Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0388(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0177/2014

Predkladané texty :

A7-0177/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0399

Prijaté texty
PDF 201kWORD 37k
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg
Rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Komorským zväzom ***
P7_TA(2014)0399A7-0177/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Protokolu medzi Európskou úniou a Komorským zväzom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami, v mene Európskej únie (16130/2013 – C7-0011/2014 – 2013/0388(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (16130/2013),

–  so zreteľom na návrh protokolu medzi Európskou úniou a Komorským zväzom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami (16127/2013),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0011/2014),

–  so zreteľom na článok 81 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 81 ods. 2 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo a na stanovisko Výboru pre rozpočet (A7-0177/2014),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu postúpila zápisnice a závery zo schôdzí spoločného výboru, ktorý je poverený sledovaním vykonávania, výkladu a uplatňovania dohody, ako sa stanovuje v jej článku 9, ako aj hodnotenie pokroku dosiahnutého pri vykonávaní viacročného sektorového programu stanoveného v článku 3 protokolu; vyzýva Komisiu, aby uľahčila účasť zástupcov Európskeho parlamentu v úlohe pozorovateľov na schôdzach spoločného výboru; vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu a Rade v poslednom roku uplatňovania protokolu a pred otvorením rokovaní o obnovení jeho platnosti predložila kompletnú správu o jeho vykonávaní a neobmedzovala zbytočne prístup k tomuto dokumentu;

3.  vyzýva Radu a Komisiu, aby konajúc v medziach svojich príslušných právomocí bezodkladne a v plnej miere informovali Európsky parlament vo všetkých etapách postupov týkajúcich sa nového protokolu a obnovenia jeho platnosti podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Komorského zväzu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia