Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0196(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0087/2014

Teksty złożone :

A7-0087/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/04/2014 - 7.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0397

Teksty przyjęte
PDF 1861kWORD 1684k
Środa, 16 kwietnia 2014 r. - Strasburg
Ochrona gatunków dzikiej fauny i flory ***I
P7_TA(2014)0397A7-0087/2014
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (przekształcenie) (COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD))

(Zwykła procedura legislacyjna – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0403),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0197/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 listopada 2012 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

–  uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(2),

–  uwzględniając pismo z dnia 11 listopada 2013 r. skierowane przez Komisję Prawną do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 87 i 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0087/2014),

A.  mając na uwadze, że grupa konsultacyjna złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że wniosek Komisji nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych, niż te określone jako takie we wniosku, oraz że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów istniejących tekstów z tymi poprawkami, wniosek ogranicza się do ich prostej kodyfikacji bez zmian merytorycznych,

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 11 z 15.1.2013, s. 85.
(2) Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (przekształcenie)
P7_TC1-COD(2012)0196

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi(3) zostało kilkakrotnie znacząco zmienione(4). Ze względu na konieczność dalszych zmian, dla zachowania przejrzystości, rozporządzenie to należy przekształcić.

(2)  Celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory zagrożonych przez handel lub co do których istnieje prawdopodobieństwo takiego zagrożenia.

(3)  Przepisy niniejszego rozporządzenia pozostają bez uszczerbku dla wprowadzenia lub stosowania wszelkich bardziej rygorystycznych środków przez państwa członkowskie, zgodnie z Traktatem, w szczególności w odniesieniu do posiadania okazów gatunków objętych niniejszym rozporządzeniem.

(4)  Konieczne jest ustalenie obiektywnych kryteriów włączania gatunków dzikiej fauny i flory do załączników do niniejszego rozporządzenia.

(5)  Wykonanie niniejszego rozporządzenia wymaga zastosowania wspólnych warunków wydawania, zastosowania i przedstawiania dokumentów związanych z zezwoleniem na wprowadzanie do Unii oraz wywóz lub powrotny wywóz z Unii okazów gatunków objętych niniejszym rozporządzeniem. Konieczne jest ustanowienie przepisów szczególnych odnoszących się do tranzytu okazów przez Unię.

(6)  Organ administracyjny państwa członkowskiego przeznaczenia, wspomagany przez organ naukowy tego państwa członkowskiego, oraz, tam gdzie to stosowne, biorąc pod uwagę wszelkie opinie Grupy ds. Przeglądu Naukowego, ma podejmować decyzje w sprawie wniosków dotyczących wprowadzenia okazów do Unii.

(7)  Konieczne jest wprowadzenie procedury konsultacyjnej do przepisów dotyczących powrotnego wywozu, aby ograniczyć ryzyko naruszania rozporządzenia.

(8)  Aby zagwarantować skuteczną ochronę gatunków dzikiej fauny i flory, można wprowadzać dodatkowe ograniczenia dotyczące wprowadzania okazów do Unii oraz ich wywozu z Unii. W odniesieniu do żywych okazów ograniczenia te mogą być uzupełnione dodatkowymi ograniczeniami na poziomie Unii w zakresie posiadania lub przewozu takich okazów w obrębie Unii.

(9)  Konieczne jest ustanowienie przepisów szczególnych mających zastosowanie do urodzonych i wyhodowanych w niewoli lub sztucznie rozmnażanych okazów, okazów stanowiących dobra osobiste lub część gospodarstwa domowego oraz do niekomercyjnych wypożyczeń, darowizn lub wymiany między zarejestrowanymi naukowcami i instytucjami naukowymi.

(10)  Istnieje potrzeba, w celu zapewnienia możliwie najszerszej ochrony gatunków objętych niniejszym rozporządzeniem, ustanowienia przepisów dotyczących kontroli handlu i przewozu okazów w obrębie Unii oraz warunków, w jakich są one trzymane. Należy ustalić wspólne reguły wydawania, ważności i zastosowania świadectw wydawanych na mocy niniejszego rozporządzenia, które przyczyniają się do kontrolowania takiej działalności.

(11)  Należy podjąć środki w celu zmniejszenia negatywnych skutków transportu do miejsca przeznaczenia dla żywych okazów z lub w obrębie Unii.

(12)  Aby zapewnić skuteczność środków kontroli i usprawnić procedury celne, należy wyznaczyć urzędy celne zatrudniające wyszkolony personel odpowiedzialny za przeprowadzanie niezbędnych formalności i odpowiednich kontroli w miejscach wprowadzenia okazów do Unii w celu przydzielenia im przeznaczenia celnego w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 (5) lub w miejscach dokonywania wywozu lub powrotnego wywozu z Unii. Powinno się zapewnić warunki gwarantujące, że żywe okazy są właściwie przetrzymywane oraz że sprawowana jest właściwa opieka nad nimi.

(13)  Wykonanie niniejszego rozporządzenia wymaga także wyznaczenia organu administracyjnego i naukowego przez państwa członkowskie.

(14)  Informowanie społeczeństwa i zapoznawanie go z przepisami niniejszego rozporządzenia, w szczególności na przejściach granicznych, może zachęcić do przestrzegania przepisów.

(15)  Aby zapewnić skuteczną realizację niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie powinny ściśle monitorować przestrzeganie jego przepisów, a w tym celu ściśle współpracować ze sobą oraz z Komisją. Wymaga to przekazywania informacji związanych z wykonaniem niniejszego rozporządzenia.

(16)  Monitorowanie poziomów handlu gatunkami dzikiej fauny i flory objętymi niniejszym rozporządzeniem ma kluczowe znaczenie dla oceny wpływu handlu na stan ochrony gatunków. Należy opracowywać szczegółowe sprawozdania roczne w jednolitej formie.

(17)  W celu zagwarantowania przestrzegania niniejszego rozporządzenia istotne jest nakładanie przez państwa członkowskie sankcji za naruszenie w sposób zarówno wystarczający, jak i odpowiedni do charakteru i powagi naruszenia.

(18)  Mnogość aspektów biologicznych i ekologicznych, jakie zostaną wzięte pod uwagę przy wykonywaniu niniejszego rozporządzenia, wymaga powołania Grupy ds. Przeglądu Naukowego, której opinie Komisja przekazywałaby Komitetowi i organom administracyjnym państw członkowskich, aby pomóc im w podejmowaniu decyzji.

(19)  W celu uzupełnienia lub zmiany niektórych, innych niż istotne, elementów niniejszego rozporządzenia należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  w odniesieniu do przyjmowania niektórych środków regulujących handel gatunkami dzikiej flory lub fauny, do niektórych zmian do załączników do niniejszego rozporządzenia i do dodatkowych środków mających na celu wdrożenie rezolucji Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) (dalej zwana „Konwencją”), decyzji lub zaleceń Stałego Komitetu Konwencji i zaleceń Sekretariatu Konwencji.  Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

(20)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze, w szczególności jeżeli chodzi o określenie projektu, modelu i formatu pewnych dokumentów. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(6), [Popr. 1]

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Przedmiotem niniejszego rozporządzenia jest ochrona gatunków dzikiej flory i fauny oraz zagwarantowanie ich zachowania w drodze regulacji handlu nimi zgodnie zartykułami 2-22 oraz załącznikami od A–D, jak określono w załączniku I, zwanych dalej „załącznikiem A”, „załącznikiem B”, „załącznikiem C” i „załącznikiem D”.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się zgodnie z celami, zasadami i postanowieniami Konwencji określonymi w art. 2 lit. b).

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)  „Komitet” oznacza komitet, o którym mowa w art. 21 ust. 1;

b)  „Konwencja” oznacza Konwencję o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES);

c)  „kraj pochodzenia” oznacza kraj, w którym okaz został pozyskany w naturze, wyhodowany w niewoli lub sztucznie rozmnożony;

d)  „zawiadomienie o przywozie” oznacza zawiadomienie przez importera lub jego pośrednika lub przedstawiciela w chwili wprowadzania do Unii okazu gatunku włączonego do załączników C lub D, na formularzu przewidzianym w art. 19 ust. 2 art. 10 ust. 1d; [Popr. 2]

e)  „sprowadzenie z morza” oznacza wprowadzenie do Unii jakiegokolwiek okazu pozyskanego i sprowadzonego bezpośrednio ze środowiska morskiego niepodlegającego jurysdykcji jakiegokolwiek państwa, w tym z przestrzeni powietrznej nad morzem, dna morskiego i gruntu poniżej morza;

f)  „wydanie” oznacza zakończenie wszystkich procedur związanych z przygotowaniem i nadaniem ważności zezwoleniu lub świadectwu i jego dostarczeniem wnioskodawcy;

g)  „organ administracyjny” oznacza krajowy organ administracyjny, wyznaczony w przypadku państwa członkowskiego zgodnie z art. 13 ust. 1 lub w przypadku państwa trzeciego będącego stroną Konwencji zgodnie z art. IX Konwencji;

h)  „państwo członkowskie przeznaczenia” oznacza państwo członkowskie przeznaczenia wymienione w dokumencie stosowanym przy wywozie lub powrotnym wywozie okazu; w wypadku sprowadzenia z morza oznacza państwo członkowskie, w którego jurysdykcji znajduje się miejsce przeznaczenia okazu;

i)  „oferowanie do sprzedaży” oznacza oferowanie do sprzedaży lub wszelkie działanie, które można by w rozsądny sposób uznać za ofertę sprzedaży, w tym reklamę lub spowodowanie jej ogłoszenia do sprzedaży lub zaproszenie do pertraktacji;

j)  „dobra osobiste lub stanowiące część gospodarstwa domowego” oznaczają martwe okazy lub fragmenty okazów lub też ich produkty pochodne, które są własnością podmiotu prywatnego, a które stanowią lub mają stanowić część jego zwykłego majątku ruchomego i dóbr;

k)  „miejsce przeznaczenia” oznacza miejsce, w którym zgodnie z zamierzeniem w momencie wprowadzenia do Unii mają w zwykłych okolicznościach znaleźć się okazy; w przypadku żywych okazów jest to pierwsze miejsce, w którym okazy mają się znajdować po jakimkolwiek okresie kwarantanny lub innego ograniczenia swobody, do celów badań i kontroli sanitarnych;

l)  „populacja” oznacza biologicznie lub geograficznie odrębną całkowitą liczbę osobników;

m)  „cele głównie handlowe” oznaczają wszelkie cele, których niehandlowe aspekty wyraźnie nie dominują;

n)  „powrotny wywóz z Unii ” oznacza wywóz z Unii jakiegokolwiek okazu, który został wcześniej wprowadzony;

o)  „powtórne wprowadzenie do Unii ” oznacza wprowadzenie do Unii jakiegokolwiek okazu, który został wcześniej wywieziony lub powrotnie wywieziony;

p)  „sprzedaż” oznacza wszelki rodzaj sprzedaży. Do celów niniejszego rozporządzenia najem, handel wymienny lub zamianę uważa się za sprzedaż; wyrażenia pokrewne rozumie się w podobny sposób;

q)  „organ naukowy” oznacza organ naukowy wyznaczony w przypadku państwa członkowskiego zgodnie z art. 13 ust. 2 lub w przypadku państwa trzeciego będącego stroną Konwencji zgodnie z art. IX Konwencji;

r)  „Grupa ds. Przeglądu Naukowego” oznacza organ konsultacyjny powołany na mocy art. 17;

s)  „gatunek” oznacza gatunek, podgatunek lub jego populację;

t)  „okaz” oznacza każde zwierzę lub roślinę, żywe lub martwe, należące do gatunku wymienionego w załącznikach A do D, każdą jego część lub produkt pochodny, zawarty w innych towarach lub nie oraz wszelkie inne towary, które zgodnie z dołączonym dokumentem, opakowaniem lub oznakowaniem lub etykietą, lub wszelkimi innymi okolicznościami mają zawierać lub zawierają części lub produkty pochodne zwierząt lub roślin należących do tych gatunków, chyba że na podstawie wyraźnego wyłączenia takie części lub produkty pochodne nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia lub przepisom odnoszącym się do załącznika, w którym dane gatunki są wymienione, poprzez wskazanie odnośnie do tego w przedmiotowych załącznikach.

Za okaz uważa się okaz gatunku wymienionego w załącznikach A do D, jeś1i jest on zwierzęciem lub rośliną, częścią lub produktem otrzymanym ze zwierzęcia lub rośliny, których przynajmniej jedno z „rodziców” należy do wymienionego tam gatunku. W przypadku gdy „rodzice” takiego zwierzęcia lub rośliny należą do gatunków wymienionych w różnych załącznikach lub gatunków, z których tylko jeden jest wymieniony, stosuje się przepisy bardziej rygorystycznego załącznika. Jednakże w przypadku okazów roślin mieszańców, jeśli jedno z „rodziców” należy do gatunku wymienionego w załączniku A, przepisy bardziej rygorystycznego załącznika stosuje się tylko wtedy, jeśli gatunek ten zostanie opatrzony adnotacją odnośnie do tego w załączniku;

u)  „handel” oznacza wprowadzenie do Unii, w tym sprowadzenie z morza, wywóz i powrotny wywóz z Unii, oraz wykorzystanie, przewóz lub przekazanie prawa własności w obrębie Unii, w tym w państwie członkowskim, okazów podlegających przepisom niniejszego rozporządzenia;

v)  „tranzyt” oznacza transport okazów między dwoma punktami znajdującymi się poza obszarem Unii przez terytorium Unii, wysyłanych do wymienionego odbiorcy, w czasie którego wszelka przerwa w przewozie wynika tylko z rozwiązań, jakich wymaga dany rodzaj transportu;

w)  „przetworzone okazy pozyskane ponad 50 lat wcześniej” oznaczają okazy, które zostały w znaczący sposób zmienione w stosunku do ich naturalnego, pierwotnego stanu, w celu wytworzenia biżuterii, ozdoby, dzieła sztuki, przedmiotu użytkowego lub instrumentu muzycznego przed dniem 3 marca 1947 r. i które, zdaniem organu administracyjnego państwa członkowskiego, którego to dotyczy, zostały pozyskane w takim stanie. Okazy takie są uważane za przetworzone tylko wtedy, gdy wyraźnie należą do jednej z wyżej wymienionych kategorii i w żadnym stopniu nie wymagają dalszego kształtowania, obróbki rzemieślniczej lub przetwarzania, aby mogły służyć celom, do których są przeznaczone;

x)  „kontrole w chwili wprowadzenia, wywozu, powrotnego wywozu i tranzytu” oznaczają kontrole dokumentacyjne dotyczące świadectw, zezwoleń i zawiadomień przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu oraz, w przypadku gdy tak stanowią przepisy Unii lub w innych przypadkach na podstawie reprezentatywnych próbek przesyłek, badanie okazów, gdy to stosowne, któremu towarzyszy pobieranie próbek w celu dokonania analizy lub bardziej szczegółowych kontroli.

Artykuł 3

Zakres

1.  Załącznik A zawiera:

a)  gatunki wymienione w dodatku I do Konwencji, w stosunku do których państwa członkowskie nie zgłosiły zastrzeżeń;

b)  gatunek:

(i)  na wykorzystanie którego istnieje lub może istnieć zapotrzebowanie w Unii lub w handlu międzynarodowym, a któremu grozi wyginięcie albo jest tak rzadki, że jakikolwiek poziom handlu może zagrozić jego przetrwaniu,

lub

(ii)  który należy do rodzaju, którego większość gatunków lub który jest rodzajem, którego większość podgatunków została wymieniona w załączniku A, zgodnie z kryteriami podanymi w lit. a) lub b) ppkt (i), a których wymienienie w tym załączniku ma istotne znaczenie dla skutecznej ochrony tych taksonów.

2.  Załącznik B zawiera:

a)  gatunki wymienione w dodatku II do Konwencji, inne niż wymienione w załączniku A, w stosunku do których państwa członkowskie nie zgłosiły zastrzeżeń;

b)  gatunki wymienione w dodatku I do Konwencji, w stosunku do których zgłoszono zastrzeżenie;

c)  wszelkie inne gatunki niewymienione w dodatkach I lub II do Konwencji:

(i)  będące przedmiotem handlu międzynarodowego na poziomie, który może być niezgodny:

—  z możliwością ich przeżycia lub z możliwością przeżycia populacji w niektórych krajach, lub

—  z zachowaniem całej populacji na poziomie zgodnym z rolą gatunku w ekosystemach, w których występuje,

lub

(ii)  których wymienienie w załączniku z powodu ich podobieństwa w wyglądzie do innych gatunków wymienionych w załączniku A lub B ma istotne znaczenie dla zapewnienia skuteczności kontroli handlu okazami takich gatunków;

d)  gatunki, w stosunku do których ustalono, że wprowadzenie żywych okazów do siedlisk przyrodniczych w Unii stanowiłoby zagrożenie ekologiczne dla dzikich gatunków rodzimej fauny i flory Unii.

3.  Załącznik C zawiera:

a)  gatunki wymienione w dodatku III do Konwencji, inne niż wymienione w załączniku A lub B, w stosunku do których państwa członkowskie nie zgłosiły zastrzeżeń;

b)  gatunki wymienione w dodatku II do Konwencji, w stosunku do których zgłoszono zastrzeżenie.

4.  Załącznik D zawiera:

a)  gatunki niewymienione w załącznikach A, B i C, które są przywożone do Unii w ilościach uzasadniających monitorowanie;

b)  gatunki wymienione w dodatku III do Konwencji, w stosunku do których zgłoszono zastrzeżenie.

5.  Gdy stan ochrony gatunków objętych niniejszym rozporządzeniem uzasadnia ich włączenie do jednego z dodatków do Konwencji, państwa członkowskie przyczyniają się do wprowadzenia niezbędnych zmian.

Artykuł 4

Wprowadzenie do Unii 

1.  Wprowadzenie do Unii okazów gatunków wymienionych w załączniku A podlega przeprowadzeniu niezbędnych kontroli i wymaga uprzedniego przedstawienia zezwolenia na przywóz wydanego przez organ administracyjny państwa członkowskiego przeznaczenia w granicznym urzędzie celnym w miejscu wprowadzenia.

Zezwolenie na przywóz może być wydane tylko przy uwzględnieniu ograniczeń ustanowionych stosownie do ust. 6 i spełnieniu następujących warunków:

a)  po rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego właściwy organ naukowy wskazał, że wprowadzenie do Unii:

(i)  nie ma negatywnego wpływu na stan ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku,

(ii)  ma miejsce:

—  w jednym z celów określonych w art. 8 ust. 3 lit. e), f) i g), lub

—  w innych celach, które nie są szkodliwe dla przeżycia danego gatunku,

b)  (i) wnioskodawca dostarcza dowód z dokumentu, że okazy pozyskano zgodnie z prawodawstwem dotyczącym ochrony danych gatunków, który w przypadku przywozu z państwa trzeciego okazów gatunku wymienionego w dodatkach do Konwencji stanowi zezwolenie na wywóz lub świadectwo powrotnego wywozu, lub też jego kopię, wydane zgodnie z Konwencją przez właściwy organ kraju wywozu lub powrotnego wywozu,

(ii)  jednakże wydanie zezwoleń na przywóz gatunków wymienionych w załączniku A, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a), nie wymaga takiego dowodu z dokumentu, ale oryginał każdego zezwolenia na przywóz nie jest wydawany wnioskodawcy do czasu przedstawienia zezwolenia na wywóz lub świadectwa powrotnego wywozu;

c)  właściwy organ naukowy upewni się, że pomieszczenie przeznaczone dla żywego okazu w miejscu przeznaczenia jest właściwie wyposażone, aby zapewnić mu odpowiednią ochronę i opiekę;

d)  organ administracyjny upewni się, że okaz nie zostanie wykorzystany do celów głównie handlowych;

e)  organ administracyjny upewni się, po konsultacjach z właściwym organem naukowym, że z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiałyby przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz; oraz

f)  w przypadku sprowadzenia z morza, organ administracyjny upewni się, że wszelki żywy okaz będzie przygotowany i wysłany w taki sposób, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia, utraty zdrowia lub okrutnego traktowania.

2.  Wprowadzenie do Unii okazów gatunków wymienionych w załączniku B podlega przeprowadzeniu niezbędnych kontroli i wymaga uprzedniego przedstawienia zezwolenia na przywóz wydanego przez organ administracyjny państwa członkowskiego przeznaczenia w granicznym urzędzie celnym w miejscu wprowadzenia.

Zezwolenie na przywóz może być wydane tylko przy uwzględnieniu ograniczeń ustanowionych stosownie do ust. 6 oraz gdy:

a)  właściwy organ naukowy, po zbadaniu dostępnych danych i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, stwierdzi, że wprowadzenie do Unii nie spowoduje negatywnego wpływu na stan ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku, biorąc pod uwagę aktualny lub przewidywany poziom handlu. Opinia ta obowiązuje w odniesieniu do następnych przypadków przywozu tak długo, jak nie zmienią się w znaczący sposób wspominane wyżej aspekty;

b)  wnioskodawca dostarcza dowód z dokumentu, że pomieszczenie przeznaczone dla żywego okazu w miejscu przeznaczenia jest właściwie wyposażone, aby zapewnić mu odpowiednią ochronę i opiekę;

c)  spełnione zostały warunki określone w ust. 1 lit. b) ppkt i), lit. e) i f).

3.  Wprowadzenie do Unii okazów gatunków wymienionych w załączniku C podlega przeprowadzeniu niezbędnych kontroli i wymaga uprzedniego przedstawienia w granicznym urzędzie celnym w miejscu wprowadzenia zawiadomienia o przywozie oraz:

a)  w przypadku wywozu z kraju wspomnianego w związku z danym gatunkiem zawartym w załączniku C wnioskodawca przedstawia dokumentację dowodową w postaci zezwolenia na wywóz wydanego zgodnie z Konwencją przez właściwy do tego organ danego kraju, że okazy zostały pozyskane zgodnie z ustawodawstwem krajowym dotyczącym ochrony danego gatunku; lub

b)  w przypadku wywozu z kraju niewspomnianego w związku z danym gatunkiem zawartym w załączniku C lub powrotnego wywozu z jakiegokolwiek kraju wnioskodawca przedstawia zezwolenie na wywóz, świadectwo powrotnego wywozu lub świadectwo pochodzenia wydane zgodnie z Konwencją przez właściwy do tego organ kraju wywozu lub powrotnego wywozu.

4.  Wprowadzenie do Unii okazów gatunków wymienionych w załączniku D podlega przeprowadzeniu niezbędnych kontroli i wymaga uprzedniego przedstawienia zawiadomienia o przywozie w granicznym urzędzie celnym w miejscu wprowadzenia.

5.  Warunki wydania zezwolenia na przywóz, określone w ust. 1 lit. a) i d) oraz w ust. 2 lit. a), b) i c), nie mają zastosowania do okazów, w odniesieniu do których wnioskodawca przedstawi dowód z dokumentu:

a)  że zostały one poprzednio legalnie wprowadzone do Unii lub pozyskane w Unii oraz że w stanie zmodyfikowanym lub niezmodyfikowanym są powtórnie wprowadzone do Unii; lub

b)  że są to okazy przetworzone, które pozyskano ponad 50 lat wcześniej.

6.  W konsultacji Komisja jest uprawniona, po konsultacji z danymi krajami pochodzenia i biorąc pod uwagę wszelkie opinie Grupy ds. Przeglądu Naukowego, Komisja może, w drodze aktów wykonawczych, wprowadzić do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 20 wprowadzających ogólne ograniczenia lub ograniczenia odnoszące się do niektórych krajów pochodzenia, dotyczące wprowadzania do Unii: [Popr. 3]

a)  na podstawie warunków określonych w ust. 1 lit. a) ppkt i) lub lit. e) okazów gatunków wymienionych w załączniku A;

b)  na podstawie warunków określonych w ust. 1 lit. e) lub w ust. 2 lit. a) okazów gatunków wymienionych w załączniku B; oraz

c)  żywych okazów gatunków wymienionych w załączniku B, odznaczających się wysoką śmiertelnością w czasie przesyłania lub dla których ustalono, że prawdopodobnie nie przeżyją w niewoli znacznej części ich potencjalnego okresu życia; lub

d)  żywych okazów gatunków, dla których ustalono, że ich wprowadzenie w środowisko naturalne Unii stanowi zagrożenie ekologiczne dla dzikich gatunków rodzimej fauny i flory Unii.

Akty wykonawcze, o których mowa w akapicie pierwszym przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2. [Popr. 4]

Komisja publikuje co kwartał wykaz ograniczeń ustanowionych zgodnie z akapitem pierwszym, jeśli takie zostaną przyjęte, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7.  Jeżeli w następstwie wprowadzania do Unii wystąpią specjalne przypadki przeładunku, przewozu lotniczego lub kolejowego, Komisja  jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 20, aktów delegowanych dotyczących przyznawania odstępstw od przeprowadzania niezbędnych kontroli i przedstawienia dokumentów przywozowych w granicznym urzędzie celnym w miejscu wprowadzenia, które są określone w ust. 1–4 niniejszego artykułu, aby umożliwić dokonanie takiej kontroli i przedstawienia w innym urzędzie celnym, wyznaczonym zgodnie z art. 12 ust. 1.

Artykuł 5

Wywóz lub powrotny wywóz z Unii

1.  Wywóz lub powrotny wywóz z Unii okazów gatunków wymienionych w załączniku A podlega przeprowadzeniu niezbędnych kontroli i wymaga uprzedniego przedstawienia w urzędzie celnym, w którym spełniane będą formalności wywozowe, zezwolenia na wywóz lub świadectwa powrotnego wywozu wydanego przez organ administracyjny państwa członkowskiego, w którym znajdują się okazy.

2.  Zezwolenie na wywóz okazów gatunków wymienionych w załączniku A może być wydane tylko wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

a)  właściwy organ naukowy zawiadomi na piśmie, że schwytanie lub zebranie okazów żyjących w naturze lub ich wywóz nie będzie miał szkodliwego wpływu na stan ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku;

b)  wnioskodawca dostarczy dowód z dokumentu, że okazy zostały pozyskane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony danego gatunku; jeśli wniosek zostanie przedłożony innemu państwu członkowskiemu niż państwo członkowskie pochodzenia, ten dowód z dokumentu zostaje złożony w postaci świadectwa stanowiącego, że okaz został pozyskany w naturze, zgodnie z prawodawstwem obowiązującym na terenie jego występowania;

c)  organ administracyjny upewni się, że:

(i)  wszelki żywy okaz jest przygotowany i przesłany w taki sposób, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia, utraty zdrowia lub okrutnego traktowania, oraz

(ii)  – okazy gatunków niewymienionych w dodatku I do Konwencji nie będą wykorzystywane do celów głównie handlowych, lub

–  w przypadku wywozu do państwa będącego stroną Konwencji okazów gatunków, określonych w art. 3 ust.1 lit. a) niniejszego rozporządzenia, wydano zezwolenie na przywóz;

oraz

d)  organ administracyjny państwa członkowskiego upewni się, po konsultacjach z właściwym organem naukowym, że z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko wydaniu zezwolenia na wywóz.

3.  Świadectwo powrotnego wywozu może być wydane tylko wtedy, gdy zostały spełnione warunki określone w ust. 2 lit. c) i d), a wnioskodawca dostarczył dowód z dokumentu, że okazy:

a)  zostały wprowadzone do Unii zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia;

b)  jeśli zostały wprowadzone do Unii przed dniem 3 marca 1997 r., odbyło się to zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 3626/82(7); lub jeśli zostały wprowadzone do Unii przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, lecz po dniu 3 marca 1997 r., zostały wprowadzone do Unii zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 338/97; lub 

c)  jeśli zostały wprowadzone do Unii przed 1984 r., to zostały one wprowadzone do handlu międzynarodowego zgodnie z postanowieniami Konwencji; lub

d)  zostały w sposób legalny wprowadzone na terytorium państwa członkowskiego, zanim przepisy rozporządzenia określone w lit. a) i b) lub postanowienia Konwencji zaczęły wobec nich obowiązywać lub zaczęły obowiązywać w danym państwie członkowskim.

4.  Wywóz lub powrotny wywóz z Unii okazów gatunków wymienionych w załącznikach B i C podlega przeprowadzeniu niezbędnych kontroli i wymaga uprzedniego przedstawienia w urzędzie celnym, w którym spełniane są formalności wywozowe, zezwolenia na wywóz lub świadectwa powrotnego wywozu, wydanego przez organ administracyjny państwa członkowskiego, na terytorium którego znajdują się okazy.

Zezwolenie na wywóz może być wydane tylko wtedy, gdy zostały spełnione warunki, określone w ust. 2 lit. a), b), c) ppkt i) oraz d).

Świadectwo powrotnego wywozu może być wydane tylko wtedy, gdy zostały spełnione warunki określone w ust. 2 lit. c) ppkt i) oraz d) oraz ust. 3 lit. a)–d).

5.  Gdy wniosek o świadectwo powrotnego wywozu dotyczy okazów wprowadzanych do Unii na podstawie zezwolenia na przywóz wydanego przez inne państwo członkowskie, organ administracyjny musi się wcześniej skonsultować z organem administracyjnym, który wydał to zezwolenie. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 20, aktów delegowanych dotyczących ustanowienia procedur konsultacyjnych i przypadków wymagających konsultacji.

6.  Warunki wydania zezwolenia na wywóz lub świadectwa powrotnego wywozu, określone w ust. 2 lit. a) i c) ppkt (ii), nie mają zastosowania do:

a)  przetworzonych okazów pozyskanych ponad 50 lat wcześniej; lub

b)  martwych okazów oraz ich części i produktów pochodnych, dla których wnioskodawca dostarczy dowód z dokumentu, że zostały pozyskane legalnie, zanim zaczęły wobec nich obowiązywać przepisy niniejszego rozporządzenia, rozporządzenia (WE) nr 338/97 lub rozporządzenia (EWG) nr 3626/82 lub też postanowienia Konwencji.

7.  Właściwy organ naukowy w każdym państwie członkowskim monitoruje wydawanie zezwoleń na wywóz przez to państwo członkowskie w przypadku okazów gatunków wymienionych w załączniku B i faktyczny wywóz takich okazów. Kiedy tylko taki organ naukowy stwierdza, że wywóz okazów należących do któregokolwiek z takich gatunków powinien zostać ograniczony, aby zachować ten gatunek w całym zakresie jego występowania na poziomie odpowiadającym roli, jaką odgrywa w ekosystemie, w którym występuje, a przy tym na znacznie wyższym poziomie niż ten, na którym gatunek ten kwalifikowałby się do włączenia do załącznika A, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) lub b) ppkt (i), organ naukowy powiadamia na piśmie właściwy organ administracyjny o odpowiednich środkach, jakie należy podjąć, aby ograniczyć wydawanie zezwoleń na wywóz okazów tego gatunku.

Kiedy tylko organ administracyjny zostaje powiadomiony o środkach, o których mowa w akapicie pierwszym, informuje o tym Komisję i przekazuje jej uwagi. Jeśli to stosowne, Komisja, w drodze aktów wykonawczych, zaleca wprowadzenie ograniczeń w wywozie danych gatunków. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2. 

Artykuł 6

Odrzucenie wniosków o zezwolenia i świadectwa, określone w art. 4, 5 i 10

1.  Jeżeli państwo członkowskie odrzuci wniosek o wydanie zezwolenia lub świadectwa z przyczyn istotnych w odniesieniu do celów niniejszego rozporządzenia, powiadamia ono niezwłocznie Komisję o odrzuceniu i jego powodach.

2.  Komisja przekazuje pozostałym państwom członkowskim informacje otrzymane zgodnie z ust. 1, aby zapewnić jednolite stosowanie niniejszego rozporządzenia.

3.  Jeżeli wniosek dotyczy wydania zezwolenia lub świadectwa odnoszącego się do okazów, dla których wcześniej odrzucono taki wniosek, wnioskodawca musi powiadomić właściwy organ, do którego składany jest wniosek, o poprzednim odrzuceniu.

4.  Państwa członkowskie uznają odrzucenie wniosków przez właściwe organy pozostałych państw członkowskich w przypadkach, gdy takie odrzucenie opiera się na przepisach niniejszego rozporządzenia.

Jednakże akapit pierwszy nie ma zastosowania w przypadku, gdy okoliczności uległy znacznej zmianie lub pojawił się nowy dowód na poparcie wniosku. W takim przypadku, jeśli organ administracyjny wydaje zezwolenie lub świadectwo, informuje o tym Komisję, podając powody wydania.

Artykuł 7

Odstępstwa

1.  Okazy urodzone i wyhodowane w niewoli lub sztucznie rozmnożone

Z wyjątkiem przypadków stosowania art. 8, okazy gatunków wymienionych w załączniku A, które urodziły się i zostały wyhodowane w niewoli lub są sztucznie rozmnożone, traktowane są zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do okazów gatunków wymienionych w załączniku B.

W przypadku sztucznie rozmnażanych roślin przepisy art. 4 i 5 mogą być uchylone na specjalnych warunkach.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 20, aktów delegowanych, dotyczących: 

a)  kryteriów ustalania, czy okaz urodził się i został wyhodowany w niewoli lub był sztucznie rozmnażany do celów handlowych;

b)  specjalnych warunków, o których mowa w akapicie drugim niniejszego ustępu dotyczących:

(i)  stosowania świadectw fitosanitarnych,

(ii)  handlu prowadzonego przez zarejestrowane podmioty gospodarcze i instytucje naukowe określone w ust. 4 niniejszego artykułu, oraz

(iii)  handlu mieszańcami.

2.  Tranzyt

W drodze odstępstwa od art. 4, w przypadku gdy okaz przewożony jest tranzytem przez Unię, kontrola i przedstawienie opisanych zezwoleń, świadectw i zawiadomień w granicznym urzędzie celnym w punkcie wprowadzenia nie jest wymagane.

W przypadku gatunków wymienionych w załącznikach, zgodnie z art. 3 ust. 1 i art. 3 ust. 2 lit. a) i b), odstępstwo, o którym mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, ma zastosowanie tylko wtedy, gdy ważny dokument wywozu lub powrotnego wywozu przewidziany przez Konwencję w odniesieniu do okazów, którym towarzyszy, i określający miejsce przeznaczenia okazów został wydany przez właściwe organy państwa trzeciego wywozu lub powrotnego wywozu.

Jeśli dokument, o którym mowa w akapicie drugim, nie został wydany przed wywozem lub powrotnym wywozem, okaz należy zatrzymać oraz, gdy to stosowne, skonfiskować, chyba że dokument zostanie złożony z mocą wsteczną, zgodnie ze specjalnymi warunkami.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 20, aktów delegowanych dotyczących specjalnych warunków złożenia z mocą wsteczną dokumentu dotyczącego wywozu lub powrotnego wywozu.

3.  Mienie osobiste lub stanowiące część gospodarstwa domowego

W drodze odstępstwa od art. 4 i 5, przepisy tych artykułów nie mają zastosowania do martwych okazów, części i produktów pochodnych okazów gatunków wymienionych w załącznikach A–D, które należą do mienia osobistego lub stanowią część gospodarstwa domowego, i są wprowadzane do Unii, wywożone lub powrotnie wywożone z Unii, zgodnie z przepisami szczególnymi.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 20, aktów delegowanych dotyczących przepisów szczególnych odnoszących się do wprowadzania, wywozu i powrotnego wywozu mienia osobistego lub stanowiącego część gospodarstwa domowego.

4.  Instytucje naukowe

Dokumenty, o których mowa w art. 4, 5, 8 i 9, nie są wymagane w przypadku niekomercyjnych pożyczek, darowizn i wymian między naukowcami a instytucjami naukowymi, zarejestrowanymi przez organy administracyjne państw, w których się one znajdują, okazów zielnikowych oraz innych, zakonserwowanych, zasuszonych lub wtopionych okazów muzealnych, a także żywego materiału roślinnego, opatrzonego etykietą, której wzór został ustanowiony zgodnie z  akapitem drugim niniejszego ustępu lub podobną etykietą wydaną lub zatwierdzoną przez organ administracyjny kraju trzeciego.

Komisja ustanawia, w drodze aktów wykonawczych, wzór etykiety dla żywego materiału roślinnego. Te akty wykonawcze przyjmuje sę zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2.

Artykuł 8

Przepisy odnoszące się do kontroli działalności handlowej

1.  Zakazane jest kupno, oferowanie kupna, pozyskiwanie do celów handlowych, wystawianie na widok publiczny do celów handlowych, wykorzystywanie dla zysku, sprzedaż, przechowywanie w celu sprzedaży, oferowanie do sprzedaży lub transportu w celu sprzedaży okazów gatunków wymienionych w załączniku A.

2.  Państwa członkowskie mogą zakazać posiadania okazów, w szczególności żywych zwierząt gatunków wymienionych w załączniku A.

3.  Zgodnie z wymogami innego prawodawstwa Unii dotyczącego ochrony dzikiej fauny i flory organ administracyjny państwa członkowskiego, w którym znajdują się okazy, może przyznać zwolnienie od zakazów określonych w ust. 1 poprzez wydanie stosownego świadectwa, po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy, jeżeli okazy:

a)  zostały pozyskane w Unii lub zostały wprowadzone do Unii, zanim zaczęły w stosunku do nich mieć zastosowanie przepisy odnoszące się do gatunków wymienionych w dodatku I do Konwencji lub w załączniku C1 do rozporządzenia (EWG) nr 3626/82, lub też w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 338/97 lub do niniejszego rozporządzenia; lub

b)  stanowią przetworzone okazy pozyskane ponad 50 lat wcześniej; lub

c)  zostały wprowadzone do Unii zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 338/97 lub do niniejszego rozporządzenia i wykorzystywane mają być w celach, które w negatywny sposób nie wpłyną na możliwość przeżycia takiego gatunku; lub

d)  są okazami gatunku zwierząt, które urodziły się i zostały wyhodowane w niewoli lub są sztucznie rozmnożonymi okazami gatunku roślin lub stanowią części lub produkty pochodne takich okazów; lub

e)  są okazami, które w wyjątkowych okolicznościach wymagane są na rzecz postępu naukowego lub istotnych celów biomedycznych stosownie do dyrektywy Rady 86/609/EWG(8), w przypadku gdy dany gatunek jest jedynym odpowiednim do realizacji tych celów i gdy brak okazów tego gatunku urodzonych i wyhodowanych w niewoli; lub

f)  są przeznaczone do celów hodowli lub rozmnażania, których realizacja przyniesie korzyści w zakresie ochrony gatunku;

g)  mają być przeznaczone do celów badawczych lub edukacyjnych, mających przyczynić się do zachowania lub ochrony gatunków; lub

h)  pochodzą z państwa członkowskiego i zostały pozyskane w naturze, zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w tym państwie członkowskim.

4.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 20, aktów delegowanych dotyczących ogólnych odstępstw od zakazów, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, opartych na warunkach, o których mowa w ust. 3, a także ogólnych odstępstw w odniesieniu do gatunków wymienionych w załączniku A, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) ppkt (ii). Takie odstępstwa muszą być zgodne z wymaganiami innych aktów Unii dotyczących ochrony dzikiej fauny i flory.

5.  Zakazy określone w ust. 1 mają również zastosowanie do okazów gatunków wymienionych w załączniku B, z wyjątkiem przypadków, w których można udowodnić w sposób zadowalający właściwy organ danego państwa członkowskiego, że takie gatunki zostały pozyskane, a jeśli pochodzą spoza Unii, że zostały wprowadzone na ten obszar zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w zakresie ochrony dzikiej fauny i flory.

6.  Właściwe organy państw członkowskich mają prawo do swobodnego decydowania o sprzedaży wszelkich okazów gatunków wymienionych w załącznikach B, C i D, które skonfiskowały na mocy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że nie wrócą one bezpośrednio do osoby lub podmiotu, któremu je skonfiskowano lub który brał udział w wykroczeniu. Następnie takie okazy mogą być pod każdym względem traktowane, jak gdyby zostały pozyskane w sposób legalny.

Artykuł 9

Przewóz żywych okazów

1.  Wszelki przewóz w obrębie Unii żywych okazów gatunków wymienionych w załączniku A z miejsca wskazanego w zezwoleniu na przywóz lub w każdego rodzaju świadectwie wydanym zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wymaga uprzedniego zezwolenia organu administracyjnego państwa członkowskiego, w którym okaz się znajduje. W innych przypadkach przewozu osoba odpowiedzialna za przewóz okazu musi być w stanie, gdy to stosowne, przedstawić dowód legalnego pochodzenia okazu.

2.  Zezwolenia takie są:

a)  udzielane tylko wtedy, gdy właściwy organ naukowy danego państwa członkowskiego lub, gdy okaz jest przewożony do innego państwa członkowskiego, właściwy organ naukowy tego ostatniego upewni się, że pomieszczenie przeznaczone dla żywego okazu w miejscu przeznaczenia jest właściwie wyposażone, aby zapewnić mu odpowiednią ochronę i opiekę;

b)  potwierdzone przez wydanie świadectwa; oraz

c)  gdy to stosowne, niezwłocznie przekazywane organowi administracyjnemu państwa członkowskiego, w którym znajduje się okaz.

3.  Jednakże żadne takie zezwolenie nie jest wymagane, jeśli żywe zwierzę musi zostać przewiezione w celu pilnego leczenia weterynaryjnego i wróci bezpośrednio do zatwierdzonego miejsca, w którym przebywa.

4.  Gdy żywy okaz gatunku wymienionego w załączniku B jest przewożony w obrębie Unii, właściciel okazu może zezwolić na jego przewóz tylko po upewnieniu się, że przewidziany odbiorca jest odpowiednio poinformowany o pomieszczeniu, wyposażeniu i rozwiązaniach praktycznych, jakie są wymagane do zapewnienia właściwej opieki nad okazem.

5.  Gdy wszelkie żywe okazy są przewożone do Unii, z Unii lub w jej obrębie lub gdy są przechowywane w czasie jakiegokolwiek okresu tranzytu lub przeładunku, są one przygotowane, przenoszone i otoczone opieką w taki sposób, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia, utraty zdrowia lub okrutnego traktowania oraz, w przypadku zwierząt, zgodnie z prawodawstwem Unii dotyczącym ochrony zwierząt w czasie transportu.

6.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 20, aktów delegowanych dotyczących ograniczeń odnoszących się do przetrzymywania lub przewożenia żywych okazów gatunków, wobec których zastosowano ograniczenia w zakresie ich wprowadzania do Unii zgodnie z art. 4 ust. 6.

Artykuł 10

Wydawanie świadectw, zezwoleń i zawiadomień [Popr. 5]

1.   Po otrzymaniu wniosku, włącznie z całą wymaganą dokumentacją towarzyszącą, od danej osoby i pod warunkiem że zostały spełnione wszystkie warunki jej wydania, organ administracyjny państwa członkowskiego może wydać świadectwo do celów określonych w art. 5 ust. 2 lit. b), art. 5 ust. 3 i 4, art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 lit. b).

1a.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze, aby ustalić format świadectw, o których mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2. [Popr. 6]

1b.  Po otrzymaniu wniosku i wymaganej dokumentacji towarzyszącej od danej osoby oraz pod warunkiem że spełnione zostały wszystkie wymogi jej wydania, organ administracyjny państwa członkowskiego może wydać zezwolenie do celów określonych w art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 1 i 4. [Popr. 7]

1c.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze, aby ustalić format zezwolenia, o którym mowa w ust. 1b. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2. [Popr. 8]

1d.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze, aby ustalić format zawiadomienia o przywozie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 i 4. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2. [Popr. 9]

Artykuł 11

Ważność zezwoleń i świadectw oraz specjalne warunki ich wydawania

1.  Bez uszczerbku dla bardziej rygorystycznych środków, które państwa członkowskie mogą przyjąć lub utrzymać, zezwolenia i świadectwa wydane przez właściwe organy państw członkowskich zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są ważne w całej Unii.

2.  Takie zezwolenie lub świadectwo oraz zezwolenie lub świadectwo wydane na jego podstawie uważa się za nieważne, jeśli właściwy organ lub Komisja, po konsultacji z właściwym organem, który wydał zezwolenie lub świadectwo, ustali, że zostało ono wydane na podstawie błędnego założenia, że warunki jego wydania zostały spełnione.

Okazy znajdujące się na terytorium państwa członkowskiego, których dotyczą takie dokumenty, są zatrzymywane przez właściwe organy tego państwa członkowskiego i mogą zostać skonfiskowane.

3.  Wszelkie zezwolenie lub świadectwo wydane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem może przewidywać warunki i wymagania nałożone przez wydający organ, aby zapewnić przestrzeganie jego przepisów. W przypadku gdy pojawi się potrzeba wprowadzenia takich warunków lub wymagań do treści zezwoleń lub świadectw, państwa członkowskie informują o tym Komisję.

4.  Wszelkie zezwolenie na przywóz wydane na podstawie kopii odpowiedniego zezwolenia na wywóz lub świadectwa powrotnego wywozu uprawnia do wprowadzenia okazów do Unii tylko wtedy, gdy towarzyszy mu oryginał ważnego zezwolenia na wywóz lub świadectwa powrotnego wywozu.

5.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 20, aktów delegowanych dotyczących terminów wydawania zezwoleń i świadectw.

Artykuł 12

Miejsca wprowadzenia i wywozu

1.  Państwa członkowskie wyznaczają urzędy celne, które będą przeprowadzać kontrole i dopełniać formalności związanych z wprowadzaniem do Unii i wywozem z Unii okazów gatunków objętych niniejszym rozporządzeniem w celu przydzielenia im przeznaczenia celnego w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 oraz określają, które urzędy będą zajmować się żywymi okazami.

2.  Wszystkie urzędy wyznaczone zgodnie z ust. 1 zatrudniają wystarczającą liczbę odpowiednio przeszkolonych pracowników. Państwa członkowskie dopilnowują, aby pomieszczenia były zgodne z odpowiednim prawodawstwem Unii w zakresie transportu i przechowywania żywych zwierząt oraz aby w razie potrzeby były podejmowane stosowne kroki w odniesieniu do żywych roślin.

3.  Wszystkie urzędy wyznaczone zgodnie z ust. 1 są zgłaszane Komisji, która publikuje ich wykaz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4.  W wyjątkowych przypadkach i zgodnie ze specjalnymi kryteriami organ administracyjny może zezwolić na wprowadzenie do Unii, wywóz lub powrotny wywóz z Unii przez urząd celny inny niż wyznaczony zgodnie z ust. 1.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 20, aktów delegowanych dotyczących specjalnych kryteriów zgodnie z którymi dozwolone mogą być wprowadzenie, wywóz lub powrotny wywóz przez inny urząd celny.

5.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby na przejściach granicznych społeczeństwo było informowane o przepisach przyjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 13

Organy administracyjne, naukowe i inne właściwe organy

1.  Każde państwo członkowskie wyznacza organ administracyjny zasadniczo odpowiedzialny za wykonanie niniejszego rozporządzenia i kontakty z Komisją.

Wszystkie państwa członkowskie mogą również wyznaczyć dodatkowe organy administracyjne lub inne właściwe organy, które będą pomagać w wykonywaniu, w którym to przypadku zasadniczy organ administracyjny jest odpowiedzialny za przekazywanie organom dodatkowym wszelkich informacji, których wymaga odpowiednie stosowanie niniejszego rozporządzenia.

2.  Każde państwo członkowskie wyznacza jeden lub więcej organów naukowych o odpowiednich kwalifikacjach, których obowiązki będą odmienne od zadań jakiegokolwiek wyznaczonego organu administracyjnego.

3.  Nie później niż dnia 3 marca 1997 r. państwa członkowskie przekazują Komisji nazwy i adresy wyznaczonych organów administracyjnych, innych organów właściwych do wydawania zezwoleń lub świadectw oraz organów naukowych, a Komisja publikuje te informacje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Na wniosek Komisji każdy organ administracyjny określony w ust. 1 akapit pierwszy przekazuje jej w ciągu dwóch miesięcy nazwiska i wzory podpisów osób upoważnionych do podpisywania zezwoleń lub świadectw oraz odciski pieczęci, plomb lub innych urządzeń stosowanych do potwierdzenia autentyczności zezwoleń lub świadectw.

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach dotyczących informacji już dostarczonych w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od wprowadzenia w życie takich zmian.

Artykuł 14

Monitorowanie przestrzegania przepisów i dochodzenie ich naruszeń

1.  Właściwe organy państw członkowskich monitorują przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia.

Jeśli kiedykolwiek właściwe organy będą miały powód, aby sądzić, że niniejsze przepisy są naruszane, podejmują odpowiednie kroki, aby zapewnić przestrzeganie lub wszcząć postępowanie sądowe.

Państwa członkowskie informują Komisję, a w przypadku gatunków wymienionych w dodatkach do Konwencji Sekretariat Konwencji, o wszelkich krokach podjętych przez właściwe organy w odniesieniu do znacznych naruszeń niniejszego rozporządzenia, w tym zatrzymań i konfiskat.

2.  Komisja wskazuje właściwym organom państw członkowskim sprawy, których zbadanie uważa za konieczne na podstawie niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie informują Komisję, a w przypadku gatunków wymienionych w dodatkach do Konwencji Sekretariat Konwencji o wynikach wszelkiego podjętego w następstwie dochodzenia.

3.  Powołuje się grupę wykonawczą składającą się z przedstawicieli organów każdego państwa członkowskiego odpowiedzialnych za zapewnienie wprowadzenia w życie przepisów niniejszego rozporządzenia. Grupie tej przewodniczy przedstawiciel Komisji.

Grupa wykonawcza bada wszelkie kwestie techniczne związane z wdrożeniem niniejszego rozporządzenia podniesione przez przewodniczącego, z jego własnej inicjatywy lub na wniosek członków grupy lub Komitetu.

Komisja przekazuje Komitetowi opinie wyrażone przez grupę wykonawczą.

Artykuł 15

Przekazywanie informacji

1.  Państwa członkowskie i Komisja przekazują sobie nawzajem informacje niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia.

Państwa członkowskie i Komisja zapewniają podjęcie koniecznych kroków mających na celu zaznajomienie społeczeństwa i jego informowanie o przepisach odnoszących się do wykonania Konwencji i niniejszego rozporządzenia oraz o środkach przyjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

2.  Komisja pozostaje w kontakcie z Sekretariatem Konwencji, tak aby zapewnić skuteczne wykonanie Konwencji na całym terytorium, na którym ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie.

3.  Komisja niezwłocznie przekazuje wszelkie opinie Grupy ds. Przeglądu Naukowego organom administracyjnym państw członkowskich, których one dotyczą.

4 Organy administracyjne państw członkowskich przekazują Komisji do dnia 15 czerwca każdego roku wszystkie informacje dotyczące poprzedniego roku wymagane do opracowania sprawozdań określonych w art. VIII.7 lit. a) Konwencji, a także równoważne informacje dotyczące międzynarodowego handlu wszystkimi okazami gatunków wymienionych w załącznikach A, B i C oraz wprowadzania do Unii okazów gatunków wymienionych w załączniku D. Komisja określa, w drodze aktów wykonawczych, 1 informacje, które mają być przekazywane, oraz formę, w jakiej będą one przedstawiane. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2.

Na podstawie informacji określonych w akapicie pierwszym Komisja publikuje do dnia 31 października każdego roku sprawozdanie statystyczne dotyczące wprowadzania do Unii oraz wywozu i powrotnego wywozu z Unii okazów gatunków objętych niniejszym rozporządzeniem, a także przekazuje Sekretariatowi Konwencji informacje na temat gatunków, których dotyczy Konwencja.

Bez uszczerbku dla art. 22, począwszy od 1999 r. do dnia 15 czerwca każdego roku, organy administracyjne państw członkowskich przekazują Komisji wszystkie informacje odnoszące się do dwóch poprzednich lat, wymagane do opracowania sprawozdań określonych w art. VIII.7 lit. b) Konwencji, a także równoważne informacje dotyczące przepisów niniejszego rozporządzenia, które wykraczają poza zakres Konwencji. Komisja określa,  w drodze aktów wykonawczych, 2 informacje, które mają być przekazywane, oraz formę, w jakiej będą one przedstawiane.  Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2. 

Od 1999 r., na podstawie informacji określonych w akapicie trzecim, Komisja sporządza, co dwa lata do dnia 31 października, sprawozdanie dotyczące wykonania i wdrożenia niniejszego rozporządzenia.

5.  Mając na względzie opracowanie zmian w załącznikach, właściwe organy państw członkowskich przekazują Komisji wszelkie istotne informacje. Komisja określa, w drodze aktów wykonawczych, wymagane informacje. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2. 

6.  Bez uszczerbku dla dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(9), Komisja podejmuje stosowne środki w celu ochrony poufności informacji uzyskanych podczas wykonywania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 16

Sankcje

1.  Państwa członkowskie podejmują stosowne środki zapewniające nałożenie sankcji, przynajmniej w przypadku następujących naruszeń niniejszego rozporządzenia:

a)  wprowadzenia do Unii lub wywozu albo powrotnego wywozu z Unii okazów bez odpowiedniego zezwolenia lub świadectwa lub też na podstawie fałszywego, sfałszowanego lub nieważnego zezwolenia lub świadectwa, lub dokumentu, w którym dokonano zmian bez upoważnienia organu wydającego;

b)  niespełnienia warunków określonych w zezwoleniu lub świadectwie wydanym zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

c)  złożenia nieprawdziwego oświadczenia lub świadomego przedstawienia fałszywych informacji w celu uzyskania zezwolenia lub świadectwa;

d)  posługiwania się fałszywym, sfałszowanym lub nieważnym zezwoleniem lub świadectwem, lub dokumentem, w którym dokonano zmian bez upoważnienia jako podstawy otrzymania zezwolenia lub świadectwa unijnego, lub też w jakimkolwiek innym urzędowym celu związanym z niniejszym rozporządzeniem;

e)  niezłożenia zawiadomienia o przywozie lub złożenia fałszywego zawiadomienia o przywozie;

f)  wysyłki żywych okazów bez poczynienia odpowiednich przygotowań mających na celu zmniejszenie ryzyka uszkodzenia, utraty zdrowia lub okrutnego traktowania;

g)  wykorzystywania okazów gatunków wymienionych w załączniku A w inny sposób niż zgodny z upoważnieniem przyznanym w czasie wydawania zezwolenia na przywóz lub później;

h)  handlu sztucznie rozmnażanymi roślinami w sposób sprzeczny z przepisami ustanowionymi zgodnie z art. 7 ust. 1 akapit drugi;

i)  wysyłki okazów do Unii lub poza jej obszar lub tranzytu przez terytorium Unii bez odpowiedniego zezwolenia lub świadectwa wydanego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz w przypadku wywozu lub powrotnego wywozu z państwa trzeciego będącego stroną Konwencji, zgodnie z nią lub bez wystarczającego dowodu, że takie zezwolenie lub świadectwo zostało wydane;

j)  kupna, oferowania kupna, pozyskiwania do celów handlowych, wystawiania na widok publiczny do celów handlowych, wykorzystywania dla zysku, sprzedaży, przechowywania w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży lub transportu w celu sprzedaży okazów gatunków z naruszeniem art. 8;

k)  wykorzystania zezwolenia lub świadectwa wobec innego okazu niż ten, dla którego zostało ono wydane;

l)  sfałszowania lub zmiany wszelkiego zezwolenia lub świadectwa wydanego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

m)  ukrycia faktu odrzucenia wniosku o wydanie unijnego zezwolenia lub świadectwa przywozu, wywozu lub powrotnego wywozu, zgodnie z art. 6 ust. 3.

2.  Środki określone w ust. 1 odpowiadają charakterowi i powadze naruszenia oraz uwzględniają przepisy dotyczące zatrzymania oraz, gdy to stosowne, konfiskaty okazów.

3.  W przypadku konfiskaty okazu jest on powierzany właściwemu organowi państwa członkowskiego konfiskaty, który:

a)  po konsultacji z organem naukowym odnośnego państwa członkowskiego umieszcza okaz lub w inny sposób rozporządza okazem na warunkach, które uważa za stosowne, oraz zgodne z celami i postanowieniami Konwencji i niniejszego rozporządzenia; oraz

b)  w przypadku żywego okazu wprowadzonego do Unii, po konsultacji z państwem wywozu, może zwrócić okaz do tego państwa na koszt sprawcy naruszenia.

4.  W przypadku gdy żywy okaz gatunku wymienionego w załącznikach B i C pojawi się w punkcie wprowadzenia do Unii bez odpowiedniego ważnego zezwolenia lub świadectwa, okaz musi zostać zatrzymany i może ulec konfiskacie lub jeśli odbiorca nie przyzna się do niego, właściwe organy państwa członkowskiego odpowiedzialne za punkt wprowadzenia mogą, gdy to stosowne, odmówić przyjęcia przesyłki i domagać się od przewoźnika zwrotu okazu do miejsca wysyłki.

Artykuł 17

Grupa ds. Przeglądu Naukowego

1.  Niniejszym powołuje się Grupę ds. Przeglądu Naukowego, składającą się z przedstawicieli organu naukowego lub organów wszystkich państw członkowskich, której przewodniczy przedstawiciel Komisji.

2.  Grupa ds. Przeglądu Naukowego bada wszystkie kwestie naukowe związane ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia – w szczególności dotyczące art. 4 ust. 1 lit. a), ust. 2 lit. a) i ust. 6 – podniesione przez przewodniczącego z jego własnej inicjatywy albo na wniosek członków Grupy lub Komitetu.

3.  Komisja przekazuje Komitetowi opinie Grupy ds. Przeglądu Naukowego.

Artykuł 18

Dodatkowe uprawnienia przekazane

1.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 20, aktów delegowanych dotyczących jednolitych warunków i kryteriów dla:

a)  wydawania, ważności i zastosowania dokumentów, o których mowa w art. 4, art. 5, art. 7 ust. 4 i art. 10;

b)  stosowania świadectw fitosanitarnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 akapit drugi lit. a);

c)  wprowadzania w razie konieczności procedur oznakowania okazów w celu ułatwienia identyfikacji i zapewnienia realizacji przepisów niniejszego rozporządzenia.

2.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia, w razie konieczności, zgodnie z art. 20, aktów delegowanych dotyczących dodatkowych środków mających na celu wprowadzenie w życie rezolucji Konferencji Stron Konwencji, decyzji lub zaleceń Stałego Komitetu Konwencji i zaleceń Sekretariatu Konwencji.

3.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 20, aktów delegowanych do celów zmiany załączników A–D, z wyjątkiem zmian w załączniku A, które nie wynikają z decyzji podjętych przez Konferencję Stron Konwencji.

Artykuł 19

Dodatkowe uprawnienia wykonawcze

1.  Komisja określa w drodze aktów wykonawczych wzór dokumentów, o których mowa w art. 4, art. 5, art. 7 ust. 4 i art. 10.  Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2. 

2 Komisja określa, w drodze aktów wykonawczych, formularz przedstawienia zawiadomienia o przywozie. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2. [Popr. 10]

Artykuł 20

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 6 i 7, art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 1, 2 i 3, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 6, art. 11 ust. 5, art. 12 ust. 4 oraz art. 18 ust. 1, 2 i 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie podstawowego aktu ustawodawczego lub każda inna data ustalona przez ustawodawcę]. [Popr. 11]

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 6 i 7, art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 1, 2 i 3, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 6, art. 11 ust. 5, art. 12 ust. 4 oraz art. 18 ust. 1, 2 i 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych. [Popr. 12]

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie w art. 4 ust. 6 i 7, art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 1, 2 i 3, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 6, art. 11 ust. 5, art. 12 ust. 4 oraz art. 18 ust. 1, 2 i 3 wchodzi w życie tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie [dwóch miesięcy] od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [dwa miesiące] z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady. [Popr. 13]

Artykuł 21

 Procedura komitetowa 

1.  Komisję wspomaga komitet zwany Komitetem ds. Handlu Dziką Fauną i Florą. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 22

Przecpisy końcowe

Każde państwo członkowskie powiadamia Komisję i Sekretariat Konwencji o przepisach, jakie przyjmuje bezpośrednio w celu wykonania niniejszego rozporządzenia, oraz o wszystkich instrumentach prawnych i środkach podjętych w celu jego wykonania i wdrożenia.

Komisja przekazuje te informacje pozostałym państwom członkowskim.

Artykuł 23

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 338/97 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Artykuł 24

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w …

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D

1.  Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D są wymienione jako:

a)  nazwy gatunków; lub

b)  wszystkie gatunki, włączone do taksonu wyższego lub określone jako jego część.

2.  Skrót »ssp.« jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.

3.  Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.

4.  Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są wymienione tam w związku z faktem ich ochrony wynikającej z dyrektywy Parlamentu Europejsiego i Rady 2009/147/WE(10) lub dyrektywy Rady 92/43/EWG(11).

5.  Następujące skróty wykorzystywane są w odniesieniu do taksonu roślin poniżej poziomu gatunku:

a)  »ssp.« jest wykorzystywany w celu określenia podgatunku;

b)  »var(s)« jest wykorzystywany w celu określenia odmiany (odmian); oraz

c)  »fa« jest wykorzystywany w celu określenia formy.

6.  Symbole »(I)«, »(II)« oraz »(III)« umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do dodatków do Konwencji, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7-9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w dodatkach do konwencji CITES.

7.  Symbol »I« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku I do konwencji CITES.

8.  Symbol »(II)« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do dodatku II do konwencji.

9.  Symbol »(III)« obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest włączony do dodatku III do konwencji. W tym przypadku jest również wskazane państwo, z uwagi na które gatunek lub wyższy takson został włączony do dodatku III.

10.  »Kultywar« oznacza, zgodnie z definicją zawartą w 8. wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych, skupisko roślin: a) które zostało wybrane z uwagi na szczególną właściwość lub zestaw właściwości, b) którego właściwości zachowują odrębny, spójny i stały charakter oraz c) które zachowuje te właściwości jeśli rozmnażania dokonuje się za pomocą odpowiednich środków. Żaden nowy takson kultywaru nie może zostać za taki uznany dopóki jego nazwa kategorii i określenie nie zostaną oficjalnie opublikowane w najnowszym wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych.

11.  Mieszańce mogą być samodzielnie wymienione w dodatkach, ale jedynie wówczas, gdy tworzą one w stanie dzikim odrębne oraz stabilne populacje. Mieszańce zwierząt, które w czterech poprzednich pokoleniach swojego rodowodu mają jeden lub więcej okazów gatunków włączonych do załącznika A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, tak jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszaniec nie jest wyszczególniony w załącznikach.

12.  Jeśli gatunek jest objęty załącznikiem A, B lub C, wszystkie części lub pochodne danego gatunku są również objęte tym samym załącznikiem, chyba że pojawia się adnotacja precyzująca, że są nim objęte jedynie określone części oraz pochodne. Zgodnie z art. 2 lit. t) niniejszego rozporządzenia, symbol »#« oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu włączonego do załącznika B lub C wyznaczają części lub pochodne, które w odniesieniu do nich są wyszczególnione do celów rozporządzenia w następujący sposób:

#1

Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:

a)  nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami);

b)  rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych in vitro w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

c)  ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz

d)  owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju Vanilla.

#2

Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:

a)  nasion oraz pyłków; oraz

b)  produktów gotowych przeznaczonych do handlu detalicznego.

#3

Wyznacza całe lub posiekane korzenie lub części korzeni.

#4

Wyznacza wszystkie części oraz pochodne, z wyjątkiem:

a)  nasion (w tym owoców Orchidaceae zawierających nasiona), zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami). Wyjątek ten nie stosuje się do nasion Cactaceae spp. wywożonych z Meksyku ani nasion Beccariophoenix madagascariensis i Neodypsis decaryi wywożonych z Madagaskaru;

b)  rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych in vitro w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

c)  ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;

d)  owoców oraz ich części i pochodnych z udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju Vanilla (Orchidaceae) i z rodziny Cactaceae;

e)  łodyg, kwiatów oraz ich części i pochodnych udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju Opuntia, podrodzaju Opuntia i Selenicereus (Cactaceae); oraz

f)  produktów gotowych Euphorbia antisyphilitica przeznaczonych do handlu detalicznego.

#5

Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.

#6

Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz sklejkę.

#7

Wyznacza kłody drewna, ścinki drewniane oraz nieprzetworzony materiał łamany.

#8

Wyznacza części podziemne (tj. korzenie, kłącza): w całości, w częściach lub w proszku.

#9

Wyznacza wszystkie części i pochodne z wyjątkiem opatrzonych etykietą »Wyprodukowane z materiału Hoodia spp. uzyskanego z kontrolowanego zbioru i produkcji we współpracy z organami administracyjnymi CITES Botswany/Namibii/Afryki Południowej na mocy umowy nr BW/NA/ZA xxxxxx«.

#10

Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz niegotowe artykuły drewniane służące do wyrobu smyczków do strunowych instrumentów muzycznych.

#11

Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę oraz nieprzetworzony materiał łamany.

#12

Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe, sklejkę i olejek eteryczny, z wyjątkiem produktów gotowych przeznaczonych do handlu detalicznego.

#13

Oznacza także jądro (nazywane również bielmem, miazgą lub koprą) oraz wszelkie jego pochodne.

13.  Ze względu na to, że żaden z gatunków lub wyższych taksonów FLORY objętych załącznikiem A nie jest opatrzony adnotacją skutkującą traktowaniem jego mieszańców zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania oraz że nasiona i pyłki (w tym pyłkowiny), cięte kwiaty, rozsady lub hodowle tkanek tych mieszańców uzyskiwane metodą in vitro w środowisku stałym lub ciekłym, transportowane w sterylnych pojemnikach nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.

14.  Mocz, kał, oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.

15.  W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D przepisy stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całych lub w zasadzie całych martwych okazów z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte przepisami:

§ 1

Wszelkie całe, lub zasadniczo całe, skóry, surowe lub garbowane.

§ 2

Wszelkie pióra lub wszelkie skóry lub inne części pokryte piórami.

16.  W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D przepisy stosuje się wyłącznie do żywych okazów, z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte przepisami:

§ 3

Suszone oraz świeże rośliny, włączając tam, gdzie jest to stosowne: liście, korzenie/kłącza, łodygi, nasiona/zarodniki, korę oraz owoce.

§ 4

Kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.

Załącznik A

Załącznik B

Załącznik C

Nazwa zwyczajowa

FAUNA

SsakiCHORDATA (STRUNOWCE)

ARTIODACTYLA

MAMMALIA

Antilocapridae

Widłorogowate

Antilocapra americana (I) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

Widłoróg meksykański

Wołowate, Krętorogie, Pustorożce

Addax nasomaculatus (I)

Adaks

Ammotragus lervia (II)

Owca grzywiasta

Antilope cervicapra (III Nepal)

Garna

Bison bison athabascae (II)

Bizon leśny

Bos gaurus (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako Bos frontalis, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)

Gaur

Bos mutus (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako Bos grunniens, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)

Jak dziki

Bos sauveli (I)

Kuprej

Bubalus arnee (III Nepal) (nie obejmuje formy udomowionej określanej jako Bubalus bubalis, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)

Bawół indyjski, arni

Bubalus depressicornis (I)

Anoa nizinny

Bubalus mindorensis (I)

Bawół mindorski, tamaraw

Anoa górski

Budorcas taxicolor (II)

Takin

Capra falconeri (I)

Koza śruboroga, Markur

Capricornis milneedwardsii (I)

Serau indochiński

Capricornis rubidus (I)

Serau rudy

Capricornis sumatraensis (I)

Serau białogrzywy

Serau himalajski

Cephalophus brookei (II)

Dujker Brooke’a

Cephalophus dorsalis (II)

Dujker czarnopręgi

Cephalophus jentinki (I)

Dujker Jentinka

Cephalophus ogilbyi (II)

Dujker Ogilby’ego

Cephalophus silvicultor (II)

Dujker żółtopręgi

Cephalophus zebra (II)

Dujker zebrowaty

Damaliscus pygargus pygargus (II)

Bontebok

Gazella cuvieri (I)

Gazela edmi, gazela Cuviera

Gazella dorcas (III Algieria/Tunezja)

Gazela dorkas

Gazella leptoceros (I)

Gazela Lodera

Hippotragus niger variani (I)

Antylopa szablastoroga

Kobus leche (II)

Kob liczi

Naemorhedus baileyi (I)

Goral brunatny

Naemorhedus caudatus (I)

Goral długoogoniasty

Naemorhedus goral (I)

Goral himalajski

Naemorhedus griseus (I)

Goral szary

Nanger dama (I)

Gazela dama

Oryx dammah (I)

Oryks szablorogi

Oryx leucoryx (I)

Oryks arabski

Ovis ammon (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)

Argali

Ovis ammon hodgsonii (I)

Muflon tybetański

Kara Tau argali

Ovis canadensis (II) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

Owca kanadyjska, owca gruboroga, muflon kanadyjski

Ovis orientalis ophion (I)

Muflon cypryjski

Ovis vignei (II) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem A)

Owca stepowa

Ovis vignei vignei (I)

Muflon azjatycki

Pantholops hodgsonii (I)

Antylopa tybetańska, orengo, cziru

Philantomba monticola (II)

Duiker modry

Saola

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

Kozica pirenejska

Saiga borealis (II)

Suhak mongolski

Saiga tatarica (II)

Suhak

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Antylopa czteroroga

Wielbłądy, guanako, wigonie

Lama guanicoe (II)

Guanako

Vicugna vicugna (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii [cała populacja]; Chile [populacja Primera Región]; oraz Peru [cała populacja]; które są objęte załącznikiem B)

Vicugna vicugna (II) (tylko populacje Argentyny(12) [populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan]; Boliwii(13) [cała populacja]; Chile(14) [populacje Primera Región]; Peru(15) [cała populacja]; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)

Wigoń, wikunia

Jeleniowate

Axis calamianensis (I)

Jeleń kalamiański

Axis kuhlii (I)

Jeleń baweański

Jeleń tajski

Blastocerus dichotomus (I)

Jeleń bagienny

Cervus elaphus bactrianus (II)

Jeleń bucharski

Cervus elaphus barbarus (III Algieria/Tunezja)

Jeleń berberyjski

Cervus elaphus hanglu (I)

Hanguł

Daniel mezopotamski

Hippocamelus spp. (I)

Huemale, taruki

Mazama americana ceresina (III Gwatemala)

Mazama ruda środkowoamerykańska mazama gwatemalska

Muntiacus crinifrons (I)

Mundżak czarny

Muntiacus vuquangensis (I)

Mundżak wielki

Odocoileus virginianus mayensis (III Gwatemala)

Jeleń gwatemalski

Ozotoceros bezoarticus (I)

Jeleń pampasowy

Pudu mephistophiles (II)

Pudu północny, pudu ekwadorski

Pudu puda (I)

Pudu południowy, pudu chilijski

Barasinga

Rucervus eldii (I)

Jeleń Elda

Hipopotamowate

Hexaprotodon liberiensis (II)

Hipopotam karłowaty

Hippopotamus amphibius (II)

Hipopotam nilowy

Piżmowiec

Moschus spp. (I) (tylko populacje Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

Moschus spp. (II) (z wyjątkiem populacji Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu, które są objęte załącznikiem A)

Piżmowiec

Babirussy, dziki, guźce, świnie

Babyrousa babyrussa (I)

Babirussa

Babyrousa bolabatuensis (I)

Babirussa środkowocelebeska

Babyrousa celebensis (I)

Babirussa północnocelebeska

Babyrousa togeanensis (I)

Babirussa malengeńska

Świnia karłowata

Pekari

Tayassuidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A oraz wyłączając populacje Pecari tajacu Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

Pekari

Catagonus wagneri (I)

Pekari Wagnera

Ailuridae

Ailurus fulgens (I)

Panda mała

Psowate

Canis aureus (III Indie)

Szakal złocisty

Canis lupus (I/II)

(wszystkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu oraz Pakistanu wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje wymienione w dodatku II. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako Canis lupus familiaris i Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (populacje Hiszpanii, na północ od Duero, oraz Grecji, na północ od 39. równoleżnika. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako Canis lupus familiaris i Canis lupus dingo)

Wilk, wilk szary

Canis simensis

Kaberu

Cerdocyon thous (II)

Lis krabojad, majkong

Chrysocyon brachyurus (II)

Wilk grzywiasty

Cuon alpinus (II)

Cyjon

Lycalopex culpaeus (II)

Kolpeo

Lycalopex fulvipes (II)

Lis Darwina

Lycalopex griseus (II)

Argentyński lis szary

Lycalopex gymnocercus (II)

Lis pampasowy

Speothos venaticus (I)

Pies leśny

Vulpes bengalensis (III Indie)

Lis bengalski

Vulpes cana (II)

Lis afgański, lis Blanforda

Vulpes zerda (II)

Fenek

Cryptoprocta ferox (II)

Fossa

Eupleres goudotii (II)

Falanruk, wiwera falanruk

Fossa fossana (II)

Fanaloka, cyweta malgaska

Kotowate

Felidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Okazy form udomowionych nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)

Cats

Acinonyx jubatus (I) (Roczne kontyngenty wywozowe dla żywych okazów oraz trofeów myśliwskich przyznawane są w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handel takimi okazami podlega przepisom art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia)

Gepard

Caracal caracal (I) (tylko populacja Azji; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

Karakal, ryś stepowy

Catopuma temminckii (I)

Mormi, kot złoty azjatycki

Felis nigripes (I)

Kot czarnostopy

Felis silvestris (II)

Żbik

Leopardus geoffroyi (I)

Kot argentyński

Leopardus jacobitus (I)

Kot andyjski

Leopardus pardalis (I)

Ocelot

Leopardus tigrinus (I)

Oncilla, kot tygrysi

Leopardus wiedii (I)

Margaj

Lynx lynx (II)

Ryś europejski

Lynx pardinus (I)

Ryś iberyjski

Neofelis nebulosa (I)

Pantera mglista

Panthera leo persica (I)

Lew azjatycki

Panthera onca (I)

Jaguar

Panthera pardus (I)

Lampart

Panthera tigris (I)

Tygrys

Pardofelis marmorata (I)

Kot marmurkowy

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

Kot bengalski

Prionailurus iriomotensis (II)

Kot z Iriomote

Kot kusy

Prionailurus rubiginosus (I) (tylko populacja Indii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

Kot rdzawy, kot rudy

Puma concolor coryi (I)

Puma z Florydy

Puma concolor costaricensis (I)

Puma kostarykańska

Puma wschodnia

Puma yagouaroundi(I) (tylko populacje Ameryki Środkowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

Jaguarundi

Uncia uncia (I)

Pantera śnieżna, irbis

Mangusty

Herpestes fuscus (III Indie)

Mangusta brunatna

Herpestes edwardsii (III Indie)

Mangusta indyjska

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indie)

Mangusta złocista

Herpestes smithii (III Indie)

Mangusta Smitha

Herpestes urva (III Indie)

Mangusta krabojad, mangusta urwa, urwa

Herpestes vitticollis (III Indie)

Mangusta pręgoszyja

Hienowate

Proteles cristata (III Botswana)

Protel

Skunksy

Łasicowate

Conepatus humboldtii (II)

Surillo patagoński, skunks patagoński

Wydry

Lutrinae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Wydry

Aonyx capensis microdon (I) (tylko populacje Kamerunu oraz Nigerii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)

Wydra kameruńska

Enhydra lutris nereis (I)

Wydra morska kalifornijska

Lontra felina (I)

Wydra patagońska

Lontra longicaudis (I)

Wydra długoogonowa

Lontra provocax (I)

Wydra południowa

Lutra lutra (I)

Wydra europejska

Lutra nippon (I)

Wydra japońska

Pteronura brasiliensis (I)

Arirania, wydra olbrzymia

Kunowate

Eira barbara (III Honduras)

Hirara

Galictis vittata (III Kostaryka)

Grizon

Martes flavigula (III Indie)

Kuna żółtogardła

Martes foina intermedia (III Indie)

Kuna domowa, kamionka

Martes gwatkinsii (III Indie)

Kuna nilgiri

Mellivora capensis (III Botswana)

Ratel, miodożer

Mustela nigripes (I)

Tchórz czarnołapy, tchórz czarnonogi

Mors

Odobenus rosmarus (III Kanada)

Mors

Otariidae

Uchatkowate, uszatki, uchatki

Arctocephalus spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Kotiki, uchatki

Arctocephalus philippii (II)

Kotik chilijski

Arctocephalus townsendi (I)

Kotik meksykański

Fokowate

Mirounga leonina (II)

Słoń morski południowy

Monachus spp. (I)

Foki mniszki

Szopowate

Bassaricyon gabbii (III Kostaryka)

Olingo

Bassariscus sumichrasti (III Kostaryka)

Kotofretka środkowoamerykańska

Nasua narica (III Honduras)

Ostronos białonosy

Nasua nasua solitaria (III Urugwaj)

Koati

Potos flavus (III Honduras)

Kinkażu, wikławiec, chwytacz

Niedźwiedzie

Ursidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Niedźwiedzie

Ailuropoda melanoleuca (I)

Panda wielka

Helarctos malayanus (I)

Niedźwiedź malajski

Melursus ursinus (I)

Wargacz

Tremarctos ornatus (I)

Niedźwiedź andyjski, niedźwiedź peruwiański, niedźwiedź okularowy

Ursus arctos (I/II)

(tylko populacje Bhutanu, Chin, Meksyku oraz Mongolii, i podgatunek Ursus arctos isabellinus wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje oraz podgatunki wymienione są w dodatku II)

Niedźwiedź brunatny

Ursus thibetanus (I)

Niedźwiedź himalajski

Łaszowate

Arctictis binturong (III Indie)

Binturong

Civettictis civetta (III Botswana)

Cyweta afrykańska

Cynogale bennettii (II)

Mampalon

Hemigalus derbyanus (II)

Kunołaz pręgowany

Paguma larvata (III India)

Łaskun chiński

Paradoxurus hermaphroditus (III Indie)

Łaskun muzang

Paradoxurus jerdoni (III Indie)

Łaskun Jerdona

Prionodon linsang (II)

Linzang pręgowany

Prionodon pardicolor (I)

Linzang cętkowany

Viverra civettina (III Indie)

Cyweta malabarska, wiwera malabarska

Viverra zibetha (III Indie)

Wiwera indyjska

Viverricula indica (III Indie)

Wiwerka indyjska

Walenie

CETACEA spp. (I/II)(16)

Walenie

CHIROPTERA

Liścionosowate

Platyrrhinus lineatus (III Urugwaj)

Szerokonos pręgowany

Pteropodidae

Rudawkowate

Acerodon spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Rudawki

Acerodon jubatus (I)

Acerodon grzywiasty

Pteropus spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Rudawki

Pteropus insularis (I)

Rudawka wyspowa

Rudawka komorska, rudawka Livingstone’a

Pteropus loochoensis (I)

Rudawka okinawska

Pteropus mariannus (I)

Rudawka mariańska

Pteropus molossinus (I)

Rudawka ponapska

Pteropus pelewensis (I)

Rudawka pelewska

Rudawka palauańska, rudawka z Palau

Pteropus rodricensis (II)

Rudawka rodrigueska

Pteropus samoensis (I)

Rudawka samoańska

Pteropus tonganus (I)

Rudawka tongańska

Pteropus ualanus (I)

Rudawka ualańska

Rudawka pembska

Pteropus yapensis (I)

Rudawka yapska

Pancernikowate

Cabassous centralis (III Kostaryka)

Kabasu północny, kabasu czteropalcy

Cabassous tatouay (III Urugwaj)

Kabasu większy

Chaetophractus nationi (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy. Wszystkie okazy uważa się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio uregulowany)

Pancernik włochaty andyjski

Priodontes maximus (I)

Pancernik olbrzymi

Niełazowate,workowce drapieżne

Sminthopsis longicaudata (I)

Dunart długoogonowy

Sminthopsis psammophila (I)

Dunart piaskowy

Wilki workowate

Thylacinus cynocephalus (możliwe wyginięcie) (I)

Wilk workowaty, tygrys tasmański

DIPROTODONTIA

Kangurowate

Dendrolagus inustus (II)

Drzewiak szary

Dendrolagus ursinus (II)

Drzewiak białogardły

Lagorchestes hirsutus (I)

Filander kosmaty

Lagostrophus fasciatus (I)

Filander pręgowany

Onychogalea fraenata (I)

Pazurogon rudopręgi

Onychogalea lunata (I)

Pazurogon księżycowy

Pałankowate, oposy australijskie

Phalanger intercastellanus (II)

Kuskus wschodni

Phalanger mimicus (II)

Kuskus południowy

Phalanger orientalis (II)

Kuskus szary

Spilocuscus kraemeri (II)

Kuskus manuski

Spilocuscus maculatus (II)

Kuskus plamisty

Spilocuscus papuensis (II)

Kuskus waigeański

Kanguroszczurowate

Bettongia spp. (I)

Kanguroszczury

Caloprymnus campestris (możliwe wyginięcie) (I)

Kanguroszczur stepowy

Wombatowate

Lasiorhinus krefftii (I)

Wombat szorstkowłosy

LAGOMORPHA

Zającowate

Caprolagus hispidus (I)

Zajączek szczeciniasty

Romerolagus diazi (I)

Królik wulkanowy

Kolczatkowate

Zaglossus spp. (II)

Prakolczatka

PERAMELEMORPHIA

Bandikowate

Chaeropus ecaudatus (możliwe wyginięcie) (I)

Bandik świnionogi, bandik ogoniasty

Peramelidae

Perameles bougainville (I)

Jamraj pręgowany zachodni

Thylacomyidae

Macrotis lagotis (I)

Wielkouch króliczy

Macrotis leucura (I)

Wielkouch króliczy mniejszy

Koniowate

Equus africanus (I) (z wyjątkiem formy udomowionej określanej jako Equus asinus, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)

Osioł afrykański

Equus grevyi (I)

Zebra Grevy’ego

Equus hemionus (I/II) (gatunek jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki Equus hemionus hemionus i Equus hemionus khur wymienione są w dodatku I)

Dziki osioł azjatycki

Equus kiang (II)

Kiang

Equus przewalskii (I)

Koń Przewalskiego

Equus zebra hartmannae (II)

Zebra górska Hartmana

Equus zebra zebra (I)

Zebra przylądkowa, zebra górska przylądkowa

Nosorożce

Rhinocerotidae spp. (I) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem B)

Nosorożce

Ceratotherium simum simum (II) (tylko populacje Afryki Południowej i Suazi; wszystkie pozostałe populacje objęte są załącznikiem A. Do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi. Wszystkie pozostałe okazy uważa się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio regulowany)

Nosorożec biały, nosorożec afrykański, nosorożec tęponosy

Tapiry

Tapiridae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)

Tapiry

Tapirus terrestris (II)

Tapir anta, tapir brazylijski, tapir południowoamerykański

Pangoliny, łuskowce

Manis spp. (II)

(został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica i Manis pentadactyla dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu przede wszystkim w celach handlowych)

Pangoliny, łuskowce

PILOSA

Leniwcowate (Leniwce trójpalczaste)

Bradypus variegatus (II)

Leniwiec pstry

Megalonychidae

Leniwce dwupalczaste

Choloepus hoffmanni (III Kostaryka)

Leniwiec Hoffmana, leniwiec krótkoszyi

Myrmecophagidae

Mrówkojadowate

Myrmecophaga tridactyla (II)

Mrówkojad wielki, mrówkojad trójpalczasty

Tamandua mexicana (III Gwatemala)

Tamandua północny

Naczelne

PRIMATES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Naczelne

Atelidae

Czepiakowate

Alouatta coibensis (I)

Wyjec panamski

Alouatta palliata (I)

Wyjec płaszczowy

Alouatta pigra (I)

Wyjec gwatemalski

Ateles geoffroyi frontatus (I)

Czepiak czarnobrewy

Ateles geoffroyi panamensis (I)

Czepiak panamski

Brachyteles arachnoides (I)

Muriki szary

Brachyteles hypoxanthus (I)

Oreonax flavicauda (I)

Wełniak żółty, wełniak peruwiański, małpa wełnista żółta

Płaksowate

Callimico goeldii (I)

Miko czarny

Callithrix aurita (I)

Marmozeta złocista, marmozeta białoucha

Callithrix flaviceps (I)

Marmozeta żółtogłowa

Leontopithecus spp. (I)

Marmozety lwie, lwiatki

Saguinus bicolor (I)

Tamaryna dwubarwna

Saguinus geoffroyi (I)

Tamaryna czarnolica, tamaryna Geoffroy'a

Saguinus leucopus (I)

Tamaryna biała, tamaryna białonoga

Saguinus martinsi (I)

Saguinus oedipus (I)

Tamaryna białoczuba

Saimiri oerstedii (I)

Sajmiri wiewiórcza

Makakowate

Cercocebus galeritus (I)

Mangaba oliwkowa

Cercopithecus diana (I)

Diana kongijska

Cercopithecus roloway (I)

Diana ghańska

Cercopithecus solatus (II)

Koczkodan słoneczny, koczkodan gaboński

Colobus satanas (II)

Gereza czarna

Macaca silenus (I)

Makak wanderu,makak uanderu

Mandrillus leucophaeus (I)

Dryl

Mandrillus sphinx (I)

Mandryl

Nasalis larvatus (I)

Nosacz, nosacz sundajski, nosacz kakau

Piliocolobus foai (II)

Gereza środkowoafrykańska

Piliocolobus gordonorum (II)

Gereza uzungwańska

Piliocolobus kirkii (I)

Gereza trójbarwna

Piliocolobus pennantii (II)

Gereza Pennanta

Piliocolobus preussi (II)

Gereza ruda kameruńska

Piliocolobus rufomitratus (I)

Gereza kenijska, gereza tana

Piliocolobus tephrosceles (II)

Gereza ugandyjska

Piliocolobus tholloni (II)

Gereza Thollona

Presbytis potenziani (I)

Langur mentawajski

Pygathrix spp. (I)

Duki, langury

Rhinopithecus spp. (I)

Rokselany

Semnopithecus ajax (I)

Hulman kaszmirski

Semnopithecus dussumieri (I)

Hulman szary

Semnopithecus entellus (I)

Hulman zwyczajny

Semnopithecus hector (I)

Hulman północnoindyjski

Semnopithecus hypoleucos (I)

Hulman czarnołapy

Semnopithecus priam (I)

Hulman czubaty

Semnopithecus schistaceus (I)

Hulman nepalski

Simias concolor (I)

Pagi

Trachypithecus delacouri (II)

Langur Delacoura

Trachypithecus francoisi (II)

Langur wietnamski

Trachypithecus geei (I)

Langur złocisty

Trachypithecus hatinhensis (II)

Lutung wietnamski

Trachypithecus johnii (II)

Langur nilgiri

Trachypithecus laotum (II)

Trachypithecus pileatus (I)

Langur ciemnogłowy

Trachypithecus poliocephalus (II)

Trachypithecus shortridgei (I)

Lemurki

Cheirogaleidae spp. (I)

Lemurki

Daubentoniidae

Palczak madagaskarski

Daubentonia madagascariensis (I)

Palczak madagaskarski

Hominidae

Człowiekowate

Gorilla beringei (I)

Goryl wschodni

Gorilla gorilla (I)

Goryl zachodni

Pan spp. (I)

Szympansy

Pongo abelii (I)

Orangutan sumatrzański

Pongo pygmaeus (I)

Orangutan

Gibony

Hylobatidae spp. (I)

Gibony

Indriidae

Indrisy, sifaki i awahi

Indriidae spp. (I)

Indrisy, sifaki i awahi

Lemuridae

Lemury

Lemuridae spp. (I)

Lemury

Lepilemuridae

Lepilemury

Lepilemuridae spp. (I)

Lepilemury

Lorisidae

Lorisowate

Nycticebus spp. (I)

Lori

Pitheciidae

Saki

Cacajao spp. (I)

Uakari

Callicebus barbarabrownae (II)

Titi blond

Callicebus melanochir (II)

Titi czarnołapy

Callicebus nigrifrons (II)

Titi czarnoczelny

Callicebus personatus (II)

Titi maskowy

Chiropotes albinasus (I)

Saki białonosy

Wyraki

Tarsius spp. (II)

Wyraki

PROBOSCIDEA

Słonie

Elephas maximus (I)

Słoń azjatycki

Loxodonta africana (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe, które są objęte załącznikiem B)

Loxodonta africana (II)

(tylko populacje Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe(17); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)

Słoń afrykański

Szynszyle

Chinchilla spp. (I) (okazy formy udomowionej nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)

Szynszyle

Cuniculidae

Cuniculus paca (III Honduras)

Paka

Dasyproctidae

Agutiowate

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Aguti brunatny

Erethizontidae

Ursonowate

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Igłozwierz meksykański

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Igłozwierz długokolcy

Jeżozwierzowate

Hystrix cristata

Jeżozwierz afrykański

Muridae

Myszowate

Leporillus conditor (I)

Zającoszczur długouchy

Pseudomys fieldi praeconis (I)

Xeromys myoides (I)

Bobroszczurek

Zyzomys pedunculatus (I)

Wiewiórkowate

Cynomys mexicanus (I)

Nieświszczuk meksykański, piesek preriowy meksykański

Marmota caudata (III Indie)

Świstak długoogoniasty

Marmota himalayana (III Indie)

Świstak himalajski

Ratufa spp. (II)

Jelarangi

Callosciurus erythraeus

Sciurus carolinensis

Wiewiórka szara

Sciurus deppei (III Kostaryka)

Sciurus niger

SCANDENTIA spp. (II)

Tupaje, wiewióreczniki

SIRENIA

Dugongidae

Diugoń

Dugong dugon (I)

Diugoń

Trichechidae

Manaty

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis oraz Trichechus manatus wymienione w dodatku I. Trichechus senegalensis jest wymieniony w dodatku II.)

Manaty

AVES

Ptaki

Anatidae

Kaczkowate

Anas aucklandica (I)

Cyraneczka auklandzka

Anas bernieri (II)

Cyraneczka madagaskarska

Anas chlorotis (I)

Cyraneczka rdzawa

Anas formosa (II)

Cyraneczka bajkalska

Anas laysanensis (I)

Krzyżówka białooka

Anas nesiotis (I)

Cyraneczka campbellska

Anas querquedula

Cyranka, cyranka zwyczajna

Asarcornis scutulata (I)

Piżmówka malajska

Aythya innotata

Podgorzałka madagaskarska

Aythya nyroca

Podgorzałka zwyczajna

Branta canadensis leucopareia (I)

Bernikla aleucka

Branta ruficollis (II)

Bernikla rdzawoszyja

Branta sandvicensis (I)

Nene

Cairina moschata (III Honduras)

Piżmówka amerykańska

Coscoroba coscoroba (II)

Koskoroba

Cygnus melancoryphus (II)

Łabędź czarnoszyi

Dendrocygna arborea (II)

Drzewica karaibska, drzewica kubańska

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Drzewica czarnobrzucha

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Drzewica dwubarwna

Mergus octosetaceus

Tracz brazylijski

Oxyura jamaicensis

Sterniczka jamajska

Oxyura leucocephala (II)

Sterniczka zwyczajna

Rhodonessa caryophyllacea (możliwe wyginięcie) (I)

Różanka

Sarkidiornis melanotos (II)

Dziwonos

Tadorna cristata

Kazarka czubata

Kolibry

Trochilidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Kolibry

Glaucis dohrnii (I)

Pustelnik hakodzioby

Kulony

Burhinus bistriatus (III Gwatemala)

Kulon amerykański

Laridae

Mewy

Larus relictus (I)

Mewa reliktowal

Scolopacidae

Bekasowate

Numenius borealis (I)

Kulik eskimoski

Numenius tenuirostris (I)

Kulik cienkodzioby

Tringa guttifer (I)

Brodziec nakrapiany

Czaplowate

Ardea alba

Czapla biała

Bubulcus ibis

Czapla złotawa

Egretta garzetta

Czapla nadobna

Trzewikodzioby

Balaeniceps rex (II)

Trzewikodziób

Ciconiidae

Bocianowate

Ciconia boyciana (I)

Bocian czarnodzioby

Ciconia nigra (II)

Bocian czarny

Ciconia stormi

Bocian garbaty

Jabiru mycteria (I)

Żabiru amerykański

Leptoptilos dubius

Marabut indyjski

Mycteria cinerea (I)

Dławigad malajski

Flamingi

Phoenicopteridae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Flamingi

Phoenicopterus ruber (II)

Flaming, czerwonak

Ibisowate

Eudocimus ruber (II)

Ibis szkarłatny

Geronticus calvus (II)

Ibis łysy

Geronticus eremita (I)

Ibis pustelnik

Nipponia nippon (I)

Ibis czubaty

Platalea leucorodia (II)

Warzęcha zwyczajna

Pseudibis gigantea

Ibis olbrzymi

Gołębiowate

Caloenas nicobarica (I)

Nikobarczyk

Claravis godefrida

Siniaczek paskowany

Columba livia

Gołąb skalny

Ducula mindorensis (I)

Muszkatela okularowa

Gallicolumba luzonica (II)

Gołąb zbroczony

Goura spp. (II)

Korońce

Leptotila wellsi

Gołębik grenadyjski

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Gołąb różany

Streptopelia turtur

Turkawka zwyczajna, turkawka właściwa

Dzioborożce

Aceros spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Dzioborożce

Aceros nipalensis (I)

Dzioborożec rudy

Anorrhinus spp. (II)

Dzioborożce

Anthracoceros spp. (II)

Dzioborożce

Berenicornis spp. (II)

Dzioborożce

Buceros spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Dzioborożce

Buceros bicornis (I)

Dzioborożec wielki

Penelopides spp. (II)

Dzioborożce

Rhinoplax vigil (I)

Hełmoróg tęgodzioby

Rhyticeros spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Dzioborożce

Rhyticeros subruficollis (I)

Dzioborożec białolicy

Turaki

Tauraco spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Turaki

Tauraco bannermani (II)

Turak kameruński

Szponiaste, sokołowe, dzienne ptaki drapieżne

FALCONIFORMES spp. (II)

(z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz z wyjątkiem jednego gatunku z rodziny Cathartidae objętego załącznikiem C; pozostałe gatunki tej rodziny nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

Dzienne ptaki drapieżne

Accipitridae

Jastrzębiowate

Accipiter brevipes (II)

Krogulec krótkonogi

Accipiter gentilis (II)

Jastrząb gołębiarz, gołębiarz

Accipiter nisus (II)

Krogulec zwyczajny

Aegypius monachus (II)

Sęp kasztanowaty

Aquila adalberti (I)

Orzeł iberyjski

Aquila chrysaetos (II)

Orzeł przedni

Aquila clanga (II)

Orlik grubodzioby

Aquila heliaca (I)

Orzeł cesarski

Aquila pomarina (II)

Orlik krzykliwy

Buteo buteo (II)

Myszołów zwyczajny

Buteo lagopus (II)

Myszołów włochaty

Buteo rufinus (II)

Myszołów kurhannik

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

Hakodziób kubański

Circaetus gallicus (II)

Gadożer zwyczajny, krótkoszpon gadożer

Circus aeruginosus (II)

Błotniak stawowy

Circus cyaneus (II)

Błotniak zbożowy

Circus macrourus (II)

Błotniak biały, błotniak blady

Circus pygargus (II)

Błotniak popielaty

Elanus caeruleus (II)

Kaniuk zwyczajny

Eutriorchis astur (II)

Pręgoczub

Gypaetus barbatus (II)

Orłosęp brodaty

Gyps fulvus (II)

Sęp płowy

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla jest wymieniony w dodatku I; pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)

Bieliki

Harpia harpyja (I)

Harpia wielka

Hieraaetus fasciatus (II)

Orzełek południowy

Hieraaetus pennatus (II)

Orzełek włochaty

Leucopternis occidentalis (II)

Białostrząb szarogłowy

Milvus migrans (II) (z wyjątkiem Milvus migrans lineatus objętego załącznikiem B)

Kania czarna

Milvus milvus (II)

Kania ruda

Neophron percnopterus (II)

Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik biały, białosęp

Pernis apivorus (II)

Trzmielojadzwyczajny, pszczołojad

Pithecophaga jefferyi (I)

Małpożer

Kondorowate

Gymnogyps californianus (I)

Kondor kalifornijski

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Kondor królewski

Vultur gryphus (I)

Kondor wielki

Sokołowate

Falco araeus (I)

Pustułka seszelska

Falco biarmicus (II)

Raróg górski

Falco cherrug (II)

Raróg zwyczajny, raróg stepowy

Falco columbarius (II)

Drzemlik

Falco eleonorae (II)

Sokół skalny

Falco jugger (I)

Raróg indyjski, sokół indyjski

Falco naumanni (II)

Pustułeczka

Falco newtoni (I) (tylko populacja Seszeli)

Pustułka malgaska

Falco pelegrinoides (I)

Sokół berberyjski

Falco peregrinus (I)

Sokół wędrowny

Falco punctatus (I)

Pustułka maskareńska

Falco rusticolus (I)

Białozór

Falco subbuteo (II)

Kobuz

Falco tinnunculus (II)

Pustułka zwyczajna

Falco vespertinus (II)

Kobczyk zwyczajny

Rybołowy

Pandion haliaetus (II)

Orzeł rybołów

GALLIFORMES

Crax alberti (III Kolumbia)

Czubacz niebieskodzioby

Crax blumenbachii (I)

Czubacz czerwonodzioby

Crax daubentoni (III Kolumbia)

Czubacz żółtoguzy

Crax fasciolata

Czubacz gołolicy

Crax globulosa (III Kolumbia)

Czubacz koralowy

Crax rubra (III Kolumbia, Kostaryka, Gwatemala i Honduras)

Czubacz zmienny

Mitu mitu (I)

Czubacz garbonosy

Oreophasis derbianus (I)

Jednoróg

Ortalis vetula (III Gwatemala/Honduras)

Czakalaka północna

Pauxi pauxi (III Kolumbia)

Czubacz hełmiasty

Penelope albipennis (I)

Penelopa białoskrzydła

Penelope purpurascens (III Honduras)

Penelopa rdzawobrzucha

Penelopina nigra (III Gwatemala)

Penelopina

Pipile jacutinga (I)

Grdacz czarnoczelny

Pipile pipile (I)

Grdacz trinidadzki

Nogale

Macrocephalon maleo (I)

Nogal hełmiasty

Phasianidae

Kurowate

Argusianus argus (II)

Argus malajski

Catreus wallichii (I)

Bażant himalajski

Colinus virginianus ridgwayi (I)

Przepiór wirginijski

Crossoptilon crossoptilon (I)

Uszak biały

Crossoptilon mantchuricum (I)

Uszak brunatny

Gallus sonneratii (II)

Kur siwy

Ithaginis cruentus (II)

Kuropatnik

Lophophorus impejanus (I)

Olśniak himalajski

Lophophorus lhuysii (I)

Olśniak zielonosterny

Lophophorus sclateri (I)

Olśniak białosterny

Lophura edwardsi (I)

Kiściec annamski

Lophura hatinhensis

Kiściec wietnamski

Lophura imperialis (I)

Kiściec cesarski

Lophura swinhoii (I)

Kiściec tajwański

Meleagris ocellata (III Gwatemala)

Indyk pawi

Odontophorus strophium

Przepiór białolicy

Ophrysia superciliosa

Przepiórecznik

Pavo muticus (II)

Paw złoty

Polyplectron bicalcaratum (II)

Wieloszpon szary

Polyplectron germaini (II)

Wieloszpon wietnamski

Polyplectron malacense (II)

Wieloszpon pawi

Polyplectron napoleonis (I)

Wieloszpon lśniący, wieloszpon palawański

Polyplectron schleiermacheri (II)

Wieloszpon białobrody

Rheinardia ocellata (I)

Argus czubaty

Syrmaticus ellioti (I)

Bażant kasztanowaty

Syrmaticus humiae (I)

Bażant birmański

Syrmaticus mikado (I)

Bażant tajwański

Tetraogallus caspius (I)

Ułar kaspijski

Tetraogallus tibetanus (I)

Ułar tybetański

Tragopan blythii (I)

Tragopan żółtolicy

Tragopan caboti (I)

Tragopan plamisty

Tragopan melanocephalus (I)

Tragopan rudolicy

Tragopan satyra (III Nepal)

Tragopan satyr

Tympanuchus cupido attwateri (I)

Preriokur dwuczuby

Żurawie

Gruidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Żurawie

Grus americana (I)

Żuraw krzykliwy

Grus canadensis (I/II) (gatunek ten jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunki Grus canadensis nesiotes oraz Grus canadensis pulla są wymienione w dodatku I)

Żuraw kanadysjki

Grus grus (II)

Żuraw zwyczajny

Grus japonensis (I)

Zuraw mandżurski

Grus leucogeranus (I)

Żuraw biały

Grus monacha (I)

Żuraw białogłowy

Grus nigricollis (I)

Żuraw czarnoszyi

Grus vipio (I)

Żuraw białoszyi

Dropie

Otididae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Dropie

Ardeotis nigriceps (I)

Drop indyjski

Chlamydotis macqueenii (I)

Hubara arabska

Chlamydotis undulata (I)

Hubara

Houbaropsis bengalensis (I)

Hubarka bengalska

Otis tarda (II)

Drop zwyczajny

Sypheotides indicus (II)

Hubarka długoczuba, hubarka indyjska

Tetrax tetrax (II)

Strepet

Chruściele

Gallirallus sylvestris (I)

Wodnik brunatny

Rhynochetidae

Kagu

Rhynochetos jubatus (I)

Kagu

PASSERIFORMES

Gąszczaki

Atrichornis clamosus (I)

Gąszczak krzykliwy

Cotingidae

Bławatnikowate

Cephalopterus ornatus (III Kolumbia)

Strojnoczub amazoński

Cephalopterus penduliger (III Kolumbia)

Strojnoczub długobrody

Cotinga maculata (I)

Bławatnik modry

Rupicola spp. (II)

Skalikurki

Xipholena atropurpurea (I)

Bławatnik białoskrzydły

Trznadlowate

Gubernatrix cristata (II)

Kardynałek żółty

Paroaria capitata (II)

Kardynał żółtodzioby

Paroaria coronata (II)

Kardynał czubaty

Tangara fastuosa (II)

Tangarka wspaniała

Astryldy

Amandava formosa (II)

Bengalik oliwkowy

Lonchura fuscata

Ryżowiec czekoladowy, ryżowiec timorski

Lonchura oryzivora (II)

Ryżowiec siwy

Poephila cincta cincta (II)

Amadynka czarnogardła

Łuszczaki, ziarnojady, ziębowate

Carduelis cucullata (I)

Czyż czerwony

Carduelis yarrellii (II)

Czyż żółtolicy

Jaskółkowate

Pseudochelidon sirintarae (I)

Jaskólnik białooki, jaskółczak białooki, rzekówka białooka

Icteridae

Kacykowate

Xanthopsar flavus (I)

Kacyk słoneczny

Meliphagidae

Miodojady

Lichenostomus melanops cassidix (I)

Miodojad żółtoczuby

Muscicapidae

Muchołówki

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

Namorzynek maskareński

Cyornis ruckii (II)

Niltawa samotna

Dasyornis broadbenti litoralis (możliwe wyginięcie) (I)

Kolcopiórek rudy

Dasyornis longirostris (I)

Kolcopiórek mały

Garrulax canorus (II)

Sójkowiec białooki

Garrulax taewanus (II)

Sójkowiec tajlandzki

Leiothrix argentauris (II)

Pekińczyk srebrnouchy, mezja

Leiothrix lutea (II)

Pekińczyk żółty, słowik chiński; pekińczyk koralodzioby

Liocichla omeiensis (II)

Krasnoliczek samotny

Picathartes gymnocephalus (I)

Sępowronka żółtogłowa

Picathartes oreas (I)

Sępowronka kameruńska

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Muchodławka maskareńska

Cudowronki, ptaki rajskie

Paradisaeidae spp. (II)

Cudowronki, ptaki rajskie

Pittidae

Kurtaczkowate

Pitta guajana (II)

Kurtaczek prążkowany

Pitta gurneyi (I)

Kurtaczek czarnobrzuchy

Pitta kochi (I)

Kurtaczek wąsaty

Pitta nympha (II)

Kurtaczek blady

Bilbile

Pycnonotus zeylanicus (II)

Bilbil żółtogłowy

Sturnidae

Szpakowate

Gracula religiosa (II)

Gwarek czczony

Leucopsar rothschildi (I)

Szpak balijski

Szlarniki

Zosterops albogularis (I)

Szlarnik białopierśny

PELECANIFORMES

Fregaty

Fregata andrewsi (I)

Fragata białobrzucha

Pelecanidae

Pelikany

Pelecanus crispus (I)

Pelikan kędzierzawy

Sulidae

Głuptaki

Papasula abbotti (I)

Głuptak czarnoskrzydły

PICIFORMES

Brodacze

Semnornis ramphastinus (III Kolumbia)

Brodacz wielkodzioby

Picidae

Dzięciołowate

Campephilus imperialis (I)

Dzięcioł cesarski

Dryocopus javensis richardsi (I)

Dzięcioł białobrzuchy podgatunek richardsi

Tukany

Baillonius bailloni (III Argentyna)

Tukan szafranowy

Pteroglossus aracari (II)

Arasari czarnoszyi

Pteroglossus castanotis (III Argentyna)

Arasari brązowouchy

Pteroglossus viridis (II)

Arasari czarnogłowy

Ramphastos dicolorus (III Argentyna)

Tukan zielonodzioby

Ramphastos sulfuratus (II)

Tukan tęczodzioby

Ramphastos toco (II)

Tukan toko

Ramphastos tucanus (II)

Tukan czerwonodzioby

Ramphastos vitellinus (II)

Tukan żółtogardły

Selenidera maculirostris (III Argentyna)

Tukanik plamodzioby

Perkozy

Podilymbus gigas (I)

Perkoz gwatemalski

PROCELLARIIFORMES

Albatrosy

Phoebastria albatrus (I)

Albatros krótkosterny

PSITTACIFORMES

Papugowe

PSITTACIFORMES spp. (II)

(z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A z wyjątkiem Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus oraz Psittacula krameri, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

Papugowe

Cacatuidae

Kakadu

Cacatua goffiniana (I)

Kakadu białooka

Cacatua haematuropygia (I)

Kakadu filipińska

Cacatua moluccensis (I)

Kakadu molucka

Cacatua sulphurea (I)

Kakadu żółtolica

Probosciger aterrimus (I)

Żałobnica palmowa

Lory

Eos histrio (I)

Lora przepasana

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina jest wymieniona w dodatku I, pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II)

Loreczki

Papugi właściwe

Amazona arausiaca (I)

Amazonka czerwonoszyja

Amazona auropalliata (I)

Amazonka żółtoszyja

Amazona barbadensis (I)

Amazonka żółtoramienna

Amazona brasiliensis (I)

Amazonka płomiennosterna, amazonka brazylijska

Amazona finschi (I)

Amazonka liliogłowa

Amazona guildingii (I)

Amazonka królewska

Amazona imperialis (I)

Amazonka cesarska

Amazona leucocephala (I)

Amazonka kubańska

Amazona oratrix (I)

Amazonka żółtogardła

Amazona pretrei (I)

Amazonka czerwonouda

Amazona rhodocorytha (I)

Amazonka tęczowa

Amazona tucumana (I)

Amazonka żółtouda, amazonka tukumańska

Amazona versicolor (I)

Amazonka z St. Lucia

Amazona vinacea (I)

Amazonka pąsowa

Amazona viridigenalis (I)

Amazonka czerwonogłowa, amazonka krasnogłowa

Amazona vittata (I)

Amazonka portorykańska

Anodorhynchus spp. (I)

Ary niebieskie

Ara ambiguus (I)

Ara oliwkowa

Ara glaucogularis (I)

Ara szafirowa

Ara macao (I)

Ara żółtoskrzydła

Ara militaris (I)

Ara zielona

Ara rubrogenys (I)

Ara różowooka

Cyanopsitta spixii (I)

Ara modra

Cyanoramphus cookii (I)

Modrolotka kozia

Cyanoramphus forbesi (I)

Modrolotka szmaragdowa

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

Modrolotka czerwonoczelna

Cyanoramphus saisseti (I)

Modrolotka żółtawa

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

Figówka czerwonoucha

Eunymphicus cornutus (I)

Modrolotka czubata

Guarouba guarouba (I)

Konura złota

Neophema chrysogaster (I)

Łąkówka krasobrzucha

Ognorhynchus icterotis (I)

Konura żółtolica

Pezoporus occidentalis (możliwe wyginięcie) (I)

Papużka żółtobrzucha

Pezoporus wallicus (I)

Papużka ziemna

Pionopsitta pileata (I)

Barwinka czerwonogłowa

Primolius couloni (I)

Ara niebieskogłowa

Primolius maracana (I)

Ara marakana, marakana

Psephotus chrysopterygius (I)

Świergotka złotoskrzydła

Psephotus dissimilis (I)

Świergotka czarnogłowa

Psephotus pulcherrimus (możliwe wyginięcie) (I)

Świergotka rajska

Psittacula echo (I)

Aleksandretta krótkosterna

Pyrrhura cruentata (I)

Rudosterka błękitnoszyja

Rhynchopsitta spp. (I)

Meksykanki

Strigops habroptilus (I)

Kakapo

Nandu

Pterocnemia pennata (I) (z wyjątkiem Pterocnemia pennata pennata, która jest wymieniona w załączniku B)

Nandu plamiste

Pterocnemia pennata pennata (II)

Nandu plamiste

Rhea americana (II)

Nandu szare

Pingwiny

Spheniscus demersus (II)

Pingwin afrykański

Spheniscus humboldti (I)

Pingwin peruwiański

Sowy

STRIGIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Sowy

Strigidae

Puszczykowate

Aegolius funereus (II)

Włochatka zwyczajna

Asio flammeus (II)

Sowa błotna

Asio otus (II)

Uszatka zwyczajna, sowa uszata

Athene noctua (II)

Pójdźka zwyczajna

Bubo bubo (II) (z wyjątkiem Bubo bubo bengalensis, który jest objęty załącznikiem B)

Puchacz zwyczajny

Glaucidium passerinum (II)

Sóweczka zwyczajna

Heteroglaux blewitti (I)

Pójdźka leśna

Mimizuku gurneyi (I)

Syczek wielki

Ninox natalis (I)

Sowica prążkowana

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

Sowica kukułcza

Nyctea scandiaca (II)

Sowa śnieżna

Otus ireneae (II)

Syczek brunatny

Otus scops (II)

Syczek zwyczajny

Strix aluco (II)

Puszczyk zwyczajny

Strix nebulosa (II)

Puszczyk mszarny

Strix uralensis (II) (z wyjątkiem Strix uralensis davidi, który jest objęty załącznikiem B)

Puszczyk uralski

Surnia ulula (II)

Sowa jarzębata

Płomykówkowate

Tyto alba (II)

Płomykówka zwyczajna

Tyto soumagnei (I)

Płomykówka madagaskarska

Strusie

Struthio camelus (I) (tylko populacje Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki, Czadu, Mali, Mauretanii, Maroko, Nigru, Nigerii, Senegalu oraz Sudanu; wszystkie pozostałe populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

Struś

TINAMIFORMES

Kusacze

Tinamus solitarius (I)

Kusacz samotny

TROGONIFORMES

Trogony

Pharomachrus mocinno (I)

Kwezal herbowy

REPTILIA

Gady

Krokodylowe

CROCODYLIA spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Krokodylowe

Alligatoridae

Aligatorowate

Alligator sinensis (I)

Aligator chiński

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

Kajman okularowy

Caiman latirostris (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest objęta załącznikiem B)

Kajman szerokopyski

Melanosuchus niger (I) (z wyjątkiem populacji Brazylii, która jest objęta załącznikiem B, oraz populacji Ekwadoru, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu do czasu zatwierdzenia rocznego kontyngentu wywozowego przez Sekretariat Konwencji CITES oraz Grupy Specjalistów ds. Krokodyli IUCN/SSC)

Kajman czarny

Krokodylowate

Crocodylus acutus (I) (z wyjątkiem populacji Kuby, która jest objęta załącznikiem B)

Krokodyl amerykański

Crocodylus cataphractus (I)

Krokodyl wąskopyski

Crocodylus intermedius (I)

Krokodyl z Orinoko

Crocodylus mindorensis (I)

Krokodyl filipiński

Crocodylus moreletii (I) (z wyjątkiem populacji Belize i Meksyku, które są objęte załącznikiem A, z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)

Krokodyl meksykański

Crocodylus niloticus (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Egiptu [z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych], Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namibii, Republiki Południowej Afryki, Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii [z zastrzeżeniem rocznego kontyngentu wywozowego obejmującego nie więcej niż 1600 dzikich okazów, w tym trofeów myśliwskich, oprócz okazów hodowlanych], Zambii oraz Zimbabwe;populacje te są objęte załącznikiem B)

Krokodyl nilowy

Crocodylus palustris (I)

Krokodyl błotny

Crocodylus porosus (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji oraz Papui Nowej Gwinei, które są objęte załącznikiem B)

Krokodyl słonowodny

Crocodylus rhombifer (I)

Krokodyl kubański

Crocodylus siamensis (I)

Krokodyl syjamski

Osteolaemus tetraspis (I)

Krokodyl krótkopyski

Tomistoma schlegelii (I)

Krokodyl gawialowy

Gawiale

Gavialis gangeticus (I)

Gawial gangesowy

RHYNCHOCEPHALIA

Tuatary, hatterie

Sphenodon spp. (I)

Tuatary, hatterie

SAURIA

Agamy

Uromastyx spp. (II)

Biczogony

Chamaeleonidae

Kameleonowate

Bradypodion spp. (II)

Brookesia spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Brookesia perarmata (I)

Calumma spp. (II)

Chamaeleo spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Kameleony

Chamaeleo chamaeleon (II)

Kameleon pospolity, kameleon europejski

Furcifer spp. (II)

Kinyongia spp. (II)

Kameleony żyworodne

Nadzikambia spp. (II)

Kameleony żyworodne

Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste

Cordylus spp. (II)

Gekkonidae

Gekonowate

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

Hoplodactylus spp. (III Nowa Zelandia)

Naultinus spp. (III Nowa Zelandia)

Phelsuma spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Phelsuma guentheri (II)

Uroplatus spp. (II)

Helodermowate, helodermy

Heloderma spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

Heloderma meksykańska

Legwanowate, legwany

Amblyrhynchus cristatus (II)

Legwan morski

Brachylophus spp. (I)

Legwany witijskie

Conolophus spp. (II)

Legwany lądowe z Galapagos

Ctenosaura bakeri (II)

Legwan ostroogonowy z Utili

Ctenosaura oedirhina (II)

Legwan ostroogonowy z Roatánu

Ctenosaura melanosterna (II)

Legwan ostroogonowy z doliny Aguánu

Ctenosaura palearis (II)

Legwan ostroogonowy gwatemalski

Cyclura spp. (I)

Legwany nosorogie

Iguana spp. (II)

Iguany

Phrynosoma blainvillii (II)

Phrynosoma cerroense (II)

Phrynosoma coronatum (II)

Phrynosoma wigginsi (II)

Sauromalus varius (I)

Jaszczurkowate, jaszczurki właściwe

Gallotia simonyi (I)

Podarcis lilfordi (II)

Jaszczurka Lilforda

Podarcis pityusensis (II)

Jaszczurka z Ibizy

Scynkowate, scynki

Corucia zebrata (II)

Scynk nadrzewny

Teiidae

Tejowate, teidy, warany amerykańskie

Crocodilurus amazonicus (II)

Teju krokodylogonowy

Dracaena spp. (II)

Teju kajmanowy

Tupinambis spp.(II)

Warany

Varanus spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Warany

Varanus bengalensis (I)

Waran indyjski

Varanus flavescens (I)

Waran żółtawy

Varanus griseus (I)

Waran szary

Varanus komodoensis (I)

Waran z Komodo

Varanus nebulosus (I)

Varanus olivaceus (II)

Waran Graya

Guzowcowate, jaszczurki guzowate, ksenosaury

Shinisaurus crocodilurus (II)

Jaszczurka krokodylowata, guzowiec krokodylowy

SERPENTES

Węże

Dusiciele, dusicielowate

Boidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Dusiciele, dusicielowate

Acrantophis spp. (I)

Madagaskarski boa naziemny

Boa constrictor occidentalis (I)

Boa argentyński

Epicrates inornatus (I)

Boa portorykański

Epicrates monensis (I)

Epicrates subflavus (I)

Boa jamajski

Eryx jaculus (II)

Strzelec stepowy

Sanzinia madagascariensis (I)

Madagaskarski boa drzewny

Bolyeriidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Bolyeria multocarinata (I)

Casarea dussumieri (I)

Węże właściwe, połozowate

Atretium schistosum (III Indie)

Cerberus rynchops (III Indie)

Połoz psiogłowy

Clelia clelia (II)

Mussurana

Cyclagras gigas (II)

Żabojad argentyński

Elachistodon westermanni (II)

Jajożer indyjski

Ptyas mucosus (II)

Xenochrophis piscator (III Indie)

Zdradnicowate

Hoplocephalus bungaroides (II)

Micrurus diastema (III Honduras)

Koralówka atlantycka

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Koralówka czarnopasa

Naja atra (II)

Kobra pospolita

Naja kaouthia (II)

Kobra nepalska

Naja mandalayensis (II)

Naja naja (II)

Okularnik indyjski

Naja oxiana (II)

Kobra środkowoazjatycka

Naja philippinensis (II)

Naja sagittifera (II)

Naja samarensis (II)

Naja siamensis (II)

Naja sputatrix (II)

Naja sumatrana (II)

Ophiophagus hannah (II)

Kobra królewska

Loxocemidae spp. (II)

Pythonidae

Pytony

Pythonidae spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)

Pytony

Python molurus molurus (I)

Pyton tygrysi

Tropidophiidae spp. (II)

Viperidae

Żmijowate

Crotalus durissus (III Honduras)

Grzechotnik straszliwy

Crotalus durissus unicolor

Daboia russelii (III Indie)

Daboja łańcuszkowa, żmija łańcuszkowa

Vipera latifii

Żmija irańska

Vipera ursinii (I) (tylko populacja Europy, z wyjątkiem obszaru, który dawniej tworzył ZSSR; te ostatnie populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)

Żmija łąkowa

Vipera wagneri (II)

Żółwie

Carettochelyidae

Miękkoskórkowate, żółwie dwupazurzaste, żółwie miękkoskóre

Carettochelys insculpta (II)

Miękkoskórek dwupazurzasty, żółw dwupazurzasty, żółw miękkoskóry, żółw nowogwinejski

Chelidae

Żółwie wężoszyjne, żółwie wężoszyje, matamatowate

Chelodina mccordi (II)

Chelodyna rotiańska

Pseudemydura umbrina (I)

Wężogłówka zachodnioaustralijska

Żółwie morskie

Cheloniidae spp. (I)

Żółwie morskie

Chelydridae

Żółwie skorpuchowate

Macrochelys temminckii (III - Stany Zjednoczone Ameryki)

Żółw sępi

Dermatemydidae

Spłaszczkowate, żółwie spłaszczone

Dermatemys mawii (II)

Żółw spłaszczony

Dermochelyidae

Żółwie skórzaste

Dermochelys coriacea (I)

Żółwie skórzaste

Emydidae

Żółwie błotne, żółwie słodkowodne

Chrysemys picta

Żółw malowany

Glyptemys insculpta (II)

Żółw leśny

Glyptemys muhlenbergii (I)

Żółw torfowiskowy

Graptemys spp. (III Stany Zjednoczone Ameryki).

Terrapene spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Terapeny

Terrapene coahuila (I)

Terapena wodna

Trachemys scripta elegans

Żółw czerwonolicy, żółw czerwonouchy

Batagurowate, batagury

Batagur affinis (I)

Batagur baska (I)

Batagur słodkowodny, batagur baska

Batagur spp. (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Cuora spp. (II)

Geoclemys hamiltonii (I)

Geoemyda spengleri (III Chiny)

Heosemys annandalii (II)

Żółw świątynny

Heosemys depressa (II)

Heosemys grandis (II)

Heosemys spinosa (II)

Żółw kolczasty

Leucocephalon yuwonoi (II)

Żółw celebeski

Malayemys macrocephala (II)

Malayemys subtrijuga (II)

Mauremys annamensis (II)

Mauremys iversoni (III Chiny)

Mauremys megalocephala (III Chiny)

Mauremys mutica (II)

Mauremys nigricans (III Chiny)

Mauremys pritchardi (III Chiny)

Mauremys reevesii (III Chiny)

Mauremys sinensis (III Chiny)

Melanochelys tricarinata (I)

Morenia ocellata (I)

Notochelys platynota (II)

Ocadia glyphistoma (III Chiny)

Ocadia philippeni (III Chiny)

Orlitia borneensis (II)

Pangshura spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Pangshura tecta (I)

Sacalia bealei (III Chiny)

Sacalia pseudocellata (III Chiny)

Sacalia quadriocellata (III Chiny)

Siebenrockiella crassicollis (II)

Siebenrockiella leytensis (II)

Żółw wielkogłowy

Platysternon megacephalum (II)

Żółw wielkogłowy

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis (II)

Peltocephalus dumerilianus (II)

Podocnemis spp. (II)

Żółwie lądowe

Testudinidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) zerowy roczny kontyngent wywozowy został ustalony na okazy Geochelone sulcata pozyskane w naturze i będące przedmiotem obrotu, przede wszystkim do celów handlowych)

Żółwie lądowe

Astrochelys radiata (I)

Astrochelys yniphora (I)

Chelonoidis nigra (I)

Gopherus flavomarginatus (I)

Malacochersus tornieri (II)

Psammobates geometricus (I)

Pyxis arachnoides (I)

Pyxis planicauda (I)

Testudo graeca (II)

Żółw śródziemnomorski, żółw mauretański, żółw iberyjski

Testudo hermanni (II)

Żółw grecki

Testudo kleinmanni (I)

Żółw egipski

Testudo marginata (II)

Żółw obrzeżony

Żółwiakowate, żółwiaki, żółwie trójpazurzaste

Amyda cartilaginea (II)

Apalone spinifera atra (I)

Aspideretes gangeticus (I)

Aspideretes hurum (I)

Aspideretes nigricans (I)

Chitra spp. (II)

Lissemys punctata (II)

Lissemys scutata (II)

Palea steindachneri (III Chiny)

Pelochelys spp. (II)

Pelodiscus axenaria (III Chiny)

Pelodiscus maackii (III Chiny)

Pelodiscus parviformis (III Chiny)

Rafetus swinhoei (III Chiny)

Płazy

Płazy bezogonowe

Bufonidae

Ropuchy

Altiphrynoides spp. (I)

Atelopus zeteki (I)

Bufo periglenes (I)

Bufo superciliaris (I)

Nectophrynoides spp. (I)

Nimbaphrynoides spp. (I)

Spinophrynoides spp. (I)

Calyptocephalella gayi (III Chile)

Dendrobatidae

Drzewołazowate, drzewołazy

Allobates femoralis (II)

Allobates zaparo (II)

Cryptophyllobates azureiventris (II)

Dendrobates spp. (II)

Epipedobates spp. (II)

Phyllobates spp. (II)

Agalychnis spp. (II)

Mantellidae

Mantellowate

Mantella spp. (II)

Microhylidae

Żaby wąskopyskie

Dyscophus antongilii (I)

Scaphiophryne gottlebei (II)

Żabowate, żaby właściwe

Conraua goliath

Żaba goliat

Euphlyctis hexadactylus (II)

Hoplobatrachus tigerinus (II)

Rana catesbeiana

Żaby australijskie, żółwinkowate

Rheobatrachus spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Żaby australijskie

Rheobatrachus silus (II)

Żaba gęborodna

Płazy ogoniaste

Ambystomatidae

Ambystomy

Ambystoma dumerilii (II)

Ambystoma mexicanum (II)

Ambystoma meksykańska, aksolotl meksykański

Skrytoskrzelne

Andrias spp. (I)

Salamandry olbrzymie

Salamandridae

Salamandrowate

Neurergus kaiseri (I)

Traszka zagrosańska

ELASMOBRANCHII

Spodouste

Lamnokształtne

Cetorhinidae

Długoszparowate

Cetorhinus maximus (II)

Długoszpar, rekin olbrzymi

Lamnidae

Lamnowate

Carcharodon carcharias (II)

Zarłacz biały

Lamna nasus (III 27 państw członkowskich)(18)

Żarłacz śledziowy, lamna

Dywanokształtne

Rhincodontidae

Rhincodon typus (II)

Rekin wielorybi

RAJIFORMES

Rajokształtne

Pristidae

Piłowate

Pristidae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)

Piłowate

Pristis microdon (II) (jedynie w celu umożliwienia międzynarodowej wymiany handlowej żywymi zwierzętami do odpowiednich i dopuszczalnych akwariów głównie w celach ochronnych. Wszystkie inne okazy są uznane za okazy gatunków objętych załącznikiem A i handel nimi jest odpowiednio uregulowany)

Piła słodkowodna

Promieniopłetwe, kostnopromieniste, kostnopromienne

Jesiotrokształtne

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Acipenseridae

Jesiotrowate

Acipenser brevirostrum (I)

Jesiotr krótkonosy

Acipenser sturio (I)

Jesiotr zachodni

Węgorzokształtne

Anguillidae

Węgorzowate

Anguilla anguilla (II)

Węgorz europejski

CYPRINIFORMES

Karpiokształtne

Catostomidae

Czukuczanowate

Chasmistes cujus (I)

Cyprinidae

Karpiowate

Caecobarbus geertsi (II)

Probarbus jullieni (I)

Kostnojęzykokształtne, arowanokształtne, arapaimokształtne

Osteoglossidae

Kostnojęzykowe

Arapaima gigas (II)

Arapaima

Scleropages formosus (I)

Arowana azjatycka

Okoniokształtne

Labridae

Wargaczowate

Cheilinus undulatus (II)

Wargacz garbogłowy

Sciaenidae

Kulbinowate

Totoaba macdonaldi (I)

Totoaba

SILURIFORMES

Sumokształtne

Pangasiidae

Pangasianodon gigas (I)

Pangaz

SYNGNATHIFORMES

Ciernikokształtne

Syngnathidae

Igliczniowate

Hippocampus spp. (II)

Pławikoniki, koniki morskie

SARCOPTERYGII

Mięśniopłetwe

Ceratodontidae

Rogozębowate

Neoceratodus forsteri (II)

Rogoząb,barramunda

COELACANTHIFORMES

Celakantokształtne, latimeriokształtne, trzonicokształtne

Latimeriidae

Latimeria spp. (I)

SZKARŁUPNIE (ROZGWIAZDY, WĘŻOWIDŁA, JEŻOWCE I STRZYKWY)

Strzykwy

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

Isostichopus fuscus (III Ekwador)

ARTHROPODA (STAWONOGI)

Pajęczaki

ARANEAE

Theraphosidae

Ptasznikowate

Aphonopelma albiceps (II)

Aphonopelma pallidum (II)

Brachypelma spp. (II)

Skorpiony

Scorpionidae

Pandinus dictator (II)

Pandinus gambiensis (II)

Pandinus imperator (II)

Owady

Chrząszcze

Lucanidae

Stag beetles

Colophon spp. (III Republika Południowej Afryki)

Jelonkowate

Scarabaeidae

Żukowate

Dynastes satanas (II)

LEPIDOPTERA

Motyle

Rusałkowate, południcowate, południce, perłowce

Agrias amydon boliviensis (III Boliwia)

Morpho godartii lachaumei (III Boliwia)

Prepona praeneste buckleyana (III Boliwia)

Paziowate

Atrophaneura jophon (II)

Atrophaneura palu

Atrophaneura pandiyana (II)

Bhutanitis spp. (II)

Graphium sandawanum

Graphium stresemanni

Ornithoptera spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Ornithoptera alexandrae (I)

Papilio benguetanus

Papilio chikae (I)

Papilio esperanza

Papilio homerus (I)

Papilio hospiton (I)

Papilio morondavana

Papilio neumoegeni

Parides ascanius

Parides hahneli

Parnassius apollo (II)

Teinopalpus spp. (II)

Trogonoptera spp. (II)

Troides spp. (II)

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

Pijawkowate

Hirudo medicinalis (II)

Pijawka lekarska

Hirudo verbana (II)

Azjatycko-południowoeuropejska pijawka lekarska

Małże

MYTILOIDA

Mytilidae

Omułkowate

Lithophaga lithophaga (II)

UNIONOIDA

Skójkowate

Conradilla caelata (I)

Cyprogenia aberti (II)

Dromus dromas (I)

Epioblasma curtisii (I)

Epioblasma florentina (I)

Epioblasma sampsonii (I)

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

Epioblasma torulosa rangiana (II)

Epioblasma torulosa torulosa (I)

Epioblasma turgidula (I)

Epioblasma walkeri (I)

Fusconaia cuneolus (I)

Fusconaia edgariana (I)

Lampsilis higginsii (I)

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

Lampsilis satur (I)

Lampsilis virescens (I)

Plethobasus cicatricosus (I)

Plethobasus cooperianus (I)

Pleurobema clava (II)

Pleurobema plenum (I)

Potamilus capax (I)

Quadrula intermedia (I)

Quadrula sparsa (I)

Toxolasma cylindrella (I)

Unio nickliniana (I)

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

Villosa trabalis (I)

Przydacznie

Tridacnidae spp. (II)

GASTROPODA

Ślimaki, brzuchonogi

Strombidae

Skrzydelniki

Strombus gigas (II)

STYLOMMATOPHORA

Achatinella spp. (I)

Camaenidae

Papustyla pulcherrima (II)

CNIDARIA (KORALOWCE, UKWIAŁY)

Koralowce

ANTIPATHARIA

Kolczniki

ANTIPATHARIA spp. (II)

Koralowce czarne

GORGONACEAE

Gorgonie

Coralliidae

Korale szlachetne

Corallium elatius (III Chiny)

Corallium japonicum (III Chiny)

Corallium konjoi (III Chiny)

Corallium secundum (III Chiny)

Korale niebieskie

Helioporidae spp. (II) (obejmuje jedynie gatunek Heliopora coerulea)(19)

Korale niebieskie

SCLERACTINIA

SCLERACTINIA spp. (II)(20)

STOLONIFERA

Tubiporidae

Organeczniki

Tubiporidae spp. (II)(21)

Organeczniki

HYDROZOA

Stułbiopławy

Milleporidae

Milleporidae spp. (II)(22)

STYLASTERINA

Stylasteridae spp. (II)(23)

FLORA

Agawowate

Agave parviflora (I)

Agave victoriae-reginae (II) #4

Nolina interrata (II)

Amarylkowate

Galanthus spp. (II) #4

Sternbergia spp. (II) #4

Operculicarya hyphaenoides (II)

Operculicarya pachypus (II)

Hoodia spp. (II) #9

Pachypodium spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4

Pachypodium ambongense (I)

Pachypodium baronii (I)

Pachypodium decaryi (I)

Rauvolfia serpentina (II) #2

Araliowate

Panax ginseng (II) (tylko populacja Federacji Rosyjskiej; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #3

Panax quinquefolius (II) #3

Araukariowate

Araucaria araucana (I)

Araukaria

BERBERIDACEAE

Berberysowate

Podophyllum hexandrum (II) #2

BROMELIACEAE

Bromeliowate, ananasowate, zapylcowate

Tillandsia harrisii (II) #4

Tillandsia kammii (II) #4

Tillandsia kautskyi (II) #4

Tillandsia mauryana (II) #4

Tillandsia sprengeliana (II) #4

Tillandsia sucrei (II) #4

Tillandsia xerographica (II)(24) #4

Kaktusowate

CACTACEAE spp. (II) (Z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz Pereskia spp., Pereskiopsis spp. i Quiabentia spp)(25) #4

Kaktusowate

Ariocarpus spp. (I)

Astrophytum asterias (I)

Aztekium ritteri (I)

Coryphantha werdermannii (I)

Discocactus spp. (I)

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

Echinocereus schmollii (I)

Escobaria minima (I)

Escobaria sneedii (I)

Mammillaria pectinifera (I)

Mammillaria solisioides (I)

Melocactus conoideus (I)

Melocactus deinacanthus (I)

Melocactus glaucescens (I)

Melocactus paucispinus (I)

Obregonia denegrii (I)

Pachycereus militaris (I)

Pediocactus bradyi (I)

Pediocactus knowltonii (I)

Pediocactus paradinei (I)

Pediocactus peeblesianus (I)

Pediocactus sileri (I)

Pelecyphora spp. (I)

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

Sclerocactus erectocentrus (I)

Sclerocactus glaucus (I)

Sclerocactus mariposensis (I)

Sclerocactus mesae-verdae (I)

Sclerocactus nyensis (I)

Sclerocactus papyracanthus (I)

Sclerocactus pubispinus (I)

Sclerocactus wrightiae (I)

Strombocactus spp. (I)

Turbinicarpus spp. (I)

Uebelmannia spp. (I)

Caryocar costaricense (II) #4

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Złożone (astrowate)

Saussurea costus (I) (znany również jako S. lappa, Aucklandia lappa lub A. costus)

CRASSULACEAE

Gruboszowate

Dudleya stolonifera (II)

Dudleya traskiae (II)

Zygosicyos pubescens (II) (określany również jako Xerosicyos pubescens)

Zygosicyos tripartitus (II)

CUPRESSACEAE

Cyprysowate

Fitzroya cupressoides (I)

Pilgerodendron uviferum (I)

Olbrzymkowate

Cyathea spp. (II) #4

CYCADACEAE

Sagowcowate

CYCADACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4

Sagowcowate

Cycas beddomei (I)

Cibotium barometz (II) #4

Dicksonia spp. (II) (tylko populacje Ameryk; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia. Dotyczy to również synonimów Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana i D. stuebelii) #4

DIDIEREACEAE spp. (II) #4

DIOSCOREACEAE

Dioscorea deltoidea (II) #4

DROSERACEAE

Dionaea muscipula (II) #4

EUPHORBIACEAE

Euphorbia spp. (II) #4

(Wyłącznie gatunki gruboszowate, z wyjątkiem:

1)  Euphorbia misera;

2)  sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów Euphorbia trigona;

3)  sztucznie rozmnożonych okazów Euphorbia lactea szczepionych na sztucznie rozmnożonych kłączach Euphorbia neriifolia, gdy są one:

grzebieniaste, lub

wachlarzowate, lub

kolorowymi mutantami;

4)  sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów Euphorbia»Milii« gdy są one:

łatwo rozpoznawalne jako okazy sztucznie rozmnożone oraz

wprowadzone lub są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii w partiach po 100 lub więcej roślin;

które nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, oraz

5)  gatunków objętych załącznikiem A)

Euphorbia ambovombensis (I)

Euphorbia capsaintemariensis (I)

Euphorbia cremersii (I) (obejmuje formy viridifolia i var. rakotozafyi)

Euphorbia cylindrifolia (I) (obejmuje ssp. tuberifera)

Euphorbia decaryi (I) (obejmuje vars. ampanihyensis, robinsonii i sprirosticha)

Euphorbia francoisii (I)

Euphorbia handiensis (II)

Euphorbia lambii (II)

Euphorbia moratii (I) (obejmuje vars. antsingiensis, bemarahensis i multiflora)

Euphorbia parvicyathophora (I)

Euphorbia quartziticola (I)

Euphorbia stygiana (II)

Euphorbia tulearensis (I)

Fouquieria columnaris (II) #4

Fouquieria fasciculata (I)

Fouquieria purpusii (I)

Gnetowate

Gnetum montanum (III Nepal) #1

JUGLANDACEAE

Orzechowate

Oreomunnea pterocarpa (II) #4

LAURACEAE

Aniba rosaeodora (II) (znany również jako A. duckei) #12

Palisander

LEGUMINOSAE

(FABACEAE)

Bobowate

Caesalpinia echinata (II) #10

Dalbergia nigra (I)

Dalbergia retusa (III Gwatemala) (jedynie populacja Gwatemali; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem D) #5

Dalbergia stevensonii (III Gwatemala) (jedynie populacja Gwatemali; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem D) #5

Dipteryx panamensis (III Kostaryka/Nikaragua)

Pericopsis elata (II) #5

Platymiscium pleiostachyum (II) #4

Pterocarpus santalinus (II) #7

Liliowate

Aloe spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz Aloe vera; znanego również jako Aloe barbadensis, który nie jest objęty załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #4

Aloesy

Aloe albida (I)

Aloe albiflora (I)

Aloe alfredii (I)

Aloe bakeri (I)

Aloe bellatula (I)

Aloe calcairophila (I)

Aloe compressa (I) (obejmuje vars. paucituberculata, rugosquamosa i schistophila)

Aloe delphinensis (I)

Aloe descoingsii (I)

Aloe fragilis (I)

Aloe haworthioides (I) (obejmuje var. aurantiaca)

Aloe helenae (I)

Aloe laeta (I) (obejmuje var. maniaensis)

Aloe parallelifolia (I)

Aloe parvula (I)

Aloe pillansii (I)

Aloe polyphylla (I)

Aloe rauhii (I)

Aloe suzannae (I)

Aloe versicolor (I)

Aloe vossii (I)

Magnoliowate

Magnolia liliifera var. obovata (III Nepal) #1

MELIACEAE

Mahoniowce, cedry

Cedrela fissilis (III Boliwia) (jedynie populacja Boliwii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem D) #5

Cedrela lilloi (III Boliwia) (jedynie populacja Boliwii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem D) #5

Cedrela odorata (III Boliwia/Brazylia/Kolumbia/Gwatemala/Peru) (jedynie populacje państw, które zgłosiły gatunki do dodatku III; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem D) #5

Spanish cedar

Swietenia humilis (II) #4

Swietenia macrophylla (II) (Populacja Neotropiku – obejmuje Amerykę Środkową i Południową oraz Karaiby) #6

Swietenia mahagoni (II) #5

Dzbanecznikowate

Nepenthes spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4

Nepenthes khasiana (I)

Nepenthes rajah (I)

Storczykowate

ORCHIDACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)(26) #4

Storczyki

W odniesieniu do następujących gatunków objętych załącznikiem A, sadzonki oraz hodowle tkanek nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia wówczas gdy:

—  są uzyskane metodą in vitro, w stałym albo płynnym podłożu, oraz

—  spełniają definicję »sztucznie rozmnażanych« zgodnie z art. 56 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006, oraz

—  gdy wprowadzane lub gdy są przedmiotem (ponownego) wywozu z Unii - są transportowane w sterylnych pojemnikach

Aerangis ellisii (I)

Cephalanthera cucullata (II)

Cypripedium calceolus (II)

Dendrobium cruentum (I)

Goodyera macrophylla (II)

Laelia jongheana (I)

Laelia lobata (I)

Liparis loeselii (II)

Ophrys argolica (II)

Ophrys lunulata (II)

Orchis scopulorum (II)

Paphiopedilum spp. (I)

Peristeria elata (I)

Phragmipedium spp. (I)

Renanthera imschootiana (I)

Spiranthes aestivalis (II)

Zarazowate

Cistanche deserticola (II) #4

PALMAE

(ARECACEAE)

Palmowate

Beccariophoenix madagascariensis (II) #4

Chrysalidocarpus decipiens (I)

Lemurophoenix halleuxii (II)

Lodoicea maldivica (III Seszele) #13

Lodoicja seszelska

Marojejya darianii (II)

Neodypsis decaryi (II) #4

Ravenea louvelii(II)

Ravenea rivularis (II)

Satranala decussilvae (II)

Voanioala gerardii (II)

Makowate

Meconopsis regia (III Nepal) #1

PASSIFLORACEAE

Adenia olaboensis (II)

PINACEAE

Sosnowate

Abies guatemalensis (I)

Pinus koraiensis (III Federacja Rosyjska) #5

Zastrzalinowate

Podocarpus neriifolius (III Nepal) #1

Podocarpus parlatorei (I)

Portulakowate

Anacampseros spp. (II) #4

Avonia spp. (II) #4

Lewisia serrata (II) #4

Pierwiosnkowate

Cyclamen spp. (II)(27) #4

Cyklameny

RANUNCULACEAE

Jaskrowate

Adonis vernalis (II) #2

Miłek wiosenny

Hydrastis canadensis (II) #8

Różowate

Prunus africana (II) #4

RUBIACEAE

Balmea stormiae (I)

SARRACENIACEAE

Kapturnicowate

Sarracenia spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4

Sarracenia oreophila (I)

Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I)

Sarracenia rubra ssp. jonesii (I)

Trędownikowate

Picrorhiza kurrooa (II) (z wyjątkiem Picrorhiza scrophulariiflora) #2

STANGERIACEAE

Stangeriowate

Bowenia spp. (II) #4

Stangeria eriopus (I)

Cisowate

Taxus chinensis i niższe taksony tego gatunku (II) #2

Taxus cuspidata i niższe taksony tego gatunku (II)(28) #2

Taxus fuana i niższe taksony tego gatunku (II) #2

Taxus sumatrana i niższe taksony tego gatunku (II) #2

Taxus wallichiana (II) #2

Wawrzynkowate

Aquilaria spp. (II) #4

Gonystylus spp. (II) #4

Gyrinops spp. (II) #4

Trochodendronowate

Tetracentron sinense (III Nepal) #1

VALERIANACEAE

Kozłkowate

Nardostachys grandiflora (II) #2

VITACEAE

Cyphostemma elephantopus (II)

Cyphostemma montagnacii (II)

WELWITSCHIACEAE

Welwiczjowate

Welwitschia mirabilis (II) #4

Welwiczja przedziwna

ZAMIACEAE

ZAMIACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4

Ceratozamia spp. (I)

Chigua spp. (I)

Encephalartos spp. (I)

Microcycas calocoma (I)

Imbirowate

Hedychium philippinense (II) #4

ZYGOPHYLLACEAE

Parolistowate

Bulnesia sarmientoi (II) #11

Guaiacum spp. (II) #2

Załącznik D

Nazwa zwyczajowa

FAUNA

CHORDATA (STRUNOWCE)

MAMMALIA

Ssaki

CARNIVORA

Drapieżne

Canidae

Psowate

Vulpes vulpes griffithi (III Indie) §1

Vulpes vulpes montana (III Indie) §1

Vulpes vulpes pusilla (III Indie) §1

Mustelidae

Łasicowate

Mustela altaica (III Indie) §1

Mustela erminea ferghanae (III Indie) §1

Mustela kathiah (III Indie) §1

Mustela sibirica (III Indie) §1

DIPROTODONTIA

Dwuprzodozębowce

Macropodidae

Kangurowate

Dendrolagus dorianus

Dendrolagus goodfellowi

Dendrolagus matschiei

Dendrolagus pulcherrimus

Dendrolagus stellarum

AVES

Ptaki

ANSERIFORMES

Anatidae

Blaszkodziobe

Anas melleri

COLUMBIFORMES

Gołębiowe

Columbidae

Gołębiowate, gołębie właściwe

Columba oenops

Didunculus strigirostris

Ducula pickeringii

Gallicolumba crinigera

Ptilinopus marchei

Turacoena modesta

GALLIFORMES

Grzebiące (kuraki)

Cracidae

Czubacze

Crax alector

Pauxi unicornis

Penelope pileata

Megapodiidae

Nogale

Eulipoa wallacei

Phasianidae

Kurowate

Arborophila gingica

Lophura bulweri

Lophura diardi

Lophura inornata

Lophura leucomelanos

Syrmaticus reevesii §2

PASSERIFORMES

Wróblowe

Bombycillidae

Jemiołuszki

Bombycilla japonica

Corvidae

Krukowate

Cyanocorax caeruleus

Cyanocorax dickeyi

Cotingidae

Bławatnikowate

Procnias nudicollis

Emberizidae

Trznadlowate

Dacnis nigripes

Sporophila falcirostris

Sporophila frontalis

Sporophila hypochroma

Sporophila palustris

Estrildidae

Astryldy

Amandava amandava

Cryptospiza reichenovii

Erythrura coloria

Erythrura viridifacies

Estrilda quartinia (często będąca przedmiotem obrotu jako Estrilda melanotis)

Hypargos niveoguttatus

Lonchura griseicapilla

Lonchura punctulata

Lonchura stygia

Fringillidae

Łuszczaki, ziarnojady, ziębowate

Carduelis ambigua

Carduelis atrata

Kozlowia roborowskii

Pyrrhula erythaca

Serinus canicollis

Serinus citrinelloides hypostictus (często będący przedmiotem obrotu jako Serinus citrinelloides)

Icteridae

Kacykowate

Sturnella militaris

Muscicapidae

Muchołówkowate

Cochoa azurea

Cochoa purpurea

Garrulax formosus

Garrulax galbanus

Garrulax milnei

Niltava davidi

Stachyris whiteheadi

Swynnertonia swynnertoni (określana również jako Pogonicichla swynnertoni)

Turdus dissimilis

Pittidae

Kurtaczkowate

Pitta nipalensis

Pitta steerii

Sittidae

Kowalikowate

Sitta magna

Sitta yunnanensis

Sturnidae

Szpakowate

Cosmopsarus regius

Mino dumontii

Sturnus erythropygius

REPTILIA

Gady

TESTUDINES

Geoemydidae

Żółwie słodkowodne

Melanochelys trijuga

SAURIA

Agamidae

Physignathus cocincinus

Agama błotna

Anguidae

Abronia graminea

Gekkonidae

Gekonowate

Rhacodactylus auriculatus

Rhacodactylus ciliatus

Rhacodactylus leachianus

Teratoscincus microlepis

Teratoscincus scincus

Gerrhosauridae

Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste

Zonosaurus karsteni

Zonosaurus quadrilineatus

Iguanidae

Ctenosaura quinquecarinata

Legwan ostroogonowy

Scincidae

Scynkowate, scynki

Tribolonotus gracilis

Tribolonotus novaeguineae

SERPENTES

Węże

Colubridae

Węże właściwe, połozowate

Elaphe carinata §1

Elaphe radiata §1

Elaphe taeniura §1

Enhydris bocourti §1

Homalopsis buccata §1

Langaha nasuta

Leioheterodon madagascariensis

Ptyas korros §1

Rhabdophis subminiatus §1

Hydrophiidae

Węże morskie

Lapemis curtus (obejmuje Lapemis hardwickii) §1

Viperidae

Żmijowate

Calloselasma rhodostoma §1

AMPHIBIA

Płazy

ANURA

Płazy bezogonowe

Hylidae

Rzekotkowate

Phyllomedusa sauvagii

Rzekotka białowarga

Leptodactylidae

Żaby południowe

Leptodactylus laticeps

Żaba południowa plamista

Ranidae

Żabowate, żaby właściwe

Limnonectes macrodon

Żaba jawajska

Rana shqiperica

Żaba albańska

CAUDATA

Płazy ogoniaste

Hynobiidae

Kątozębne

Ranodon sibiricus

Traszka żabiozębna

Plethodontidae

Salamandry bezpłucne

Bolitoglossa dofleini

Salamandra palmowa

Salamandridae

Salamandrowate

Cynops ensicauda

Traszka mieczoogonowa

Echinotriton andersoni

Salamandra Andersona

Pachytriton labiatus

Tryton wiosłoogonowy

Paramesotriton spp.

Tryton brodawkowy

Salamandra algira

Salamandra algierska

Tylototriton spp.

Tryton guzowaty

ACTINOPTERYGII

Ryby

PERCIFORMES

Okoniokształtne

Apogonidae

Apogonowate, kardynałkowate

Pterapogon kauderni

ARTHROPODA (STAWONOGI)

INSECTA

Owady

LEPIDOPTERA

Motyle

Papilionidae

Paziowate

Baronia brevicornis

Papilio grosesmithi

Papilio maraho

MOLLUSCA (MIĘCZAKI)

GASTROPODA

Haliotidae

Haliotis midae

FLORA

AGAVACEAE

Agawowate

Calibanus hookeri

Dasylirion longissimum

ARACEAE

Obrazkowate

Arisaema dracontium

Arisaema erubescens

Arisaema galeatum

Arisaema nepenthoides

Arisaema sikokianum

Arisaema thunbergii var. urashima

Arisaema tortuosum

Biarum davisii ssp. marmarisense

Biarum ditschianum

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

Złożone (astrowate)

Arnica montana §3

Othonna cacalioides

Othonna clavifolia

Othonna hallii

Othonna herrei

Othonna lepidocaulis

Othonna retrorsa

ERICACEAE

Wrzosowate

Arctostaphylos uva-ursi §3

GENTIANACEAE

Goryczkowate

Gentiana lutea §3

LEGUMINOSAE (FABACEAE)

Bobowate

Dalbergia granadillo §4

Dalbergia retusa (z wyjątkiem populacji, które jest objęta załącznikiem C) §4

Dalbergia stevensonii (z wyjątkiem populacji, które jest objęta załącznikiem C) §4

LILIACEAE

Liliowate

Trillium pusillum

Trillium rugelii

Trillium sessile

LYCOPODIACEAE

Widłakowate

Lycopodium clavatum §3

MELIACEAE

Mahoniowce, cedry

Cedrela fissilis (z wyjątkiem populacji, które jest objęta załącznikiem C) §4

Cedrela lilloi (C. angustifolia) (z wyjątkiem populacji, które jest objęta załącznikiem C) §4

Cedrela montana §4

Cedrela oaxacensis §4

Cedrela odorata (z wyjątkiem populacji, które są objęte załącznikiem C) §4

Cedrela salvadorensis §4

Cedrela tonduzii §4

MENYANTHACEAE

Bobrkowate

Menyanthes trifoliata §3

PARMELIACEAE

Tarczownicowate

Cetraria islandica §3

PASSIFLORACEAE

Męczennicowate

Adenia glauca

Adenia pechuelli

PEDALIACEAE

Połapkowate

Harpagophytum spp. §3

PORTULACACEAE

Portulakowate

Ceraria carrissoana

Ceraria fruticulosa

SELAGINELLACEAE

Widliczkowate

Selaginella lepidophylla

Róża jerychońska”

_____________

ZAŁĄCZNIK II

Uchylone rozporządzenie i wykaz jego kolejnych zmian

Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97

(Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 938/97

(Dz.U. L 140 z 30.5.1997, s. 1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2307/97

(Dz.U. L 325 z 27.11.1997, s. 1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2214/98

(Dz.U. L 279 z 16.10.1998, s. 3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1476/1999

(Dz.U. L 171 z 7.7.1999, s. 5)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2724/2000

(Dz.U. L 320 z 18.12.2000, s. 1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1579/2001

(Dz.U. L 209 z 2.8.2001, s. 14)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2476/2001

(Dz.U. L 334 z 18.12.2001, s. 3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2003

(Dz.U. L 215 z 27.8.2003, s. 3)

Rozporządzenie (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1)

Wyłącznie art. 3 oraz załącznik III pkt 66

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 834/2004

(Dz.U. L 127 z 29.4.2004, s. 40)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2005

(Dz.U. L 215 z 19.8.2005, s. 1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2008

(Dz.U. L 95 z 8.4.2008, s. 3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2009

(Dz.U. L 123 z 19.5.2009, s. 3)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 398/2009

(Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 5)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 709/2010 (Dz.U. L 212 z 12.8.2010, s. 1)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 101/2012 (Dz.U. L 39 z 11.2.2012, s. 133)

ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 338/97

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 3

Artykuł 4

Artykuł 4

Artykuł 5 ustęp 1-5

Artykuł 5 ustęp 1-5

Artykuł 5 ustęp 6 wyrażenie wprowadzające

Artykuł 5 ustęp 6 wyrażenie wprowadzające

Artykuł 5 ustęp 6 podpunkt (i)

Artykuł 5 ustęp 6 litera a)

Artykuł 5 ustęp 6 podpunkt (ii)

Artykuł 5 ustęp 6 litera b)

Artykuł 5 ustęp 7 litera a)

Artykuł 5 ustęp 7 akapit pierwszy

Artykuł 5 ustęp 7 litera b)

Artykuł 5 ustęp 7 akapit drugi

Artykuł 6 ustęp 1, 2 i 3

Artykuł 6 ustęp 1, 2 i 3

Artykuł 6 ustęp 4 litera a)

Artykuł 6(4) akapit pierwszy

Artykuł 6 ustęp 4 litera b)

Artykuł 6 ustęp 4 akapit drugi

Artykuł 7 ustęp 1 litera b) wyrażenie wprowadzające

Artykuł 7 ustęp 1 akapit drugi

Artykuł 7 ustęp 1 litera b) podpunkt (i)

Artykuł 7 ustęp 1 akapit trzeci litera b) podpunkt (i)

Artykuł 7 ustęp 1 litera b) podpunkt (ii)

Artykuł 7 ustęp 1 akapit trzeci litera b) podpunkt (ii)

Artykuł 7 ustęp 1 litera b) podpunkt (iii)

Artykuł 7 ustęp 1 akapit trzeci litera b) podpunkt (iii)

Artykuł 7 ustęp 1 litera c)

Artykuł 7 ustęp 1 akapit trzeci

Artykuł 7 ustęp 2 litera a)

Artykuł 7 ustęp 2 akapit pierwszy

Artykuł 7 ustęp 2 litera b)

Artykuł 7 ustęp 2 akapit drugi

Artykuł 7 ustęp 2 litera c)

Artykuł 7 ustęp 2 akapit trzeci

Artykuł 7 ustęp 2 akapit czwarty

Artykuł 7 ustęp 3

Artykuł 7 ustęp 3 akapit pierwszy

Artykuł 7 ustęp 3 akapit drugi

Artykuł 7 ustęp 4

Artykuł 7 ustęp 4 akapit pierwszy

Artykuł 7 ustęp 4 akapit drugi

Artykuł 8

Artykuł 8

Artykuł 9

Artykuł 9

Artykuł 10

Artykuł 10

Artykuł 11 ustęp 1

Artykuł 11 ustęp 1

Artykuł 11 ustęp 2 litera a)

Artykuł 11 ustęp 2 akapit pierwszy

Artykuł 11 ustęp 2 litera b)

Artykuł 11 ustęp 2 akapit drugi

Artykuł 11 ustęp 3, 4 i 5

Artykuł 11 ustęp 3, 4 i 5

Artykuł 12 ustęp 1, 2 i 3

Artykuł 12 ustęp 1, 2 i 3

Artykuł 12 ustęp 4

Artykuł 12 ustęp 4 akapit pierwszy

Artykuł 12 ustęp 4 akapit drugi

Artykuł 12 ustęp 5

Artykuł 12 ustęp 5

Artykuł 13 ustęp 1 litera a)

Artykuł 13 ustęp 1 akapit pierwszy

Artykuł 13 ustęp 1 litera b)

Artykuł 13 ustęp 1 akapit drugi

Artykuł 13 ustęp 2

Artykuł 13 ustęp 2

Artykuł 13 ustęp 3 litera a)

Artykuł 13 ustęp 3 akapit pierwszy

Artykuł 13 ustęp 3 litera b)

Artykuł 13 ustęp 3 akapit drugi

Artykuł 13 ustęp 3 litera c)

Artykuł 13 ustęp 3 akapit trzeci

Artykuł 14 ustęp 1 litera a)

Artykuł 14 ustęp 1 akapit pierwszy

Artykuł 14 ustęp 1 litera b)

Artykuł 14 ustęp 1 akapit drugi

Artykuł 14 ustęp 1 litera c)

Artykuł 14 ustęp 1 akapit trzeci

Artykuł 14 ustęp 2

Artykuł 14 ustęp 2

Artykuł 14 ustęp 3 litera a)

Artykuł 14 ustęp 3 akapit pierwszy

Artykuł 14 ustęp 3 litera b)

Artykuł 14 ustęp 3 akapit drugi

Artykuł 14 ustęp 3 litera c)

Artykuł 14 ustęp 3 akapit trzeci

Artykuł 15 ustęp 1, 2 i 3

Artykuł 15 ustęp 1, 2 i 3

Artykuł 15 ustęp 4 litera a)

Artykuł 15 ustęp 4 akapit pierwszy

Artykuł 15 ustęp 4 litera b)

Artykuł 15 ustęp 4 akapit drugi

Artykuł 15 ustęp 4 litera c)

Artykuł 15 ustęp 4 akapit trzeci

Artykuł 15 ustęp 4 litera d)

Artykuł 15 ustęp 4 akapit czwarty

Artykuł 15 ustęp 5 i 6

Artykuł 15 ustęp 5 i 6

Artykuł 16

Artykuł 16

Artykuł 17 ustęp 1

Artykuł 17 ustęp 1

Artykuł 17 ustęp 2 litera a)

Artykuł 17 ustęp 2

Artykuł 17 ustęp 2 litera b)

Artykuł 17 ustęp 3

Artykuł 18

Artykuł 21

Artykuł 19 ustęp 1 akapit pierwszy

Artykuł 19 ustęp 1 akapit drugi

Artykuł 19 ustęp 2

Artykuł 19 ustęp 3

Artykuł 18 ustęp 1

Artykuł 19 ustęp 4

Artykuł 18 ustęp 2

Artykuł 19 ustęp 5

Artykuł 18 ustęp 3

Artykuł 20

Artykuł 20

Artykuł 22

Artykuł 21

_______

_______

Artykuł 23

Artykuł 22

Artykuł 24

Załącznik

Załącznik I

______

Załącznik II

______

Załącznik III

_____________

(1)Dz.U. C 11 z 15.1.2013, s. 85.
(2)Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r.
(3)Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.
(4)Zob.załącznik II.
(5)Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).
(6)Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
(7)Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3626/82 z dnia 3 grudnia 1982 r. w sprawie wprowadzenia we Wspólnocie Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (Dz.U. L 384 z 31.12.1982, s. 1).
(8)Dyrektywa Rady 86/609/EWG z dnia 24 listopada 1986 roku w sprawie zbliżenia ustaw i innych aktów normatywnych oraz decyzji administracyjnych państw członkowskich dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i do innych celów naukowych (Dz.U. L 358 z 18.12.1986, s. 1).
(9)Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26).
(10)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).
(11)Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).
(12)Populacje Argentyny (wymienione w załączniku B):Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii, oraz tkanin i przedmiotów z nich wykonanych, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami »VICUÑA-ARGENTINA«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca »VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA«. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.
(13)Populacje Boliwii (wymienione w załączniku B): Do wyłącznego celu dopuszczania do międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii, oraz tkanin i przedmiotów z nich wykonanych, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami »VICUÑA-BOLIVIA«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca »VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA«. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.
(14)Populacje Chile (wymienione w załączniku B):Do wyłącznego celu dopuszczania międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii populacji objętych załącznikiem B, oraz tkanin i przedmiotów z nich wykonanych, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz artykułami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami »VICUÑA-CHILE«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca »VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA«. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.
(15)Populacje Peru (wymienione w załączniku B):Do wyłącznego celu dopuszczania międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii oraz zapasami istniejącymi nadal w czasie dziewiątego posiedzenia Stron Konwencji (listopad 1994 r.) 3249 kg wełny, oraz tkaninami i wykonanymi z nich przedmiotami, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz wyrobami dzianymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, które są sygnatariuszami Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami »VICUÑA-PERU«. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca »VICUÑA-PERU-ARTESANÍA«. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.
(16)Wszystkie gatunki są wymienione w dodatku II, z wyjątkiem Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (z wyjątkiem populacji w zachodniej Grenlandii), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp, Sousa spp, Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp. które są wymienione w dodatku I. Okazy gatunków wymienionych w dodatku II do Konwencji, włącznie z produktami oraz pochodnymi innymi niż produkty mięsne do celów handlowych, pozyskanymi przez ludność Grenlandii na podstawie licencji przyznanej przez właściwy zainteresowany organ, traktowane są jako przynależne do załącznika B. Ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla żywych okazów Tursiops truncatus populacji Morza Czarnego pozyskanych ze środowiska naturalnego i będących przedmiotem obrotu przede wszystkim do celów handlowych.
(17)Populacje Botswany, Namibii, Południowej Afryki i Zimbabwe (wymienione w załączniku B): Do wyłącznego celu dopuszczenia do: a) handlu trofeami łowieckimi do celów niehandlowych; b) handlu żywymi zwierzętami w odpowiednich i dopuszczalnych miejscach określonych w rezolucji Konferencji 11.20 w przypadku Botswany i Zimbabwe oraz w programach ochrony in situ w przypadku Namibii i Południowej Afryki; c) handlu skórami; d) handlu włosiem; e) handlu wyrobami skórzanymi do celów handlowych i niehandlowych w odniesieniu do Botswany, Namibii i Południowej Afryki oraz do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; f) handlu indywidualnie oznakowanymi i certyfikowanymi elementami zwanymi »ekipa« umieszczonymi w gotowej biżuterii do celów niehandlowych w odniesieniu do Namibii oraz rzeźb z kości słoniowej do celów niehandlowych w odniesieniu do Zimbabwe; g) handlu zarejestrowaną surową kością słoniową (w odniesieniu do Botswany, Namibii, Południowej Afryki oraz Zimbabwe całe kły oraz ich części) po spełnieniu następujących warunków: (i) jedynie zarejestrowane zapasy rządowe, pochodzące z danego państwa (z wyjątkiem przechwyconej kości słoniowej oraz kości słoniowej nieznanego pochodzenia); (ii) wyłącznie w odniesieniu do partnerów handlowych, którzy zostali zweryfikowani przez Sekretariat, w konsultacji ze Stałym Komitetem, i stwierdzono, iż posiadają wystarczające ustawodawstwo krajowe oraz krajowe kontrole handlowe w celu zapewnienia, iż przywożona kość słoniowa nie będzie przedmiotem powtórnego wywozu oraz będzie zarządzana zgodnie z wymogami rezolucji Konferencji 10.10 (Rev. CoP14) dotyczącą krajowego wytwórstwa oraz handlu; (iii) nie przed zweryfikowaniem przez Sekretariat przyszłych krajów przywozu oraz zarejestrowanych zapasów rządowych; (iv) surowa kość słoniowa w wyniku sprzedaży warunkowej zarejestrowanych zapasów rządowych w wysokości uzgodnionej na konferencji COP12, która wynosi dla Botswany 20000 kg, dla Namibii 10000 kg oraz dla Południowej Afryki 30000 kg; (v) oprócz ilości uzgodnionych na konferencji COP12, kość słoniowa znajdująca się w posiadaniu rządu z Botswany, Zimbabwe, Namibii i Południowej Afryki zarejestrowana do dnia 31 stycznia 2007 r. i zweryfikowana przez Sekretariat może być przedmiotem handlu i wysyłki razem z kością słoniową określoną w lit. g) ppkt (iv) w wyniku jednej transakcji sprzedaży do danego miejsca przeznaczenia pod ścisłym nadzorem Sekretariatu; (vi) przychody z wymiany handlowej są wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do ochrony słoni oraz programów ochrony i rozwoju miejscowych społeczności na terenach występowania słoni lub terenach do nich przyległych; oraz vii) dodatkowe ilości określone w lit. g) ppkt. (v) podlegają wymianie handlowej wyłącznie po tym, jak Stały Komitet stwierdzi, iż powyższe warunki zostały spełnione; h) żadne inne wnioski o pozwolenie na dokonanie wymiany handlowej w odniesieniu do kości słoniowej pochodzącej z populacji uwzględnionych w załączniku B nie będą składane Konferencji Stron w okresie po COP14 aż do upłynięcia dziewięciu lat od daty pojedynczej wymiany handlowej kości słoniowej, która odbędzie się zgodnie z przepisami wymienionymi w lit. g) ppkt (i), lit. g) ppkt (ii), lit. g) ppkt (iii), lit. g) ppkt (vi) oraz lit. g) ppkt (vii). Ponadto tego typu wnioski zostaną potraktowane zgodnie z przepisami decyzji 14.77 oraz 14.78. Na wniosek Sekretariatu Stały Komitet może podjąć decyzję w celu spowodowania, aby ten handel został częściowo lub całkowicie zakończony w wypadku niespełnienia warunków przez kraje wywozu lub przywozu lub w przypadku potwierdzonego szkodliwego wpływu handlu na inne populacje słoni. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.
(18)Włączenie Lamna nasus do załącznika C stosuje się od momentu wejścia w życie włączenia tego gatunku do dodatku III do konwencji, tj. w 90 dni po zakomunikowaniu przez Sekretariat Konwencji wszystkim Stronom, że gatunek został włączony do dodatku III do konwencji.
(19)Przepisom niniejszego rozporządzenia nie podlegają: skamieliny; piasek koralowy, to znaczy materiał składający się z całkowicie lub w części z drobno kruszonych fragmentów martwych koralowców, o średnicy nie większej niż 2 mm, który może zawierać również, między innymi, pozostałości otwornic, muszli mięczaków i skorupiaków oraz glony wapienn; Fragmenty koralowców (włączając żwir i okruchy), to znaczy połamane, niezespojone, palczastokształtne fragmenty martwych koralowców oraz inne materiały o rozmiarach 2–30 mm (w dowolnym wymiarze).
(20)Przepisom niniejszego rozporządzenia nie podlegają: skamieliny; piasek koralowy, to znaczy materiał składający się z całkowicie lub w części z drobno kruszonych fragmentów martwych koralowców, o średnicy nie większej niż 2 mm, który może zawierać również, między innymi, pozostałości otwornic, muszli mięczaków i skorupiaków oraz glony wapienn; Fragmenty koralowców (włączając żwir i okruchy), to znaczy połamane, niezespojone, palczastokształtne fragmenty martwych koralowców oraz inne materiały o rozmiarach 2–30 mm (w dowolnym wymiarze).
(21)Przepisom niniejszego rozporządzenia nie podlegają: skamieliny; piasek koralowy, to znaczy materiał składający się z całkowicie lub w części z drobno kruszonych fragmentów martwych koralowców, o średnicy nie większej niż 2 mm, który może zawierać również, między innymi, pozostałości otwornic, muszli mięczaków i skorupiaków oraz glony wapienn; Fragmenty koralowców (włączając żwir i okruchy), to znaczy połamane, niezespojone, palczastokształtne fragmenty martwych koralowców oraz inne materiały o rozmiarach 2–30 mm (w dowolnym wymiarze).
(22)Przepisom niniejszego rozporządzenia nie podlegają: skamieliny; piasek koralowy, to znaczy materiał składający się z całkowicie lub w części z drobno kruszonych fragmentów martwych koralowców, o średnicy nie większej niż 2 mm, który może zawierać również, między innymi, pozostałości otwornic, muszli mięczaków i skorupiaków oraz glony wapienn; Fragmenty koralowców (włączając żwir i okruchy), to znaczy połamane, niezespojone, palczastokształtne fragmenty martwych koralowców oraz inne materiały o rozmiarach 2–30 mm (w dowolnym wymiarze).
(23)Przepisom niniejszego rozporządzenia nie podlegają: skamieliny; piasek koralowy, to znaczy materiał składający się z całkowicie lub w części z drobno kruszonych fragmentów martwych koralowców, o średnicy nie większej niż 2 mm, który może zawierać również, między innymi, pozostałości otwornic, muszli mięczaków i skorupiaków oraz glony wapienn; Fragmenty koralowców (włączając żwir i okruchy), to znaczy połamane, niezespojone, palczastokształtne fragmenty martwych koralowców oraz inne materiały o rozmiarach 2–30 mm (w dowolnym wymiarze).
(24)Handel okazami o kodzie źródłowym A jest dozowolony jedynie wówczas, gdy okazy objęte wymianą handlową posiadają cataphylls.
(25)Sztucznie rozmnożone okazy następujących mieszańców lub kultywarów nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia: Hatiora x graeseri Schlumbergera x buckleyi Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata Schlumbergera truncata (kultywary) Cactaceae spp. kolorowe mutanty, którym brak chlorofilu, zaszczepione na następujących podkładkach: Harrisia»Jusbertii«, Hylocereus trigonus lub Hylocereus undatus Opuntia microdasys (kultywary)
(26)a)b)Sztucznie rozmnożone mieszańce , , oraz nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia, gdy okazy mogą zostać łatwo rozpoznane jako osobniki sztucznie rozmnażane i nie wykazują żadnych oznak pochodzenia ze środowiska naturalnego, takich jak uszkodzenia mechaniczne lub silne odwodnienie wynikające ze zbierania roślin, nieregularny wzrost, różnice w wymiarach i kształcie występujące w obrębie jednego taksonu lub jednej partii, glony lub inne organizmy przywierające do liści, oraz uszkodzenia przez owady lub inne szkodniki jeśli podlegają wysyłce w stanie niekwitnienia, rośliny przesyłane są w partiach składających się z indywidualnych pojemników (takich jak kartony, pudła, skrzynki lub pojedyncze szuflady pojemników CC), z których każdy zawiera co najmniej 20 okazów tego samego mieszańca; rośliny znajdujące się w jednym pojemniku muszą charakteryzować się wysokim stopniem jednolitości i być zdrowe. Wysyłanym partiom towarzyszy dokumentacja, np. faktura, która w jasny sposób wskazuje liczbę roślin każdego z mieszańców; lubjeśli są przedmiotem obrotu w stanie kwitnienia, tj. z co najmniej jednym rozchylonym kwiatem na okazie, wówczas nie jest określona minimalna liczba okazów w przesyłce, lecz rośliny muszą być profesjonalnie przygotowane do sprzedaży detalicznej, np. oznakowane drukowanymi etykietami lub zapakowane w opakowania z nadrukiem, które wskazują nazwę handlową okazu i kraj, gdzie okaz zaopatrzono w etykietę i zapakowano. Oznaczenia te powinny być łatwo widoczne i umożliwiać szybką kontrolę. Roślinom, które w jasny sposób nie kwalifikują się do objęcia ich zwolnieniem, muszą towarzyszyć odpowiednie dokumenty CITES.
(27)Sztucznie rozmnażane okazy kultywarów Cyclamen persicum nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia. Jednakże zwolnienia nie stosuje się do takich okazów będących przedmiotem handlu jak bulwy w stanie przetrwalnikowym.
(28)Przepisy niniejszego rozporządzenia nie stosują się do sztucznie rozmnożonych mieszańców lub kultywarów Taxus cuspidata, żywych, w doniczkach lub innych małych pojemnikach, w partiach opatrzonych etykietą lub z towarzyszeniem dokumentu stwierdzającego nazwę taksonu lub taksonów oraz zawierającego tekst »sztucznie rozmnożone«.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności