Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0388(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0177/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0177/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2014 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0399

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 256kWORD 38k
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο
Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και τις Κομόρες ***
P7_TA(2014)0399A7-0177/2014

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης των Κομορών σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο μερών (16130/2013 – C7-0011/2014 – 2013/0388(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (16130/2013),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης των Κομορών σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο πλευρών (16127/2013),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0011/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 81 παράγραφος 2 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0177/2014),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τα πρακτικά και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής για την παρακολούθηση της εκτέλεσης, της ερμηνείας και της εφαρμογής της συμφωνίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας, όπως επίσης και την αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε ως προς την υλοποίηση του πολυετούς τομεακού προγράμματος που προβλέπεται στο άρθρο 3 του πρωτοκόλλου· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου ως παρατηρητών στις συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου και πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ανανέωσή του, πλήρη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, χωρίς περιττούς περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση στο έγγραφο αυτό·

3.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να τηρούν το Κοινοβούλιο άμεσα και πλήρως ενήμερο καθ’ όλα τα στάδια της σχετικής με το νέο πρωτόκολλο και την ανανέωσή του διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 218 παράγραφος 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ένωσης των Κομορών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου