alakúak, vagy

—  klorofillhiányos formájúak,

4)  az Euphorbia»Milii« fajta (kultivár) mesterségesen szaporított példányai, ha:

—  láthatóan mesterségesen szaporított példányok és

—  100 darabos vagy 100 darabnál többet számláló kiszerelésekben kerülnek az Unióba vagy onnan újrakivitelre;

amelyekre e rendelet rendelkezései nem vonatkoznak és

5)  az A. mellékletben lévő fajok)

Kutyatejek

Euphorbia ambovombensis (I)

Nincs magyar neve

Euphorbia capsaintemariensis (I)

Nincs magyar neve

Euphorbia cremersii (I) (ideértve a viridifolia formát és a rakotozafyi változatot)

Nincs magyar neve

Euphorbia cylindrifolia (I) (ideértve a tuberifera alfajt)

Nincs magyar neve

Euphorbia decaryi (I) (ideértve az ampanihyensis, a robinsonii és a sprirosticha változatokat)

Nincs magyar neve

Euphorbia francoisii (I)

Nincs magyar neve

Euphorbia handiensis (II)

Nincs magyar neve

Euphorbia lambii (II)

Nincs magyar neve

Euphorbia moratii (I) (ideértve az antsingiensis, a bemarahensis és a multiflora változatokat)

Nincs magyar neve

Euphorbia parvicyathophora (I)

Nincs magyar neve

Euphorbia quartziticola (I)

Nincs magyar neve

Euphorbia stygiana (II)

Nincs magyar neve

Euphorbia tulearensis (I)

Nincs magyar neve

OKOTILLÓFÉLÉK

Fouquieria columnaris (II) #4

Budzsumfa

Fouquieria fasciculata (I)

Nincs magyar neve

Fouquieria purpusii (I)

Nincs magyar neve

GNÉTUMFÉLÉK

Gnetum montanum (III Nepál) #1

Nincs magyar neve

DIÓFÉLÉK

Oreomunnea pterocarpa (II) #4

Gavilán

Aniba rosaeodora (II) (A. duckei-ként is ismert) #12

Rózsafa

PILLANGÓSOK

Caesalpinia echinata (II) #10

Parázsfa (brazilfa)

Dalbergia nigra (I)

Brazil rózsafa

Dalbergia retusa (III Guatemala) (csak a guatemalai populációk, az összes többi populáció a D. mellékletben található) #5

Kokoboló rózsafa

Dalbergia stevensonii (III Guatemala) (csak a guatemalai populációk, az összes többi populáció a D. mellékletben található) #5

Honduraszi rózsafa

Dipteryx panamensis (III Costa Rica / Nicaragua)

Nincs magyar neve

Pericopsis elata (II) #5

Afrikai teakfa

Platymiscium pleiostachyum (II) #4

Nincs magyar neve

Pterocarpus santalinus (II) #7

Vörös szantálfa

LILIOMFÉLÉK

Aloe spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok és az Aloe barbadensis néven szintén ismert Aloe vera kivételével, amely e rendelet mellékleteiben nem szerepel) #4

Aloék

Aloe albida (I)

Nincs magyar neve

Aloe albiflora (I)

Nincs magyar neve

Aloe alfredii (I)

Nincs magyar neve

Aloe bakeri (I)

Vékonyszárú aloé

Aloe bellatula (I)

Nincs magyar neve

Aloe calcairophila (I)

Nincs magyar neve

Aloe compressa (I) (ideértve a paucituberculata, a rugosquamosa és a schistophila változatokat)

Nincs magyar neve

Aloe delphinensis (I)

Nincs magyar neve

Aloe descoingsii (I)

Nincs magyar neve

Aloe fragilis (I)

Nincs magyar neve

Aloe haworthioides (I) (ideértve az aurantiaca változatot)

Nincs magyar neve

Aloe helenae (I)

Nincs magyar neve

Aloe laeta (I) (ideértve a maniaensis változatot)

Nincs magyar neve

Aloe parallelifolia (I)

Nincs magyar neve

Aloe parvula (I)

Nincs magyar neve

Aloe pillansii (I)

Nincs magyar neve

Aloe polyphylla (I)

Nincs magyar neve

Aloe rauhii (I)

Nincs magyar neve

Aloe suzannae (I)

Nincs magyar neve

Aloe versicolor (I)

Nincs magyar neve

Aloe vossii (I)

Nincs magyar neve

LILIOMFAFÉLÉK

Magnolia liliifera var. obovata (III Nepál) #1

Hodgson-liliomfa

IMAFÜZÉRFA-FÉLÉK

Cedrela fissilis (III Bolivia) (csak a bolíviai populációk, az összes többi populáció a D. mellékletben található) #5

Nincs magyar neve

Cedrela lilloi (III Bolivia) (csak a bolíviai populációk, az összes többi populáció a D. mellékletben található) #5

Nincs magyar neve

Cedrela odorata (III Bolivia / Brazília / Kolumbia / Guatemala / Peru) (csak azon országok populációi, amelyek a III. függelékben felsorolták a fajokat; az összes többi populáció a D. mellékletben található) #5

Nincs magyar neve

Swietenia humilis (II) #4

Honduraszi mahagóni

Swietenia macrophylla (II) (a neotrópusi régió populációja, beleértve Közép- és Dél-Amerikát és a Karib-térséget) #6

Nagylevelű mahagóni

Swietenia mahagoni (II) #5

Karibi mahagóni

KANCSÓKAFÉLÉK

Nepenthes spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) #4

Kancsókák

Nepenthes khasiana (I)

Indiai kancsóka

Nepenthes rajah (I)

Óriáskancsóka

ORCHIDEAFÉLÉK

ORCHIDACEAE spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)(26) #4

Orchideafélék

Minden most következő, az A. mellékletben szereplő orchideafajra nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései, ha

—  in vitro szaporítottak, szilárd vagy folyékony táptalajon levők, és

—  megfelelnek a 865/2006/EK bizottsági rendelet 56. cikkében szereplő »mesterségesen szaporított« meghatározásnak, és

—  az Unióba történő szállításkor vagy onnan történő újrakivitelkor szállításuk steril konténerben történik

Aerangis ellisii (I)

Nincs magyar neve

Cephalanthera cucullata (II)

Krétai madársisak

Cypripedium calceolus (II)

Boldogasszony papucsa

Dendrobium cruentum (I)

Nincs magyar neve

Goodyera macrophylla (II)

Nagylevelű avarvirág

Laelia jongheana (I)

Nincs magyar neve

Laelia lobata (I)

Nincs magyar neve

Liparis loeselii (II)

Hagymaburok

Ophrys argolica (II)

Argoliszi bangó

Ophrys lunulata (II)

Nincs magyar neve

Orchis scopulorum (II)

Szirti kosbor

Paphiopedilum spp. (I)

Ázsiai papucsorchideák

Peristeria elata (I)

Nincs magyar neve

Phragmipedium spp. (I)

Dél-amerikai papucsorchideák

Renanthera imschootiana (I)

Nincs magyar neve

Spiranthes aestivalis (II)

Nyári füzértekercs

VAJVIRÁGFÉLÉK

Cistanche deserticola (II) #4

Sivatagi cistanche

PÁLMAFÉLÉK

Beccariophoenix madagascariensis (II) #4

Nincs magyar neve

Chrysalidocarpus decipiens (I)

Nincs magyar neve

Lemurophoenix halleuxii (II)

Nincs magyar neve

Lodoicea maldivica (III Seychelles) #13

Tengeri kókusz

Marojejya darianii (II)

Nincs magyar neve

Neodypsis decaryi (II) #4

Háromszögpálma

Ravenea louvelii(II)

Nincs magyar neve

Ravenea rivularis (II)

Nincs magyar neve

Satranala decussilvae (II)

Nincs magyar neve

Voanioala gerardii (II)

Nincs magyar neve

MÁKFÉLÉK

Meconopsis regia (III Nepál) #1

Nincs magyar neve

Adenia olaboensis (II)

Nincs magyar neve

FENYŐFÉLÉK

Abies guatemalensis (I)

Guatemalai jegenyefenyő

Pinus koraiensis (III Orosz Föderáció) #5

Koreai selyemfenyő

KŐTISZAFAFÉLÉK

Podocarpus neriifolius (III Nepál) #1

Nincs magyar neve

Podocarpus parlatorei (I)

Nincs magyar neve

PORCSINFÉLÉK

Anacampseros spp. (II) #4

Széprózsák

Avonia spp. #4

Nincs magyar nevük

Lewisia serrata (II) #4

Nincs magyar neve

KANKALINFÉLÉK

Cyclamen spp. (II)(27) #4

Ciklámenek

BOGLÁRKAFÉLÉK

Adonis vernalis (II) #2

Tavaszi hérics

Hydrastis canadensis (II) #8

Kanadai aranygyökér

RÓZSAFÉLÉK

Prunus africana (II) #4

Afrikai meggy

GALAJFÉLÉK

Balmea stormiae (I)

Nincs magyar neve

KÜRTVIRÁGFÉLÉK

Sarracenia spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) #4

Kürtvirágok

Sarracenia oreophila (I)

Nincs magyar neve

Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I)

Nincs magyar nevük

Sarracenia rubra ssp. jonesii (I)

Nincs magyar nevük

TÁTOGATÓFÉLÉK

Picrorhiza kurrooa (II) (a Picrorhiza scrophulariiflora kivételével) #2

Nincs magyar neve

STANGERCIKÁSZ-FÉLÉK

Bowenia spp. (II) #4

Nincs magyar nevük

Stangeria eriopus (I)

Stanger-cikász

TISZAFAFÉLÉK

Taxus chinensis és e faj alacsonyabb rendszertani besorolású taxonjai (II) #2

Kínai tiszafa

Taxus cuspidata és e faj alacsonyabb rendszertani besorolású taxonjai (II)(28) #2

Japán tiszafa

Taxus fuana és e faj alacsonyabb rendszertani besorolású taxonjai (II) #2

Tibeti tiszafa

Taxus sumatrana és e faj alacsonyabb rendszertani besorolású taxonjai (II) #2

Szumátrai tiszafa

Taxus wallichiana (II) #2

Himalájai tiszafa

BOROSZLÁNFÉLÉK

Aquilaria spp. (II) #4

Sasfák

Gonystylus spp. (II) #4

Nincs magyar nevük

Gyrinops spp. (II) #4

Nincs magyar nevük

Nincs magyar nevük

Tetracentron sinense (III Nepál) #1

Nincs magyar neve

MACSKAGYÖKÉRFÉLÉK

Nardostachys grandiflora (II) #2

Indiai nárdus

Cyphostemma elephantopus (II)

Nincs magyar neve

Cyphostemma montagnacii (II)

Nincs magyar neve

WELWITSCHIACEAE

VELVICSIAFÉLÉK

Welwitschia mirabilis (II) #4

Velvicsia

BUNKÓSPÁLMAFÉLÉK

ZAMIACEAE spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) #4

Bunkóspálmafélék

Ceratozamia spp. (I)

Nincs magyar nevük

Chigua spp. (I)

Nincs magyar nevük

Encephalartos spp. (I)

Kafferkenyerek

Microcycas calocoma (I)

Parafapálma

GYÖMBÉRFÉLÉK

Hedychium philippinense (II) #4

Fülöp-szigeteki gyömbérliliom

KIRÁLYDINNYEFÉLÉK

Bulnesia sarmientoi (II) #11

Nincs magyar neve

Guaiacum spp. (II) #2

Szentfák

D.  melléklet

Köznapi név

ÁLLATOK

CHORDATA (GERINCHÚROSOK)

MAMMALIA

Emlősök

CARNIVORA

RAGADOZÓK

Canidae

Kutyafélék

Vulpes vulpes griffithi (III India) §1

Vörös róka griffithi alfaj

Vulpes vulpes montana (III India) §1

Vörös róka montana alfaj

Vulpes vulpes pusilla (III India) §1

Vörös róka pusilla alfaj

Mustelidae

Menyétfélék

Mustela altaica (III India) §1

Hegyi görény

Mustela erminea ferghanae (III India) §1

Hermelin ferghanae alfaja

Mustela kathiah (III India) §1

Sárgahasú menyét

Mustela sibirica (III India) §1

Szibériai görény

DIPROTODONTIA

KEVÉSFOGÚ ERSZÉNYESEK

Macropodidae

Kengurufélék

Dendrolagus dorianus

Egyszínű kúszókenguru

Dendrolagus goodfellowi

Goodfellow-kúszókenguru

Dendrolagus matschiei

Matschie-kúszókenguru

Dendrolagus pulcherrimus

Aranyvállú kúszókenguru

Dendrolagus stellarum

Seri-kúszókenguru

AVES

Madarak

ANSERIFORMES

LÚDALAKÚAK

Anatidae

Récefélék

Anas melleri

Madagaszkári réce

COLUMBIFORMES

GALAMBALAKÚAK

Columbidae

Galambfélék

Columba oenops

Perui galamb

Didunculus strigirostris

Bagolycsőrű galamb

Ducula pickeringii

Borneói császárgalamb

Gallicolumba crinigera

Mindanaói csillagosgalamb

Ptilinopus marchei

Karmazsin gyümölcsgalamb

Turacoena modesta

Timori kormosgalamb

GALLIFORMES

TYÚKALAKÚAK

Cracidae

Hokkófajok

Crax alector

Hokkófaj

Pauxi unicornis

Sisakoshokkó-faj

Penelope pileata

Fehérkontyos zsakutyúk

Megapodiidae

Lábastyúkfélék

Eulipoa wallacei

Nyerges lábastyúk

Phasianidae

Fácánfélék

Arborophila gingica

Galléros hegyifogoly

Lophura bulweri

Fehérfarkú fácán

Lophura diardi

Hamvas fácán

Lophura inornata

Salvadori fácán

Lophura leucomelanos

Ördögfácán (nepáli fácán)

Syrmaticus reevesii §2

Királyfácán

PASSERIFORMES

VERÉBALAKÚAK

Bombycillidae

Csonttollúfélék

Bombycilla japonica

Amuri csonttollú

Corvidae

Varjúfélék

Cyanocorax caeruleus

Borzas indigószajkó

Cyanocorax dickeyi

Üstökös indigószajkó

Cotingidae

Kotingafélék

Procnias nudicollis

Kopasznyakú harangozómadár

Emberizidae

Sármányfélék

Dacnis nigripes

Nincs magyar neve

Sporophila falcirostris

Tömpecsőrű magsármány

Sporophila frontalis

Őszhomlokú magsármány

Sporophila hypochroma

Vöröshasú magsármány

Sporophila palustris

Mocsári magsármány

Estrildidae

Szövőpintyfélék

Amandava amandava

Tigrispinty

Cryptospiza reichenovii

Reichenov-hegyiasztrild

Erythrura coloria

Tarkafejű papagájmandina

Erythrura viridifacies

Luzoni papagájmandina

Estrilda quartinia (Gyakran exportálják Estrilda melanotis néven)

Sárgahasú asztrild

Hypargos niveoguttatus

Pettyes asztrild

Lonchura griseicapilla

Gyöngyös asztrild

Lonchura punctulata

Muskátpinty

Lonchura stygia

Fekete apácapinty

Fringillidae

Pintyfélék

Carduelis ambigua

Nincs magyar neve

Carduelis atrata

Nincs magyar neve

Kozlowia roborowskii

Vékonycsőrű pirók

Pyrrhula erythaca

Nincs magyar neve

Serinus canicollis

Nincs magyar neve

Serinus citrinelloides hypostictus (Gyakran exportálják Serinus citrinelloides néven)

Kelet-afrikai csicsörke

Icteridae

Csirögefélék

Sturnella militaris

Vitézcsiröge

Muscicapidae

Légykapófélék

Cochoa azurea

Jávai tündérrigó

Cochoa purpurea

Bíborszárnyú tündérrigó

Garrulax formosus

Pirosszárnyú álszajkó

Garrulax galbanus

Sárgatorkú álszajkó

Garrulax milnei

Nincs magyar neve

Niltava davidi

Nincs magyar neve

Stachyris whiteheadi

Barnaarcú bozóttimália

Swynnertonia swynnertoni (Pogonicichla swynnertoni-ként szintén szerepelhet)

Csillagoscsuk

Turdus dissimilis

Rododendronrigó

Pittidae

Pittafélék

Pitta nipalensis

Himalájai pitta

Pitta steerii

Azúrmellű pitta

Sittidae

Csuszkafélék

Sitta magna

Óriáscsuszka

Sitta yunnanensis

Nincs magyar neve

Sturnidae

Seregélyfélék

Cosmopsarus regius

Királycsőricse

Mino dumontii

Nincs magyar neve

Sturnus erythropygius

Andaman-seregély

REPTILIA

Hüllők

TESTUDINES

TEKNŐSÖK

Geoemydidae

Nincs magyar neve

Melanochelys trijuga

Indiai koromteknős

SAURIA

GYÍKOK

Agamidae

Physignathus cocincinus

Ázsiai víziagáma

Anguidae

Abronia graminea

Mexikói aligátorgyík

Gekkonidae

Gekkófélék

Rhacodactylus auriculatus

Új-kaledóniai göcsörtösgekkó

Rhacodactylus ciliatus

Óriásgekkó

Rhacodactylus leachianus

Új-kaledóniai óriásgekkó

Teratoscincus microlepis

Nincs magyar neve

Teratoscincus scincus

Nincs magyar neve

Gerrhosauridae

Tobzosfarkúgyík-félék

Zonosaurus karsteni

Karsten-koszorúsgyík

Zonosaurus quadrilineatus

Négycsíkos koszorúsgyík

Iguanidae

Ctenosaura quinquecarinata

Ötujjú tüskésfarkú leguán

Scincidae

Szkinkfélék

Tribolonotus gracilis

Krokodilszkink

Tribolonotus novaeguineae

Új-guineai sisakosszkink

SERPENTES

KÍGYÓK

Colubridae

Siklófélék

Elaphe carinata §1

Bűzössikló

Elaphe radiata §1

Rezessikló

Elaphe taeniura §1

Tajvani/csíkosfarkú sikló

Enhydris bocourti §1

Bocourt-vízisikló

Homalopsis buccata §1

Jávai boasikló

Langaha nasuta

Nincs magyar neve

Leioheterodon madagascariensis

Madagaszkári sikló

Ptyas korros §1

Indiai patkánysikló

Rhabdophis subminiatus §1

Foltoshasú sikló

Hydrophiidae

Tengerikígyó-félék

Lapemis curtus (beleértve a Lapemis hardwickii-t is) §1

Kurta tengerikígyó

Viperidae

Viperafélék

Calloselasma rhodostoma §1

Maláj vörösszájú mokasszinkígyó

AMPHIBIA

Kétéltűek

ANURA

BÉKÁK

Hylidae

Levelibéka-félék

Phyllomedusa sauvagii

Nincs magyar neve

Leptodactylidae

Füttyentőbéka-félék

Leptodactylus laticeps

Nincs magyar neve

Ranidae

Valódibéka-félék

Limnonectes macrodon

Nincs magyar neve

Rana shqiperica

Nincs magyar neve

CAUDATA

FARKOS KÉTÉLTŰEK

Hynobiidae

Szögletesfogsorú-gőtefélék

Ranodon sibiricus

Békafogú gőte

Plethodontidae

Tüdőtlenszalamandra-félék

Bolitoglossa dofleini

Óriás pálmaszalamandra

Salamandridae

Szalamandrafélék

Cynops ensicauda

Kardfarkú gőte

Echinotriton andersoni

Nincs magyar neve

Pachytriton labiatus

Lapátfarkú gőte

Paramesotriton spp.

Szemölcsösgőték

Salamandra algira

Nincs magyar neve

Tylototriton spp.

Nincs magyar neve

ACTINOPTERYGII

Sugarasúszójú halak

PERCIFORMES

SÜGÉRALAKÚAK

Apogonidae

Pterapogon kauderni

Banggai-i kardinálishal

ARTHROPODA (ÍZELTLÁBÚAK)

INSECTA

Rovarok

LEPIDOPTERA

LEPKÉK

Papilionidae

Pillangófélék

Baronia brevicornis

Rövidcsápú barónia

Papilio grosesmithi

Grosesmith-fecskefarkúlepke

Papilio maraho

Maraho-fecskefarkúlepke

MOLLUSCA (KAGYLÓK)

GASTROPODA

Haliotidae

Haliotis midae

Cumberland-babkagyló

NÖVÉNYEK

AGAVACEAE

AGÁVÉFÉLÉK

Calibanus hookeri

Nincs magyar neve

Dasylirion longissimum

Üstökvirág

ARACEAE

KONTYVIRÁGFÉLÉK

Arisaema dracontium

Csápvirág

Arisaema erubescens

Nincs magyar neve

Arisaema galeatum

Nincs magyar neve

Arisaema nepenthoides

Nincs magyar neve

Arisaema sikokianum

Nincs magyar neve

Arisaema thunbergii var. Urashima

Nincs magyar neve

Arisaema tortuosum

Nincs magyar neve

Biarum davisii ssp. Marmarisense

Nincs magyar neve

Biarum ditschianum

Nincs magyar neve

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

FÉSZKESEK

Arnica montana §3

Árnika

Othonna cacalioides

Nincs magyar neve

Othonna clavifolia

Nincs magyar neve

Othonna hallii

Nincs magyar neve

Othonna herrei

Nincs magyar neve

Othonna lepidocaulis

Nincs magyar neve

Othonna retrorsa

Nincs magyar neve

ERICACEAE

ERIKAFÉLÉK

Arctostaphylos uva-ursi §3

Medveszőlő

GENTIANACEAE

TÁRNICSFÉLÉK

Gentiana lutea §3

Sárga tárnics

LEGUMINOSAE (FABACEAE)

PILLANGÓSOK

Dalbergia granadillo §4

Granadillo rózsafa

Dalbergia retusa (a C. mellékletben szereplő populációkat kivéve) §4

Kokoboló rózsafa

Dalbergia stevensonii (a C. mellékletben szereplő populációkat kivéve) §4

Honduraszi rózsafa

LILIACEAE

LILIOMFÉLÉK

Trillium pusillum

Aprólevelű hármasszirom

Trillium rugelii

Hármasszirom

Trillium sessile

Ülővirágú hármasszirom

LYCOPODIACEAE

KORPAFŰFÉLÉK

Lycopodium clavatum §3

Kapcsos korpafű

MELIACEAE

IMAFÜZÉRFA-FÉLÉK

Cedrela fissilis (a C. mellékletben szereplő populációkat kivéve) §4

Nincs magyar neve

Cedrela lilloi (C. angustifolia) (a C. mellékletben szereplő populációkat kivéve) §4

Nincs magyar neve

Cedrela montana §4

Nincs magyar neve

Cedrela oaxacensis §4

Nincs magyar neve

Cedrela odorata (a C. mellékletben szereplő populációkat kivéve) §4

Nincs magyar neve

Cedrela salvadorensis §4

Nincs magyar neve

Cedrela tonduzii §4

Nincs magyar neve

MENYANTHACEAE

VIDRAFŰFÉLÉK

Menyanthes trifoliata §3

Vidrafű

PARMELIACEAE

TUNDRAZUZMÓFÉLÉK

Cetraria islandica §3

Izlandi zuzmó

PASSIFLORACEAE

GOLGOTAVIRÁG-FÉLÉK

Adenia glauca

Sivatag rózsája

Adenia pechuelli

Sivatag rózsája

PEDALIACEAE

Nincs magyar nevük

Harpagophytum spp. §3

Ördögkarmok

PORTULACACEAE

PORCSINFÉLÉK

Ceraria carrissoana

Nincs magyar neve

Ceraria fruticulosa

Nincs magyar neve

SELAGINELLACEAE

CSIPKEHARASZTFÉLÉK

Selaginella lepidophylla

Jerikó rózsája”

____________

II. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és egymást követő módosításainak jegyzéke

A Tanács 338/97/EK rendelete

(HL L 61., 1997.3.3., 1. o.)

A Bizottság 938/97/EK rendelete

(HL L 140., 1997.5.30., 1. o.)

A Bizottság 2307/97/EK rendelete

(HL L 325., 1997.11.27., 1. o.)

A Bizottság 2214/98/EK rendelete

(HL L 279., 1998.10.16., 3. o.)

A Bizottság 1476/1999/EK rendelete

(HL L 171., 1999.7.7., 5. o.)

A Bizottság 2724/2000/EK rendelete

(HL L 320., 2000.12.18., 1. o.)

A Bizottság 1579/2001/EK rendelete

(HL L 209., 2001.8.2., 14. o.)

A Bizottság 2476/2001/EK rendelete

(HL L 334., 2001.12.18., 3. o.)

A Bizottság 1497/2003/EK rendelete

(HL L 215., 2003.8.27., 3. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete

(HL L 284., 2003.10.31., 1. o.)

Kizárólag a 3. cikk és a III. melléklet, 66. pont

A Bizottság 834/2004/EK rendelete

(HL L 127., 2004.4.29., 40. o.)

A Bizottság 1332/2005/EK rendelete

(HL L 215., 2005.8.19., 1. o.)

A Bizottság 318/2008/EK rendelete

(HL L 95., 2008.4.8., 3. o.)

A Bizottság 407/2009/EK rendelete

(HL L 123., 2009.5.19, 3. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 398/2009/EK rendelete

(HL L 126., 2009.5.21., 5. o.)

A Bizottság 709/2010/EU rendelete

(HL L 212., 2010.8.12, 1. o.)

A Bizottság 101/2012/EU rendelete

(HL L 39., 2012.2.11, 133. o.)

_____________

III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

338/97/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk, (1)–(5) bekezdés

5. cikk, (1)–(5) bekezdés

5. cikk, (6) bekezdés, bevezető fordulat

5. cikk, (6) bekezdés, bevezető fordulat

5. cikk, (6) bekezdés, i. pont

5. cikk, (6) bekezdés, a) pont

5. cikk, (6) bekezdés, ii. pont

5. cikk, (6) bekezdés, b) pont

5. cikk, (7) bekezdés, a) pont

5. cikk, (7) bekezdés, első albekezdés

5. cikk, (7) bekezdés, b) pont

5. cikk, (7) bekezdés, második albekezdés

6. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés

6. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés

6. cikk, (4) bekezdés, a) pont

6. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés

6. cikk, (4) bekezdés, b) pont

6. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

7. cikk, (1) bekezdés, a) pont

7. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

7. cikk, (1) bekezdés, b) pont, bevezető fordulat

7. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

7. cikk, (1) bekezdés, b) pont, i. alpont

7. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés, b) pont, i. alpont

7. cikk, (1) bekezdés, b) pont, ii. alpont

7. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés, b) pont, ii. alpont

7. cikk, (1) bekezdés, b) pont, iii. alpont

7. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés, b) pont, iii. alpont

7. cikk, (1) bekezdés, c) pont

7. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés

7. cikk, (2) bekezdés, a) pont

7. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

7. cikk, (2) bekezdés, b) pont

7. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

7. cikk, (2) bekezdés, c) pont

7. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés

7. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés

7. cikk, (3)

7. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

7. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

7. cikk, (4) bekezdés

7. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés

7. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

8. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk

10. cikk

10. cikk

11. cikk, (1) bekezdés

11. cikk, (1) bekezdés

11. cikk, (2) bekezdés, a) pont

11. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

11. cikk, (2) bekezdés, b) pont

11. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

11. cikk, (3), (4) és (5) bekezdés

11. cikk, (3), (4) és (5) bekezdés

12. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés

12. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés

12. cikk, (4) bekezdés

12. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés

12. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

12. cikk, (5) bekezdés

12. cikk, (5) bekezdés

13. cikk, (1) bekezdés, a) pont

13. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

13. cikk, (1) bekezdés, b) pont

13. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

13. cikk, (2) bekezdés

13. cikk, (2) bekezdés

13. cikk, (3) bekezdés, a) pont

13. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

13. cikk, (3) bekezdés, b) pont

13. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

13. cikk, (3) bekezdés, c) pont

13. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés

14. cikk, (1) bekezdés, a) pont

14. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

14. cikk, (1) bekezdés, b) pont

14. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

14. cikk, (1) bekezdés, c) pont

14. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés

14. cikk, (2) bekezdés

14. cikk, (2) bekezdés

14. cikk, (3) bekezdés, a) pont

14. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

14. cikk, (3) bekezdés, b) pont

14. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

14. cikk, (3) bekezdés, c) pont

14. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés

15. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés

15. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés

15. cikk, (4) bekezdés, a) pont

15. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés

15. cikk, (4) bekezdés, b) pont

15. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

15. cikk, (4) bekezdés, c) pont

15. cikk, (4) bekezdés, harmadik albekezdés

15. cikk, (4) bekezdés, d) pont

15. cikk, (4) bekezdés, negyedik albekezdés

15. cikk, (5) és (6) bekezdés

15. cikk, (5) és (6) bekezdés

16. cikk

16. cikk

17. cikk, (1) bekezdés

17. cikk, (1) bekezdés

17. cikk, (2) bekezdés, a) pont

17. cikk, (2) bekezdés

17. cikk, (2) bekzdés, b) pont

17. cikk, (3) bekezdés

18. cikk

21. cikk

19. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

19. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

-

19. cikk, (2) bekezdés

19. cikk, (3) bekezdés

18. cikk, (1) bekezdés

19. cikk, (4) bekezdés

18. cikk, (2) bekezdés

19. cikk, (5) bekezdés

18. cikk, (3) bekezdés

-

20. cikk

20. cikk

22. cikk

21. cikk

_______

_______

23. cikk

22. cikk

24. cikk

melléklet

I.  melléklet

______

II.  melléklet

______

III.  melléklet

_____________

(1)HL C 11., 2013.1.15., 85. o.
(2)Az Európai Parlament 2014. április 16-i álláspontja.
(3)HL L 61., 1997.3.3., 1. o.
(4)Lásd a II. mellékletet.
(5)A Tanács 2913/92/EGK rendelete (1992. október 12.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.)
(6)Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
(7)HL L 384., 1982.12.31., 1. o.
(8)A Tanács 86/609/EGK irányelve (1986. november 24.) a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált állatok védelmére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 358., 1986.12.18., 1. o.).
(9)Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26. o.).
(10)Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.)
(11)A Tanács 92/43/EGK Irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.)
(12)Az argentínai populáció (a B. mellékletben szerepel):Nemzetközi kereskedelem kizárólag a B. mellékletben szereplő vikunyapopulációk élő egyedeiről nyírt gyapjúval, valamint a szövettel és az abból készített termékekkel és kézimunkákkal engedélyezhető. A gyapjúszövet belső oldalán kötelezően fel kell tüntetni a faj elterjedési területén levő országok (a »Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña« című egyezmény szerződő felei) által elfogadott emblémát, valamint a »VICUÑA-ARGENTINA« szegélyfeliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, amely tartalmazza az emblémát és a »VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA« jelölést. A faj minden más példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük való kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.
(13)A bolíviai populáció (a B. mellékletben szerepel):Nemzetközi kereskedelem kizárólag élő vikunyákról nyírt gyapjúval, valamint a szövettel és az abból készített termékekkel engedélyezhető, ideértve a kézimunkákat és kötött árucikkeket is. A gyapjúszövet belső oldalán kötelezően fel kell tüntetni a faj elterjedési területén levő országok (a »Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña« című egyezmény szerződő felei) által elfogadott emblémát, valamint a »VICUÑA-BOLIVIA« szegélyfeliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, amely tartalmazza az emblémát és a »VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA« jelölést. A faj minden más példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük való kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.
(14)A chilei populáció (a B. mellékletben szerepel):Nemzetközi kereskedelem kizárólag a B. mellékletben szereplő vikunyapopulációk élő egyedeiről nyírt gyapjúval, valamint a szövettel és az abból készített termékekkel engedélyezhető, ideértve a kézimunkákat és kötött árucikkeket is. A gyapjúszövet belső oldalán kötelezően fel kell tüntetni a faj elterjedési területén levő országok (a »Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña« című egyezmény szerződő felei) által elfogadott emblémát, valamint a »VICUÑA-CHILE« szegélyfeliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, amely tartalmazza az emblémát és a »VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA« jelölést. A faj minden más példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük való kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.
(15)A perui populáció (a B. mellékletben szerepel):Nemzetközi kereskedelem kizárólag élő vikunyákról nyírt gyapjúval és a felek konferenciájának kilencedik ülésének időpontjában (1994. november) meglévő 3249 kg-nyi gyapjúkészlettel, valamint a szövettel és az abból készített termékekkel engedélyezhető, ideértve a kézimunkákat és kötött árucikkeket is. A gyapjúszövet belső oldalán kötelezően fel kell tüntetni a faj elterjedési területén levő országok (a »Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña« című egyezmény szerződő felei) által elfogadott emblémát, valamint a »VICUÑA-PERU« szegélyfeliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, amely tartalmazza az emblémát és a »VICUÑA-PERU-ARTESANÍA« jelölést. A faj minden más példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük való kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.
(16)Minden faj a II. függelékbe tartozik, kivéve az alábbi fajokat, amelyek az I. függelékben szerepelnek: Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (kivéve a nyugat-grönlandi populációt), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp. A grönlandi lakosok által, az illetékes hatóság engedélyével elejtett, az egyezmény II. függelékébe tartozó fajok példányait, beleértve az ezekből készült termékeket és származékokat – kivéve a kereskedelmi céllal forgalmazni kívánt hústermékeket – a B. mellékletbe tartozóként kell kezelni. A Tursiups truncatus fekete-tengeri populációjának vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott élő egyedeire megállapított éves exportkvóta nulla.
(17)A botswanai, namíbiai, dél-afrikai és zimbabwei populációk (a B. mellékletben szerepelnek):Exportengedély kizárólag a következő esetekben adható: a) vadászati trófeák nem kereskedelmi célból történő exportja esetén; b) élő állatok megfelelő és elfogadható célállomásra történő szállítása esetén a felek konferenciájának Botswanát és Zimbabwét érintő 11.20. állásfoglalása szerint, valamint élő állatok in situ természetvédelmi programok céljára Namíbiában és Dél-Afrikában történő felhasználása esetén; c) bőr exportja esetén; d) szőr exportja esetén; e) bőráruk kereskedelmi és nem kereskedelmi célú exportja esetén Botswana, Namíbia és Dél-Afrika számára, illetve nem kereskedelmi célú export esetén Zimbabwe számára; f) egyénileg jelölt és tanúsítvánnyal ellátott, kész ékszerbe beépített ekipa nem kereskedelmi célból történő exportja esetén Namíbia számára, valamint elefántcsont-faragványok nem kereskedelmi célból történő exportja esetén Zimbabwe számára; g) regisztrált nyers elefántcsont exportja esetén (Botswana, Namíbia, Dél-Afrika és Zimbabwe számára teljes agyarakra és agyardarabokra) a következő feltételek melett: i) kizárólag regisztrált állami tulajdonban lévő, az adott államból származó készletek esetén (a lefoglalt és az ismeretlen eredetű elefántcsontot kizárva); ii) kizárólag az Egyezmény titkársága által az Állandó Bizottsággal történő konzultációt követően jóváhagyott kereskedelemi partnerek részére, amelyek nemzeti jogszabályai és belső kereskedelmi ellenőrzése megfelelően biztosítja, hogy az importált elefántcsont ne kerülhessen újra-exportálásra és azt a felek konferenciája 10.10. (Rev. CoP14), a belső feldolgozásról és kereskedelemről szóló módosított állásfoglalása összes előírásának megfelelően kezelik; iii) leghamarabb csak azt követően, hogy a titkárság jóváhagyta a leendő importáló országokat és a regisztrált állami tulajdonban lévő készleteket; iv) nyers elefántcsont a regisztrált állami tulajdonban lévő készletek eladására vonatkozó, a felek tizenkettedik konferenciáján elfogadott feltételek mellett, amelyek a következők: 20000 kg (Botswana), 10000 kg (Namíbia), 30000 kg (Dél-Afrika); v) A felek tizenkettedik konferenciáján elfogadott mennyiségeken túl a Botswanában, Zimbabwéban, Namíbiában és Dél-Afrikában 2007. január 31-ig regisztrált és az Egyezmény titkársága által jóváhagyott állami tulajdonban elefántcsont exportálható és szállítható a g) iv) feltételei szerinti elefántcsonttal együtt, célállomásonként egyetlen szállítmányban, a titkárság szigorú ellenőrzése mellett; vi) a kereskedelemből származó haszon kizárólag elefántvédelmi programokra, valamint az elefánt elterjedési területén és azok közvetlen közelében élő helyi közösségek védelmét és fejlődését szolgáló programokra használható fel; valamint vii) a g) v) pontban meghatározott további mennyiségek kizárólag abban az esetben forgalmazhatók, ha az Állandó Bizottság megállapította, hogy a fenti feltételek teljesülnek; h) a B. mellékletben már szereplő populációkból származó elefántcsont kereskedelmének engedélyezésére vonatkozó további javaslat nem nyújtható be a felek konferenciájának az annak tizennegyedik ülésével kezdődő és a g) i), g) ii), g) iii), g) vi) és g) vii) pontok előírásai szerint létrejött egyszeri szállítmány időpontja utáni kilenc évig tartó időszakban. Továbbá az ilyen további javaslatokat a 14.77. és 14.78. határozatok alapján kell kezelni. A titkárság javaslatára az Állandó Bizottság dönthet úgy, hogy ezt a kereskedelmet részben vagy teljes egészében felfüggeszti abban az esetben, ha az exportáló vagy az importáló országok nem teljesítik az előírásokat, vagy a kereskedelem bizonyítottan káros hatással van más elefántpopulációkra. A faj minden más példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük való kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.
(18)A Lamna nasus C. mellékletbe való felvétele az Egyezmény III. függelékébe való felvétel hatálybalépésekor lép érvénybe, vagyis 90 nappal azt követően, hogy az Egyezmény titkársága értesíti valamennyi részes felet az Egyezmény III. függelékébe való felvételről.
(19)A következőkre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései:Fosszíliák;Korallhomok, vagyis olyan anyag, amely teljes egészében vagy részben, elhalt korall maximum 2 mm átmérőjű finomra zúzott törmelékéből áll, és amely tartalmazhatja, többek között, Foraminifera, kagyló és rákfélék, valamint korallos alga maradványait;Koralltörmelék (közte kavics, törmelék), vagyis összetört és elhalt ujjformájú korallok és más anyagok bármelyik irányból mérve 2–30 mm-es lazán kötött darabjai.
(20)A következőkre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései:Fosszíliák;Korallhomok, vagyis olyan anyag, amely teljes egészében vagy részben, elhalt korall maximum 2 mm átmérőjű finomra zúzott törmelékéből áll, és amely tartalmazhatja, többek között, Foraminifera, kagyló és rákfélék, valamint korallos alga maradványait;Koralltörmelék (közte kavics, törmelék), vagyis összetört és elhalt ujjformájú korallok és más anyagok bármelyik irányból mérve 2–30 mm-es lazán kötött darabjai.
(21)A következőkre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései:Fosszíliák;Korallhomok, vagyis olyan anyag, amely teljes egészében vagy részben, elhalt korall maximum 2 mm átmérőjű finomra zúzott törmelékéből áll, és amely tartalmazhatja, többek között, Foraminifera, kagyló és rákfélék, valamint korallos alga maradványait;Koralltörmelék (közte kavics, törmelék), vagyis összetört és elhalt ujjformájú korallok és más anyagok bármelyik irányból mérve 2–30 mm-es lazán kötött darabjai.
(22)A következőkre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései:Fosszíliák;Korallhomok, vagyis olyan anyag, amely teljes egészében vagy részben, elhalt korall maximum 2 mm átmérőjű finomra zúzott törmelékéből áll, és amely tartalmazhatja, többek között, Foraminifera, kagyló és rákfélék, valamint korallos alga maradványait;Koralltörmelék (közte kavics, törmelék), vagyis összetört és elhalt ujjformájú korallok és más anyagok bármelyik irányból mérve 2–30 mm-es lazán kötött darabjai.
(23)A következőkre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései:Fosszíliák;Korallhomok, vagyis olyan anyag, amely teljes egészében vagy részben, elhalt korall maximum 2 mm átmérőjű finomra zúzott törmelékéből áll, és amely tartalmazhatja, többek között, Foraminifera, kagyló és rákfélék, valamint korallos alga maradványait;Koralltörmelék (közte kavics, törmelék), vagyis összetört és elhalt ujjformájú korallok és más anyagok bármelyik irányból mérve 2–30 mm-es lazán kötött darabjai.
(24)Az A. mellékletbe tartozó példányok kereskedelme csak akkor engedélyezett, ha az adott példányok rendelkeznek cataphyll-lal.
(25)Az alábbi hibridek és/vagy fajták (kultivárok) mesterségesen szaporított példányai nem tartoznak e rendelet hatálya alá: Hatiora x graeseri Schlumbergera x buckleyi Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata Schlumbergera truncata (fajta) Cactaceae spp. formái, a következő oltóalanyokra oltva: Harrisia»Jusbertii«, Hylocereus trigonus vagy Hylocereus undatus Opuntia microdasys (fajta)
(26)A Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis és Vanda mesterségesen szaporított hibridjei nem tartoznak a rendelet hatálya alá amennyiben a példányok láthatóan mesterségesen szaporítottak és nem tanúsítják a vadonban történő begyűjtés jeleit, úgymint mechanikai sérülés és a begyűjtésből eredő komoly vízveszteség, szabálytalan forma vagy nem egyöntetű méret és alak a rendszertani egységen és szállítmányon belül, a levelekre tapadó algák vagy egyéb, a leveleken fejlődő szervezetek, valamint rovarok vagy más kártevők okozta sérülések, illetvea) nem virágzó állapotban történő szállítás esetén a példányokat külön konténerben kell szállítani (úgymint karton, dobozok, ládák vagy CC-konténerben történő szállítás esetén saját polc), amelyek mindegyikében ugyanazon hibrid 20 vagy annál több példányát szállítják; az egy konténerben szállított növényeknek nagyban hasonlónak és egészségesnek kell lenniük; valamint a növényeket olyan dokumentumok kíséretében kell szállítani, mint pl. az egyes hibridek példányainak pontos számát tartalmazó számla; vagyb) virágzó állapotban történő szállítás esetén, ha egyedenként legalább egy teljesen nyílt virág van, nincs megkötés a szállítmányonkénti egyedek legkisebb számára nézve, de az egyedeket kiskereskedelmi értékesítésre megfelelően elő kell készíteni, pl. előre nyomtatott címkével kell ellátni vagy előre nyomtatott csomagolóanyaggal kell becsomagolni, amelyen szerepel a hibrid neve és a végfelhasználó ország. Az adatoknak – az ellenőrzést megkönnyítendő – jól láthatónak kell lenniük.A kivételnek nem egyértelműen megfelelő növényeket a megfelelő CITES-dokumentumokkal kell szállítani.
(27)A Cyclamen persicum fajta (kultivár) mesterségesen szaporított példányai nem tartoznak e rendelet hatálya alá. E kivétel nem vonatkozik a nyugalmi állapotban levő gumók kereskedelmére.
(28)A Taxus cuspidata élő, cserepes vagy más kisméretű konténerben lévő mesterségesen szaporított hibridjei és fajtái (kultivárok), amelyek minden szállítmánya olyan címkével van ellátva, vagy olyan bizonylat kíséri, amelyen feltüntették a rendszertani egység vagy egységek nevét, valamint azt, hogy »mesterségesen szaporított«, nem tartoznak e rendelet hatálya alá.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat