Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 3. april 2014 - Bruxelles
 Fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse ***II
 Handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet ***I
 Interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner ***I
 Betalingstjenester i det indre marked ***I
 EU's indre marked for elektronisk kommunikation ***I
 Elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked ***I
 Lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden ***I
 Lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber ***I
 Nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine ***I
 EU's samlede strategi og konsekvenserne for sammenhængen i EU’s optræden udadtil
 Decharge 2012: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen
 Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge for 2012 for Kommissionen
 Decharge 2012: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet
 Decharge 2012: EU's almindelige budget - 8., 9. og 10. EUF
 Decharge 2012: EU's almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd
 Decharge 2012: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
 Decharge 2012: EU's almindelige budget - Domstolen
 Decharge 2012: EU's almindelige budget - Revisionsretten
 Decharge 2012: EU's almindelige budget - Det Økonomiske og Sociale Udvalg
 Decharge 2012: EU's almindelige budget - Regionsudvalget
 Decharge 2012: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand
 Decharge 2012: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
 Decharge for Den Europæiske Unions agenturer for 2012: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol
 Decharge 2012: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder
 Decharge 2012: Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
 Decharge 2012: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer
 Decharge 2012: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
 Decharge 2012: Det Europæiske Politiakademi
 Decharge 2012: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur
 Decharge 2012: Det Europæiske Asylstøttekontor
 Decharge 2012: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
 Decharge 2012: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC )
 Decharge 2012: Det Europæiske Kemikalieagentur
 Decharge 2012: Det Europæiske Miljøagentur
 Decharge 2012: EU-Fiskerikontrolagenturet
 Decharge 2012: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
 Decharge 2012: Det Europæiske Ligestillingsinstitut
 Decharge 2012: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger
 Decharge 2012: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
 Decharge 2012: Det Europæiske Lægemiddelagentur
 Decharge 2012: EU's almindelige budget - Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
 Decharge 2012: Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur
 Decharge 2012: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
 Decharge 2012: Det Europæiske Jernbaneagentur
 Decharge 2012: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
 Decharge 2012: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
 Decharge 2012: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
 Decharge 2012: Euratoms Forsyningsagentur
 Decharge 2012: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
 Decharge 2012: Eurojust
 Decharge 2012: Europol
 Decharge 2012: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
 Decharge 2012: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser - Frontex
 Decharge 2012: Det Europæiske GNSS-agentur
 Decharge 2012: Artemis - indlejrede computersystemer
 Decharge 2012: Clean Sky - Luftfart og miljø
 Decharge 2012: European Nanoelectronics Initiative Advisory Council - ENIAC
 Decharge 2012: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint
 Decharge 2012: IMI - Initiativet om innovative lægemidler
 Decharge 2012: ITER - Fusionsenergi
 Decharge 2012: SESAR - Luftfartssikkerhed
 Årsrapport 2012 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig
 Situationen i Iran
Tekster (2305 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik