Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0375(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0201/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0201/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0398

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 260kWORD 39k
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών ***
P7_TA(2014)0398A7-0201/2014

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών (16651/2013 – C7-0020/2014 – 2013/0375(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (16651/2013),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου περί καθορισμού των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών (16648/2013),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0020/2014),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών (COM(2013)0765),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών (COM(2013)0766,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 81 παράγραφος 2 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0201/2014),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο πληροφορίες σχετικά με όλες τις κοινές επιστημονικές συνεδριάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 4 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης και τις συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής που προβλέπονται από το άρθρο 9 αυτής, συγκεκριμένα δε τα πρακτικά και τα συμπεράσματα, καθώς και ετήσια έκθεση σχετικά με την πραγματική εφαρμογή της πολυετούς τομεακής ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 3 του πρωτοκόλλου·

3.  ζητεί να μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις προαναφερθείσες συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής που προβλέπονται από το άρθρο 9 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης εκπρόσωποι της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά το τελευταίο έτος ισχύος του Πρωτοκόλλου και πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ανανέωσή του, έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του, που θα περιλαμβάνει ανάλυση του επιπέδου χρησιμοποίησης των αλιευτικών δυνατοτήτων και εκτίμηση της σχέσης κόστους-ωφελείας του πρωτοκόλλου, καθώς και έκθεση σχετικά με ενδεχόμενους περιορισμούς στις αλιευτικές δραστηριότητες και ζημίες που προκλήθηκαν στον αλιευτικό στόλο της Ένωσης που δραστηριοποιείται στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη των Σεϋχελλών από πειρατικές δραστηριότητες στην περιοχή αυτή του Ινδικού Ωκεανού·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου