Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0375(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0201/2014

Predkladané texty :

A7-0201/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0398

Prijaté texty
PDF 205kWORD 38k
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg
Rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v odvetví rybárstva medzi ES a Seychelskou republikou ***
P7_TA(2014)0398A7-0201/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení, v mene Európskej únie, protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou (16651/2013 – C7-0020/2014 – 2013/0375(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (16651/2013),

–  so zreteľom na návrh protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou (16648/2013),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0020/2014),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Rady o rozdelení rybolovných možností na základe protokolu k Dohode o partnerstve v odvetví rybárstva medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou (COM(2013)0765),

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom uplatňovaní protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v odvetví rybárstva medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou (COM(2013)0766),

–  so zreteľom na článok 81 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 81  ods. 2 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo a na stanovisko Výboru pre rozpočet (A7-0201/2014),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  vyzýva Komisiu, aby poskytla Európskemu parlamentu príslušné informácie o spoločných stretnutiach vedcov stanovených v článku 4 dohody o partnerstve a schôdzach spoločného výboru stanoveného v článku 9 dohody o partnerstve, predovšetkým príslušné zápisnice a závery, ako aj výročnú správu o výsledkoch vykonávania viacročného sektorového programu podpory uvedeného v článku 3 protokolu;

3.  žiada, aby sa zástupcovia Výboru pre rybárstvo mohli ako pozorovatelia zúčastňovať na týchto schôdzach spoločného výboru stanoveného v článku 9 dohody o partnerstve;

4.  vyzýva Komisiu, aby počas posledného roka platnosti protokolu a pred začatím rokovaní o jeho obnovení predložila Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu ex post o jeho vykonávaní obsahujúcu analýzu využívania rybolovných možností a analýzu protokolu z hľadiska nákladov a prínosov spolu so správou o prípadných prekážkach pri vykonávaní rybolovných činností a o škodách spôsobených flotile Únie pôsobiacej vo výhradnej hospodárskej zóne Seychel v dôsledku pirátstva v tejto oblasti Indického oceánu;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Seychelskej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia