Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 3 kwietnia 2014 r. - Bruksela
 Wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ***II
 System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (emisje z międzynarodowego lotnictwa) ***I
 Opłaty interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę ***I
 Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego ***I
 Europejski jednolity rynek łączności elektronicznej ***I
 Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym***I
 Ustawowe badania jednostek interesu publicznego ***I
 Ustawowe badania rocznych sprawozdań finansowych i konsolidowanych sprawozdań finansowych ***I
 Obniżenie lub zniesienie należności celnych za towary pochodzące z Ukrainy ***I
 Kompleksowe podejście UE a spójność działań zewnętrznych UE
 Absolutorium za rok 2012: Komisja Europejska i agencje wykonawcze
 Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2012
 Absolutorium za rok 2012: Parlament Europejski
 Absolutorium za rok 2012: 8., 9. i 10. Europejski Fundusz Rozwoju
 Absolutorium za rok 2012: Rada Europejska i Rada
 Absolutorium za rok 2012: Europejska Służba Działań Zewnętrznych
 Absolutorium za rok 2012: Trybunał Sprawiedliwości
 Absolutorium za rok 2012: Trybunał Obrachunkowy
 Absolutorium za rok 2012: Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 Absolutorium za rok 2012: Komitet Regionów
 Absolutorium za rok 2012: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
 Absolutorium za rok 2012: Europejski Inspektor Ochrony Danych
 Absolutorium za rok 2012: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
 Absolutorium za rok 2012: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
 Absolutorium za rok 2012: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej
 Absolutorium za rok 2012: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
 Absolutorium za rok 2012: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
 Absolutorium za rok 2012: Europejskie Kolegium Policyjne
 Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
 Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
 Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
 Absolutorium za rok 2012: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
 Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Chemikaliów
 Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Środowiska
 Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa
 Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
 Absolutorium za rok 2012: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
 Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
 Absolutorium za rok 2012: Europejski Instytut Innowacji i Technologii
 Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Leków
 Absolutorium za rok 2012: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
 Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego
 Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
 Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Kolejowa
 Absolutorium za rok 2012: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
 Absolutorium za rok 2012: Europejska Fundacja Kształcenia
 Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
 Absolutorium za rok 2012: Agencja Dostaw Euratomu
 Absolutorium za rok 2012: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
 Absolutorium za rok 2012: Eurojust
 Absolutorium za rok 2012: Europol
 Absolutorium za rok 2012: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
 Absolutorium za rok 2012: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach
 Absolutorium za rok 2012: Agencja Europejskiego GNSS
 Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo ARTEMIS
 Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsięwzięcie „Czyste niebo”
 Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo ENIAC
 Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych
 Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych
 Absolutorium za rok 2012: Wpólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii termojądrowej
 Absolutorium za rok 2012: Wspólne przedsięwzięcie SESAR
 Sprawozdanie roczne za rok 2012 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych
 Sytuacja w Iranie
Teksty (2488 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności