Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0375(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0201/2014

Teksty złożone :

A7-0201/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/04/2014 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0398

Teksty przyjęte
PDF 203kWORD 38k
Środa, 16 kwietnia 2014 r. - Strasburg
Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Seszelami ***
P7_TA(2014)0398A7-0201/2014

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli (16651/2013 – C7-0020/2014 – 2013/0375(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (16651/2013),

–  uwzględniając projekt Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli (16648/2013),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 43 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0020/2014),

–  uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy protokołu do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli (COM(2013)0765),

–  uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli (COM(2013)0766),

–  uwzględniając art. 81 ust. 1 pierwszy i trzeci akapit, art. 81 ust. 2 i art. 90 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Budżetowej (A7-0201/2014),

1.  wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2.  zwraca się do Komisji o przekazanie Parlamentowi istotnych informacji dotyczących wspólnych zebrań naukowych przewidzianych w art. 4 umowy o partnerstwie oraz konsultacji w ramach wspólnego komitetu, o którym mowa w art. 9 umowy o partnerstwie, w szczególności odpowiednich protokołów i wniosków oraz sprawozdania rocznego z praktycznego wykonania programu wieloletniego wsparcia sektorowego przewidzianego w art. 3 protokołu;

3.  postuluje, aby przedstawiciele Komisji Rybołówstwa Parlamentu uczestniczyli w charakterze obserwatorów w posiedzeniach wspólnego komitetu, o którym mowa w art. 9 umowy o partnerstwie;

4.  zwraca się do Komisji o przekazanie Parlamentowi i Radzie – w ostatnim roku obowiązywania protokołu i przed podjęciem negocjacji mających na celu przedłużenie jego obowiązywania – sprawozdania z oceny ex post jego wdrożenia, zawierającego analizę stopnia wykorzystania uprawnień do połowów oraz ocenę opłacalności protokołu, wraz ze sprawozdaniem na temat ewentualnych przeszkód dla połowów oraz szkód poniesionych przez flotę unijną podczas połowów w wyłącznej strefie ekonomicznej Seszeli, spowodowanych działalnością piracką w tym regionie Oceanu Indyjskiego;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz parlamentowi Republiki Seszeli.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności