Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0196(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0087/2014

Predkladané texty :

A7-0087/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0397

Prijaté texty
PDF 1820kWORD 1665k
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg
Ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín ***I
P7_TA(2014)0397A7-0087/2014
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (prepracované znenie) (COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0403),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0197/2012),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. novembra 2012(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(2),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 11. novembra 2013 adresovaný Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 87 a 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0087/2014),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 11, 15.1.2013, s. 85.
(2) Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (prepracované znenie)
P7_TC1-COD(2012)0196

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu fungovaní Európskej únie, najmä na článok 192 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi(3) bolo opakovane(4) podstatným spôsobom zmenené. Pri príležitosti ďalších zmien je z dôvodu prehľadnosti vhodné uvedené nariadenie prepracovať.

(2)  Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť ochranu druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín ktoré sú ohrozované obchodom alebo pravdepodobne budú takto ohrozené.

(3)  Ustanovenia tohto nariadenia nebránia žiadnym prísnejším opatreniam, ktoré sa môžu prijať alebo presadzovať v členských štátoch v súlade so Zmluvou, osobitne s ohľadom na držbu exemplárov tých druhov, ktoré sú predmetom tohto nariadenia.

(4)  Je potrebné stanoviť objektívne kritériá na uvedenie druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do príloh tohto nariadenia.

(5)  Vykonávanie tohto nariadenia si vyžaduje uplatnenie jednotných podmienok na vydávanie, používanie a predkladanie dokladov týkajúcich sa povolenia na dovoz exemplárov druhov, ktoré sú predmetom tohto nariadenia, do Únie a ich vývoz alebo opätovný vývoz z Únie. Je potrebné stanoviť osobitné ustanovenia týkajúce sa tranzitu exemplárov cez Úniu.

(6)  Je to výkonný orgán členského štátu miesta určenia, ktorý v spolupráci s vedeckým orgánom tohto členského štátu, prípadne pri zohľadnení stanoviska Vedeckej kontrolnej skupiny, ktorý bude rozhodovať o žiadostiach o dovoz exemplárov do Únie.

(7)  Je potrebné stanoviť konzultačný postup v rámci ustanovení o opätovnom vývoze s cieľom zníženia rizika porušenia tohto nariadenia.

(8)  S cieľom garantovať účinnú ochranu druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín môžu byť ustanovené ďalšie obmedzenia na dovoz exemplárov do Únie a ich vývoz z Únie. Pre živé exempláre môžu byt tieto obmedzenia doplnené obmedzeniami na úrovni Únie na držbu alebo premiestnenie týchto exemplárov v rámci Únie.

(9)  Je potrebné zakotviť osobitné ustanovenia platné pre exempláre narodené a odchované v zajatí alebo umelo vypestované, pre exempláre osobného alebo rodinného charakteru, ako aj pre nekomerčné výpožičky, dary alebo výmeny medzi registrovanými vedcami a vedeckými inštitúciami.

(10)  Existuje potreba zabezpečiť čo najširšiu možnú ochranu pre druhy, ktoré sú predmetom tohto nariadenia, zakotviť ustanovenia pre kontrolu obchodu a premiestnenia exemplárov v rámci Únie a určiť podmienky umiestnenia exemplárov. Potvrdenia, vydávané podľa tohto nariadenia prispievajúce ku kontrole týchto činností by sa mali riadiť jednotnými pravidlami o ich vydávaní, platnosti a používaní.

(11)  Mali by byť prijaté opatrenia na minimalizovanie negatívnych účinkov na živé exempláre prepravované na miesto ich určenia z Únie alebo v rámci nej.

(12)  Aby sa zabezpečila účinná kontrola a uľahčili colné postupy, mali by byť určené colné úrady s vyškoleným personálom zodpovedným za realizáciu potrebných formalít a tomu zodpovedajúcej kontroly tam, kde sa exempláre dovážajú do Únie, aby sa s nimi zaobchádzalo v rámci schválených colných postupov alebo aby sa s nimi nakladalo v zmysle nariadenia Rady (EHS)č. 2913/92(5) alebo tam, kde sa vyvážajú alebo opätovne vyvážajú z Únie. Mali by tiež existovať zariadenia zaručujúce, že živé exempláre sú primerane umiestnené a je o ne primerane postarané.

(13)  Vykonávanie tohto nariadenia si tiež vyžaduje ustanovenie výkonných a vedeckých orgánov členských štátov.

(14)  Informovanie verejnosti a jej oboznámenie s ustanoveniami tohto nariadenia, najmä na hraničných priechodoch, bude mať pravdepodobne za následok dodržiavanie týchto ustanovení.

(15)  Na zabezpečenie účinnej vynútiteľnosti tohto nariadenia by mali členské štáty pozorne monitorovať dodržiavanie daných ustanovení a za týmto účelom úzko spolupracovať medzi sebou a s Komisiou. Toto si vyžaduje výmenu informácií týkajúcich sa vykonávania tohto nariadenia.

(16)  Monitorovanie úrovne obchodu s druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ktoré sú predmetom tohto nariadenia, má kľúčový význam pre vyhodnotenie účinkov obchodu na stav ochrany druhov. Mali by sa vypracovať podrobné výročné správy v jednotnom formáte.

(17)  Aby sa zaručilo dodržiavanie tohto nariadenia je dôležité, aby členské štáty uložili sankcie za porušenia spôsobom, ktorý bude dostatočný aj primeraný podľa povahy a stupňa porušenia.

(18)  Mnohostranné biologické a ekologické aspekty, ktoré treba zobrať do úvahy pri realizácii tohto nariadenia, si vyžadujú vytvorenie Vedeckej preskúmavacej skupiny, stanoviská ktorej bude Komisia predkladať výboru a výkonným orgánom členských štátov, aby im pomohli pri rozhodovaní.

(19)  S cieľom nahradiť alebo zmeniť určité nepodstatné časti tohto nariadenia by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prijatie určitých opatrení na reguláciu obchodu s druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, určitých zmien príloh k tomuto nariadeniu a dodatočných opatrení na vykonanie rezolúcií konferencie zmluvných strán dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (ďalej len „dohovor“), rozhodnutí a odporúčaní Stáleho výboru dohovoru a odporúčaní Sekretariátu dohovoru. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(20)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, najmä pokiaľ ide o stanovenie vzhľadu, vzoru a formátu určitých dokumentov. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(6), [PN 1]

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ

Cieľom tohto nariadenia je chrániť druhy voľne žijúcich živočíchov a rastlín a zaručiť ich ochranu reguláciou obchodu s nimi v súlade s článkami 2 až 22 a prílohami A až D, tak ako je stanovené v prílohe I, ďalej uvádyané ako „príloha A“, „príloha B“, „príloha C“ a „príloha D“.

Toto nariadenie sa uplatní v súlade s cieľmi, zásadami a ustanoveniami dohovoru definovaného v článku 2 písm. b).

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia sa uplaťňujú nasledovné definície:

a)  „výbor“ znamená Výbor uvedený v článku 21 ods. 1;

b)  „dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES);

c)  „krajina pôvodu“ znamená krajinu, v ktorej bol exemplár odobratý z voľnej prírody, odchovaný v zajatí alebo umelo vypestovaný;

d)  „oznámenie o dovoze“ znamená oznámenie predložené dovozcom alebo jeho agentom alebo zástupcom v čase dovozu exempláru druhu uvedeného v prílohe C alebo D do Únie, na formulári stanovenom v článku 19 ods. 2 10 ods. 1d; [PN 2]

e)  „introdukcia z mora“ znamená dovoz akéhokoľvek exempláru, ktorý bol získaný a je dovážaný priamo z morského prostredia, ktoré nie je pod právnou zvrchovanosťou žiadneho štátu vrátane vzdušného priestoru nad morom a morského dna a jeho spodných vrstiev, do Únie;

f)  „vydanie“ znamená dokončenie všetkých postupov spočívajúcich v príprave a vybavení platného povolenia alebo potvrdenia a jeho doručenie žiadateľovi;

g)  „výkonný orgán“ znamená vnútroštátny správny orgán ustanovený v prípade členského štátu v súlade s článkom 13 ods. 1 alebo v prípade zmluvnej strany dohovoru, ktorá je treťou stranou, v súlade s článkom IX dohovoru;

h)  „členský štát určenia“ znamená členský štát určenia uvedený v doklade používanom pre vývoz alebo opätovný vývoz exempláru; v prípade introdukcie z mora bude znamenať členský štát, pod právnou zvrchovanosťou ktorého leží miesto určenia daného exempláru;

i)  „ponuka na predaj“ znamená ponuku na predaj a akúkoľvek činnosť, ktorá by sa dala takto logicky vysvetliť vrátane reklamy alebo obstarania reklamy na. predaj a výzvu na obchod;

j)  „exemplár osobného alebo rodinného charakteru“ znamená neživý exemplár, jeho časti a deriváty, ktoré sú vlastníctvom fyzickej osoby a ktoré tvoria alebo majú tvoriť súčasť jej bežného osobného majetku;

k)  „miesto určenia“ znamená miesto, v ktorom sa predpokladá, že budú v čase dovozu do Únie exempláre v držbe; v prípade živých exemplárov to bude prvé miesto, kde sa predpokladá, že budú exempláre v držbe po danom karanténnom období alebo inom obmedzení na účely sanitárnej kontroly;

l)  „populácia“ znamená biologicky alebo geograficky ohraničený počet jedincov jedného druhu;

m)  „primárne komerčné účely“ znamenajú všetky účely, kde výrazne neprevládajú nekomerčné aspekty;

n)  „opätovný vývoz z Únie “ znamená vývoz akéhokoľvek exempláru z Únie, ktorý tam bol predtým dovezený;

o)  „opätovný dovoz do Únie “ znamená dovoz akéhokoľvek exempláru do Únie, ktorý bol predtým vyvezený alebo opätovne vyvezený;

p)  „predaj“ znamená akúkoľvek formu predaja, na účely tohto nariadenia sa bude nájom, výmenný obchod alebo výmena považovať za predaj; výrazy s obdobným významom sa budú vysvetľovať obdobne;

q)  „vedecký orgán“ znamená vedecký orgán ustanovený v prípade členského štátu v súlade s článkom 13 ods. 2, alebo v prípade zmluvnej strany dohovoru, ktorá je treťou stranou, v súlade s článkom IX dohovoru;

r)  „Vedecká preskúmavacia skupina“ znamená poradný orgán zriadený podľa článku 17;

s)  „druh“ znamená druh, jeho poddruh alebo jeho populáciu;

t)  „exemplár“ znamená akéhokoľvek živočícha alebo rastlinu, či už neživého alebo živého, z druhov uvedených v prílohe A až D, akúkoľvek ich časť alebo derivát, či už obsiahnuté v inom tovare alebo nie, ako aj akýkoľvek iný tovar, o ktorom je zrejmé zo sprievodných dokladov, balenia alebo značky alebo nálepky, alebo z akýchkoľvek iných okolností, že sám je alebo že obsahuje časti alebo deriváty živočíchov, alebo rastlín týchto druhov, pokiaľ takéto časti alebo deriváty nie sú špecificky vyňaté z ustanovení tohto nariadenia, alebo z ustanovení týkajúcich sa prílohy, v ktorej je daný druh uvedený; pričom musí byť konkrétne takto označený v daných prílohách.

Exemplár sa považuje za exemplár druhu uvedeného v prílohe A až D, ak je živočíchom alebo rastlinou, alebo je ich časťou, alebo derivátom živočícha, alebo rastliny, u ktorých je najmenej jeden z „rodičov“ druhom uvedeným v týchto prílohách. V prípade, že „rodičia“ takéhoto živočícha alebo rastliny sú medzi druhmi uvedenými v rôznych prílohách, alebo druhmi, kde len jeden z nich je uvedený v prílohe, budú platiť ustanovenia prílohy, ktorá je prísnejšia. Avšak v prípade exemplárov hybridných rastlín, ak jeden z „rodičov“ je druhom uvedeným v prílohe A, ustanovenia prísnejšej prílohy budú platiť len vtedy, ak je tento druh konkrétne takto označený v danej prílohe;

u)  „obchod“ znamená dovoz exemplárov, ktoré sú predmetom ustanovení tohto nariadenia do Únie, vrátane introdukcie z mora a ich vývoz a opätovný vývoz z Únie, ako aj využitie, premiestnenie a prevod vlastníctva v rámci Únie, ako aj v rámci členského štátu;

v)  „tranzit“ znamená prepravu exempláru medzi dvoma bodmi mimo Únie cez územie Únie, ktoré sa zasielajú menovite uvedenému príjemcovi zásielky a počas ktorého akékoľvek prerušenie premiestnenia vyplýva len z organizácie nevyhnutnej pri takejto forme prepravy;

w)  „spracované exempláre, ktoré boli nadobudnuté pred viac ako 50 rokmi“ znamenajú, exempláre, ktorých pôvodný surový stav bol významne zmenený na účely výroby šperkov, ozdôb, umenia, užitého umenia alebo hudobných nástrojov pred 3. marcom 1947 a ktoré boli podľa presvedčenia výkonného orgánu daného členského štátu nadobudnuté za takýchto podmienok. Takéto exempláre sa budú považovať za spracované len vtedy, ak jasne spadajú do jednej z horeuvedených kategórií a nepotrebujú žiadne ďalšie úpravy, remeselné spracovanie alebo výrobu na takýto účel;

x)  „kontroly v čase dovozu, vývozu, opätovného vývozu a tranzitu“ znamenajú dokumentárne kontroly potvrdení, povolení a oznámení, ktoré sú uvedené v tomto nariadení a v prípadoch, ak to ustanovenia Únie takto stanovujú alebo v iných prípadoch reprezentatívneho výberu vzoriek zo zásielky, kontrolu exemplárov, ak je to vhodné spojenú s náhodným výberom vzoriek s cieľom analýzy alebo podrobnejších kontrol.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1.  Príloha A obsahuje:

a)  druhy uvedené v prílohe I dohovoru, na ktoré členské štáty neuplatnili výhradu;

b)  akéýkoľvek druhy:

i)  ktoré sú alebo môžu byť žiadané na využitie v Únii alebo pre medzinárodný obchod, a u ktorého hrozí vyhynutie alebo je taký vzácny, že akýkoľvek rozsah obchodu by ohrozil prežitie tohto druhu;

alebo

ii)  ktoré sú druhom rodu, kde väčšina druhov, alebo je druhom, ktorého väčšina poddruhov je uvedených v prílohe A v súlade s kritériami v písm. a) alebo b) bode i) a ktorých uvedenie v uvedenej prílohe je kľúčové na účinnú ochranu týchto taxónov.

2.  Príloha B obsahuje:

a)  druhy uvedené v prílohe II dohovoru, okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohe A, na ktoré členské štáty neuplatnili výhradu;

b)  druhy uvedené v prílohe I dohovoru, na ktoré bola uplatnená výhrada;

c)  akékoľvek iné druhy neuvedené v prílohe I a II dohovoru:

i)  ktoré sú predmetom rozsiahleho medzinárodného obchodu, ktorý nemusí byť v súlade:

–  s jeho prežitím alebo s prežitím populácie v určitých krajinách, alebo

–  s udržaním celkovej populácie na úrovni, ktorá zodpovedá úlohe daného druhu v ekosystémoch, v ktorých sa vyskytuje;

alebo

ii)  ktorých uvedenie v prílohe z dôvodu podobnosti vzhľadu s inými druhmi uvedenými v prílohe A alebo B je kľúčové na zabezpečenie účinnej kontroly obchodu s exemplármi daného druhu;

d)  druhy, v súvislosti s ktorými sa stanovilo, že introdukcia živých exemplárov do prírodných stanovíšť v Únii by znamenala ekologickú hrozbu pre voľne žijúce živočíchy a rastliny pôvodné pre Úniu.

3.  Príloha C obsahuje:

a)  druhy uvedené v prílohe III dohovoru, okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohe A alebo v prílohe B, na ktoré členské štáty neuplatnili výhradu;

b)  druhy uvedené v prílohe II dohovoru, na ktoré bola uplatnená výhrada.

4.  Príloha D obsahuje:

a)  druhy neuvedené v prílohách A, B a C, ktoré sa dovážajú do Únie v takých množstvách, že to vyžaduje ich monitorovanie;

b)  druhy uvedené v prílohe III dohovoru, na ktoré bola uplatnená výhrada.

5.  Tam, kde stav ochrany druhov, ktoré sú predmetom tohto nariadenia, je dôvodom na ich uvedenie do jednej z príloh dohovoru, členské štáty prispievajú k potrebným zmenám.

Článok 4

Dovoz do Únie

1.  Dovoz exemplárov druhov uvedených v prílohe A do Únie bude podliehať povinnosti vybaviť všetky potrebné kontroly a predtým predložiť povolenie na dovoz vydané výkonným orgánom členského štátu miesta určenia na pohraničnom colnom úrade v mieste vstupu.

Povolenie na dovoz sa môže vydať len v súlade s obmedzeniami stanovenými podľa odseku 6 a len po splnení nasledovných podmienok:

a)  príslušný vedecký orgán po zohľadnení stanoviska Vedeckej preskúmavacej skupiny uviedol, že dovoz do Únie:

i)  nebude mať negatívny účinok na stav ochrany druhu alebo na rozsah územia, na ktorom sa príslušná populácia daného druhu vyskytuje,

ii)  sa realizuje:

–  na jeden z účelov uvedených v článku 8 ods. 3 písm. e), f) a g), alebo

–  na iné účely, ktoré neohrozia prežitie daného druhu;

b)  i) žiadateľ preukáže písomnou dokumentáciou, že exempláre boli získané v súlade s právnymi predpismi o ochrane daného druhu, ktorou bude v prípade dovozu exemplárov druhu uvedeného v prílohách dohovoru z tretej krajiny povolenie na vývoz alebo potvrdenie na spätný vývoz, alebo ich kópia vydané v súlade s dohovorom príslušným orgánom krajiny vývozu alebo opätovného vývozu,

ii)  vydávanie povolení na dovoz pre druhy uvedené v prílohe A v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a) však nebude vyžadovať takúto dokumentáciu, ale originál akéhokoľvek takéhoto povolenia na dovoz sa žiadateľovi zadrží až do predloženia povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz;

c)  príslušný vedecký orgán má uspokojivo doložené, že predpokladané chovné zariadenie živého exempláru v mieste určenia je vhodne vybavené na jeho riadnu ochranu a starostlivosť;

d)  výkonný orgán má uspokojivo doložené, že exemplár nebude použitý na primárne komerčné účely;

e)  výkonný orgán je po porade s príslušným vedeckým orgánom presvedčený, že neexistujú žiadne iné dôvody týkajúce sa ochrany druhu, ktoré by boli proti vydaniu povolenia na dovoz; a

f)  v prípade introdukcie z mora má výkonný orgán uspokojivo doložené, že akýkoľvek živý exemplár sa pripraví a prepraví tak, aby sa minimalizovalo riziko poranenia, poškodenia zdravia. alebo krutého zaobchádzania.

2.  Dovoz exemplárov druhov uvedených v prílohe B do Únie bude podliehať povinnosti vybaviť všetky potrebné kontroly a predtým predložiť povolenie na dovoz vydané výkonným orgánom členského štátu miesta určenia na pohraničnom colnom úrade v mieste vstupu.

Povolenie na dovoz sa môže vydať len v súlade s obmedzeniami stanovenými podľa odseku 6 a keď:

a)  príslušný vedecký orgán po preskúmaní dostupných údajov a po zohľadnení stanoviska Vedeckej preskúmavacej skupiny je toho názoru, že dovoz do Únie nebude mať negatívny účinok na stav ochrany druhu alebo na rozsah územia, na ktorom sa príslušná populácia daného druhu vyskytuje, so zreteľom na súčasný alebo predpokladaný rozsah obchodu. Toto stanovisko bude platné pre ďalšie následné dovozy, až kým sa horeuvedené aspekty podstatne nezmenia;

b)  žiadateľ preukáže písomnou dokumentáciou, že predpokladané chovné zariadenie živého exempláru v mieste určenia je vhodne vybavené na jeho riadnu ochranu a starostlivosť;

c)  boli splnené podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) i), e) a f).

3.  Dovoz exemplárov druhov uvedených v prílohe C do Únie bude podliehať povinnosti vybaviť všetky potrebné kontroly a predtým predložiť oznámenie o dovoze na pohraničnom colnom úrade v mieste vstupu, a:

a)  v prípade vývozu z krajiny uvedenej v súvislosti s druhmi uvedenými v prílohe C, žiadateľ predloží dokumentáciu prostredníctvom povolenia na vývoz vydaného v súlade s dohovorom orgánom danej krajiny príslušným na tento účel, že exemplár bol nadobudnutý v súlade s národnými právnymi predpismi o ochrane daného druhu; alebo

b)  v prípade vývozu z krajiny neuvedenej v súvislosti s druhmi uvedenými v prílohe C alebo v prípade opätovného vývozu z akejkoľvek krajiny, žiadateľ predloží povolenie na vývoz, potvrdenie na opätovný vývoz alebo osvedčenie o pôvode vydané v súlade s dohovorom orgánom v krajine vývozu alebo opätovného vývozu, ktorý je príslušný na tento účel.

4.  Dovoz exemplárov druhov uvedených v prílohe D do Únie bude podliehať povinnosti vybaviť všetky potrebné kontroly a predtým predložiť oznámenie o dovoze na pohraničnom colnom úrade v mieste vstupu.

5.  Podmienky na vydanie povolenia na dovoz, ktoré sú uvedené v ods. 1 písm. a) a d) a v ods. 2 písm. a), b) a c) nebudú platiť pre exempláre, pre ktoré žiadateľ predloží písomnú dokumentáciu:

a)  o ich predchádzajúcom legálnom dovoze do Únie alebo ich legálnom nadobudnutí v Únii a že sa do Únie opätovne dovážajú, či už v pôvodnom stave alebo modifikované; alebo

b)  že ide o spracované exempláre, ktoré boli nadobudnuté pred viac ako 50 rokmi.

6.  Komisia je po porade s príslušnými krajinami pôvodu a po zohľadnení stanoviska Vedeckej preskúmavacej skupiny môže Komisia pomocou vykonávacích aktov, stanoviť splnomocnená v súlade s článkom 20 prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú všeobecné obmedzenia alebo obmedzenia týkajúce sa niektorých krajín pôvodu pre dovoz do Únie: [PN 3]

a)  na základe podmienok uvedených v ods. 1 písm. a) bode i) alebo písm. e) exemplárov druhov uvedených v prílohe A;

b)  na základe podmienok uvedených v ods.1 písm. e) alebo v ods. 2 písm. a) exemplárov druhov uvedených v prílohe B; a

c)  živých exemplárov druhov uvedených v prílohe B, ktoré majú veľkú úmrtnosť počas prepravy alebo pre ktoré bolo stanovené, že pravdepodobne neprežijú v zajatí väčšiu časť priemernej dĺžky svojho života; alebo

d)  živých exemplárov druhov, pre ktoré bolo stanovené, že ich introdukcia do prírodného prostredia Únie predstavuje ekologické ohrozenie pre voľne žijúce druhy živočíchov a rastlín, ktoré sú v Únii pôvodné.

Vykonávacie akty uvedené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmaniauvedeným v článku 21 ods. 2. [PN 4]

Komisia štvrťročne zverejňuje zoznam prípadných obmedzení stanovených v súlade s prvým pododsekom, v Úradnom vestníku Európskej únie.

7.  V osobitných prípadoch lodnej, leteckej alebo železničnej prepravy potom, ako sa exempláre dovezú do Únie, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijať delegované akty týkajúce sa udelenia výnimiek z vykonania kontroly a predloženia dovozných dokladov na pohraničnom colnom úrade v mieste vstupu, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 až 4 tohto článku, s cieľom umožniť, aby sa tieto kontroly a predloženie dokladov mohli vykonať na inom colnom úrade určenom v súlade s článkom 12 ods. 1.

Článok 5

Vývoz alebo spätný vývoz z Únie

1.  Vývoz alebo opätovný vývoz exemplárov druhov uvedených v prílohe A z Únie bude podliehať povinnosti vybaviť všetky potrebné kontroly a predtým predložiť na pohraničnom colnom úrade, kde sa vybavujú vývozné formality, povolenie na vývoz alebo potvrdenie na opätovný vývoz vydané výkonným orgánom členského štátu, v ktorom sa exempláre nachádzajú.

2.  Vývozné povolenie pre exempláre druhov uvedených v prílohe A sa môže vydať len po splnení nasledovných podmienok:

a)  príslušný vedecký orgán oznámil písomne, že odchyt alebo zber exemplárov z voľnej prírody alebo ich vývoz nebude mať negatívny účinok na stav ochrany druhu alebo na rozsah územia, na ktorom sa príslušná populácia daného druhu vyskytuje;

b)  žiadateľ preukáže písomnou dokumentáciou, že exempláre boli nadobudnuté v súlade s právnymi predpismi o ochrane daného druhu; tam, kde sa žiadosť predkladá členskému štátu, ktorý nie je členským štátom pôvodu, takýto doklad sa bude predkladať prostredníctvom potvrdenia uvádzajúceho, že exemplár bol nadobudnutý z voľnej prírody v súlade s právnymi predpismi platnými na jeho území;

c)  výkonný orgán je presvedčený, že:

i)  každý živý exemplár bude pripravený a prepravovaný tak, aby sa minimalizovalo riziko jeho poranenia, poškodenia zdravia alebo krutého zaobchádzania, a

ii)  – exempláre druhov uvedených v prílohe I dohovoru nebudú použité na primárne komerčné účely, alebo

–  v prípade vývozu exemplárov druhov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia do štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru, bolo vydané povolenie na dovoz;

a

d)  výkonný orgán členského štátu je po porade s príslušným vedeckým orgánom presvedčený, že neexistujú žiadne iné dôvody týkajúce sa ochrany druhov, ktoré by boli proti vydaniu povolenia na vývoz.

3.  Potvrdenie na opätovný vývoz sa môže vydať len vtedy, ak boli splnené podmienky uvedené v ods. 2 písm. c) a d) a keď žiadateľ predložil písomnú dokumentáciu o tom, že:

a)  dovoz exemplárov do Únie bol v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia;

b)  ak sa dovoz exemplárov zrealizoval do Únie pred 3. marcom 1997, uskutočnil sa v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady EHS č. 3626/82(7); alebo ak sa dovoz exemplárov zrealizoval do Únie pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia ale po 3. marci 1997, uskutočnil sa v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 338/97; alebo

c)  ak sa dovoz exemplárov do Únie zrealizoval pred rokom 1984, uskutočnil sa v rámci medzinárodného obchodu v súlade s ustanoveniami dohovoru; alebo

d)  dovoz exemplárov na územie členského štátu bol legálny a skôr, než sa na ne začali vzťahovať ustanovenia nariadení uvedených v písmenách a) a b) alebo dohovoru, alebo než vstúpili do platnosti v tomto členskom štáte.

4.  Vývoz alebo opätovný vývoz exemplárov druhov uvedených v prílohách B a C z Únie bude podliehať povinnosti vybaviť potrebné kontroly a predtým predložiť na colnom úrade, kde sa vybavujú vývozné formality, povolenie na vývoz alebo potvrdenie na opätovný vývoz vydané výkonným orgánom členského štátu, na území ktorého sa exempláre nachádzajú.

Vývozné povolenie sa môže vydať len vtedy, ak sú splnené podmienky uvedené v ods. 2 písm. a), b), c) bod i) a d).

Potvrdenie na opätovný vývoz sa môže vydať len vtedy, ak sú splnené podmienky uvedené v odseku 2 písm. c) bode i) a písm. d) a v odseku 3 písm. a) až d).

5.  Ak sa žiadosť o vydanie potvrdenia na opätovný vývoz vzťahuje na exempláre, ktoré boli dovezené do Únie na základe povolenia na dovoz vydaného iným členským štátom, výkonný orgán sa musí najprv poradiť s tým výkonným orgánom, ktorý povolenie vydal. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijať delegované akty týkajúce sa vytvorenia konzultačných postupov a prípadov, v ktorých je konzultácia nutná.

6.  Podmienky na vydanie povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz, ako sú uvedené v odseku 2 písm. a) a c) bode ii), nebudú platiť pre:

a)  spracované exempláre, ktoré boli nadobudnuté pred viac ako 50 rokmi; alebo

b)  neživé exempláre alebo ich časti a deriváty, pri ktorých žiadateľ predloží písomnú dokumentáciu o tom, že boli legálne nadobudnuté predtým, než sa na ne začali vzťahovať ustanovenia tohto nariadenia, nariadenia (ES) č. 338/97 alebo nariadenia (EHS) č. 3626/82, alebo dohovoru.

7.  Príslušný vedecký orgán v každom členskom štáte bude monitorovať vydávanie povolení na vývoz týmto členským štátom pre exempláre druhov uvedených v prílohe B a skutočné vývozy týchto exemplárov. Ak tento vedecký orgán zistí, že vývoz exemplárov ktoréhokoľvek takéhoto druhu by mal byť obmedzený s cieľom zachovať tento druhu v celom jeho areáli a na úrovni, ktorá zodpovedá jeho úlohe v ekosystéme, v ktorom sa vyskytuje, a výrazne nad úrovňou, ktorá by vyžadovala zaradenie tohto druhu do prílohy A v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a) alebo b) bodom i), vedecký orgán písomne navrhne príslušnému výkonnému orgánu vhodné opatrenia na obmedzenie vydávania povolení na vývoz pre exempláre daného druhu.

Vždy, keď bude výkonný orgán oboznámený s opatreniami uvedenými v prvom pododseku, bude informovať Komisiu a zašle jej pripomienky. Ak to bude vhodné Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov, odporučí obmedzenie vývozu daného druhu Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

Článok 6

Zamietnutie žiadostí o povolenia a potvrdenia uvedené v článkoch 4, 5 a 10

1.  Keď členský štát zamietne žiadosť o povolenie alebo potvrdenie v prípade, ktorý je vzhľadom k cieľom tohto nariadenia významný, okamžite informuje Komisiu o zamietnutí a dôvodoch zamietnutia žiadosti.

2.  Komisia zašle informáciu obdržanú v súlade s odsekom 1 iným členským štátom s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia.

3.  Keď sa podá žiadosť o povolenie alebo potvrdenie pre exempláre, u ktorých bola takáto žiadosť už zamietnutá, žiadateľ musí informovať príslušný orgán, na ktorý žiadosť podáva, o predchádzajúcom zamietnutí.

4.  Členské štáty uznajú zamietnutie žiadostí príslušnými orgánmi iných členských štátov tam, kde je takéto zamietnutie založené na ustanoveniach tohto nariadenia.

Prvý pododsek však neplatí, ak sa okolnosti podstatne zmenili, alebo tam, kde sú k dispozícii nové dôkazy na podporu žiadosti. V takýchto prípadoch, ak výkonný orgán vydá povolenie alebo potvrdenie, informuje o tom Komisiu, pričom uvedie dôvody na ich vydanie.

Článok 7

Výnimky

1.  Exempláre narodené a odchované v zajatí alebo umelo rozmnožené

S výnimkou toho, kde platí článok 8, sa s exemplármi druhov uvedených v prílohe A, narodenými a odchovanými v zajatí alebo umelo vypestovanými, bude zaobchádzať v súlade s ustanoveniami platnými pre exempláre druhov uvedených v prílohe B.

V prípade umelo vypestovaných rastlín ustanovenia článkov 4 a 5 nemusia platiť za osobitných podmienok.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijať delegované akty, týkajúce sa:

a)  kritérií na určenie toho, či bol exemplár narodený a odchovaný v zajatí alebo umelo rozmnožený a či tomu tak bolo na komerčné účely;

b)  osobitných podmienok uvedených v druhom pododseku tohto odseku, týkajúce sa:

i)  použitia rastlinnolekárskych osvedčení;

ii)  obchodu realizovaného registrovanými komerčnými obchodníkmi a vedeckými inštitúciami uvedenými v ods. 4 tohto článku; a

iii)  obchodu s hybridmi.

2.  Tranzit

Odchylne od článku 4, v prípade tranzitu exempláru cez Úniu sa nebude vyžadovať kontrola a predloženie predpísaných povolení, potvrdení a oznámení na pohraničnom colnom úrade v mieste vstupu.

V prípade druhov uvedených v prílohách v súlade s článkom 3 ods. 1 a článkom 3 ods. 2 písm. a) a b) výnimka z článku uvedená v prvom pododseku tohto odseku bude platiť len vtedy, keď bol príslušným orgánom tretej krajiny vývozu alebo opätovného vývozu vydaný platný doklad o vývoze alebo opätovnom vývoze podľa dohovoru týkajúci sa exemplárov, ktoré sprevádza a špecifikujúci miesto určenia exemplárov.

Ak dokument uvedený v druhom pododseku nebol vydaný pred vývozom alebo opätovným vývozom, exemplár sa musí zaistiť a môže sa v prípade nutnosti aj zhabať, pokiaľ nebude dodatočne predložený doklad v súlade s osobitnými podmienkami.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijať delegované akty týkajúce sa osobitných podmienok pre dodatočné predloženie dokumentov na vývoz alebo opätovný vývoz.

3.  Exempláre osobného a rodinného charakteru

Odchylne od článkov 4 a 5 sa ustanovenia uvedených článkov neuplatňujú na neživé exempláre, časti a deriváty druhov uvedených v prílohách A až D, ktoré majú osobný alebo rodinný charakter, ktoré boli dovezené do Únie alebo boli z Únie vyvezené, alebo opätovne vyvezené v súlade s osobitnými ustanoveniami.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijať delegované akty týkajúce sa osobitných ústanovení týkajúcich sa dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu exemplárov osobného a rodinného charakteru.

4.  Vedecké inštitúcie

Dokumenty uvedené v článkoch 4, 5, 8 a 9 sa nevyžadujú v prípade nekomerčných výpožičiek, darov a výmen medzi vedcami a vedeckými inštitúciami registrovanými výkonnými orgánmi štátov, v ktorých sa nachádzajú, herbárových exemplárov a iných konzervovaných, sušených alebo zaliatych múzejných exemplárov, alebo živého rastlinného materiálu označených štítkom, vzor ktorého bol stanovený druhým pododsekom tohto odseku, alebo podobným štítkom vydaným alebo schváleným výkonným orgánom tretej krajiny.

Komisia stanoví prostredníctvom vykonávacích aktov vzor označenia pre živý rastlinný materiál. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

Článok 8

Ustanovenia o kontrole komerčných činností

1.  Zakazuje sa kúpa, ponuka na kúpu, nadobudnutie na komerčné účely, vystavovanie na verejnosti na komerčné účely, využitie na komerčný zisk a predaj, držba na predaj, ponuka na predaj alebo preprava na účely predaja exemplárov druhov uvedených v prílohe A.

2.  Členské štáty môžu zakázať držbu exemplárov, a to najmä živých živočíchov druhov uvedených v prílohe A.

3.  V súlade s požiadavkami iných právnych predpisov Únie o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín možno udeliť výnimky zo zákazu uvedeného v ods. 1 vydaním potvrdenia výkonným orgánom členského štátu, v ktorom sa exempláre nachádzajú, osobitne pre každý jednotlivý prípad, ak exempláre:

a)  boli nadobudnuté v Únii alebo ich dovoz sa uskutočnil predtým, než sa na dané exempláre začali vzťahovať ustanovenia týkajúce sa druhov uvedených do prílohy I dohovoru alebo do prílohy C1 nariadenia (EHS) č. 3626/82 alebo do prílohy A nariadenia (ES) č. 338/97 alebo tohto nariadenia; alebo

b)  sú spracovanými exemplármi, ktoré boli nadobudnuté pred viac ako 50 rokmi; alebo

c)  boli dovezené do Únie v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 338/97 alebo tohto nariadenia a majú sa využiť na účely, ktoré neohrozia prežitie daného druhu; alebo

d)  sú exemplármi živočíšneho druhu narodenými a odchovanými v zajatí alebo umelo vypestovanými exemplármi rastlinného druhu, alebo sú časťami, alebo derivátmi takýchto exemplárov; alebo

e)  sa vyžadujú za výnimočných okolností pre pokrok vedy alebo pre základné biolekárske účely podľa smernice Rady 86/609/EHS(8), ak sa preukáže, že daný druh je jediným vhodným pre tieto účely a ak neexistujú žiadne exempláre druhu, ktoré sú narodené a odchované v zajatí; alebo

f)  sú určené pre chov alebo pestovanie, s cieľom ochrany daného druhu; alebo

g)  sú určené na výskum alebo vzdelávanie zamerané na zachovanie, alebo ochranu daného druhu; alebo

h)  majú pôvod v členskom štáte a boli nadobudnuté z voľnej prírody v súlade s právnymi predpismi platnými v danom členskom štáte.

4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijať delegované akty týkajúce sa všeobecných výnimiek zo zákazov uvedených v odseku 1 tohto článku na základe podmienok uvedených v odseku 3, ako aj všeobecné výnimky súvisiace s druhmi uvedenými v prílohe A v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b) bodom ii). Všetky takéto výnimky musia byť v súlade s požiadavkami iných právnych predpisov Únie o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

5.  Zákazy uvedené v odseku 1 budú tiež platiť pre exempláre druhov uvedené v prílohe B s výnimkou toho, kde môže byť preukázané k spokojnosti príslušného orgánu daného členského štátu, že tieto exempláre boli nadobudnuté a, ak pochádzajú z miesta mimo Únie, že ich dovoz do Únie bol v súlade s právnymi predpismi platnými pre ochranu voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

6.  Príslušné orgány členských štátov budú mať právomoc predať akýkoľvek exemplár druhov uvedených v prílohe B, C a D zhabaný alebo prepadnutý podľa tohto nariadenia, za podmienky, že tento exemplár nebude vrátený priamo tej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorej bol zhabaný alebo prepadnutý alebo ktorá bola účastníkom protiprávneho konania. Tieto exempláre sa môžu potom považovať za legálne nadobudnuté na všetky účely.

Článok 9

Premiestnenie živých exemplárov

1.  Akékoľvek premiestnenie živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A v rámci Únie z miesta uvedeného v povolení na dovoz alebo v potvrdení vydanom v súlade s týmto nariadením si bude vyžadovať predchádzajúci súhlas výkonného orgánu členského štátu, v ktorom sa exemplár nachádza. V iných prípadoch premiestnenia musí osoba zodpovedná za premiestnenie exempláru prípade potreby predložiť dôkaz o legálnom pôvode exempláru.

2.  Takýto súhlas bude:

a)  udelený len vtedy, keď príslušný vedecký orgán daného členského štátu, alebo tam, kde ide o premiestnenie do druhého členského štátu, príslušný vedecký orgán tohto druhého štátu bude presvedčený, že predpokladané chovné zariadenie živého exempláru v mieste určenia je vhodne vybavené na jeho riadnu ochranu a starostlivosť;

b)  potvrdený vydaním potvrdenia; a

c)  tam, kde je to potrebné sa okamžite oznámi výkonnému orgánu členského štátu, kde sa má exemplár umiestniť.

3.  Žiadny takýto súhlas sa však nebude vyžadovať, ak sa živý živočích musí premiestniť na účely naliehavého veterinárneho ošetrenia a vráti sa priamo do svojho povoleného chovného zariadenia.

4.  Ak sa živý exemplár druhu uvedeného v prílohe B premiestňuje v rámci Únie, držiteľ exemplára ho môže opustiť až potom, keď zabezpečí, aby bol predpokladaný príjemca primerane informovaný o chovnom zariadení, vybavení a skúsenostiach potrebných na zabezpečenie toho, že o exemplár bude riadne postarané.

5.  Keď sa akékoľvek živé exempláre premiestňujú do Únie, z nej alebo v rámci nej, alebo sú v držbe počas akéhokoľvek obdobia tranzitu, alebo tranzitnej prepravy, budú pripravené, budú sa premiestňovať a bude o ne postarané takým spôsobom, aby sa minimalizovalo riziko poranenia, poškodenia zdravia alebo krutého zaobchádzania a v prípade živočíchov aj v súlade s právnymi predpismi Únie o ochrane živočíchov počas prepravy.

6.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijať delegované akty týkajúce sa obmedzení na držbu alebo premiestnenie živých exemplárov tých druhov, v súvislosti s ktorými boli v súlade s článkom 4 ods. 6 stanovené obmedzenia na ich dovoz do Únie.

Článok 10

Vydávanie povolení, oznámení a potvrdení [PN 5]

1.  Po obdržaní žiadosti spolu so všetkými príslušnými požadovanými dokladmi od príslušnej osoby a za predpokladu, že všetky podmienky platné pre vydávanie potvrdení boli splnené, výkonný orgán členského štátu môže vydať potvrdenie na účely uvedené v článku 5 ods. 2 písm. b), článku 5 ods. 3 a 4, článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 2 písm. b).

1a.  Komisia prijme vykonávacie akty s cieľom stanoviť vzhľad potvrdení uvedených v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2. [PN 6]

1b.  Po doručení žiadosti a požadovaných dokladov príslušnou osobou a za predpokladu, že všetky požiadavky týkajúce sa vydávania potvrdení boli splnené, výkonný orgán členského štátu môže vydať povolenie na účely uvedené v článku 4 ods. 1 a 2 a článku 5 ods. 1 a 4. [PN 7]

1c.  Komisia prijme vykonávacie akty s cieľom stanoviť vzhľad potvrdení uvedených v odseku 1b. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2. [PN 8]

1d.  Komisia prijme vykonávacie akty s cieľom stanoviť vzhľad oznámenia o dovoze uvedeného v článku 4 ods. 3 a 4. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2. [PN 9]

Článok 11

Platnosť a osobitné podmienky pre povolenia a potvrdenia

1.  Bez ohľadu na prísnejšie opatrenia, ktoré môže členský štát prijať alebo zachovať v platnosti, povolenia a potvrdenia vydávané príslušnými orgánmi členských štátov v súlade s týmto nariadením budú platné na celom území Únie.

2.  Každé takéto povolenie alebo potvrdenie ako aj akékoľvek povolenie alebo potvrdenie vydané na ich základe sa však bude považovať za neplatné, ak príslušný orgán alebo Komisia po porade s príslušným orgánom, ktorý vydal povolenie alebo potvrdenie, stanoví, že toto bolo vydané za základe nesprávneho predpokladu o splnení podmienok na jeho vydanie.

Exempláre umiestnené na území členského štátu, ktoré sú predmetom týchto dokladov, budú zaistené príslušnými orgánmi daného členského štátu a môžu byt zhabané alebo prepadnuté.

3.  Akékoľvek povolenie alebo potvrdenie vydané v súlade s týmto nariadením môže obsahovať podmienky a požiadavky vydávajúceho orgánu s cieľom zabezpečiť dodržiavanie jeho ustanovení. Ak je potrebné, aby takéto podmienky alebo požiadavky boli súčasťou vzoru povolení alebo potvrdení, členské štáty budú o tom informovať Komisiu.

4.  Akékoľvek povolenie na dovoz vydané na základe kópie príslušného povolenia na vývoz alebo potvrdenia o opätovnom vývoze bude platiť na dovoz do Únie len vtedy, ak k nemu bude pripojený originál platného povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz.

5.  Komisia bude oprávnená prijať delegovaná akty v súlade s článkom 20 týkajúce sa lehoty na vydanie povolení a potvrdení.

Článok 12

Miesta dovozu a vývozu

1.  Členské štáty určia colné úrady na uskutočnenie kontrol a formalít pri dovoze do a vývoze z Únie, aby exemplárom druhov, ktoré sú predmetom tohto nariadenia bolo pridelené colne schválené určenie alebo použitie v zmysle nariadenia (EHS) č. 2913/92 a uvedú, ktoré úrady sú konkrétne stanovené na to, aby sa zaoberali živými exemplármi.

2.  Všetky úrady ustanovené v súlade s odsekom 1 budú vybavené dostatočným a adekvátne vyškoleným personálom. Členské štáty zabezpečia, aby bolo poskytnuté zariadenie pre umiestnenie živých živočíchov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie vzťahujúcimi sa na ich prepravu a umiestnenie a aby, ak je to potrebné, uskutočnili aj primerané kroky v prípade živých rastlín.

3.  Všetky úrady určené v súlade s odsekom 1 budú oznámené Komisii, ktorá uverejní ich zoznam v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.  Vo výnimočných prípadoch a v súlade s osobitnými kritériami môže výkonný orgán povoliť dovoz do Únie alebo vývoz alebo opätovný vývoz z Únie cez iný colný úrad, než je colný úrad určený v súlade s odsekom 1.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijať delegované akty v súlade s článkom 20 týkajúce sa osobitných kritérií, v súlade s ktorými môže byť povolený dovoz, vývoz a opätovný vývoz cez iný colný úrad.

5.  Členské štáty zabezpečia, že na hraničných priechodoch bude verejnosť informovaná o ustanoveniach prijatých podľa tohto nariadenia.

Článok 13

Výkonné a vedecké orgány a iné príslušné orgány

1.  Každý členský štát ustanoví výkonný orgán, ktorý bude primárne zodpovedný za vykonávanie tohto nariadenia a komunikáciu s Komisiou.

Každý členský štát môže tiež ustanoviť ďalšie výkonné orgány a iné príslušné orgány, ktoré budú napomáhať pri vykonávaní, pričom v tomto prípade bude primárny výkonný orgán zodpovedať za poskytovanie všetkých informácií týmto ďalším orgánom, ktoré budú potrebné pre správnu aplikáciu tohto nariadenia.

2.  Každý členský štát ustanoví jeden alebo viacero vedeckých orgánov s príslušnou kvalifikáciou, ktorých povinnosti budú odlišné od povinností ustanoveného výkonného orgánu.

3.  Najneskôr 3. marca 1997 členské štáty oznámia mená a adresy ustanovených výkonných orgánov, iných orgánov oprávnených vydávať povolenia alebo potvrdenia a vedeckých orgánov Komisii, ktorá uverejní tieto údaje v Úradnom vestníku Európskej únie.

Každý výkonný orgán uvedený v ods. 1 prvom pododseku musí, ak o to Komisia požiada, zaslať Komisii v lehote do dvoch mesiacov mená a podpisové vzory osôb oprávnených podpisovať povolenia alebo potvrdenia a odtlačky pečiatok, pečatí alebo iných predmetov používaných na overenie povolení alebo potvrdení.

Členské štáty oznámia Komisii všetky zmeny v poskytnutých údajoch najneskôr dva mesiace po takejto zmene.

Článok 14

Monitorovanie dodržiavania a šetrenie porušení

1.  Príslušné orgány členských štátov budú monitorovať dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia.

Ak budú mať kedykoľvek príslušné orgány dôvod predpokladať, že tieto ustanovenia sa porušujú, podniknú potrebné kroky na zabezpečenie dodržiavania a začatie právneho konania.

Členské štáty budú informovať Komisiu, a v prípade druhov uvedených v prílohách dohovoru Sekretariát dohovoru, o všetkých krokoch prijatých príslušnými orgánmi v súvislosti so závažnými porušeniami tohto nariadenia vrátane zaistení, zhabaní a prepadnutí.

2.  Komisia upozorní príslušné orgány členských štátov na záležitosti, ktorých šetrenie bude považovať za potrebné podľa tohto nariadenia. Členské štáty budú informovať Komisiu a, v prípade druhov uvedených v prílohách dohovoru Sekretariát dohovoru, o výsledkoch každého šetrenia.

3.  Bude zriadená skupina pre vynútiteľnosť pozostávajúca zo zástupcov orgánu každého členského štátu, ktorá bude zodpovedná za zabezpečenie vykonávania ustanovení tohto nariadenia. Skupine bude predsedať zástupca Komisie.

Skupina pre vynútiteľnosť preskúma akúkoľvek technickú otázku týkajúcu sa vynútiteľnosti tohto nariadenia, ktorú vznesie predseda zo svojej vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členov skupiny alebo Výboru.

Komisia oznámi výboru stanoviská vyjadrené v skupine pre vynútiteľnosť.

Článok 15

Sprostredkovanie informácií

1.  Členské štáty a Komisia si budú vymieňať informácie potrebné pre vykonávanie tohto nariadenia.

Členské štáty a Komisia zabezpečia, že sa prijmú potrebné kroky na oboznámenie verejnosti a jej informovanie o ustanoveniach týkajúcich sa vykonávania dohovoru a tohto nariadenia a o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia.

2.  Komisia bude komunikovať so sekretariátom dohovoru, aby sa zabezpečilo, že dohovor sa efektívne uplatňuje na celom území, kde platí toto nariadenie.

3.  Komisia okamžite oznámi akékoľvek stanovisko Vedeckej preskúmavacej skupiny výkonným orgánom dotknutých členských štátov.

4.  Výkonné orgány členských štátov oznámia Komisii každý rok do 15. júna všetky informácie týkajúce sa predchádzajúceho roka, požadované na vyhotovenie správ uvedených v článku VIII ods. 7 písm. a) dohovoru a príslušné informácie o medzinárodnom obchode so všetkými exemplármi druhov uvedených v prílohe A, B a C a o dovoze do Únie exemplárov druhov uvedených v prílohe D. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov upresní 1 informácie, ktoré sa majú oznámiť, a formu ich predkladania. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

Na základe údajov uvedených v prvom pododseku, Komisia uverejní do 31. októbra každého roku štatistickú správu o dovoze do Únie a vývoze a opätovnom vývoze z Únie exemplárov druhov, ktoré sú predmetom tohto nariadenia a oznámi Sekretariátu dohovoru údaje o druhoch, pre ktoré platí dohovor.

Bez ohľadu na článok 22, výkonné orgány členských štátov oznámia Komisii do 15. júna každého druhého roka a po prvýkrát v roku 1999 všetky informácie týkajúce sa predchádzajúcich dvoch rokov potrebné na vypracovanie správ uvedených v článku VIII ods. 7 písm. b) dohovoru a príslušné informácie vzťahujúce sa k ustanoveniam tohto nariadenia, ktoré sú mimo rámca dohovoru. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov upresní 2 informácie, ktoré sa majú oznámiť, a formu ich predkladania. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

Na základe údajov uvedených v treťom pododseku Komisia do 31. októbra každého druhého roka a po prvýkrát v roku 1999 vypracuje správu o zavedení a plnení tohto nariadenia.

5.  Na účel prípravy zmien a doplnení príloh zašlú príslušné orgány členských štátov Komisii všetky potrebné informácie. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov spresní, o aké požadované informácie ide. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

6.  Bez toho aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES(9) Komisia prijme primerané opatrenia na ochranu dôvernosti údajov získaných pri vykonávaní tohto nariadenia.

Článok 16

Sankcie

1.  Členské štáty prijmú primerané opatrenia na to, aby zaručili uloženie sankcií minimálne za nasledovné porušenia tohto nariadenia:

a)  dovoz do Únie alebo vývoz a opätovný vývoz exemplárov z Únie bez príslušného povolenia, či potvrdenia alebo s falošným, falzifikovaným alebo neplatným povolením či potvrdením, alebo povolením či potvrdením, ktoré bolo zmenené bez povolenia vydávajúceho orgánu;

b)  nedodržanie požiadaviek uvedených na povolení alebo potvrdení vydanom v súlade s týmto nariadením;

c)  vydanie nepravdivého prehlásenia alebo úmyselné uvedenie nepravdivých údajov s cieľom obdržať povolenie alebo potvrdenie;

d)  použitie falošného, falzifikovaného alebo neplatného povolenia alebo potvrdenia, alebo povolenia či potvrdenia, ktoré bolo zmenené bez overenia ako základ pre obdržanie povolenia alebo potvrdenia Únie, alebo na akýkoľvek iný úradný účel v súvislosti s týmto nariadením;

e)  nepredloženie oznámenia o dovoze alebo falošné oznámenie o dovoze;

f)  zásielky živých exemplárov, ktoré nie sú pripravené spôsobom, aby sa minimalizovalo riziko poranenia, poškodenia zdravia alebo krutého zaobchádzania;

g)  použitie exemplárov druhov uvedených v prílohe A inak než v súlade s oprávnením vydaným v čase vydania povolenia na dovoz alebo následne potom;

h)  obchodovanie s exemplármi umelo rozmnožených rastlín v rozpore s ustanoveniami uvedenými v článku 7 ods. 1 druhom pododseku;

i)  preprava exemplárov do Únie, z Únie alebo pri tranzite cez Úniu bez príslušného povolenia alebo potvrdenia vydaného v súlade s týmto nariadením a v prípade vývozu alebo opätovného vývozu z tretej krajiny — zmluvnej strany dohovoru, v súlade s nimi alebo bez presvedčivého dôkazu o existencii takéhoto povolenia alebo potvrdenia;

j)  kúpa, ponuka na kúpu, nadobudnutie na komerčné účely, využitie na komerčný zisk, vystavovanie na verejnosti na komerčné účely, predaj, držba na predaj, ponuka na predaj alebo preprava na účely predaja exemplárov v rozpore s článkom 8;

k)  využitie povolenia alebo potvrdenia pre iný exemplár než je ten, pre ktorý bol vydaný;

l)  falšovanie alebo zmena povolenia, alebo potvrdenia vydaného v súlade s týmto nariadením;

m)  neoznámenie zamietnutia žiadosti o vydanie povolenia alebo potvrdenia Únie na dovoz, vývoz, alebo opätovný vývoz v súlade s článkom 6 ods. 3.

2.  Opatrenia uvedené v ods. 1 budú zodpovedať charakteru a závažnosti porušenia a budú zahŕňať ustanovenia týkajúce sa zaistenia, prípadne zhabania alebo prepadnutia exemplárov.

3.  V prípade, ak je exemplár zhabaný alebo prepadnutý, bude zverený príslušnému orgánu členského štátu, kde bol zhabaný alebo prepadnutý, ktorý:

a)  po porade s vedeckým orgánom daného členského štátu umiestni alebo inak naloží s exemplárom podľa podmienok, ktoré bude považovať za vhodné a zodpovedajúce účelom a ustanoveniam dohovoru a tohto nariadenia; a

b)  v prípade vstupu živých exemplárov do Únie, môže po porade so štátom vývozu vrátiť exemplár do tohto štátu, na náklady osoby, ktorá sa porušenia dopustila.

4.  Ak sa živý exemplár druhu uvedeného v prílohe B alebo C dopraví do miesta vstupu do Únie bez príslušného platného povolenia alebo potvrdenia, tento exemplár bude zaistený a môže byť zhabaný alebo prepadnutý, alebo ak príjemca zásielky odmietne prijať exemplár, potom príslušné orgány členského štátu zodpovedné za miesto vstupu môžu, ak to bude vhodné odmietnuť prijatie zásielky a žiadať prepravcu, aby vrátil exemplár na miesto odkiaľ bol odoslaný.

Článok 17

Vedecká preskúmavacia skupina

1.  Zriaďuje sa Vedecká preskúmavacia skupina, ktorá bude pozostávať zo zástupcov vedeckého orgánu alebo orgánov každého členského štátu a ktorej bude predsedať zástupca Komisie.

2.  Vedecká preskúmavacia skupina bude skúmať akúkoľvek vedeckú otázku týkajúcu sa vykonávania tohto nariadenia — najmä týkajúcu sa článku 4 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) a ods. 6 — prednesenú predsedom z jeho vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členov skupiny alebo výboru.

3.  Komisia zašle výboru stanoviská Vedeckej preskúmavacej skupiny.

Článok 18

Ďalšie delegované právomoci

1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijať delegované akty týkajúce sa jednotných podmienok a kritérií pre:

a)  vydávanie, platnosť a používanie dokladov uvedených v článku 4, článku 5, článku 7 ods. 4 a článku 10;

b)  používanie rastlinolekárskych osvedčení uvedených v článku 7 ods. 1 druhom pododseku písm. a);

c)  stanovenie postupov v prípade potreby na označovanie exemplárov s cieľom uľahčiť identifikáciu a zabezpečiť plnenie ustanovení tohto nariadenia.

2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijať v prípade potreby delegované akty týkajúce sa ďalších opatrení na vykonávanie uznesení konferencie zmluvných strán dohovoru, rozhodnutí alebo odporúčaní Stáleho výboru dohovoru a odporúčaní Sekretariátu dohovoru.

3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20 prijať delegované akty za účelom zmeny a doplnenia príloh A až D s výnimkou zmien a doplnení prílohy A, ktoré nevyplývajú z rozhodnutí konferencie zmluvných strán dohovoru.

Článok 19

Ďalšie vykonávacie právomoci 

1.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov určí vzhľad dokumentov uvedených v článku 4, článku 5, článku 7 ods. 4 a článku 10. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2. 

2.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví formu zobrazenie oznámenia o dovoze. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2. [PN 10]

Článok 20

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 6, článku 4 ods. 7, článku 5 ods. 5, článku 7 ods. 1, 2 a 3, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 6, článku 11 ods. 5, článku 12 ods. 4 a článku 18 ods. 1, 2 a 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [the date of entry into force of the basic legislative act or from any other date set by the legislator dátum nadobudnutia účinnosti základného legislatívneho aktu alebo od akéhokoľvek iného dátumu stanoveného zákonodarcom]. [PN 11]

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 6, článku 4 ods. 7, článku 5 ods. 5, článku 7 ods. 1, 2 a 3, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 6, článku 11 ods. 5, článku 12 ods. 4 a článku 18 ods. 1, 2 a 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. [PN 12]

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 6, článku 4 ods. 7, článku 5 ods. 5, článku 7 ods. 1, 2 a 3, článku 8 ods. 4, článku 9 ods. 6, článku 11 ods. 5, článku 12 ods. 4 a článku 18 ods. 1, 2 a 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [dva mesiace]. [PN 13]

Článok 21

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Výbor pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 22

Záverečné ustanovenia

Každý členský štát oznámi Komisii a Sekretariátu dohovoru ustanovenia, ktoré prijme osobitne na vykonávanie tohto nariadenia, ako aj všetky použité právne nástroje a opatrenia prijaté na jeho vykonávanie a vynútiteľnosť.

Komisia sprostredkuje tieto informácie ďalším členským štátom.

Článok 23

Zrušovacie ustanovenie

Nariadenie (ES) č. 338/97 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 24

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA I

Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D

1.  Druhy uvedené v týchto prílohách A, B, C a D sa uvádzajú:

a)  menom druhu alebo

b)  menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe uvedené všetky druhy patriace do toho taxónu alebo jeho určitá definovateľná časť.

2.  Skratka „spp.“ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.

3.  Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.

4.  Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES(10) alebo smernice Rady 92/43/EHS(11).

5.  Na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh, sa používajú tieto skratky:

a)  „ssp.“ sa používa na označenie poddruhu;

b)  „var(s).“ sa používa na označenie odrody (odrôd); a

c)  „fa.“ sa používa na označenie formy.

6.  Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umiestnené pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s poznámkami č. 7 až 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, nie sú uvedené v prílohách k dohovoru.

7.  (I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe I k dohovoru.

8.  (II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe II k dohovoru.

9.  (III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v prílohe III, taktiež uvedená.

10.  „Kultivar“ podľa vymedzenia v 8. vydaní Medzinárodného kódu názvoslovia pre kultúrne rastliny znamená skupinu rastlín, a) ktorá bola vybraná pre konkrétny znak alebo kombináciu znakov, b) ktorú možno odlíšiť a ktorá je jednotná a nemení sa, pokiaľ ide o tieto znaky, a c) ktorá si uchováva tieto znaky pri pestovaní vhodnými prostriedkami. Žiadny nový taxón ani kultivar sa za ako taký nemôže považovať dovtedy, kým názov jeho kategórie a obmedzenie neboli formálne uverejnené v najnovšom vydaní Medzinárodného kódu názvoslovia pre kultúrne rastliny.

11.  Hybridy sa môžu v prílohách výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlíšiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia rovnako, ako keby sami boli plnohodnotnými druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.

12.  Ak je druh uvedený v prílohe A, B alebo C, všetky časti a deriváty tohto druhu sú uvedené v tej istej prílohe, pokiaľ sa pri druhu nenachádza poznámka, že sú v nej uvedené len špecifické časti a deriváty. V súlade v článkom 2 písm. t) tohto nariadenia symbol „#“, za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely nariadenia v tejto súvislosti špecifikované takto:

#1

Označuje všetky časti a deriváty okrem:

a)  semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);

b)  semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;

c)  rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín; a

d)  plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu Vanilla.

#2

Označuje všetky časti a deriváty okrem:

a)  semien a peľu; a

b)  hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.

#3

Označuje celé a rezané korene a ich časti.

#4

Označuje všetky časti a deriváty okrem:

a)  semien (vrátane toboliek Orchidaceae), spór a peľu (vrátane peľových hrudiek). Výnimka sa nevzťahuje na semená Cactaceae spp. vyvezené z Mexika, ani na semená Beccariophoenix madagascariensis a Neodypsis decaryi vyvezené z Madagaskaru;

b)  semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;

c)  rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;

d)  plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu Vanilla (Orchidaceae) a čeľade Cactaceae;

e)  stoniek, kvetov a ch častí a derivátov prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu Opuntia podrod Opuntia a Selenicereus (Cactaceae) a

f)  hotových výrobkov z Euphorbia antisyphilitica, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.

#5

Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky.

#6

Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky a preglejku.

#7

Označuje polená, drevené triesky, prášok a výťažky.

#8

Označuje podzemné časti (t. j. korene, rizómy): v celku, v časti a v prášku.

#9

Označuje všetky časti a deriváty okrem tých, ktoré sú označené štítkom „vyrobené z materiálu Hoodia spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby v spolupráci s výkonnými orgánmi CITES v Botswane/Namíbii/Juhoafrickej republike na základe dohody č. BW/NA/ZA xxxxxx“

#10

Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky vrátane nehotových výrobkov z dreva používaných na výrobu sláčikov pre sláčikové hudobné nástroje.

#11

Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku, prášok a výťažky.

#12

Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku a éterický olej okrem hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.

#13

Označuje jadro (takisto známe ako „endosperm“, „dužina“ alebo „kopra“) a všetky jeho deriváty.

13.  Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov rastlín uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa s jeho hybridmi má zaobchádzať v súlade s ustanoveniami článku 4.1 nariadenia, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takého druhu alebo taxónu, alebo viacerých takých druhov alebo taxónov, sa môže obchodovať s potvrdením o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané in vitro v pevnom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách, sa nevzťahujú ustanovenia nariadenia.

14.  Na moč, trus a ambru, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa nevzťahujú ustanovenia nariadenia.

15.  Pokiaľ ide o druhy živočíchov uvedených v prílohe D, ustanovenia sa vzťahujú len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, na ktorých časti a deriváty sa tiež vzťahujú, ak sú označené nasledovne:

§ 1

Všetky celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.

§ 2

Všetky perá alebo všetky kože alebo iné časti s perami.

16.  Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, ustanovenia sa vzťahujú len na živé exempláre okrem taxónov, ktoré sú s cieľom zdôrazniť, že sa vzťahujú aj na iné časti a deriváty označené nasledovne:

§ 3

Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane: listov, koreňov/odnoží, kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.

§ 4

Polená, spílené drevo a dyhové dosky.

Príloha A

Príloha B

Príloha C

Bežné pomenovanie

FAUNA/ŽIVOČÍCHY

CHORDATA (CHORDÁTY)

MAMMALIA

cicavce

ARTIODACTYLA

párnokopytníky

Antilocapridae

vidlorohovité

vidloroh prériový

Bovidae

turovité

Addax nasomaculatus (I)

antilopa adax

Ammotragus lervia (II)

paovca hrivnatá

Antilope cervicapra (III Nepál)

antilopa indická

Bison bison athabascae (II)

bizón lesný

gaur

jak

Bos sauveli (I)

kuprej

Bubalus arnee (III Nepál) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako Bubalus bubalis, na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)

byvol vodný

anoa nížinný

Bubalus mindorensis (I)

byvol tamarau

Bubalus quarlesi (I)

anoa horský

Budorcas taxicolor (II)

takin dlhosrstý

Capra falconeri (I)

koza skrutkorohá

Capricornis milneedwardsii (I)

serov černastý

Capricornis rubidus (I)

serov červený

Capricornis sumatraensis (I)

goral sumatriansky

Capricornis thar (I)

serov himalájsky

Cephalophus brookei (II)

chocholatka Brookova

Cephalophus dorsalis (II)

chocholatka čiernochrbtá

chocholatka Jentinkova

Cephalophus ogilbyi (II)

chocholatka Ogilbyho

Cephalophus silvicultor (II)

chocholatka žltochrbtá

Cephalophus zebra (II)

chocholatka pásavá

Damaliscus pygargus pygargus (II)

byvolec bieloritný

gazela atlaská

Gazella dorcas (III Alžírsko/ Tunisko)

gazela dorkas

Gazella leptoceros (I)

gazela piesočná

Hippotragus niger variani (I)

antilopa vrania angolská

Kobus leche (II)

vodárka lečve

Naemorhedus baileyi (I)

goral hnedý

Naemorhedus caudatus (I)

goral amurský

Naemorhedus goral (I)

goral sivý

Naemorhedus griseus (I)

goral sečuánsky

Nanger dama (I)

gazela dama

Oryx dammah (I)

oryx šabľorohý

Oryx leucoryx (I)

oryx arabský

Ovis ammon (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)

ovca argali

Ovis ammon hodgsonii (I)

ovca argali tibetská

Ovis ammon nigrimontana (I)

ovca argali turkménska

Ovis canadensis (II) (Len populácia Mexika; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

ovca hruborohá

Ovis orientalis ophion (I)

muflón cyperský

Ovis vignei (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)

ovca urial

Ovis vignei vignei (I)

ovca urial ladacká

Pantholops hodgsonii (I)

antilopa čiru

Philantomba monticola (II)

chocholatka modrá

Pseudoryx nghetinhensis (I)

saola

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

kamzík abruzský

Saiga borealis (II)

sajga mongolská

Saiga tatarica (II)

sajga stepná

Tetracerus quadricornis (III Nepál)

antilopa štvorrohá

Camelidae

ťavovité

Lama guanicoe (II)

lama huanako

lama vikuňa

Cervidae

jeleňovité

Axis calamianensis (I)

axis kalamiánsky

Axis kuhlii (I)

axis baveánsky

Axis porcinus annamiticus (I)

jeleň kančí indočínsky

Blastocerus dichotomus (I)

jeleník močiarny

Cervus elaphus bactrianus (II)

jeleň lesný stredoázijský

Cervus elaphus barbarus (III Alžírsko/Tunisko)

jeleň lesný berberský

Cervus elaphus hanglu (I)

jeleň lesný hangul

Dama dama mesopotamica (I)

daniel mezopotámsky

Hippocamelus spp. (I)

rod huemul

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

jeleník červený stredoamerický

Muntiacus crinifrons (I)

mundžak čierny

Muntiacus vuquangensis (I)

mundžak veľký

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

jeleník bielochvostý guatemalský

Ozotoceros bezoarticus (I)

jeleník pampový

Pudu mephistophiles (II)

pudu severný

Pudu puda (I)

pudu južný

Rucervus duvaucelii (I)

jeleň barasinga

jeleň thamin

Hippopotamidae

hrochovité

Hexaprotodon liberiensis (II)

hrošík pralesný

Hippopotamus amphibius (II)

hroch obojživelný

Moschidae

kabarovité

Moschus spp. (II) (Okrem populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu, ktoré sú uvedené v prílohe A)

rod kabar

Suidae

diviakovité

Babyrousa babyrussa (I)

babirusa východná

Babyrousa bolabatuensis (I)

babirusa bolabatu

Babyrousa celebensis (I)

babirusa celebská

Babyrousa togeanensis (I)

babirusa togeánska

Sus salvanius (I)

diviak trpasličí

Tayassuidae

pekariovité

Tayassuidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem populácií Pecari tajacu v Mexiku a Spojených štátoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

rod pekari

pekari Wagnerov

CARNIVORA

šelmy

Ailuridae

pandovité

Ailurus fulgens (I)

panda červená

Canidae

psovité

Canis aureus (III India)

šakal zlatý

Canis lupus (I/II)

(Všetky populácie okrem populácií Španielska severne od Duero a populácií Grécka severne od 39. rovnobežky. Populácie Butánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú uvedené v prílohe I; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe II). Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako Canis lupus familiaris, a dinga, ktorý sa uvádza ako Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Populácie Španielska severne od Duero a populácie Grécka severne od 39. rovnobežky). Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako Canis lupus familiaris, a dinga, ktorý sa uvádza ako Canis lupus dingo)

vlk

Canis simensis

vlk etiópsky

Cerdocyon thous (II)

mungo krabožravý

Chrysocyon brachyurus (II)

vlk hrivnatý

Cuon alpinus (II)

dhoul

Lycalopex culpaeus (II)

líška horská

Lycalopex fulvipes (II)

líška Darwinova

Lycalopex griseus (II)

líška pampová

Lycalopex gymnocercus (II)

líška Azarova

Speothos venaticus (I)

pes pralesný

Vulpes bengalensis (III India)

líška bengálska

Vulpes cana (II)

líška kráľovská

Vulpes zerda (II)

líška fenek

Eupleridae

falanukovité

Cryptoprocta ferox (II)

fosa

Eupleres goudotii (II)

falanuk štíhly

Fossa fossana (II)

fanaloka malgašská

Felidae

mačkovité

Felidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)

mačkovité

Acinonyx jubatus (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa vzťahujú ustanovenia článku 4.1 tohto nariadenia)

gepard

Caracal caracal (I) (Len populácia Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

karakal

Catopuma temminckii (I)

mačka Temminckova

Felis nigripes (I)

mačka čiernonohá

Felis silvestris (II)

mačka lesná

Leopardus geoffroyi (I)

mačka maloškvrnitá

Leopardus jacobitus (I)

mačka horská

Leopardus pardalis (I)

ocelot

Leopardus tigrinus (I)

oncila

Leopardus wiedii (I)

mačka dlhochvostá

Lynx lynx (II)

rys ostrovid

Lynx pardinus (I)

rys španielsky

leopard obláčikový

Panthera leo persica (I)

lev ázijský

Panthera onca (I)

jaguár

Panthera pardus (I)

leopard škvrnitý

Panthera tigris (I)

tiger

Pardofelis marmorata (I)

mačka mramorovaná

mačka bengálska

Prionailurus iriomotensis (II)

mačka iriomotská

Prionailurus planiceps (I)

mačka plochočelá

mačka červenoškvrnitá

Puma concolor coryi (I)

puma floridská

Puma concolor costaricensis (I)

puma kostarická

Puma concolor couguar (I)

puma východoamerická

mačka jaguarundi

Uncia uncia (I)

leopard snežný

Herpestidae

mungovité

Herpestes fuscus (III India)

mungo krátkochvostý hnedý

Herpestes edwardsi (III India)

mungo indický

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

mungo Geoffroyov zlatoškvrnitý

Herpestes smithii (III India)

mungo Smithov

Herpestes urva (III India)

mungo krabožravý

Herpestes vitticollis (III India)

mungo pásavokrký

Hyaenidae

Proteles cristata (III Botswana)

hyenka cibetkovitá

skunkorodé

Conepatus humboldtii (II)

skunk patagónsky

lasicovité

Lutrinae

vydrorodé

Lutrinae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

vydry

Aonyx capensis microdon (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)

vydra konžská

Enhydra lutris nereis (I)

vydra morská južná

Lontra felina (I)

vydra pobrežná

Lontra longicaudis (I)

vydra dlhochvostá

Lontra provocax (I)

vydra južná

Lutra lutra (I)

vydra riečna

Lutra nippon (I)

vydra japonská

vydra obrovská

lasicorodé

Eira barbara (III Honduras)

tajra sivohlavá

Galictis vittata (III Kostarika)

grizon veľký

Martes flavigula (III India)

kuna charza

Martes foina intermedia (III India)

poddruh kuny skalnej

Martes gwatkinsii (III India)

kuna nilgirská

Mellivora capensis (III Botswana)

mediar svetlochrbtý

Mustela nigripes (I)

tchor čiernonohý

mrožovité

Odobenus rosmarus (III Kanada)

mrož ľadový

uškatcovité

Arctocephalus spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

rod uškatec

Arctocephalus philippii (II)

uškatec čilský

Arctocephalus townsendi (I)

uškatec guadelupský

tuleňovité

Mirounga leonina (II)

tuleň sloní

rod tuleň

medvedíkovité

Bassaricyon gabbii (III Kostarika)

olingo štíhly

Bassariscus sumichrasti (III Kostarika)

fret stredoamerický

Nasua narica (III Honduras)

nosáľ bieloústy

Nasua nasua solitaria (III Uruguaj)

nosáľ bieloústy juhobrazílsky

Potos flavus (III Honduras)

medvedík kynkažu

medveďovité

Ursidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

medveďovité

Ailuropoda melanoleuca (I)

panda veľká

Helarctos malayanus (I)

medveď malajský

Melursus ursinus (I)

medveď pyskatý

Tremarctos ornatus (I)

medveď okuliarnatý

Ursus arctos (I/II)

(V prílohe I sú uvedené len populácie Butánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh Ursus arctos isabellinus; všetky ostatné populácie a poddruhy sú uvedené v 80rílohe II)

medveď hnedý

Ursus thibetanus (I)

medveď himalájsky

cibetkovité

Arctictis binturong (III India)

binturong

Civettictis civetta (III Botswana)

cibetka africká

Cynogale bennettii (II)

ciberka vydrovitá

Hemigalus derbyanus (II)

cibetka Derbyho

Paguma larvata (III India)

musang škraboškový

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

musang malajský

Paradoxurus jerdoni (III India)

musang tmavý

Prionodon linsang (II)

linsang pásavý

Prionodon pardicolor (I)

linsang škvrnitý

Viverra civettina (III India)

cibetka malabarská

Viverra zibetha (III India)

cibetka veľká

Viverricula indica (III India)

cibetka malá

veľrybotvaré cicavce

CETACEA spp. (I/II)(12)

veľrybotvaré cicavce

netopiere

Phyllostomidae

listonosovité

Platyrrhinus lineatus (III Uruguaj)

listonos čiarkovaný

kaloňovité

Acerodon spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

kalone rodu Acerodon

Acerodon jubatus (I)

kaloň hrivnatý

Pteropus spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

kalone rodu Pteropus

kaloň truk

Pteropus livingstonii (II)

kaloň komorský

Pteropus loochoensis (I)

kaloň okinawský

Pteropus mariannus (I)

kaloň mariánsky

Pteropus molossinus (I)

kaloň ponpejský

Pteropus pelewensis (I)

kaloň mikronézsky

kaloň palauský

Pteropus rodricensis (II)

kaloň rodriguezský

Pteropus samoensis (I)

kaloň samoanský

Pteropus tonganus (I)

kaloň tonžský

Pteropus ualanus (I)

kaloň ualanský

Pteropus voeltzkowi (II)

kaloň pembský

kaloň yapský

Dasypodidae

pásavcovité

Cabassous centralis (III Kostarika)

pásavec holochvostý

Cabassous tatouay (III Uruguaj)

pásavec tatoa

Chaetophractus nationi (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)

pásavec bolívijský

Priodontes maximus (I)

pásavec obrovský

Dasyuridae

kunovcovité

Sminthopsis longicaudata (I)

vakomyš dlhochvostá

Sminthopsis psammophila (I)

vakomyš piesočná

vakovlkovité

Thylacinus cynocephalus (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)

vakovlk tasmánsky

Macropodidae

kengurovité

Dendrolagus inustus (II)

stromokengura sivá

Dendrolagus ursinus (II)

stromokengura medveďovitá

Lagorchestes hirsutus (I)

valabia dlhochvostá

Lagostrophus fasciatus (I)

valabia pásavá

Onychogalea fraenata (I)

valabia uzdičková

Onychogalea lunata (I)

valabia znamienková

kuskusovité

Phalanger intercastellanus (II)

kuskus Flanneryho

Phalanger mimicus (II)

kuskus južný

Phalanger orientalis (II)

kuskus sivý

Spilocuscus kraemeri (II)

kuskus admirálsky

Spilocuscus maculatus (II)

kuskus škvrnitý

Spilocuscus papuensis (II)

kuskus papuánsky

potkanokengurovité

Bettongia spp. (I)

rod potkanokengura

Caloprymnus campestris (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)

potkanokengura púšťová

vombatovité

Lasiorhinus krefftii (I)

vombat severný

dvojitozubce

Leporidae

zajacovité

Caprolagus hispidus (I)

králik štetinatý

Romerolagus diazi (I)

králik lávový

kloakovce

Tachyglossidae

ježurovité

Zaglossus spp. (II)

rod ježura

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae

bandikutovité

Chaeropus ecaudatus (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)

bandikut dvojprstý

Peramelidae

bandikutovité

Perameles bougainville (I)

bandikut hrubosrstý

Thylacomyidae

Macrotis lagotis (I)

bandikut králikovitý

Macrotis leucura (I)

bandikut bielochvostý

PERISSODACTYLA

nepárnokopytníky

Equidae

koňovité

Equus africanus (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako Equus asinus, na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)

somár africký

Equus grevyi (I)

zebra Grévyho

somár ázijský

Equus kiang (II)

kiang

Equus przewalskii (I)

kôň Przewalského

Equus zebra hartmannae (II)

zebra horská Hartmanovej

Equus zebra zebra (I)

zebra horská kapská

Rhinocerotidae

nosorožcovité

Rhinocerotidae spp. (I) (Okrem populácií poddruhov uvedených v prílohe B)

nosorožcovité

Ceratotherium simum simum (II) (Len populácie Juhoafrickej republiky a Svazijska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných miest určenia, ako aj medzinárodného obchodu s poľovníckymi trofejami. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)

nosorožec tuponosý južný

Tapiridae

tapírovité

Tapiridae spp. (I) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe B)

tapírovité

Tapirus terrestris (II)

tapír juhoamerický

PHOLIDOTA

šupinavce

Manidae

šupinavcovité

Manis spp. (II)

(Pre exempláre druhov Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica a Manis pentadactyla odobraté z voľnej prírody na primárne komerčné účely bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)

rod šupinavec

PILOSA

Bradypodidae

leňochovité

Bradypus variegatus (II)

leňoch hnedokrký

Megalonychidae

leňochovité

Choloepus hoffmanni (III Kostarika)

leňoch Hoffmanov

Myrmecophagidae

mravčiarovité

Myrmecophaga tridactyla (II)

mravčiar trojprstý

Tamandua mexicana (III Guatemala)

mravčiar mexický

PRIMATES

primáty

PRIMATES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

primáty

Atelidae

malpovité

Alouatta coibensis (I)

vrešťan koibský

Alouatta palliata (I)

vrešťan pláštikový

Alouatta pigra (I)

vrešťan guatemalský

Ateles geoffroyi frontatus (I)

pavučiak čiernoruký tmavočelý

Ateles geoffroyi panamensis (I)

pavučiak čiernoruký panamský

Brachyteles arachnoides (I)

pavučiak muriki

Brachyteles hypoxanthus (I)

muriki severný

Oreonax flavicauda (I)

pavučiak žltochvostý

Cebidae

malpovité

Callimico goeldii (I)

kalimiko skákavý

Callithrix aurita (I)

kosmáč čierny

Callithrix flaviceps (I)

kosmáč žltohlavý

Leontopithecus spp. (I)

rod levík

tamarín dvojfarebný

Saguinus geoffroyi (I)

tamarín červenokrký

Saguinus leucopus (I)

tamarín bielonohý

Saguinus martinsi (I)

tamarín Martinsov

Saguinus oedipus (I)

tamarín pinčí

Saimiri oerstedii (I)

saimiri červenochrbtý

Cercopithecidae

mačiakovité

Cercocebus galeritus (I)

mangabej chocholatý

Cercopithecus diana (I)

mačiak diana

Cercopithecus roloway (I)

mačiak Rolowayov

Cercopithecus solatus (II)

mačiak gabonský

Colobus satanas (II)

gueréza čierna

Macaca silenus (I)

makak vanderu

Mandrillus leucophaeus (I)

mandril čiernotváry (dril)

Mandrillus sphinx (I)

mandril pestrotváry

Nasalis larvatus (I)

kahau nosatý

Piliocolobus foai (II)

gueréza stredoafrická

Piliocolobus gordonorum (II)

gueréza iringa

Piliocolobus kirkii (I)

gueréza zanzibarská

Piliocolobus pennantii (II)

gueréza Pennantova

Piliocolobus preussi (II)

gueréza Preussova

Piliocolobus rufomitratus (I)

gueréza kenská

Piliocolobus tephrosceles (II)

gueréza ugandská

Piliocolobus tholloni (II)

gueréza Thollonova

Presbytis potenziani (I)

hulman mentavejský

Pygathrix spp. (I)

rod langur

Rhinopithecus spp. (I)

rod langur

Semnopithecus ajax (I)

hulman kašmírsky

Semnopithecus dussumieri (I)

hulman malabarský

Semnopithecus entellus (I)

hulman posvätný

Semnopithecus hector (I)

hulman kumaonský

Semnopithecus hypoleucos (I)

hulman čiernonohý

Semnopithecus priam (I)

hulman južný

Semnopithecus schistaceus (I)

hulman nepálsky

Simias concolor (I)

kahau mentavejský

Trachypithecus delacouri (II)

hulman čiernobiely

Trachypithecus francoisi (II)

hulman uzdičkový

Trachypithecus geei (I)

hulman zlatý

Trachypithecus hatinhensis (II)

hulman hatinský

Trachypithecus johnii (II)

hulman nilgirský

Trachypithecus laotum (II)

hulman laoský

Trachypithecus pileatus (I)

hulman chocholatý

Trachypithecus poliocephalus (II)

hulman bielohlavý

Trachypithecus shortridgei (I)

hulman Shortridgov

Cheirogaleidae

makiovité

Cheirogaleidae spp. (I)

makiovité

Daubentoniidae

ksukolovité

Daubentonia madagascariensis (I)

ksukol chvostnatý

Hominidae

ľudoopovité

Gorilla beringei (I)

gorila východná

Gorilla gorilla (I)

gorila

Pan spp. (I)

rod šimpanz

Pongo abelii (I)

orangutan sumatriansky

Pongo pygmaeus (I)

orangutan

Hylobatidae

gibonovité

Hylobatidae spp. (I)

gibonovité

Indriidae

indriovité

Indriidae spp. (I)

indriovité

Lemuridae

lemurovité

Lemuridae spp. (I)

lemurovité

Lepilemuridae

pralemurovité

Lepilemuridae spp. (I)

pralemurovité

Lorisidae

lorisovité

Nycticebus spp. (I)

rod útloň

Pitheciidae

Cacajao spp. (I)

rod uakari

Callicebus barbarabrownae (II)

titi

Callicebus melanochir (II)

titi

Callicebus nigrifrons (II)

titi

Callicebus personatus (II)

titi čiernohlavý

Chiropotes albinasus (I)

saki bielonosý

Tarsiidae

okáľovité

Tarsius spp. (II)

rod okáľ

PROBOSCIDEA

chobotnáče

Elephantidae

slonovité

Elephas maximus (I)

slon ázijský

Loxodonta africana (I) (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)

Loxodonta africana (II)

(Len populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe(13); všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)

slon africký

RODENTIA

hlodavce

Chinchillidae

činčilovité

Chinchilla spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)

rod činčila

Cuniculidae

pakovité

Cuniculus paca (III Honduras)

paka nížinná

Dasyproctidae

agutiovité

Dasyprocta punctata (III Honduras)

aguti škvrnitý

Erethizontidae

urzonovité

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

kuandu mexický

Sphiggurus spinosus (III Uruguaj)

kuandu paraguajský

Hystricidae

dikobrazovité

Hystrix cristata

dikobraz hrebenatý

Muridae

myšovité

Leporillus conditor (I)

potkan dlhouchý

Pseudomys fieldi praeconis (I)

myš vlnatá

Xeromys myoides (I)

myš vodná

Zyzomys pedunculatus (I)

potkan hrubochvostý

Sciuridae

vevericovité

Cynomys mexicanus (I)

svišť mexický

Marmota caudata (III India)

svišť dlhochvostý

Marmota himalayana (III India)

svišť himalájsky

Ratufa spp. (II)

rod ratufa

Callosciurus erythraeus

veverica červenkavá

Sciurus carolinensis

veverica sivá

Sciurus deppei (III Kostarika)

veverica Deppeho

Sciurus niger

veverica líščia

SCANDENTIA

tany

SCANDENTIA spp. (II)

tany

SIRENIA

sirény

Dugongidae

dugongovité

Dugong dugon (I)

dugong

Trichechidae

lamantínovité

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis a Trichechus manatus sú uvedené v prílohe I. Trichechus senegalensis je uvedený v prílohe II)

lamantínovité

AVES

vtáky

ANSERIFORMES

husotvaré

Anatidae

kačicovité

Anas aucklandica (I)

kačica nelietavá

Anas bernieri (II)

kačica Bernierova

Anas chlorotis (I)

kačica hnedá

Anas formosa (II)

kačica dvojškvrnová

Anas laysanensis (I)

kačica divá laysanská

Anas nesiotis (I)

kačica ostrovná

Anas querquedula

kačica chrapľavá

Asarcornis scutulata (I)

kačica pralesná

Aythya innotata

chochlačka

Aythya nyroca

chochlačka bielooká

Branta canadensis leucopareia (I)

bernikla bielobradá

Branta ruficollis (II)

bernikla červenokrká

Branta sandvicensis (I)

bernila havajská

Cairina moschata (III Honduras)

pižmovka lesklá

Coscoroba coscoroba (II)

koskoroba biela

Cygnus melancoryphus (II)

labuť čiernokrká

Dendrocygna arborea (II)

kačica stromová

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

kačica sivokrká

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

kačica dvojfarebná

Mergus octosetaceus

potápač

Oxyura jamaicensis

potápnica

Oxyura leucocephala (II)

potápnica bielohlavá

Rhodonessa caryophyllacea (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)

kačica ružovohlavá

Sarkidiornis melanotos (II)

hrebenatka škvrnitá

Tadorna cristata

kazarka

APODIFORMES

dážďovníkotvaré

Trochilidae

kolibríkovité

Trochilidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

kolibríkovité

Glaucis dohrnii (I)

kolibrík

CHARADRIIFORMES

kulíkotvaré

Burhinidae

ležiakovité

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

ležiak pásikavohlavý

Laridae

čajkovité

Larus relictus (I)

čajka

Scolopacidae

slukovité

Numenius borealis (I)

hvizdák krátkozobý

Numenius tenuirostris (I)

hvizdák tenkozobý

Tringa guttifer (I)

kalužiak

CICONIIFORMES

bocianotvaré

Ardeidae

volavkovité

Ardea alba

volavka biela

Bubulcus ibis

volavka chochlatá

Egretta garzetta

volavka striebristá

Balaenicipitidae

člnozobcovité

Balaeniceps rex (II)

člnozobec kráľovský

Ciconiidae

bocianovité

Ciconia boyciana (I)

bocian čiernozobý

Ciconia nigra (II)

bocian čierny

Ciconia stormi

bocian

Jabiru mycteria (I)

jabiru veľký

Leptoptilos dubius

bocian argala

Mycteria cinerea (I)

miktéria

Phoenicopteridae

plameniakovité

Phoenicopteridae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

plameniakovité

Phoenicopterus ruber (II)

plameniak ružový

Threskiornithidae

ibisovité

Eudocimus ruber (II)

kvara červená

Geronticus calvus (II)

ibis

Geronticus eremita (I)

ibis skalný

Nipponia nippon (I)

japonka červenozobá

Platalea leucorodia (II)

lyžičiar biely

Pseudibis gigantea

ibis obrovský

COLUMBIFORMES

holubotvaré

Columbidae

holubovité

Caloenas nicobarica (I)

veľkohrivec bradavičnatý

Claravis godefrida

dudlavec pásavokrídly

Columba livia

holub skalný

Ducula mindorensis (I)

plodožer mindorský

Gallicolumba luzonica (II)

holub krvavý

Goura spp. (II)

rod korunáč

Leptotila wellsi

jurítka grenadská

Nesoenas mayeri (III Maurícius)

hrdlička ružová

Streptopelia turtur

hrdlička poľná

CORACIIFORMES

krakľotvaré

Bucerotidae

zobákorožcovité

Aceros spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

rod zobákorožec

Aceros nipalensis (I)

zobákorožec hrdzavochvostý

Anorrhinus spp. (II)

rod zobákorožec

Anthracoceros spp. (II)

rod zobákorožec

Berenicornis spp. (II)

zobákorožec (rod vráskavka)

Buceros spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

rod zobákorožec

Buceros bicornis (I)

zobákorožec dvojrohý

Penelopides spp. (II)

rod zobákorožec (rod vráskavka)

Rhinoplax vigil (I)

zobákorožec ostražitý

Rhyticeros spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

rod zobákorožec (rod vráskavka)

Rhyticeros subruficollis (I)

vráskavka bielohrdlá

CUCULIFORMES

kukučkotvaré

Musophagidae

banániarovité

Tauraco spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

rod turako

Tauraco bannermani (II)

turako

FALCONIFORMES

sokolotvaré

FALCONIFORMES spp. (II)

(Okrem druhov uvedených v prílohe A a jedného druhu čeľade Cathartidae, ktorý je uvedený v prílohe C; všetky ostatné druhy čeľade Cathartidae nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

sokolotvaré

Accipitridae

jastrabovité

Accipiter brevipes (II)

jastrab krátkoprstý

Accipiter gentilis (II)

jastrab lesný

Accipiter nisus (II)

jastrab krahulec

Aegypius monachus (II)

sup tmavohnedý

Aquila adalberti (I)

orol iberský

Aquila chrysaetos (II)

orol skalný

Aquila clanga (II)

orol hrubozobý

Aquila heliaca (I)

orol kráľovský

Aquila pomarina (II)

orol krikľavý

Buteo buteo (II)

myšiak lesný

Buteo lagopus (II)

myšiak severský

Buteo rufinus (II)

myšiak hrdzavý

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

luniakovec dlhozobý

Circaetus gallicus (II)

hadiar krátkoprstý

Circus aeruginosus (II)

kaňa močiarna

Circus cyaneus (II)

kaňa sivá

Circus macrourus (II)

kaňa stepná

Circus pygargus (II)

kaňa popolavá

Elanus caeruleus (II)

luniak sivý

Eutriorchis astur (II)

hadožer jastrabovitý

Gypaetus barbatus (II)

bradáň žltohlavý

Gyps fulvus (II)

sup bielohlavý

Haliaeetus spp. (I/II) (druh Haliaeetus albicilla je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)

rod orliak

Harpia harpyja (I)

harpya opičiarka

Hieraaetus fasciatus (II)

orol jastrabovitý

Hieraaetus pennatus (II)

orol myšiakovitý

Leucopternis occidentalis (II)

myšiakovec čiarkavohlavý

Milvus migrans (II)(Okrem poddruhu Milvus migrans lineatus, ktorý je zaradený do prílohy B)

haja tmavá

Milvus milvus (II)

haja červená

Neophron percnopterus (II)

sup biely

Pernis apivorus (II)

včelár lesný

Pithecophaga jefferyi (I)

opičiar veľkozobý

Cathartidae

kondorovité

Gymnogyps californianus (I)

kondor veľkozobý

Sarcoramphus papa (III Honduras)

kondor kráľovský

Vultur gryphus (I)

kondor veľký

Falconidae

sokolovité

Falco araeus (I)

sokol pomarančovobruchý

Falco biarmicus (II)

sokol tmavý

Falco cherrug (II)

sokol rároh

Falco columbarius (II)

sokol kobec

Falco eleonorae (II)

sokol ostrovný

Falco jugger (I)

sokol lagar

Falco naumanni (II)

sokol bielopazúrový

Falco newtoni (I) (Len populácia Seychelských ostrovov)

sokol červenochrbtý

Falco pelegrinoides (I)

sokol hrdzavohlavý

Falco peregrinus (I)

sokol sťahovavý

Falco punctatus (I)

sokol bodkavý

Falco rusticolus (I)

sokol poľovnícky

Falco subbuteo (II)

sokol lastovičiar

Falco tinnunculus (II)

sokol myšiar

Falco vespertinus (II)

sokol červenonohý

Pandionidae

Pandion haliaetus (II)

kršiak rybožravý

GALLIFORMES

kurotvaré

Cracidae

hokovité

Crax alberti (III Kolumbia)

hoko modrozobý

Crax blumenbachii (I)

hoko červenozobý

Crax daubentoni (III Kolumbia)

hoko žltohrčkatý

Crax fasciolata

hoko kučeravý

Crax globulosa (III Kolumbia)

hoko korunkatý

Crax rubra (III Kolumbia, Kostarika, Guatemala a Honduras)

hoko hrčkatozobý

Mitu mitu (I)

hoko mitu

Oreophasis derbianus (I)

hoko horský

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

šuan zelenkavý

Pauxi pauxi (III Kolumbia)

hoko prilbatý

Penelope albipennis (I)

penelopa bielokrídla

Penelope purpurascens (III Honduras)

penelopa bielochocholatá

Penelopina nigra (III Guatemala)

guan horský

Pipile jacutinga (I)

guan čiernočelý

Pipile pipile (I)

guan modrohrdlý

Megapodiidae

tabonovité

Macrocephalon maleo (I)

tabon veľkohlavý

Phasianidae

bažantovité

Argusianus argus (II)

argus páví

Catreus wallichii (I)

bažant škvrnitý

Colinus virginianus ridgwayi (I)

prepelica virgínska

Crossoptilon crossoptilon (I)

uškáň biely

Crossoptilon mantchuricum (I)

uškáň bielochrbtý

Gallus sonneratii (II)

kura čiarkovaná

Ithaginis cruentus (II)

vrchár krvavý

Lophophorus impejanus (I)

bažant lesklý

Lophophorus lhuysii (I)

bažant zelenochvostý

Lophophorus sclateri (I)

bažant Sclaterov

Lophura edwardsi (I)

bažant pestrý

Lophura hatinhensis

bažant vietnamský

Lophura imperialis (I)

bažant cisársky

Lophura swinhoii (I)

bažant sedlatý

Meleagris ocellata (III Guatemala)

moriak páví

Odontophorus strophium

prepelka goliernatá

Ophrysia superciliosa

garvalka himalájska

Pavo muticus (II)

páv chocholatý

Polyplectron bicalcaratum (II)

bažant páví

Polyplectron germaini (II)

bažant hnedý

Polyplectron malacense (II)

bažant malajský

Polyplectron napoleonis (I)

bažant palavanský

Polyplectron schleiermacheri (II)

bažant

Rheinardia ocellata (I)

bažant perlový

Syrmaticus ellioti (I)

bažant Elliotov

Syrmaticus humiae (I)

bažant Humeov

Syrmaticus mikado (I)

bažant mikado

Tetraogallus caspius (I)

ular kaspický

Tetraogallus tibetanus (I)

ular škvrnitý

Tragopan blythii (I)

tragopan peniažtekový

Tragopan caboti (I)

tragopan Cabotov

Tragopan melanocephalus (I)

tragopan čiernohlavý

Tragopan satyra (III Nepál)

tragopan rožkatý

Tympanuchus cupido attwateri (I)

jariabok kupido

GRUIFORMES

žeriavotvaré

Gruidae

žeriavovité

Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

žeriavovité

Grus americana (I)

žeriav škriekavý

Grus canadensis (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy Grus canadensis nesiotesGrus canadensis pulla sú uvedené v prílohe I)

žeriav plavokrký

Grus grus (II)

žeriav popolavý

Grus japonensis (I)

žeriav čierno-biely

Grus leucogeranus (I)

žeriav biely

Grus monacha (I)

žeriav čierny

Grus nigricollis (I)

žeriav čiernokrký

Grus vipio (I)

žeriav bielokrký

Otididae

dropovité

Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

dropovité

Ardeotis nigriceps (I)

drop čiernotemenný

Chlamydotis macqueenii (I)

drop orientálny

Chlamydotis undulata (I)

drop hrivnatý

Houbaropsis bengalensis (I)

drop

Otis tarda (II)

drop fúzatý

Sypheotides indicus (II)

drop

Tetrax tetrax (II)

drop obojkový

Rallidae

chriašteľovité

Gallirallus sylvestris (I)

veka (chriašteľ)

Rhynochetidae

kaguovité

Rhynochetos jubatus (I)

kagu vlasatý

PASSERIFORMES

vrabcotvaré

Atrichornithidae

skrabiarovité

Atrichornis clamosus (I)

skrabiar

Cotingidae

kotingovité

Cephalopterus ornatus (III Kolumbia)

vranuša čierna

Cephalopterus penduliger (III Kolumbia)

vranuša faraón

Cotinga maculata (I)

kotinga škvrnitá

Rupicola spp. (II)

rod skalniak

Xipholena atropurpurea (I)

kotinga bielokrídla

Emberizidae

strnádkovité

Gubernatrix cristata (II)

kardinál zelený

Paroaria capitata (II)

kardinál červenochrbtý

Paroaria coronata (II)

kardinál sivý

Tangara fastuosa (II)

tangara nádherná

Estrildidae

astrildovité

Amandava formosa (II)

tigríček

Lonchura fuscata

ryžovník hnedý

Lonchura oryzivora (II)

ryžovník sivý

Poephila cincta cincta (II)

pásovník krátkochvostý

Fringillidae

pinkovité

Carduelis cucullata (I)

stehlík ohnivý

Carduelis yarrellii (II)

stehlík Yarrelov

Hirundinidae

lastovičkovité

Pseudochelidon sirintarae (I)

okaňa bielooká

Icteridae

trupiálovité

Xanthopsar flavus (I)

vlhovec

Meliphagidae

medárikovité

Lichenostomus melanops cassidix (I)

medárik

Muscicapidae

muchárikovité

Acrocephalus rodericanus (III Maurícius)

trsteniarik rodrigueský

Cyornis ruckii (II)

modráň sumatranský

Dasyornis broadbenti litoralis (pravedpodobne vyhynutý druh) (I)

Dasyornis longirostris (I)

štetinár vločkovaný

Garrulax canorus (II)

sojkovec spevavý

Garrulax taewanus (II)

sojkovec tchajvanský

Leiothrix argentauris (II)

timáliovec

Leiothrix lutea (II)

timáliovec žltohrdlý

Liocichla omeiensis (II)

sojkovec oranžovopásy

Picathartes gymnocephalus (I)

timália

Picathartes oreas (I)

timália

Terpsiphone bourbonnensis (III Maurícius)

monarch

Paradisaeidae

rajkovité

Paradisaeidae spp. (II)

rajkovité

Pittidae

pitovité

Pitta guajana (II)

pita

Pitta gurneyi (I)

pita žltohrdlá

Pitta kochi (I)

pita fúzatá

Pitta nympha (II)

pita pestrá

Pycnonotidae

bylbylovité

Pycnonotus zeylanicus (II)

bylbyl korunkatý

Sturnidae

škorcovité

Gracula religiosa (II)

beo posvätný

Leucopsar rothschildi (I)

majna rothschildova

Zosteropidae

okánikovité

Zosterops albogularis (I)

kruhoočko

PELECANIFORMES

pelikánotvaré

Fregatidae

fregatovité

Fregata andrewsi (I)

fregata bielobruchá

Pelecanidae

pelikánovité

Pelecanus crispus (I)

pelikán kučeravý

Sulidae

sulovité

Papasula abbotti (I)

sula čiernokrídla

PICIFORMES

ďatlotvaré

Capitonidae

fuzáňovité

Semnornis ramphastinus (III Kolumbia)

jumbo hýľovitý

Picidae

ďatlovité

Campephilus imperialis (I)

chochlák kráľovský

Dryocopus javensis richardsi (I)

ďateľ jávsky

Ramphastidae

tukanovité

Baillonius bailloni (III Argentína)

arasari zlatý

Pteroglossus aracari (II)

arasari obyčajný

Pteroglossus castanotis (III Argentína)

arasari gaštanovosluchý

Pteroglossus viridis (II)

arasari zelený

Ramphastos dicolorus (III Argentína)

tukan pestrý

Ramphastos sulfuratus (II)

tukan žltohrdlý

Ramphastos toco (II)

tukan veľkozobý

Ramphastos tucanus (II)

tukan bieloprsý

Ramphastos vitellinus (II)

tukan krkavý

Selenidera maculirostris (III Argentína)

tukaník škvrnitozobý

PODICIPEDIFORMES

potápkotvaré

Podicipedidae

potápkovité

Podilymbus gigas (I)

potápka atitlanská

PROCELLARIIFORMES

víchrovníkotvaré

Diomedeidae

albatrosovité

Phoebastria albatrus (I)

albatros bielochrbtý

PSITTACIFORMES

papagájotvaré

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus a Psittacula krameri, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

papagájotvaré

Cacatuidae

kakaduovité

Cacatua goffiniana (I)

kakadu Goffinov

Cacatua haematuropygia (I)

kakadu bielozobý

Cacatua moluccensis (I)

kakadu červenochocholatý (molucký)

Cacatua sulphurea (I)

kakadu žltochochlý

Probosciger aterrimus (I)

kakadu palmový

Loriidae

loriotivé

Eos histrio (I)

lori modroprsý

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina je uvedený v prílohe I, ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)

rod lori

Psittacidae

papagájovité

Amazona arausiaca (I)

amazoňan červenokrký

Amazona auropalliata (I)

amazoňan žltotylý

Amazona barbadensis (I)

amazoňan žltočelý

Amazona brasiliensis (I)

amazoňan červenochvostý

Amazona finschi (I)

amazoňan fialovotemenný

Amazona guildingii (I)

amazoňan kráľovský

Amazona imperialis (I)

amazoňan cisársky

Amazona leucocephala (I)

amazoňan pestrý (kubánsky)

Amazona oratrix (I)

amazoňan žltohlavý

Amazona pretrei (I)

amazoňan okuliarnatý

Amazona rhodocorytha (I)

amazoňan belavolíci

Amazona tucumana (I)

amazoňan nádherný

Amazona versicolor (I)

amazoňan mnohofarebný

Amazona vinacea (I)

amazoňan vínovočervený

Amazona viridigenalis (I)

amazoňan červenočelý

Amazona vittata (I)

amazoňan belasokrídly

Anodorhynchus spp. (I)

rod ara

Ara ambiguus (I)

ara žltozelená

Ara glaucogularis (I)

ara modrokrká

Ara macao (I)

ara arakanga

Ara militaris (I)

ara zelená (vojenská)

Ara rubrogenys (I)

ara červenosluchá

Cyanopsitta spixii (I)

ara sivomodrá

Cyanoramphus cookii (I)

Cyanoramphus forbesi (I)

kakariki žltočelý

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

kakariki červenočelý

Cyanoramphus saisseti (I)

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

papagáj žltoboký

Eunymphicus cornutus (I)

papagáj chocholatý

Guarouba guarouba (I)

klinochvost žltý

Neophema chrysogaster (I)

tráviar úhľadný

Ognorhynchus icterotis (I)

klinochvost žltosluchý

Pezoporus occidentalis (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)

zemnár nočný

Pezoporus wallicus (I)

zemnár vlnkovaný

Pionopsitta pileata (I)

amazoňan červenohlavý

Primolius couloni (I)

ara modrohlavá

Primolius maracana (I)

ara marakana

Psephotus chrysopterygius (I)

speváčik žltokrídly

Psephotus dissimilis (I)

speváčik žltoramenný

Psephotus pulcherrimus (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)

speváčik najkrajší

Psittacula echo (I)

ladniak (alexander) maurícijský

Pyrrhura cruentata (I)

klinochvost modrobradý

Rhynchopsitta spp. (I)

rod klinochvost

Strigops habroptilus (I)

kakapo sovovitý

RHEIFORMES

nanduotvaré

Rheidae

nanduovité

Pterocnemia pennata (I) (Okrem poddruhu Pterocnemia pennata pennata, ktorý je uvedený v prílohe B)

nandu Darwinov

Pterocnemia pennata pennata (II)

poddruh nandu Darwinov

Rhea americana (II)

nandu pampový

SPHENISCIFORMES

tučniakotvaré

Spheniscidae

tučniakovité

Spheniscus demersus (II)

tučniak okuliarnatý

Spheniscus humboldti (I)

tučniak jednopásový

STRIGIFORMES

sovotvaré

STRIGIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

sovotvaré

Strigidae

sovovité

Aegolius funereus (II)

kuvik kapcavý

Asio flammeus (II)

myšiarka močiarna

Asio otus (II)

myšiarka ušatá

Athene noctua (II)

kuvik plačlivý

Bubo bubo (II)(Okrem poddruhu Bubo bubo bengalensis, ktorý je uvedený v prílohe B)

výr skalný

Glaucidium passerinum (II)

kuvik vrabčí

Heteroglaux blewitti (I)

kuvik

Mimizuku gurneyi (I)

výrik

Ninox natalis (I)

sova

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

sova

Nyctea scandiaca (II)

sova snežná

Otus ireneae (II)

výrik

Otus scops (II)

výrik lesný

Strix aluco (II)

sova lesná

Strix nebulosa (II)

sova bradatá

Strix uralensis (II)(Okrem poddruhu Strix uralensis davidi, ktorý je uvedený v prílohe B)

sova dlhochvostá

Surnia ulula (II)

krahuľa hôrna

Tytonidae

plamienkovité

Tyto alba (II)

plamienka driemavá

Tyto soumagnei (I)

plamienka

STRUTHIONIFORMES

pštrosotvaré

Struthionidae

pštrosovité

Struthio camelus (I) (Len populácie Alžírska, Burkiny Faso, Kamerunu, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánie, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu; všetky ostatné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

pštros dvojprstý

TINAMIFORMES

tinamotvaré

Tinamidae

tinamovité

Tinamus solitarius (I)

tinama samotárska

TROGONIFORMES

trogónotvaré

Trogonidae

trogónovité

Pharomachrus mocinno (I)

trogón kvesal

REPTILIA

plazy

CROCODYLIA

krokodíly

CROCODYLIA spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

krokodíly

Alligatoridae

aligátorovité

Alligator sinensis (I)

aligátor čínsky

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

kajman okuliarnatý

Caiman latirostris (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v prílohe B)

kajman širokonosý

Melanosuchus niger (I) (Okrem populácie Brazílie, ktorá je uvedená v prílohe B, a populácie Ekvádora, ktorá je uvedená v prílohe B a na ktorú sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta dovtedy, kým Sekretariát dohovoru CITES a Skupina IUCN/SSC pre krokodíly neschvália ročnú vývoznú kvótu)

kajman čierny

Crocodylidae

krokodílovité

Crocodylus acutus (I) (Okrem populácie Kuby, ktorá je uvedená v prílohe B)

krokodíl dlhohlavý

Crocodylus cataphractus (I)

krokodíl panciernatý

Crocodylus intermedius (I)

krokodíl orinocký

Crocodylus mindorensis (I)

krokodíl novoguinejský mindorský

Crocodylus moreletii (I) (Okrem populácií Belize a Mexika, ktoré sú uvedené v prílohe B s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, ktoré sú určené na obchodné účely)

krokodíl Moreletov

Crocodylus niloticus (I) (Okrem populácií Botswany, Egypta (s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, ktoré sú určené na obchodné účely), Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky, Ugandy, Tanzánijskej zjednotenej republiky [s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1600 exemplárov z voľnej prírody, vrátane poľovníckych trofejí, okrem exemplárov chovaných vo farmových zariadeniach], Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v prílohe B)

krokodíl nílsky

Crocodylus palustris (I)

krokodíl bahenný

Crocodylus porosus (I) (Okrem populácií Austrálie, Indonézie a Papuy-Novej Guiney, ktoré sú uvedené v prílohe B)

krokodíl morský

Crocodylus rhombifer (I)

krokodíl kubánsky

Crocodylus siamensis (I)

krokodíl olivový

Osteolaemus tetraspis (I)

krokodíl čelnatý

Tomistoma schlegelii (I)

krokodíl štíhlohlavý

Gavialidae

gaviálovité

Gavialis gangeticus (I)

gaviál indický

RHYNCHOCEPHALIA

hatérie

Sphenodontidae

hatériovité

Sphenodon spp. (I)

hatéria

SAURIA

jaštery

Agamidae

agamovité

Uromastyx spp. (II)

rod pichľavec

Chamaeleonidae

chameleónovité

Bradypodion spp. (II)

rod chameleón

Brookesia spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

rod brukesia

Brookesia perarmata (I)

brukesia

Calumma spp. (II)

rod chameleón

Chamaeleo spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

rod chameleón

Chamaeleo chamaeleon (II)

chameleón obyčajný

Furcifer spp. (II)

rod chameleón

Kinyongia spp. (II)

rod chameleón

Nadzikambia spp. (II)

rod chameleón

Cordylidae

kruhochvostovité

Cordylus spp. (II)

rod kruhochvost

Gekkonidae

gekónovité

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

gekón

Hoplodactylus spp. (III Nový Zéland)

Naultinus spp. (III Nový Zéland)

Phelsuma spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

rod felzúma

Phelsuma guentheri (II)

felzúma

Uroplatus spp. (II)

rod gekón

Helodermatidae

kôrnatcovité

Heloderma spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)

rod kôrnatec

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

kôrnatec jedovatý

Iguanidae

leguánovité

Amblyrhynchus cristatus (II)

leguán morský

Brachylophus spp. (I)

rod leguán

Conolophus spp. (II)

rod leguán

Ctenosaura bakeri (II)

leguán

Ctenosaura oedirhina (II)

leguán

Ctenosaura melanosterna (II)

leguán

Ctenosaura palearis (II)

leguán

Cyclura spp. (I)

Rod leguán

Iguana spp. (II)

Rod leguán

Phrynosoma blainvillii (II)

ropušník

Phrynosoma cerroense (II)

ropušník

Phrynosoma coronatum (II)

ropušník tŕnistohlavý

Phrynosoma wigginsi (II)

ropušník

Sauromalus varius (I)

leguán

Lacertidae

jaštericovité

Gallotia simonyi (I)

galotia Simonyova

Podarcis lilfordi (II)

jašterica Lilfordova

Podarcis pityusensis (II)

jašterica drobnohlavá

Scincidae

scinkovité

Corucia zebrata (II)

scink prúžkovaný

Teiidae

tejuovité

Crocodilurus amazonicus (II)

Dracaena spp. (II)

Rod teju

Tupinambis spp.(II)

Rod teju

Varanidae

varanovité

Varanus spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

Rod varan

Varanus bengalensis (I)

varan bengálsky

Varanus flavescens (I)

varan žltý

Varanus griseus (I)

varan púšťový

Varanus komodoensis (I)

varan komodský

Varanus nebulosus (I)

Varanus olivaceus (II)

varan

Xenosauridae

krokodílovcovité

Shinisaurus crocodilurus (II)

krokodílovec čínsky

SERPENTES

hady

Boidae

veľhadovité

Boidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

veľhadovité

Acrantophis spp. (I)

Rod veľhad

Boa constrictor occidentalis (I)

veľhad kráľovský

Epicrates inornatus (I)

psohlavec portorický

Epicrates monensis (I)

psohlavec panenský

Epicrates subflavus (I)

psohlavec jamajský

Eryx jaculus (II)

piesočník šípovitý

Sanzinia madagascariensis (I)

veľhad madagaskarský

Bolyeriidae

veľhadíkovité

Bolyeriidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

veľhadíkovité

Bolyeria multocarinata (I)

veľhadík maurícijský

Casarea dussumieri (I)

veľhadík Dussumierov

Colubridae

užovkovité

Atretium schistosum (III India)

užovka olivová

Cerberus rynchops (III India)

Clelia clelia (II)

bojga musurana

Cyclagras gigas (II)

bojga obrovská

Elachistodon westermanni (II)

vajcožrút indický

Ptyas mucosus (II)

štíhlovka dhaman

Xenochrophis piscator (III India)

užovka rybožravá

Elapidae

koralovcovité

Hoplocephalus bungaroides (II)

bungar

Micrurus diastema (III Honduras)

koralovec premenlivý

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

koralovec čiernopásy

Naja atra (II)

kobra čierna

Naja kaouthia (II)

kobra monoklová

Naja mandalayensis (II)

Naja naja (II)

kobra okuliarnatá

Naja oxiana (II)

kobra stredoázijská

Naja philippinensis (II)

kobra filipínska

Naja sagittifera (II)

Naja samarensis (II)

kobra samarská

Naja siamensis (II)

kobra siamská

Naja sputatrix (II)

kobra pľuvajúca

Naja sumatrana (II)

kobra sumatranská

Ophiophagus hannah (II)

kobra kráľovská

Loxocemidae

Loxocemidae spp. (II)

Pythonidae

pytónovité

Pythonidae spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)

pytónovité

Python molurus molurus (I)

pytón tigrovitý

Tropidophiidae

pytončekovité

Tropidophiidae spp. (II)

pytončekovité

Viperidae

vretenicovité

Crotalus durissus (III Honduras)

štrkáč kaskabel

Crotalus durissus unicolor

štrkáč kaskabel jednofarebný

Daboia russelii (III India)

vretenica retiazková

Vipera latifii

vretenica Latifiova

Vipera ursinii (I) (Len populácie Európy, okrem populácií oblasti, ktorá tvorila bývalý ZSSR; tieto populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)

vretenica malá

Vipera wagneri (II)

vretenica Wagnerova

TESTUDINES

korytnačky

Carettochelyidae

Carettochelys insculpta (II)

Chelidae

Chelodina mccordi (II)

Pseudemydura umbrina (I)

tortuga krátkohrdlá

Cheloniidae

karetovité

Cheloniidae spp. (I)

karetovité

Chelydridae

kajmankovité

Macrochelys temminckii (III Spojené štáty americké)

kajmanka supia

Dermatemydidae

Dermatemys mawii (II)

korytnačka

Dermochelyidae

kožnatkovité

Dermochelys coriacea (I)

kožatka morská

Emydidae

Chrysemys picta

korytnačka maľovaná

Glyptemys insculpta (II)

korytnačka

Glyptemys muhlenbergii (I)

korytnačka Muhlenbergova

Graptemys spp. (III Spojené štáty americké)

Terrapene spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

Rod terapena

Terrapene coahuila (I)

terapena

Trachemys scripta elegans

korytnačka písmenková ozdobná

Geoemydidae

Batagur affinis (I)

Batagur baska (I)

batagur riečny

Batagur spp. (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

Cuora spp. (II)

Rod kuora

Geoclemys hamiltonii (I)

korytnačka Hamiltonova

Geoemyda spengleri (III Čína)

Heosemys annandalii (II)

korytnačka annamská

Heosemys depressa (II)

heosemys arakanská

Heosemys grandis (II)

Heosemys spinosa (II)

heosemys ostnatá

Leucocephalon yuwonoi (II)

Malayemys macrocephala (II)

Malayemys subtrijuga (II)

Mauremys annamensis (II)

Mauremys iversoni (III Čína)

Mauremys megalocephala (III Čína)

Mauremys mutica (II)

Mauremys nigricans (III Čína)

Mauremys pritchardi (III Čína)

Mauremys reevesii (III Čína)

Mauremys sinensis (III Čína)

Melanochelys tricarinata (I)

korytnačka

Morenia ocellata (I)

korytnačka okatá

Notochelys platynota (II)

Ocadia glyphistoma (III Čína)

Ocadia philippeni (III Čína)

Orlitia borneensis (II)

Pangshura spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

Rod tekta

Pangshura tecta (I)

tekta indická

Sacalia bealei (III Čína)

Sacalia pseudocellata (III Čína)

Sacalia quadriocellata (III Čína)

Siebenrockiella crassicollis (II)

korytnačka hrubohlavá

Siebenrockiella leytensis (II)

heosemys filipínska

Platysternidae

Platysternon megacephalum (II)

hlavec ploský

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis (II)

tereka madagaskarská

Peltocephalus dumerilianus (II)

tereka

Podocnemis spp. (II)

Rod tereka

Testudinidae

korytnačkovité

Testudinidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu Geochelone sulcata odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)

korytnačkovité

Astrochelys radiata (I)

korytnačka lúčová

Astrochelys yniphora (I)

korytnačka madagaskarská

Chelonoidis nigra (I)

korytnačka slonia

Gopherus flavomarginatus (I)

korytnačka

Malacochersus tornieri (II)

korytnačka skalná

Psammobates geometricus (I)

korytnačka

Pyxis arachnoides (I)

korytnačka

Pyxis planicauda (I)

korytnačka

Testudo graeca (II)

korytnačka žltohnedá

Testudo hermanni (II)

korytnačka zelenkastá

Testudo kleinmanni (I)

korytnačka egyptská

Testudo marginata (II)

korytnačka žltočierna

Trionychidae

kožnatkovité

Amyda cartilaginea (II)

Apalone spinifera atra (I)

kožnatka čierna

Aspideretes gangeticus (I)

kožnatka gangská

Aspideretes hurum (I)

kožnatka

Aspideretes nigricans (I)

kožnatka tmavá

Chitra spp. (II)

Lissemys punctata (II)

kožnatka bodkovaná

Lissemys scutata (II)

Palea steindachneri (III Čína)

Pelochelys spp. (II)

Pelodiscus axenaria (III Čína)

Pelodiscus maackii (III Čína)

Pelodiscus parviformis (III Čína)

Rafetus swinhoei (III Čína)

AMPHIBIA

obojživelníky

ANURA

žaby

Bufonidae

ropuchovité

Altiphrynoides spp. (I)

Atelopus zeteki (I)

nosačka zeteki

Bufo periglenes (I)

ropucha zlatá

Bufo superciliaris (I)

ropucha pestrá

Nectophrynoides spp. (I)

Nimbaphrynoides spp. (I)

Spinophrynoides spp. (I)

Calyptocephalellidae

Calyptocephalella gayi (III Čile)

Dendrobatidae

stromárkovité (pralesničkovité)

Allobates femoralis (II)

Allobates zaparo (II)

Cryptophyllobates azureiventris (II)

Dendrobates spp. (II)

rod stromárka (rod pralesnička)

Epipedobates spp. (II)

rod stromárka (rod pralesnička)

Phyllobates spp.(II)

rod stromárka (rod pralesnička)

Hylidae

rosničkovité

Agalychnis spp. (II)

rod listárka

Mantellidae

Mantella spp. (II)

Rod mantela

Microhylidae

Dyscophus antongilii (I)

parosnička červená

Scaphiophryne gottlebei (II)

Ranidae

skokanovité

Conraua goliath

Euphlyctis hexadactylus (II)

skokan obrovský

Hoplobatrachus tigerinus (II)

skokan tigrovitý

Rana catesbeiana

skokan volský

Rheobatrachidae

Rheobatrachus spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

Rod paropucha

Rheobatrachus silus (II)

paropucha bruchorodá

CAUDATA

Mloky

Ambystomatidae

axolotlovité

Ambystoma dumerilii (II)

axolotl Dumerilov

Ambystoma mexicanum (II)

axolotl mexický

Cryptobranchidae

Andrias spp. (I)

Rod veľmlok

Salamandridae

salamandrovité

Neurergus kaiseri (I)

mlok

ELASMOBRANCHII

pásožiabrovce

LAMNIFORMES

Cetorhinidae

Cetorhinus maximus (II)

žralok ozrutný

Lamnidae

Carcharodon carcharias (II)

Lamna nasus (III 27 členských štátov)(14)

lamna nosatá

ORECTOLOBIFORMES

Rhincodontidae

Rhincodon typus (II)

RAJIFORMES

Pristidae

piliarovité

Pristidae spp. (I) (Okrem druhov uvedených v prílohe B)

piliarovité

Pristis microdon (II) (Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných akvárií na primárne účely ochrany. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)

piliar

ACTINOPTERYGII

ACIPENSERIFORMES

jeseterotvaré

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)

jeseterotvaré

Acipenseridae

jeseterovité

Acipenser brevirostrum (I)

jeseter krátkonosý (tuponosý)

Acipenser sturio (I)

jeseter veľký

ANGUILLIFORMES

úhorotvaré

Anguillidae

úhorovité

Anguilla anguilla (II)

úhor európsky

CYPRINIFORMES

kaprotvaré

Catostomidae

Chasmistes cujus (I)

Cyprinidae

Caecobarbus geertsi (II)

Probarbus jullieni (I)

OSTEOGLOSSIFORMES

aravanotvaré

Osteoglossidae

Arapaima gigas (II)

arapaima veľká

Scleropages formosus (I)

aruana ázijská

PERCIFORMES

ostriežotvaré

Labridae

Cheilinus undulatus (II)

Sciaenidae

Totoaba macdonaldi (I)

SILURIFORMES

sumcotvaré

Pangasiidae

Pangasianodon gigas (I)

pangasius veľký

SYNGNATHIFORMES

ihlotvaré

Syngnathidae

ihlovité

Hippocampus spp. (II)

morské koníky

SARCOPTERYGII

CERATODONTIFORMES

Ceratodontidae

Neoceratodus forsteri (II)

bahník austrálsky

COELACANTHIFORMES

Latimeriidae

Latimeria spp. (I)

rod latiméria

ECHINODERMATA (OSTNATOKOŽCE)

HOLOTHUROIDEA

holotúrie

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae

Isostichopus fuscus (III Ekvádor)

ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)

ARACHNIDA

pavúkovce

ARANEAE

Theraphosidae

Aphonopelma albiceps (II)

vtáčkar

Aphonopelma pallidum (II)

vtáčkar

Brachypelma spp. (II)

rod vtáčkar

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus dictator (II)

škorpión

Pandinus gambiensis (II)

škorpión

Pandinus imperator (II)

škorpión

INSECTA

hmyz

COLEOPTERA

chrobáky

Lucanidae

roháčovité

Colophon spp. (III Juhoafrická republika)

Scarabaeidae

skarabeusovité

Dynastes satanas (II)

LEPIDOPTERA

motýle

Nymphalidae

babôčkovité

Agrias amydon boliviensis (III Bolívia)

Morpho godartii lachaumei (III Bolívia)

Prepona praeneste buckleyana (III Bolívia)

Papilionidae

vidlochvostovité

Atrophaneura jophon (II)

Atrophaneura palu

Atrophaneura pandiyana (II)

Bhutanitis spp. (II)

Graphium sandawanum

Graphium stresemanni

Ornithoptera spp. (II) (okrem druhov uvedených v prílohe A)

rod vtákokrídlovec

Ornithoptera alexandrae (I)

vtákokrídlovec Alexandrin

Papilio benguetanus

Papilio chikae (I)

vidlochvost

Papilio esperanza

vidlochvost

Papilio homerus (I)

vidlochvost

Papilio hospiton (I)

vidlochvost

Papilio morondavana

vidlochvost

Papilio neumoegeni

vidlochvost

Parides ascanius

Parides hahneli

Parnassius apollo (II)

jasoň červenooký

Teinopalpus spp. (II)

Trogonoptera spp. (II)

Troides spp. (II)

ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)

HIRUDINOIDEA

pijavice

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

pijavice

Hirudo medicinalis (II)

pijavica lekárska

Hirudo verbana (II)

MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)

BIVALVIA

lastúrniky

MYTILOIDA

Mytilidae

Lithophaga lithophaga (II)

UNIONOIDA

Unionidae

korýtkovité

Conradilla caelata (I)

korýtko zriasené

Cyprogenia aberti (II)

korýtko

Dromus dromas (I)

korýtko

Epioblasma curtisii (I)

krivuliak

Epioblasma florentina (I)

krivuliak

Epioblasma sampsonii (I)

krivuliak

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

krivuliak

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

krivuliak

Epioblasma torulosa rangiana (II)

krivuliak

Epioblasma torulosa torulosa (I)

krivuliak

Epioblasma turgidula (I)

krivuliak

Epioblasma walkeri (I)

krivuliak

Fusconaia cuneolus (I)

korýtko

Fusconaia edgariana (I)

korýtko

Lampsilis higginsii (I)

korýtko

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

korýtko

Lampsilis satur (I)

korýtko

Lampsilis virescens (I)

korýtko

Plethobasus cicatricosus (I)

kvadruľa zjazvená

Plethobasus cooperianus (I)

kvadruľa žltonohá

Pleurobema clava (II)

korýtko

Pleurobema plenum (I)

korýtko čapurdovité

Potamilus capax (I)

korýtko tučné

Quadrula intermedia (I)

kvadruľa slzavá

Quadrula sparsa (I)

kvadruľa hrbľavá

Toxolasma cylindrella (I)

korýtko liliputánske

Unio nickliniana (I)

korýtko

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

korýtko

Villosa trabalis (I)

korýtko

VENEROIDA

Tridacnidae

rozďavovité

Tridacnidae spp. (II)

rozďavovité

GASTROPODA

ulitníky

MESOGASTROPODA

Strombidae

strombusovité

Strombus gigas (II)

krídlatec veľký

STYLOMMATOPHORA

slimáky

Achatinellidae

achatinelovité

Achatinella spp. (I)

Camaenidae

kaménovité

Papustyla pulcherrima (II)

CNIDARIA (PŔHLIVCE)

ANTHOZOA

koralovce

ANTIPATHARIA

ANTIPATHARIA spp. (II)

GORGONACEAE

Coralliidae

Corallium elatius (III Čína)

Corallium japonicum (III Čína)

Corallium konjoi (III Čína)

Corallium secundum (III Čína)

HELIOPORACEA

Helioporidae

Helioporidae spp. (II) (Zahŕňa iba druh Heliopora coerulea)(15)

SCLERACTINIA

SCLERACTINIA spp. (II)(16)

STOLONIFERA

Tubiporidae

Tubiporidae spp. (II)(17)

HYDROZOA

polypovce

MILLEPORINA

Milleporidae

Milleporidae spp. (II)(18)

STYLASTERINA

Stylasteridae

Stylasteridae spp. (II)(19)

FLÓRA/RASTLINY

AGAVACEAE

agávovité

Agave parviflora (I)

agáva

Agave victoriae-reginae (II) #4

agáva kráľovnej

Nolina interrata (II)

AMARYLLIDACEAE

amarylkovité

Galanthus spp. (II) #4

rod snežienka

Sternbergia spp. (II) #4

rod šternbergia

ANACARDIACEAE

obličkovcovité

Operculicarya hyphaenoides (II)

Operculicarya pachypus (II)

APOCYNACEAE

zimozeleňovité

Hoodia spp. (II) #9

Pachypodium spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4

rod hrubáň

Pachypodium ambongense (I)

hrubáň

Pachypodium baronii (I)

hrubáň

Pachypodium decaryi (I)

hrubáň

Rauvolfia serpentina (II) #2

rauvolfia hadovitá

ARALIACEAE

aralkovité

Panax ginseng (II) (Len populácia Ruskej federácie; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu) #3

všehoj ázijský (ženšeň)

Panax quinquefolius (II) #3

všehoj americký

ARAUCARIACEAE

araukáriovité

Araucaria araucana (I)

araukária andská

BERBERIDACEAE

dráčovité

Podophyllum hexandrum (II) #2

noholist

BROMELIACEAE

broméliovité

Tillandsia harrisii (II) #4

tilandsia

Tillandsia kammii (II) #4

tilandsia

Tillandsia kautskyi (II) #4

tilandsia

Tillandsia mauryana (II) #4

tilandsia

Tillandsia sprengeliana (II) #4

tilandsia

Tillandsia sucrei (II) #4

tilandsia

Tillandsia xerographica (II)(20) #4

tilandsia

CACTACEAE

opunciovité

CACTACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a Pereskia spp., Pereskiopsis spp. a Quiabentia spp.)(21) #4

opunciovité

Ariocarpus spp. (I)

Astrophytum asterias (I)

astrofyt ježovkový

Aztekium ritteri (I)

Coryphantha werdermannii (I)

Discocactus spp. (I)

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

ježica

Echinocereus schmollii (I)

ježica

Escobaria minima (I)

Escobaria sneedii (I)

Mammillaria pectinifera (I)

bradavkovec

Mammillaria solisioides (I)

bradavkovec

Melocactus conoideus (I)

melónovec

Melocactus deinacanthus (I)

melónovec

Melocactus glaucescens (I)

melónovec

Melocactus paucispinus (I)

melónovec

Obregonia denegrii (I)

Pachycereus militaris (I)

Pediocactus bradyi (I)

Pediocactus knowltonii (I)

Pediocactus paradinei (I)

Pediocactus peeblesianus (I)

Pediocactus sileri (I)

Pelecyphora spp. (I)

Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)

Sclerocactus erectocentrus (I)

Sclerocactus glaucus (I)

Sclerocactus mariposensis (I)

Sclerocactus mesae-verdae (I)

Sclerocactus nyensis (I)

Sclerocactus papyracanthus (I)

Sclerocactus pubispinus (I)

Sclerocactus wrightiae (I)

Strombocactus spp. (I)

Turbinicarpus spp. (I)

Uebelmannia spp. (I)

CARYOCARACEAE

áronovité

Caryocar costaricense (II) #4

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

astrovité

Saussurea costus (I) (tiež známy ako S. lappa, Aucklandia lappa alebo A. costus)

pabodliak

CUCURBITACEAE

tekvicovité

Zygosicyos pubescens (II) (tiež známy ako Xerosicyos pubescens)

Zygosicyos tripartitus (II)

CRASSULACEAE

tučnolistovité

Dudleya stolonifera (II)

Dudleya traskiae (II)

CUPRESSACEAE

cyprusovité

Fitzroya cupressoides (I)

Pilgerodendron uviferum (I)

CYATHEACEAE

cyateovité

Cyathea spp. (II) #4

rod cyatea

CYCADACEAE

cykasovité

CYCADACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4

cykasovité

Cycas beddomei (I)

cykas

DICKSONIACEAE

diksóniovité

Cibotium barometz (II) #4

Dicksonia spp. (II) (Len populácie amerického kontinentu; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu. Sú tu zahrnuté synonymá Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana a D. stuebelii) #4

rod diksónia

DIDIEREACEAE

nocovkovité

DIDIEREACEAE spp. (II) #4

nocovkovité

DIOSCOREACEAE

dioskoreovité

Dioscorea deltoidea (II) #4

dioskórea

DROSERACEAE

rosičkovité

Dionaea muscipula (II) #4

mucholapka obyčajná

EUPHORBIACEAE

prýštecovité

Euphorbia spp. (II) #4

(len druhy, ktoré sú sukulentmi, okrem:

1)  Euphorbia misera;

2)  umelo vypestovaných exemplárov kultivarov Euphorbia trigona;

3)  umelo vypestovaných exemplárov Euphorbia lactea vrubľovaných na umelo vypestovaných podpníkoch Euphorbia neriifolia, ak sú:

—  hrebeňové alebo

—  vejárovité alebo

—  farebné mutanty;

4)  umelo vypestovaných exemplárov kultivarov Euphorbia‚Milii‘, ak:

—  sú ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované exempláre a

—  sa uvedú do Spoločenstva v zásielkach pozostávajúcich zo 100 alebo viac rastlín alebo ak sa takto z Únie (znovu) vyvážajú;

ktoré nepodliehajú ustanoveniam tohto nariadenia, a

5)  druhov zaradených do prílohy A)

rod prýštec (mliečnik)

Euphorbia ambovombensis (I)

Euphorbia capsaintemariensis (I)

Euphorbia cremersii (I) (Vrátane formy viridifolia a odrody rakotozafyi)

Euphorbia cylindrifolia (I) (Vrátane ssp. Tuberifera)

Euphorbia decaryi (I) (Vrátane odrôd Ampanihyensis, robinsoniisprirosticha)

Euphorbia francoisii (I)

Euphorbia handiensis (II)

Euphorbia lambii (II)

Euphorbia moratii (I) (Vrátane odrôd Antsingiensis, bemarahensismultiflora)

Euphorbia parvicyathophora (I)

Euphorbia quartziticola (I)

Euphorbia stygiana (II)

Euphorbia tulearensis (I)

FOUQUIERIACEAE

fukiériovité

Fouquieria columnaris (II) #4

fukiéria

Fouquieria fasciculata (I)

fukiéria

Fouquieria purpusii (I)

fukiéria

GNETACEAE

lianovcovité

Gnetum montanum (III Nepál) #1

lianovec

JUGLANDACEAE

orechovité

Oreomunnea pterocarpa (II) #4

gavilàn

LAURACEAE

vavrínovité

Aniba rosaeodora (II) (tiež známy ako A. duckei) #12

LEGUMINOSAE

(FABACEAE)

bôbovité

Caesalpinia echinata (II) #4

Dalbergia nigra (I)

dalbergia

Dalbergia retusa (III Guatemala) (len populácia Guatemaly; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe D) #5

Dalbergia stevensonii (III Guatemala) (len populácia Guatemaly; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe D) #5

Dipteryx panamensis (III Kostarika/Nikaragua)

Pericopsis elata (II) #5

Platymiscium pleiostachyum (II) #4

Pterocarpus santalinus (II) #7

santalovec santalovitý

LILIACEAE

ľaliovité

Aloe spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a Aloe vera, tiež známej pod menom Aloe barbadensis, ktorá nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #4

rod aloe

Aloe albida (I)

Aloe albiflora (I)

Aloe alfredii (I)

Aloe bakeri (I)

Aloe bellatula (I)

Aloe calcairophila (I)

Aloe compressa (I) (Vrátane odrôd paucituberculata, rugosquamosa a schistophila)

Aloe delphinensis (I)

Aloe descoingsii (I)

Aloe fragilis (I)

Aloe haworthioides (I) (Vrátane odrody aurantiaca)

Aloe helenae (I)

Aloe laeta (I) (Vrátane odrody maniaensis)

Aloe parallelifolia (I)

Aloe parvula (I)

Aloe pillansii (I)

Aloe polyphylla (I)

Aloe rauhii (I)

Aloe suzannae (I)

Aloe versicolor (I)

Aloe vossii (I)

MAGNOLIACEAE

magnóliovité

Magnolia liliifera var. obovata (III Nepál) #1

magnólia ľaliokvetá

MELIACEAE

meliovité

Cedrela fissilis (III Bolívia) (Len populácia Bolívie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe D) #5

cedrela

Cedrela lilloi (III Bolívia) (Len populácia Bolívie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe D) #5

Cedrela odorata (III Bolívia/ Brazília/Kolumbia/Guatemala/Peru) (Len populácie krajín, ktoré uviedli druhy v dodatku III; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe D) #5

cedrela

Swietenia humilis (II) #4

mahagónovník

Swietenia macrophylla (II) (populácia v neotropickej oblasti - vrátane Strednej a Južnej Ameriky a karibskej oblasti) #6

mahagónovník veľkolistý

Swietenia mahagoni (II) #5

mahagónovník pravý

NEPENTHACEAE

krčiažnikovité

Nepenthes spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4

rod krčiažnik

Nepenthes khasiana (I)

Nepenthes rajah (I)

krčiažnik obrovský

ORCHIDACEAE

vstavačovité

ORCHIDACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)(22) #4

vstavačovité

Pri všetkých týchto druhoch orchideí v prílohe A sa ustanovenia tohto nariadenia nevzťahujú na semenáčikové alebo pletivové kultúry, ak:

—  sú získané in vitro, v pevnom alebo tekutom médiu a

—  zodpovedajú vymedzeniu pojmu „umelo vypestované“ podľa článku 56 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 a

—  sa uvedú do Spoločenstva tak, že sú prepravované v sterilných nádobách, alebo ak sa takto z Únie (znovu) vyvážajú

Aerangis ellisii (I)

Cephalanthera cucullata (II)

prilbovka

Cypripedium calceolus (II)

črievičník papučkový

Dendrobium cruentum (I)

dendróbium

Goodyera macrophylla (II)

smrečinec

Laelia jongheana (I)

lélia

Laelia lobata (I)

lélia

Liparis loeselii (II)

hľuzovec Loeselov

Ophrys argolica (II)

hmyzovník

Ophrys lunulata (II)

hmyzovník

Orchis scopulorum (II)

vstavač

Paphiopedilum spp. (I)

rod črievičkovec

Peristeria elata (I)

Phragmipedium spp. (I)

Renanthera imschootiana (I)

renantéra

Spiranthes aestivalis (II)

pokrut letný

OROBANCHACEAE

zárazovité

Cistanche deserticola (II) #13

PALMAE

(ARECACEAE)

arekovité

Beccariophoenix madagascariensis (II) #4

Chrysalidocarpus decipiens (I)

Lemurophoenix halleuxii (II)

Lodoicea maldivica (III Seychely) #13

palma seychelská

Marojejya darianii (II)

Neodypsis decaryi (II) #4

Ravenea louvelii (II)

Ravenea rivularis (II)

Satranala decussilvae (II)

Voanioala gerardii (II)

PAPAVERACEAE

makovité

Meconopsis regia (III Nepál) #1

pamak kráľovský

PASSIFLORACEAE

múčenkovité

Adenia olaboensis (II)

PINACEAE

borovicovité

Abies guatemalensis (I)

jedľa

Pinus koraiensis (III Ruská federácia) #5

PODOCARPACEAE

nohovcovité

Podocarpus neriifolius (III Nepál) #1

nohovec

Podocarpus parlatorei (I)

PORTULACACEAE

portulakovité

Anacampseros spp. (II) #4

Avonia spp. (II) #4

Lewisia serrata (II) #4

levízia

PRIMULACEAE

prvosienkovité

Cyclamen spp. (II)(23) #4

rod cyklámen

RANUNCULACEAE

iskerníkovité

Adonis vernalis (II) #2

hlaváčik jarný

Hydrastis canadensis (II) #8

voduľka kanadská

ROSACEAE

ružovité

Prunus africana (II) #4

slivka

RUBIACEAE

marenovité

Balmea stormiae (I)

SARRACENIACEAE

saracéniovité

Sarracenia spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4

rod saracénia

Sarracenia oreophila (I)

saracénia

Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I)

saracénia

Sarracenia rubra ssp. jonesii (I)

saracénia

SCROPHULARIACEAE

krtičníkovité

Picrorhiza kurrooa (II) (s výnimkou Picrorhiza scrophulariiflora) #2

STANGERIACEAE

Bowenia spp. (II) #4

Stangeria eriopus (I)

TAXACEAE

tisovité

Taxus chinensis a infrašpecifické taxóny tohto druhu (II) #2

tis

Taxus cuspidata a infrašpecifické taxóny tohto druhu (II)(24) #2

tis

Taxus fuana a infrašpecifické taxóny tohto druhu (II) #2

tis

Taxus sumatrana a infrašpecifické taxóny tohto druhu (II) #2

tis

Taxus wallichiana (II) #2

tis

THYMELAECEAE

(AQUILARIACEAE)

vrabcovníkovité

Aquilaria spp. (II) #4

Gonystylus spp. (II) #4

Gyrinops spp. (II) #4

TROCHODENDRACEAE

(TETRACENTRACEAE)

Tetracentron sinense (III Nepál) #1

VALERIANACEAE

valerianovité

Nardostachys grandiflora (II) #2

VITACEAE

viničovité

Cyphostemma elephantopus (II)

Cyphostemma montagnacii (II)

WELWITSCHIACEAE

velvíčiovité

Welwitschia mirabilis (II) #4

velvíčia podivná

ZAMIACEAE

zamiovité

ZAMIACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4

zamiovité

Ceratozamia spp. (I)

Chigua spp. (I)

Encephalartos spp. (I)

Microcycas calocoma (I)

ZINGIBERACEAE

ďumbierovité

Hedychium philippinense (II) #4

ZYGOPHYLLACEAE

jarmovcovité

Bulnesia sarmientoi (II) #11

Guaiacum spp. (II) #2

rod guajak

Príloha D

Bežné pomenovanie

FAUNA/ŽIVOČÍCHY

CHORDATA (CHORDÁTY)

MAMMALIA

cicavce

CARNIVORA

šelmy

Canidae

psovité

Vulpes vulpes griffithi (III India) §1

poddruh líšky obyčajnej

Vulpes vulpes montana (III India) §1

poddruh líšky obyčajnej

Vulpes vulpes pusilla (III India) §1

poddruh líšky obyčajnej

Mustelidae

lasicovité

Mustela altaica (III India) §1

lasica horská

Mustela erminea ferghanae (III India) §1

poddruh hranostaja obyčajného

Mustela kathiah (III India) §1

lasica žltobruchá

Mustela sibirica (III India) §1

lasica sibírska

DIPROTODONTIA

Macropodidae

kengurovité

Dendrolagus dorianus

stromokengura Doriova

Dendrolagus goodfellowi

stromokengura Goodfellova

Dendrolagus matschiei

stromokengura Matschieho

Dendrolagus pulcherrimus

kengura zlatistá

Dendrolagus stellarum

kengura Seriho

AVES

vtáky

ANSERIFORMES

husotvaré

Anatidae

kačicovité

Anas melleri

kačica madagaskarská

COLUMBIFORMES

holubotvaré

Columbidae

holubovité

Columba oenops

holub sivokrídly

Didunculus strigirostris

drontík zúbkatý

Ducula pickeringii

plodožer ostrovný

Gallicolumba crinigera

holubček krvavý

Ptilinopus marchei

pestroš ohnivoprsý

Turacoena modesta

hrdlica čierna

GALLIFORMES

kurotvaré

Cracidae

hokovité

Crax alector

hoko obyčajný

Pauxi unicornis

hoko rohatý

Penelope pileata

penelopa hrdzavoprsá

Megapodiidae

tabonovité

Eulipoa wallacei

tabon džungľový

Phasianidae

bažantovité

Arborophila gingica

kurička bieločelá

Lophura bulweri

bažant bielochvostý

Lophura diardi

bažant zamatový

Lophura inornata

bažant tmavý

Lophura leucomelanos

bažant čiernochrbtý

Syrmaticus reevesii §2

bažant kráľovský

PASSERIFORMES

vrabcotvaré

Bombycillidae

chochláčovité

Bombycilla japonica

chochláč krvavý

Corvidae

krkavcovité

Cyanocorax caeruleus

kapuciarka araukáriová

Cyanocorax dickeyi

kapuciarka veľkolepá

Cotingidae

kotingovité

Procnias nudicollis

zvonec holohrdlý

Emberizidae

strnádkovité

Dacnis nigripes

pitpit čiernonohý

Sporophila falcirostris

kňažík oblozobý

Sporophila frontalis

kňažík plavočelý

Sporophila hypochroma

kňažík hnedotrtáčový

Sporophila palustris

kňažík bahenný

Estrildidae

astrildovité

Amandava amandava

amandava červenkastá

Cryptospiza reichenovii

karmínka horská

Erythrura coloria

amada červenosluchá

Erythrura viridifacies

amada zelená

Estrilda quartinia (Často predávaný ako Estrilda melanotis)

astrilda žltobruchá

Hypargos niveoguttatus

vločkovník bodkovaný

Lonchura griseicapilla

mníška perlolíca

Lonchura punctulata

mníška muškátová

Lonchura stygia

mníška čierna

Fringillidae

pinkovité

Carduelis ambigua

stehlík olivoprsý

Carduelis atrata

stehlík čierny

Kozlowia roborowskii

červenák Roborovského

Pyrrhula erythaca

hýľ sivohlavý

Serinus canicollis

kanárik sivokrký

Serinus citrinelloides hypostictus (Často predávaný ako Serinus citrinelloides)

kanárik strnadkovitý

Icteridae

trupiálovité

Sturnella militaris

lúčnik červenoprsý

Muscicapidae

muchárikovité

Cochoa azurea

kočo modrý

Cochoa purpurea

kočo purpurový

Garrulax formosus

sojkovec červenokrídly

Garrulax galbanus

sojkovec žltobruchý

Garrulax milnei

sojkovec červenochvostý

Niltava davidi

modráň pláštikový

Stachyris whiteheadi

timália kujutan

Swynnertonia swynnertoni (Tiež uvádzaný ako Pogonicichla swynnertoni)

bieloškvrnavec tmavochvostý

Turdus dissimilis

drozd čiernoprsý

Pittidae

pitovité

Pitta nipalensis

pita modrotylá

Pitta steerii

pita azúrovoprsá

Sittidae

brhlíkovité

Sitta magna

brhlík veľký

Sitta yunnanensis

brhlík borovicový

Sturnidae

škorcovité

Cosmopsarus regius

liskavec kráľovský

Mino dumontii

majna žltolíca

Sturnus erythropygius

škorec bielohlavý

REPTILIA

plazy

TESTUDINES

korytnačky

Geoemydidae

Melanochelys trijuga

SAURIA

jaštery

Agamidae

agamovité

Physignathus cocincinus

agama kočinčínska

Anguidae

slepúchovité

Abronia graminea

Gekkonidae

gekónovité

Rhacodactylus auriculatus

gekón

Rhacodactylus ciliatus

gekón

Rhacodactylus leachianus

gekón novokaledónsky

Teratoscincus microlepis

Teratoscincus scincus

Gerrhosauridae

kruhochvostovité

Zonosaurus karsteni

kruhochvost Karstenov

Zonosaurus quadrilineatus

kruhochvost štvorpásy

Iguanidae

leguánovité

Ctenosaura quinquecarinata

leguán

Scincidae

scinkovité

Tribolonotus gracilis

helmoscink okuliarnatý

Tribolonotus novaeguineae

helmoscink novoguinejský

SERPENTES

hady

Colubridae

užovkovité

Elaphe carinata §1

užovka páchnuca

Elaphe radiata §1

užovka medenohlavá

Elaphe taeniura §1

užovka tenkochvostá

Enhydris bocourti §1

vodnárka Bocourtova

Homalopsis buccata §1

vodnárka pruhovaná

Langaha nasuta

bojga listonosá

Leioheterodon madagascariensis

zvíjavka madagaskarská

Ptyas korros §1

štíhlovka indočínska

Rhabdophis subminiatus §1

Hydrophiidae

vodnárovité

Lapemis curtus (Vrátane Lapemis hardwickii) §1

mornár malý

Viperidae

vretenicovité

Calloselasma rhodostoma §1

ploskohlavec plantážový

AMPHIBIA

obojživelníky

ANURA

žaby

Hylidae

rosničkovité

Phyllomedusa sauvagii

listárka

Leptodactylidae

hvízdavkovité

Leptodactylus laticeps

hvízdavka

Ranidae

skokanovité

Limnonectes macrodon

skokan veľkozubý

Rana shqiperica

skokan

CAUDATA

mloky

Hynobiidae

pamlokovité

Ranodon sibiricus

pamlok sibírsky

Plethodontidae

mločíkovité

Bolitoglossa dofleini

mločík

Salamandridae

salamandrovité

Cynops ensicauda

mlok

Echinotriton andersoni

mlok Andersonov

Pachytriton labiatus

mlok pyskatý

Paramesotriton spp.

mlok

Salamandra algira

salamandra alžírska

Tylototriton spp.

mlok

ACTINOPTERYGII

lúčoplutvovce

PERCIFORMES

ostriežotvaré

Apogonidae

Pterapogon kauderni

ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)

INSECTA

hmyz

LEPIDOPTERA

motýle

Papilionidae

vidlochvostovité

Baronia brevicornis

Papilio grosesmithi

Papilio maraho

vidlochvost

MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)

GASTROPODA

ulitníky

Haliotidae

Haliotis midae

ušo Midasovo

FLÓRA/RASTLINY

AGAVACEAE

agávovité

Calibanus hookeri

Dasylirion longissimum

ARACEAE

áronovité

Arisaema dracontium

áronovec dračí

Arisaema erubescens

Arisaema galeatum

Arisaema nepenthoides

Arisaema sikokianum

Arisaema thunbergii var. Urashima

Arisaema tortuosum

Biarum davisii ssp. Marmarisense

Biarum ditschianum

COMPOSITAE (ASTERACEAE)

astrovité

Arnica montana §3

arnika horská

Othonna cacalioides

Othonna clavifolia

Othonna hallii

Othonna herrei

Othonna lepidocaulis

Othonna retrorsa

ERICACEAE

vresovcovité

Arctostaphylos uva-ursi §3

medvedica lekárska

GENTIANACEAE

horcovité

Gentiana lutea §3

horec žltý

LEGUMINOSAE (FABACEAE)

bôbovité

Dalbergia granadillo §4

Dalbergia retusa (Okrem populácie, ktorá je uvedená v prílohe C) §4

Dalbergia stevensonii (Okrem populácie, ktorá je uvedená v prílohe C) §4

LILIACEAE

ľaliovité

Trillium pusillum

trojlist

Trillium rugelii

trojlist

Trillium sessile

trojlist

LYCOPODIACEAE

plavúňovité

Lycopodium clavatum §3

plavúň obyčajný

MELIACEAE

meliovité

Cedrela fissilis (Okrem populácie, ktorá je uvedená v prílohe C) §4

Cedrela lilloi (C. angustifolia) (Okrem populácie, ktorá je uvedená v prílohe C) §4

Cedrela montana §4

Cedrela oaxacensis §4

Cedrela odorata (Okrem populácií, ktoré sú uvedené v prílohe C) §4

cedrela

Cedrela salvadorensis §4

Cedrela tonduzii §4

MENYANTHACEAE

vachtovité

Menyanthes trifoliata §3

vachta trojlistá

PARMELIACEAE

diskovkovité

Cetraria islandica §3

pľuzgierka islandská

PASSIFLORACEAE

mučenkovité

Adenia glauca

Adenia pechuelli

PEDALIACEAE

sezamovité

Harpagophytum spp. §3

PORTULACACEAE

portulakovité

Ceraria carrissoana

Ceraria fruticulosa

SELAGINELLACEAE

plavúnkovité

Selaginella lepidophylla“

________________

PRÍLOHA II

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Rady (ES) č. 338/97

(Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 938/97

(Ú. v. ES L 140, 30.5.1997, s. 1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2307/97

(Ú. v. ES L 325, 27.11.1997, s. 1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2214/98

(Ú. v. ES L 279, 16.10.1998, s. 3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1476/1999

(Ú. v. ES L 171, 7.7.1999, s. 5)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2724/2000

(Ú. v. ES L 320, 18.12.2000, s. 1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1579/2001

(Ú. v. ES L 209, 2.8.2001, s. 14)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2476/2001

(Ú. v. ES L 334, 18.12.2001, s. 3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1497/2003

(Ú. v. EÚ L 215, 27.8.2003, s. 3)

Nariadenie Európskeho parlamnetu a Rady (ES) č. 1882/2003

(Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1)

Iba článok 3 a príloha III bod 66

Nariadenie Komisie (ES) č. 834/2004

(Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 40)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1332/2005

(Ú. v. EÚ L 215, 19.8.2005, s. 1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 318/2008

(Ú. v. EÚ L 95, 8.4.2008, s. 3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 407/2009

(Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2009, s. 3)

Nariadenie Európskeho parlamnetu a Rady (ES) č. 398/2009

(Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 5)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 709/2010

(Ú. v. EÚ L 212, 12.8.2010, s. 1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 101/2012

(Ú. v. EÚ L 39, 11.2.2012, s. 133)

________________

PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

nariadenie (ES) č. 338/97

toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 2

Článok 3

Článok 3

Článok 4

Článok 4

Článok 5, odseky 1 až 5

Článok 5, odseky 1 až 5

Článok 5, odsek 6, úvodné slová

Článok 5, odsek 6, úvodné slová

Článok 5, odsek 6, bod i)

Článok 5, odsek 6, písmeno a)

Článok 5, odsek 6, bod ii)

Článok 5, odsek 6, písmeno b)

Článok 5, odsek 7, písmeno a)

Článok 5, odsek 7, prvý pododsek

Článok 5, odsek 7, písmeno b)

Článok 5, odsek 7, druhý pododsek

Článok 6, odseky 1, 2 a 3

Článok 6, odseky 1, 2 a 3

Článok 6, odsek 4, písmeno a)

Článok 6, odsek 4, prvý pododsek

Článok 6, odsek 4, písmeno b)

Článok 6, odsek 4, druhý pododsek

Článok 7 odsek 1 písmeno a)

Článok 7 odsek 1 prvý pododsek

Článok 7 odsek 1 písmeno b) úvodné slová

Článok 7 odsek 1 druhý pododsek

Článok 7 odsek 1 písmeno b) bod i)

Článok 7 odsek 1 tretí pododsek písmeno b) bod i)

Článok 7 odsek 1 písmeno b) bod ii)

Článok 7 odsek 1 tretí pododsek písmeno b) bod ii)

Článok 7 odsek 1 písmeno b) bod iii)

Článok 7 odsek 1 tretí pododsek písmeno b) bod iii)

Článok 7 odsek 1 písmeno c)

Článok 7 odsek 1 tretí pododsek

Článok 7odsek 2 písmeno a)

Článok 7 odsek 2 prvý pododsek

Článok 7 odsek 2 písmeno b)

Článok 7 odsek 2 druhý pododsek

Článok 7 odsek 2 písmeno c)

Článok 7 odsek 2 tretí pododsek

_______

Článok 7 odsek 2 štvrtý pododsek

Článok 7 odsek 3

Článok 7 odsek 3 prvý pododsek

_______

Článok 7 odsek 3 druhý pododsek

Článok 7 odsek 4

Článok 7 odsek 4 prvý pododsek

_______

Článok 7 odsek 4 druhý pododsek

Článok 8

Článok 8

Článok 9

Článok 9

Článok 10

Článok 10

Článok 11, odsek 1

Článok 11, odsek 1

Článok 11, odsek 2, písmeno a)

Článok 11, odsek 2, prvý pododsek

Článok 11, odsek 2, písmeno b)

Článok 11, odsek 2, druhý pododsek

Článok 11, odseky 3, 4 a 5

Článok 11, odseky 3, 4 a 5

Článok 12, odseky 1, 2 a 3

Článok 12, odseky 1, 2 a 3

Článok 12, odsek 4

Článok 12, odsek 4, prvý pododsek

_______

Článok 12, odsek 4, druhý pododsek

Článok 12, odsek 5

Článok 12, odsek 5

Článok 13, odsek 1, písmeno a)

Článok 13, odsek 1, prvý pododsek

Článok 13, odsek 1, písmeno b)

Článok 13, odsek 1, druhý pododsek

Článok 13, odsek 2

Článok 13, odsek 2

Článok 13, odsek 3, písmeno a)

Článok 13, odsek 3, prvý pododsek

Článok 13, odsek 3, písmeno b)

Článok 13, odsek 3, druhý pododsek

Článok 13, odsek 3, písmeno c)

Článok 13, odsek 3, tretí pododsek

Článok 14, odsek 1, písmeno a)

Článok 14, odsek 1, prvý pododsek

Článok 14, odsek 1, písmeno b)

Článok 14, odsek 1, druhý pododsek

Článok 14, odsek 1, písmeno c)

Článok 14, odsek 1, tretí pododsek

Článok 14, odsek 2

Článok 14, odsek 2

Článok 14, odsek 3, písmeno a)

Článok 14, odsek 3, prvý pododsek

Článok 14, odsek 3, písmeno b)

Článok 14, odsek 3, druhý pododsek

Článok 14, odsek 3, písmeno c)

Článok 14, odsek 3, tretí pododsek

Článok 15, odseky 1, 2 a 3

Článok 15, odseky 1, 2 a 3

Článok 15, odsek 4 písmeno a)

Článok 15, odsek 4 prvý pododsek

Článok 15, odsek 4 písmeno b)

Článok 15, odsek 4 druhý pododsek

Článok 15, odsek 4 písmeno c)

Článok 15, odsek 4 tretí pododsek

Článok 15, odsek 4 písmeno d)

Článok 15, odsek 4 štvrtý pododsek

Článok 15, odseky 5 a 6

Článok 15, odseky 5 a 6

Článok 16

Článok 16

Článok 17, odsek 1

Článok 17, odsek 1

Článok 17, odsek 2, písmeno a)

Článok 17, odsek 2

Článok 17, odsek 2, písmeno b)

Článok 17, odsek 3

Článok 18

Článok 21

Článok 19, odsek 1, prvý pododsek

_______

Článok 19, odsek 1, druhý pododsek

Článok 19, odsek 2

_______

Článok 19, odsek 3

Článok 18, odsek 1

Článok 19, odsek 4

Článok 18, odsek 2

Článok 19, odsek 5

Článok 18, odsek 3

_______

_______

Článok 20

Článok 20

Článok 22

Článok 21

_______

_______

Článok 23

Článok 22

Článok 24

Príloha

Príloha I

______

Príloha II

______

Príloha III

(1)Ú. v. EÚ C 11, 15.1.2013, s. 85.
(2)Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014.
(3)Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.
(4)Pozri prílohu II.
(5)Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1).
(6)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú plnenie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(7)Nariadenie Rady (EHS) č. 3626/82 z 3. decembra 1982 o vykonávaní dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 384, 31.12.1982, s. 1).
(8)Smernica Rady z 24. novembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa ochrany zvierat používaných na pokusné a iné vedecké účely (Ú. v. ES L 358 z 18.12.1986, s. 1).
(9)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26).
(10)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).
(11)Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).
(12)Všetky druhy sú uvedené v prílohe II okrem Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata (okrem populácie Západného Grónska), Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia spp., Sousa spp., Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., ktoré sú uvedené v prílohe I. Exempláre druhov uvedených v prílohe II k dohovoru, vrátane výrobkov a derivátov iných ako mäsové výrobky na komerčné účely, vyprodukovaných obyvateľmi Grónska na základe licencie udelenej dotknutým príslušným orgánom, sa považujú za exempláre uvedené v prílohe B. Pre živé exempláre populácie Tursiops truncatus Čierneho mora odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.
(13)Populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (uvedené v prílohe B):Na výnimočný účel povolenia: a) obchodu s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely; b) obchodu so živými živočíchmi na primerané a prijateľné miesta určenia v zmysle rezolúcie z konferencie 11.20 pre Botswanu a Zimbabwe a na účely ochranárskych programov in situ pre Namíbiu a Juhoafrickú republiku; c) obchodu s kožami; d) obchodu so srsťou; e) obchodu s koženými výrobkami na komerčné alebo nekomerčné účely pre Botswanu, Namíbiu a Juhoafrickú republiku a na nekomerčné účely pre Zimbabwe; f) obchodu s individuálne označenými a certifikovanými ‚ekipas‘ (výrobky zo slonoviny), ktoré sú obsiahnuté v hotových šperkoch na nekomerčné účely pre Namíbiu a s rezbárskymi výrobkami zo slonoviny na nekomerčné účely pre Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou neopracovanou slonovinou (celé kly a kusy pre Botswanu, Namíbiu, Juhoafrickú republiku a Zimbabwe) pod podmienkou, že: i) ide len o registrované zásoby vo vlastníctve štátu, ktoré pochádzajú z daného štátu (s výnimkou zabavenej slonoviny a slonoviny neznámeho pôvodu); ii) je určená len pre obchodných partnerov, v prípade ktorých Sekretariát po konzultácii so Stálym výborom potvrdil, že majú vyhovujúce vnútroštátne právne predpisy a vnútroštátne kontroly obchodu na zabezpečenie toho, aby sa dovážaná slonovina opätovne nevyvážala a že sa s ňou bude nakladať v súlade so všetkými požiadavkami rezolúcie Konferencie 10.10 (Rev. CoP14), ktorá sa týka vnútroštátnej výroby a obchodu; iii) v žiadnom prípade nie skôr, ako Sekretariát overí prípadné dovážajúce krajiny a registrované zásoby vo vlastníctve štátu; iv) neopracovaná slonovina na základe podmieneného predaja registrovaných zásob slonoviny vo vlastníctve štátu dohodnutého na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (CoP12), ktoré predstavujú 20000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia), 30 000 kg (Juhoafrická republika); v) okrem množstiev dohodnutých na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (CoP12) sa zásoby slonoviny vo vlastníctve štátu z Botswany, Zimbabwe, Namíbie a Juhoafrickej republiky zaregistrované k 31. januáru 2007 a potvrdené Sekretariátom môžu stať predmetom obchodu a odoslať spolu so slonovinou podľa bodu g) písm. iv) v jedinej zásielke na miesto určenia pod prísnym dohľadom Sekretariátu; vi) zisky z obchodu sa použijú výhradne na ochranu slonov a programy ochrany spoločenstva a rozvojové programy v mieste alebo v blízkosti výskytu slonov; a vii) s dodatočnými množstvami špecifikovanými v písm. g) bode v) sa bude obchodovať len vtedy, ak Stály výbor potvrdí, že vyššie uvedené podmienky boli splnené; h) Konferencii zmluvných strán sa na obdobie, ktoré sa začína 14. zasadnutím Konferencie zmluvných strán (CoP14) a končí deväť rokov odo dňa jedinej zásielky slonoviny, ktorá sa má uskutočniť v súlade s ustanoveniami písm. g) bodu i), písm. g) bodu ii), písm. g) bodu iii), písm. g) bodu vi) a písm. g) bodu vii), nebudú predkladať žiadne ďalšie návrhy na povolenie obchodu so slonovinou z populácií, ktoré sú už uvedené v prílohe B. Okrem toho sa takéto ďalšie návrhy budú riešiť v súlade s rozhodnutiami 14.77 a 14.78. Stály výbor môže na návrh Sekretariátu rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom zastavení tohto obchodu v prípade nesplnenia podmienok vyvážajúcimi alebo dovážajúcimi krajinami alebo v prípade, že sa preukážu škodlivé vplyvy tohto obchodu na ostatné populácie slonov. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.
(14)Zaradenie Lamna nasus do prílohy C sa uplatňuje ihneď po nadobudnutí účinnosti zaradenia tohto druhu do prílohy III k dohovoru, t. j. 90 dní po tom, ako Sekretariát dohovoru informuje všetky zmluvné strany o zaradení tohto druhu do prílohy III k dohovoru.
(15)Ustanovenia nariadenia sa nevzťahujú na:Fosílie;Korálový piesok, t.j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych koralov s priemerom nie väčším ako 2 mm a ktoré tiež môžu okrem iného obsahovať zvyšky Foraminifer, schránok mäkkýšov a kôrovcov a koralových rias;Úlomky koralov (vrátane štrku a kamennej drte), t. j. nestmelené úlomky z polámaných koralov prstovitého tvaru, ako aj iného materiálu s priemerom od 2 do 30 mm.
(16)Ustanovenia nariadenia sa nevzťahujú na:Fosílie;Korálový piesok, t.j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych koralov s priemerom nie väčším ako 2 mm a ktoré tiež môžu okrem iného obsahovať zvyšky Foraminifer, schránok mäkkýšov a kôrovcov a koralových rias;Úlomky koralov (vrátane štrku a kamennej drte), t. j. nestmelené úlomky z polámaných koralov prstovitého tvaru, ako aj iného materiálu s priemerom od 2 do 30 mm.
(17)Ustanovenia nariadenia sa nevzťahujú na:Fosílie;Korálový piesok, t.j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych koralov s priemerom nie väčším ako 2 mm a ktoré tiež môžu okrem iného obsahovať zvyšky Foraminifer, schránok mäkkýšov a kôrovcov a koralových rias;Úlomky koralov (vrátane štrku a kamennej drte), t. j. nestmelené úlomky z polámaných koralov prstovitého tvaru, ako aj iného materiálu s priemerom od 2 do 30 mm.
(18)Ustanovenia nariadenia sa nevzťahujú na:Fosílie;Korálový piesok, t.j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych koralov s priemerom nie väčším ako 2 mm a ktoré tiež môžu okrem iného obsahovať zvyšky Foraminifer, schránok mäkkýšov a kôrovcov a koralových rias;Úlomky koralov (vrátane štrku a kamennej drte), t. j. nestmelené úlomky z polámaných koralov prstovitého tvaru, ako aj iného materiálu s priemerom od 2 do 30 mm.
(19)Ustanovenia nariadenia sa nevzťahujú na:Fosílie;Korálový piesok, t.j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych koralov s priemerom nie väčším ako 2 mm a ktoré tiež môžu okrem iného obsahovať zvyšky Foraminifer, schránok mäkkýšov a kôrovcov a koralových rias;Úlomky koralov (vrátane štrku a kamennej drte), t. j. nestmelené úlomky z polámaných koralov prstovitého tvaru, ako aj iného materiálu s priemerom od 2 do 30 mm.
(20)Obchod s druhmi s kódom pôvodu A sa povoľuje len v prípade, ak exempláre majú katafyly.
(21)Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre týchto hybridov a/alebo kultivarov: Hatiora x graeseri Schlumbergera x buckleyi Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata Schlumbergera truncata (kultivary)Cactaceae spp. farebné mutanty, zaštepené na týchto štepoch: Harrisia‚Jusbertii‘, Hylocereus trigonus alebo Hylocereus undatus Opuntia microdasys (kultivary)
(22)Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis a Vanda, ak sú exempláre ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované a nevykazujú žiadne známky toho, že boli odobraté z voľnej prírody, ako napr. mechanické poškodenie alebo silná dehydratácia spôsobená zberom, nepravidelný rast a heterogénna veľkosť a tvar v rámci taxónu a zásielky, riasy alebo iné epifytické organizmy prilepené na listoch, alebo poškodenie hmyzom či inými škodcami;a) v prípade zasielania v nekvitnúcom stave sa s exemplármi musí obchodovať v zásielkach pozostávajúcich z jednotlivých nádob (ako napr. lepenkové krabice, krabice, debny alebo jednotlivé police kontajnerov typu CC), z ktorých každá obsahuje 20 alebo viac rastlín toho istého hybridu; rastliny v rámci každej nádoby musia vykazovať vysoký stupeň rovnorodosti a zdravia; a zásielku musí sprevádzať dokumentácia, ako napr. faktúra, v ktorej sa jasne uvádza počet rastlín každého hybridu; alebob) v prípade zasielania v kvitnúcom stave, čo je prípad, keď na exemplár pripadá aspoň jeden úplne otvorený kvet, nie je potrebný minimálny počet exemplárov na zásielku, no exempláre musia byť profesionálne pripravené na komerčný maloobchodný predaj, t. j. označené štítkami s potlačou alebo zabalené v obaloch s potlačou, na ktorých sa uvádza meno hybridu a krajina finálneho spracovania. Táto informácia by mala byť jasne viditeľná a mala by umožňovať ľahké overenie.Rastliny, ktoré jednoznačne nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky, musia byť sprevádzané príslušnými dokladmi CITES.
(23)Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre kultivarov Cyclamen persicum. Táto výnimka však neplatí pre exempláre, s ktorými sa obchoduje ako so spiacimi hľuzami.
(24)Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované, živé hybridy a kultivary Taxus cuspidata, v črepníkoch alebo iných malých nádobách, v prípade ktorých je každá zásielka sprevádzaná štítkom alebo dokladom uvádzajúcim názov taxónu alebo taxónov a text ‚umelo vypestované‘.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia