Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 3 април 2014 г. - Брюксел
 Режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба ***II
 Търговия с квоти за емисии на парникови газове (за емисиите от международната авиация) ***I
 Обменни такси за платежни операции, свързани с карти ***I
 Платежните услуги на вътрешния пазар ***I
 Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги ***I
 Електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар ***I
 Специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес ***I
 Задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети ***I
 Намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна ***I
 Цялостният подход на ЕС и последиците от него за съгласуваността на външните действия на ЕС
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска комисия и изпълнителни агенции
 Специалните доклади на Европейската сметна палата в контекста на процедурата по освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Европейски парламент
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: 8-и, 9-и и 10-и Европейски фонд за развитие
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Съвет и Европейски съвет
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейска служба за външна дейност
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Общ бюджет на ЕС — Съд на ЕС
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: Общ бюджет на ЕС — Сметна палата
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Общ бюджет на ЕС — Европейски икономически и социален комитет
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Комитет на регионите
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски омбудсман
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски надзорен орган по защита на данните
 Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2012 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Център запреводи за органите на Европейския съюз
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски полицейски колеж
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски банков орган
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция по химикалите
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за околната среда
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски орган за безопасност на храните
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски институт за равенство между половете
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски институт за иновации и технологии
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция по лекарствата
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за морска безопасност
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска железопътна агенция
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска фондация за обучение
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Евроюст
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европол
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: FRONTEX
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейска агенция за ГНСС
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: съвместно предприятие Artemis
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: съвместно предприятие „Чисто небе“ — аеронавтика и околна среда
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: съвместно предприятие ENIAC
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.: Съвместно предприятие SESAR
 Годишен доклад за 2012 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите
 Положението в Иран
Текстове (3857 kb)
Правна информация - Политика за поверителност