Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 2 април 2014 г. - Брюксел
 Ефективност на разходите за възрастни работници, финансирани от Европейския социален фонд (Специален доклад № 25/2012 на Сметната палата)
 Искане за защита на парламентарния имунитет на Марио Боргецио
 Общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая със Сергей Магнитски
 69-ата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации
 Ролята на радиото и телевизията за представянето на ЕС и на неговите ценности
 Ниво на шума от моторни превозни средства ***II
 Електронна идентификация на едър рогат добитък ***I
 Компютърни бази данни, които са част от мрежите за надзор в държавите членки ***I
 Прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила ***I
 Вноса на ориз с произход от Бангладеш ***I
 Медицински изделия ***I
 Ин витро диагностичните медицински изделия ***I
 Европейски икономически сметки за околната среда ***I
 Европейската година на развитието (2015 г.) ***I
 Програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване ***I
 Управление на разходите във връзка с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях и във връзка със здравето на растенията и растителния репродуктивен материал ***I
 Внос на дървесина ***I
 Клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба ***I
 Общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации *
 Обща система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки *
 Междинен преглед на Стокхолмската програма
Текстове (2546 kb)
Правна информация - Политика за поверителност